Historische Vereniging Arnemuiden

Instructie voor den Collectuur van de Accijnsen van den Jare - 1590

Archief van het Stadsarchief van Arnemuiden:

Ingang. 1200. Inventarisnr.755. (later toegevoegd??)

Kladtransriptie: datum: 23 juni 1590.

Poincten en(de) ar(ticulen) bij Burchmrs(eesters) Schepenen en(de) Raiden der Stadt Arnemuijden geconsipieert ende geordonneert op de bedieninghe van texcijsenaerschap om van nu voortaen onderhouden te worden.

In den eersten dat den excysenaer gehouden zal zijn des stadts ordinaris en(de) extraordinaris excys van wijn en(de) bier mitsgrs(gadres) den impost der kercken mette quade placke en(de) den excys van(de) binne(n)gebrouwen bieren, wel en(de) getrouwe te Innen en(de) collecteren,conform der oedonnantien / publicatien/ende Octroye daer van respectiel(yc) wesen, ende daertoe zijn zitplaetse te houden ter plartse daertoe geordonneert, en voorts den bierstekers, burgers en(de) andere tallen tijden zulcx te gerieven en(de) voort te helpen, dat nymant daer over en claghen,off de stadts excyss daer bij eennighsins vercort werde.

Item zal gehouden zijn de voors(eide) stadts ordinaris en(de) extraordinaris excys van(de) biere, zoe van(de) hollantsche ende vremde, als vande binne(n)gebrouwen bieren metten Impost der kercken tallen tijden ende daghen gereet te ontfanghen ende alle weke zijn ontfanghen gelt In handen van Tresoriers over te bringhen, sonder eenigh bier ter borche off sonder gelt te moghen laeten wechgaen, ten waere hem tzijne laste en(de) perricle zulcx gelieffde,Blijvende denontfanck van de quade placke tot des excijsenaers wille ende discretie,en(de) gel(yc) die tot noch toe gevallen ist.

Item dat hij den Tresoriers betaelen zal met zulcken gelt daremede hij betaelt wort.

Item dat hij gheenderande betaelinghe doen en zal op dordonnan(tie) van(de) Burgmrs. off van henl(ieden) op pene dat het hem teghen de Tresoriers (tot) gheen betaelinghe strecken en zal, nemaer zal schuldich zijn te betaelen op d ordonnantie die hem van(de) Tresoriers gesonden zullen worden, wel verstaen(de) dat de zel(ve)e ordonnan(tie) voortaen) bij beyde de Tresoriers (een) continel(yc) off eene van(de) Tresoriers mits(gaders) den secretaris onderteeckent zullen moeten worden.

Item en zal voortaen gheen hollandsche bieren tot hooger off meerder prijse off weerde moghen laeten verexcysen, dan die volghens d ordonnan(tie) bij Wet en(de)_Raet op de biersterkerie gemaeckt,toegelaeten zijn alzoe te moghen bringhen en(de) vercoopen,daertoe hijtallentijden en(de) opslaghen sorghe draghen en(de) met preuven off anderss(ins) deur hem off andere voorzienoff doen voorzien zal,datter gheen zwaerder bieren opgedaen off stilswijghens voor ordinarisse bieren verexcijst werden.

Itemzal gehouden zijn in topdoen der wijnen der coopers scherpel(yc) aff te vraghen tot wat prijse zyl(ieden) vuyttappen zullen,ende contrarie dyen d aenteeckeninghe te doene mits(gaders)oock den excys te weten te weten de vierde stoop navenant den aengedienden prijs te innen en(de)ontfanghen, ende daer van oock betaelinghe aende Tresoriers te doene, binnen een maent naer dat den wijn gedroncken zal zijn alle maende off tallen tijden alst hem gelegen zal zijn den vuytgedroncken wijn aff te peylenmette tappers te rekenen en de hem binnen een maent naerde zelve affpeylinghe den excys van de zelve vuytgedroncken wijn te doen betaelen, om wederom zijn betaelinghe aende Tresoriers zekerl(yc) teynden de voors(eide maent te doen, op pene Indyen hij langher borghde dan de voors(eide) maent,en(de) daer deur eenighe faulten oft bancqueroutten vielen dat hij dezelve faulten oft bancqueroutten zal moeten goett doen en(de) restantanten In verhael van pen(e) te moghen bringhen.

Ende ten regarde van(de) binnen gebrouwen bieren zal de voors(eide) excysenaer gehouden zijn den excys van(de) zelve bieren selver te Innen en(de) ontfanghen van de burgers en(de) andere die de(se) op doen zullen,sonder den brouwers off yemant van heurl(ieder) huysgezin eenighe binnen gebrouwen bieren te laten verexcijsen off eenghe billietten off teeckens te laeten volghen in eenigher manieren.

Item dat hij beneffens den contreleurder gehouden zal zijn telcken dart toe bij de brouwers versocht zijnde alle de getonde bieren op te commen scriven ende telcken mette brouwers van de voorgaende brouwe mette billietten oft teeckens bij hem vuytgegeven ende weder ontfangen te liquideren ende claeren ende voorts houcken ende winckelen te deurziene datter nyet verzweghen en wort.

Item hij telcke opsc(h)rivinghe en(de) alvooren de zelveopschrivinghe te doene de meesterknechten den brouwers zelver de verclaeringhe op den eeddt bij henl(ieden) te vooren aen de Burcghmrs. gedaen affnemen ende stipuleren zal/ van dat zijl(ieden) rechtveerdel(yc) aendienen en(de) te kennen gheven zullen, hoeveel zylieden telcken gebrouwen ende getont zullen hebben. Ende voorts In alles trachten en(de) arbeyden) naer vermoghen,dat d ordonnantie op den excys van de binnebrouwers op den V en Juny 1589 gemaect ende gepubliceert In alle haere poincten onderhouden ende achtervolcht werde.

Item en zal de voors(eide) excysenaer gheen biersteker moghen wesen oft eenigh paert oft deel daer In hebben oft denontfanck van de zelve Imposten bedienen, op gelicke (?) privatie van officie als boven, sonder speciaele consente van tgeheele collegie.

Item zal gehouden zijn sorghe te draghen ende nyet toe te laeten,dat eenighe verkge ?? ende oock bieren om tot brandewijn tte verbranden vercocht ende opgedaen zullen moghen worden,dan daer in yder tone alvooren In zijne oft des contreleurders presentis,gestort en(de) gegoten zal wesen, een ketel oft kitte van vyff stoopen ende nyey min naeloops ?

Item zal gehouden zijn toe te zien ende doen toezien bij alle middelen moghl(yc) zijnde, dat de stadt in haer excysen van wijn en(de) bier nyet gefraudeert en wordt ende zoe hem eenighe frau(l)datie ter kennisse quame,zal schuldich zijn stadtsgerechticheyt zonder eenighe conminentie ?(clementie?) daer In te bewaeren, ende met rechte te vervolghen, ende daer van aende Tresoriers verantwoordinghe te doene, zoe ten respecte van tdeel derboeten tot t stadts behouve verbeurt, als van tgene de stadt vercort en(de) gefraudeert is.

Item zal gehouden zijn van de gekelderde bieren telcken die gekeldert zullen wesen particulier opscrivinghe te doen, ende den bierstekers de opgescrevene bieren te doen verantwoorden ende met heurl(lieden) dien aengaende te liquideren.

Item zal zijnen ontfanck die hij van stadtsweghe heeft,mitsgaders zijn kayboucken secreet houden,sonder de zelve yemant te communiceren oft vitie daervan te laeten hebben, sonder voorwete oft consente(contente?) van Tresoriers aen de welcke hij gehouden zal zijn van zijn voors(eide) kaybouck visie te deon tallen tijden ende hoe dickmaal zylieden verzoucken zullen.

Item zal gehouden zijn alle Jaere generale rekeninghe van zijnen ontfanck In handen van de Tresoriers te doene, met conferentie van zijne Kayboucken, welcke Kayboucken hij gehouden zal zijn alle Jaere in handen van de Tresoriers over te bringhen ende te laeten, om daer toe bij die van der stadt acces ende visie daeraff te hebben tallen tijden alst van noode wezen en(de) versocht zal worden.

Item zal voorts den eedt van getrauwicheyt doen en(de) vernyeuwen ende onder zelven eedt beloven alle de bovengenoemde art(ykelen) wel en(de) deuchdel(yc) te onderhouden ende doen onderhouden naer behooren en(de) voorts alles te doene dat een goet ende getrouw(e) excysenaer schuldich is ende behoort te doene.

Welcken eedt hij gehouden zal zijn alle Jarer te vernyeuwen.

Actum ten Raide der Stadt Arnemuuden In Zeelnt(Zeelant)

presentibus ut in registro op den xxiii en Juny XV tnegentich.

-------------------------------------------------------------

31 december 1594

Op de zwaericheijt bij de brouwers deser stadt Arnemuyden gemoveert,beroerende d opscryvinghe van heurl(ieden) bieren, die den excysenaer nyet en heeft willen doen In absentie van de zelve brouwers, en daerop gedelibereert,mits(gaders0 gelet zijnde op d ordonnantie dyen aengaende gemaeckt, hebben die van Weth ende Raedt der Stadt Arnemuyden voors(eid) tot Interpretatie van de zelve ordonnant(ie) geresolveert ende geordonnert dat de voors(eide) excysenaer ende contreleurder d opscryvinghe(n) doen zullen naer luydt der voors(eide) ordonnant(ie) ende dat doen volgens de brouwers bij de zelve opscryvinghe present zullen moeten zijn, soe wanneer zy(lieden) bij huys en(de) In der stadt wesen zullen; dan soot gebeurt, dat de voors(eide) excysenaer ende contreleureder zonder preiudicie oft verminderinghe der voors. ordonnant(ie) in affwezen van de voors(eide) brouwers zullen mogen doen op daer segghen ? van heurlieder vrouwen oft meesterknechten, mits dat de zelve brouwers telcken weder bij huys commende,gehouden zullen zijn de verclaringhe henl(ieden) bij de voorgeroerde ordonnant(ie) opgeleytt ? van de voorgaende opscryvinghe in heurl(ieder) affwesen gedaen, aen den voors(eide) excysenaer te commen doene,op pene dat de zelve excysenaer ende contreleurder ongehouden zullen zijn opscryvinghe te doene voor alvooren zyl(ieden) de voors(eide) verclaringhe gedaen zullen hebben.

Interdicerende voorts de voors(eide) Brouwers den voors(eide) excysenaer ende contreleurder In cas van heurl(ieder) officie te iniureren met Woorden oft met Wercken, op de hooghste boete, ende voorts op correctie van de stadts ?

Actum ten Raide presentibus ut In registro, op den laesten

decembriss XV vierentnegentich.

Cannoy

Ga naar boven