Historische Vereniging Arnemuiden

Brievenboek 1821-1824
Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden
 
Brievenboek vanaf  29 sept. 1821 — 2 Juli 1824 
 
Toegangsnummer 1200; Inventarisnummer 97
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Uwe Exc:Missive van den 6e dezer maand 1 afd: Reg: A no 2789 bij mij ontvangen zijnde, betrekkelijk de Introductie van het eenvormig stelzel der nieuwe maten en gewigten in deze provincie, heb ik d’Eer Uwe Exc: ten opzichte dezer Gemeente te berigten.
Dat ik op den ontvangst van Uw Exc: genoemde Missive ,de neringdoende Ingezetenen dadelijk voor mij heb doen ontbieden, en aan dezelve de bij mij ontvangen order heb medegedeeld, en tevens aangezegd, dat zo zij nog niet voorzien waren, van de voor hun beroep benodigde hebbende maten en gewigten zij zich zonder verzuim dezelve mogten aanschaffen, en met uitsluiting  van alle andere die mogten in gebruik brengen tevens dat ik het voornemen had, om binnen weinige dagen te komen zien of aan deze aanzegging was voldaan.
Dat ik vervolgens heden in Persoon bij de winkeldoende Ingezetene dezer gemeente heb onderzoek gedaan, en bevonden dezelve alle van het nieuw Nederlandsche gewigt en lengte maten volgens het voorschrift der Wet, waren voorzien, en geen ander heb zien gebruiken.
Wel is waar, dat het gebruik daar van zo geregeld niet gaat, als wel vereischt word dan ik heb evenwel geene redenen gevonden om deswegens klagten in te brengen, en ik meen dat dit, aangezien men nu in het naburig Middelburg mede met het gebruik van die maten en gewigten een aanvang is gemaakt, hier ook zo geregeld en volgens de bepalingen weldra in werking zijn zal, als immer het oude en de nu afgeschafte gewigten en maten geweest zijn.
Ook kan ik Uw Exc: berigten dat de nieuwe maten en gewigten behoorlijk met de letter B voor dit jaar waren geijkt.
Waar mede ik d’Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq
Den 29 Sept: 1821
 
Aan de Heeren G.S. van Zeeland.
 
Daar met November aanstaande ingevolge art.3 van het Reglement van bestuur ten Platte lande van Zeeland, een derde uit de Raad dezer stede moet aftreden welke voor dit jaar volgens de plaats gehad hebbende Loting, uit ons midden bestaat uit de leden A. van Eenennaam, C. Kraamer Adriaan Adriaanse. Zo hebben wij d’eer overeenkomstig art. 2 van het zelve Reglement  aan Uw EGrAchtb: voor te dragen genoemde Leden  A.v. Eenennaam. C. Kraamer en A. Adriaanse nevens J. Schets, P. de Meulmeester en A. Desmidt.
Ten einde daar uit door Uw Ed.Gr Achtb: drie leden voor dezen Raad worde benoemd.
Waar mede wij d’ Eer hebben ons met verschuldigde Eerbied te noemen.
UwEdGrAchtb: Dw Dienaren
Burgemeester & Raden der stede Arnemiden.
C. Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Het Rekwest van H.W. Hogerheijde schoolonderwijzer alhier aan Uw Exc: gepresenteerd, tot het erlangen eener toelage uit de Plaatselijke kas als indemniteit wegens huis en Schoolhuur door Uw Exc: bij missive van den 22 der vorige maand 1 afd.A no 2960 in onze handen gesteld zijnde, en daar op te dienen van berigt en advies, hebben wij d’ Eer Uw Exc: in voldoening daar aan te berigten.
Dat de Rekwestrant hier niet is beroepen, maar als sollicitant bij vacature van den Schoolonderwijzer voorzanger en koster plaats als zodanig daar mede is begunstigd, wanneer van ’s Landswege als voorzanger der hervormde Gemeente werd goedgedaan
                                                                                                                           f.120
van de stede als Schoolhouder                                                                           f.  30
voor het schoonhouden der kerk uit de kerkekas                                                   10: 90
zo mede 30 à 37 ton turf voor de stoven in de Kerk,
aan de Regeering en kerkenraad
dat circa uitmaakt in geld                                                                                       24
Voor het ophalen van het Zit of Bogtgeld à 10% van den ontvangst                     14
Van den armen voor het onderwijs aan de bedeeld wordende kinderen                20
Totaal                                                                                                                f. 238: 90
 
En zulks : wanneer de bevolking dezer Gemeente naauwelijks 900 zielen beliep.
Wanneer nu ’s Lands Tractement à f.120 is opgehouden, zo heeft de Regeering in overeenstemming met de kerkmeesters en Kerkenraad, den rekwestrant aldus te gemoet gekomen, dat door de stede daarna is betaald geworden                                  f.50
Door de Kerk                                                                                                       36
En door den armen                                                                                              36
                                                                                                                          f.122==
 
Dus nog twee guldens meerder dan het gewoontractement van den lande
En nu geniet den Rekwestrant
Uit ’s Lands kas                                                                                                f.60
Van den Stede                                                                                                    125
Van de kerk                                                                                                          36
Van den armen                                                                                                     36
Voor het schoonhouden der kerke                                                                       24
Voor het ophalen van het Zit-of Bogtgeld                                                           14
Voor het onderwijs aan de kinderen
Van de bedeelden                                                                                                20
53 ton turf of ongeveer                                                                                        30
als Boekhouder van den Armen
dat hem is vergund                                                                                              15
totaal                                                                                                               f.360==
 
En dit nu op een toegenomen bevolking dezer gemeente, die thans meer dan duizend zielen teld.
Zo dat de Rekwestrant al ruim f.120 aan Tractement etc is verhoogd, en nog zo het schijnt verlangd hij vermeerdering, die hij tevens door de toegenome bevolking reeds geniet, maar begeerd die nog uit de Stedelijke kas,waar voor geen de minste redenen bestaan, billijk had men zodra den Lande aan hem weder f.60 heeft toegekend de toelage van f. 36 van de kerk en gelijke som van den armen kunnen terug houden, dan men heeft hem dit tot heden laten behouden, om aan hem geen de minste redenen van klagen te geven, en echter komt hij met vernieuwde verzoeken.
Wij vermeenen dat den Rekwestrant met zijn tractementen en Emolumenten nevens zijne schoolgelden een behoorlijk Burgerlijk bestaan heeft, en dat mitsdien zijn verzoek al ware het ook der stede geen nieuwe lasten, zo van het aan ons toegestane Leges gelden,de Keersluis den Armen en de te doene voordragt van den aankoop eener Brandspuit had, met alle reverentie en Eerbiedige onderwerping gezegd, behoord te worden gedeclineerd.
Met terugzending van het Rekwest en bijlagen, hebben wij de Eer ons met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq.
Ter ordonnantie van dezelve
Corn; Dan; Baars
Secretaris
Den 8e October 1821
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Hierbij een staat van de broodzetting over het 3e kwartaal van dit jaar.
C.Crucq
Ook is op den 3 October 1821 de maandelijkse  berigten over het bestuur, Policie, Vonnissen en de drie maanden over de vaccine bij de gewone missive aan dhr Gouverneur en Officier van Justitie gedaan.
 
Aan de Heeren G.S van Zeeland
 
De diakenen van de Herv: Gemeente dezer stede hebben zich verpligt gevonden, om de Personen van Adriaan de Ridder huisvrouw van A. Schroevers alhier woonachtig, welke eenige dagen na hare bevalling van hare verstandelijke vermogens  was beroofd, na aangewende middelen ter harer herstelling, doch welke vrugteloos zijn gebleven, op bekomen autorisatie van de Regtbank der stad Middelburg dezelve in het Huis der simple van gemelde stad te Plaatsen zo als zulks met voorsch; vrouw in 1817 mede heeft plaats gevonden, dan ter dier tijd na verloop van zes maanden wederom is hersteld geworden.
De buitengewone kosten daar voor kan de Diakonie niet goedmaken; en uit den staat  hier bijgevoegd zullen UwEdGrAchtb: ontwaren zij op ultimo Sept: dezes Jaars reeds een nadeelig saldo heeft van Elf Guldens, waarom dezeve een extra subsidie aan ons heeft verzogt.
Wij nemen dus de vrijheid om aan UwEdGrAchtb: voor te dragen van aan de Diakenen van deze gemeente een onderstand van f.70== te verleenen te vinden uit het batelijk saldo van dit jaar, dat zulks wel zaltoelaten, en te brengen op de buitengewone uitgaven, daar de post van onvoorziene uitgaven voor dit jaar gealloueerd zulks  niet gedoogd, en het weinige dat daar van heden nog disponibel is, waarschijnlijk wel zal benoodigd zijn, voor het ontdekte ongeval  aan de Deuren van de sluis in dit Canaal die door de zeewormen (paalworm?) reeds van onderen zijn verteeerd, en noodzakelijke reparatiën verEischen welke de kas van die sluis niet kan dragen.
Wij hebben d’ Eer ons met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw EdGrAchtb: DW Dienaren
Burgemeester & Raden van Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris
Den 9 October 1821
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland.
 
De Gemeente Raad der stede Arnemuiden heeft d’Eer in voldoening aan de circulaire van ZE: den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 1e dezer maan aan HEGA Heeren G.S van Zeeland te doen toekomen de Staat van begrooting in Ontvangsten voor deze stede over den jare 1822 opgemaakt in overeenstemming met het bepaalde bij de Wet van den 12 Julij 1821 en diend  ten opzichte derzelve
Dat met betrekking tot de gewone en buitengewone uitgaven bij missive van den 24 Aug: dezes jaars aan U ingezonden dezelve staat voordraagt eene som van         f.2146:79
En de gewone en buitengewone
Ontvangsten en Inkomsten                                                                               3320:76 ½ 
Dus met een batig saldo van                                                                          f.1178:97 ½ 
En zulks met behoud van de tegenwoordige geheven wordende Plaatselijke belastingen
Wij hebben ter dier tijd geene verandering of vermindering voorgedragen, dewijl men hoe zeer dezelven wel konden verwagten, evenwel onkundig waren hoe dat in de grootere steden welker belastingen veel zwaarder dan de onze zijn, daaromtrent zoude  gehandeld worden; ten welke opzichte wij nu zo door de gemelde missive van ZE: als het daar bijgevoegde model van een staat van begrooting in Ontvangsten zijn ingeligt geworden. Wij begrijpen dus zodanig batelijk saldo niet te behoeven, die moet toegekend worden aan de collecten of plaatselijke belastingen welke in 1820  ver boven de  berekening daar van hebben opgebragt, die nu door de daar in gebragte vermindering voor dit jaar de daar van gemaakte berekeningen zo zeer niet zullen overtreffen , waarom wij nu die gewonen en buitengewone uitgaven hebben verminderd en voorgesteld op een somme van f. 2646:79 dat nog wel meerder bedraagd, als die in dezen opgezondene staat zijn voorgedragen, die men evenwel noodzakelijk acht, aangezien men nu nog bij vervolg zodanig een som voor buitengewone ontvangsten niet kan verwagten, en echter de behoeften voor het vervolg niet zullen kunnen verminderd worden, waarom wij nu de volgende Plaatselijk belastingen voordragen, die wij andersints konden missen, te meer nog moeten wij die voorstellen daar alle Personeele of Hoofdelijke belastingen, alhier zo veel doenelijk moeten worden voor bijgegaan dewijl de ondervinding heeft geleerd en nog in die van ’s Lands  personeel en mobilair heden leerd dezelve met geen mogelijkheid met goede gevolgen kunnen ingevorderd worden.
In een hier bijgevoegde Tabel zullen UEGA een specifiek opgaaf vinden zo van de buitengewone ontvangsten die uit het saldo van de  begrooting van dit jaar, en uit het goede slot der Rekening van 1820 voortvloeien, als van de Eigene zekere Inkomsten welke de stede geniet van het bestaande  veer, vaste goederen, en van aan de stede behoorende grondrenten.
Aangaande de 5 opcenten op de Hoofdsommen der belastingen op het ongebouwde gebouwde en personeel, hebben wij niets te remarkeren , daar die volgens het model zijn berekend  en ingevuld, dan daar die belastingen  ver overtreffen die welke voor 1806 door ons werden geheven, hebben toch? /toen? Gemeend de grondEigenaars  met niet nog 2 opcenten te mogen bezwaren, en evenmin de contribuablen in het Personeel, dat altijd met veel bezwaren word geïnt, en bij continuatie vele op de nonvaleur staat moeten worden gebragt.
 Wat betreft de additioneele cents op de Rijks accijnsen, welke geheven worden ter Plaats van de consumtie: sorteerd zich het gemaal en het Slagtgeld.
Omtrent het Eerste ,het Gemaal stellen wij voor 14 cent per mudde alleen op de Tarwe, daar Rogge weinig hier word geconsumeerd.
En spelt zelve alhier net bekend is, hetwelk dus  20 opcenten bedraagd, die te zamen met de Rijksbelasting van f. 1.40 per mudde nog minder bedraagd dan die welke behoeve den Lande voor 1806 word geheven, en dus als dragelijk kan worden geconsidereerd, maar doch indien de behoeften niet verEischen, voor de volgende zouden verlangen te laten wegvallen.
Het Slagtgeld à 2 cents op de getauxeerde waarde van Runderen, Kalveren en Schapen en ? cents op de varkens, of mede 20 opcenten op de Rijksbelastinegn zal zeer waarschijnlijk niet drukkender zijn dan die welke voor 1811 is geheven geworden en word calculatief gesteld aldus:
10 Runders à f.50 per stuk is    f.500 waarde
6  kalvers à f.4                              24
50 schapen à f.4                          200
                                                 f.724   waarde
en 50 Varkens à f.25 per stuk is f. 1250   waarde
 
de opbrengst daar van voor de stede is even als die van het gemaal in de bijgaande staat gebragt.
Reeds deze objecten zullen mogelijk meerder rederen dan dit hangt veel af, zo van de meerder of mindere duurte der granen, en omtrent het Slagtgeld naar mate van den welvaard der Visserij als de voornaamste Bron van bestaan voor de Inwoonders dezer Stede uitmakende, en welke nu ettelijke jaren niet zeer voorspoedig is geweest, dat ook aan de mindere welvaard der groote Steden zowel aan de geringen visvangst kan worden toegekend, waarom men dezelve niet zeer hoog maar ?? heeft gesteld , en mitsdien bij eene gunstiger uitkomst altijd minder in opcenten kan worden voorgesteld, dat doch altijd preferabel is, boven eene voor te dragene verhooging.
Eindelijk komt voor Plaatselijke middelen die op de dranken, en welke niet ter Plaatse der Consumtie worden geheven, en wel die op de Buitenlandsche wijn, Inlandsche jenever, Brandewijn Liqueuren  en Bier, dewelke hier van onheugelijke tijden zijn geheven geworden.
Aan deze zoude men steeds boven de voorgaande de voorkeur geven, niet alleen omdat dezelve langdurig heeft bestaan; maar ook omdat die dranken niet behooren onder de volstrekt onmisbaren; evenwel wenschen wij de daar in neringdoenden geensints te benadeelen, waarom wij ook die van de stede niet hooger hebben gesteld, dan die thans geïnt worden, en welke ook met de Rijksbelastingen volgens de wet van den 12 Julij 1821 daar bij gerekend niet meerder zullen bedragen als de thans bestaande.
De berekening daar van vind men in gezegden staat, die ook aan meerdere of minder rendement onderhevig is, en weder afhangelijk is van den welvaard der Gemeente, terwijl van het onzuivere daar van is afgenomen, die Perceptie en opzicht kosten welke daar van thans worden goedgedaan.
Nieuwe middelen niet alleen niet behoevende maar geene hier ter stede met zodanige vrucht kunnende geheven worden, hebben wij niet voorgedragen, te meer daar de opgenoemden, als gewone zeer faciel worden geïnt, zonder dat men eenige fraude immer heeft ontdekt, en de dranken steeds aan het naburig Middelburg worden ingeslagen, men altijd aldaar den uitslag kan weten, en alzo zeer naauwkeurig  nagaan wat en hoeveel in de Gemeente word ingevoerd.
En hier mede vertrouwende aan de Intentie te hebben voldaan, teekenen wij ons met verschuldigde Eerbied.
Burgemeester en Raden der
Stede Arnemuiden
C.Crucq.
Ter ordonnantie van dezelve
Corn; Dan; Baars.
Secretaris.
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
In antwoord op Uw Missive van den 19e dezer maand betrekkelijk de Militien verlofganger P.F. van de Putte Uw Exc: te berigten dat denzelven den 25e Oct: 1820 van hier is verrokken na Heijnen bij Oudenaarde Provincie Oostvlaanderen, waarvan ik bij missive van gem: datum den Heer Schout van die Gemeente hebkennis gegeven; en wijders bij den Ontvangst van uw Exc: circulaire van den 1e Sept: J.L n.m. no 2706 genoemde Heer Schout bij Missive van die circulaire mede kennis gegeven, en verzogt voorschr; Verlofganger te doen aanzeggen, dat hij zonder verzuim op den 15.van die maand zich bij Zijn Corps mogt vervoegen ten einde die straf voor te komen, welke bij nalatigheid daar tegen was bepaald, dan ik ben onbekend welke redenen er bestaan  gemelde verlofganger niet is opgekomen.
Waar mede ik d’Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc; DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden.
C. Crucq
Den 22 Oct; 1821
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
De Commissie van Toezigt over den Keersluis in het Arnemuidsche Kanaal heeft ons te kennen gegeven dat op den Staat van begrooting door UEGRA: den 10 Aug; dezes jaars no 10 gearresteerd in den ontvangst onder no 8 Eene som van f.206 staat gebragt als een Renteloos Voorschot  nu te doen en in 1822 te restitueren,waarvoor het aandeel van deze Stede zoude bedragen eene Som van f.23 met verzoek met verzoek om die Penningen te mogen ontvangen.
Wij nemen mitsdien de vrijheid UwEdGrAchtb: te verzoeken aan ons de nodige autorisatie te verleenen ten einde aan genoemde Commissie  een Voorschot vanf.24. voor dit Jaar, om daar  na ? te worden gerestitueerd?? Te mogen voldoen.
En daar de Post van onvoorziene Uitgaven op onze Begrooting voor dit Jaar gealloueerd zulks niet toestaat,, zoals wij reeds bij onze missive van den 9. Oct. Dezes jaars ten aanzien van het verzoek van f.75 Extra subsidie  aan den armen dezer Stede UwEdAchtb:  hebben te kennen gegeven, aangezien nu reeds die Post is overschreden, alzo door UwEdGrA: daar op autorisatie is verleend te weten:
Voor Presentie geld aan den Raad bij dispositie van den 24 Meij 1821                 f 75==
Voor onderhoud van den Bermweg dispositie 10 Aug:1821                                     50==
En op den zelven datum voor den Keersluis                                                            100==
En nu bij de hier bovengem; dispositie
Van den 19 Oct: 1821  voor extra subsidie aan den armen                                        75==
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 te zamen                                                                                                                 f. 300==
 
Terwijl de Post van Onvoorziene uitgaven over dit jaar bepaald 
Niet meerder bedraagd dan                                                                                        250==
Dus te kort                                                                                                               f.  50==
Indien UwEdGrAchtB; ons nu gedane Verzoek
Van het Voorschot aan den Keersluis accorderen ten somme van                              23==
Zo zoude dit te zamen bedragen                                                                             f    73==
Welke f.73== wij als nu verzoeken te mogen brengen op het batelijk saldo van dit Jaar, die zulke gemelde som zonder twijffel zal toelaten daar het batelijk Slot van 1820 ver overtroffen heeft de beraamde som, daar voor op den begrooting van 1821 gebragt.
Waarmede wij d’Eer hebben ons met verschuldigden Eerbied te noemen
 
UwEd:Gr:Achtb: DWDienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve 
Corn: Dan: Baars.
Den 5 novb. 1821
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Ik heb d’eer Uw Exc: in antwoord op de de missive van 10 september nopens den uitslag der maatregelen door mij in het werk gesteld tot de handhaving der bestaande geneeskundige verordeningen opzichtelijk de uitoeffening der inwendige geneeskunde door onbevoegden te berigten dat ik de Prov: Commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt heb kennis gegeven den persoon van J.H. van Opdorp als Plattelands Heel en vroedmeester alhier had nedergezet en tevens die Heeren, welke wel eens de letter der wet overtreden hebben, aangezegd, zich daar voor bij vervolg te wagten, daar nu geen toegevelijkheid uit  hoofde van gemis van Een Heelmeester of  armoedige staat mijner inwoonders in  aanmerking konde komen, dat het gewenscht gevolg heeft gehad, daar de nu alhier gevestigde chirurgijn van stonden aan zeer veel opgang heeft gemaakt, en aan de verwagting ten vollen beantwoord, zo dat nu zelve bij de gewonen najaarsziekten maar een enkelde reis  de hulp van een medecine Docter van Middelburg is ingeroepen, en andere onbevoegde in geen aanmerking komen.
Waar mede ik de ‘Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc; DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
 
Den 9 Novb.1821
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Bijgaande adviesbrief van de Commissie van Liquidatie in ’s-Gravenhage van Maart 1821 bij mij onlangs ontvngen waar bij  een Borderel  aldaar te ontvangen, word opgegeven no 90/7515 groot f.5: 02 in voldoening van verEvening eener Pretensie behoeve deze Gemeente , zo neeme ik de vrijheid UwExc: te verzoeken, mijn handtekening te legaliseren en door deszelfs intercessie te bewerken dat voorzeide borderel( boekingsdocument) aan mij zoude worden uitgereikt
Ik heb de eer mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 9 november 1821
 
 
Aan den ontvanger der Registratie te Veere
 
MijnHeer!
 
In antwoord op UwEd geleide van den 8 dezer maand, diend op de daarin voorgestelde vragen
1e. bevolking                                    1008 zielen
2e  hoeveel gemeten de gemeente bevat 886 gem. 228 Roeden
 
3e de middelbare waarde per gemet
    Bouw & weilanden             f.140 per gemet
    Moergronden                      f. 240
    Bosschen                            f.160
 
4e het bedrag der grondbelasting 0ver 1821
    gebouwde eigendommen        f.594
 ongebouwde                                 764
 deuren & vensters                        240
Waar mede ik d’Eer heb mij met alle eerbied te noemen
Uw Ed DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq
Den 19 Novb. 1821                            
              
Aan de Heer Gouverneur
Van Zeeland
 
Den Persoon van P.J. Dillewaarde te Middelburg geboren den 21 Maart 1795 en alhier gewoond hebbende, heeft ten jare 1815 voor de N.M. voor deze Gemeente geloot en bekomen no 24 en ten Jare 1816 no 32 zonder voor den dienst te zijn opgeroepen; voorts heeft denzelven in Aug: 1815 vrijwillig dienst genomen, onder het Regiment Huzaren no 6 en nu na volbragten diensttijd een behoorlijk Paspoort bekomen van den Heer Kolonel Boreel in dato 26e  Oct: 1821.
Gemelde persoon zich als nu gaarn in het huwelijk zullende begeven, ontwaarde men hij ook volgens de Wet op de militie van den Jare 1817 in dat jaar had moeten loten, hetgeen niet is geschied, waarom ik mij volgens art.66 van de Wet verpligt zie, Uw Exc: daar van kennis te geven met bijvoeging van deszelfs hier bovengemelde Paspoort; want hoewel geen onwilligheid door hem is aan den dag gelegd, daar hij in 1815 & 1816 heeft geloot en zelfs zijn Klasse in 1817 geen manschappen heeft moeten leveren, maar alleen een verzuim van hem, in de aangifte over dat jaar, dat veroorzaakt is door zijn afwezen als in den dienst zijnde, zo heb ik echter geen vrijheid gevonden, hem in ondertrouw aan te teekenen alvorens UwExc: dispositie daar omtrent te vernemen.
Waar mede ik d’Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden.
C.Crucq
Den 26e Novb.1821.
 
Aan Heeren Ged.Staten van Zeeland
 
Meermalen heeft men alhier het verlangen geuit, dat deze Gemeente ook van een Brandspuit werd voorzien; dan hoezeer van de nuttigheid en het belang voor de gemeente overtuigd, bestonden er twee zwarigheden welke ons steeds weerhouden hebben, daar in bestaande, dat de stedelijke finantiën zulk een aankoop zonder bezwaar voor de Ingezetene, die over het algemeen weinig lasten kunnen dragen, niet toeliet; en daar van het grootste gedeelte der Inwoonders tot de Visserij behoorden, en te weinig geschikte Personen overbleven, om aan de Brandspuit dienstbaar te stellen.
Het  Eerste bezwaar vermeenen wij thans niet meer bestaat, daar het batelijk saldo der Stedelijke Rekening van 1820  van het beraamde heeft overtroffen, zo dat den aankoop van Een Brandspuit met het daar toe benoodigde zonder onze Gemeente te bezwaren wel zal kunnen geschieden, terwijl door de toegenomene Bevolking dezer Gemeente ook het ander bezwaar kan gerekend worden te cesseren.
Weshalven wij zo door de plaats gehad hebbende brand in den Zomer dezes jaars, als ook door de opwekkende raad van Z:E: den Heer Gouverneur dezer Provincie bij deszelfs missive van den 23 Aug: l.l. Reg.A 2e Afd: no 2625 ons medegedeeld na ernstige overweging hebben besloten om aan UwEdGrAchtb: voordragt te doen om behoeve deze Gemeente een Brandspuit aan te koopen.
Naar bekomen opgave van P.C. Vervenne Stadbrandspuitmaker te Middelburg, die wij de vrijheid gebruiken hier bij te voegen, zo hebben wij gedagt dat de Brandspuit onder no 4 daar op voorkomende voor deze gemeente voldoende zijn zoude, en welke in aankoop moet kosten
                                                                                                                             f. 400=
20 BrandEmmers à f.3,50 ieder                                                                                70=
4 Lantaarns à f.2,60 ieder                                                                                          10: 40
2 Brandladders                                                                                                          18==
3 Brandaken                                                                                                               24==
1 Stok voor de Brandmeester en 1 
   voor den adsistent                                                                                                      8=
Voor het lokaal, waartoe aan de Kerk op de Markt
Een geschikte gelegenheid zich opdoet
Volgens bijgevoegde beraming                                                                              150==
Te zamen                                                                                                              f.680: 40
Welke som uit het batelijk saldo der Rekening van 1820 zo wij meenen kan gevonden worden, terwijl ook dit jaar een meerder goed saldo zal opleveren, als wel berekend is.
Deze voordragt aan Uw EdGrAchtb: bij deze doende voegen wij ook ter approbatie hier bij Een Reglement op het Brandwezen voor deze gemeente welke wij meenen genoegzaam voor deze Plaats is,en waar in niets voorkomt tot bezwaar voor onzen Ingezetene, daar den jaarlijksen onderhoud en toegekende belooningen als anders ten laste der Stede komen, die zulks bij eene voortdurende geringe stedelijke belastingen wel zal kunnen dragen.
Hier op eene gunstige dispositie van UwEdGrAchtb: inwagtende hebben wij d’ Eer ons met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uw EdGrAchtb: DW Dienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn: Dan; Baars
Secretaris
Den 30 Novb.1821
 
 
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
In voldoening aan Uw Exc: Missive van den 4e dezer maand Reg: A afd; N.M. no 3843 heb ik d’ Eer hier bij aan Uwe Exc: te doen toekomen, de staat model H  waarin de nalatige militiepligtige Pieter Joseph Dillewaarde door mij is ingevuld.
Etc
 
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 7e December 1821
 
Idem
 
Ik heb d’ Eer Uwe Exc: te berigten dat in den loop van dit jaar in deze Gemeente geen verandering is voorgevallen in de Stierhouder of keurmeester.
Waar mede ik d’’  Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: Dw Dienaar
C. Crucq
 
Aan de Heer Gouverneur en
Heeren G.S. van Zeeland
 
Bij UwEdGrAchtb: dispositie van den 9 febr: dezes jaars no 12 aan ons autorisatie verleend zijnde om de oude lengte maten en gewigten te verkoopen met uitzondering van de inhouds maten ,Balancen en Schalen, als mede tot den aankoop der benoodigde nieuwe lengte maten en gewigten, zo hebben wij ons medelid de Marée daar toe verzogt, welke daar aan hebbende voldaan, blijkens een Nota, die wij d’ Eer hebben hier bij te voegen en waaruit blijkt dat een van f.4.60 meer is geproveneerd dan besteed, en welke som wij Uw EdGrAchtb: voordragen om in de rekening van dit jaar onder de buitengewone ontvangsten te verantwoorden.
Etc
Uw EdGrAchtb: DW Dienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelven
Corn:Dan: Baars
Secretaris
Den 10 Decb. 1821
 
Aan de Heer Burgemeester der stad Brussel
 
Daar op heden bij mij Huwelijks verloving ! gedaan door P.J. Dillewaarde, oud 26 jaren Particulier. Meerderjarige zoon van Joseph Dillewaarde en van Pieternella Hagemans beide overleden, met Janna Meeusens oud 22 jaren, Particulier en meerderjarige Dogter van Jan Meeusens overleden en van Robberdina Baak Herbergierster binnen deze stede, beide thans alhier woonachtig. 
En daar gem; P.J. Dillewaarde gedurende den tijd van ruim twee jaren als Huzaar in dienst van Z.M. in guarnisoen in UEdAchtb: stad heeft gelegen en onlangs met zijn paspoort herwaarts is gekomen, zo heb ik d’Eer UedAchtb: te verzoeken van op de twee Eerstvolgende Zondagen ,den Huwelijks Proclamatiën bij UEd.Achtb: te doen afkondigen, en na afloop derzelve mij daarvan het gewone Certificaat te doen toekomen, met opgaaf der kosten, welke ik UEdAchtb: als dan franko zal doen geworden.
De burgemeester Beambte van den Burgelijken Stand
Der stede Arnemuiden
C.Crucq
Den 19 decb.1821
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Bij UwExc: missive van den 3 dezer maand Reg.A 1 afd. no 3818 mij toegekomen zijnde, een Borderel van liquidatie van den franschen achterstand ten name dezer gemeente groot f.5:02, heb ik die voor voldaan geteekend, en voeg die hierbij met Eerbiedig verzoek dat mijn handteeken door UwExc: mag worden gelegaliseerd.
En wat aangaat de vraag door UwExc: bij gemelde missive gedaan, wat de reden is, dat die Pretensie niet in der tijd onder den achterstand mijner Gemeente is opgegeven, zo diend dat die zo min als de vorige tot de Gemeente  behoord, maar aan Particulier in de Gemeente , welke stroo en eenige fourage aan de alhier gestationeerde geweest zijnde Jagers hebben geleverd, en dat deze gemeente geene andere Pretensiën ten laste het fransch Gouvernement heeft, dan wegens gestorte penningen in
1810 à                                                                       f.23: 81 ½ 
wegens geleverde Boomen in 1811                           524==
 en de 13 centimes der Patenten in 1813                      15: 85 ½ 
te zamen                                                                    f.563 : 67
welke in den achterstand zijn opgegeven en nog jaarlijks op de Rekening worden gemeld terwijl deze en nog andere pretensiën door den Heer Mr.J. Moens zijn opgemaakt, en daar bij ook opgaaf is gedaan van de namen der reclamanten, waarom ik niet begrijp dat die adviesbrieven en Borderellen van Liquidatie ten name der gemeente afkomen.
Waar mede ik d’Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen
 
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 19 decb. 1821
 
 
Aan den Kerkenraad van Arnemuiden
 
Wel Eerwaarde Heer geachte Broeders!
 
Ik heb in last gekregen om op UwEerw Missive den 27 dezer aan den Raad dezer stede geaddresseerd betrekkelijk het verzoek om subsidie aan de Diakonie te verleenen te antwoorden.
Dat den Raad den Ontvanger dezer stede heeft geautoriseerd om zodra de staat van Begrooting voor 1822 zal zijn ingekomen, welke dagelijks verwagt word aan de Diakonie f.100 uit te betalen,met verdere last om ingeval den nood het mogt vorderen aan dezelve f.50 bij wijze van voorschot ter hand te stellen, en dat den Raad verlangd de Broederen alle spaarzaamheid doch in acht nemen, daar de stede niet in de mogelijkheid, om aanhoudende  onderstand te verleenen, ten zij dezelve den toevlugt neemt, tot den voordragt van verhoogde stedelijke belastingen, welke drukkende voor hare Ingezetene zoude zijn, die in waarheid, zoals de broederen bekend is, weinig lasten kunnen dragen.
Met deze mij van den opgelegden last kwijtende heb ik d’Eer mij met alle betamelijke achting te noemen.
Uw Eerw Dw Dienaar
Corn: Dan: Baars
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Bij ons ingekomen zijnde UwEdGrAchtb: dispositie van den 14 dezer maand no 7 houdende autorisatie om conform de daar toe door ons gedane voordragt  eene som van f.880 te mogen gebruiken tot den aankoop van een Brandspuit,het verder daar toe benodigde, en het laten in orde brengen van een bewaarplaats voor dezelve , mits men een Brandspuit van een Zuigpomp voorzien  neeme welke f.600 moet kosten, daar wij maar eenen ad f. 400 hadden voorgedragen, zo hebben wij d’Eer U te berigten dat wij die voordragt hebben gedaan ten einde onze stedelijk kas, niet te zeer te drukken, dan nu bij nadere overweging hebben gemeend aan Uw verlangen te zullen voldoen, en mitsdien reeds de nodige orders hebben gegeven, tot den aankoop van een Brandspuit ad f.600
Uw EdGroot Achtb: Dw Dienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden 
C. Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris
Den 29 decb.1821
 
1822
 
Aan den Eerw Kerkenraad van Arnemuiden
 
Wel Eerwaarde Heer, Geachte Broederen!
In de veronderstelling dat HEdAchtb: de Heeren Gedep: Staten van Zeeland de voorgedragen subsidie aan den Armen ad f.100  voor 1822 zo als  in eenige jaren heeft plaats gegerepen, op de begrooting door den Raad dezer stede gebragt zoude worden geaccordeerd, heeft men mij geautoriseerd om aan Uw Eerw bij wijze van Voorschot f.50 ter hand te doen stellen, zoals ik bij Missive aan Uw Eerw den 29 Decb,, 1821 heb gemeld, en heb zelfs geen zwarigheid gemaakt  om aan de Broederen Diakenen de f.100 af te geven; dan tegen verwagting is op die Begrooting nu ingekomen maar f.50 toegestaan, met bepaling dat de posten van f.12 voor klassicale onkosten en van f.91 voor Tractementen  der Kerkelijke bedienden niet mogen op de armen Begrooting of  Armen Rekening gebragt, maar ingevolge art. 24 van het Reglement op de administratie der Kerkelijke fondsen in Zeeland op de Begrooting der Kerkelijke Uitgaven moeten voorkomen.
Ik haast mij UwEerw van dit een en ander kennis te geven, niet alleen, dewijl aan mij de te veel betaalde f.50 behoord te worden gerestitueerd maar ook daar de Armen Rekening over 1821 eerlang zal worden opgemaakt, en die genoemde Posten daarin nu niet kunnen worden gebragt, het mij toeschijnt Uw Eerw deswegens met de Kerkmeesters in onderhandeling behooren te treden ten einde zo voor 1821 zulks? Ook voor het vervolg eene voegzame schikking dienen te maken.
Waar mede ik d’Eer heb met alleachting mij te noemen.
Uw Dw Dienaar
Corn:Dan: Baars 
Den 5 Januarij 1822
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Hierbij heb ik d’Eer aan Uwe Excellentie te doen toekomen een staat der zetting van het brood in deze gemeente , zoals geweest over de laatste 3 maanden
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 5 Jan.1822
 
Idem 
 
Er zijn geen aanvragen gedaan met betrekking tot de Nationale Militie tot vrijstelling.
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 7 Jan: 1822
 
Idem
 
Hierbij doe ik Uwe Exc: geworden de Staten van de geboorene en overledenen in deze gemeente gedurende den jare 1820 terwijl in dat jaar 4 huwelijken zijn voltrokken en geen Echtscheiding heeft plaats gevonden. Ik voeg daarbij een staat van de bevolking dezer gemeente waaruit uwe Exc zult ontwaren die op ult: Decb.1821  1038 bedroeg.
Etc
Uwe Exc: DW Dienaar
C. Crucq
Den 14 Jan: 1821.
 
Idem 
 
Hierbij gaat mijn naamteekening en die van mijn Plaatsvervanger, zo mede die van de Raden Van Eenenaam & C. Kraamer welke ik Uw Exc: voordraag om tot de teekening der certificaten voor de Nationale Militie te worden gequalificeerd
Etc,
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 14 Jan: 1822
 
Idem
 
Hierbij gaat het Inschrijvings Register van de manspersonen in 1803 geboren en tot deze Gemeente behoorende zo mede de daar uit opgemaakte Alphabetische Lijst , terwijl ik Uw Exc: tevens moet berigten dat voor de Nationale Militie geen vrijwilligers zich hebben opgedaan.
Waar mede ik d’ Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Excellentie DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
Den 28 Januarij 1822
 
 
Idem
 
De Raad van Arnemuiden past op voorstel van G.S. het Brandweer Reglement aan met bij en invoegingen van GS.
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq.
Den 30 Jan:1822
 
Aan den Eerw Heer H.J. van Ingen
Predikant te Arnemuiden
 
Wel Eerwaarde Heer!
 
Bijgaande circulaire van ZExc: den Staats Raad Directeur Generaal der Hervormde Kerk aan de Leeraars der Protestansche Christelijke Kerk tot aanbeveling der aanstaande Kollecte ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapende dienst in het Koningrijk der Nederlanden, mij door Zijne Exc: den Heer Gouverneur dezer Provincie gezonden zijnde, doe ik die aan Uw Eerw toekomen en in vertrouwen Uw Eerw zeer gaarne aan de daarin gedane uitnooding zult voldoen, heb ik d’eer mij met alle hoogachting te teekenen.
Uw Exc: DW Dienaar 
Voor
De Burgemeester van Arnemuiden
De President Raad 
J. de Marée
 
Den 10 febr: 1822
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Hierbij gaat het Register J.J. van de Verlofgangers der Nationale Militie, behoorende tot deze gemeente omtrent de welke ik niets heb aan te merken
Etc.
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 19 Febr: 1822
 
Aan de Provinciale Commissie
Van Landbouw in Zeeland
 
Ik heb d’Eer aan UwEd: kennis te geven dat Adriaan Koets Landman in deze Gemeente evenals in het voorgaande jaar zijn voornemen aan mij heeft te kennen gegeven van Een dekhengst te zullen houden, zijnde een zwarten en vijf jaar oud.
Etc
UwEd DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
 
 
 
Den 22 Febr: 1822
 
Aan den Kerkenraad van den
Hervormden Gemeente te Arnemuiden
 
Zijne Exc: de Heer Gouverneur in deze provincie berigt mij bij deszelfs missive van den 13 dezer maand Reg:A 2 afd no 701 dat Pieter Adriaanse en Joos van Belsen beide binnen deze Gemeente overleden aan den armen door ieder is bemaakt een legaat van f.1.50.
Uw Eerw: daar van kennis gevende verzoeke ik UwEerw mij zodra doenelijk het gewoon addres aan Heeren G.S. tot bekoming van autorisatie ven genoemde Legaten voor den Armen te aanvaarden mij te doen toekomen, ten einde hetzelve met het advies van den Raad dezer stede aan HEGA op te zenden
De Burgemeester der Stede Arnemuiden
C.Crucq
Den 15 Maart 1822
 
Aan Burgemeesteren en Schouten
Van Middelburg, Vere, Cleverskerke, Nieuw & St.Joosland
& den Vrouwenpolder
 
Ik neem de vrijheid UEdAchb: bijgaande berigt te doen toekomen met verzoek om hetzelve  in UEAchtb: stad overeenkomstig de Wet op het kadaster te doen affigeren terwijl ik d’Eer heb mij met alle hoogachting te teekenen
De Burgemeester der Stede Arnemuiden
C.Crucq
Den 28 Maart 1822
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Hierbij gaat de Alphabetische Lijst van de bevoegden tot Kiezer in deze gemeente terwijl het getal van Stemgeregtigden alhier 27 bedraagd.
Waarmede ik d’Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 3 April 1822
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Het addres van Diakenen der Hervormde Gemeente dezer Stede in dato 27e Maart dezes jaars aan UEGA strekkende om autorisatie tot de aanvaarding van de legaten door Joos van Belzen en Pieter Adriaanse alhier overleden ieder à f.1.50 aan den armen bemaakt, neemen wij de vrijheid hierbij aan UEGA: te doen toekomen en UEGA: te kunnen advisren om de verzogte autorisatie tot de aanvaarding te verleenen.
Waar mede wij d’Eer hebben ons met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw EGA: DW Dienaaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C. Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn;Dan; Baars
Secretaris.
Den 1 April 1822
 
Aan de Militie Raad
 
Ik heb d’ Eer UwEdGestrenge op deszelven Missive van gistern waar bij ik mij uitgenoodigd zie, om eenige Lotelingen  van de 2.3.en 4 klasse op te roepen om voor UwEdGestrenge te compareren te berigten dat David Meeuwsen getrokken hebbende no 9 van 1821 ten voorleden jare is overleden, waarvoor ik hier bijvoege een Extract uit den akte van overlijden.
En dat ik de andere daarbij genoemde schriftelijk heb opgeroepen doch waar van twee zich buiten dit Eiland bevinden, als Klaas de Nooijer no 7 van 1820 en Job Jacobse no 5 van 1819 de Eerste te Goes en de tweede in Noordbeveland.
Etc
UwEdGestrenge DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq
Den 5 April 1822
 
Aan de Militie Raad in Zeeland.
 
In antwoord op UwEdGestrenge Missive van den 30e der vorige maand bij mij gisteren ontvangen diend, dat de Loteling L. van Eenennaam getrokken hebbende no 3 niet voor den Militie Raad is verschenen, omdat hij geen redenen van vrijstelling had,en mitsdien van de comparitie is verschoond bij art:37 der Wet  van den 27 April 1820; doch dat hij op den 12 dezer zal compareren om aan UEGestr: een plaatsvervanger ter goedkeuring aan te bieden.
Etc.
UEG DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
De Stedelijke Rekening van 1821 heden door de Gemeente Raad en Gecommitteerde welke laatste zowel als alle de leden van den Raad behoorlijk waren gedagvaard, maar niet opgekomen….. uit de gemeente nagezien en bij voorraad opgenomen zijnde, heb ik d’ Eer in triplo met de nodige bewijzen aan Uw Exc: te doen toekomen ten einde dezelve finaal door UEA mag worden gearresteerd.                                                                                                                                                                     
Waarmede ik d’ Eer heb, mij met verschuldigde Eerbied te noemen
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 9 April 1822
 
Aan den Commanderende Officier van de 5 Comp, 2 Batt Schutterij van Arnemuiden te Middelburg
 
Voor den dienst van de rustende Schutterij dezer stede, heb ik d’ Eer UEd op te geven de personen van
Jacob van Belzen
Blaas Jobsen
Gerard Meerman
Blaas de Nooijer
Leendert  Wisse
In hoe ver die tot dien dienst geschikt zijn zal ik niet beoordeelen, als zijnde het de eenigste ongehuwde, die volgens de Wet kunnen benoemd worden, maar ik moet UEd observeren dat indien men jaarlijks de gehuwde ontslaat uit den dienst, ik niet in staat ben om telkens daar voor andere op te geven, aangezien veele hier na de loting zich in het huwelijk begeven.en daar door van zelve verschoond worden.
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq.
Den 13 April 1822
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
De Kohieren der Directe belastingen voor deze gemeente over dit loopend jaar, bij mij ingekomen zijnde, heb ik dezelve aanden Heer ontvanger ter invordering verzonden, en daar van op heden de gewone Publicatie gedaan.
Etc.
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 15 April 1822
 
Idem
 
Daar gedurende het Eerste kwartaal van dit loopend jaar de kunstbewerking der vaccine in deze Gemeente voor zo ver mij bekend is, geen plaats heeft gehad, noch de Kinderziekte alhier heeft geheerscht; zo heb ik d’ Eer uwe Exc: daar van berigt te doen, en mij met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 18 April 1822
 
Idem
 
In antwoord op Uwe Exc: missive van den 5e dezer maand Reg: B 1 afd. no 372 betrekkelijk het Reglement op het schadelijk gevogelte van den 13 Oct: 1820 heb ik d’ Eer Uw Exc: te berigten dat het zelve ten opzichte mijner Gemeente zeer wel aan het voorgestelde doel heeft beantwoord, daar bij de schouwing telkens de daar bij genoemde vogelnesten zijn geweerd geworden en zulks veel heeft toegebragt dat die alhier niet zijn toegenomen, waarom ik meen het wenschelijk is, dat, dat Reglement zo als ’t thans bestaat worde gecontinueerd.
Waarmede ik d’ Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 24 April 1822
 
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
 
Hierbij gaat een Proces verbaal door den Raad dezer stede opgemaakt, houdende het resultaat van Kiezers voor dit district en zulks in voldoening aan art:28 van het Reglement omtrent de Zamenstelling voor de Staten der Provincie Zeeland, in dato 2 April 1817. etc.
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 8 meij 1822
 
Idem
 
In voldoening aan Uw Exc: aanschrijving van de 30 Meij j.l. afd. Re: A no 1816, heb ik d’ eer Uw Exc: met betrekking tot de trekpaarden en voertuigen op den 1e April laatstleden in deze gemeente aanwezig geweest te betrigeten, dat het getal daarvan op dien tijd was
Trekpaarden 38
Wagens        32
Karren            2
Stortkarren   11
Waar mede ik d’ Eer heb mij mij met verschuldigde Eerbied  te teekenen
Uw Exc:DW Dienaar
C.Crucq
Den 6 Junij 1822
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Wij hebben d’Eer UwEdGrootAchtb: te berigten dat de vervaardigde Brandspuit voor deze stad door P.C. Vervenne Brandspuitmaker te Middelburg met de daar toe behoorende materialen alhier is geleverd , onderzogt en na genoegen bevonden.
Bij deze kennisgeving nemen wij tevens de vrijheid Uw EDGrAchtb: Eerbiedig te verzoeken, om dit jaar uit de onvoorziene uitgaven voor 1822 gealloueerd te mogen voldoen:
1e Eene som van f.18 bij art:4 van het BrandReglement door UEDGRAchtb: den 19 Maart dezes jaars geapprobeerd voor op en toezigt aan de Brandspuitmeester en adsistent toegekent.
2e Eene som van f.15. bij art:6 van voorsch:Reglement voor verteer geaccordeerd bij de Jaarlijkse Inspectiën van de Brandspuit te zamen Eene som van f.33 welke niet op de begrooting van dit jaar staan gemeld, dewijl men eerst in het najaar van 1821 tot den aankoop van een Brandspuit is geresolveerd geworden.
Wel is waar dat reeds een gedeelte van dit jaar is verloopen, dan het is ook tevens waar dat de  Exercitiën met de Brandspuit voor de manschappen en ook het op en toezigt daar bij van de Brandspuitmeester en adsistent; tot het bekomen van de nodige bekwaamheid om daarmede in onverhoopte gevallen geregeld te kunnen werken dit jaar voor al meerder zijn zullen, dan zulks in volgende jaren zal verEischt worden.
Waarmede wij d’ Eer hebben ons met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw EdGrAchtb: DW Dienaren
De Gemeente Raad der stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris.
 
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
 
Het Kohier van de Patenten van dit loopend jaar bij mij ontvangen zijnde, is daarvan op gisteren den 26e dezes de gewone Publicatie alhier gedaan en het zelve aan den ontvanger van dat middel ter hand gesteld, waarvan ik d’ Eer  heb Uw Exc; berigt te doen, en mij met verschuldigden Eerbied te teekenen
Uwe Excellentie DW Dienaar
De burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 27e Junij 1822
 
Aan de Heer Militie Kommissaris van Zeeland
 
In antwoord op UEd: Missive van gisteren diend dat na onderzoek mij is gebleken de redenen waarom den verlofganger A.Schroevers zich op den 7e dezer niet op de Inspectie heeft laten vinden; daarin bestaan denzelven Een visser zijnde zich in zee bevind, en dat wanneer zodanig een die Inspectie moet bijwonwn, niet als een daglooner eene dag maar eene geheele week schade lijd—en aangaande A.Filius, deze heeft mij doen berigten , dat hij de Inspectie heeft bij gewoond, hoe zeer gecompareerd zijnde, wanneer de namen der verlofgangers reeds waren gelezen, want dat UEd: hem zelve nog geloueerd(geprezen) heeft, zijne Equipementen  in zo eene goede en zuivere staat zich bevinden, met betuiging aan hem dat hij toonde Een goed soldaat te zijn, dewelke voor zijn goed zorg draagde.
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 27e Junij 1822
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
In voldoening aan UwExc: aanschrijving van den 26e der vorige maand 1e afd: Reg A no 2114 betrekkelijk het uitsluitende gebruik der nieuwe lengtematen en gewigten binnen deze gemeente, heb ik d’Eer Uw Exc: te rapporteren dat ik reeds voor die aanschrijving een en andermaal bij de neringdoende Ingezetenen heb doen aanzeggen en vermaand om voorschreve lengte maten en gewigten met uitsluiting van alle andere  te bezigen en nu ook bij vernieuwing daar na behoorlijke visitatiën  heb in het werk gesteld, daar dat ik meen zo op eigen ondervinding als aan mij daar omtrent gedane berigten Uw Exc: te kunnen melden dat alhier algemeen aan die Wets bepaling word voldaan, terwijl ik bij voortduring daar op mijn aandagt zal gevestigd houden.
Waar mede ik d’ Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq
Den 15 Julij 1822
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Bij mijne Missive van den 15 dezer maand heb ik Uw Exc: ten gevolge van deszelfs aanschrijving van den 26 Junij te voren 1 afd. Reg a no 2114 berigt gedaan dat in deze gemeente de nieuwe lengte maten en gewigten in algemeen gebruik waren en thans moet ik dit berigt  nogmaals bevestigen dewijl een naauwkeurig toezigt daar op gehouden en de deswegens ingewonnen Informatiën  geen andere of min voldoende resultaten hebben opgeleverd.
Waar mede ik d’ Eer heb met verschuldigde Eerboed mij te noemen.
Ue Exc: DW Dienaar
De  Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 31 Julij 1822
 
Idem
 
Op den Ontvangst van Uw Exc: aanschrijving  van den 24 Julij j.l. Reg.A 2e afd.no 2387 betrekkelijk de niet ingediende Eigendomlijsten van Alida Hubregtsen en Jacob Meulmeester heb ik dadelijk daar na  onderzoek gedaan  dan dezelve vermits/vermist? Wordende heb ik mij geaddresseerd bij de Directie voor het Kadaster welke mij de Duplicaten daar van heden heeft doen toekomen, die ik nu door de tegenwoordige Eigenaren van die gebouwen zal doen teekenen en aan gemelde Directie retourneren.
Waar mede ik d’ Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 9 Aug: 1822
 
Idem 
 
In de Nederlandsche Staats Courant van de 25 Julij dezes jaars door de algemeene Commisie van Liquidatie voor den Franschen achterstand geannonceerd zijnde, dat de bewijzen van verevening op derzelver Bureau te bekomen zijn onder meer der No23234 ten name van M. Jacobsen en no 23235 J. van Belsen geweest zijnde Matrozen van de 3e klasse en beide alhier woonachtig, zo neme ik de vrijheid ten behoeve derzelve aangezien het zeer arme lieden zijn Uw Exc: Eerbiedig te verzoeken van door des zelfs tusschenkomst te bewerken dat aan hun die bewijzen kosteloos mogen toekomen.
Waar mede ik d’ Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 9 Aug: 1822
 
Idem
 
De adviesbrief ten name van deze Gemeente groot f.24:57 in dato 1 Julij dezes jaars gevoegd bij Uw Exc: missive van den 8e dezer maand  Reg A 1 afd no 2067 en spruitende uit de door deze stede in 1810 gestorte penningen in de toenmalige amortisatiekas, heb ik d’ Eer door mij geteekend aam Uw Exc: te retourneren, met Eerbiedig verzoek om daar voor behoeve de Gemeentekas het Borderel van Liquidatie door uwe Exc:tusschenkomst te mogen geworden.
Ik heb d’ Eer mij met verschuldigde Eerbied te teekenen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 9 Aug: 1822
 
Aan HEGAchtb: De Heeren GS van Zeeland
 
De Pagter der GrasEtting van de Weijden, Dijk en Wallen dezer stede met November aanstaande en die van de straatmest met December daar aan staande te expireren, is de tijd eerlang daar dat dezelve op nieuw behooren te worden verpagt, weshalven wij UEGAchtb: Eerbiedig verzoeken aan ons de nodige autorisatie te verleenen om het genoemde wederom voor den tijd van zeven jaren te verpagten op de voorwaarden zo als eerstgenoemde den 23e September 1815  en laastgemelde de straatmest op eene bijzonder Pagtconditie mede ten zelve dage zijn verpagt geworden, waarvan copiën bij UEdGrAchtb: berustende zijn en zulks alles nader onder approbatie van UwEdGrAchtb:.
Wij hebben d’ Eer ons met verschuldigde Eerbied te noemen
UEdGrAchtb: DW Dienaren
De Gemeente Raad der stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan; Baars
Den 16 Aug: 1822
 
  
Aan de Diakenen  van den Hervormde Gemeente
Te Arnemuiden
 
Bij dispositie van HEGrAchtb: de Heeren G.S. van Zeeland van den 2.dezer maand, heden bij mij ingekomen zijnde, waar bij autorisatie word verleend om de legaten door J. van Belzen en P. Adriaanse aan de armen dezer stede bemaakt te aanvaarden  geve ik Uw Eerw daar van kennis met verzoek die nu te ontvangen en in de rekening van dit loopend jaar te verantwoorden.
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 19 Aug: 1822
 
Aan Heeren G.S. van  Zeeland
 
De Gemeente Raad der stede Arnemuiden heeft d’ Eer hier bij aan UEGA de Heeren G.S. van Zeeland te doen toekomen de bij haar voor den dienst van 1823 opgemaakte staat van begrooting  in Ontvang en Uitgaaf , en observeerd daarbij
Ten opzichte van de Buitengew. Ontvangsten
Dat men daar in gevolgd heeft de tweede Begr. Bij missive van den 13 Oct. 1821?  aan UEdGrA ingezonden , in de veronderstelling dat de Wet voor den 12  Julij met primo Jan: aanstaande in werking zal worden gebragt en heeft men mitsdien  de add: cents op de grondlasten gesteld, zoals het model van 1821  ons heeft opgegeven.
1e  Dat daar in volgens gewoonte is gebragt het waarschijnlijke Batig Saldo der begrooting van dit jaar en dat van de Rekening van 1821
2e met opzigt tot de gewone Inkomsten
no 2 & en 3
De add: cents op het gemaal en slagtgeld zo mede de de Eige plaatselijke middelen waar voor een Tarief hier is bijgevoegd zijn mede berekend en gebragt zo als die reeds voor dit jaar bij vorengem: Begrooting van den 13 oct 1821 zijn voorgedragen geworden, daar alle andere hier van geen vrugtbaar gevolg kunnen zijn en vooral geen Hoofdelijken omslag, waarvan de ondervinding in vroegere jaren ons een bewijs heeft opgeleverd, en mitsdien den gem: middelen voordragen volgens het tarief, zoals wij in genoemde missive van bovengem: datum hebben ontvouwd en voorgesteld.
No.4: Pagt van het  veer blijft continueren op den nog bestaande voet, zo mede de Huur van het Huis aan de stede behoorende
No6,7 & 8 Insgelijks de Pagt van de grasetting dezer stede nevens den haardasse, daar die opnieuw eerlang moetende worden verpagt, men als nog het zeker provenue niet kan opgeven.
No 7: terwijl de grondrenten en Intressen bestendig voortduren zonder eenige verandering.
 
3e met opzigt van de gewone uitgaven
no 1 ,2 &3 word in de drie Eerstvoorkomende Posten geen verandering met die van dit jaar voorgesteld.
No 4: Omtrent de generale kosten: merken wij op dat men minder Registers voor de stedelijke belastingen zullen nodig hebben, daar de add: cents op het gemaal en slagtgeld, door den landsontvanger moeten worden ingevorderd, dan men heeft op den staat een som voorgesteld  voor een nieuw kleed op den Tafel van Een der kamers op het Raadhuis, hetwelk zeer noodzakelijk is.
No 5 tot no 21
De overige voorgedragen uitgaven zijn dezelfde als die voor dit jaar zijn bepaald, zijnde  voor de gewone reparatiën aan de gebouwen en wegens de beraming alhier bijgevoegd, alleen komt voor de Brandspuit  f.48 als f.18 voor  op- en toezigt van de Brandmeester en adsistent en f.15  voor verteer bij de Exercitiën volgens het Reglement op het Brandwezen door UEGrAchtb: geapprobeerd nevens f.15 voor den jaarlijksen gewonen onderhoud dat daar voor door den Brandspuitmaker Vervenne te Middelburg zal geschieden.
No 32  En eindelijk word er weder een som voor het planten van Boomen voorgesteld, dat behoorde gecontinueerd te worden, om daar van in volgende jaren eenig Provenue te genieten.
UwEdGrAchtb: deze staat aldus ter approbatie voordragende ,hebben wij d’ Eer ons met verschuldigde Eerbied te noemen.
UEdGrAchtb: DW Dienaren
De Gemeente Raad voornoemd
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve Corn:Dan; Baars
Den 19 Aug: 1822
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Op de nom: staat der verlofgangers van de N.M. die voor de Exerc: van dit jaar moeten opkomen, gevoegd bij UwExc: missive van den 24: der vorige maand afd. N.M. Reg:A no 2753 vind ik gemeld P.F. van de Putte dewelke op mijn Register JJ van de Verlofgangers dezer gemeente niet bekend staat, dan omtrent dewelke ik Uwe Exc: bij mijn missive van den 22w Oct: 1821 heb berigt, denzelve zich op den 25 Oct: 1820 van hier had begeven naar Heijnen bij Oudenaarde Prov Oostvlaanderen, en dat ik hem voor de najaars Exercitiën van het voorleden jaar, als ter dier tijd als verlofganger tot deze Gemeente behoorende behoorlijk had opgeroepen.
Ik heb daar na niet vernomen of hij bij zijn korps is aangekomen, is ook niet als verlofganger alhier terug gekeerd en ook niet op de gewone Staat van Uw Exc: gemeld geworden.
Hier van UwExc: berigt doende heb ik d’ Eer  met verschuldigde Eerbied te zijn.
Uw Exc: DW Dienaar
Voor de Burgemeester
Het Lid van den Raad
A.van Eenennaam
den 31e Augustus 1822
 
 
Idem
 
Het Borderel van Liquidatie van den franschen achterstand behoeve deze stede groot f.24:57 bij Uwe Exc: missive van den 28 dezer maand Reg:A 1 afd no 2794 bij mij wel ontvangen zijnde, heb ik d’ Eer Uw Exc: daarvan berigt te doen, en mij met verschuldigde Eerbied te noemen
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
 
Aan Heeren G.S van Zeeland
 
UwEdGrAchtb: dispositie van de 23 der vorige maand no 13 bij ons heden ontvangen zijnde, waar bij UEGA op ons gedane verzoek autorisatie verleenen. Om de grasetting van de weijden, dijk &wallen als mede de straatmest op de vorige conditiën op nieuw te verpagten, mits niet langer dan voor een termijn van drie jaren, uit hoofde  bij UwEdGrA in aanmerking is genomen de tegenwoordige ongunstige toestand van den landbouw,waardoor slechts zeer matige prijzen zullen kunnen bedongen worden, hebben wij gemeend om in belang onzer stedelijke financiën over die dispositie ons nader te addresseren en UWEd GA te kennen te geven.
Dat wij gaarn erkennen de toestand van den Landbouw thans niet gunstig is, maar zijn tevens van gedagten dat die bij onze te doene verpagting geen invloed zal hebben mits de pagt voor 7 jaren geschiedende, daar moet die plaats hebben voor maar drie jaren, de Pagtsom van Weijden Dijk & Wallen geen f.476 zal bedragen, waarvoor die thans verpagt zijn, daar niemand die Pagtsom zal willen bedingen voor drie jaren, dewijl hij van zijn delven mesten en andere te doene kosten volgens het bepaalde bij de Pagtconditiën in dien tijd geen genot kan hebben en dit is de getuigenis van Ledem uit ons middem die zelve den Landbouw exerceren, daar bij komt dat wij als met de Gemeente bekend, vermeenen te weten en heden meerder Lieden alhier zich opdoen, die tot het pagten genegen zijn, dan wel voormaals, en dit komt uit hoofde de bevolking zedert eenige jaren is toegenomen, waardoor er nu ook meerder melkverkoopers zijn, die grasetting behoeven, terwijl ook de grasetting dezer stede zeer wel intrek is en onder het te verpagtenen is zeer weinig land, dat nog aan den Pagter word vrijgelaten, om tot weijde of grasetting aan te leggen.
De Gem: som van f.476 staat op de Begr: voor f.496gemeld, dan dit komt dat den Berg voor 3 jaren voor f.20 ’s jaars voor een termijn van 10jaren verpagt nu onder het te verpagtene niet behoord.
Wat aangaat de Pagt van de Straatmest dit is zeer mogelijk beter, dat die maar voor drie jaren word verpagt  aangezien er wel gevonden worden, die dezelve liever voor dien termijn dan wel voor eene langere zullen pagten.
Dit een en ander overwegende nemen wij de vrijheid het zelve nader aan de attentie van UEdGrAchtb: te brengen, met Eerbiedig verzoeek, om aan ons de autorisatie te verleenen van de weijden dijk & wallen etc voor een termijn van 7 jaren en de straatmest voor 3 jaren te mogen verpagten, nder bepaling dat wanneer het Eerstgem: niet tot gemelde hoofdsom mogt kunnen verpagt worden als dan dezelve voor den termijn van drie jaaren aan te bieden, hetgeen evenwel op verre na niet aan onze verwagting zoude beantwoorden.
Hier op UwEdGrAchtb: nader disp: solliciterende hebben wij d’ Eer ons met verschuldigde Eerbied te noemen
UwEdGrAchtb: DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
Voor de Burgemeester,
J. de Marée
Lid van den Raad
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 6 September 1822
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Bij UwExc: Missive van den 28e der vorige maand Reg.A 1 afd. no 2795 mij te kennen gegeven zijnde dat op Uwe Exc: gedane aanvragen betrekkelijk de borderellen van Liquidatie wegens achterstallige soldij ten behoeve van M. Jacobse  en S. van Belsen berigt is gedaan door de Commissie van Liquidatie dat dezelve nog niet bij haar uit Parijs zijn ontvangen en dat die aan uw Exc: zullen worden ingezonden zodra die zijn ingekomen, tenzij door die Personen een procuratie op een zaakgelastigde mogte worden afgegeven.
Zo heb ik d’ Eer Uw Exc: daar op te berigten dat dit door hun niet zal geschieden, dewijl het arme lieden zijn, en die pretensie geen kosten kan lijden, en ik neem tevens de vrijheid  bij deze Uw Excie  het zelfde verzoek te doen dat ik bij mijne Missive van den 9 Aug l.l. heb gedaan behoeven C.J. de Nooijer en C.B. Grootjans  in de staatscourant van den 2.dezer ter zelven zaak gemeld onder no 23651 en 52 terwijl ik mij eerbiedig teeken
UwExc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 9 Sept: 1822
 
 
Idem
 
In voldoening aan Uwe Exc; aanschrijving van den 8 dezer maand Reg A 2 afd.no 2943 heb ik d’ Eer hierbij aan Uw Exc; te doen toekomen drie copiën van de ordonnantiën en tarief betrekkelijk de Plaatselijke belastingen in deze Stede bestaande
Waarmede ik d’ Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uwe Exc; Dw Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
Voor denzelven
Abr. Van Eenennaam
Lid van den Raad
Den 11 September 1822
 
Idem
 
Voordracht van Zetters dezer gemeente voor den dienst van 1823:
De Personen van:
J. de Marée, P. de Meulmeester, J.Kramer J. Baaijens en W. Midavaine
De drie eerstgenoemde alhier en de twee laatstvermelde te Cleverskerke woonachtig
Etc. Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden 
C.Crucq
Den 13e September 1822
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Wij hebben d’ Eer hier bij an UwEdGrActb: te doen toekomen het relaas van onze deliberatie op heden, houdende voordragt en dubbeltal van twee personen Leden van den Raad welke ingevolge  art.3 van het Reglement van bestuur voor deze Stede van den 21 Julij 1816 no 4 met November aanstaande behooren af te treden.
Waar mede wij d’ Eer hebben ons met verschuldigde Eerbied te noemen.
De Gemeente Raad der stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Den 20e Sept:1822
 
Aan Heeren Ged. Staten van Zeeland
 
In voldoening aan UEdGrAchtb: dispositie van den 6 der vorige maand no 5 betrekkelijk de inzending van de Begrooting van den dienst van 1823 en de Plaatselijke belastingen welke bij de Introductie van het nieuwe finantieel stelzel behooren te worden voorgedragen, en zulks ten aanzien van de wijze daar van als mede de maatregelen die daar bij dienstbaar kunnen zijn en vereischt worden hebben wij d’ Eer UwEdGrAchtb: te berigten dat wij reeds bij missive  van den 19 Aug: dezes jaars de begrooting  voor 1823 hebben ingezonden, en hebben als nu hier bijgevoegd afzonderlijke deliberatiën als de eerste nopens de opcenten van de grondlasten en add:cents op de Rijksaccijnzen, van het gemaal, geslagt en de Wijn en de tweede nopens de nieuwe of continuele belastingen op de Jenever , Brandewijn en Liqueuren  daar in voorgedragen met de Tarieven of berekening van de belastingen, die wij vermeenen als door de ondervinding bewezen, zonder bezwaar, zeer faciel en volkomen aan de verwagting beantwoordende worden ingevorderd en zoude kunnen continueren en hoewel op de voorgedragen voet minder zullende opbrengen, echter daar de Stede geen bijzondere schulden nu meer te kwijten heeft en eenige Eigen inkomsten bezittende waarschijnlijk genoegzaam zal opleveren om de gewone uitgaven te bestrijden.
Etc
UwEdGRAchtb: DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede 
Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Den  Oct: 1822
 
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
De twee adviesbrieven van een gelijk getal geliquideerde pretensiën op den franschen achterstand ten name van M. Jacobse en J. van Belzen groot f.18:39 & f.12:26 nevens Uw Exc: missive van den 5 dedzer maand Reg:A 1 afd. no 3280 bij mij ontvangen zijnde, heb ik dezelve laten teekenen, en neme de vrijheid Uw Exc: ten hunnen behoeve te verzoeken om door deszelfs tusschenkomst te bemerken, die Lieden daar voor  de Borderellen van Liquidatie mogen bekomen, waarom ik de adviesbrieven hier aan Uw Exc: retourneer, terwijl ik d’ Eer heb mij met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 9 October 1822
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Wij hebben d’ Eer hier bij aan UwEdGrAchtb: te doen toekomen de Conditiën van de door ons op heden verpagte grasetting van de Weijden Dijk & Wallen dezer stede mitsgaders die van de straatmest waarin UwEdGrAchtb: zullen ontdekken dat de verpagting ten minsten van het Eerstgenoemde, wel aan onze te kennen gegevn verwagting en mitsdien in Voordeel van deze stede heeft beantwoord, en neme dus de vrijheid UwEdGrAchtb: approbatie daarop Eerbiedig te verzoeken terwijl wij d’ Eer hebben ons met verschuldigde Eerbied te noemen
Uw EdGr Achtb: DW Dienaren
De Gemeente Raad der stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris.
Den 12e Oct: 1822
 
Aan den Eerw Kerkenraad te Arnemuiden
 
Bijgaande staat, mij door ZExc: den Heer Gouverneur  dezer Provincie heden ter invulling en beantwoording toegezonden zijnde, zo verzoeke ik UwExc: om die opgaven, welke het Armbestuur en mitsdien Uw Eerw concernerende, en daar in voorkomende zijn, mij te doen geworden; met terugzending van gemelde staat, die niet door Uw Eerw maar door mij na gedane opgaaf moet worden ingevuld
En daar ik mij bepaald zie, om daar aan te voldoen, zo moet ik Uw Eerw verzoeken mij die antwoorden schriftelijk voor den 24e dezer te zenden.
Mij daar op verlatende heb ik d’ Eer te zijn
UwEerw DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 14e Oct: 1822
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Bij Uw Exc: missive van den 23e dezer maand Reg; A 1 afd no 3493 is aan mij toegekomen twee Borderellen van Liquidatie van den franschen achterstand ten name M.Jacobse groot f.18:39 en van J. van Belsen groot f.12:26 van welks ontvang ik Uw Exc: bij deze berigt doe, en tevens ik die aan de belanghebbende heb uitgereikt, terwijl ik d’ Eer heb mij met verschuldigden Eerbied te noemen.
UwExc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 25e Oct: 1822
 
Idem
 
De staat  der admin: van den Huiszittenden armen gevoegd bij Uwe Exc: missive van den 14 dezer maand 2 afd.Reg B no 1082 heb ik na ingewonnen informatiën ingevuld en d’ Eer die hier bij aan Uw Exc: te doen toekomen, en tevens daar bij op de daar bij gedane vragen te berigten.
Dat alhier niet anders bestaat dan een diakonie armbestuur.- dat de Inkomsten en Uitgaven zo al meest dezelve blijven—dat de bedeelde zijn oude Lieden en kinderen, welke wekelijks eenig geld worden gegeven en van tijd tot tijd eenige klederen, terwijl de kinderen besteed worden, het geld der armen is gedurende de winter meerder wanneer de Visserij weinig opleverd.
De diakonie zorgd zo veel doenelijk voor de armen hoewel veeltijds gebrekkig, daar zij die Lieden alhier geen werk kunnen verschaffen, en de revenuen niet toereikende zijn om in alles te voorzien, terwijl dat kollegie zonder moeite voltallig blijft.
Dat er geen personen door de Maatschappij van Weldadigheid nog zijn overgenoomen, en dat alhier  geen andere gezindte bestaat, dan die van de Hervormde , Enkele Roomsch Catholijke Personen uitgezonderd.
Eindelijk dat hoewel deze Gemeente over het algemeen bestaat uit arme behoeftige lieden , evenwel wanneer maar eenigsints de visserij kan uitgeoefend worden, en niet door weer wind of andere beletsels verhinderd worden, veele daar in hun bestaan vinden, en ook tot andere werkzaamheden weinig geschikt zijn, terwijl de Gemeente in het winter saisoen nog al veel door onderscheidene weldadige menschenvrienden ook van het naburige Middelburg ondersteuning geniet zonder welke zeker nog minder in de behoeften van oude Lieden en kinderen die niets kunnen verdienen, zoude kunnen voorzien worden.
Ik vertrouwe hier mede aan UwExc: intentie voldaan te hebben, heb ik d’ Eer met verschuldigde Eerbied mij te noemen
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 26e Oct: 1822
 
Idem
 
De Adviesbrief behoeve P.Siereveld thans alhier woonachtig mij toegekomen, bij Uw Exc: missive van den 28e der vorige maand Reg A 1 afd: no 3502, heb ik d’ Eer na door hem geteekend en door mij gelegaliseerd te zijn, hierbij aan Uw Exc: te retourneren, met eerbiedig verzoek behoeve den zelven van Uw Exc: tusschenkomst ten einde het Borderel van Liquidatie voor de man te bekomen.
Onderscheidene van de Borderellen moeten nog bij de Liquidatie Commissie berusten, behoeve deze gemeente daar een twintigtal Personen bij de fransche marine hebben moeten dienen zonder afbetaald te zijn, waarvan er nog maar twee voorsz: Borderellen hebben bekomen  en twee andere zijn aangekondigd geworden in de Staatscourant van den 2 sept ten name C.J. de Nooijer en C.B. Grootjans no 23651 en 52 welke ik bij mijne missive van den 9 Sept dezes jaars Uw Excie heb opgegeven.
Ik heb d’ Eer met verschuldigde Eerbied mij te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq
Den 2 Novb.1822
 
Aan Heeren G.S van Zeeland
 
In voldoening aan UwEdGrAchtb: dispositie van den 6e Sept.j.l no 5 betrekkelijk de inzending van de begrooting voor den dienst van 1823 en de Plaatselijke belastingen, welke bij de Introductie van het nieuw finantieel stelzel behooren te worden voorgedragen, en zulks ten aanzien van de wijze daarvan als mede de maatregelen die daar bij dienstbaar kunnen zijn en vereischt worden, hebben wij d’ Eer UwEdGrAchtb: te berigten dat wij reeds bij missive van den 19 Aug: dezes jaars, de begrooting voor 1823 hebben ingezonden, en hebben als nu ingevolge de nadere aanschrijving van ZExc: de Heer Gouverneur dezer Provincie in dato 28 Oct dezes jars Reg:B 2 afd: no 1163 d’ Eer hier bij te voegen onze deliberatiën nopens de opcenten van de grondlasten en additionele cents op de Rijksaccijnzen van het Gemaal, geslagt, de Wijn, en Binnelandsch gedistilleerd met een Tarief van dezelve, die wij vermeenen als door de ondervinding bewezen zonder bezwaar zeer faciel en volkomen aan de verwagting beantwoordende worden ingevorderd, en zouden kunnen continueren, en hoewel op de voorgedragene voet minder zullende opbrengen, echter daar de stede geen bijzondere schulden nu meer te kwijten heeft, en eenige eigen inkomsten bezittende, waarschijnlijk  heel genoegzaam opleveren om de gewone uitgaven te bestrijden.
Waar mede wij d’ Eer hebben ons met verschuldigden Eerbied te noemen.
UwEdGrAchtb: DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris
Den 1e Novb.1822
 
Aan de heer Gouverneur van Zeeland
 
In voldoening aan art:2 van Uw Exc: besluit van den 28e der vorige maand, heb ik d’ Eer Uw Exc; te berigten dat de Verlofgangers van de Nat:Militie  behorende tot deze Gemeente en in het Extract uit den nominativen staat mij gezonden vermeld in de gemeente zijn aangekomen, terwijl ik met verschuldigde Eerbied mij teeken
Uw Exc: DW Dienaar De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 8 novb: 1822
 
Aan de Heer Officier bij de
Regtbank van Middelburg
 
In antwoord op UwEdGestr: missive van den 2 dezer maand no 562 betrekkelijk het overleggen van het gewoon bewijs door personen welke zich aangeven om in den Echt te worden opgenomen, dat zij aan de verpligting van de wet op de Militie hebben voldaan
Heb ik d’ Eer UwEdGestr: te berigten dat  gem: bewijs door mij gevorderd word, voor dat de Huwelijks afkondiging word gedaan, hoewel het wel eens is gebeurd  van een of ander, doch zelden, dat het bewijs na de Eerste Proclamatie maar is overgebragt, daar dit heeft nooit plaats gehad , als van die gene welke bij mij bekend was, aan de verpligting volledig te hebben voldaan.
Waar mede ik d’ Eer heb mij met allen respect te noemen.
UwEdGestrDW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 8e November 1822
 
Aan de Heer Griffier der Staten van Zeeland
 
Daar waarschijnlijk het Register van Geboortes dezer gemeente voor dit loopend jaar niet voldoende zijn zal, neme ik de vrijheid Uw EdGestrenge te verzoeken aan mij een suppletoir Register te doen geworden, van twee vellen, inhoudende agt aktens en dat die Registers  voor het volgende Jaar ten minste Een vel meerder, dan die van dit Jaar mogten bevatten.
Etc
Uw EdGestrenge DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 9 novb. 1822
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
In voldoening aan Uw Exc: aanschrijving van den 12 dezer maand 2e afd. Reg: A no 3739 houdende om twee Leden uit ons midden te benoemen ten einde conform art:58 der Wet op het personeel van den 28e Junij dezes jaars, met de twee leden, door de administratie daartoe aan te wijzene ambtenaren een commissie voor deze gemeente uit te maken , hebben wij d’ Eer daar toe als door ons op heden benoemd Uw Exc: op te geven de leden
M. van Eenennaam
En
Adriaan Adriaanse
Waar mede wij d’ Eer hebben ons met verschuldigde Eerbied te noemen
UwExc: DW Dienaar
De Gemeente Raad der stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Den15 Novb. 1822
 
Aan de Heer Griffier der Staten van Zeeland
 
Waneer ik bij mijne missive van den 9e dezer maand UwEdGestrenge om een suppletoir Register van geboorte verzogt, meende ik het Register van Huwelijks voltrekkingen voldoende voor dit jaar zijn zoude, dan nu van het tegendeel overreed, vinde ik mij verpligt UwEdGestrenge bij deze te verzoeken, van aan mij mede Een suppletoir Register van Huw: voltrekkingen, inhoudende twee vellen of vier bladzijden te verleenen.
Etc
Uw EdGestrenge DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Daar ik mij verpligt gevonden heb, om suppletoire Registers van geboorte en Huw; voltrekkingen voor dit jaar te verzoeken, en de kosten daar van bedragen f.7.40 en uit de post van f.40 voor de registers van den Burgelijken Stand reeds f.35.40 is betaald, zo dat daar van maar f.4.60 disponibel is, zo nemen ik de vrijheid Uw Exc: te verzoeken van de F.2.80 welke ik benodigd heb, om de kosten voor genoemde suppletoire Registers te voldoen, uit de Post van onvoorziene uitgaven voor dit jaar gealloueerd te mogen gebruiken.
Etc.
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 22 novb.1822
 
Idem
 
Uwe Exc: missive van den 28e der vorige maand Reg:A 2 afd: no 3959 bij mij ontvangen zijnde, ten einde op een daar bij gevoegde missive van den Heer Directeur der Registratie en Domeinen over het berooven van de Schorren van de Wilhelmina Polder, door vissers dezer gemeente Uw Exc: te dienen van berigt, heb ik d’ Eer daar op Uw Exc: te rescriberen dat ik mij eensdeels heb verwonderd, d’ Heer Schout van de Lieve Vrouwen Polder mijne Ingezetenen daar mede heeft beschuldigd, doch andersints heb ik begrepen zijn Ed de Arnemuidenaars maar heeft opgegeven als beroovers van die Schorren, omdat zulks met hoogaarzen  geschied waar van er een aantal van deze Plaats ter Visvangst varen, die aan geen Vrouwen Polder nog ook Veere worden gevonden.
Intusschen is de zaak dus gelegen dat die berooving waarschijnelijk is geschied door de vletters voor de Zuidkraijert aan Zuidbeveland., zoals over een à twee jaren heeft plaats gevonden aan den Oranje Polder mede door Vletters voor de Havendijk der stad Middelburg, en alzo geen vischers van deze Gemeente, daar alhier geen werken word verrigt, waar toe men schorgronden benodigd heeft.
In vertrouwen hier mede aan Uwe Exc; intentie voldaan te hebben, zo heb ik d’ Eer met terugzending van gemelde missive mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 2 Decb.1822
 
Idem
 
In de Staatscourant van Woensdag den 27e Novb. L.L word in de advertentie van de algemeene Commissie van Liquidatie te ’s-Gravenhage voor de verEvening van de maand Oct:1822 wegens den Franschen Achterstand onder no 27320 de Gemeente van Arnemuiden genoemd voor het leveren van Boomen in het Magazijn van Vlissingen in 1814.
Ik neem mitsdien de vrijheid om behoeve deze stede uw Exc: tusschenkomst te verzoeken ten einde het Borderel van Liquidatie daar van te bekomen, terwijl ik d’ Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen,
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 2.Decb.1822
 
Idem
 
Ik heb d’ Eer Uw Exc: te retourneren de geteekende adviesbrieven wegens geliquideerde pretensie op den franschen Achterstand wegens maritime soldij  van C.J. de Nooijer en C.Fr Grootjans beide als matroos gediend hebbende op de kanonneerboot  no 10 en de laatste nog op een schoener  en ik voeg daar bij de adviesbrief behoeve A. van Belzen die voor Middelburg is opgegaan en in die stad volgens bekomen informatie als nog woonachtig is, welke adviesbrieven gevoegd zijn geweest bij uw Exc: missive van den 29 Novb. J.l. Reg:A 1 afd. no 3934.
Etc
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq.
Den 6.Decb. 1822
 
  Idem
 
Ik heb d’ Eer Uw Exc: te berigten dat er tot heden in deze gemeente omtrent den Stierhouder of Keurmeesters geen verandering is voorgevallen, terwijl ik mij met verschuldigde Eerbied teeken.
 
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 7.Decb 1822
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Bij UEGA: dispositie van den 15 novb,j.l.no 22 heeft het UEDA: behaagd ons te autoriseren om aan de keersluis alhier een Voorschot te doen van f.150, te voldoen uit de disponibele fondsen ter regularisatie op de Begrooting van 1823 terwijl op dien zelven dag die Begrooting door UEGA: voor deze gemeente is gearresteerd welke bij ons heden is ingekomen, en bij inzien daar van geen melding van die som is gevonden.
Wij hebben gemeend  bij de kennisgeving hiervan UEGA: voor te dragen om die f.150 uit de onvoorziene uitgaven van dit jaar te voldoen, die dit zeer wel toelaten, vermits van die Post nog zeer weinig is gebruikt,  en denkelijk niet meerder zal gebruikt worden, te meer daar het niet raadzaam is, om die som uit de onvoorziene uitgaven  van 1823 te bezigen, en het batelijk saldo van de begrooting van dat jaar de betaling van genoemde som niet permitteerd.
UEGA: nadere disositie hier op inwagtende hebben wijd’ Eer ons met verschuldigde Eerbied te noemen.
UEGA: DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede  Arnemuiden.
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve 
Corn:Dan:Baars
Secretaris
Den 13 Decb.1822
 
De Heer Gouverneur van Zeeland
 
Bij mijne Missive van den 13 April 1821 heb ik in antwoord  op die van uwee Exc: van den  11 te voren Reg;A 1 afd; Litt F betrekkelijk het daar bij gevoegde Borderel van Liquidatie van den franschen Achterstand groot f.32:60 Uwe Exc: berigt gedaan, dat die ingediende pretensie mij zelve toebehoorde, daar die sproot van door mij gekogte haver voor de paarden van de jagers welke alhier hebben gecantonneerd  geweest en dat mij mogt gerembourseerd  zijn geworden door den Commissaris van Oorlog in der tijd te Vlissingen woonachtig, volgens zijn schriftelijk order en toezegging , en dat die pretensie  onder meer anderen door den Heer Moens zijnde opgemaakt  ook deze waarschijnlijk onder den naam van het bestuur is opgegeven hoewel niet  aan dezelve of andren dan aan mij was behoorende den ontvangst daar van bij deze nogmaals erkennende, vertrouwe  ik aan Uw Exc; aanschrijving van den 17 dezer maand Reg; A 1 afd.no 4218  hiermede te voldoen, en heb d’ eer mij met verschuldigen Eerbied te noemen
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
CCrucq
Den 21 Decb.1822.
 
Idem
 
Uwe Exc: missive van den 19 dezer maand Reg; B 1 afd no 1358 bij mij ontvangen zijnde behelzende dat eenige Ingezetene van de Gemeente Yerseke alle Visschers de Vergunning hebben gevraagd om het zogenaamde Gat strekkende beoosten den Borenpolder ?? het dorp Yerseke en de Molenpolder te beginnen van den Noord oost of Kijkuit Dam Zuidwaarts op te mogen bezigen tot een bewaarplaats voorde door hun gevangen wordende Schelpvisch, en of zulks tegen het belang  van de visschers dezer stede was-
Heb ik d’ Eer Uwe Exc: te berigten dat na daar over deskundige visschers mijner Gemeente gehoord te hebben, dezelve hebben verklaard de toestemming van dat verzoek hun zeer tot nadeel zoude verstrekken niet alleen dewijl de verzogte plaats hun tot een schuilplaats des nagts en bij onstuimig weer verstrekt, maar ook dat dan de oesterbanken bij Yerseke weldra niets zoude opleveren aangezien de Ingezetene van die Gemeente alreede nu niet ontzien om de zaadoesters in menigte zelfs in de verlopen zomer wel meer dan 80000 tegen het verbod aan van genoemde oesterbanken op te visschen, en na de verzogte plaats te brengen zodanig dat in het najaar weinig Oesters door hun zijn gevischt geworden.
En dat mitsdien hun oogmerk alleen is, om die schelpvisch alleen onder hun bedwang te bekomen, want bekomen zij die plaats, dan staat die afgebakend te worden, en geene van de andere  Zeeuwsche Visschers zulen meer enig genot van die vorige tak van welvaart  en bestaan overig houden.
Ik neem dus de vrijheid Uwe Exc; Eerbiedig behoeve mijne Ingezetenen te verzoeken dat die aanvrage door Uw Exc: mag worden gedeclineerd , en ook dat die Lieden in alle andere strengelijk tot behoud van Gem: Oesterbanken mogten worden verboden, om eenige oesters groot of  klein op dezelve mogen opvisschen voor den 1e Oct: van ieder jaar, met bepaling dat dan nog niet anders dan bekwame oesters mogen worden opgevischt.
Uwe Exc: Die belangens van mijne Ingezetene Eerbiedig aanbevelende , heb ik d’ Eer mij te teekenen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 28 Decb. 1822
 
Idem
 
Hierbij heb ik d’ Eer aan Uw Exc: te doen toekomen mijn aanteekening, die van mijn Plaatsvervangers en de Raden A. van Eenennaam en C. Kraamer welke ik Uwe Exc: voordraag om tot de teekening der attesten voor de Nat; militie te worden gekwalificeerd,
Etc,
Uw Exc; Dw Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden.
C.Crucq
Den 30 Decb 1822
 
 
1823
 
Idem
 
Na dat door mij de nodige informatiën waren ingewonnen, omtrent den staat van den Huiszittende Armen in deze gemeente, heb ik zo de Staten ingevuld als de vragen beantwoord welke in de Instucie van de Commissie bij Z.M. besluit van den 3 Jan: 1822 no 36 tot onderzoek naar den Staat der Armen en de middelen ter verbetering is benoemd, voorkomen, en die gevoegd zijn bij Uw Exc: Missive van den 6 December 1822 2 afd. Reg: A no 3999.
Ik heb mits dien d’ Eer die Staat en memorie van antwoorden en Nota’s; in duplo aan uw Exc: te doen geworden, en mij met verschuldigden eerbied te noemen,
Uwe Exc: DW Dienaar
 
C.Crucq 
 Den 5 Jan: 1823
 
Idem
 
In voldoening aan Uw Exc: aanschrijving van den 2.dezer maand Reg: a 2 afd. no 10 hebben wij d’ Eer  hier bij een staat te voegen van de add: centen op de Rijksbelastingen en accijnzen door ons bij missive van den 1 Novb.1822 voorgedragen, en hoewel Uwe Exc; bij dispositie van den 28 decbj.l. no 4355 op de Directe Belastingen  ??? heb geaccordeerd , hebben wij die
Gemelde Staat maar op 5 pct berekend, zoals onze voordragt is geweest, dewijl de grondlasten reeds aanmarkelijk thans zwaarder zijn, als in vroegere jaren, en men gedagt heeft, zulks door den haast eene abuisivelijke aantekening, in Uwe Exc:  Bureaux ? is geweest.
Wat aangaat de opcenten op ’s Rijks accijnsen die zijn voor de stede gebragt, volgens onzen voordragt en Uw Exc: vorengem; disp; geaccordeerd ; En betreffende de Eigene Middelen vermeenen wij op de wijn en gedisteleerd van elders ingevoerd wordende geen opcenten of belastingen te moeten voordragen, daar zulks volgens de bestaande wetten niet kan geschieden, dan op een kwitantie van betaalde accijns ter plaatse van den Inslag aan den Ontvanger aldaar, die dan ook  ook de 45  opcent   ?  gevraagd en prov: geaccordeerd invorderd  
Op het ingevoerd wordende tarwe Blom en meel hebben wij eenige belasting voorgesteld, om te voorkomen, maar daar voor geene revenu berekend dewijl het nimmer heeft plaats gevonden, en waarschijnlijk niet hebben zal, dewijl de stedelijke opcenten te gering zijn om die articulen van elders in te voeren.
Op gezoute of versch vleesch, spek en reuzel heeft men 2 cents per Ned Pond gebragt, en dat berekend, zoals den opbrengst daar van in 1822 ongeveer is geweest, dus ook geringe en voor perceptie kosten 5 pct gesteld om dat men verlangd de landsontvanger dit mede bij voorkomende gelegenheid invorderende , daar men daar voor geen afzonderlijken ontvanger kan aanstellen, want ook de belasting op het Bier, hoewel door ons voorgesteld om af te schaffen, wegens de geringe opbrengst daar van, nu nog volgens UwExc: dispositie van gem: 28 Decb voortdurende waarschijnlijk ook bij eene finale dispositie zal komen te casseren.
Wij vertrouwen met die gem: add: opcenten en eigene Inkomsten, zonder buitengewone gevallen, onzen gewone uitgaven te zullen kunnen bestrijden, zonder meerder lasten voor te dragen, terwijl wij d’Eer hebben , ons met verschuldigden Eerbied te noemen
 
Uwe DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede 
Arnemuiden
C.Crucq 
Ten ordonnantie van dezelve 
Corn; Dan: baars
Den 5 Januarij 1823.
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Op den Ontvangst van Uw Exc; Missive van den 3 decn 1822 1 afd: Reg: A no 3928 nevens Z.M. Besluit van den 6 novb te voren no 15: betrekkelijk de opneming van bedelaars en verlatene kinderen in de kolonie der Maatschappij van Weldadigheid, heb ik niet alleen dadelijk UW Exc; daar  bijgevoegde Publicatie doen afkondigen en aanplakken, maar ook ingevolge art.14 van gem; K.B de daarbij gevoegde Bekendmaking gedaan, welke egter tot dusver van geen gevolg is geweest, aangezien die welke als nog in deze Gemeente Bedelen, oude gebrekkige Lieden zijn, welke geen genoegzame onderstand uit de arme kas erlangen, en ook niet geschikt zijn om naar de Koloniën te worden opgezonden, de zodanige zoude voor eenige ligt werk in het Provinciaal Werkhuis te Veere mogelijk nog eeniger mate  dienstbaar kunnen zijn, en daar toe , zoude het armbestuur wel inclineren, wanneer de jaarlijkse toelage aan dat Huis niet meerder mogt zijn dan den onderstand, die zij aan de behoeftige verleend, dewijl hare kas geen grooter toedragt permitteerd, doch van welke jaarlijks betaling voor de zodanige men nog geen voldoende informatiën heeft kunnen bekomen.
Bij onderzoek ingevolge paragraaf 2 van Uw Exc: gem: missive  en art: 8,9, en 10 van Z.M. besluit betrekkelijk Weezen, Verlate kindren en Vondelingen is mij gebleken de zodanige alhier niet worden gevonden, terwijl geen bedelaars van elders zich hier meerder vertoone, omtrent dewelke ik ook ernstige bevelen heb gegeven, om die bij voorkomende gelegenheid dadelijk te arresteren en voor mij op te brengen, ten einde met dezelve te handelen, overeenkomstig art: 1 van gen; K.B.
Zelve Lidmaat zijnde, zo mede den Secretaris dezer Gemeente en enkelde Inwoonders van den Maatschappij van Weldadigheid, zal ik zeer gaarn trachten meerder deelnemers daar voor te bekomen.
Intusschen heb ik d’Eer mij met verschuldigden Eerbied te noemen,
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 5 Jan: 1823
 
Idem
 
Hierbij de Staten van de geborenen en overledene in deze Gemeente over 1822 terwijl er in dat jaar 16 paren zijn gehuwd en geen Echtscheiding heeft plaatsgevonden.
Hierbij ook een opgaaf van de vermeerdering van de bevolking
Uw Exc: DW Diednaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 11 Jan: 1823
 
Idem 
 
Ik heb d’Eer Uw Ec: kennis te geven dat bij mij ter bekoming van vrijstelling van de voor zich zelve dienende manschappen bij de Nat; Militie geen aanvragen zijn gedaan, terwijl ik met verschuldigden Eerbied mij teeken
UwExc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 15 Jan: 1823
 
Idem
 
Berigt bekomen hebbende dat door de Policie der stad Middelburg op Zaterdag l.l. twee Personen mijner Gemeente met name Jannetje Nederhand wed van Adr. De Ridder en Jacomina Blaasse huisvrouw van Robbert Schroevers, uit hoofde zij aldaar zich ophielden met bedelen, zijn gearresteerd geworden, naar de Bedelaars doele gebragt en op den volgende dag op order van de Heer Burgemeester van die stad naar het Provinciaal Werkhuis te Veere zijn getransporteerd.
Zo neme ik de vrijheid , hoewel erkennende dat hier in is gehandeld conform Z.M. besluit van den 6 Novb j.l. no 10 en Uw Exc: waarschuwing van den 2 Cecb: daar aan behoeve die gearresteerde Personen Uw Exc: eerbiedig te verzoeken om een order te verleenen dat dezelve uit voorscheve Huis mogen worden ontslagen, uit aanmerking zo als ik Uw Exc: verklaarde , dat die persoonen zich geensints met bedelen ophouden, hetgeen nu alleen geschied is, uit hoofde van de alhier hooggaande armoede, daar nu ruim zes weken het water door aanhoudende vorst gesloten zijnde, den visscherij, genoegzaam het eenig middel van bestaan aan dezen gemeente stilstaat, en zo de Armekas, als de veelvuldige giften van weldadige menschen vrienden niet in staat zijn, om in de veele en aanhoudenden behoeften van de thans gebrek lijdend in deze Gemeente te voorzien.
Uwe Exc: zal daar door een schreijende Weese en een bedroefde Echtgenoot hartelijk verheugen en dezelve aan UwExc: welbekende mededogen Eerbiedig aanbevelende, heb ik d’Eer met verschuldigde respect mij te teekenen
UwExc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq.
 
Idem
 
Met de uiterste bevreemding heb ik in Uw Exc: Missive van den 23 dezer maand Reg: A 1 afd: Lett no 19 gezien dat den landman Koets behoorende tot dedze Gemeente zich over inkwartiering van Milit: heeft geklaagd dat zo zeldzaam gebeurd, en waar mede hij zeer weinig belast word.
De zaak is aldus : op den 11 dezer in den avond komt bij mij een detachement van 5 man, die reeds aan het Sloe waren geweest, doch wegens den ijsgang niet konden worden overgezet, en verzogten om inkwartiering; daar van heb ik twee en niet drie man bij Koets gelegd, en dit kan zijn Billet nog bewijsen, indien hij het durft vertoonen, terwijl ik wanneer zulks doenelijk is, dezelve binnen houden en niet naar buiten zende, dewijl ik zeer wel overtuigd ben van de gansch onvriendelijke ontmoeting, die een militair bij zodanige landlieden als den aanklager wedervaart, zodat die man ten onregte klaagd, daar ik zelve den tijd niet kan herinneren, dat hij een militair ten dien einde op zijn hof heeft gehad, en wel wenschte dat ik nimmer mij in de noodzaak bevond om militairen te inkwartieren, en dat zij de speciale order bekwamen van de nu bestaande Postweg te houden,die nu niet meerder over Arnemuiden loopt
En wat aangaat dat de militairen zich onbehoorlijk hebben gedragen, daar van ben ik geheel onkundig, daar hij geen de minste klagte daar over bij mij heeft gedaan, alleenlijk  heeft de Veldwagte mij berigt, dat wanneer hij die twee manschappen aan de hofstede heeft gebragt, den Hond van den Landman die zeer boos is, en die hij in den avond schijnt los te laten, de sergeant van dat detachement in zijn been heeft gebeten waar door mogelijk ongenoegen zijn ontstaan, doch waarvan hij verder onkundig was, dewijl hij dadelijk huiswaarts was gekeerd.
Etc
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 27e Jan: 1823
 
Idem
 
Hierbij het Inschrijvings Register en Alphabetischr Lijs van de manspersonen in 1804 geboren en tot deze gemeente behoorende, terwijl zich geen vrijwilligers voor de Nat: Militie hebben aangeboden.
Etc.
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 29 Jan: 1823
 
Aan de Heeren Controleur en Ontvanger
Der Dir: Belastingen te Arnemuiden
 
Hierbij bericht: De Raad dezer Stede heeft uit haar midden benoemd de leden A. van Eenennaam en A. Adriaanse ten einde conform art:58 der wet op het Personeel met UEGestr: de Commissie voor deze Gemeente uit te maken tot de benoeming der benoodigde schatters en bijschatters voor gemelde belasting.
De  Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 31 Jan: 1823
 
Aan de Commissie van Bestuur
Voor het Prov; Werkhuis te Veere.
 
Bij mijne Missive van den 22 Jan: l.l. heb ik aan Z:Exc: den Heer Gouverneur dezer Provincie verklaard de personen van Jannetje Nederhand wed. A. de Ridder en Jacomina Blaasse huisvrouw van Robbert Schroevers behoorende tot de Inwoonders dezer Gemeente en thans op order van den Heer Burgemeester der stad Middelburg in het Provinciaal Werkhuis te veere geplaatst hun bevindende aangezien zij bedelende in die stad gevonden zijn, zij geensints hun met bedelen ophouden, en alleen nu geschied is, in deze voorbeeldelooze strenge langdurige vorst, waardoor het eenig middel van bestaan, de Visscherij, alhier geheel gestremd is. En deze verklaring herhalende meen ik die Personen bij open weder evenals te voren hun bestaan alhier kunnen en zullen vinden, zonder hun tot het bedelen te begeven.In vertrouwen hier mede aan Uw Ed: Intentie voldaan te hebben, teeken ik mij Eerbiedig.
Uw Ed: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 7e Februarij  1823
 
Aan de Provinciale Commissie
Van Landbouw in Zeeland
 
Hierbij het bewijs van Adriaan Koets, Landman dezer gemeente, waarbij hij verklaard het voornemen te hebben, dit jaar een hengst te houden, terwijl ik met allen Eerbied mij teeken
UwEdDW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
 
Den 7e Februarij 1823
 
Aan den Minister van de Marine  à Brussel
 
De veldwagter dezer Gemeente op den 7e dezer maand een gedeserteerde matroos genaamd Adriaan  Schroot? Van Z.M Kanonneerboot no 12 leggende te Vlissingen alhier gearresteerd en opgebragt hebbende neme ik de vrijheid Uw Exc: ten zijnen behoeve de door Z.M. daar voor toegekende premie te verzoeken hem te accorderen, waar toe ik hier bij het verbaal reçu  en de declaratie in triple aan Uw Exc: te doen toekomen, en mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
UwExc: DW Dienaar
De Burgemeester der Stede Arnemuiden
C.Crucq
Den 12 Februarij 1823.
 
Aan de Provinciale Commissie
Van Landbouw in Zeeland
 
Na het afzenden van het billet van aangifte van A.Koets wegens het houden van Een Hengst, is aan mij nog ter hand gesteld een dergelijk Billet van Adr: Adriaanse Landman in deze gemeente
Etc
Uw Ed: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 14 Februarij 1823
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Mij is toegekomen eene ordonnantie behoeve C. Kramer groot f. 2.76 veerman alhier, zo mede een ordon: behoeve P.Baas van f.14,40 Veerman aan het Sloe, en hoewel die bij mij niet behoorde heb ik egter gemeend dezelve maar aan die veerman te moeten ter hand stellen en waarvoor ik de 65 cents voor zegels en leges ter prov: Gr: heb doen betalen.
Etc.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 17 Febr: 1823
 
Aan de Militie Raad in Zeeland
 
Met verwondering zie ik in Uw Ed: Missive van den 15 dezer maand, dat UEd: verlangen den Persoon van G. Meerman uit de 1e klasse van 1820 nog voor UEd: compareerd, aangezien denzelven op de Alphabetische Lijst van 1821 door mij gebragt door UEd: is geroijeerd, en in de 15 kolom door UwEd: met uitschrabbing van zijn naam is genoteerd Niet dienstpligtig in 1820 waarom hij ook niet op de Alphabetische Lijst van 1822 zo min als op die van 1823 door mij is gebragt, dewijl hijj in 1820 niet dienstpligtig verklaard zijnde ook zulks niet was in de volgende jaren.
Evenwel heb ik, om te voldoen aan UEd: aanschrijving hem schriftelijk geordonneerd, om op den 28e dezer voor UEd: te compareren.
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq
 De 19 Februarij 1823
 
Aan den Heer Collonel Speelman
Command: der 2 afd: Nat: Militie
Te “Bosch
 
De persoon van Pieter Wisse, wiens broeder, Plaatsvervanger Jacob Desto, in de 3 Komp onder UEd: gestr: afdeeling diend, zijnde zijn Broeder genaamd Leenderd Wisse
En Marinus van Belsen, wiens Broeder Jacob van Belsen in de 5 Comp: te Middelburg, is dienende, beide tot deze Gemeente behoorende, en nu in het begin van de aanstaande maand moetende loten, en daar bij bewijs, van de in dienst zijnde bij de Militie Raad moetende overleggen, zo neme ik de vrijheid UwEdGestr: te verzoeken om de nodige attesten, dat Jacob Desto  en Jacob van Belsen thans zich in dienst bevinden aan mij te doen toekomen.
Met alle hoogachting teeken ik mij
UwEdGestr: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden.
C.Crucq
Den 20 Februarij 1823
 
Aan de heer Gouverneur van Zeeland
 
Hierbij doe ik Uw:Exc: toekomen het Register J.J. van de verlofgangers der Nat: Militie.
Etc
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 29 Februarij 1823
 
Idem
 
Het buskruid bij Uw Exc: Missive van den 24e Decb: 1822  gemeld is van Oostende aan de Kruidmolen van de Heer Mr J.C. de Bruin, behoorende niet onder deze gemeente maar onder die van Onze Lieve Vrouwen Polder heden gearriveerd, alwaar het moet ontladen worden.
Ik geef UwExc: hier van kennis, en tevens dat dat hoe zeer tot mijne Gemeente niet behoorend, de nodige waakzame order bij die ontlading heb gesteld, en dat mitsdien het zelve niet verder moet worden vervoerd, tenzij, ten zij, nadat het zelve vermalen is, wanneer zeer zeker volgens de bestaande wet Uw Exc: authorisatie zal worden verzogt.
Etc. Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 21 Februarij 1823
 
Idem
 
In voldoening aan Uw Exc: schrijven : te informeeren dat binnen deze gemeente geen doofstommen Personen gevonden worden.
Etc
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq
Den  15 Maart 1823
 
Idem
 
Uw Exc: Missive van den 15e dezer maand Reg A 2e afd no 972 betrekkelijk de voorkoming in de behoeften der armen dezer gemeente bij ons ingekomen zijnde, hebben wij d’eer Uw:Exc: daar op te rescriberen.
Dat in vroegere jaren nimmer eenige onderstand uit de stadskas aan den armen is verleend, hetgeen eerst onder het Fransch bestuur een aanvang heeft genomen, en nu weinige jaren aan dezelve f. 100 jaarlijks is uitbetaald geworden, waar van den armen f.36 aan den koster en f. 20 aan den stokman betaalde en alzo maar f.44 overig bleef,  welke beide posten nu door het Kerkbestuur betaald wordende en mitsdien nu f.50 zuiver geniet.
Dat zeer zeker in de hooggaande behoeften der armen daar door niet zoude hebben kunnen voorzien worden, ware het niet dat weldadige Lieden zo te dezer Plaats als wel ook in het naburig Middelburg veele liefdegiften en ondersteuning hadden verleend , maar dan had ook f.100 niet toereikend geweest.
Dat wij zeer verwonderd zijn dat die geen welke Z:Exc: heeft te kennen gegeven dat in de behoefte der Armen niet konde worde voorzien, zulks aan niemand onzer heeft te kennen gegeven, en ook is dit door het Armbestuur nog niet gedaan, dan wij moeten dit voornamentlijk toekennen aan hunne bekendheid met onze denkenswijs, daar in bestaande, dat wij niet gaarne zien, wanneer liefde gaven worden gedaan of ondersteuning verleend, die tot andere min nuttige eindens worden gebezigd, dan wel tot die , waar voor dezelve worden verleend, en wij dit zo veel doenelijk is trachten te keer te gaan, en wanneer wij dit in aanmerking nemen dan houd onze verwondering op, men aan ons geen aanklagten of aanvragen hebben gedaan.
Dat wij met alle omzigtigheid ondersteuning moeten verleenen, want waren wij daar in wat liberaal dan zoude onze kas spoedig uitgeput zijn, en wij in de onaangename noodzakelijkheid ons bevinden om vermeerdering van Plaatselijk belastingen te vragen, die onze gemeente niet dragen kan, en die wij trachten zo min mogelijk te doen zijn, zoasl  Uw Exc: zo wij vertrouwen overtuigd zijt, wij dit werkelijk doen, waarom wij ook onze administratie met alle mogelijke bezuinigingen waarnemen, en de stede  zo in hare gebouwen als anders in eene behoorlijke staat houden, zonder veele kosten, als  leer ? tot cieraad zo nutteloos als onnodig te besteden, daar wij verlangen met geringe belastingen de stede buiten schulden te houden.
En Eindelijk dat wij wenschen Uw Exc: aan ons de autorisatie gelieve te verleenen om nog f.50 aan het Armbestuur voor extra subsisie ter hand te stellen, dan, wanneer wij het noodig oordeelen, want den staat der armen is ons wel bekend, en toevoeging zal weldra nodig zijn, daar reeds de gemeente van Cleverskerke vakant zijnde, en die van St.Laurens met April vacant  wordende, die beide gemeentens den leeraar deder gemeente en die van het Nieuwland moeten worden waargenomen, dat wel ten voordeele van die Eerwaardige Heeren, verstrekt, maar waar bij de andere, en dus ook onze , wanneer men maar één(s) Godsdienst op ieder Zondag zal hebben, aanmerkelijk schade lijden zullen, zonder eenige tegemoedkoming deswegens te erlangen.
En hier mede vertrouwende aan Uw Exc: Intentie voldaan te hebben, zo hebben wij d’Eer ons met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uwe Exc: DW Dienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn;Dan; Baars 
Den 25 Maart 1823
 
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Bij Z.M. Besluit van den 24 Febr. l.l. no 122 ons bij missive van Z:Exc: den Heer Gouverneur dezer Prov: van den 6e dezer maand toegekomen , de toegestane opcenten en middelen behoeve deze stede definitief geregeld zijnde, en bij art:3  van evengem: Besluit zijnde bepaald, dat de ordonnantiën op de Plaatselijke middelen als die op het in te voeren meel brood enz en die op het geslagt vleesch en spek, als mede op de elders veraccijnde en alhier ter Consumtie ingevoerd wordende wijn en sterke dranken aan Z.M. finale goedkeuring te onderwerpen.
Zo hebben wij d’Eer zodanige ordonn: bij ons gearresteerd in duplo hier bij ten gemelde einde aan UEGA te doen toekomen, en vermeenen dat de daar ingemaakte bepalingen, aangezien de toegestane opcenten op de grondlasten gemaal , geslagt, de wijn en binnenlands gedistelleerd  door ’s Rijks Ontvanger behoeve de stede volgens de bestaande Wetten worden geperceptieerd  en dus deze ordonn: alleen maar betrekking heeft op Elders veraccijnsde en alhier ingevoerd wordende wijn sterke dranken, geslagt, brood en meel, mitsdien voldoende zijn om den ontvangst van die toegestane middelen te verzekeren ten welk einde wij de ordonnantie dien aangaande op de Plaatselijk middelen te voren bestaan hebbende , en door  Z.M. bij besluit van den 10 Meij 1819 no 5 geapprobeerd, en bij UEGA: dispositie  van den  17 Junij daar aan no 1 ons aanbevolen gevolgd met zodanige wijzingen als wij daar in voor deze perceptie nodig en nuttig hebben geoordeeld te zijn.
Uw EdGrAchtb: gunstige dispositie daar van bij Z.M verzoekende hebben wij d’ Eer ons met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw WdGrAchtb: DW Dienaren
De Gemeente Raad der stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 25 maart 1823
 
 
Aan Zijne Exc: den Heer Gouverneur van Zeeland
 
Het Rekwest door Johanna Weens, arbeidster wed. van A. de Mol alhier woonachtig aan Uw Exc: gepresenteerd  en waarin dezelve met bijvoeging van een certificaat door drie persoonen in de gemeente wonende verzoekt vrijstelling van haren zoon A. de Mol van den dienst der Nat: Militie waartoe het nodig bewijs door mij geweigerd word , bij Uw Exc; Missive vanden 22 dezer maand N.M. afd A no 1080 aan mij gezonden zijnde, om daar op Uw Exc: te dienen van berigt.
Zo heb ik d’ Eer in voldoening daar aan Uw: Exc: te berigten:
Dat de Rekwestrante behalven den Loteling nog een dogter heeft,  uit dat zelfde huwelijk met haar overleden man gesproten en is dienende bij den landman J. de Rijke mede ondertekenaar van het certificaat, en zij zelve zo lang de veldarbeid duurt arbeidster is in den Oranjen Polder, en mitsdien een onwaarheid is, dat dezelve hoegenaamd niet in staat is, om voor haar zelve Brood te winnen, behalven dat gem: Loteling van  1811 als toen maar 7 jaren oud zijnde niet in staat is geweest, om van dien tijd af voor het onderhoud van zijn moeder zorgen, en zelfs nu is hij maar circa in staat voor zijn eigen onderhoud te zorgen, daar hij geen volledig timmermansknegt zijnde, hij ook nog niet dat daggeld van de zodanige verdiende.
Dat het bezijden de waarheid is, de rekwestrante met drie getuigen bij mij is geweest, nevens haar zoon, en ik als dan geweigerd heb om haar het nodig bewijs te geven.
Dat zij alleen bij mij om zodanig attest is geweest, en ik haar gezegd heb dat zij ingevolge art: 94 kk van de wet van den 8  Jan; 1817 volgens het model  drie ? Vaders van in de Loting gevallen personen mogt opzoeken dewijl den Loteling geen eenige zoon van haar was, daar de Rekwestrante uit haar eerst huwelijk nog een zoon heeft gehuwd en in het Nieuwland woonachtig, en mitsdien dat art:15 van de Wet van den 27 April 1820 op haar niet toepasselijk was, en dat zij ook geen drie getuigen zoude bekomen, die de verklaring konde doen, welke in een of ander van die modellen word gevorderd, daar men niet kon verklaren zij zonder eenig bedrijf en dus zonder middelen van bestaan was.
Dat evenwel zodanig certificaat bij het Rekwest is gevoegd, dan geteekend door personen onkundig in de zaak, en geen belang bij de vordering voor de N:M:  hebben als hebbende de Eerste getuige niet dan een zoon, zijnde eenig kind en dus  vrij de tweede nog kleinen kinderen, en waar bij de zuster van de Loteling is dienende   en de derde die waarlijk een winkelier was heeft geweigerd te teekenen, en  dus  een ander daar in is gevraagd, zijnde een arbeider, die voor als nog niet anders dan twee kleine kinderen heeft zijnde beide dogters.
Eindelijk moet ik Uw Exc: observeren dat zelden een Loteling genegen is om in den dienst te treden, en dus meeste alle middelen en pogingen aanwenden om daar van vrij verklaard te worden, zodat, indien het Hoofd eens Bestuurs aan alle Voorwendsels gehoor gaf, en aan het verlangen voldeed, niet weinige attesten waar in de waarheid gespaard  word, zouden te voorschijn komen, en dus geene voor den dienst van de N:M: gevonden worden, waarom ik ook, zo veel mij doenelijk is zorg, dat daaromtrent met alle omzigtigheid word te werk gegaan, ten einde alle ???? te voorkomen hoe zeer ik anders steeds genegen ben, om naar vermogen volgens wet en pligt mijne  Ingezetene behulpzaam te zijn in het voldoen regtmatige verlangens
Met terugzending van het Rekwest en certificaat, heb ik d’ Eer mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq
26 Maart 1823
 
Aan de Militie Raad van Zeeland
 
Ingevolge UwEd: kennisgeving bij missive van den 29. Maart j.l. heb ik de Loteling mijner gemeente Cornelis Cornelisse berigt, dat hij op den 9e April aanstaande, nog bij UwEd: zal worden toegelaten, om redenen van vrijstelling van de Nat:Militie op te geven en zo doenelijk te bewijzen, hoewel ik aan hem evenmin als aan den Loteling Anthonij de Mol, het verlangd wordend bewijs, volgens de bestaande wetten kan verleenen, zoals ik reeds ten opzigte van den laatstgenoemde op deszelfs gepresenteerd rekwest aan Z:E: den heer Gouverneur dezer Provincie bij Missive van den 26 Maart dezes jaars berigt heb gedaan.
Etc
Uwe EdDW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq
Den 5 April 1823.
 
Aan de Centrale Directie van Walcheren
 
In voldoening aan UEd: verzoek  bij missive van den 27 der vorige maand, heb ik d’ Eer UEd: bij deze op te geven tot de beweiding van beesten op de wegen onder deze Gemeente, de personen van A. Zuurmond en J. Tramper, welke ten voorleden Jare mede vergunning daartoe gehad hebben
Etc
UwEd: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 5 April 1823
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Van Uwe Exc: ontvangen een adviesbrief wegens een gelijkluidende pretensie op den franschen achterstand ten name mijne Gemeente groot f.548,56 heb ik die geteekend en neme de vrijheid UwExc: eerbiedig te verzoeken van door deszelfs tusschenkomst te bewerken ,daar van het Borderel van Likwidatie mij te doen toekomen.
Etc.
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden.
C.Crucq
Den 7e April 1823
 
Idem
 
Het was mij zeer vereerend, in Uwe Exc: missive van den 7e dezer maand deszelfs goedkeuring bekomen te hebben, betrekkelijk mijne werkzaamheden in de afgifte van certificaten van vrijstellingen voor de N:M:  dan er scheen evenwel bij Uw Exc: getwijffeld te worden, of ik wel met de vereischte onderscheiding te werk ga in gevallen, zoals die van de wed: de Mol, welke voor haar zoon Anthonij de Mol  haar bij rekwest aan Uwe Exc: had vervoegd, en waarop ik bij missive van den 26e Maart j.l. Uw Exc: zo omtrent die weduwe , haar zoon en de getuigen , eene naar waarheid overeenkomstig berigt heb gedaan.
Wat nu aangaat of gem: wed: door haren veldarbeid een voor haar onderhoud  voldoend bestaan vind, is zeer mogelijk niet, zo min als veele veldarbeidsters wier zelve nog een Echtgenoot hebben die mede den Veldarbeid verrigt, maar haar blijft dan nog over, zo als alle andere om dan zodanige werkzaamheden te verrigten als in deze Gemeente voorkomen, zonder dat er kan gezegd worden, dat zij door den handen arbeid van haar zoon, met hare verdiensten , dat voldoende onderhoud verzekerd word, dewijl haar Zoon, zo ik meen wel onderrigt te zijn, een zodanig gering daggeld verdiend, dat hij het zelven, zo voor kost, kleeding, als gereedschap in zijn beroep benodigd, voor hem zelve behoeft, zonder dat zij daar van eenig genot kan hebben.
Zodanig heb ik ook  geoordeeld omtrent een wed. Cornelisse, zijnde een Visleurster, die haren zoon C. Cornelissen mede nu geloot hebbende, en in hetzelfde geval verkeerd, want die ook in het Visleuren geen voldoend bestaan vind, en de Zoon zijn verdiensten als visser, ook voor hem zelve wel benoodigd heeft, en de zodanige zijn hier zelve, die de beide vaders  in leven zijnde, in hun beroepsbezigheden dat bestaan niet vinden, zelfs die hun zoon dat jaar  geloot ? heeft.
Overigens neme ik de vrijheid mij te refereren aan mijne missive aan Uw Exc: van den 26 Maart j.l. en herhaal dat men in het geval voor de N: Mil: maar al te dikwijls middelen aanwend en daar in soms de behulpzame hand verleend word door personen die daar toe niet geschikt zijn, nog geroepen worden en waar door de Waarheid word gespaard, terwijl dan het Hoofd des bestuurs zonder onderscheiding van Personen te werk gaande en geen gehoor verleenende aan zodanige voordragten gelaakt en van partijtrekking beschuldigd word, hetzij door  hem welke word afgewezen, of door hem, die wanneer als naar waarheid een attest word verleend aan een ander, daardoor in het lot valt, zodat het werk van de Nat: Mil: eene moeijlijke en verdrietige te vervullen taak voor het bestuur is en blijft, zoals het onderhavig geval, daar van een sprekend bewijs is en de genoemde gevolgen reeds heeft, en den uitslag hoe die dan ook zijn mag zal hebben, hoewel ik ook in dezen naar mijn beste kennis en wetenschap de waarheid heb hulde gedaan.
Waarmede ik d’ Eer heb, met verschuldigden Eerbied te noemen.
 
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 9 April 1823.
 
Idem
 
In de Staatscourant stond  den 5e dezer maand een annonce wegens den franschen achterstand n.l.de verevening der pretensiën  van Cornelis Jacobse en Klaas Klaase de Nooijer beide gediend hebbende op ’t schip Zoutman 79 Equipage.
Zo neme ik de vrijheid  ter hunne behoeve Uw Exc: tusschekomst te verzoeken, ten einde die personen de daarvoor opgemaakte adviesbrieven mogen bekomen.
Etc
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq.
Den 16 April 1823.
 
 
Idem
 
Uw Exc: missive van den 1 dezer maand Reg:A 2 afd:no 1168 alhier den 17e ontv. En daar na bij ons ingekomen zijnde waar in wij vernamen dat ons berigt van den 15e der vorige maand omtrent den toestand der armadministratie dezer gem: aan Uw Exc: verzoek niet voldeed  en eene nadere voordragt deswegens verlangde.
In voldoening daar aan hebben wij d’ Eer Uw Exc: te berigten dat bij een onderzoek ons gebleken is, het Armbestuur ten agteren is, en mitsdien voordragen om aan het zelve uit de post van onvoorziene uitgaven over dit jaar een Extra subsidie te verleenen van f.50.
Dat wat nu betreft dat Uw Exc: ons berigt van den 15 de vorige maand verklaard afkeuring te verdienen als waar in een bitschen toon heerscht, en omtrent de door Uw Exc aangemerkte ingewikkelde aanklagte jegens het armbestuur als of het zelve de liefde gaven of onderstand tot andere min nuttige eindens bezigde en deswegens eene nadere duidelijke explicatie verzogt, zo is het, dat wij ook daar aan bij deze voldoende Uw Exc: nader informeren.
Dat hoewel wij wel erkennen dat het ons zeer onaangenaam was, dat men Uw Exc: over den toestand van het armwezen had geklaagd, zonder dat aan ons eenige aanvrage was geschied, daar wij nimmer wanneer men ons verzoek om onderstand heeft gedaan zulks is geweigerd geworden, en daardoor het berigt in een meer onaangename toon is geweest, echter na waarheid is, en geensints de  voordeelen der predikants vacature misgunnende evenwel den Arme daar door lijd, dat wij wenschten meer in acht werd genomen, terwijl aangaaande het bezigen van liefde gaven of onderstand tot min nuttige eindens wij daar mede bedoelen het daar uit betalen van Rekeningen wegens gedane werkzaamheden aan de pastorij en andere lasten, die uit die fondsen geen plaats mogten vinden daar dezelve werkelijk tot Voorziening in de behoeften der noodlijdende worden verleend, waarom wij hebben opgemerkt dat wij met omzigtigheid zodanig onderstand mogten verleenen tot bewaring van onze finantiën en het hier vorengem: ook zo veel doenelijk is, met alle voorzigtigheid trachten te keer te gaan, om alle onaangename twisten te vermijden.
En hier mede zo wij verlangen aan Uw Exc: Intentie te hebben voldaan, zo hebben wij d’ Eer ons met verschuldigde Eerbied te teekenen.
 
Uw Exc: DW Dienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq 
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 29 April 1823
 
Aan de Heer Controleur der belastingen en met de nodige verandering aan de Heer
Gouverneur van Zeeland.
 
Hierbij: het Kohier van de Grondbelasting van de geb: en ongeb: Eigendommen dezer stede voor dit loopend jaar ingekomen zijnde, zo heb ik heden daar van de Publicatie aan mijne Gem: gedaan, en het zelve aan den Prov: Ontv: dezer stede ter invordering ter hand gesteld, waarvan ik UwEdGestr: bij deze kennis geef.
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq.
Den 6 Meij 1823
 
Aan den Minister van Staat, belast met de Gen: Directie der ontvangsten te Brussel.
Den 10 febr:dezes jaars is door mij een attest afgegeven door 4 getuigen geteekend, dat zekere Willemina Lakee wed van A.C. Regèste ? alhier was begraven daar geene aanteekening als voor 1811 plaats gevonden op de Registers van overlijden was gevonden, en daar op ontvange ik heden Een waarschuwing van den Heer Marinisse ont: der Registr: te Goes, waar in men mij de betaling eener boete oplegd van f. 31:18 ½  vermits dat attest  van de formaliteit der Reg: niet is ???(aangetroffen?), welke biljet ik de vrijheid gebruik hier bij te voegen, en mij deswegens aan Uw Exc: te addresseren.
Ik meen dus Uw Exc: te moeten informeren dat voor 1811 op veele plaatsen voor al ten platte Lande geene aanteekeningen van overlijden heeft plaats gevonden, en wanneer men bij een Huwelijk het overlijden moet berigten van ouders van zodanige attesten als hier boven is gemeld gebruik heeft gemaakt zonder dat ik immer vernomen heb, die mede mogten worden geregistreerd terwijl ik ook onkundig ben geweest van die Wetten welke  den Heer Ontv: in dat waarschuwing billet vermeld daar ik zulks anders niet zoude hebben nagelaten van die aan de Registratie te presenteren, als gewoon zo veel mij doenelijk ’s Rijks Wetten stiptelijk te observeren.
Intusschen meende ik dat die attesten niet bedoeld zijn in art 70 van het nog bestaande Burgerlijk Wetboek, waarvan alleen van Acten van bekendheid voor den vrederegter te passeren, die de plaats van de Acten van Geboorte moeten vervangen word gesproken en welke aan Registratie en homologatie van den Regtbank van eersten aanleg zijn onderworpen.
Eerbiedig is het mitsdien dat ik UwExc: verzoek om mij van de voldoening der genoemde boete te Excuseren daar ik niet alleen onkundig ben geweest van die Wetten door den Heer Ontvanger opgegeven, maar ook daar ik in een Gemeente woon, welks inwoonders zeer armoedig zijn, en geen kosten kunnen dragen, zodanige attesten uitgezonderd het zegel, zonder belooning verleenen.
Met alle verschuldigde Eerbied teeken ik mij
Uw Exc; Dw Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq 
Den 6 Meij 1823
 
Aan de Heer Marinissen ontvanger
Der Registeratie te Goes.
 
UEd: missive van den 3e dezer mand, nevens de daar bijgevoegde waarschuwing van den 30 der vorige maand betrekkelijk eene boete , die ik zoude verbeurd hebben wegens eene door mij den 10 febr. j.. afgegeven attest van het overlijden van Willemina Lakee, wed. A.C. Regeste als niet aan de Registratie vertoond bij mij gisteren ontvangen zijnde, heb ik mij deswegen aan Zijne Exc: den Minister van Staat belast met de Generale Directie der Ontvangsten geaddresseerd waarvan ik UED: bij deze kennis geef, en mij met alle achting teeken.
UwEd: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq 
Den 6 Meij 1823
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
In de Staatscourant van den 12 dezer maand door de algem: Comm: van Liq: gevestigd te ’s Gravenhage aangekondigd zijnde de verEvening der pretensiën van Marinus Klaasen no 31379. Crn: Dan: de Ridder moet zijn Adriaan Daniel no 31402 en Corn: Boudewijnse no 31504 wegens maritieme soldij van het schip Zoutman 79 Equipage neme ik de vrijheid Uw Exc: tusschenkomst voor die Lieden te verzoeken ten einde dezelve de adviesbrieven daar van mogen geworden.
Ik neem deze gelegenheid waar UwExc; te kennen te geven dat telkens …. Er een of ander van deze Gemeente in die Courant staat geannonceerd, onderscheidene recommandatie brieven van de Heeren Sollicit: aan die Lieden worden gezonden, en dat wel ongefrankeerd zo dat die menschen soms zelve geen cent bezittende om de nodige levensbehoeften hun aan te schaffen dan nog daar voor die penningen zo node en nutteloos moeten uitgeven voor brieve post, daar ik steeds de StaatsCourant inziende, en een van mijne ingezetenen zie aangekondigd , ik mij dadelijk aan Uw Exc; addresseer ten einde zij hunne geringe belooning kosteloos mogen erlangen, waarom ik wel verlangde indien het doenelijk is die Heeren Soll: mogten worden bepaald dat zij hunne aanbebevelings brieven frankeren, en zelfs is het geheel onnodig zij die moeiten doen daar mijne ingezetenen reeds bij ondervinding weten : ik zorg zij zonder eenig uitschot hunne pretensiën doe toekomen.
Ik heb d’ Eer met allen verschuldigden Eerbied mij te teekenen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 16 Meij 1823
 
Idem
 
Nevens Uw Exc: Missive van den 12 der vorige maand : een borderel van Liquidatie van den franschen achterstand ten name onzer Gemeente wegens leverancie van Boomen groot f. 548:55 door de Burgemeester bij ons overgebragt zijde, hebben wij d’ Eer Uw Exc; daar van kennis te geven, en tevens te berigten dat die Boomen waar voor het Borderel is verleend, gestaan hebben op de Markt alhier, in 1814 door de franschen gerequireerd, een wettig Eigendom der Stede zijnde, en op den staat der Baten en lasten door HEGrA: de Heeren G.S. den 2 Decb: 1816 gearresteerd onder no 3 voor eene som van f.524 staan gemeld; weshalven wij de vrijheid nemen UwExc: te verzoeken, dat aan ons de nodige autorisatie worde verleend, om dat Borderel te incasseren en daar voor Een Inschrijving op het Grootboek der Publieke Schuld van te koopen , van .f. 1000 ten name dezer Stede, En dat zo het provenue van dat Borderel. Als de Uitgaaf voor den aankoop van de Inschrijving in de rekening van dit jaar, in Ontvang en Uitgaaf als buitengewoon mag worden verantwoord.
Waar mede wij d’ Eer hebben ons met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaaren
De Gem: Raad der Stede Arnemuiden
C. Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars 
Secretaris
Den 4e Junij 1823
 
Aan de Kerkenraad  van
Arnemuiden
 
Overeenkomstig een dispositie van HEGA der Heeren Ged.Staten dezer Provincie van den 6e dezer maand no 18 bij mij gisteren ontvangen, verzoeke ik UwEerw: om zo spoedig mogelijk kopijen der Arm Rekeningen van 1820 tot 1822 aan mij in te zenden.
Ik voeg hier bij een ordonnantie van betaling groot f.50 ten behoeve van den Armen, welke door twee diakenen geteekend dadelijk bij den Ontvanger dezer Stede kan worden ontvangen
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 27 Junij 1823
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Ik heb d’ Eer in voldoening aan Uw Exc: aanschrijving van den 30e der vorige maand 2 afd: Reg: 13 no 739 betrekkelijk de schulden der Instellingen voor Weldadigheid te berigten, dat zodanige instellingen in deze Gemeente niet bestaan
Waar mede ik d’ Eer heb mij met verschuldigden Eerbied te noemen.
UwExc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 4e Julij 1823
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Bij UEGA: dispositie van den 6 der vorige maand no 18 aan ons aut: verleende zijnde om aan het Armbestuur dezer Gemeente uit de onvoorziene uitgaven van dit jaar een extra subsidie van f.50 te voldoen en tevens met aanschrijving om aan UEGA te doen toekomen kopijen der Arm Rekeningen van 1820 to 1822 ingesloten, zo hebben wij die subsidie reeds uitbetaald, en op onze vordering gezegde  kopijen den Arm Rekeningen bekomen, die wij d’ Eer hebben hier bij aan UEGA te doen geworden.
Waar mede wij d’ Eer hebben ons met allen verschuldigden Eerbied te noemen.
UEGA DW Dienaren
De Gemeente Raad der stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn:Dan;Baars
Secretaris
Den 4 Julij 1823.
 
Aan  de Heer Gouverneur van
Zeeland
 
Uw Exc: Missive van den 9.dezer maand Reg:A 2afd no 2688 gisteren bij mij ontvangen zijnde, waarbij gevoegd is een declaratie van de Comm: van Bestuur over het Prov: Werkhuis te Veere, groot f.12.50 wegens het verschuldigde aan dat gesticht over het 1e kwartaal van 1823 voor het onderhoud van persoonen, welke ingevolge Z.M. besluit van den 12e Oct: 1819 ten laste mijner gemeente daar in zijn opgenoomen, met last om voor den spoedige betaling van die Declaratie te zorgen.
Dan daar die Lieden welke daar in zijn geplaatst geweest onvermogend zijn, om dat te voldoen, den armen dit niet lijden kan, en op de begrooting mijner gemeente daar voor niets is gealloueerd, weet ik geen ander middel om aan Uw Exc: verlangen te voldoen dan om deszelfs autorisatie te verzoeken ten einde die f.12,50 uit de post van onvoorziene uitgaven van dit jaar te mogen betalen.
Waar mede ik d’ Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 11 Julij 1823
 
Idem
 
Ik heb d’ Eer in voldoening aan Uw Exc: aanschrijving van den 17e dezer maand 1 adfd Reg: A no 2810 betrekkelijk de wering der bedelarij Uw Exc: te berigten, dat niettegenstaande de Visserij in deze zomer maar ongunstig word uitgeoefend, vermits het aanhoudend onstuimig wede hun belet zeewaarts te gaan, of daar uit worden weggejaagd, zo dat veelen in den vorigen strenge winter gemaakte schulden niet kunnen kwijten, en dog de visserij het genoegzaam eenig middel van bestaan voor de Ingezetene dezer Gemeente uitmaakt, evenwel de bedelarij alhier niet is toegenomen, en dat ik den veldwagter dezer gemeente bij vernieuwing heb aanbevolen om daar op naauwkeurig te letten
Etc
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 25 Julij 1823
 
Aan de Eerw: Kerkenraad van Arnemuiden
 
Wel Eerwaarde Heer en Broederen!
 
Eene missive van den Heer Gouverneur in dato 2.dezer mij toegekomen, heb ik den inhoud van dat belang geoordeeld, dat ik dezelve den Raad dezer Stede heb medegedeeld, die met mij van gedagten is geweest, die in originali aan Uw Exc; te doen toekomen, met verzoek den inhoud met gepaste ernst te overwegen, en door een Commissie uit Ul: midden of wel schriftelijk de Raad Uw Eerw: gedagten daar over mede te deelen, met terugzending van gem; missive ten einde ik in staat worde gesteld om aan ZExc: binnen den bepaalden tijd een voldoende rapport in te zenden.
Etc
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 8 Aug: 1823
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Ik heb d’ Eer  achtervolgens de ordonnantie op het regt van Successie een Register van het overlijden der Inwoners is gehouden en het zelve berust ter griffie dezer Stede
Waar mede ik d’ Eer heb,mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dieenaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 9 Aug: 1823
 
Idem
 
De twee adviesbrieven behoeve K.de Nooijer à f 221,82 en C. Jacobse à f.23.72 wegens gelikwideerde pretensie van maritieme soldij op den fr; achterstand bij Uw Exc: missive van den 2. dezer maand 1 afd: Reg A no 3125 gevoegd, bij mij ontvangen zijnde, heb ik die door de belanghebbende laten teekenen welke ik de vrijheid gebruik hier bij aan Uw Exc: te retourneren, met de nodige bewijzen voor de Eerstgemelde, als zijnde die overleden, en tevens met Eerbiedig verzoek om door Uw Exc: tusschenkomst  de daar voor zijnde Borderellen te erlangen
Met verschuldigden Eerbied teeken ik mij
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 9 Aug: 1823.
 
Idem
 
Het Rekwest door de Visschers van visschuiten dezer stede aan Z.M. gepresenteerd om aan de legplaatsen voor die schuiten eene behoorlijke kaaijing te verkrijgen als mede een Paalhoofd aan het einde van het Arnemuidsche Canaal bij Uw Exc: missive van den 1 dezer maand  Reg: B. 2 afd: no 953 in onze handen gesteld zijnde, ten einde tegen de daar opgemaakte bedenkingen de Visschers te hooren, en  zo hunne als onze conditiën Uw Exc: mede te deelen.
In voldoening daar aan hebben wij d’ Eer Uw Exc: te berigten, dat wij de visschers gehoord hebben, en zij eenparig dat geen op die bedenkingen ons hebben te kennen gegeven, dat wij op die zelfde nota van aanmerkingen tegen over hebben ter neergesteld, die wij de vrijheid hebben aanUw Exc: te retourneren.
Ten bevestiging van het geen zij van den 2 maart 1820 opgeven, gebeurd te zijn, kan dienen. Onze missive deswegens aan HGS van den 10 Meij 1820, Uwe Exc: aanvrage van den 19 van die maand 2e afd: no 1380 en de opgave van de Burgemeester van den 26e Meij daaraan, strekkende om te gemoedkoming wegens door den Storm en hooge vloed van den 23 maart aan de vissers veroorzaake schaden, terwijl het verdere  door hun opgegevene niet rust op beredeneerde stellingen, maar op wezenlijke dagelijkse ondervindingen, en wij meenen wel verzekerd te zijn, dat onze Eenvoudige Vissers het niet zouden durven ondernemen, om aan onze geeerbiedigden Koning een addres te presenteren waar in de Waarheid werd gespaard en een verzoek te doen, dat aan het Land kosten moet veroorzaken welke ter hunner beveiliging en ter voorkoming hunner schade zouden kunnen gemist worden en niet noodzakelijk zijn zouden.
Wij hebben mitsdien alle redenen om hunne opgave voor beweze zaken te houden, want er kunnen geen Lieden gevonden worden, die meerder kennis bezitten van den loop der Stroomen, en van de moeijlijkheden met gevaar gepaard, die zich zo aan hunne legplaatsen, als aan de mond van het Kanaal bij het inkomen en uitgaan zich opdoen, dan onze Vissers die van hunne vroegste Jeugd, dat een en ander bij dagelijkse ondervinding leeren kennen, en wij kunnen ten minsten bevestigen het door hun opgegevene zo van de hooge vloeden welke bij Noordweste winden in het wintersaisoen zich opdoen als op de opslikking in het geheele Canaal, niet alleen na de uitdieping van 1792 ook na die van 1814, welke nu door de schuring van de keersluis word te keer gegaan.
Zonder mitsdien eenige verder aanmerkingen op die tegenbedenkingen op dat verzoek te maken, nemen wij de vrijheid Uw Exc: eerbiedig de belangens onzer vissers in dat addres gemeld aan te bevelen, en eene gunstige voordragt aan Z.M. ootmoedig te verzoeken, dat wij vertrouwend vragen, daar wij overtuigd zijn Uw Exc: de belangens ook van onze Plaats niet uit het oog verliest, maar die ook nevens andere behartigd.
Het Rekwest en Nota met de antwoorden hier bijvoegende hebben wij d’ Eer ons met verschuldigde Eerbied te noemen
Uw Exc: DW Dienaren
De Gem: Raad van Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 15 Augustus 1823
 
Idem
 
In voldoening aan UwExc: aanschrijving van den 2 dezer maand 1 afd: Reg:A no 2560 betrekkelijk den opneming van behoeftigen in de Koloniën der Maatschappij van Wedadigheid, heb ik d’ Eer Uw: Exc: te berigten, dat op het Weren der bedelarij ten dezen Plaats de nodige orders, door mij zijn gegeven, dat alhier geen vondelingen of verlatenen weezen worden gevonden, en dat het Armbestuur dezer Gemeente op mijne gedane aanvrage aan dezelve heeft berigt “dat de Diaconie fondsen niet permitteren aan die uitnodiging te kunnen voldoen, al ware het ook, dat er zodanige persnen  waren, tenzij door het Plaatselijk Bestuur daar toe werden in staat gesteld. Etc.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 18 Augustus 1823
 
  
Idem
 
Tot heden niet geslaagd zijnde om eenige meerder Inteekenaren voor het Lidmaatschap in de Maatschappij van Weldadigheid te bekomen, als die gene welke reeds zedert eenige jaren werkelijk daar in hebben deelgenomen, heb ik d’ Eer Uw Exc: in voldoening aan deszelfs missive van den 17 Maart j.l. 1 afd: Reg: A no 594 hier van berigt te doen en mij met verschuldigden Eerbied te noemen
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 18 Aug: 1823
 
Aaan Heeren G.S. van Zeeland
 
Ik heb d’ Eer UEGA: in voldoening aan deszelven dispositie van den 1e dezer maand no 4 betrekkelijk jongelingen van 14 à 16 jaren door den Armen onderhouden wordende, en welke geschikt en genegen mogten zijn, voor onderofficieren in den militairen Dienst te worden opgenomen te berigten, dat alhier door den Armen zodanige Jongelingen niet worden gealimenteerd.
Etc
UwEGA: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 18 Aug: 1823
 
Aan den Kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Arnemuiden
 
Bij ons heden ingekmen zijnde een dispositie van HEGA:Heeren G.S. van Zeeland in dato 8. dezer maand no 12 betrekkelijk de administratie van het Armbestuur dezer gemeente, hebben wij d’ Eer daar van aan UwEerw: een Copie in zijn geheel te doen toekomen; en noodigen Uw Eerw: uit, om in voldoening aan art:2 van die dispositie dadelijk werkzaam te zijn, ten einde met het Kerkelijk bestuur wegens de overneming van de Pastorij en de daar bij vermelde inkomsten een overeenkomst te treffen, daar van Aktens in duplo te maken, en die aan ons te doen toekomen ten einde daar op de approbatie van HEGA: te verzoeken, terwijl wij UwEerw: moeten aanbevelen om conform die genoemde dispositie te zorgen dat in de Arm Rekening van dit jaar en vervolgens geen uitgaven worden gebragt, welke uit den aard der zaak niet directelijk tot den armen behooren, dewijl wij dezelve voor het vervolg niet meerder in de Rekening mogen valideren, en onze gecommitteerden bij het opnemen derzelve in de onaangename verpligting zouden zijn, om zodanige posten te doen schrabben, en voor Rekening te laten van die gene welke dezelve mogt hebben bevolen of betaald.
De gemeente Raad der Stede
Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn:Dan:Baars
Den 22 Aug: 1823
 
Aan de Heer Militie Commissaris
In Zeeland
 
Ter voltallig making van de ontbrekende manschappen voor de rustende Schutterij dezer Gemeente heb ik benoemd de Personen van:
Klaas Grootjans  Job Cornelisse Jacob Cornelisse
En Gillis Marinusse de Nooijer
Welke ik voor mij heb ontboden, en hun aangezegd zij daar toe benoemd waren, waarvan ik d’ Eer heb UEG: kennis te geven
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 20 Aug: 1823
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland.
 
De Staat van begr: in Ontvang en Uitgaaf dezer Stede der dienst van 1824 door ons heden opgemaakt zijnde, hebben wij d’ Eer hier bij aan UEGA met de daar bij behoorende bescheiden te doen toekomen en observeren daar bij ten opzichte van de gewone Inkomsten, als zijnde de de buitengewone volgens de vastgestelde bepalingen voorgesteld, dat wij de opcenten zo op de grondlasten, het personeel  nevens die op de Rijksaccijnsen het gemaal, geslagt de wijn en sterke dranken hebben voorgedragen , zoals die thans geheven worden, daar de ondervinding nog niet genoegzaam heeft bewezen, of die minder of meerder zullen opbrengen, als daar voor in de begrooting van dit jaar als waarschijnlijk is gesteld, terwijl de overige Inkomsten volgens de Pagtceelen bij UEGA:bekend, daar in voorkomen alleen zijn de grondrenten no 7 met f. 25 vermeerderd, wegens aankoop van een Inschrijving in het Grootboek à f.400 volgens UEGA dispositie  van den 23 Junij dezes jaars.
En ten reguarde van de voorgestelde uitgaven hebben wij no 1 2 en 3  gelaten zoals die voor dit jaar zijn bepaald, no 4 met Eene gulden vermeerderd voor Zegels dewijl f.6 te min is bevonden  te zijn,- de verder uitgaven zijn meest zoals die in de begrooting voor dit jaar voorkomen, zijnde voor den onderhoud der gebouwen en wegen, de nodige beraming hier bijgevoegd, zijnde alleen voor die van de Klok no 6 met f.30 vermeerderd aangezien de gewone f.30 voor het volgende jaar ontoereikend zijn zal, vermits in dat werk een en ander zal moeten worden vernieuwd dat niet volledig kan worden bepaald, voor dat het zelve in het aanstaande voorjaar uiteen word gedaan, om als dan naauwkeurig  te kunnen worden nagezien, en voor no 23 is ook ditmaal den aankoop van Een nieuwkleed voor de zogenaamde Vierschaar kamer op het Stadhuis voorgesteld, beide was reeds in het vorig jaar nodig, dan men heeft dit in twee jaren verkosen, ten einde de uitgaven niet te zeer te bezwaren.
Deze Staat aldus aan UEGA: ter approbatie voordragende hebben wij d’ Eer ons metverschuldigden Eerbied te noemen
UEGA: DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
C. Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 22 Aug: 1823
 
Aan de Heer Gouverneur
Van Zeeland
 
In voldoening aan Uw Exc: aanschrijving van den 9 dedzer maand betrekkelijk de visschers dezer stede welke geweigerd hebben voor het Lantaarngeld te Veere te voldoen, heb ik dezelve daar op gehoord, en bij deze d’ Eer Uw Exc: te berigten, dat zij mij hebben te kennen gegeven, dat zij voor dat licht aan het Zuiderhoofd aldaar geen de minste nut genieten, waar over ook eene bij gelegenheid, dat bij Uw Exc: goedvinden, heeft verzogt kort voor de komst van Z.M. hier in het Eiland nopens een door de visschers te presenteren Rekwest over eene kaaijing en Paalhoofd Uw Exc: heeft te kennen gegeven, dat zij hun inde jaarlijkse voldoening daar voor, daar zij geen genot van hadden en het ook geen Landslicht was zich bezwaard vonden, vermits de visscherij gansch geen voorspoed genoot, en zij nu ook voor de keersluis alhier mogten opbrengen, dat hoe nuttig en heilrijk ook voor hun, evenwel hun lasten verzwaarde en verlangde van Eerstgen; ontheven te worden.
Dit hebben de visschers nu gezamentlijk aan mij herhaald, daar er maar een Enkele schuit alhier gevonden word, welke zich met veele schulden ziet en waar voor er nog geen hoop opdoet, ten minsten in den loop van dit jaar, die te kunnen kwijten, waar om zij hun genooddrongen zien om, is het doenelijk hun van lasten te ontdoen, waarvoor zij niets genieten, echter met verklaring dat ingeval Uw Exc: het hun beveeld, zij dan bereid zijn hun te onderwerpen.
Ik heb gemeend dit aan UwExc: te moeten te kennen geven, tevens meene ik dat voorzeide licht, is daar gesteld op een Stads ordonnantie, zonder dat Uw Exc: approbatie of die van HEGA: daar op is bekoomen en neme mitsdien de vrijheid te verzoeken Uw Exc: nader goedvinden, daar omtrent te mogen vernemen.
Etc.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 25 Aug: 1823
 
Idem
 
De 3 adviesbrieven wegens gelikwideerde pretensiën op den fr: achterstand ten name C.Boudewijnse à f.25:09 A.Klasen à f.31:11 en C. de Ridder à f.25:09 gevoegd bij Uw Exc: missive van den 6e dezer maand bij mij ontvangen zijnde, heb ik die door de daartoe geregtigde laten teekenen, en nemen de vrijheid dezelve nevens de nodige bewijzen voor de Eerst en laatstgenoemde waarvan de Letter van de voornaam in de adviesbrieven abusievelijk staat gemeld, doch werkelijk de bedoelde personen zijn, welke die pretensie toekomen; hierbij aan Uw Exc: te retouneren, met verzoek dat door Uw Exc: tisschenkomst genoemde Personen , de borderellen van likwidatie mogen bekomen.
Etc
Uw Exc”: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 10.September 1823
 
Idem
 
Mededeling :
Tot Zetters dezer Gemeente voor de werkzaamheden van 1824 voor te dragen de personen van:
Jannis de Marée  P. de Meulmeester en J. Kraamer alle te Arnemuiden woonachtig
I.Baaijens en W. Midavaine wonende te Cleverskerke.
Etc
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden 
C. Crucq
Den 12 September 1823
 
 
Arnemuiden 7 September 1823
 
WelEdele Heeren
 
De kerkeraad heeft nader ernstig over de ons toegezondene Missive van Hun Ed: Groot Achtbare de Heeren Gedeputeerd Staten van Zeeland nagedagt en overwegende dat daardoor vele  onaangenaamheden zouden kunnen veroorzaakt worden vooral over den predikant die zoo gaarne ook hier evenals in zijne vorige Gemeenten in vrede wenscht te leven zoo is het dat zij nederig aan HEGA:verzoeken om de Pastorij aan het Armbestuur te houden of anders te bepalen dat het Nieuwe Kerkelijke Reglement ook hier zowel als elders in zijn geheel worden ingevoerd
Waarmede wij de eer nemen ons met alle achting te nemen
UwEdele Dienaar
H.I. van Ingen
Uit naam en op last des Kerkeraads
 
 
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Hierbij: het relaas van onze deliberatiën van heden houdende voordragt van een dubbeltal Personen, voor de twee leden van den Raad, welke ingevolge art:3 van het Reglement van bestuur voor deze Stede van den 21e Julij 1816 no 4 met November aanstaande zouden moeten aftreden.
Etc
UwEGA DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
C. Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris.
Den 16e Sept: 1823
 
 
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Op den Ontvangst van UEGA: dispositie van den 8e der vorige maand no 12 betrekkelijk de administratie van het Hervormd Armbestuur dezer Gemeente, hebben wij dadelijk bij eene geleidende Missive  voorschr: Armbestuur een Copie van die dispositie doen toekomen en tevens uitgenoodigd om met het Kerkelijk bestuur dadelijk werkzaam te zijn , ten einde  bij eene minnelijke schikking in voldoening aan UEGA: verlangen de Pasrij aan laattstgem: administratie  met de daarbij vermelde revenuen over te laten, met betuiging van onze bereidvaardigheid om daar in mede te werken tot bereiking van het gewenschte doel, met verderen aanschrijving om geene uitgaven meerder te doen welke uit den aart der zaak niet directelijk tot den armen behooren, vermits onze gecommitteerde bij het opnemen der Jaarlijkse Rekening hun in de onaangename verpligting zoude zijn, zodanige posten te doen schrabben en voor Rekening te laten voor die gene, welke dezelve mogt hebben bevolen of betaald.
Het gevolg daarvan is geweest dat na eene gehouden bijeenkomst van Kerk & Armbestuur bij ons een missive van den predikant uit naam der Kerkenraad is ingekomen, waar in men te kennen geeft, dat dezelve verlangde om de onaangenaamheden, die daar uit soms voor den predikant mogten voortvloeijen, voorschreve Pastorij aan het Armbestuur verbleef, tenzij dat bepaald werd, dat het Kerkelijk Reglement voor de Kerkelijke fondsen der Hervormden in Zeeland, in dato 13 febr: 1819 ook hier zoals elders in zijn geheel werd ingevoerd.
Het Kerkelijk Bestuur daar op door ons gehoord zijnde , hebben verklaard dat hoe zeer dat Reglement omslagtiger en dus werkzamer zijnde, dan de thans bestaande administratue, evenwel het mede noodzakelijk oordeelde dat wanneer de Pastorij onder haar beheer mogt komen, de Invoer van dat Reglement ook mogt plaatsvinden, daar de Revenuen van de huur van de Kerk Regenbak en Verhooging op de Zitplaatsen in de Kerk te zamen circa f.25 jaarlijks gevende, niet voldoende is, om genoemde Pastorij en Schuur daar aan behoorende behoorlijk te onderhouden.
Dit een en ander UEGA: berigtende zijn wij van oordeel dat het verkieselijk is, meergemelde Pastorij aan het Kerkbestuur overgaat, ten einde verder onregelmatigheden voor te komen, die moeijlijk te keeren zijn, en dat dan ook gem: Kerk Reglement in zijn geheel in werking worde gebragt, alleen zal er een moeijlijkheid zich opdoen, dat wanneer men genoodzaakt word een Personeele omslag te maken, om in de behoeften te voorzien, dat wel waarschijnlijkis, die alhier zeer slegt van Effect is, waarom wij een Octroij voor de Stede hebben gevraagd en nu opcenten op ’s Rijks accijnsen dat van beter gevolgen is geweest, en denkelijk nu ook zijn zal.
Alvorens dus over te gaan om voorschreve Pastorij te laten overnemen, en het Kerkelijk Reglement in te voeren, daar deze Gemeente bij Besluit van Z.M. van den 5.April 1821 no 87 van de toepassing van het zelve Kerk: Reglement is uitgezonderd, vermeenen wij bij deze UEGA: nadere dispositie deswegens te moeten verzoeken.
Etc
UEGA: DW Dienaren
De Gem: Raad der Stede Arnemuiden
C.Crucq 
      Ter Ordonnantie van dezelve
      Corn: Dan: Baars
      Secretaris
 
     Den 16 Sept 1823
     
Aan
De Heer Controleur der 3e Divisie te Veere
 
Ter beantwoording der vragen door Uw EdGestrenge bij missive van den 18 dezer maand no 372 mij gedaan betrekkelijk de opneming der Patentschuldigen in deze Gemeente over het jaar 1821 diend, dat zulks alhier is gedaan, door de Heer Contr. Der Directe belastingen C:J:Ritter verzeld door den secretaris  C.D. Baars en de Stadsbode B.J. Harthoorn, en dat zulks en eenen dag is verrigt.
De Burgemeester der Stede 
Arnemuiden
C.Crucq
Den 22e Sept: 1823
 
Aan den Heer Gouverneur  van Zeeland
 
Bericht: in antwoord op de missive van de Gouverneur van 15 Julij l.l.
Mijn aandagt op het uitsluitend gebruik van de nieuwe lengtematen en gewigten gehouden, en ook nu, zoals op die tijd kan berigten, dat in deze gemeente de nieuwe lengte maten en gewigten voortdurend worden gebezigd, zoadat bij nasporing tot dus ver geen overtreding van die wetsbepaling is ontdekt geworden.
Etc.
Uw Exc: DW Dienaar 
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 1e Oct: 1823
 
Idem 
 
De borderellen van Likwidatie van den franschen achterstand ten name C.D. de Ridder  f,25,09 C. Boudewijnse f 25, 09 e A. J. Klasen f.31,11 heb ik die aan de belanhebbende doen toekomen, waar van ik d’ Eer heb Uw Exc: berigt te doen, en mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 3 Oct: 1823
 
Aan de Prov: Commissie van landbouw in Zeeland te Middelburg
 
Bij  Publicatie van HEGA: G.S van Zeeland van den 13 Oct: 1820 een Reglement zijnde gearresteerd op het weren van schadelijk gevogelte binnen deze provincie welk Reglement bij Pub: van HEGA van den 30 AuG: 1822 definitief is gearresteerd, en waar in onder anderen voorkomt ook het weren van musschennesten.
Hoe heilzaam deze bepaling ook mag verondersteld te zijn en hare gevolgen te wezen , schijnt echter dezelve niet voldoende aan het oogmerk te hebben beantwoord, daar bij ons is ingekomen een rekwest van de Landlieden dezer gemeente, daar bij uit hoofde van het menigvuldig getal van musschen en het door dezelve veroorzaakt wordende nadeel aan de veldvruchten verzoekende wij zodanig plan mogten daarstellen als wij dienstig oordeelden nuttig te kunnen zijn om die te weren.
En aangezien het aan ons niet alleen niet vrijstaat om desaangaande wettelijke bepalingen te maken hebben wij de Rekwestranten gehoord, die aan ons verklaard hebben bereid te zijn, om bij eene onderhandsche verbintenis tot het weren van dat schadelijke gevogelte te maken en vertrouwen dat zulks door andere gemeenten zoude worden nagevolgd, daar zij in het zekere meenden veele gemeentens vooral in Walcheren daar over te klagen hadden en het nadeelige daarvan ondervonden.
Hoewel wij genegen zijn ter bevordering van den Landbouw, en ter voorkoming van schade, dit ter kennis van UEGA te brengen, zo meenen wij vooral beter te zijn dat aan UEGA als de belangens van den Landbouw behartigende te moeten mededeelen, in vertrouwen dat wanneer na ingewonnen Informatie het zelve door UEGA aan gem: Prov: Vergadering werd te kennen gegeven, zulks als van algemeen belang beschouw, een gunstige gevolg zoude hebben, en zeer waarschijnlijk dien aangaande bepalingen zullen worden verordend, dewelke het meerder weren van dat gevogelte vaststellen , en ten dien einde merk men aan als zeer nuttig, dat de order tot het vangen en opbrengen van gevederde musschen zo wel als het weren van derzelver nesten, voorkomende in de Pub: van het Dep: Bestuur van Zeeland in dato 29 Meij 1806 weder worde vernieuwd en voor het vervolg in werking gebragt.
Etc.
UwEGA DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
C. Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve 
Corn:Dan: Baars
Secretaris.
Den 6 October 1823
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Bericht: De Schoolhouder dezer Gemeente H.M. Hogerheijde de belofte aan mij heeft gedaan van geen kinderen op zijn school te ontvangen dan die voorzien zijn van het bewijs dat zij de Koepokinenting ondergaan of de natuurlijke kinderziekte gehad hebben
Dit op zijn acte heb genoteerd.
Etc
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
 Den 6e Oct: 1823
 
Idem en aan den Heer Controleur.
 
Het Kohier van het Patentregt voor den dienst van 1823 bij mij ontvangen, gepubliceerd en aan den Ontvanger Boddaert doen ter hand stellen
Etc
Uw Exc: DW Deinaar
C. Crucq
Den 8e October 1823
 
Aan den Kerkenraad van Arnemuiden
 
Ten einde aan het verlangen van Z:Exc: de Heer Gouverneur dezer Provincie te kunnen voldoen, zo verzoeke ik Uw Eerw: bijgande Staat behoorlijk in te vullen en de nodige inlichtingen op de vragen aan de ommezijde aan den Staat gemeld, mede te deelen, al hetwelk ik Uw Eerw: moet verzoeken, voor het einde van deze maand mij te doen toekomen.
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 15e Oct: 1823
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Het addres van het Armbestuur der Hervormde Gemeente dezer Stede in dato 17e dezer maand, houdende verzoek om het legaat van f.1,50 door Neeltje de Vetter huisvrouw van M. Schroevers, alhier overleden bij testamentaire dispositie aan den Armen bemaakt, nemen wij de vrijheid hier bij aan UEGA te doen toekomen tevens adviserende om de verzogte autorisatie te verleenen.
Etc
UEGA Dienaren
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 20 October 1823
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Benoeming: Volgens de inhoud van uw Exc: aanschrijving  van den 6e dezer maand,
De benoeming van twee leden voor de Commissie vopor het middel van het personeel voor den dienst van 1824: C: Kraamer en A. Adriaanse
Etc.
UwExc: DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris
Den 21e Oct: 1823
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
UEGA: dispositie van den 29 dezer maand no 4 betrekkelijk het nemene van maatregelen tegen de sluikerijen welke bij den Invoer van het binnen en buitenlandsch gedestilleerd   in de Gemeenten zoude plaats vinden , bij ons ingekomen zijnde,hebben wij d’ Eer UEGA te kennen te geven-
Dat binnen deze gemeente geen gedistelleerd  word ingevoerd, dan alleen door de vragtrijder welke volgens art. 5 van het Plaatselijk Reglement van den 25 Maart dezes jaars bij den Invoer dadelijk aan den Ontvanger opgave moeten doen.
Dat er bij ons geen de minste redenen bestaan waardoor wij zouden moeten of kunnen denken dat alhier eenige sluikerije  van dat middel zo in nadeel van den lande als van deze Stede plaats vind, daar wij zelve bij een naauwkeurig onderzoek ontwaar zijn geworden dat de aangifte van dat middel op ultimo Sept dezs jaars , meerder dan 100 kannen het vorig jaar op dat tijdstip overtreft.
En dat volgens art: 9 van het evengem: Plaatselijk Reglement nevens den Ontvanger ook den veldwagter speciaal zijn gelast, om naauwkeurig toe te zien op de overtreding, die daaromtrent zoude kunnen gepleegd worden,terwijl alhier geen andere dan reeds elders veraccijnde dranken per vragtwagen worden aangebragt.
Om welke redenen wij van gedagten zijn geene andere nog zekerde maatregelen ter voorkoming van Sluikerijen op genoemde middel te kunnen nemen als reeds in ons Reglement zijn voorgeschreven, en die genoegzaam in zich bevat, dat geen het welke  i het aan ons medegedeelde concept Besluit van Z:Exc: den Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat voorkomt.
Etc
UEGA: DW Dienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secrtaris
Den 21e Oct: 1823
 
Aan P.F. van de Putte te Heijnen
Bij Oudenaarde Provincie Oostvlaanderen
 
P.F. van de Putte word bij deze te kennen gegven dat hij in voldoening aan Z.M. Besluit van den 9 Aug: 1823 zich in het tijdvak van 1e Novb: 1823 tot 1e Maart 1824 Wanneer het hen best gelegen komt, edoch altijd in de Eerste acht dagen van elken maand, voorzien van zijn kleeding en equipement stukken, zich bij zijn korps moet vervangen, ten einde de waarde daar van te constateren,en Zijne finale afrekening te bekomen en dat na den 16e Oct: 1824 geene toelage voor kleeding en reparatie fonds zal worden goedgedaan en dat wanneer hij als onwillig zal worden aangehouden naar zijn korps opgezonden, om disciplinair te worden gestraft, terwijl hij verpligt is, om wanneer hij aan den order heeft voldaan ten spoedigsten daar van berigt te doen aan
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 25 Oct: 1823
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
De Staat der adm: van den Huiszittende Armen gevoegd bij Uw Exc: Missive van den 10e Oct heb ik na ingewonnen Informatie ingevuld, en d’ Eer die hier bij aan Uw Exc: te doen toekomen; tevens daar bij op de daarin gemelde vragten te berigten.
Dat alhier niet anders bestaat dan een Diakonie Armbestuur.
Dat de vermeerdering der giften is toe te kennen de voorbeeldelooze strenge  en langdurige winter, waar aan ook de meerder uitgaven zijn toe te schrijven.
Dat niet anders dan zeer oude en gebrekkige Lieden en ook kinderen bedeeling geschied en de bedeeling plaats vind in geld, brood, brandstoffen en kleeding terwijl het getal toeneemt ter oorzaken van de geringe verdiensten.
De diakonie zorgd zoveel doenelijk voor de Armen; dan kan dezelve geen werk verschaffen, vermits het meest oude afgeleefde of gebrekkige menschen zijn of kleine kinderen die bedeeld worden, ter wijl het armbestuur zonder moeite voltallig blijft.
Dat er geen Lieden door de Maatschappij van Weldadigheid zijn opgenoemen, en dat alhier niet anders dan eene gezindte zijnde, die van de Hervormde Godsdienst bestaat.
Etc.
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 3 Novb.1823
 
Idem
 
Ter beantwoording der vragen voorkomende in Uw Exc: missive van de 25e der vorige maand betrekkelijk het beestenvoeder van belastbaar graan, thans op Consent gemalen wordende, heb ik d’ Eer Uwe Exc: te berigten 
Dat het soort an belastbaar graan in deze gemeente geteeld wordende bestaat in Tarwe en nu en dan een weinig Rogge.
Dat voor de belasting op het gemaal even zo weinig als nu van dat graan voor beesten voeder word gemalen.
Dat de hoeveelheid daar van in de mesting tijd gemalen wordende niet kan worden opgegeven daar er geen aangiften van geschieden, doch dat ingeval dit al eens op vijf mudden word berekend, zulks mogelijk voldoende zijn zoude.
Dat dit graan aan geen Runderen word gevoerd, en ook zeer weinig aan varkens, maar nog wel aan Wagt of kaarnhouder ?? op de Hofstede zodat ook geen hoeveelheid kan berekend worden.
Etc.
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 1e Decb.1823
 
Idem Ik heb d’ Eer Uw Exc: te berigten dat in den Stierenhouder en Keurmeester dezer Stede tot heden geen verandering is voorgevallen terwijl ik mij met verschuldigde Eerbied teeken.
Uw Exc; DW Dienaar
De Burgmeester van Arnemuiden
C. Crucq      
Den 6e Decb.1823
 
Aan den Eerw kerkenraad
Van Arnemuiden
 
De Staat van begrooting in ontvang en uitgaaf dezer stede voor den dienst van 1824 door HEGA de Heeren Ged.Staten dezer provincie den28 Novb. J.l. gearresteerd, bij ons heden ingekomen zijde , en waar in op de voorgestelde en geaccordeerde Tractementen  behoeve dan Heelmeester en Schoolonderwijzer dezer Stede door HEGA het navolgende woordelijk staat genoteerd.
“De Gemeente Raad word geobserveerd dat de Docter en Schoolonderwijzer een tractement van de gemeente is toegelegd, deze personen de Armen gratis moeten helpen.
Zo hebben wij d’ Eer Uw Eerw: daar van zonder verwijl kennis te geven , met verzoek om te zorgen dat aan die bepaling worde voldaan.
Het is ook bij deze gelegenheid, wij, tot het medewerken in de bevordering van het doel van Z.M. vervat in HoogstDeszelfs Besluit van den  2e der vorige maand, betreffende de aanstaande verminderde waarde van de schellingen en zeshalven Uw Eerw verzoeken, om van nu af, voor de bestede of aan bedeeld wordende Armen genoemde muntspeciën niet meer te doen geven, maar om ingeval Uw Exc: nog van die speciën mogeten bezitten of ontvangen dezelve den Ontvanger dezer Stede  tegen andere te doen verwisselen, waartoe denzelven zal vaceren tot maandsg den 15 dezer.
Etc
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 12 Decb: 1823
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Op den ontvangst van Uw Exc: circulaire van den 3.dezer maand 2e afd: Reg: A no 5203/5204 met de daarbij gevoegde Notif. Waar in vervat was Z.M. Besluit van den 22. Novb.j.l. no 7 betrekkelijk de aanstaande verminderde waarde van de schellingen en zeshalven heb ik die notif. Gepubl. En tevens bij een bekendmaking de Gem: berigt, dat van stonden aan, een ieder die muntspeciën voor kleine hoeveelheden bij den stedelijken ontvanger kan komen verwisselen, wijders de winkelier doen aanzeggen, dat zij die speciën op Dingsdag, den 16 dezer nog ontvangende, mede in den avond van dien dag konde doen verwisselen, terwijl ik het Armbestuur heb aangeschreven, om geen bedeeling of betaling in die speciën te doen, maar die bezittende mede voor ander speciën bij denzelven ontvanger te laten inwisselen.
Het een en ander van een gewenscht gevolg geweest zijnde, heb ik het genoegen Uw Exc: te berigten, dat die zaak geregeld is afgeloopen en alzo aan de intentiën van Z.M. en Uw: Exc: voldaan geworden.
Waarmede ik d’ Eer heb mij metverschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq.
Den 17 Decb. 1823
 
Idem
 
In antwoord op Uw:Exc: missive van den 14 dezer maand no 29 diend, dat de milicien P.F. van de Putte volgens Reg: j.l. ter behoorlijke tijd aan ZE: den Heer Gouverneur dezer provincie gezonden, zich zedert Oct; 1822 bevind te Heijnen bij Oudenaarde
J.L.Lensing te Middelburg daar hij de Inspectiën bijwoond
En J. van Belzen volgens zijne eigene getuigenis de Inspectie te Veere heeft bijgewoond
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq 
Den 15 Decb: 1823
 
Idem
In voldoening aan art: 6 van UwExc: dispositie van den 9. dezer maand N.M. TReg A no 5349 heb ik d’ Eer hier bij aan UwExc: te doen toekmen de Staat in triple van mijn handtekening, zo mede die van mijn plaatsvervanger, en twee leden van de Gemeente Raad, ten einde door Uw Exc: te worden benoemd tot de teekening en afgifte der attesten  en certificaten voor de Ligting van den Jare 1824.
Ik heb d’Eer mij Eerbiedig te noemen
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq 
Den 16 Decb: 1823
 
Idem
 
De onkosten de Reg. Van den Burgelijken Stand dezer Gemeente voor dit jaar bij Uw Exc: Missive van den 30e Aug: dezes jaars Reg: A afd no 3609 mij opgegeven zijnde
Te bedragen                                                                             f.41,95
Waarvoor op de begr: voor 1823 is uitgetrokken                      40
En alzo meerder de som van                                                    f.1,95
 
Verder mij verpligt gezien hebbende
Suppletoir Register van geboorte te
Verzoeken, waar van de kosten bedragen                                 1,85
Te zamen                                                                                 f.. 3,80
Zo verzoeke ik Uw Exc: mij de nodige  verleene ? om de som van f.3,80 uit de Post van onvoorziene uitgaven voor dit jaar gealloueerd te mogen betalen.
Waarmede ik d’ Eer heb mij met verschuldigden Eerbied te noemen
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 29 Decb 1823
 
 
1824
 
 
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
 
Daar in de vorige maand geen verandering in het personeel van het bestuur Secretaris of Ontvangers  dezer stede is voorgevallen, heb ik d’ Eer Uwe Excellentie daar van kennis te geven, en mij met verschuldigden Eerbied te noemen
 
Uwe Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq
Den 2 Januarij 1824
 
Idem
In voldoening aan Uwe Excie aanschrijving van den 6e der vorige maand  betrekkelijk de veranderingen der Fabrieken, Fabrieken en werkwinkels dezer gemeente en aantal, soort, omvang en werkzaamheid , zedert April 1820 mogten zijn voorgevallen, heb ik d’ Eer uwe Excie te berigten, dat zedert dien tijd geen andere verandering daar in heeft plaats gevonden, dan dat Eene zoutkeet in het vorig Jaar, waar in zedert onderscheidene jaren niet meerder werd geraffineerd, is afgebroken geworden.
Ik heb d’Eer mij met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uwe Excie DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C:Crucq
Den 2 Januarij 1824
 
Idem
 
De Kwartaal Staat der Zetting van het Brood in deze gemeente, over de laatset drie maanden van het vorig jaar opgemaakt zijnde, heb ik d’ Eer dezelve aan uwe Excie hierbij te doen geworden en mij met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uwe Excie: Dw Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C. Crucq
Den 2 Januarij 1824
 
Idem
 
Hierbij: de Staten der Geborenen. Overledene in deze gemeente over het afgelopen jaar terwijl in dat jaar alhier veertien Huwelijken zijn voltrokken en geene Echtscheiding heeft plaats gevonden.
Ik voeg hier tevens een staat van de bevolking dezer stede. Zo als die was op den 31e December jongstleden, en heb ik d’ Eer mij Eerbiedig te noemen
 
Uwe Excellentie DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C: Crucq
Den 2 Januarij 1824
 
Idem
 
Er is bij de reeds dienende bij de Nat: Militie dezer stede geen aanvrage gedaan ter bekoming van vrijstelling, en teeken mij met verschuldigden Erbied.
Uw Exc: DW Dienaar
C. Crucq
Den 14 Jan: 1824
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
De Staat van begrooting en Ontvang en Uitgaaf dezer Stede voor den dienst van dit Jaar door UEGA: den 28 Novb 1823 gearresteerd bij ons ingekomen zijnde, hebben wij op no 27 genoteerd gevonden.
Dat daar den Docter en Schoolonderwijzer een tractement van de gemeente is toegelegd, deze personen den Armen gratis moeten helpen.
Wij hebben hier van dadelijk aan den kerkenraad schriftelijk kennis gegeven, dewelke ons bij missive van den 30 der vorige maand heeft berigt, dat den Docter op bekomen kennis daar van , had te kenne gegeen, dat  hij met 1e Jan: dezes jaars , geen gealimenteerde meerder zoude behandelen, en de Schoolmeester schriftelijk had verzogt, om de belooning voor het onderwijs van arme kinderen zedert 1801 genoten te mogen behouden.
Omtrent Eerstgen; is aan den kerkenraad berigt gedaan, dat hij Prov: mogt voortgaan, met de gealimenteerde de nodige hulp te verleenen, ten zij zijn Ed; afstand mogt  doen van het stedelijk Tractement waar op denzelven aan de Burgemeester bij missive heeft kennis gegven, dat dit van hem te vorderen een overijling en boven onze magt was, terwijl hij ten gevolge van UEGA dispositie  aan den Kerkenraad had opgegeven, het model van een Biljet door hun aftegeven,  voor zijn zieke die zijn hulp behoefde zonder welke hij die zoude weigeren, en zulks tot dat UEGA nader deswegen hadden gedecideerd terwijl hij verklaard , geen rekenschap aan ons schuldig te wezen, of hij zich aan UEGA had geaddresseerd, en dewijl wij dit evenwel uit de door hem genomen maatregel moeten veronderstellen vermeenen wij ook UEGA nadere dispositie te moeten verwagten.
Omtrent den Schoolhouder zijn wij van gedagten, daar hij die belooning van zijn komst in 1807 tot dezen gemeente heeft genoten, en hier veele behoeftigen zijn, waarvan hij weinig of geen belooning geniet die toelage zijnde f.20 uit de armen kas mogt behouden.
En hier op mede UEGA nader dispositie verzoekende , hebben wij d’ Eer ons met verschuldigden Eerbied te noemen.
UEGA DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede rnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn; Dan; Baars
Secretaris
Den 7 Jan: 1824
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Bij onze missive van den 21e Oct; des vorigen Jaars, hebben wij UEGA te kennen gegeven dat bij ons geen de minste redenen bestaan waardoor wij zouden kunnen of moeten denken dat alhier omtrent het middel op de sterke dranken, sluikerijen worden begaan, en het onnodig oordeelden, nadere maatregelen, dan in ons Plaatselijk Reglement werden gevonden, daartegen te nemen.
En dit zelfde kunnen wij berigten , omtrent de middelen op de wijnen, gemaal, en geslagt, in UEGA: dispositie van den 19e Decb: 1823 gemeld, waarbij wij omtrent het daar bij gevoegde concept Reglement UEGA moeten observeren, dat alhier geen ander Bureau bestaat, dan dat vanden Stedelijken Ontvanger, die ook ’s Lands Middelen invorderd, en alhier, nog Inspecteur, noch Poortiers? Nog(ch) Commisen  voor het stedelijke worden gevonden, en dat de opcenten op die middelen  voor de stede gering zijnde, in vergelijking van die in de andere steden dezer Provincie waardoor ook geen vischerijen sluikerijen te vreesen zijn. terwijl wij ook geen de minste gedagten kunnen vinden, dat zulks omtrent ’s lands accijnsen op die middelen alhier plaats vinden, daar de dranken en wijnen van Middelburg hier worden ingevoerd reeds bevorens zijn veraccijsd, en die op het Gemaal en Geslagt geregeld worden aangegeven en betaald, waardoor wij vermeenen voor als geen ander of meerder maatregelen behooren genomen te worden, als die welke bij de bestaande  Wetten en ons Plaatselijk Reglement zijn voorgeschreven.
Waar mede wij d’Eer hebben ons met verschuldigde eerbied te noemen.
UEGA DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars.
Den 7 Jan: 1824.
 
Aan den Heer Kapiteijn van de 5e Comp; 2 Batt Schutterij in Zeeland
 
Uit het dubbeltal ter Electie voor en ter aanvulling van de vacatures in den krijgsraad van UwEdgestr: Komm. Bij deszelfs missive van den 3 dezer maand no 5 voorgedragen hebben wij benoemd.
Als sergeant Leendert Wisse
Als Korporaal Joost Baaijens
Als Schutter Jacob Maartense
Waar van wij d’Eer hebben , uw Edgestr: kennis te geven ten einde de benoemde hier van te verwittigen als leden des krijgsraad in genoemde kompagnie zitting te doen nemen.
De Burgemeester der stede Arnemuiden
C.Crucq
De Schout van Cleverskerke
Den 14 Jan: 1824
 
Aan Heeren G.S. Van Zeeland
 
Het addres van het Armbestuur der Hervormde gemeente dezer Stede in dato 13e dezer maand strekkende om aut: tot de aanneming van een legaat van f.1,50  door D.L. Schaper huisvrouw van J. Adriaanse alhier overleden, in test: dispositie van den 3 decb: 1774 aan den Armen bemaakt, nemen wij de vrijheid hierbij aan UwEdGA: te doen toekomen en tevens advisrende om daar op de verzogte autorisatie te verleenen.
Etc.
UEGA:DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris
Den 16 Jan: 1824
 
Aan de Heer Gouverneur en Prov: Commissie  van geneeskunde in Zeeland.
 
De Staat der gevaccineerden in deze gemeente bij mij voor het 4e kwartaal van 1823 opgemaakt zijnde, heb ik d’ Eer hier bij aan UW Excoe Ed: te doen toekomen; terwijl de kinderziekte in dit tijdvak alhier niet heeft plaats gehad.
Etc.
Uw Exc: DW Dienaar
C.Crucq
Den 24 Jan: 12824
 
Aan de Heer Gouverneur
Van Zeeland
 
Ik heb d’ Eer hierbij aan Uw Exc: te doen toekomen het Inschrijvings Register en Alphabetische Lijst van de manspersonen in 1805 geboren en tot deze gemeente behoorende; terwijl geen vrijwilligers voor de Nat: Mil: zich hebben aangeboden.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den  29 Jan: 1824
 
Aan de Heer Colonel Speelman
Kommanderende de 2e afd: Infanterie
Te ‘DenBosch
 
Daar ik van de personen van Jacob Dsto fuselier in de 3e Komp 2e afd. Inf: plaatsvervanger van L. Wisse en van J. van Belsen, fus. In gem: komp 2e Afd van het Depot Bt: broeder van M. van Belsen alhier woonachtig, het attest, dat zij nog in dienst zijn, bij de Milit: Raad van Zeeland behoor over te leggen, zo neeme ik de vrijheid UwEdGestr; te verzoeken mij gem; attesten te laten toekomen.
Inmiddels heb ik d’ Eer met alle hoogachting te zijn 
Uw EdGestr; DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
Crucq
Den 28 Jan: 1824
Aan de Prov: Commissie van Landbouw in Zeeland
 
Aan den Heer Officier bij den Regtbank van Middelburg
Het hier bijgaande Proces-Verbaal wegens geuite gezegdens welke hoewel zijnde opgenomen Zaturdag laatsleden opgemaakt, had ik het voorschreven UEG: in persoon ter hand te stellen; dan het ongunstig weder mij belet hebbende stadwaarts te komen, neme ik de vrijheid het zelve hier bij aan UEGte doen geworden.
Uw EdGestr: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 11 Februarij 1824
 
Aan het Armbestuur van Arnemuiden
Van de bij ons ingekomen dispositie van HEGA de Heeren G.S. van Zeeland  van de 30e der vorige maand betrekkelijk het aan den Heelmeester en Schoolhouder Tractement uit de Armen fondsen, hebben wij d’ Eer hierbij aan uw Eerw: een Copie te doen toekomen. Met verzoek van aan de belanghebbende daar van kennis te geven en aan hun de tot nog toe genoten tractement bij voortduring uit de Armen fondsen te doen uitbetalen
Uw Eerw: goede vrienden
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C. Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn; Dan; Baars
Secretaris
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Bij UEGA: dispositie van den 16 Jan; dezes jaar no 7 bepaald zijnde, dat van de alhier aanwezig zijnde Instellingen van liefdadigheid , jaarlijks voor den 1 Meij aan UEGA: moet worden ingezonden de rekening van het vorig jaar voorloopig opgenomen en gesloten en te gelijk met de Gemeente begrooting voor den 1e September van elk jaar , de begrooting dier inrigting voor het volgende jaar.etc.Dat door ons worde gezorgd dat in alle bestaande vacaturen, bij de administratie van de bedoelde inrigtingen door de nodige benoemingen worde voorzien, en deze aan degoedkeurng van UEGA: dispositie worden onderworpen.
Hebben wij d’ Eer UEGA te kennen te geven dat alhier geene andere Instellingen van liefdadigheid bestaat dan de Diakonie Armen van de Hervormde gemeente dezer stede, welke hare Rekening jaarlijks doet ten overstaan van gecommitteerden uit ons midden, en waar van een uittreksel nevens eene begrooting jaarlijks voor den 1 Sept: met onze begrooting  word ingezonden, terwijl voor de jaarlijks aftredende Diakenen een dubbeltal door den kerkeraad word ingediend, waar uit door de benoeming geschied.
Wij nemen mitsdien de vrijheid UEGA: te verzoeken om te mogen worden geïnformeerd of wij die beide bepalingen ook op de Diakonie Armen dezer gemeente als toepasselijk moeten aanmerken, ten einde deswegens de nodige order aan dezelve te kunnen geven.
Waar mede wij d’Eer hebben ons met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uw EGA: DW Dienaren
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
secretaris
den 13 Februarij 1824
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Het Register JJ van de verlofgangers der Nat: Militie, behoorende tot deze gemeente, heb ik d’ Eer hier bij aan uwe Exc: te doen toekomen, omtrent dewelke ik niets bijzonder heb aan te merken.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 16e Februarij 1824
 
Idem
 
Door de Leden des Kerkenraads van de hervormde gemeente dezer Stede een rekwest opgemaakt zijnde gericht aan Z.M. houdende omdaar bij aangevoerde redenen, verzoek, tot het bekomen van eenige toelage ter verbetering van het tractement van den Leeraar dezer gemeente voor welk Request zo zij ons hebben geïnformeerd Uw Exc: kennis draagd.
Waarom wij ons vervrijmoedigen het zelve aan uw Exc: als door hun bij het overbrengen, daar toe verzogt, te doen toekomen, en waaromtrent wij Uw Exc:  kunnen en mogen berigten, dat den inhoud of wel de aangevoerde redenen, bij dat verzoek volkomen overEenkomstig de Waarheid is, als zijnde de bevolking dier gemeente zedert eenige jaren aanmerkelijk toegenomen, daar die thans zo als uit onze aan Uw Exc: onlangs overgelegden staat op ultimo Decb: 1823 uit 1090 zielen bestond en ettelijke jaren vroeger maar uit 826, waar van zeer weinige tot andere gezindte behooren, terwijl evenwel de bevolking maar zeer armoedig is, en weinig in staat tot het dragen van lasten, aangezien de visscherij  tot dus ver, nog geen voormalige welvaart geniet, en de landlieden welker getal alhier gering is, door de aanhoudende lage markten der granen ook aan geen voorspoed deeld, en mitsdien ook de Burgerij die zijn bestaan van dezelve moet genieten , die ongunstige toestanden van hare stadtgenooten ondervind.
Wij nemen dus de vrijheid Uw Exc: te verzoeken om wanneer het uw Exc:  mogt behagen, dat aldus aan Z.M. te laten toekomen, ook daar bij eene gunstige voordragt aan Hoogstden zelven te doen, opdat het verzoek daar in gedaan, van een verlangd wordende dispositie mogt worden achtervolgd.
Met verschuldigden Eerbied hebben wij d’ Eer ons te noemen.
UwExc: DW Dienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq 
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan; Baars
Secretaris
Den 14 februarij 1824
 
Aan de Eerw: ouderlingen en Diakonie
Van de Hervormde gemeente van Arnemuiden
 
Geachte Broederen!
 
Z:Exc: de Heer Gouverneur dezer provincie heeft bij deszelfs missive van den 23 dezer maand met terugzending van het door UwEerw: Rekwest van Z.M. gepresenteerd aan den Raad dezer stede te kennen gegeven, dat Z:Exc: niet dan in buitengewone gevallen de opzending van Rekwesten aan Z.M. op zich neemt, waartoe genoemde Rekwest niet behoord.
Uw Eerw: het zelve mitsdien met deze terugzendende meene ik het best te zijn Uw Eerw; op de een of andere wijze dat Rekwest aan Z.M. doe toekomen, terwijl ik mij teeken.
Uw eerw; toegenegen vriend
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 27 Februarij 1824.
 
Aan den Kerkenraad van Arnemuiden
 
Wij hebben d’ Eer hierbij aan Uw Eerw te doen toekomen  twee dispositiën van Heeren G.S. van Zeeland van den 16 Januarij en 20 febr dezes jaars, met verzoek om stiptelijk te voldoen. En opdat wij aan de daar in vervatte bepalingen in het vervolg kunnen beantwoorden. Zo verzoeken wij Uw Eerw; om jaarlijks  de rekening van het vorig jaar , voor of op den 15 April en de begrooting voor het volgende jaar , met den staat van baten en lasten voor het loopende Jaar, vogens het bestaande formulier voor of opden 15e Augutus van ieder jaar te mogen ontvangen
De Gemeente Raad der Stede Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Den 5e Maart 1824.
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
Ik heb d’ Eer hierbij aan UwExc: te doen toekomen het duplicaat van het Borderel van de door mij gedane betaling ten kantore van den Agent van de Algemeene Ned: Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt te Middelburg, en zulks van de kwitantie van overstorting daar voor ontvangen, terwijl ik mij Eerbiedig teeken
Uw Exc: Dw Dienaar 
De Burgemeester van Arnemuiden.
C.Crucq
Den 5 Maart 1824.
 
Idem
 
In de StaatsCourant van Woensdag den 3. dezer maand in de advertentie van de algemeene Commissie van Liquidatie te ’s Gravenhage , wegens de geliquideerde pretensiën over de maand Januarij dezes jaars genoemd gezien hebbende H.W. Hoogerheide  onder No 34141 wegens tractement over de laatste 9 maanden van 1810 , zo neme ik de vrijheid Uw Exc: te verzoeken dat door deszelfs tusschenkomst, denzelven den adviesbrief en Borderel van liquidatie mag geworden.
Ik heb d’ Eer  met verschuldigden Eerbied mij te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 8 Maart 1824
 
Idem
 
Het Kohier van de grondbelastingen op de gebouwde en ongebouwde Eigendommen dezer gemeente voor dit jaar bij mij ontvangen zijnde, heb ik het zelve heden aan de gemeente bekend gemaakt, en daar na aan den Ontvanger ter invordering ter hand gesteld, waarvan ik d’Eer heb uwe Excie kennis te geven en mij Eerbiedig te teekenen.
Uw Excie; D.W. Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 12 Maart 1824.
 
Dem
De Verlofganger der Nat: Mil: tot deze Gemeente behoorende vermeld op de nominative staat gevoegd bij Uw Exc: Missive van den 12e dezer maand A 1e afd; N.M. no 1833 bij mij zijn verlofpas hebbende overgebragt , en door mij op het daar toe bestemde register gebragt zijnde heb ik d’Eer Uw Exc: daarvan berigt te doen. En mij Eerbiedig te noemen.
UwExc: DW Dienaar.
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 15 maart 1824
 
Idem 
 
In voldoening aan Uw Exc: aanschrijving van de 20 der vorige maand A no 780 DB betreffende de aan de Koornmolenaars opgelegde verpligting, om onverminderd, het op
Hunne molen aanhouden van de vereischte schalen en gewigten, zich tevens aan te schaffen en het voor handen houden de nodige nieuwe maten, en wel ten minsten een schepel en Een kop, heb ik d’ Eer Uw Exc: te berigten dat na daar de nodige orders aan den Koornmolenaar dezer stede te hebben gegeven, dezelve thans op zijn molen behalven het benoodigde gewigt, ook een schepel en een kop van de nieuwe maten voor handen heeft.
Waar mede ik d’Eer heb mij met verschuldigde Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 20e Maart 1824
 
Aan de Heer Militie Commissaris
In Zeeland
 
Met verwondering zie ik in Uw EdGestr:Missive van den 20 dezer maand, bij mij heden ontvangen dat UEG: vraagd na de verlofganger C:Leeuwen daar UEG: mogt bekend zijn denzelven bij Missive van Z:Exc: den Heer Gouverneur dezer Provincie  van den 18 febr: jl. is opgeroepen, om den 27 daar aan na zijn corps te vertrekken, waar aan hij heeft voldaan, en mitsdien op de Inspectie niet mogt nog kon verschijnen.
Met allen Eerbied teeken ik mij
UwEG:DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 23 Maart 1824
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
 
De Staat van de broodzetting, over het 1e kwartaal dezes jaars, voor deze stede opgemaakt zijnde, heb ik d’ Eer dezelve aan uw Exc: te doen toekomen, en mij met verschuldigden Eerbied te noemen
Uw Exc:DW Dienaar
Crucq
Den 1 April 1824
 
Idem
 
Ik d’Eer hier bij aan Uw Exc: te doen toekomen de Alphabetische Lijst  van de bevoegden tot kiezer in deze Gemeente, terwijl het getal van stemgerechtigden alhier 28 bedraagd.
Waar mede ik d’ Eer heb mij met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 3 April 1824.
 
Aan den Eerw; Kerkenraad van Arnemuiden
 
Daar Z.M. bij Besluit van den 10 Decb j.l. eene verandering in de verantwoording door de Armdirectiën te doen heeft gemaakt, waarvan UwEerw: bij missive van den 5 Maar dezes jaars is kennis gegeven, kan aan Uw Eerw: verlangen bij Missive van den 30 e der vorige maand aan de Raad medegedeeld niet worden voldaan.
Uw Eerw gelieve nu de rekening door den Boekhouder gedaan wordende op te nemen sluiten en teekenen wanneer die aan den Raad behoord te worden ingezonden, welke na dien mede door hun is opgenomen geworden, ten finale sluiting en approbatie aan G.S. zal inzenden.
Etc.
Uw Eerw: toegenegen
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 2 April 1824
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Het Armbestuur dezer Gemeente heeft aan ons overgelegd een overeenkomst door haar met den Heelmeester van Opdorp alhier woonachtig betrekkelijk het behandelen van zieke tot haar bestuur behoorende aan te gaan, met verlangen om onze goedkeuring tot het teekenen daar van te mogen ontvangen.
Wij hebben het zelve onderzogt, en hoe zeer op het zelve door ons geene bedenkingen zijn voorgekomen hebben wij gemeend evenwel die overEenkomst van UEGA: op te zenden, ten einde alvorens die approbatie daar op te geven UEGA: goedvinden deswegen te mogen vernemen, dewijl hoe zeer voor de gewone behandeling van zieke der armen voor een daar bij zo het ons voorkomt voldoende getal personen de gewone som van f.30 jaarlijks word vastgesteld, evenwel die som bij buitengewone gevallen kan overschreden worden, twelk  tot suffisante reflexiën op de Jaarlijkse rekening va dat bestuur aanleiding zoude kunnen geven.
UEGA dispositie daar op verzoekende hebben wij d’ Eer ons met verschuldigde Eerbied te noemen.
UEGA:DW Dienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C. Crucq
Den 3e April 1824
 
Aan de Directie van Walcheren
Tot de beweiding van beesten op de wegen onder de Gemeente zijn in vorige jaren toegelaten, en worden door mij voor dit jaar wederom voorgedragen de personen van
Adriaan Zuurmond
En 
Jan Tramper
En zulks in voldoening aan UwEd: Missive van den 1e dezer maand no 23
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq.
Den 5 April 1824
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
Wij hebben d’Eer aan UEGA hier bij te doen toekomen de rekening dezer Stede in triple over 1823 met de daar bij  overgelegde bescheiden door den ontvanger dezer Stede heden aan ns gedaan; terwijl wij met verschuldigden Eerbied d’Eer hebben ons te noemen.
UEGADWDienaren
De gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 20 April 1824.
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Ik heb d’ Eer hier bij aan Uwe Exc: te doen toekomen een borderel van de gedane betaling ten kantore van den Agent te Middelburg, voor Tractement van den veldwagter, zo mede Een duplicaat kwitantie van gedane betaling voor het Staatsblad voor dit jaar.
Waarmede ik d’ Eer heb mij met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 15 April 1824
 
Aan de Heer Controleur der 5e divisie te Vere
 
In antwoord op UwEdGetrenge: vragen , mij bij missive van den 16 dezer gedaan, betrekkelijk het bestaan van Rosmolens, diend, dat mij niet bekend is in deze Gemeente zodanige Rosmolens bestaan waar door dan ook de verdere vragen ten dien reguarde zo ik meen vervallen.
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 19 April 1824
 
Aan het Armbestuur van Arnemuiden
 
De overEenkomst door Uw Eerw: met den Heelmeester van Opdorp betrekkelijk het behandelen van zieken der Armen en de belooning daar voor in het zelve contract vermeld bij ons den 3e dezer maand ingekomen zijnde, hebben wij na inzage, met eene gunstige voordragt ter approbatie aan HEGA: de Heeren G.S. dezer Provincie dadelijk opgezonden; dewelke echter bij dispositie van den 9e dezer dat contract hebben afgekeurd met bepaling, om bij aldien den Heelmeester dezer gemeente zich aan Zijne daar in vermelde verpligting mogt onttrekken, naar een ander in deszelfs plaats om te zien.
Wij voegen hier bij een copie van die dispositie met verzoek aan den inhoud te voldoen.
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 23 April 1824
 
 
Aan Heeren G.S. van Zeeland
 
Het Armbestuur van de Hervormde gemeente dezer Stede, aan ons ingezonden hebbende de rekening door den Boekhouder daar van, over 1823 aan den Kerkenraad gedaan, zo hebben wij die nagezien en UEGA observerende , dat hoe zeer  in het Hoofd derzelve staat gemeld, die word gedaan, ook aan gedep: uit dezen Raad  zulks geen plaats heeft gevonden, daar wij nu de de Rekening zelve bekomende, het onnodig oordeelden, om nog Leden uit ons midden daarbij te benoemen, zo hebben wij d’ Eer die rekening ter approbatie aan UEGA: te doen toekomen.
Wij merken daar bij alleen aan, dat in den ontvang, gift no 7. f.20 Rijksd. Staan genoteerd en maar f.48,40 in ontvang is uitgetrokken, dat toe te kennen is volgens toelichting door den Boekhouder ons medegedeeld, dat den Heer predikant die f. 3.60 aan arme Lieden daar van had gegeven, en dus bij hem niet meerder was ontvangen.
Voorts hebben wij die Rekening bij voorraad in ontvang gesteld op     f.1151,81
En den uitgaaf op                                                                                    f.1173,13
Met een nadelig saldo van                                                                      f.    21,32
 
Waar mede wij d’ Eer hebben om met verschuldigden Eerbied te noemen.
Ue EdGr: Achtb: DW Dienaren
De Gemeente Raad van  Arnemuiden
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars.
Secretaris.
Den 24 April 1824.
 
Aan het Armbestuur van Cleverskerke
 
Bij eene circulaire van Z:E: den Hr Gouverneur dezer Provincie van den 22 dezer, gisteren bij mij ontvangen word mij bijgaande vragen gedaan, waarop ik \uw Eerw; inlichting benoodigd heb.
Geliefd dus die vragen in margine te beantwoordeen endaar ik voor den 5e Eerstkomende berigt moet indienen zo ik mij gedrongen Ue Eerw: te verzoeken , om voor het einde van dezen week daar op berigt mij te doen toekomen.
In vertrouwen daar op heb ik d’ Eer met alle achting mij te teekenen.
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq.
Den 27 April 1824.
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Op de aanmerkingen gevoegd bij Uw Exc: missive van den 14e dezer maand A no 2760 2e sfd:betrekkelijk den Staat der Huiszittende Armen van 1821, hebben wij de inlichtingen of antwoorden daar nevens gevoegd die wij d’ Eer hebben nevens de ons gezondene stukken aan Uw Exc: te retourneren, en ons met verschuldigden Eerbied te noemen.
W Exc: DW Dienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq
Ter ordonnantie van dezelve
Corn;Dan; Baars
Secretaris
Den 28e April 1824.
 
Idem
 
De vragen nopens het onderwijs der Armen van deze Gemeente aan de ommezijde van Uw Exc: Missive van den 22 der vorige maand A2 sfd.no 2880gesteld, heb ik d’ Eer met de antwoorden daar nevens hierbij aan Uw Exc: te doen toekomen, en mij met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uw Exc: Dw Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq.
Den 3 Meij 1824.
 
Idem
 
Ik heb d’ Eer aan Uw Exc: hier bij te doen toekomen Een Proces-verbaal van de gemeente Raad dezer stede houdende het resultaat van de stemming van kiezers voor dit District, en zulks in voldoening aan art:28 van het reglement omtrent de zamenstelling voor dee Staten der provincie Zeeland in dato 2e April 1817.
Waar mede ik d’ Eer heb, met verschuldigden Eerbied mij te noemen.
UwExc: DW Dienaar.
De Burgemeester van Arnemuiden.
C.Crucq
den 3 meij 1824.
 
Idem
 
Het Armbestuur dezer gemeente heeft aan ons bij Eene missive te kennen gegeven, dat de Rouw of doodpelle niet wel meerder konde gebruikt worden met verzoek dat wij even als in vroegere dagen aan hen eene nieuwe mogten verleenen, daar den Armen niet in staat was, daar in te voorzien.
En daar wij gewoon zijn, om behoeve den armen zodanige  Rouwpellen te doen aankoopen, zijn wij genegen om daar aan te voldoen, te dien einde hebben wij naar de kosten van zodanig kleed vernomen, en onderrigt zijnde dat het zelve circa f.25 moet kosten, zo nemen wij de vrijheid UwEGA te verzoeken, om die som uit de post van onvoorziene uitgaven, voor dit jaar gealloueerd te mogen betalen, om alzo aan het verlangen van het Armbestuur te kunnen voldoen.
Etc.
UEGA:DW Dienaren
De Gemeente Raad van Arnemuiden
C.Crucq
Ter Ordonnancie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 7e Meij 1824.
 
Idem
 
Uw Exc: Missive van den 26e der vorige maand met de daar bijgevoegd Exemplaren van UwExc: Kabinets circulaire no 140 bij mij ontvangen zijnde betrekkelijk de geprolongeerde Wet van den 27 Decb 1822 nopens de verwisseling van Uitgestelde Schuld en kansbilletten tegen Schuldbekentenissen van het Amortisatie-syndicaat, restende 4 ½ ten honderd in het jaar, heb ik daar van Een exemplaar bij de Gemeente-Raad dezer stede ingediend, daar geen andere besturen in deze gemeente zijn, welke zodanige certificaten of kansbilletten bezitten, terwijl de gemeente Raad daar over gedelibereerd en in aanmerking genomen hebbende dat de stede niet meerder dan f.2800 aan uitgestelde schuld voor handen had, ’t welk bij verwisseling in rentegevend weinig revenu voor de stede konde opleveren, tot goedmaking van het jaarlijks benoodigde, zo mede dat de financiën der stede zich in eene gunstige staat bevind, en de lasten die de Ingezetene moeten dragen zeer gering zijn, welke ook niet door zodanige verwisseling zouden kunnen verminderd worden, weshalve  de Raad in het belang harere stede van oordeel is geweest om de inloting van die uitgestelde schuld te moeten inwagten.
Uw Excie hiervan berigt doende, heb ik d’ Eer mij met verschuldigden Eerbied te noemen
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 13 Meij 1824.
 
Idem
 
Bij Uwe Exc: Missive van den 29e der vorige maand 1e afd.Reg:A no3654 gevoegd zijnde, een adviesbrief wegens gelikwideerde pretensie op den Franschen achterstand behoeve H.W. Hogerheijde alhier woonachtig, groot f.56.96 zo heb ik die laten teekenen, en het handteeken gelegaliseerd, terwijl ik de vrijheid neem dezelven aan Uw Exc: te retourneren, met verzoek om als nu daar voor het borderel van liquidatie voor denzelven te mogen bekomen.
Ik heb d’ Eer met verschuldigden Eerbied mij te noemen
UwExc: DWDienaar
De Burgemeester van Arnemuiden.
C.Crucq
Den 2 Junij 1824
 
Idem
 
Ik heb d’ Eer Uw Exc: te berigten, dat ik van tijd tot tijd heb laten surveilleren op het gebruiken va de nieuwe Ned. Maten en gewigten, en dat niet anders is bespeurd geworden, dan dat van dezelve alhier bestendig gebruik word gemaakt.
Etc
Uw Exc: DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq.
Den 2 Junij 1824
 
Aan den Kerkenraad van Arnemuiden
Ik heb d’ Eer hier bij aan Uw Exc: te doen komen copie eenre dispositie van HEGA de Heeren G.S. van Zeeland van den 28e Meij j.l. ten fine als daar in vermeld.
De Burgemeester van Arnemuiden
Bij absentie van denzelven
Corn;Dan: Baars
Secretaris.
Den 11 Junij 1824
 
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Het Register J.J. van de verlofgangers der Nationale Militie behoorende tot deze gemeente en omtrent dewelke ik niets heb aan te merken, hebik d’ Eer hier bij aan uwe Exc: te doen toekomen en mij met verschuldigden Eerbied te noemen.
Uwe Excellentie DWDienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 14 Junij 1824
 
Idem
In voldoening aan Zijne Majesteit ’s besluit van den 31 Meij j.l. en Uwe Excellentie’s aanschrijving van den 6e dezes maand A no 4131 R heb ik voor Supplement zegelregt op de registers van den Burgelijken stand betaald f.5: 52 ½  en verzoeke mitsdien Uwe Excellentie autorisatie om dit op de post van onvoorziene uitgaven voor dit jaar gealloueerd te mogen vinden.
Met verschuldigden Eerbied heb ik d’ Eer te zijn.
Uwe Excellentie DW Dienaar
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq.
Den 14 Junij 1824
 
Aan de Heeren G.S. van Zeeland
 
In de aanstaande maand twee leden uit het hervormd Armbestuur dezer gemeente zullende aftreden, zo heeft den Kerkenraad volgens gewoonte een dubbeltal leden voorgedragen, om daar uit de benoeming te doen en daar uit op heden benoemd zijnde de personen van
Adriaan van Zweden & Jacob Adriaanse de Ridder.
Zo nemen wij de vrijheid om in voldoening aan zijne Majesteit besluit van den 10 December 1823 no 10 en aan UEGA dispositie  van den 16 Januarij en 20 Februarij dezes jaars no 7 & no 6 de goedkeuring aan UEGA vergadering op die benoeming te verzoeken.
Etc
UEGA DW Dienaar
De gemeente van Arnemuiden
Ter Ordonnantie van dezelve
C.D. Baars
Den 19 Junij 1824
 
Aan het Armbestuur van Arnemuiden
 
Ten einde te kunnen voldoen aan een dispositie van HEGA de Heeren G.S. van Zeeland van den 25e der vorige maand no 19 vinde ik mij verpligt Uw Eerwaardens opgaaf te vragen
1e van het getal der weezen, welke door UwEerw: worden onderhouden.
2e van het bedrag der kosten, welke jaarlijks ten behoeve dier weezen , door een genomen worden besteed,en
3e Op wat wijze in derzelven onderhoud en opvoeding wordt voorzien.
Deze vragen zodra doenelijk door Uw Eerw; beantwoord inwagtende, heb ik d’ Eer met alle achting mij te teekenen
De Burgemeester van Arnemuiden
C.Crucq
Den 2 Julij 1824
 
Aan den Eerwaarden Kerkenraad
Van Arnemuiden
 
De Armrekening over 1823 door ons den29 April dezes jaars opgenomen, en dadelijk bij missive aan de heeren G.S. ter approbatie toegezonden zijnde, zo mede de door ons uit de Voorgedragen Personen bij Uw Eerw: missive van den 12: der vorige maand gedaan benoemde leden, van Adriaan van Zweden en Jacob Adriaanse de Ridder, voor de aftredene diakenen J. Meerman en  S. Schooneboom, aan de goedkeuring van HEGA zijnde voorgesteld bij missive van den 19 Junij j.l. in voldoening aan Z.M. besluit  vanden 10 Decer 1823 no 10 en de dispositien van genoemde HEGA van den 16 Januarij en 20 Februarij dezes jaars—Zo is heden bij ons ingekomen een dispositie van gemelde Heeren G.S. van den 25 der vorige maand, waarin ons met de terugzending van die Rekening en benoemde Personen een besluit van Z.M. van den 20.Meij  no 63 word mede gedeeld houdende dat Hoogst deszelfs besluit van den 10 December 1823 op de arm diakoniën der onderscheidenen Godsdienstige gezindheden niet toepasselijk is, doch dat dien onverminderd ten opzichte des gesubsidieerde Diakonieën op den gebruikelijken voet zal behooren te worden voortgegaan.
Wij hebben mitsdien d’ Eer onder mededeeling daar van, die door ons opgenoemen rekening over 1823 aa UEerw: te doen toekomen met verzoek voor het vervolg de vorige dien aangaande gebruikelijke  wijze in acht te nemen ten welk einde wij in de volgende maand zo vroeg mogelijk de gewonen staat van 1823 en de begrooting voor 1825 van Uw Eerw: zullen inwagten,
Eindelijk verzoeken wij de door ons benoemde en hier voren gemelde Personen als diakenen voor de Aftredende op de gewone wijze kerkelijk te bevestigen en hebben d’ Eer met alle achting te blijven.
De Gemeente Raad van de stede Arnemuiden
Ter Ordonnantie van dezelve
C.D. Baars 
Den 2 Julij 1824

 

Ga naar boven