Historische Vereniging Arnemuiden

Brievenboek 1816

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Middelburg den 21 December 1815.

Ontvangen 4 Januari 1816

 

Wij zenden UwEd: hier nevens Extract uit ons Verbaal van heden

Houdende bepaling ten aanzien van de bijdragen voor de Verdediging

Des Vaderlands.

 

De Ged. Van Zeeland

J.H. Schorer

Ter Ordonnantie van Dezelve

De Griffier der Staten,

J. Snouck Hurgronje

Gericht aan den Heer Schout van Arnemuijden

 

21 December 1815

Extract uit ons Verbaal van heden houdend approbatie van de conditiën van verpachting van het Veer uwe Stad op Nieuwland

 

7 Januarij 1816

Ontvangen 11 Jan: 1816

Afschrift Besluit: houdende voordragt tot vervulling van den post van Veldwachter over de Gemeenten Arnemuijden, Nieuwland & St.Joosland & Cleverskerke

 

De Gouverneur der Provincie Zeeland

J,H. Schorer.

Extract:

 

DE GOUVERNEUR

 

Gezien de voordragt door de Provisionelle Schouten van Arnemuijden, Nieuwland Sint Joosland en Cleverskerke, tot vervulling van den Post van Veldwachter hunner Gemeenten gedaan bij missive van den 18 December l.l: vermits het aanstaande vertrek van den tegenwoordigen Veldwachter Abraham de Dekker benoemd tot Gerechtsdienaar te Biervliet.

Gelet op de bestaande verordeningen  omtrend de aanstelling van zodanige beambten.

 

Besluit:

 

1e De Persoon van Klaas Flink wordt benoemd tot veldwachter van de Gemeente Arnemuiden, Nieuwland, Sint Joostland en Cleverskerke, en zulks in de plaats van Abraham de Dekker, welke honorabel wordt ontslagen,

2e Hij zal zich inde uitoefening zijner bediening gedragen naar de Instructien daar op gemaakt of nog te maken.

3e Alvorens zijne functien te aanvaarden zal hij in handen van den Gouverneur de gebruikelijken eed afleggen.

4e De Provisionele Schout van Arnemuijden zal zorg dragen, dat de wapening en het equipment van den ontslagenen aan den nieuw benoemden worde afgegeven.

Extract dezes zal bij Missiven gezonden worden aan de Gemeente Besturen van Arnemuijden, Nieuw & Sint Joostland tot Informatie, als mede aan den benoemden Klaas Flink om hem te dienen tot acte van aastelling

Middelburg 7 Januarij 1816

 

De Gouverneur voornoemd

Get: Schorer

Voor eensluidend afschrift

De Griffier der Staten

Hurgronje.

 

Middelburg den 10 Januarij 1816

 

Het betreft der beloning van de Zetters wegens hun werkzaamheden m.b.t. het Patentrecht over het jaar 1815 vast te stellen.

Bij Kon.Besluit 29 december l.l. de beloning voor de zetters in Arnemuiden gesteld op f.20.

 

’s Gravenhage , den 10 januarij 1816

Ontvangen 20 Ja; 1816

 

Mijnheer de Burgemeester!

 

Belast zijnde met de verzameling van alle reclamatien van onderdanen zijner Majesteit, die het zij als Militairen,het zij als Ambtenaren in de Fransche legers hebben gediend, en achterstallen te vorderen hebben op het Fransch Gouvernement, voor soldijen en tractementen, reiskosten, gratificatiën en andere schadeloosstellingen; acht ik het van mijnen pligt om alle mogelijke middelen in het werk te stellen, ten einde alle daarbij belanghebbenden kennis verkrijgen van den te volgen regel, tot het liquideren hunner pretensien, welke volgens de laatste overeenkomsten door het Fransche Gouvernement behooren gekweten te worden.

 

Reeds heb ik over dit onderwerp eene advertentie in de dagbladen doen plaatsen, maar alzoo dezelve niet genoegzaam algemeen verspreid zijn, om te vertrouwen dat alle de daarin betrokkene personen die advertentie zullen lezen, neem ik de vrijheid UEd.Achtb. te verzoeken , om wel te willen medewerken dat daaraan  alle noodige publiciteit worde gegeven, door dezelve in uwe gemeente te doen aflezen of aanplakken, ten welken einde ik de eer heb hiernevens UEd.Acht.’er een exemplaar van te doen geworden.

ER wordt een zeker getal aan de Heeren Gouverneurs gezonden etc etc.

De Onder-Inspecteur van de Administratie der Armee.

C. Jubert

 

Middelburg den 21. Januarij 1816

 

Schrijven over de Inschrijving der Nationale Militie.

Hierbij behoren Inschrijving en Alphabetische Lijsten

 

Middelburg den 18 Januarij 1816

 

Ik heb de eer bij deze ter kennis van UEd te brengen dat zoodra bij Ulieden van wegens den Heer Ontvanger Particulier de Recipissen voor de oorlogsbelasting voor de Ingezetenen van Ulieder Gemeente zullen zijn ontvangen, visie ten mijne huizen kunt bekomen van het Kohier voor die belasting geformeerd voor zoo veel een ieder aangaat.

De Controleur der

Directe Belastingen

District Middelburg

 

Middelburg den 28 Januarij 1816

 

De respective Gemeente Ontvangers wordt kennis gegeven dat zij hun reclames tot teruggave van de door hun gestorte Borgtochten in de Franse Rijkskas kunnen indienen. Zij moeten wel voorzien zijn van een Certifikaat van de Gouverneur dat zij zich niet aan wangedrag in hun bediening hebben schuldig gemaakt.

Ook moet het desbetreffend Gemeentebestuur  verklaren da zij zich trouw en eerlijk van hun taak gekweten hebben.

 

Schorer.

 

Circulaire Ontvangen 30 Jan 1816

 

Middelburg den 30e Januarij 1816

 

De Militie Commissaris  van het 16e District brengt ter kennis van het Plaatselijk Bestuur van Arnemuiden, Nieuwerkerke en Mortier dat ingevolge besluit van Zijne Majesteit den Koning door de Gemeenten in Walcheren en het voormalig Staats Vlaanderen, voor agterstand tot de formatie van het 16e Bataillon Nationale Militie, boven het Contingent voor dezen Jare 1816 moet worden opgeroepen Een Honderd Twee en Veertig man, en dezelve Gemeente  daartoe moet fourneren Twee man, dus te samen vier Man; blijvende  voor het overige mijne Circulaire Missive van den 24 dezer in zijn geheel.

DeMilitie Commissaris voornoemd..

H. Keijl

 

Middelburg den 8 Februarij 1816

Ontvangen dezelfde dag.

 

Alvorens aan uw verzoek mij gedaan bij UEd: Missive van den 8 Januarij l.l worde voldaan verlang ik eenig onzijdig bewijs dat de aannemer van de laatstelijk aan het hoofd uwer stad gedane reparatien Abraham van Eenennaam, voldaan hebbe aan het bestek,hetwelk daarvan door UEd: is opgemaakt, en den 18 September l.l.door Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provintie is goedgekeurd.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

Middelburg den 8 Februarij 1816

Ontv. 8 Februarij 1816

 

Ik heb d’ Eer UEd bij deze te doen toekomen een Doodextract van  Marinus Brus geboortig in uwe  Gemeente en in het hospitaal te Rochefort overleden met verzoek  om het zelve in het register van overlijden te doen inschrijven en de familie des overledene daarvan kennis te geven.

De Gouverneur

Van Zeeland

Schorer

 

Middelburg den 3 Febr:1816

Ontv: 8 febr. 1816

 

Ik verzoek den Heer President of Schout van het Gemeentebestuur van Arnemuiden ten mijnen Kantoor wel te willen doen afhaalen de recepissen van de oorlogsbelasting over 1815 welke ingevuld gesorteerd en geteekend  in gereedheid zijn en daar voor te teekenen een reversaal in duplo

De Ontvanger generaal

H. van Stapele

 

16 Militie District

Hoofdpt. Middelburg

 

Middelburg 8 Febr. 1816

 

Door den Heer Gouverneur van Zeeland aan mij toegezonden de inligting van Z: E den Minister houdende:

Dat onder de perzonen een eigen bestaan hebbende bedoeld bij art. 23 der wet ook moeten begreepen worden BoereKnegts SchippersKnegts etc versoek ik de hier de nevens teruggaande Lijst zodanig te redresseeren, dat daarvan worde geexageerd alle persoonen met eigen bestaan buiten uwe gemeente woonende  en op de zelve worden geplaatst alle die met eigen bestaan binnen de zelve hun verblijf houden en mij alzo de zelve met allen mogelijken spoed toe te zenden

 

De Militie Commissaris

H. Keijl

 

Circulaire

16e Militie District

Middelburg 15 Februarij 1816

Ontv: 16 Februarij 1816

 

De Militie Commissaris heeft de eer bij deze het Gemeente bestuur van Arnemuiden te informeeren dat  de dag der Loting voor de Nationale Militie voor het Kanton Veere in plaats van op den 21e Februarij op den 13e Maart 1816 wordt bepaald

De Militie Commissaris

H. Keijl

 

Middelburg den 18 Febr.1816

Over de Liquidatie met de Fransche Kroon.”nog oningediende pretensiën van Gemeenten en daarin bestaande Corporatien”:

a.Voorschotten door Gemeente-kassen gedaan, op last der Fransche Autoriteiten, met belofte van teruggave.

b. van Geldstortingen door de gemeenten of publieke Gestichten in de Dienst- of Amortisatie-Kas gedaan, en

c. Van Gelden op last van den Directeur generaal der Amortisatie-Kas uit de Kassen der gemeenten of Publieke Gestichten genoomen, en belegd in de zoogenaamde 5% Consolidés.

Opgeven aan Mr A.Moens, Advokaat te Middelburg, als daartoe gedelegeerd.

De Gouverneur,

Schorer.

 

Middelburg den 15 Februarij  1816

Ontvangen 19 Februarij 1816

Autorisatie ter betaling oorlogsbelasting.

 

Ik stem geredelijk toe in het door Ued: bij Missive van den 31 Januarij l.l. gedaan verzoek, om de door UEd Gemeente verschuldigde oorlogsbelasting over 1815 bedragende f. 16.2.5 bij wijze van afkoop te mogen voldoen, en autoriseer UEd: tot  het doen uitbetalen de som van desnoods f. 3-4-8 welke ten hoogsten van die afkoop zal nodig zijn.

 

Deze betaling zal,vermits het Fonds der onvoorziene uitgaven over den Jare 1815  voor andere objecten is geabsorbeerd , uit  het goede Slot van dat Jaar moeten gevonden en onder de buitengewone uitgaven worden verantwoord.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

!8 Januarij 1816

Extract uit het Verbaal van de Gedeputeerde Staten der Provincie Zeeland.

 

Is voorts door den Heer President overgelegd eene missive van den Prov: Burgemeester van Arnemuiden  in dato 8 Januarij 1816 verzoekende authorisatie om en te kort op de onvoorziene uitgaven ter Somma f. 133-6-12 waaronder eene Som van f. 80 aan de Erven van Mevrouw van de Perre, voor de reparatie aan den dam van het Ponteveer in het Nieuwland ingevolge Contract van 10 Maart 1815 alsmede de som van f. 19-9-4 voor het te kort op de Bureau onkosten over den Jare 1815 te mogen vinden , uit hetgeen de opbrengst der Ponte meer heeft gerendeerd dan op de begroting bereekend was.

Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden de provisionele Burgemeester van Arnemuijden bij Extract dezes en conductoire missive te authoriseeren gelijk geschied bij deze  om het voornoemde te kort ter somma van f. 133-6-12 daaronder begrepen de hiervoren breeder omschreven posten van f.80 en f. 19-19-4 uit de in de kas zijnde penningen  te voldoen en de zelve over den jare 1815 in Extractordinaire uitgaaf te verantwoorden..

Accoord met Voorschreven Verbaal

Voor zoo veel het geëxtraheerde aangaat

 

De Griffier der Staten

Hurgronje.

 

Middelburg den 1e Maart 1816

Ontvangen 4 maart  1816

Schuld over 1814 wegens de Conversie

 

Mag over de dienst van 1815 van 1814 en vroegere Jaren niet vermengd worden; ik herinner UEd: aan hetgeen deswegens bij mijne circulaire van den 18e April 1815 2e Afdeling Lett. F. is voorgeschreven.

De som van f. 35-3-8 welke Ued: bij missive van den 22. dezer verzoekt uit de onvoorziene uitgaven van 1815 te mogen betalen, is een Schuld van 1814  en zal als zodanig nader moeten moeten worden opgegeeven.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

Extract uit het Register van Besluiten van de Gouverneur van Zeeland

Ontvangen den 4e Maart 1816:

De strandgerechtigden moeten bij het stranden van schepen uit de Middellandsche Zee en van goederen uit misschien besmette plaatsen dadelijk het Gemeente bestuur daarvan in kennis stellen om tot een meest geschikte constatering te komen.

De goederen moeten heel omzichtig naar afgezonderde plaatsen worden gebracht en

De naastbijzijnde persoonen moeten door de naastbijzijnde Chirurgijn onder de noodige precautien van berookingen etc behoorlijk worden geëxamineerd.

De goederen moeten ook bij bewerkingof verwerking door afgezonderde persoonen worden behandeld.

Kennisgeving aan de District-Commissarissen van Zierikzee , Sluijs en Axel en aan de zee gelegen gemeente Besturen en aan opperstrandvonders Beoosten en bewestenschelde etc

 

SCHORER.

 

Middelburg den 4 Maart 1816.

 

De Gemeenten der noordelijke Provincien dienen als voorschot op de Oorlogs Belasting gebruik te maken van het percentage van 2% op de begrotingen van 1815.

De Gedep. Staten van Zeeland

 

Schorer

t.o.v.d.

J. Snouck Hurgronje.

 

Middelburg den 25 Maart 1816.

 

Vervanging van het gebruik van ongezegelde kwitancien door gezegelde waarop een heffing zit.

Dit met verlening van kwijtschelding van mogelijk verbeurde boeten ten nadele van de lokale belastingen.

 

Middelburg den 27 Maart 1816

Informatie Armdirectien

 

Er wordt een nauwkeurige opgave gevraagd over de organisatie van het Armwezen in Arnemuiden etc. in de bijgestuurde Tabellen.

 

De Provisioneele Burgemeester

Te Arnemuiden

Mijn Heer

Wij hebben zo veel doenelijk er ons op toegelegd om aan UE aanschrijving van den 30 Maart l.l e voldoen door de beantwoording van de aan gegeven en opgegevene vragen

Hoeveele zielen?  zo                                                        875 hervormd

Kinderen onder 10 jaren door

De diakonie bedeelt                                                         5 besteed

Jongens van 10 tot 18 jaren bedeelt                                 niet een

Meisjes van 10 tot 18 jaren bedeelt                                  twee

Mannen boven 18 jaren                                                    drie grij(saards) ?

Vrouwen boven die jaren                                                  elf

Hoeveele mannen zijn onbekwaam

Tot alle arbeid                                                                   alle die ?

Hoevele vrouwen kunnen iets doen                                   drie

Hoevele vrouwen niets kunnen doen                                 agt

Hoeveel de collecten ac  1814          zo                              500

Subsidie op het budget ac  1814                                         100

Revenuen van vaste goederen en rentbrieven

Of andere eigendommen acs 1814                                        niets

Montant der geheele ontvangsten in 1814  zo                     600

Uitgave aan bedeelingen in 1814                                         366

Verdere uitgave acs 114                                                       480

Montant geheele uitgave in 1814

---------------------------------------------------------------------------------

 

Den 5e April 1816

De Kerkenraad.

N.B.  Een deel van dit handschrift is beschadigd en weggevallen

 

Middelburg 7 April 1816

 

Over buitenlandsche passen..

 

Degenen die naar de oost of West Indiesche bezittingen of naar de kust van Guinee willen of zullen verlangen om zich daar te vestigen,zullen een bewijs van de Stedelijke Regering of het plaatselijk Bestuur  moeten overleggen, waar hun domicilie is geweest met verklaring dat zij met goede naam & Faam bekend staan.

Op grond daarvan kan een pas worden verstrekt naar de overzeesche bezittingen.

Deze pas is strikt persoonlijk en er dient gewaakt te worden voor misbruik.

De Gouverneur

Schorer.

 

Middelburg den 10. April

Het volgende gedrukte stuk gaat over eventuele Restitutien op de Oorlogs Belasting over 1815.

 

Middelburg, den 12. April 1816

 

Modelformulieren etc. m.b.t het Patentregt voor 1816.

Ook naast een Model A ook een Model B Patent  voor openbare vermakelijkheden.

 

Miliie-Raad

16e Distrikt

Circulaire

 

Middelburg den29 April 1816

Ontvangen  2  Meij 1816

 

De Militie-Raad in het 16e Distikt, ontvangen hebbende  Zijne Majesteit’s Besluit van den 22 April j.l. No 25, waarbij Hoogstdezelve aan alle Lotelingen, behoorende tot de ligting voor de Nationale Militie van dit Jaar, welke thans bij de onderscheidene Corpsen zijn ingelijfd, en alsnog verlangen mogten om zich door andere te doen vervangen,daartoe word vrijheid gegeven;waaronder echter niet begrepen zijn, zoodanige Lotelingen welke onwillig of achtergebleven of zonder loting ingelijfd zijn; maakt hiermede bekend, dat denzelven tot het onderzoek  van zoodanige Plaatsvervangers zal vacceren, des maandags  den 6,13, 20 en 27 Mei 1816; des morgens van 10 tot 12 uren , waaraan de Militie-Raad verzoekt alle mogelijke publiciteit te geven.

De Militie-Raad voornoemd,

G.V. Meijners, President

 

Middelburg  den 7e Mei 1816

 

Teneinde met den meesten spoed, naar aanleiding der Ministerieele Instructien aan de organisatie  der Rustende Schutterij in het 16e District te voldoen.

Heeft de Militie Commissaris de eer het Gemeente Bestuur van Arnemuiden te inviteeren, alle de in de termen der bovengemelde Schutterij vallende Persoonen, waartoe Uwe Gemeente zeven en twintig Man moet fourneeren, op te roepen en te doen compareeren op Zaturdag den 18 mei  1816 des morgens ten 9 Uuren ten Stadhuize te Veere om aldaar door eene Commissie samengesteld  volgens Art. 8 tweede Zinsnede  der met op de Schutterijen tot den dienst gedesigneerd  of bij wettige redenen van verschooning te worden vrijgesteld. En de Lijsten bij Art.9 derzelve Wet voorgeschreven,als dan op boven bepaalde plaats en uur  aan gemelde Commissie over te leggen.

De Militie Commissaris van

Het 16. District

 

H. Keijl

 

Middelburg den 8. Mei 1816

 

Aansporing tot tijdige opmaking der plaatselijke Rekeningen.

 

Schorer.

 

Middelburg 6 Meij 1816

Ontvangen 20 Meij 1816

 

Approbatie van het nevensgaand Contract tusschen Uwe Gemeente en de AmbachtsHeeren en Vrouwen van het Nieuwland wegens het Ponte Veer.

Schorer.

 

Door den Heer President overgelegd zijnde eene missive van den Provisioneele Schout van Arnemuiden  in dato 3 Meij j.l. ter approbatie inzendende een tusschen het Gemeente Bestuur der gemelde Plaats en de Ambachts Heeren en Vrouwen van het Nieuwland vernieuwd Contract wegens het gebruiken van een Dam op den Nieuwlandsche Wal ten behoeve van het Ponte Veer aldaar en zulks voor eene verminderde som van f. 40.

Is na deliberatie goedgevonden het gemelde Contract te approberen gelijk geschied bij deze en daarvoor bij Extract dezes met eene geleidende  missive aan den Provisionelen Schout van Arnemuijden … te geven

Accordeert met voorschreven Verbaal

Voorzooveel het geextraheerdee aangaat.

De Griffier der Staten

Hurgronje.

 

Middelburg, den 19. Mei 1816

 

Volgens de repartitie m.b.t. de gemeente in de directe belastingen over het jaar 1816, is de regeling als volgt:

Grondbelasting<ongebouwde eigendommen f. 968

< gebouwde eigendommen    f. 679: samen f. 1647:

Personele en mobilaire belasting                    f.551

Regt op deuren en vensters                             f.332

 

Onveminderd de volgende verhoogingen

Op de grondbelastingen

261/3 procent tot goedmaking van niet inkomende posten etc

Op de personele en mobilaire belasting

23% tot goedmaking der niet inkomende posten

Op het Regt van deuren en vensters

10% voor de kosten van het vervaardigen van de kohieren etc

 

Middelburg den 20e meij 1816

Ontvangen 20 Meij 1816

 

Autorisatie voor 9fr: 48 cent op onv.uitgaven van 1814.

 

Ofschoon de som van 9fr:48cent. Voor dijkgeschot over 1814 op de onvoorziene uitgaven door UE niet had behooren te worden gemandateerd zonder voorafgaande autorisatie, wil ik voor dit maal de redenen voor geldig aanneemen,welke UEd: bij missive van den 10 dezer daarvoor hebt bijgebragt, en autoriseer  mitsdien als nog de aanneeming der gezegde som op het voorschrevene fonds in de rekening van 1814.

UEd: zult derhalven een gecertificeerde afschrift dezes ten dien einde bij de gemelde Rekening nader behooren over te leggen

De Gouverneur van Zeeland

 

Schorer.

 

Mijn Heer

Ontv. 10 Junij 1816

Wij verzoeken UE als hoofd der regeering om een collegium Qualificatum te beleggen tegen aanstaande Zaturdag  den 15 dezes ’s avonds ten ses uren ter verandering van den Kerkenraad, in vertrouwen op goedkeuring en daarstelling noemen wij ons.

UEd: Dienaren-de leden der

Kerkenraad uit derzelver naam

P:Hondius V:D:M:ibidem

 

Voorschriften t.a.v. subsidien voor

De Arm-administratien

Ontvangen 13 Junij 1816

 

De Gemeente Besturen ten platten lande zullen geen subsidie voor de Armen op hun begrotingen mogen vragen dan , voor zover het de Burgelijke Armen betreft de rekening van het laatste jaar door hun zelve, en voor zoo veel de respective Kerkelijke Armen aanbelangt, deze ten hunnen overstaan zal zijn opgenoomen en gesloten

Die eventuele subsidie zal geevenredigd moeten zijn aan de behoeften van de administratiën en het vermogen van de betreffende gemeenten.

Een Extract uit de Arm-rekeningen moet worden overlegd. Deze moet bij de begroting worden gevoegd.

Een blanco tabel wordt bijgevoegd

 

Circulaire.                       Middelburg den 30.Mei 1816.

Over te houden

Collecten.

 

  1. Dat zoo wanneer in ongelukkige omstandigheden verkeerende ingezetenen verlangen mogten in de Gemeente hunner woonplaats eene collecte te houden, dan diene men zich te vervoegen bij het Gemeentebestuur.
  2. Collecten die verzocht worden door personen buiten de Gemeente , moeten zich richten tot de Provinciale Autoriteit
  3. Deze collecten moeten niet dan spaarzaam worden verleend.

 

De Ged. Staten van Zeeland

Schorer vt

 

Middelburg den 9 Junij 1816

Ontv. 13 Junij 1816.

Onderwerp: Dubbelde quitancien voor betalingen Arnemuiden van Oorlog.

 

Ten gevole van eenige nieuwe verordeningen, welke door den Heer Staatsraad Intendant Generaal van de Administratie van Oorlog gemaakt zijn, is het noodzakelijk dat de Gemeente besturen van en met den 1. Julij aanstaande voor alle betalingen welke hun van wegen die Administrateurs van de  Corpsen der Armee voor genotene Logies Voeding als mede voor Transport middelen zullen gedaan worden Dubbelde quitancien opgeven.

De Gouverneur van Zeeland brengt deze bepaling bij deze ter Kennis der Gemeente Besturen in dezelve Provincien ten einde die zich daarnaar bij voorkomende gelegenheid zouden gedragen.

 

De Gouverneur

Voornoemd

Schorer

 

Middelburg den 21. Junij 1816.

Ontv: 24 Junij 1816

Onderwerp: Prolongatie van de leverantie van levensmiddelen voor de Armee.

 

De nog loopende kontrakten  met de algemeene aannemers der levensmiddelen, Klassen en Kupfer voor de leverancie van vives, fourage en legstroo t.b.v. Nederlandsche Troepen, zoo in de Noordelijke als Zuidelijke Provinciën, alsmede de benoodigde artikelen in de militaire hospitalen, met uitzondering van de brand-en lichtstoffen worden geprolongeerd.

Ook prolongatie van het kontrakt met G. de Gendt te Delft t.a.v. alle transporten te water, zoo van ammunitie en andere goederen van oorlog, als van levensmiddelen, kampements-effecten, hospitaal-goederen, troupen en bagage tot en met den laatsten December dezes jaars.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

Middelburg den 12 Junij 1816

Ontv: 27e Junij 1816.

 

Het gaat over terugzending van executoir verklaarde Kohieren van Hoofdelijken omslag voor dezen jare welke hem(de Gouverneur) ten dien einde bij Missive van den 29 April laatsl: was toegezonden.

De Gouverneur voornoemd.

Schorer.

 

Middelburg den 26. Junij 1816

Ontv: 27e Junij 1816.

 

Onderwerp: Nationale Militie.

Heel weinig plaatselijke besturen in de provincie leven de bepalingen na van art. 76 van de Wet op de Nat. Militie en zijn onachtzaam in de opmaking der lijsten onder model litt.q, en ook in de verzending van het betreffende uittreksel.

Dat moet ophouden. De lijst van genoemd model moet gebruikt worden om alle manschappen te noteren die tot de Nationale Militie behooren; op dezelve bepaaldelijk aan te teekenen de zoodanige  die met verlof naar huis zijn gezonden. En tenslotte elke maand vóór de tiende van elke maand een precies uittreksel aan de Heer Militie-Commissaris in te zenden, waarop de ziekte, het overlijden, het doorgaand gedrag enz van elk van deze manschappen dient genoteerd.

Omdat het verzuim van vele met verlof terugkerende manschappen om zich zelf aan te geven, de oorzaak schijnt te zijn,waarom de Gemeentebesturen zich zo gebrekkig aan de voorschriften houden, is het nodig dat de genoemde manschappen door de gemeente van tijd tot tijd worden opgeroepen; waardoor het niet missen kan of de gemeenten zijn in staat de noodige aanteekeningen te maken en genoeg informatie te verkrijgen over genoemde manschappen.

Er wordt reisgeld verstrekt aan de onderofficieren en verder manschappen der Nationale Militie, welke op den termijn van den 1. Julij eerstkomende met het jaarlijks verlof van hunne corpsen zullen vertrekken, voor de reis, te rekenen van hun respective garnizoenen tot hun woonplaatsen.

Ten gevolge van deze maatregel zullen de verlofgangers verplicht zijn  op hun route , de huisvesting welke aan hun door de zorg van de Gemeente Besturen zal worden verstrekt, met twee stuivers voor elk nachtkwartier betalen, en in al hun behoeften zelf moeten voorzien, tenzij de ingezetenen het voor hun zelf “meer convenabel”mochten vinden, om de bij hun ingekwartierde soldaat ook te voeden, en in dat geval daar voor, aan te nemen de gewone indemniteit/ schadeloosstelling van zeven stuivers daags voor huisvesting en voeding.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer

 

Middelburg den 2. Julij 1816

Ontv.den 4. Julij 1816.

De Griffier der Staten maakt bekend dat voor de Registers der Burgelijke Staat van 1816 is verschuldigd

 

Voor Zegels                                                      f. 22.10

Voor Druk-,Bind-en Transportkosten                   8.8.4

En dat de Ontvanger, naar gewoonte, met de inzameling van eerstgemelde post (namelijk de Zegelgelden) is belast; terwijl de overige kosten ter Provinciale Griffie zullen moeten worden voldaan voor 25.Julij aanstaand.

De Griffier

J.Snouck Hurgronje

 

Middelburg, den 3. Julij 1816

Onderwerp: Verrekening Patent-Zegels over 1815

 

De gouverneur van Zeeland brengt ter kennis van de Gemeente Besturen dat

De genoemde onder hen berustende (ook blanco) gezegelde Patentbladen voor 10 Julij aanstaande bij den Ontvanger Particulier van hun Arrondissement over te brengen.

Aan hem, als Gouverneur voor die genoemde datum op te geven het getal der bij hen ontvangene gezegelde Patentbladen over 1815, het getal dier Patenten, welke door hun aan de Ontvangers der Directe belastingen zijn afgegeven, het getal der bij hun overgeblevene het getal der bij hun van gezegde Ontvangers terug bekomene, en eindelijk het getal der door hun aan den Ontvanger Particulier overgegevene Patentbladen.

De Gouverneur van Zeeland.

Schorer.

 

Middelburg den 3. Julij 1816

Ontv.4 Julij 1816

Zijne Excellentie de Ministervan Financiën verlangt van de Gouverneur een precieze opgave van de nog onafgehaalde Recepissen voor de oorlogs-Belasting, welke bij voortduring ten fine van uitgifte onder de Gemeente Besturen in deze Provincie zijn verbleven.

Uitnodiging om, zonder met de uitgifte der voorschreven Recepissen te supercederen, onder den datum vande 29. Junij laatstleden, te willen opmaken eenen Staat van het getal der halve vellen, en van het bedrag der voorschrevene onafgehaalde Recepissen, hun aanmanende, mij dezen Staat zekerlijk vóór den 10. dezer maand te doen geworden, ten einde ik ik in staat zoude zijn binnen den bepaalden tijd aan des Ministers intentie te beantwoorden.

De Gouveneur van Zeeland.

Schorer

 

Middelburg den 1.Julij 1816

Ontv. 12 Julij 1816.

Bij ons ontvangen  een schrijven van de Minister van Binnenlandsche Zaken, die een opgave verlangt van het aantal Krankzinnigen in deze Provincie, de plaatsen waar dezelve in bewaring zijn gesteld, en de kosten die aan derzelver onderhoud worden besteed, verzoeken wij UE. Gemeente de hierbij gevoegde, daartoe ingerigte, Tabelle, voor zoo veel U.E. Gemeente betreft, wel te willen invullen, en dezelve  door UE. Behoorlijk geauthentiseerd, zoo spoedig mogelijk aan ons in te zenden.

 

De Gedeputeerde Staten van Zeeland

 

SCHORER Vt

 

Ter ordonnantie van Dezelve

 

J.SNOUCK HURGRONJE

 

Middelburg den 22 Julij 1816

Ontv: den 25 Julij 1816

 

De krijgsraad bij mijn Bataillon nog niet geconstitueerd zijnde, neem ik de vrijheid het nevensgaand request van L Wisse voorlopig aan UEd: toe te zenden, met verzoek om mij daarop wel te willen voorligten, voornamentlijk met betrekking tot de daarin vervatte positiven, dat de suppliant aan zijne verpligtingen als Schutter bij de 5e rustende compagnie niet zoude kunnen voldoen, zoude  meer dan een ander daartoe geroepene zijn beroep te zien veragteren, of daarin nadeel te ondervinden, en dat er verscheidene ongehuwde in uwe Gemeente zijn die daartoe beter dan hij, en zonder hetzelfde inconvenient kunnen geroepen worden.

Bijaldien deze positieven door UEd met de waarheid overeenkomstig mogten bevonden worden, zal UEd: mij verpligten  tevens de namen dier bedoelde ongehuwde te willen opgeven, welke die meerdere geschiktheid zouden bezitten, met de nodige aanmerkingen en inlichtingen dienaangaande.

Ik vleije mij dat UEd: dit mijn verzoek waarmede ik alleen ten oogmerk heb, om zooveel in mij is, mede te werken ten einde de meest mogelijke billijkheid in de oproepingen tot den Schutterlijcken dienst voor mijn Bataillon te zien plaats grijpen , niet zult weigeren.

 

De Luitenant Colonel

Van het 2e Bataillon Schutterij in Zeeland.

Van Dooren ??

 

 

Middelburg den 26. Julij 1816

Ontvangen 30 Julij 1816.

Onderwerp: Militaire fournitures.

 

In het Kazernerings-Reglement is bepaald dat  het Stro in de strozakken slechts 2 maal in het jaar vernieuw zal worden. Dat geldt voor z.g. complete fournitures, die door gezonde manschappen worden beslapen. Het stro voor z.g. halve fournitures in gebruik bij “schurftigen”moet vaker vervangen worden.

De Officier van Gezondheid moet beoordelen hoe vaak dit vervangen dient te gebeuren.

Deze moet z.g. bons teekenen en declareren bij de betreffende gemeentebesturen.

Op de verrekening per half jaar zal de Onder-Inspecteur van de Administratie van Oorlog behoorlijk toezicht houden.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer

 

Middelburg, den 2 Augustus 1816

Ontvangen 5 augustus 1816

Onderwerp: de voortzetting van het kadaster

 

De wet is van de 11. februarij 1816 over de voortzetting van het kadaster over de gehele uitgestrektheid van het Rijk

Nodig voor de handhaving van billijkheid en evenredigheid in de opbrengst van de Grondbelasting.

Jacob Knabiaan is Hoofd Inpecteur voor het Kadaster in de Noordelijke Provinciën en zal van alle gemeentebesturen al de hulp en bijstand moeten krijgen om dit tot een goed einde te krijgen.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

Middelburg, den 4 Augustus 1816

Ontvangen 5 augustus 1816

Onderwerp: Reclamatiën voor de liquidatie met de Franse Kroon van Gepensioneerden etc.

 

Zowel ten gunste van de nog levende als de overleden gepensioneerden dient een opgave gedaan te worden met of een Attestatie de Vita of een Acte van overlijden.

De gemeentebesturen dienen de betreffende personen op te sporen en op te geven.

Ook de namen en woonplaatsen van de erfgenamen moeten vermeld worden. Etc.

Voor of uiterlijk 25 augustus a.s.

 

De Gouverneur van Zeeland.

Schorer.

 

Middelburg, den 11 Augustus 1816.

Ontvangen 12 Augustus 1816/

Onderwerp: De eerste driemaandelijkse inspectie

Van de verlofgangers van de Nationale Militie.

Deze verlofgangers  moeten zich op een bepaalde dag in augustus melden in de hoofdplaats van het Kanton, waartoe uw gemeente behoort..

Herinner hen er aan dat zij de kleding, en kleine equipementsstukken, welke zij van hun Corps hebben behouden meenemen, alsmede “ hunne Livrets of Verlofpassen””

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

Middelburg, den 11. Augustus 1816

Ontvangen 15 Augustus 1816

Onderwerp:

 

Daar het noodzakelijk is dat het Departement van Oorlog kennis drage van alle sterfgevallen van gepensioneerde of gegageerde Militairen, ten einde daardoor de Overledenen van het Register der Gepensioneerden te doen roijeren, zoo verzoek ik UE. Om bij elk sterfgeval van zoodanige Militairen, in Uwe Gemeente voorvallende, mij daarvan onverwijld kennis te geven, met toezending van een ongezegeld afschrift van de Acte van Overlijden bij die gelegenheid opgemaakt.

De Gouverneur van Zeeland.

Schorer.

Middelburg den 16. Augustus 1816

Ontvangen 19 augustus 1816

Onderwerp:

 

Zijne Excellentie de Intendant Generaal bij de administratie van Oorlog verlangt, dat de Gemeente Besturen in het hoofd der Stukken, welke zij aan de generale Intendance van oorlog voortaan zullen inzenden, duidelijk opgave doen van den naam hunner gemeente en van dien der Provincie.

De nakoming dezer bepaling, een verkeerde opmaking van ordonnantiën en diensvolgens eene vertraging in de betaling derzelve kunnende voorkomen, geef ik UE. Daarvan bij deze kennis, ten einde dien overeenkomstig te handelen.

De Gouverneur van Zeeland.

Schorer.

 

Middelburg den 12 Augustus 1816

Ontvangen: 21 Augustus 1816

 

Aan de Schout van Arnemuiden

 

Wij zenden UW Ed hier nevens Extract uit ons Verbaal van heden, houdende approbatie van het bestek en conditien der reparatien aan het stadhuis , den Toren de stadhuisjes etc.

Ten fine als daarbij vermeld

De Ged. Staten van Zeeland

J.H. Schorer, Vt

Ter Ordonnantie van Dezelve

De Griffier der Staten

J. Snouck Hurgronje

 

Extract uit het Verbaal van Hun Edele Groot Achtbare de Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zeeland.

 

Maandag den 12 Augustus 1816

 

De Heer President overgelegd hebbende een Missive van den Burgemeester van Arnemuiden indato 3 augustus jl daar bij ter approbatie inzendende het bestek en conditien waarop de reparatiën aan het Stadhuis , den Toren, de Stadshuisjes, en aan de Straten, zooals die op den Staat van begrooting over dezen jare gealloueerd publiek zijn aanbesteed.

Is goed gevonden de gemelde aanbesteding te approberen, en daarvan bij Extract dezes en conductoire missive aan den Schout van Arnemuiden kennis te geven.

Accordeert met Voorschreve

Verbaal voor zooveel het geextraheerde aangaat.

De Griffier der Staten

Hurgronje

 

Middelburg den 19 Augustus 1816

Ontvangen 26 Augustus 1816

 

Zijne Majesteit heeft enige bepalingen gemaakt ten aanzien van de wijze waarop goederen van Arme-, Kerkelijke- en andere diergelijke publieke administraties worden verkregen , verkogt, verruild of bezwaard

Ernstige aandacht voor de volgende bepalingen:

Geldopnemingen, verkoop van vaste goederen, actien of crediten, verruilingen, uitgiften van goederen op erfpacht of jaarlijkse renten , belegging of uitzetting van gelden en andere zodanige handelingen, dienen slechts te gebeuren met toestemming van de hoge overheid met aanvraag van de gemeentebesturen.

Ook mogen hun toekomende publieke fondsen op het Rijk niet verkocht worden. Ook vermakingen of donaties zullen mogen aanvaard dan met Z.M. speciale toestemming

Aan Huurders of Pachters met geen remissie of moderatie van huur of pachtpenningen worden verleend, dan pas na verkregen autorisatie.

Er moet door de besturen een wakend oog worden gehouden op bovengenoemde handhaving.

De Gedep. Staten van Zeeland

Schorer

Ter ordonnantie van deze

J. Snouck Hurgronje

 

Middelburg den 25. Augustus 1816

Ontvangen 26 Aug. 1816

De contingenten van de diverse Provincies in de Grondbelasting, de Personele en Mobilaire Belasting en het recht op de Deuren en Vensters over het volgende Jaar 1817 zullen weldra geregeld moeten worden.

Het gaat om de repartitie van de aanslagen der gemeenten.

Voordracht maken van de gemeenten van geschikte personen ter vervulling der Zetters plaatsen ter plaatse. Er moet gelet worden op kunde, braafheid en werkzaamheid.

Voor 10 september a.s.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

Middelburg den 9 September 1816

Ontvangen den 9 sept: 1816

 

Onderwerp: Assistentie aan beampten

Der convoijen &licenten door

Plaatselijke besturen te verleenen

 

Zijne Majesteit heeft ontwaard dat niet in alle gedeelten van het Rijk de beampten der Convoijen & Licenten, in de uitoeffening hunner functien genoegzame ondersteuning van de plaatselijk Autoriteiten erlangen, zelfs zoo dat in zommige gevallen door eene lakenswaardige inactiviteit der plaatselijk Besturen, dit belangrijk gedeelte van den dienst gevaar gelopen heeft, de grootste nadeelen te lijden.

Het is ter voldoening aan het dien ten gevolge door Z.M. gemanifesteerd verlangen mij kenlijk geworden bij Missive van ZEXc: den Minister van Binnenlandsche zaken, van den 26e Augustus l.l.: dat ik ter voldoening aan den inhoud van gezegde Missive, de plaatselijk besturen in deze Provintie, ten ernstigsten aan dezelver verplichting ten dezen opzichte moet herinneren, hen aanmanende, om in de voorkomende gevallen, desgevaagd wordende, aan de beampten der Covoijen & Licenten in de uitoeffening hunner bediening alle mogelijke hulp en bijstand te verleenen, en alzoo zorg te dragen dat ten dezen aanzien geene verder klagten voorkomen.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

On tvangen 12 September 1816

 

Wij Willem bij de Gratie gods

Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Groot hertog van Luxemburg enz. enz. enz.

 

Op het adres van het gemeente bestuur van Aardenburg in de Provincie Zeeland, houdende verzoek dat aan die plaats de naam van stad en aan derzelve bestuurders dien van Burgemeesteren en Raden mogt worden toegekend

Gehoord het rapport van den Minister van Binnenlandsche zaken van den 6e dezer no 46 waaruit blijkt, dat de gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland, niet alleen allesints gunstig over het opgenoemde verzoek denken maar ook van gevoelen zijn om het zelfde aan andere plaatsen toe te kennen.

De Raad van State gehoord.

 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen zoo als wij bepalen bij deze, dat de plaatsen Arnemuiden etc gelegen in de Provincie Zeeland ofschoon geene leden ter Staats vergadering benoemende den naam zullen dragen van Steden, en derzelven bestuurders dien van Burgemeesteren en Raden.

En zullen afschriften dezer worden gezonden aan den Minister van Binnenlandsche zaken ter fine van executie, en aan den raad van State als meede aan de Rekwestranten tot informatie.

Het Loo den 20 Augustus 1816

Get. Willem

Van wege den Koning.

Bij afwezenheid van den Eerste

Secretaris van het kabinet.

Get W.F.L. Rengers

Accordeert met deszelfs Origineel,

De Griffier ter Staat Secretarie

Get. L.H. Elias Schovel lG

Voor Eensluidend Afschrift

De Secretaris Generaal bij het

Ministerie van Binnenlandsche Zaken

Get. Wenckebach

Voor copie Conform

De Eerste Commies ter alhemeene

Secretarie.

J.G. Hinlopen.

 

 

Middelburg, den  9 September 1816

Ontvangen 12 September 1816

 

Zijne Majesteit in aanmerking nemende den voormaligen rang uwer gemeente, der zelver insluiting door wallen of vesten, als meede het getal harer inwoners, heeft goedgevonden, op onzen daartoe gedanen voordragt, bij Hoogstdeszelfs besluit van den 20 Augustus l.l. no 22 te bepalen dat dezelve voortaan, ofschoon geene leden ter Staatsvergadering benoemende den naam van Stad zoude voeren, en derzelver bestuurders dien van Burgemeesteren en Raden.

Wij geven UEA, bij toezending van het hiernevens gevoegd afschrift deszelven besluits, daarvan kennis, overtuigd dat dit blijk van Zr. Ms. Belangstelling bij UEA met dankbaarheid zal worden ontvangen.

De Gedeputeerde Staten van Zeeland

J.G. Schorer Vt

Ter ordonnantie van Dezelve

Voor den Griffier afwezig

De Eerste Commies ter

Algemeene Secretarie

J.G. Hinloopen.

 

Middelburg den 2 September 1816

Ontvangen 5 September 1816.

 

Door den Commissaris van de Heer Gouverneur van Zeeland voor de zaak der liquidatie van de agterstand terugontvangen hebbende de pretensie van UEd Gemeente ten bedrage van frank 966- wegens gedane Militaire transporten, over de laatste agt maanden van het jaar 18110 met verzoek om ter volledige justificatie derzelve de volgende stukken nog over te leggen.

1e. De orders tot het doen der transporten of het leveren der wagens daartoe

2e Het bewijs dat aan het gevorderde is voldaan geworden.

3e. De justificatie der in Rekening gebragte indemniteiten.

Dien ten gevolge noodigen wij UEd bij dezen uit om onverwijld uiterlijk binnen den tijd van agt dagende bovenstaande origineele bewijsstukken aan ons te willen inzenden, teneinde dezelve tot de gave ??? Liquidatie der schuld vordering van uwe gemeente zoude

Kunnen dienen.

Burgemeesteren der Stad

Middelburg

D.J. Schorer

Aan de Heer Provisionele Schout

Van Arnemuijden.

 

Middelburg den 5 September 1816

Ontvangen 5 september 1816

 

Ik zende UED hier nevens het kohier der Patenten van uwe Gemeente over dezen jare 1816, met verzoek om de gewoone publicatie daarvan te doen; het zelve daarna aan den Heer Ontvanger J. Boddaert te Veere te doen geworden, en mij op te geven den datum der gedaane publicatie en de verzending van het voorss Kohier aan voornoemden Heer Ontvanger

 

De Controleur der

Directe belastingen

District Middelburg

C.I. Ritter.

 

 

 

Middelburg den 15 September 1816

Ontv. 16 Sept. 1816

 

De Gouverneur van Zeeland heeft de eer UEd hier nevens toe te zenden de navolgende Ordonnantiën, te weten

H 6175. ad … ten uwen name voor Veergelden over 1e halfjaar 1816

 

Middelburg den 17 Junij 1818

Ontv. 20 Junij 1818

Onderwerp:verzoek om invordering agterstallig Predicant Tractement te staken

 

De Eerwaardige Leraar uwer Stad op eene edelmoedige wijze hebbende afgezien van het agterstallige  Predicanten Tractement, door de Hervormde gemeente aldaar aan hem verschuldigd, heb ik de eer UwEd. Hiervan bij deze kennis te geven met verzoek om als nu de invordering van dien agterstand te staken, waartoe ik UwEd. Bij missive van den 4 december 1816  No 2648 aanschreef.

De Gouverneur van Zeeland.

Voor deze ???

 

Edel Achtbaare Heren!

Ontvangen 17 Sept: 1816

Wij vonden ons vereerd door Uwe kennisgeving van de 14 sept: en zeggen er dank voor, het berigt was ons aangenaam,zo is dan de plaats onzer inwooninge eene Stad,wij hopen dat deze rangsverheffing onze toegenegendheid voor onzen Koning zal  vermeerderen, de luister aan uwe ambten hier door toegevoegd , breide nodig ontzag uit, en vuure UwEdAchtb: aan in de bevordering van de belangens der Arnemuiders, ziet alle uwe pogingen voor het volks heil? En  met den gelukkigsten uitkomsten bekroond- wij wenschen dat onzen Stad een meer stedelijk aanzien onder UEA bestuur zal bekomen en wij alle er genoegen en voordeel van zullen erlangen, van onze liefde voor geheel deze Stad van onze pligmatige achting voor de verzekeren wij UEd.

UwEd DW Dienaren,de leden der Kerkenraad

Uit deszelve Naam

P.Hondius

Arnemuiden Sept: 1816.

 

Middelburg den 25. September 1816

Ontvangen 26e Sept 1816.

 

Onderwerp: Leverancien van

Vivres en Fourages

Aan de Troepe van de

Staat, en Vuur en Licht

In de Militaire Wachten.

 

Om de Aannemers zich aan hun plicht te kunnen houden, en tevens de betaling te kunnen verzekeren der leverancien, zoo van Vivres en Fourages aan de Troepen van den Staat, als van vuur en licht in de Militaire Wachten, welke door de Plaatselijke besturen geschieden, wanneer door de Aannemers  dier artikelen in den dienst niet behoorlijk wordt voorzien, heeft de Staatsraad Intendant Generaal  van de administratie van Oorlog bij Missive van den 13. dezer maand voorgeschreven dat de bewijzen van de door de Plaatselijke Besturen in zodanig geval gedane leverancien, binnen de acht dagen na dat de voorziening zal hebben plaats gehad, aan de Generale Intendance zullen moeten worden ingezonden.

Verzoek om de voorgeschreven bepalingen stipt op te volgen en de bewijsstukken tijdig in te zenden. Anders worden worden ze ze niet geadmitteerd/ geaccepteerd. Tot “groot nadeel”voor Uwe Gemeente.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

Hierbij gaat  de LIJST  van FABRIEKEN en TRAFIEKEN behoornde bij de circulaire Missive van de de Gedeputeerde Staten van Zeeland dato 23 September 1816 no.I

De tegenwoordige staat en behoefte der Fabrieken binnen het Rijk, is bij het Gouvernement niet met die volledigheid bekend als vereischt wordt voor de instandhouding, verbetering, en bevordering van derzelver bloei en welvaart.

 

25 September 1816

 

Wij WILLEM , bij de gratie Gods,

KONING DER NEDERLANDEN, etc

 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, dat de Godsdienstige gezindheden binnen dit Rijk zullen worden uitgenodigd en aangeschreven om in hare kerkgebeden den gezegenden staat, waarin zich Onze welbeminde Schoondochter de Princesse van Oramje bevindt,te gedenken, en van den Hemel dit nieuwe gunstbewijs voor de Nederlandsche Natie en voor Ons Huis af te smeeken , dat Hare Koninglijke Hoogheid bij gezondheid en krachten bewaard blijvende, in der tijd,door eene voorspoedige bevalling, Onze wenschen vervullen, en de harten Onzer goede onderdanen verblijden moge. Etc etc.

Amsterdam den 25sten September 1816

WILLEM etc

 

Op zondag den 20sten October zal door de veschillende Godsdienstige gezindheden met uitzondering der Israëlitisch (op Zaterdag) aan den Almagtigen een plegttig dankoffer worden toegebragt voor het roemvol aandeel,dat de zeemagt van dit Rijk aan den gedenkwaardigen slag van Algiers heeft mogen deelnemen, mitsgaders voor den vrede welke die gewenschte overwinning heeft bekroond. Etc etc.

Amsterdam den 25sten September 1816

WILLEM.

 

Middelburg den 9. October 1816

Ontvangen 10 October 1816

Het tijdstip is daar dat met de voorlopige werkzaamheden ter vervaardiging der Registers van de Burgelijken Stand  over 1817, een aanvang behoort gemaakt te worden , verzoek ik UEd.in de hieronder geplaatset Staat de benoodigde Vellen voor elk dier Registers naauwkeurig in te vullen, en bij aldien dit getal van dat van den loopende Jare mogt verschillen, mij daarvan de reden te willen opgeven.

Gaarne voor 20. October a.s.hoop ik deze te mogen ontvangen

De Griffier der Staten van Zeeland

J.SNOUCK HURGRONJE

 

Mijn Heer

 

Wij hebben eene aanschrijvinge ontvangen van den Heere Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk  om een derden van het achterstallige tractement van 1811, 12,13 aan de gemeente bij wijze van quotisatie in te vorderen en aan onzen leeraar te betalen; wij menen dit een onderwerp van zoveel belang te zijn van een Collegium Qualificatum nodig te hebben, in de overtuiging dat UE van dit zelve denkbeeld zijn zult, vragen wij om de belegging daar van tegen aanstaande zaterdag ’s namiddags om vijf uren, verwachtende een instemmend antwoord, hebben wij dezes ons met achting te noemen.

UEd DW Dienaren en Vrienden

Uit naam des kerkenrads

P:Hondius

 

Arnemuiden 7 Oct: 1816.

 

Middelburg den 7e October 1816

Ontvangen 10 October 1816.

 

Ik heb de Eer Uwe bij deze te doen toekomen een afschrift van de dispositie op den 30e September j.l.door Z.E.den Heere Commissaris Generaal provisioneel belast met de zaken der Hervormde Kerk enz: genoomen,waarbij bepaald wordt, dat het agterstallig  tractement over de jaren 1811,1812 & 1813 aan den predikant ven Arnemuijden verschuldigd voor een derde zal worden gevonden, bij wijze van Quotisatie over de personen tot die gemeente behorende, in geschikte termijnen op te brengen.

Naar aanleiding van dit besluit verzoek ik Uwe als nu dadelijk door het Gemeente Bestuur met overleg van den kerkenraad en kerkelijke Commissie zoo deze bestaan mogt een quotisatie te doen opmaken, over alle de leden tot het hervormde Kerkgenootschap behorende tot vinding van het voorz: derde gedeelte van het aan den Predicant nog competeerdend agterstallige tractement, waarna dezelve ter inbaar verklaring aan mij zal behoren te worden ingezonden,terwijl het mij aangenaam zal zijn,daarbij tevens de gedagten van die Collegien te ontvangen omtrend de bepaling der termijnen, in welke het voorz: Een Derde zal behoren te worden gekweeten.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

Copij

No 2727/1327

De Commissaris-Generaal, Provisioneel belast met de zaken der Hervormde Kerk enz.

 

Ontvangen hebbende het rapport van den  heer Gouverneur van Zeeland van den 20 Septemberl.l. No 2105 op des zelfs Missive van den 14e Augustus bevorens no 2253/1066 houdende aanvrage aan denzelven HeerGouverneur om onderrigt te worden omtrend den tegenwoordigen Staat der Hervormde Gemeente te Arnemuijden.

Dien ten gevolge in aanmerking nemende, dat deze gemeente thans wel in zooveel verbeterden Staat is te beschouwen, dan in den Jare 1814,dat zij eene gedeeltelijke bijdragen in de voldoening van het achterstallig tactement  van den Predikant zouden kunnen opbrengen.

Heeft goedgevonden en verstaan omde afdoening van agterstallig Predikants Tractement te Arnemuijden voor het overige houdende in advis te bepaalen: dat het agterstallig tractement  in de Hervormde Gemeente van Arnemuijden over den jare 1811.1812 en 1813 aan den Predikant aldaar competerende voor een derde zal worden gevonden, bij wijze van quotisatie over de personen tot die Gemeente behorende, in geschikte termijnen op te brengen.

Wordende de Heer Gouverneur van Zeeland bij deze geauthoriseerd om daaromtrend zodanige schikkingen en bepalingen te maken en te doen uitvoeren, als hem billijk en met de omstandigheden der Gemeente van Arnemuijden overeenkomstig zullen voorkomen.

En zal Afschrift dezer bij gewone Missive ten geleide worden gezonden aan den Heer Gouverneur van Zeeland om voor de uitvoering zorg te dragen, mitsgaders gelijk Afschrift aan het Classikaal Bestuur van Middelburg aan den Kerkenraad  der Hervormde Gemeente van Arnemuijden & aan de Predikant van Arnemuijden P: Hondius respectivelijk tot informatie

‘s- Gravenhage den 30 September 1816.

De Commissaris Generaal voorn:

Repelaer van Driel

Voor eensluidens Afschrift

De Griffier der Staten van Zeeland

HURGRONJE

 

Middelburg den 20. October 1816

Ontvangen 21October 1816

Het gaat over de tweede drie maandelijksche inspectie over de Persoonen tot de Nationale Militie behorende en dezen Jare met verlof naar huis gekeerd..

Zie verder vorig vergelijkbaar stuk.

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

Middelburg den 27e October 1816

Ontvangen den 28e October1816.

Onderwerp conversie kosten

Achterstand

Onv: Uitg: 1816.

 

Bij mijne missive van den 3e Maart No 490, autoriseerde ik UEd: om op den Achterstand te brengen hetgeen UEd: Gemeente voor Conversiekosten van effecten over 1814 verschuldigd was, te weten

Aan den Solliciteur Mirandolle                                               f. 25: 10:-

Aan den Notaris van de Kereke                                                     9:13: 8

Zamen                                                ---------------------------------------------------------------

f. 35: 3: 8

Thans uit UEd: missive van den 19e dezer vernemende dat de eer Mirandolle eerstgemelde post bij liquidatie had geinkasseerd, vermeen ik dat hierin kan worden berust, zoodat deze som op den achterstand zal vervallen, waar de laatstgemelde alleen op zal blijven genoteerd.

De ontvangene Interessen bedragende f. 33: 6 zult UEd: dus in de Rekening van 1816 voluit in ontvang doen verantwoorde, en de voorzeide f.25:10: op de onvoorziene uitgaven van datzelfde Dienstjaar in uitgaaf doen brengen,tot welk laatste ik UEd: bij dedze de vereischtte autorisatie verleen.

De Gouverneur van Zeeland.

Schorer

 

Serooskerke 26 October 1816

Ontvangen den 28 Oct: 1816

 

Achtervolgens de order van den Heer Luitenant Collonel van de 2e Batt Schutterij van den 10 October 1816 en ingevolge  de wet van 27 Feb. 1815 no 191, art.63, heb ik de Eer Uwe de Leden, die benevens mij, de krijgsraad mijner kompagnie zullen uiytmaken voor te dragen

Als Luitenant                                      I.C. Frederiks

Als Sergeant                                        Jan Dirk de Bert

 

Als korporaal                                      Hendrik Melis

Als Schutter                                        Jacobus Janse Geldhof.

UEd gelieven zich over de benoeming met de overige Gemeente besturen te concerteren en mij van ’t besluijt kennis te geven.

De kapitein van de 5e komp.

2e Batt: Schutterij

J.H, Liebert

 

Middelburg den 1 November1816.

Ontvangen 4 November 1816.

Onderwerp: Ordonnancien

Administratie

Van Oorlog

Volgens aanschrijving van den Heer Staatsraad Intendant Generaal  bij de Administratie van oorlog de dato  22 October l.l no 4 moeten de klagten, welke van tijd tot tijd schijnen te ontstaan,met betrekking tot de vorderingen en  Sustenuen van zommige Provinciele betaalmeesters, bij het ter betaling presenteeren van Ordonnancien, welke door ZExc: zijn afgegeven niet   gelijk tot nu toe schijnt geschied te zijn, bij de Administratie van Oorlog, maar dadelijk  bij het Departement van Financiën worden ingediend.

Tot voorkoming of weering van alle verkeerd begrip, geef ik UEd: hier van bij deze kennis,

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur van Zeeland.

Tot Zetters voor de Belastingen over het Jaar 1817 benoemd:

In het District Walcheren

Voor de Gemeente Arnemuijden, Nieuwerkerk en Mortiere

De Heeren

Janis de Marée

Paulus de Meulmeester

Jan Bernard  Joose

Johannes Crucq

Piet Bogert

Middelburg den 3e November 1816.

 

Middelburg , den 4. November 1816

De liquidatie met de Fransche Kroon  heeft eenen gelukkigen voortgang.

 

Middelburg den 4. November 1816

Ontvangen den 7 November 1816

 

Publicatie van het doen van een algemeene  Collecte in deze Provincie voor de Noodlijdenden in den Watersnood.. Oproep tot afkondigen/aanplakken Ook executie en toezending op de normale manier van de opbrengst

Schorer

 

Approbatie van de conditiën van verpachtingen van het Veer uwer Stad.

25 November 1816

 

Middelburg den 2e December 1816

Ontvangen 7 Dec. 1816

Onderwerp: Agterstallig

Predikantstractement.

 

Ik zende UwEd: hiernevens de door mij inbaar verklaarde rol van Hoofdelijke omslag tot vinding van de agterstallige Jaarwedde van den Predikant uwer Gemeente ten bedrage van Vier Honderd Guldens.

Volgens het voorstel in UwEd: Missive van den 22 November j.l is de termijn van betaling van zes tot zes maanden bepaald. Weshalven de eerste  Vierde ultimo December 1816, en de laatste vierde ultimo Junij 1818 zal behoren gekweten te worden. De voornoemde rol zult UwEd: aan den Gemeente ontvanger gelieven ter hand te stellen, welke met den ontvangst en uitbetaling derzelve wordt belast.

De Gouverneur van Zeeland.

Schorer.

 

Middelburg den 9 December

 

Door Z.E. den Gouverneur dezer Provincie belast om de besluiten van Z.M. betrekkelijk de tegenwoorddige duurte der levensmiddelen op de meeest geschikte wijze kenbaar te maken aan de emeente Besturen ten platten Lande in het 1e District de Stad Arnemuiden en daar onder begrepen en met dezelve in overleg te treden over het invoeren van zoodanige , der in die Besluiten vervatte bepalingen,als in ieder Gemeente in aanmerking zouden kunnen komen, heb ik de eer UEd. te verzoeken, om ten voorschr. einden UEd: op aanstaande Maandag den 16 dezer des morgens ten 10 uren precies te vervoegen aan de Statekamers in de Abtdij, of bij onverhoopte wettige rede van verhindering daartoe een Lid uit UED Raad te committeren.

Lid der Ged. Staten..

 

Middelburg  den 13e December 1816

Ontvangen 14 Dec: 1816

Onderwerp:

Huisvesting en voeding

Van doormarcherende troepen.

Naar aanleijding van eene bij mij ontvangene Missive van Z:E: den Heere Staatsraad  Intendant Generaal van Oorlog van den 4e dezer maand, heb ik de eer UEd: kennis te geven dat Z.M. met welwillende bezorgdheid wegens de tegenwoordige schaarste en duurte der levensmiddelen  in aanmerking genomen hebbende, dat het op handen zijnde of reeds plaatshebbende  mouvement van een groot gedeelte der armée in het bijzonder de minvermogende Ingezetenen buitengewoon zoude kunnen drukken, goedgevonden heeft voor ditmaal bepaaldelijk tot  & met den laatsten Maart eerstkomende te bepalen om de schadeloosstelling voor huisvesting&voeding der marcherende troepen van zeven stuivers met drie stuivers te verhogen en dus dezelve te brengen op 50 cents of tien stuivers Hollandsch per man per dag terwijl ? Hoogstdenzelven ook aan deze bepaling een achteruitwerkende kracht heeft gegeven, daar de Voorz: verhoging gerekend zal worden met den 20 November l.l. te zijn ingegaan.

De Gouverneur van Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

F. Ermerins

Lid der Gedeputeerde Staten

 

Middelburg  den 15. December 1816

Ontvangen: 16 december 1816

Onderwerp: Brood van Tarwe Grent

En Rogge

 

Zijne Majesteit verlangende dat alle middelen worden aangewend, welke strekken kunnen om bij de thans plaats hebbende duurte der Levensmiddelen van de eerste noodzakelijkheid, aan de min vermogende Volksklasse verligting aan te brengen; heeft dien ten gevolge,bij Besluit van den 28. November jongstleden , goedgevonden, mij de noodige autorisatie te verleenen, ten einde aan de Bakkers vrij te laten, om tot het bakken van Roggebrood, het zoogenaamde Grent der Tarwe onder het Roggemeel te mogen vermengen, mits zich gedragende naar de bepalingen, welke, omttrent de kwaliteit van gemelde grent en de hoeveelheid die daarvan zal mogen worden gebezigd, door de Plaatselijke Besturen zullen behooren te worden gemaakt: zullende het op die wijze gebakken Brood  op de Zetting-lijsten onder den naam van gerezen Roggebrood moeten voorkomen, en op een minderen prijs gebragt worden.

Verzoek om de voornoemde vergunning aan de Bakkers bekend te maken en de noodige betalingen vast te stellen na raadpleging van deskundigen

De Gouverneur van Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

F. Ermerins

Lid der Gedeputeerde Staten

 

Middelburg den 16.December 1816

Ontvangen: 19 Decb. 1816

 

Publicatie van heden: betrekkelijk het stellen van alle berekeningen in Nederlandsche Guldens en Cents, te beginnen met den 1. Januarij aanstaande. Etc.

 

De Gedeputeerde Staten van Zeeland

F.Ermerins Vt

Ter ordonnantie van Dezelve

J.G. Hinloopen, i.G

 

Middelburg den 18. December 1816

Ontvangen 19 December 1816

 

Achtervolgens eene bij mij ontvangene aanschrijving van Zijne Excellentie den Heere Minister van Binnenlandsche Zaken, verzoek ik UE. Met den meesten spoed, en wel binnen acht dagen na de receptie dezer,zoo na mogelijk te willen opgeven

  1. De hoeveelheid der onderscheidene soorten van Graan, gedorscht en te dorschen, welke men rekenen kan, dat er op dit tijdstip, zoo bij de Graanhandelaars als bij den Landman, in UE. Gemeente aanwezig is.
  2. De hoeveelheid van elk dezer soorten, welke er jaarlijks tot consumtie, in UE. Gemeente  vereischt wordt.

 

Ik noodig UE uit, deze opgave binnen den hier boven bepaalden tijd aan mij in te zenden.

 

De Gouverneur van Zeeland

Schorer.

 

 

ONGENUMMERD   1816

 

Bijlage no 2 tot de wet van den 11 Februari 1816

 

ORDONNANTIE volgens welke een Regt van Patent zal worden geheven

 

Dat betreft een Ordonnantie bestaande uit  55 pagina’s en 45 artikelen te raadplegen

Vanuit het origineel

 

Aan het Gemeente Bestuur der Stede Arnemuiden

Behandeld begin Maart 1816.

 

Geeft met Eerbied te kennen Teuntje Pinte weduwe van  Jacob Marteijn, wonende binnen deze Stede

Dat zij verlangd om bij Continuatie de Vragtwagen van deze Stede op Middelburg Vlissinegn en Vere te bedienen,welke door haar nu  overledene Man een aantal jaren is waargenomen geworden.

Weshalven de suppliante verzoekt dat het UE mogt behagen, voorschreve bediening haar bij voortduring te vergunnen en daar van te verleenen acte in forma

’t Welk doende etc

Handtekening van Teunie Pinte

 

Veere, den 15 Maart 1816

 

Klagten ontvangen hebbende,van den Commissaris der Postwagens, over de verregaande brutaliteiten van eenige Ingezetenen uwer Stad, dewelke, nadat zij alhier geloot hadden zich daar aan schuldig hebben gemaakt: eerst met het uitdrinken van Genever bij de Commissaresse alhier zonder te betalen, en vervolgens de wagen,waarmede zij weggereden zijn, op eene schandelijke en baldadige  wijze van zijne Goederen beroofd en glazen aan stukken geslagen, waarvan de schadens bij nadere taxatie op f.6:- berekende worden, deze personen schijnen naar aanduiding van den Voerman en Commissaris te wezen die gene welke de eerste nummers getrokken hebben, en in de termen vallen om te moeten marcheeren;-

Dus zoude UEd daarover moeten onderhouden Adriaan Meulmeester, Klaas Gillissen, Jacob van Belsen en Willem Janse. De zaak zoude voor hun van ernstige gevolgen kunnen worden, bijaldien het aan het Correctioneele wierd aangegeven, ’t geen zal plaats hebben, ingeval de schade niet ten spoedigste worde voldaan.

Waarmede mij met achting noeme

De President Burgemeester

Der Stad Veere

 

A: Jacobze.

 

Bijna niet te ontcijferen:

Ingevouwen een klein papiertje:

De Arnemuidenaars hebben beij ? de Commissaris van de Veerse postwaagen niet ? baldaadigheid gepleegd al wat zij gedroenken hebben zij goed betaald & ????? is de Voermans Wille geweesd ????? den 19/818  ?????????????   van Veere

 

WelEdelen Heeren!

 

Wij gevoelen zeer wel het moeilijke van de werkzaamheden, welke ons door UEd: zijn opgedragen, maar wij huiveren niet om dien taak op ons te nemen, in den moedgevende overtuiging, dat het in groote dingen genoeg is gewilt te hebben, daar bij maken wij Staat op de welwillendheid van de Arnemuidsche inwoners die door daaden getoont hebben in dit stuk niet onverschillig te zijn, , met grond maken wij rekening op UEd medewerking en zeggen UEd dank voor de aanbieding van een kamer vuur ligt en schrijfgereedschappen waarbij wij nog aangenaam verrast wierden met pijpen en tabak; houdt UEd verzekert van de achting onzer  commissie in welkers naam ik mij tekenen

UEd: Dienaar

P: Hondius

Arn: 30 Maart 1816

 

Middelburg den 2e Meij 18116

 

Ten einde de behoeftigen  uwer Gemeente in Staat te stellen evengelijk bij de vorige Jaren, om één of twee beesten langs de wegen te mogen weiden , is deze dienende om UEd: te verzoeken om voor het einde dezer week ons een lijst dier personen te willen toezenden.

Dan ten einde het grove misbruik voor te komen, waarvan Jaarlijks klagten incomen, wordt UEd verzogt geene personen voor te dragen dan die wezentlijk behoeftig zijn.

Vermits aan gene andere permissie billetten zullen worden uitgereikt

De directie des Eilands  Walcheren

Ter ordonnantie van dezelve

 

Paraaf

P.S. de permissie billetten zullen op maandag den 13 Meij worden afgegeven.

 

Mijn Heer!

 

Na herhaalden pogingen zijn wij eindelijk geslaagt om de opgaaven te doen eener arme rekening van 1815- zij is in die orde, welke wij er aan hebben kunnen geven ;zij kan navraag leiden en indien wij immers weer in de noodzakelijkheid gebragt worden om ze in te leveren- dan zal  het gemaklijk vallen- het is U bekend, dat de rekening niet van 1 Januarij tot ultimo dec: geschieden; zulks heeft nu plaats; wij hopen en verrouwen dat dezen onze arbeid niet slegts met hondert gulden ’s jaars maar met meer zal beloond worden ten voordeele onzer behoeftigen.

Indien UE er zoms aanmerkingen op hebt, zo is onze praeses gewillig  ze dezen avond te geven- wij hopen dat het zal niet nodig zijn, maar uwe goedkeuring wegdragen- na UE van onze achting verzekert te hebben noemen wij ons

 

UEd: Dienaren de leden der kerkenraad op der zelver last

P. Hondius

Arn: den 12 Julij 1816

 

NOTIFICATIE

 

De Gouverneur van Zeeland brengt ter kennisse, dat, door den Heer Opperjagermeester van Zijne Majesteit, Opperhoutvester voor de Noordelijke Provincien, met overleg der Gedeputeerde Staten dezer Provincie, de tijd, waarop met het schieten van Eenden en Watersnippen een begin zal worden gemaakt , voor dit Jaar is bepaald op den 20. Augustus aanstaande, terwijl de groote Jagt  mede voor dit Jaar op den 15. September daaraanvolgende zal open zijn.

 

En ten einde niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks gewoon is te geschieden.

Middelburg den 9. Augustus 1816.

De Gouverneur voornoemd

Schorer

Te Middeburg, gedrukt bij I.  en A.P. de Winter.

Drukkers van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Staten van Zeeland.

 

NOTIFICATIE

 

De opening van de Jagt, voor dit Saisoen, wordt, vermits den laat invallenden Oogst der Veldvruchten, , na gehouden overleg van de Gedeputeerde Staten dezer Provincie met den Heer Opperjagermeester der Noordelijke Provincien thans verschoven en uitgesteld tot den 1.October aanstaande. Etc

Wordt openbaar afgekondigd en aangeplakt

Middelburg den 12. September 1816.

De Gouverneur voornoemd

Schorer.

 

Een stuk van de Commissie ter inzameling en uitdeling van liefdegiften , ten behoeve van noodlijdende door den watersnood inde Provincie Gelderland aan de ingezetenen van het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Iets over de achtergrond: 7 jaar geleden waren er dijkbreuken en watervloeden, waardoor de lieden van have en vee werden beroofd.

3 jaar geleden werden wij verlost  door den val des Overheerschers. Dank aan de hemel.

Wij hadden veel meer te lijden onder voorbeeldeloze inkwartieringen, onophoudelijke hand-en spandiensten.

Nu na een koude voorzomer een slecht uitzicht op eeen voordeelige oogst. Een gestadig hoge rivier voerde ongekend lang de wateren verre buiten hun oevers

Het grasgewas in veele oorden gansch verloren. Het vee is van voeder beroofd door de onderwater staande weiden In zommige streken sterven de Varkens in grooten getale weg.

De wintervooraad voor de menschen verminderd; de oogst der granen voor een groot gedeelte mislukt. Het gewas boekweit door aanhoudende stortregens vernietigd; het gewas der aardappelen in sommige streken bedorven..

Gelukkig heeft de Koning 25000 guldens uit de Lands kas toegestaan

Deze onderstand is echter niet toereikend. Zijne Majesteit moest zijn milddadigheid matigen vanwege bezuinigingen.

Een aantal Ingezetenen uit de Provincie Groningen biedt aan om een menigte Rundvee voor niets te weiden, maar dat werkt slechts in enkele gevallen.

Vele bijdragen zijn nodig: meervermogende Ingezetenen van Gelderland gaan, ondanks eigen verliesposten, daarin voor.

Uiteindelijk wordt de dispositie  van Z.M.tegemoet gezien tot het doen eener Generale Collecte.

Arnhem den 14 September 1816.

 

Middelburg den 26 September 1816

 

Ik verzoek UEd om mij binnen vier dagen op te willen geven of het Collegie van Heeren Zetters van Uwe gemeente compleet is, en dus uit vijf leden bestaat, en of er onder dezelve ook een of twee leden zijn gevonden worden welke tot een andere gemeente behooren dan wel of dezelve alle in Uwe gemeente woonachtig zijn.

De Controleur der Directe Belastingen

District Middelburg

Ritter

 

Middelburg den 2 October 1816

 

Daar ik voornemens ben om mijne werkzaamheden voor de onderscheidene belastingen van het aanstaande jaar 1817 binnenkorten tijd aan te vangen; inviteere ik UED om, zoo dra de benoeming van Heeren Zetters zal zijn geschied, dezelve aan te spooren tot het inwinnen van alle die veranderingen welke geduurende dit jaar zoo ten aanzien der gebouwde als ongebouwde  Eigendommen, hebben plaats gehad; om alzoo overgebragt te worden op  Registers  en leggers voor den dienst van 1817-. Ik oordeele het zeer dienstig en geschikt te zijn, dat door UEd: bij bekendmaking hier van kennis worde gegeven aan de Ingezetenen uwer Gemeente, en dezelve uit te nodigen tot de opgave dier Veranderingen geduurende dit loopende Jaar, waardoor veel abuizen worden voorgekomen, en veel tot eene rigtige behandeling van zaken worden toegebragt.

De Controleur der Directe Belastingen

District Middelburg

C.I Ritter

 

PUBLICATIE

 

Op Maandag, Dingsdag of Woensdag 18,19,of 20 November aanstaand  zal er eene algemeene Collecte aan de Huizen der Ingezetenen plaatsvinden.door daartoe aangewezen personen

Ingezetenen die dit niet verkiezen kunnen hun liefdegiften op een daartoe vastgestelde plaats doen.

De Uitnodigingen zullen in de provincies Gelderland en Zuid-Holland  in de Couranten geplaatst worden

De Leeraars der  onderscheidene Kerkgenootschappen zullen op zondag 17. november  bij de gewone Godsdienstoefeningen de leden opwekken om hun liefdegiften te doen, vooral als er b.v. sprake is van gunstige oogsten van de veldvruchten

 

 

NOTIFICATIE

 

De Gouverneur van Zeeland brengt ter kennis der Belanghebbenden, dat, door den Heer Opperjagermeester van Zijne Majesteit, Opperhoutvester voor de Noordelijke Provintien met overleg der Gedeputeerde Staten  in deze Provintie, de sluiting  der Jagt op den 31. December, dezes Jaars is vastgesteld. Etc Afkondigen en aanplakken.

Middelburg, den 12. December 1816.

De Gouverneur voornoemd

Bij deszelfs afwezigheid

F. Ermerins

Lid der gedeputeerde Staten.

 

PUBLICATIE

 

Met ingang van 1. Januarij 1817 zal alleen de Nederlandsche Gulden en Cents gebruikt mogen worden in het betalingsverkeer met alle consequenties van dien.

Gepubliceerd en geaffigeerd te Arnemuiden

Den 20 December 1816

 

MINISTERIE VAN DEN WATERSTAAT EN DER PUBLIEKE WERKEN

PROVINCIE  ZELLAND

A A N B E S T E D I N G

 

Op Woensdag 2 October 1816 ‘s middags ten 12 uren  in het bijzijn van de Gouverneur of een van de leden van de Gedeputeerde Staten, en in het bijzijn van den Ingenieur en Chef in het provisioneel 5e district van den Waterstaat A. Schraver, aan het lokaal van het Gouvernement te Middelburg

1e Het verbeteren en tot ultimo April 1817 onderhouden van de weg, van de Stad Middelburg tot het Veerhuis aan het Sloe etc etc

 

Er volgt nog een stuk van het Ministerie van den Waterstaat en der Publieke Werken

 

Bestek en Conditiën volgens welke onder de nadere approbatie van den Minister van den waterstaat en der Publieke Werken, zal worden aanbesteed het verbeteren en tot ultimo april 1817 onderhouden van den Weg van de stad Middelburg tot het veerhuis aan het Sloe; zoo als in de volgende artikelen breeder wordt beschreven.

 

Welke gedeelten in den weg moeten worden verbeterd en onderhouden

Artikel 1

 

De verbeteringen en het onderhoud des wegs zijn bepaald:

a.Van daar de straatweg op den oostelijken havendijk eindigt tot aan de combinatie der dijken  t’einde de lange haven, omtrent  481 ½  roeden

b.Tusschen de combinatie der dijken t’einde den oostelijken havendijk bij de zaagmolens tot aan de Middelburgsche poort van Arnemuiden, zijnde eene lengte van 679 roeden

c. Van het Ponteveer te Arnemuiden door het Nieuwland tot aan het Veerhuis op het Sloe

639 ½ roeden

Bedraagt de geheelde lengte des wegs    in totaal 1800 roeden

 

Wijze van verbetering

 

Artikel 2

 

De aannemer zal moeten zorgen dat tot het aflaten van het water uit de rijsporen en tot het prompt effenen der wegen, in het vorige artikel genoemd dagelijks, ten minste één man, en de Directie des noodig oordeelende, twee of meer bekwame mannen worden geemploijeerd.

Het aflaten des waters van den voorz. Weg moet geschieden aan die zijden der dijken en wegen, daar dit het natuurlijkste geschieden kan.

En het effenen der wegen zal moeten worden gedaan nadat het water van dezelve behoorlijk is afgelaten, en de gronden die geëffend moeten worden, eene genoegzame stijfte daartoe zullen hebben verkregen.

Tot de effening der wegen  zal de aannemer mogen gebruiken de opgerede kanten der rijsporen,en ook zulke gedeelten der wegen, welke boven de algemeenen waterpasse oppervlakte des wegs liggen, en daardoor aan de verbetering en den onderhoud derzelven nadeelig worden geoordeeld.

Over de geheele uitgestrektheid des wegs, sub de letters a,b en c, zal de aannemer in de nader aan te wijzene gedeelten, moeten brengen en tonrond reeden, één honderd en vijftig schaften zand, en vijftig lasten puin, die tot het maken en verbeteren des wegs, alvorens moeten zijn goedgekeurd.

 

Het maken en vullen der putten enz.

 

Artikel 3

 

Indien er tijdens de besteding zulke putten,gaten of slagen in de voorz. Weg mogten zijn,of gedurende den tijd des onderhouds, tot ultimo April 1817, zoodanige toevallen aan dien weg ontstonden,welke met het aflaten van het water en de effeningen, in het vorige artikel aangehaald,niet in behoorlijke orde en zoo veel tot het veilig en gemakkelijk passeren des wegs,met paarden en rijtuigen noodig is, konde worden verbeterd , zal de aannemer gehouden zijn, alle zulke gedeelten des wegs,hetzij met binnenlandsch gegraven zand, hetzij met goede steenpuin en zand te zamen,of op zulk eene andere wijze, als hem naar bevinding van zaken en omstandigheden op de respective lokalen zal worden aangewezen,te verbeteren en in goeden staat te onderhouden.

 

Het maken van twee wisselpaatsen

 

Art. 4

 

Tusschen de Arne-dam en den molen van Arnemuiden, zal de aannemer op twee onderscheidene plaatsen die hem zullen worden aangewezen, zoo veel breedte van het binnen-beloop des dijks aan de zuidzijde des wegs afsteken, als noodig is om twee geladen wagens met genoegzame ruimte , en zonder perijkel voorbij den anderen te kunnen doen wisselen; de gronden daarvan afkomende, zal hij moeten verdeelen in zulke partijen van den weg, die in vergelijking van anderen te weinig hoogte hebben.

 

Bepalingen nopens den tijd der verbeteringen en des onderhouds

 

Art.5

 

Acht dagen nadat de approbatie van den Minister van den Waterstaat ter kennisse van den aannemer gekomen is, zal de geheele lengte des wegs, in art. 1 genoemd, moeten zijn geëffend, en op het midden met eene regelmatige tonneronding gelegd.

En ten minste tweemaal in iedere maand, zal van wege den waterstaat, eene schouwing op den gemelden weg worden gedaan, waarbij de aannemer zal moeten  tegenwoordig zijn om aan te hooren en te gehoorzamen zoodanige orders als bij die schouwingen tot de noodzakelijke verbeteringen en den prompten onderhoud des wegs zullen worden gegeven; terwijl in cas van nalatigheid of refus alle noodzakelijke verbeteringen aan den gemelden weg, voor des aannemers rekening worden gedaan en onderhouden, en zijne bedongene penningen, zoo wel als zijne borgen daarvoor aansprekelijk en responsabel zijn.

Alles wat in de lengte sub a, b en c. art. 1, bepaald als weg kan worden geconsidereerd, zal de aannemer, ingevolge deze conditiën, moeten verbeteren en onderhouden, zijnde daarvan alleenlijk uitgezonderd den straatweg door Arnemuiden, en zoo veel van de passage over het kanaal als eigenlijk tot het ponteveer aldaar behoort, en bij hetzelve moet worden onderhouden.

Op den 30. April 1817, zal de laatste schouwing over den weg,  volgens deze conditiën worden gedaan, en als dan zal die over deszelfs geheele lengte van 1800 roeden moeten zijn gemaakt en kunnen worden gepresenteerd, zoo als in het begin van dit artikel, acht dagen na de approbatie der besteding reeds is bepaald, en bij faute van dien reserveert de Directie aan zich zoodanig regt en zulke middelen van contrainte tegen den aannemer, als ter handhaving van de belangen des Lands, hun geschikte zullen toeschijnen.

 

Lasten voor den aannemer

Artikel. 6

 

Alle arbeidsloonen, aankoop en leverancien van zand, steenpuin , paarden, wagens , transport-kosten, met één woord, alles zonder eenige uitzondering dat tot de uitvoering dezer conditiën, en de prompte oplevering des geheelen werks op den 30 April 1817 zal vereischen, is geheel voor rekening, zorge en laste des aannemers.

Alvorens de aannemer eenig zand of puin tot de verbeteringen of het onderhoud des voorschreven wegs mag vervoeren, zal hij zulk zand en puin moeten ter keure stellen van de Directie , en wordt hem bij dezen geïnterdiceerd om eenig zand uit het Arnemuidsche kanaal gegraven tot de verbeteringen of het onderhoud des wegs te mogen emploijeren; zonder dat hem daartoe is verleend een schriftelijk consent, inhoudende de kwantiteit die zoude mogen worden uitgeladen met duidelijke aantoning der plaatsen van het kanaal waar het uitgeladen en van de deelen des wegs daar het zoude mogen worden ingevoerd.

 

G E NE R AL E  C O N D I T I Ë N

 

De maat

 

Art. 7.

 

De maat in deze condition voorkomende, of die er toe zoude kunnen behooren, is de rijnlandsche roede, verdeeld in twaalf voeten, en de voet in twaalf duimen.

 

Wijze van besteding

 

Artikel 8

 

De besteding zal geschieden bij  inschrijving  en opbod; zullende op geene der inschrijving-biljetten regard worden geslagen,en zij de inschrijvers in persoon  bij de besteding tegenwoordig zijn;terwijl niemand zal mogen mijnen die niet op het werk heeft ingeschreven.

De minste inschrijver zal f. 3-0-0 tot trekpenning genieten,welke zal moeten worden gerestitueerd door den aannemer, die tevens de kosten van zegel-,leges-, registratie-en ordonnantiegelden zal moeten betalen..

 

Betalingen

 

De betalingen zullen geschieden à kontant in drie gelijke termijnen; de eerste termijn 1/3  gedeelte  van de aannemings-som als de bepaalde schaften zand en lasten brikken, ingevolge art. 2, zijn aangevoerd en de weg ingevolge art.5 provisioneel is opgenomen.

De tweede termijn of het tweede 1/3  gedeelte der aannemings-som, als de weg op den 1 sten November 1816, in goede orde ingevolge het bestek is onderhouden en goed gemaakt.

En het derde of laatste 1/3 gedeelte van de aannemings-som, zijnde de volle afbetaling, als het werk, aan het geen in deze conditiën is bepaald, voldoende zal worden bevonden, op den laatsten April 1817; zullende voor kontante betaling worden gehouden, het afgeven binnen den tijd van vier weken na het inleveren van het certificaat en gevorderde bijlage, van eene ordonnantie betaalbaar op een van ’s lands kantoren.

 

Borgen

 

Artikel 10.

 

De aannemer zal voor de prompte uitvoering van zijn aangenomen werk, borgen moeten stellen, besteders ten genoege, die zich met de onderteekening dezer conditiën tot dezelfde pligten als den principalen aannemer zullen verbinden.

Ga naar boven