Historische Vereniging Arnemuiden

Cohier van het Coffij, thee en chocoladegeld - 1756

Archief van het Stadsarchief van Arnemuiden:

Ingang. 1200. Inventarisnr.716.

Cohier van het Coffij, thee en chocoladegeld over de stad Arnemuijden en Iurisdictie van dien opgesteld door dhr-en Maarten Adriaansen, Casper Nispen en Johan Johan Schets als daartoe gecommitteerd volgens ordonnantie van d'Edle Mog.Heeren Staaten van Zeeland.

Dato 7 dezember 1756 en Resolentie(Resolutie) d.d. 28 Jully 1759 en dat over den jare 1763.

Volgens de 25 ? classis vant familiegeld 12 stuiver per persoon.

Fam. Lamotte 2 personen

Aarnout du Mont 3 personen

Pieter van der Nol 5 personen

Jacobus de Rijke 8 personen

Casper Visser 3 personen

De classis van winkeliers

Adriana van Ginhoven 2 ponden en 10 schelling

----------------------------------------------------

Volgens den 16 Classis vant Familiegeld

Anthonie Lamotte vijff personen 10 schellingen

Volgens de 17 en 18 classis

Pieter van den Nol vijff personen 6 schellingen 8 groten

Jacobus de Rijke seven personen 9 schellingen 4 groten

Jacobus van de Kreke 3 personen 4 schellingen

Casper Visser 3 personen 4 schellingen

derde classis van winkeliers

Alia van Ginhoven 2 ponden en 10 schellingen

1760

------------------------------------------------------

Cohier opgesteld door Gerret van der Leije,Piter Abramse en Johan Ladenberge als daartoe gecommitteerd volgens de ordonnantien van Ed.Mog.Heeren Staaten van Zeelandt dato 7 dez. 1756 en dat over den Jare 1758

1760

Volgens de 16e classis van't Familiegeld

Lamotte

Dumont

17e en 18e classis

van der Nol

Jacobus de Rijke 7 personen

Corn. de Mol Weduwe 1 pers

J. v.d. Kreke 3 personen

Casper Visser 3 personen

Eerste Classis van Winkeliers

Blaas Boudewijnse 1 pond

Maarten Kerrevinck 1 pond

Abram van Damme 1 pond

De Weduwe van Jacob de Niet 1 pond

Jacob van Cas 1 pond

-------------------------------------------------------

1767

Eerste Classe van Winkeliers

Herreman Harthoorn

Abram van Damme

Jacob van Kas

Abram van N Oostend

Lieve Marijnisse

Geertie Boudewijns

Adriana Jans

De Weduwe de Niet ieder 1 pond Vlaams

----------------------------------------------------

Cohier van het Koffie-,thee- en chocolade- geld mitsgaders..

omstreeks 1708 ?

De Heer Balliu Pieter Wilter....(Wilschut?) 10 schelling

Samuel Laudent idem

De Weduwe Pieter de Vroe idem

De Heer Jacob Broeder idem

De Heer Verhage idem

Wed. Willem Koene idem

Gerard Kole

Steven Wilschut

Heer Pieter Beliet

Pieter Antou ?

De Wed. H te Brievers ?

Jacobus Zierx ?

De Heer Hubert de Bruijne

De Heer van Hoofe

De Heer Adriaan Smallevange

Hendrik den Exther

Pieter Kun

Cornelis van der Vegt

Jacob van der Leije 5 schelling

Jan Boone idem

Cornelis Jacobs idem

en een aantal onleesbare namen

Ga naar boven