Historische Vereniging Arnemuiden

Brievenboek 1827-1828

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Brievenboek vanaf 5 maart 1827

Toegangsnummer 1200; Inventarisnummer: 137

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Uwe Excellentie Missive van den 20 der vorige maand no 1075 2 Afd A houdende aan de Directie van den Dok- en Houwer Polder bij ons ingekomen zijnde en waar in uwe Excie den Directie uitnoodigd om behalven eenige opgaven op de daar in voorgestelde vragen de rekeningen van den Polder over een tijdvak van Elf jaren te mogen ontvangen

Waaromtrent wij bij deze de Eer hebben Uwe Excie te berigten dat alhier geen Polder Directie bestaat maar dat twee Weijden genoemd de Dokweide, behoorende aan deze stad nevens de andere Eigendommen door het Stedelijk bestuur worden geadministreerd, en dat den Houwer op het Relevé van de ongebouwde Eigendommen dezer gemeente bekend staat op Art 30 ten name van I . A Schorer nomine uxoris Eigenaar te Middelburg.

Dat mitsdien van die Dokweiden geen bijzondere Rekening word gedaan maar zo de revenuen als den onderhoud jaarlijks in de Stads Rekening worden verantwoord dat dezelve onder deze Gemeente ressorteerd en die weiden groot zijn 2 Bunders 34 Roeden 26 Ellen nevens een Ende Dijk ter lengte van 45 Ellen en waaraan de oppervlakte is vier Ellen, terwijl aan dezelve geen sluis word gevonden, maar eene Steene swaren buijs welke door de stad word onderhouden, waarvan de kosten berekend worden jaarlijks te bedragen op 30 cents per 39 Roeden 24 Ellen dewijl het bedelven door den Pachter mach gedaan worden, zoals dit in de Pagtconditiën is bepaald en waar op door denzelven bij de Pacht rekening word gemaakt.

En met deze medegedeelde inlichting hopen wij aan het doel Uwe Excellentie verlangen te hebben verantwoord.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C,D.Baars

Den 5 Maart 1827

Idem

De missive van Uw Exc: van den 1 der vorige maand houdende aan de Directie der Dok & Houwer Polder bij ons eerst den 24 daar aan ontvangen eene herinnering tot het houden van een repertoir volgens art 49 en 50 der wet van den 22 frimaire het 7e jaar, zo hebben wij de Eer Uw Exc: te informeren dat alhier geen Directie van een Dok- en Houwer Polder bestaat aangezien de twee weiden nevens de andere Eigendommen dezer stad door het Stedelijk bestuur worden geadministreerd en dat door onzen secretaris een repertoir wordt gehouden, terwijl den Houwer niet aan deze stad behoord, maar op het Relevé van de ongebouwde Eigendommen dezer gemeente bekend staat van I.A. Schorer N.U (Nomine Uxoris)Eigenaar te Middelburg

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 3e Maart 1827

Idem

Onderwerp: Acte Borgtogt

Ontvanger

Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excellentie Missive van den 1e dezer maand no 387 2 afd B de Acte, waarbij de Plaatselijke Ontvanger dezer stad, zijne in vorige betrekking in kontanten gelde gepresteerde Borgtogt, voor Zijne nieuwe gestie affecteerd, als nu behoorlijk geregistreerd nevens deze aan Uwe Exc: te doen toekomen

Burgemeester & Wethouders

Der Stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars

Secretaris

Den 8e Maart 1827

Aan het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden

Onderwerp: autorisatie tot ontvangst

Van Legaten

Heden bij ons ingekomen zijnde een dispositie van Heeren G.S. der Provincie van den 23 februarij dezes Jaars 1826 ?? waar bij aan Uw Eerw autorisatie word verleend tot de aanvaarding van de aan den Armen bemaakte Legaten door

Tannetje Kraamer groot f.3—

B.A.Grootjans 1,50

C.Crucq 1,50

Zo haasten wij ons Uw Exc: daarvan bij dezen kennis te geven, met verzoek die te doen ontvangen en in de Rekening van dit jaar in Ontvang te verantwoorden.

Burgemeester & Wethouders der

Stad Arnemuiden

De Wethouder

J. de Marée

Ter Ordonnantie van dezelve

Corn:Dan:Baars

Den 10e maart 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Ambtenaren in Maatschappijen

Van Plaatsvervanging & Nat:Mil:

Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 8 dezer maand A 1 afd N.M. no 2680 betrekkelijk het verbod , dat geene Lands of Stedelijke Ambtenaren in betrekking mogen staan tot maatschappijen voor de plaatsvervanging etc bij de Nationale Militie, uwe Excie te berigten dat geene der leden van dit Plaatselijk bestuur en ook geene der onder hetzelve ressorterende ambtenaren, hetzij regtstreeks of zijdelings tot genoemde of soortgelijke maatschappijen staan.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 15 Maart 1827

Idem

Onderwerp: Opgaven betrekkelijk

De Statistiek

In voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 31 Januarij j.l. A 1 afdeeling no 1066 betrekkelijk het verzamelen en mededeelen van eenige opgaven voor de Statistiek, hebben wij de Eer de Tabellen ingerigt naar het model achter de circulaire gevoegd door ons, voor zo ver ons kennelijk is of naar ingenomen informatie ingevuld nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen , en omtrent dezelve uwe Excie nader te informeren.

Dat Arnemuiden met Nieuwerkerk en Mortier eene Gemeente uitmaken de hare uitgestrektheid wel is gemeten, doch voor zo ver ons bekend is , nog niet volledig gekadastreerd en dat mij mitsdien in den laatste? Kolom 3 to 4 niet anders hebben kunnen invullen dan de grondverdeeling en uitgestrektheid van deze gecombineerde Gemeente zo als die ons is medegedeeld geworden.

Dat de kolom 12,13 14 omtrent het aantal Huizen zijn ingevuld overeenkomstig het bestaande Registratie van bevolking,zo mede de kolommen15 tot 19 ingesloten, betrekkelijk de bevolking zelve, zoals die op den 1 Januarij 1826 bestond en bij missive van den 7? Van die maand aan het Provinciaal Gouvernement is opgegeven geworden etc

Dat met betrekking tot de bevolking van 1803 tot 1810 dezelve met geen zekerheid kan worden opgegeven dezelve met geen zekerheid kan worden opgegeven (2 maal) ;dat in 1796 eene volkstelling voor de toenmalige grondvergadering heeft plaatsgevonden wanneer deze Gemeente eene bevolking had van 826 zielen, maar daarna dit geen plaats meerder heeft gehad tot in 1811 ten minsten heeft men daar van niets gevonden en dat wij mitsdien kolom 21 naar de genoemde telling hebben ingevuld daar de bevolking dezer Gemeente maar voor weinige jaren bij de vermeerdering van de visschuiten is toegenomen aangezien op het Budget van 1811 de bevolking nog maar op 847 staat gemeld in 1816 op 885 in 1819 op 936 en zedert jaarlijks is vermeerdert zo dat dezelve heden een getal van ruim 1200 zielen telt.

Dat de verdere kolommen omtrent de geborene etc in de jaren van 1803 tot 1810 volgens de bij ons berustende Doop-Registers zijn ingevuld geworden, dan ten opzichte van de overledenen merken wij aan, dat ten dezer Stede alleen aanteekening is gehouden van de zodanige waar voor een Rouw of doodpelle is gebruikt geworden, en dus niet van kinderen waarom de colom 25 ook met geen zekerheid is kunnen worden ingevuld als van de jaren 1811 en 1812.

Dat eindelijk ten opzichte van de bevolking dezer Stede op de merkwaardige tijdvakken in uwe Excie circulaire gemeld als in de jaren 1477 en 1576 niets zeker kan worden opgegeven alleen zouden wij oordeelen dat aangezien volgens de Historie Schrijvers zo in de Kroniek van Zeeland als in den Staat van alle volkeren dezer Stede in die jaren door handel en zeevaard zeer welvarend was hare bevolking niet minder dan heden zal zijn geweest terwijl in het tijdvak van 1795 de bevolking kan gerekend worden uit ruim 800 zielen te hebben bestaan naar de telling welke zoals wij hier voren hebben gemeld in 1796 heeft plaats gehad.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 24 Maart 1827

Idem

Onderwerp: Berigt Personeel van 't Bestuur

Wij hebben d' Eer Uwe Excie te berigten dat gedurende de nu verlopenen drie maanden geen verandering in het personeel van het bestuur , secretaris of ontvanger dezer stad heeft plaats gehad.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 2 April 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat Broodzetting

Nevens deze hebben wij de Eer aan Uwe Excellentie te doen toekomen de Staat der Broodzetting dezer Gemeente over het Eerste kwartaal van dit jaar, zoals die naar de opgaaf van de marktprijzen der granen alhier is geregeld geworden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 2 April 1827

Idem

Onderwerp: Berigt gebruik nieuwe

Maten & Gewigten

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat in deze gemeente een voortdurende toezicht wordt gehouden, op het uitsluitend gebruik van de nieuwe Nederlandsche maten & gewigten en dat tot heden geen overtredingen op de deswegens gemaakte bepalingen zijn ontdekt geworden.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Bars

Den 2 April 1827

Idem

Onderwerp:Berigt bedelarij

Naar aanleiding van de bestaande verordeningen tot wering der bedelarij hebben wij de eer Uwe Excellentie te berigten dat steeds een aanhoudend toezicht in deze gemeente word gehouden, en dat in den loop van de drie vorige maanden geen bedelende Personen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 2 April 1827

Idem

Onderwerp:Alphabetische Lijst kiezers

En getal Stemgeregtigden

In voldoening aan Uwe Excellentie Besluit van den 15 Februarij dezes jaars A afd no 1559 BB no 25 hebben wij de Eer bij deze aan uwe Excellentie te doen toekomen het dubbeld van de Alphabetische lijst van die der bevoegden tot het kiezerschap in deze gemeente, terwijl het getal van de Stemgeregtigden alhier 20 bedraagd

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 2 April 1827

Idem

Onderwerp:Proces Verbaal

Stedelijke Kas

Wij hebben de Eer bij deze aan Uwe Excellentie te doen toekomen een Afschrift van een Proces verbaal door ons opgemaakt van den Staat der Stedelijke kas, zoals die door ons op heden is bevonden

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 2 April 1827

Idem

Onderwerp:Inzending Duplicaat Kwitantiën Staatsblad Register en Borderel betaling veldwagter Tractement van 2e kwartaal 1827

Ik heb de Eer aan uwe Excellentie bij deze te doen toekomen de duplicaat Kwitantiën van het betaalde bij den Agent van 's Rijks Kassier te Middelburg , zo voor het Register van het Staatsblad over 1826 als voor het Staatsblad van dit loopend jaar zo mede een Borderel van gedane betaling aan gemelde bureau voor het tractement van den veldwagter voor het 2e Kwartaal van 1827

De Burgemeester der Stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 6 April 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland & de Provinciale Commissie Geneeskundig toevoorzigt

In Zeeland

Wij hebben d' Eer Uwe Excellentie te berigten dat bij ons geen rapporten zijn ingekomen dat in de nu verloopene drie maanden iemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars

Den 6 April 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Informatie van de gevaccineerde

Van J.H. van Opdorp

Bij Uwe Excellentie Missive dato 23 maart J.L. no 230 A1 afd worden wij verzogt onze Consideratiën mede te deelen aangaande het gedrag de zorg en het gehouden toezigt door den Heelmeester van Opdorp bij het verrigten der gratis vaccinatiën, waardoor hij in de termen valt om tot het ontvangen der goude medaille voorgedragen te worden, wat zijne verrigtingen dien aangaande betreffen kunnen hij niets anders dan Uwe Excellentie na de deswegens ontvangene informatiën te kennen geven hij hier in met den meesten ijver oplettendheid is te werk gegaan en ofschoon wij geene redenen hebben om te veronderstellen dat niets dan 100 vaccinatiën waarlijk door hem zoude zijn verrigt, zo vermeenen wij evenwel aan Uw Exc te moeten te kennen geven dat de deswegens door zoodanig een heelmeester voor te leggen staat vermeld in art 10? Van het besluit dato 18 April 1818 Staatsblad no 20 nimmer door hem is geverifieerd of onderteekend

Wat de zedelijkheid van dien Kunst oeffenaar betreft dien aangaande kan niet veel gezegd worden terwijl de verdiensten geroemd worden dien hem als heelmeester en geneesheer worden toegekend over in de termen vallende om met de goude medaille vereerd te worden zal het ons aangenaam wezen door voornoemde van Opdorp in dezen beloonden ijver bekroond te zien terwijl wij wenschen dat dit hem tot spoorslag zal dienen in alle zijne zieken derzelfde ijver te behandelen althans de kostbaarheid zijner praktijk niet te vermeerderen. Het is hier mede dat wij vermeenen aan den inhoud van Uwer Excellentie missive bovengemeld te zullen hebben voldaan.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dedzelve

C.D. Baars

Den 14 April 1827.

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Wij hebben d' Eer met betrekking uwer Excellentie missive van den 6 dezer maand no388 1 afd ten opzigte van het commissioneren van onzen veldwagter als buitengewoon opziener der visscherij dezer gemeente uwe Excellentie te rescriberen dat ons daar tegen geene bedenkingen zijn voorgekomen en dat denzelven zeer geschikt en in de mogelijkheid is om dien aangaande een behoorlijk toezigt te houden.

Indien men evenwel daar van een gewenschte vrucht zal genieten, zoo komt het ons voor denzelven eenige belooning (behalve de art 6 van uwe Excellentie missive gemeld is) behoord te worden toegekend daar een derde van de ingekureerde boeten als belooning uit te betalen zoo wij meenen voor dezen dienst te gering is, aangezien de overtreders tegen deze bestaande wetten een bepaling welke gewoonlijk arme vissers zijn, hoewel? Veelal door een of andere regtbank den ingecondemneerd wordende met een Certificaat van onvermogen dat uit overtuiging van hunne armoede door Gemeentebesturen verleend van de geldelijke poenaliteit der wet worden gelibereerd en alzoo van de gecondemneerde niets anders dan de opgelegde gevangenisstraf over blijft, ten gevolge waarvan het ons voorkomt dat indien aan den veldwagter alwaar het vijf & twintig Guldens 't jaar over dezen dienst wierde toegekend nevens een derde van de geïncureerde boeten zal dus het tot aanmoediging een behoorlijke waakzaamheid zoude aansporen.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 15 April 1827

Aan den WelEerwaarden Heer J.Wanrooij

Predikant te Arnemuiden

Ten gevolge van de doorbraak van den Bandijk bij Ochten, een gedeelte der ingezetene van de Provincie Gelderland zeer hulpbehoevend zijn geworden, daar zo door de overstrooming als door de voortdurende hooge water stand der Revieren en de Stormen welke in het laatste der afgeloopenen maand hebben gewoed de reeds veroorzaakte schaden aanmerkelijk hebben vermeerderd waar door vele huizen en gebouwen zijn vernield, het wintergraan hebben doen verloren gaan en de veldarbeid en de akkerbouw noch voortdurend verhinderd werd .

Tot leening van die ramp en tot gemoetkoming van die ongelukkige is bij Hun Edele Groot Achtbare de Heeren G.S. dezer provincie bij derzelver Besluit van 12e dezer maand het doen eenre Collecte bepaald binnen deze provincie voor den 26e dezer maand.

Deze Collecte aan de huizen der Ingezetenen dezer Gemeente zullende geschied op Maandag den 23 dezer maand zo verzoeken wij UwEerw:van op Zondag aanstaande deze Gemeente bij de kennisgeving daar van dezelve tot mededeelzaamheid en ruime bijdrage op te wekken.

Wij vertrouwen dat Uw Eerw: gaarne daar aan zult voldoen zo als wij ook in het vertrouwen verkeeren, dat wanneer onze ingezetene dankbaar erkennen de bijzondere gunstige verschooning zo van zulke alles vernielende overstrooming als van de hevige ziekte welke in die en ook andere Provincie vele in rouw hebben gedompeld , dezelven volgaarne iets van het hunne zullen opofferen om aan die ongelukkige Landgenoten eenig hulp te verleenen.

De Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

Voor de Burgemeester

J. de Marée

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 20 April 1827

Aan de Centrale Directie van Walcheren

Onderwerp: Beweiding der Wegen

In voldoening aan den inhoud van UwEd:Missive van den 11 dezer maand no 17 betrekkelijk het beweiden der Wegen in deze gemeente heb ik de Eer Uw Ed: de navolgende Personen op te geven, welke in de vorige jaren zulks is vergund geworden te weten, Jan Tramper & Adriaan Zuurmond.

De Burgemeester van Arnemuiden

J.H. Schorer

Den 20.April 1827

Aan den Heer Controleur

Bourslewils?? Te Middelburg

Onderwerp:Publicatie Kohier

Patentregt 1827

Ik heb de eer UwEdGestrenge te berigten dat het Kohier van het Patentregt voor dit jaar, welke op gisteren is ingekomen, heden alhier is gepubliceerd geworden, en daar op aan den heer Ontvanger dezer gemeente ter fine van invordering is ter hand gesteld.

De Burgemeester der Stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Aan Zijne Excellentie de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Kinderziekte

Den Heelmeester van Opdorp heeft ons bij missive van heden kennis gegeven dat hij heden eenen lijder met kinderziekte heeft onder behandeling gekregen, waarvan wij de eer hebben aan Uw Excie bij deze berigt te doen met bijvoeging van eenen staat ingerigt volgens het model voorgeschreven bij missive van den 21 Februarij 1826 no 1933 A. 1 afd.

Gemelde heelmeester zegd in zijne missive dat de besmetting schijnt te hebben plaats gehad door een hier in lossing liggend schip van P. Paulusse aan welks boord de kinderziekte schijnt te heerschen; dan wij hebben dadelijk die schipper voor ons ontboden en over het verzuim van de kennisgeving onderhouden, dewelke ons heeft te kennen gegeven dat hij eerst woensdag l.l. ontdekt heeft dat zijn zoon de kinderziekte had; dat hij niemand aan zijn boord toelaat en reeds zoude vertrokken zijn wanneer hij door het weder daar toe niet verhinderd was geworden.

Voorts heeft de vader van den op den staat vermelden lijder ons te kennen gegeven dat zijn zoon reeds ruim acht dagen ziek ligt en aan boord van die schuit niet heeft geweest daar dezelve eerst maandag avond met eene lading kalk en steen alhier is aangekomen.

Eindelijk hebben wij dadelijk die maatregelen voorgeschreven in de wet van den 15 April 1815 genomen zoo door het doen eenre publicatie houdende kennisgeving van art. 5 paragraaf 17 van dat Besluit als door de schoolhouder dezer gemeente aan zijne verpligting mede met de noodige aandrang te herinneren, en den vader van den lijder de berooking zijner wooning bij Art 18 van dat besluit aan te bevelen en op de deur van zijn woning het woord kinderziekte te doen plaatsen.

Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden

Bij absentie van de Burgemeester

De wethouder

J. de Marée

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan:Baars

Den 22 April 1827

Aan Hun EGA heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Stadsrekening 1826

De Rekening dezer Stad over het jaar 1826 door den Stedelijken Raad bij voorraad opgenomen zijnde hebben wij de Eer die in triplo met de daar bij behoorende bescheiden aan Uw Ed: GA te doen toekomen.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J. de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelven

C.D.Baars

Den 26 April 1827

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Diaconie Rekening

Wij hebben de Eer nevens deze aan UEGA te doen toekomen de Rekening van het Diaconie Armbestuur van de hervormde gemeente dezer stad over 1826 met de daar bij behoorende specifieke staat beide in triplo volgens de voorschriften bij UEGA besluit van den 8 maart dezes jaars no 22 ingerigt en door den Raad dezer Stad op heden opgenomen.

En hoe zeer die rekening aan de bepalingen in genoemde besluit voorkomende niet in allen deele beantwoord, zo heeft echter de Raad met dezelve genoegen genomen daar dit Besluit nu onlangs maar aan het Diaconie Armbestuur is bekend geworden, om het nu en voor het vervolg stiptelijk in acht te nemen, waarom wij vertrouwen UEGA ook voor ditmaal die Rekening alzo zullen gelieven te approberen.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

Bij absentie van de Burgemeester

J.de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars

Secretaris

Aan het Diaconie Armbestuur

Van Arnemuiden

Onderwerp: Begrootingen, Rekeningen Armbestuur.

Wij hebben de Eer nevens deze aan Uw Eerw: te doen toekomen een Extract uit het besluit van Heeren G.S dezer Provincie van den 8 Maar j.l. no 22 houdende voorschriften omtrent het opmaken en inzendingen der Begrootingen en rekeningen van de algemeene en gesubsidieerde Armbesturen, gisteren bij den Raad dezes Stad ingekomen en met bijvoeging van de modellen der Begrooting Rekening en Lijst welke bij de Staten Drukker verkrijgbaar zijn gesteld, verzoeken wij UwEerw: om de bepaling en dat besluit voorkomende stiptelijk in acht te nemen.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

Bij absentie van de Burgemeester

J.de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 27 April 1827

Aan HEGA Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Borgtocht ontvanger

Diakonie Armbestuur.

Bij art 20 van UEGA besluit van den 8 Maart j.l no 22 aan de gemeente Raden opgedragen zijnde om onder UEGA Heeren nadere goedkeuring de Borgtogten te regelen welk door de Ontvangers of Rentmeesters van de Armbesturen zullen behooren te worden gesteld, zo heeft de Raad dezer Stad in aanmerking genomen dat de Armen dezer gemeente geen goederen noch eenig effect bezit en zo de bedeeld als besteed wordende Armen uit de giften en Collecten nevens de Subsidiën worden onderhouden, en alzo zelden eenige gelden in kas zijn, meerder als die daar voor wekelijks verEischt worden gemeend dat eene Personele Borgtogt ten haren genoegen gesteld voldoende zijn zoude.

Indien UEGA goedkeuring mogt wegdragen, zullen wij zorgen dezelve dadelijk word gepresseerd.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

Bij absentie van de Burgemeester

J. de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Kinderziekte

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat den heelmeester van Opdorp bij missive van gisteren ons heeft berigt dat de kinderziekte bij Egbert de Nooijer dezelfde Jongeling op den Staat bij onze missive van den 22. dezer no 45 aan uwe Excellentie gemeld zich volkomen heeft toegedragen als zulks bij gewijzigde pokken (varioloïde modificatie & smalle pox) gewoonlijk plaats heeft, de uitbotting reeds is verdwenen en de koepokinenting in hare volle waarde zich heeft gemaintineerd, da voorts geene verdere besmetting ter zijner kennis is gekomen en met de inenting zal voortvaren gelijk den anderen heelmeester dezes Stad J.Jongejan mede is doende, of het hun mogt gelukken de gevreesde epidemiën in hare geboorte te stuiten

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

Bij absentie van de Burgemeester

J. de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 30 April 1827

Idem

Onderwerp: Stemming van Kiezers

Aan de Heer Gouverneur van zeeland

Wij hebben de Eer aan uwe Excellentie nevens deze te doen toekomen het eene Dubbeld van het proces Verbaal van de gemeente Raad dezer stede houdende het resultaat van de Stemming voor de Stemgerechtigden dezer gemeente voor Kiezers van het eerste District dezer provincie en zulks in voldoening van het voorgeschrevene bij art 43 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten van de provincie Zeeland vastgesteld bij Z.M.'s besluit van den 30 meij 1825 no 98.

Buregemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Bij absentie van den secretaris

J. de Marée

Den 8 Meij 1827

Wethouder.

Aan het Diaconie Armbestuur

Te Arnemuiden

Onderwerp:Borgstelling Boekhouder.

Bij art 20 van het besluit van Heeren G.S. dezer Provincie van den 8 Maart dezes jaars no 22 aan ons opgedragen zijnde het regelen van de Borgtogt door den Boekhouder van het Diakonie Armbestuur dezer gemeente te stellen onder goedkeuring van hun Ed: Groot Achtbare, zo hebben wij de Eer Uw Eerw: ter kennis te brengen dat gemelde heeren G.S. bij derzelver dispositie van den 4 dezer maand no 9 op onzen voordragt van den 7 April te voren disponerende de wijze daar van aan ons hebben overgelaten.

Wij verzoeken mitsdien UwEerw: om gemelde boekhouder de noodige orders te geven, dat door hem voor zijne administratie een personele borgtogt wordt gesteld, en de acte daarvan bij ons over te leggen, ten einde de goedkeuring daar op aan heeren G.S. te verzoeken.

Burgemeester & Wethouders der

Stad Arnemuiden

Voor de Burgemeester afwezig

J. de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 14 Meij 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Berigt wering rupsennesten

Wij hebben de eer in voldoening aan uwe Excellentie Circulaire van den 14 Februarij de zes jaars (Provinciaal Blad no 24) betrekkelijk het zuiveren der boomen etc van rupsennesten deswegens uwe Excellentie te berigten dat het boomgewas behoorende aan den gemeente voor het einde der maand Februarij rupsennesten ringen & nesten behoorlijk gezuiverd zijn geweest en dat bij de schouwingen die alhier van tijd tot tijd zijn gedaan wij bevonden hebben, de Eigenaars of bruikers van gronden in deze gemeente zich aan de hun opgelegde verpligtingen ten dezen voldoende hebben gekweten , zodat de gedane waarschuwingen genoegzaam zijn geweest, zonder dat men tot meer ernstiger maatregelen heeft moeten komen; terwijl dat insect in vergelijking van vorige jaren zodanig is verminderd dat het zelve in deze Gemeente niet noemenswaardig meer bespeurd word.

Burgemeester & wethouders

Van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den Meij

Aan den Wel Eerwaarden Heer J. Wanrooij

Predikant te Arnemuiden

Onderwerp:Collecte voor het fonds van den

Gewapenden dienst in de Nederlanden

Bij een circulaire van Z:E: den Heer Gouverneur dezer provincie van den 23 februarij dezes jaars bijgaande circulaire van den Heere Staatsraad Directeur generaal van de Zaken der Hervormde Kerk van den 6e te voren toegekomen zijnde betreffende het doen eenre Collecte voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden welke missive wij verpligt zijn geweest op te houden tot dat door de District Commissie de dag van de te doene Collecte zoude zijn bepaald en de welke als nu in deze Gemeente zal plaats hebben op Woensdag den 13 dezer aanstaande, zo hebben wij de eer die missive aan Uw Eerw: nevens deze te doen toekomen met verzoek om de gemeente op Zondag aanstaande tot een milde bijdrage op te wekken, opdat de zelve aan het oogmerk mag beantwoorden.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J. de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

6 Junij 1827

Aan Zijne Exc: de Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Inzending Duplicaat Register J.J. verlofgangers

Nationale Militie

Hierbij gaat het Duplicaat Register JJ houdende de namen van de Verlofgangers der N:M: omtrent welke Personen ik niets bijzonder heb aan te merken

De Burgemeester der stad Arnemuiden

Voor denzelven

De Wethouder

J. De Marée

Den 6 Junij 1827

Aan den Heer Officier van Justitie

Te Middelburg

Onderwerp: Inzending Proces verbaal

Een en ander persoon uit mijne Gemeente op Dingsdag den 5e dezer in een Herberg in de gemeente van het Nieuwland door eenige Personen aldaar woonachtig mishandeld zijnde, heb ik daar van op hun verzoek Proces verbaal opgemaakt, dat ik de Eer heb nevens deze aan UEG te doen toekomen.

De Burgemeester der Stad Arnemuiden

Voor denzelven

De Wethouder

J. de Marée

Den 7 Junij 1827

Aan den Heer J.A. Schorer Eigenaar

Van de Houwer Polder

Onderwerp: Polder lasten van de

Houwer Polder

Tot constatering der Polderlasten van de Houwer Polder, zal het noodig zijn UwEd: als Eigenaar van die Polder voor het kadaster in overeenstemming met de ten dezen zaak bestaande voorschriften Een verklaring worde opgemaakt ingerigt naar het bijgevoegde model en van noodige bewijsstukken voorzien.

Wij hebben mitsdien de Eer naar aanleiding eener bij ons ontvange missive van Zijne Excellentie de heer Gouverneur dezer Provincie van den 9 dezer maand Uw Ed te verzoeken zodanig een verklaring op te maken benevens de opgave der andere inlichtingen in eene missive aan welgemelden heer Gouverneur van den 20 Februarij dezes jaars gevraagd die bij Uw Ed: mede zal zijn ontvangen en een en ander ons zo spoedig doenelijk te doen toekomen.

Burgemeester & Wethouders

Der stad Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 16 Junij 1827

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Berigt nopens het lager onderwijs

Wij hebben de Eer en voldoening aan uwe Excie circulaire van den 31e Meij jongstleden nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen de Staten A en B behelzende eenige onderrigtingen omtrent het lager Onderwijs in deze gemeente opgemaakt zoals dezelve in die circulaire ons zijn medegedeeld geworden.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan:Baars

Den 23 Junij 1827

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Acte Borgtogt Boekhouder

Armbestuur

Naar aanleiding van UEGA redsolutie van den 4e der vorige maand no 9 genomen op onze voordragt van den 27 April te voren betrekkelijk de Borgtogtstelling van den Boekhouder van het Diaconie Armbestuur van de hervormde Gemeente dezer stad is door gemelde boekhouder een acte van eene personele borgtogt bij ons overgelegd welke wij de Eer hebben hier bij te voegen en aan UEGA goedkeuring te onderwerpen, terwijl wij de approbatie bekomende zullen zorgen dezelve acte dadelijk volgens de bestaande wet word geregistreerd.

Burgemeester & wethouders

Der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 26 Junij 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Berigt Personeel van 't bestuur

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat gedurende de nu verloopene drie maanden geen verandering in het personeel van het bestuur, Secretaris of Ontvanger dezer Stad heeft plaats gehad.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 2 Julij 1827

Idem

Onderwerp: Staat Broodzetting

Nevens deze hebben wij de Eer aan Uwe Excellentie te doen toekomen de staat der Broodzetting dezer gemeente voor het tweede kwartaal van dit jaar, zoals die naar de opgaaf van de marktprijzen der granen alhier is geregeld geworden.

Bugemeester & Wethouders

vanArnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 2 Julij 1827

Idem

Onderwerp:Berigt gebruik nieuwe maten en Gewigten

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat in deze gemeente een voortdurende toezicht word gehouden op het uitsluitend gebruik van de nieuwe nederlandsche maten & gewigten en dat tot heden geen overtredingen op de deswegens gemaakte bepaling zijn ontdekt geworden..

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 2 Julij 1822

Idem

Onderwerp:Berigt Bedelarij

Naar aanleiding van de bestaande verordeningen tot wering der bedelarij hebben wij de Eer Uwe Excellentie te berigten dat steeds een aanhoudende toezicht in deze gemeente word gehouden en dat in den loop van de drie vorige maanden geen bedelende Personen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.

De Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 2 Julij 1827

Idem

Onderwerp:Borderel Kwitantie Tractement Veldwagter

Hierbij Borderel van gedane betaling bij den Agent van 's Rijks Kassier te Middelburg wegens drie maanden Tractement van den Veldwagter voor het derde Kwartaal.etc

De Burgemeester van de stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 2 Julij 1827

Idem

Onderwerp: Proces Verbaal Stedelijke Kas

Hierbij gaat een afschrift van een proces Verbaal door ons opgemaakt van den Staat der Stedelijke Kas zoals die door ons op heden is bevonden.

Burgemeester & wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Aan Kerkmeesters van de Hervormde Gemeente van de Stad Arnemuiden

Onderwerp:Inlichting van 's Konings besluit van den

16 Augustus 1824

etc

Aan de Provinciale Commissie van Geneeskundig toevoorzigt in Zeeland

Onderwerp: Berigt Kinderziekte

Wij hebben de eer bij deze aan UEA te doen toekomen een staat van de gevaccineerde in deze Gemeente over het tweede kwartaal van dit jaar terwijl de kinderziekte alleen bij een jongeling alhier zich heeft vertoond, waaromtrent den Heelmeester van Opdorp die den zelven heeft behandeld ons in den tijd heeft berigt,gevaccineerd zijnde, den loop der kinderziekte in alles zich heeft gedragen zich heeft gedragen aan het gewoon verloop der modificaded smallpox, en dat de koepokinenting hare waarborgende kracht alzoo in dit geval heeft gemaintineerd en is onze stad van verder besmetting bevrijd gebleven.

Burgemeester & wethouders

Van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 6 Julij 1827

De Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: bericht vaccine

Zie hiervoor de vorige brief

Idem

Onderwerp:Staat bedeeling en uitbetaling borderel

Franschen achterstand.

Het borderel van liquidatie op den Franschen achterstand, ten name van onze gemeente wegens wagenvrachten tot het daarstellen van een park te Middelburg groot f.95,92 welke wij bij Uwe Excellentie missive van den 31 meij l.l. no 5127 A 1 afd hebben ontvangen, aan particuliere Ingezetene dezer gemeente behoorende, hebben wij de verdeeling daar van

opgemaakt volgens bij ons voorhanden zijnde aantekeningen

Het Borderel te gelde gemaakt en de uitbetaling van het zuiver provenue gedaan volgens de staat die wij de Eer hebben bij deze aan Uwe Excie te doen toekomen dewelke door ieder der regthebbenden voor ontvang is getekend

Burgemeester & Wethouders van de stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 11 Julij 1827

Idem

Onderwerp: Polderlasten Dok- en Houwerpolder.

De Dokpolder behoort aan de stad; de Houwerpolder aan de Heer I.A. Schorer

13 Julij 1827

Idem

Onderwerp: Vergelijkend overzicht Schulden en Inkomsten 1815 en 1827.

De schulden van 1815 zijn reeds voor de helft in 1816 afbetaald; de andere helft zijn in de 5 daaropvolgende jaren gekweten.

Den 21 Julij 1822

Idem

Onderwerp:Over verleend onderstand

Door het Diaconie Armbestuur.

Binnen deze gemeente is op den 22 Maart dezes jaars in eene behoeftige staat overleden zekere Elisabeth Broeke huisvrouw van Jan Steendam arbeider, dewelke met hun 5 kinderen uit de gemeente den Vrouwen Polder in October 1826 alhier zijn komen inwonen, bij dat overlijden heeft genoemde Jan Steendam zich aan het Diaconies Armbestuur dezer gemeente vervoegd om onderstand tot het begraven van zijne overledene huisvrouw dat aan hem is verleend geworden; terwijl de kosten daarvan à f.14,17 ½ door dat armbestuur aan dat van den Vrouwen Polder bij een specifieke nota is opgegeven, met verzoek van restitutie van dat voorschot; na verloop van eenige tijd geen berigt, noch de verlangde teruggave bij ons armbestuur ingekomen zijnde heeft het zelve andermaal schriftelijk daar om verzogt, dat mede onbeantwoord is gebleven; daar na heeft het Armbestuur op een berigt van onzen secretaris die bij eene zekere gelegenheid de heer Burgemeester van die gemeente daar over had gesproken, en hem had te kennen gegeven, dat hoewel de kruidmolen alwaar Steendam met zijn huisgezin had gewoond tot zijne gemeente behoorde echter kerkelijk behoorende tot de gemeente der stad Veere en mitsdien in baten & Lasten tot het Diaconie Armbestuur behoorde van die stad, zich bij eene missive als voren aan laatstgenoemd Armbestuur geaddresseerd daar waarop mede geen rescriptie of eenig berigt zijnde ingekomen, zo heeft ons Armbestuur ons bij missive van den 14. dezer maand daar van kennis gegeven, en ons verzogt in dezer onze medewerking te verleenen ten einde die voorgeschote gelden aan hun mogten worden gerestitueerd.

En daar de overledene werkelijk nog behoorde tot de gemeente van den Vrouwen Polder daar zij den tijd bij de wet van den 28 nov; 1818 bepaald had gewoond en de dadelijk zo noodzakelijke verleende onderstand ingevolge het bepaalde bij art 13 van die wet zo het ons voorkomt behoord te worden gerestitueerd, door die van den Vrouwenpolder of Veere bij welke niet onwaarschijnlijk daar over eenig verschil bestaat, zo nemen wij de vrijheid bij deze kennisgeving Uwe Excellentie tusschenkomst te verzoeken opdat aan het Armbestuur dezer gemeente de betaalde begravenis kosten hier voren gemeld mag worden gerembourseerd

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 21 Julij 1827

Idem

Onderwerp:Vrijdommen van Grondbelasting

Wij hebben de Eer in voldoening aan uwe Excellentie circulaire van den 19 dezer maand betrekkelijk de vrijdommen of verminderingen van grondbelastingen verkregen voor het in werking brengen der wet van den 3e Primaire 7e Jaar uwe Excellentie te berigten dat in deze Gemeente over het in werking brengen van evengenoemde wet geen wetten, Placaten,Reglementen of octroyen bestonden die kracht van Wet hadden, bij welke zodanige vrijdommen of verminderingen van grondlasten wegens eenige grondverbeteringen hoe ook genaamd waren toegekend, en ook evenmin speciale octroijen of overeenkomsten met den Staat bij welke eenige vrijdommen zijn toegestaan geworden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 28 Julij 1827

Idem

Onderwerp:Inzending duplicaat Register J.J. Verlofgangers N:M:

Ik heb de Eer nevens deze aan uwe Excellentie te doen toekomen het Duplicaat Register J.J. houdende de namen van de verlofgangers der Nationale Militie behorende tot deze gemeente omtrent welke personen ik niets bijzonder heb aan te merken

De Burgemeester van Arnemuiden

J.H. Schorer

Den 8e Augustus 1827

Aan de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente

Van Arnemuiden

Onderwerp: Benoeming van Diakenen

Wij hebben de Eer Uw Eerw: bij deze kennis te geven dat uit het dubbeltal door Uw Eerw: voorgedragenene Personen tot diakenen voor de aftredende door ons zijn benoemd

Jacobus Meerman Gz

En Blaas Cornelisse de Nooijer

met verzoek die personen daar van te informeren en dezelve volgens kerkelijk gebruik te bevestigen.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 29 Augustus 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Verklaring van een verlofganger van de Nat:Militie die de najaarsexercitiën niet kan bijwonen.

De Verlofganger van de Nationale Militie Joos van der Weele behoorende tot deze Gemeente, dewelke in het vorig jaar door een ongemak aan zijn been buiten staat is geweest de najaarsexercitiën bij te wonen heeft bij ons een gelegaliseerde verklaring door den heelmeester van Opdorp den 27 dezer afgegeven overgelegd waar uit blijkt die verlofganger zich nog in denzelven toestand bevind.

Wij hebben de Eer uwe Excellentie met bijvoeging van die verklaring daarvan bij deze kennis te geven.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J,H, Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 29 Augustus 1827

Aan Hun Edele de Achtbare Heeren Burgemeester & Wethouders

Van Middelburg

Onderwerp: over rondleuren met visch

N.B. Deze is niet afgezonden !

Eenige inwoners onzer Gemeente wier bestaan de visscherij uitmaakt, hebben ons te kennen gegeven, de grote moeilijkheid welke er voor hun gelegen is in de bestaande ordonnantiën op de Vischmarkt binnen Middelburg en bepaaldelijk in het meer & meer streng uitgeoefend wordende verbod tegen het binnen de stad rondleiden van visch terwijl zij ons verzogt hebben onze pogingen te willen aanwenden om ( bij aldien zulks mogelijk ware) hier in eenige verandering te bewerken.

Wij hebben gemeend voorschrevene klagten en het dien ten gevolge gedaan verzoek niet stilzwijgend te mogen laten voorbijgaan maar dezelve ter kennis van Uw Ed Achtbare te moeten brengen, zoo als wij de Eer hebben bij deze te doen, met het verzoek aan Uw EdAchtb: te moeten brengen, zoals wij de Eer hebben bij deze te doen, met het verzoek aan UwEd:Achtb: om betrekkelijk dit punt met ons( is het mogelijk) zoodanige maatregelen te beramen ( en des noodzakelijk aan de approbatie der hoogere autorisatie te onderwerpen) als zoowel het belang der Stad Middelburg als dat der inwoners van Arnemuiden in deze zal bevonden worden te kunnen gedogen.

Burgemeester & Wethouders der Stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 1 Septb: 1827

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Inzending begroting 1828

Wij hebben de Eer hier nevens aan UEGA in triplo aan te bieden den Staat der begrooting van Arnemuiden voor het aanstaande Jaar 1828 met de daar toe betrekkelijke bescheiden opgemaakt en bij voorraad door den Stedelijken Raad gearresteerd.

Bij de voordragt aan deze begrooting nemen wij de vrijheid UEGA te informeren.

1e dat alle de Inkomsten gebragt zijn zoo als die bij de begrooting van 1827 zijn bepaald geworden, met uitzondering alleen van die posten welke aan Jaarlijksche verandering subject zijn of waar omtrent door UEGA bijzondere besluiten zijn genomen.

Als

A. het goede Slot der Rekening van 1826 sub no 2

B. de 2 Pct van de gewone inkomsten van 1826 en aan de gemeente toegekend aandeel in de opgemaakte saldo's van de Arrondissement IJkers na aftrek van het nadeelig saldo van 1826 volgens UEGA besluit van den 27 Julij ll. No 2 bis

C. de opcenten op sommige Rijksaccijnsen gebragt naar aanleiding van UEGA Resolutie van den 16 dezer maand nr 20.

2e dat de Uitgaven mede in die begrooting voor komen zoo als dezelve voor dit loopend jaar door UEGA zijn gearresteerd geworden met uitzondering van de navolgende Posten.

Sub no 16. Generale kosten voor het huishoudelijk bestuur de som van f.10 voor Registers van de Stedelijke belasting doch in die post voor de Registers van den Burgerlijken Stand ver..? daar de ondervinding heeft geleerd het daar voor bepaalde steeds onvoldoende is.

Sub no17 is de post voor belastingen ongelden met 4 gulden verminderd, zijnde de som van f.12 tot kwijting daar van genoegzaam bevonden.

Sub no 19 voor het onderhoud der Stadgebouwen en die van de Straten en wegen sub no 20 zijn de beramingen hier bijgevoegd.

Sub no 34 is de Post voor het Planten van Boomen met f. 20 vermeerderd hetwelk zeer noodzakelijk is bevonden en in de gevolgen tot voordeel van Stadsrevenuen kan verstrekken.

Sub no36 word de som van f.38,90 in de buitengewone ontvangsten van de 2 Pct over 1826 gebragt alhier in zijn geheel in uitgaaf voorgedragen , ten einde daar van in 1828 gebruik te maken zoals in UEGA resolutie van den 27 Julij j.l. is voorgeschreven waaromtrent wij de Eer zullen hebben aan UEGA eene nadere specifique voordragt in den tijde te doen ,daar, bij den ontvangst van die Resolutie reeds zo ver met het opmaken van de begrooting voor 1828 was gevorderd dat de voordragt daar in niet meer gevoeglijk konde plaats hebben.

En Eindelijk is sub no 37 eene som van f 100 gebragt tot reparatie eenige meubelen voor de Raadkamer , aangezien de meeste derzelev bijna geheel onbruikbaar door ouderdom geworden zijn

Wij vleijen ons dat deze begrooting UEGA goedkeuring zal mogen wegdragen daar in de zelve niet dan hoognoodzakelijke verandering zijn voorgedragen, terwijl wij ons verblijden niet in de noodzaak geweest te zijn, nieuwe lasten van de Ingezetenen onzer Stad aan UEGA te moeten voordragen.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

31 Augustus 1827

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Begrooting Diakonie Armbestuur 1828

De Staat van begrooting in ontvang en Uitgaaf van het Diaconie Armbestuur dezer Stad voor den Dienst van 1828 opgemaakt naar aanleiding UEGA besluit van den 8 Maart dezes jaars Prov: Blad no 40 door dat bestuur bij den Raad dezer Stad overgebragt zijnde is dezelve met alle naauwkeurigheid onderzogt en bevonden dat aangezien daar bij een nadeelig saldo van niet minder dan van f.153, 50 ½ in voorkomt, waarvoor zo min in dat als in de volgende jaren middelen zijn, nog kunnen gevonden worden, om het zelve te dekken zo in de voorgestelde ontvangsten die voor het meerderdeel uit de Collecten giften en gaven voortvloeijen en gesteld zijn zoo als die in 1826 hebben opgebragt geene verandering gemaakt, dewijl die met geen zekerheid kunnen bepaald worden, dan ten opzichte van de uitgaven welke mede in het onzekere blijven heeft men echter voor de wekelijksche bedeeling sub no 10 daarvoor gestelde som met f.100 verminderd daar onderscheide van de bedeelde in vorige jaren met de maand Meij van de bedeeling werden uitgesloten tot de maand November dat ook nog kan plaats hebben terwijl voor de kleeding sub no11 mede met f.46 is verminderd dat zeer mogelijk naar de daar voor bepaalde som kan geschieden , en eindelijk voor de reparatie aan de Pastorij sub no 14 op eene som van f.100 is voorgesteld geworden , die wij voldoende hebben geoordeeld te zijn, daar aan dezelve voor zover ons bekend is geen bijzondere reparatiën verEischen, met vrijlating van het Diakonie bestuur om met die som zodanige verbetering aan dat huis te doen verrigten als zij meest doelmatig zal oordeelen, terwijl voor onvoorziene uitgaven niet meerder dan f.30 is kunnen bepaald worden, daar zo de Inkomsten als de Uitgaven niet toelaten om dezelve op 10 pct van de uitgaven bij der begrooting toegestaan te berengen, zo als bij UEGA hier vorengemeld besluit aer: 12 anders is bepaald.

Wij hebben de Eer deze begrooting aldus door den Raad dezer Stad bij voorraad gearresteerd aan UwEGA goedkeuring bij deze aan te bieden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Per ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

1 September 1827

Aan Heeren G.S van Zeeland

Onderwerp: Provincialee opcenten

Op Rijksaccijnzen

Bij UEGA Besluit van den 16 der vorige maand no 20 betrekkelijk de resultaten van den opbrengst der provinciale belasting en opcenten op het geslagt den Wijn en het Binnenlandsch gedistilleerd over het Eerste semester van dit jaar volgens eene nadere berekening de aandeelen van de gemeenten daar in worden geregeld en bepaald om die slechts tegen 75 Cents of ¾ van het bij resolutie van den 29 December 1826 no 16 in de begrooting voor 1928 in ontvang te brengen en bij een eventueel te kort , dat daar in de Plaatselijke comptabiliteit over dit Jaare zouden kunnen ontstaan de middelen over te dragen om de toegestane uitgaven te kunnen bestrijden.

Wij hebben de Eer UEGA te berigten dat wij bij het opmaken van de begrooting voor 1828 het hier bovengemelde hebben geobserveerd en dat onaangezien het vermoedelijk minder aandeel dezer gemeente in de opbrengst van die belasting de Inkomsten voldoende zullen zijn om de uitgaven voor dit jaar geaccordeerd te kwijten.

Voorts dat voor zo ver ons bekend is, de opbrengst van de voorschreve opcenten en belasting alhier geregeld geschied, dat daarop een behoorlijke toezicht word gehouden, waar toe den Veldwagter dezer gemeente, reeds bij den aanvang van de heffing der gemelde opcenten de noodige orders zijn gegeven waaraan hij van tijd tot tijd word herinnerd, en dat wij geen reden hebben om te vermoeden dat de bestaande bepalingen eenige aanleiding tot fraudes geven, aangezien de aangiften voor wijnen & Binnenlandsch gedisteleerd volgens berigt van den Gemeente ontvanger geschied zo als in de vorige Jaren en die voor het Geslagt eerst na den afloop van de volgende maanden zal kunnen beoordeeld worden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 5 September 1827

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Buitengewone Opziener

Der Visscherijen

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat de Instructie voor de veldwachter als buitengewone opziener der visscherijen op de Schelde & Zeeuwsche Stroomen waaromtrent Uwe Excellentie bij missive van den 27 Julij j.j no 7623 A afd onze consideratiën verzoekt door ons is onderzocht geworden en bij ons geen bedenkingen zijn voorgekomen, dan alleen die, waar van wij bij onze Missive aan Uwe Excellentie van den 15 April dezes jaars no 41 gewag hebben gemaakt betrekkelijk de belooning van de veldwagter aan wie wel is waar bij art 11 een derde van alle de boeten ten gevolge van het door hem opgemaakt Proces verbaal van overtreding word toegekend, voor zo ver die door den Secretaris en Penningmeester van het bestuur der Visscherijen worden ontvangen dat wij oordeelen zeer gering zijn zal, daar voor zodanige boeten, uit hoofde van de armoedige omstandigheden van de overtreders veelal Certificaten van onvermogen door de Besturen worden verleend en wij gaarn hadden gezien dat aan dezelve behalve een zekere aandeel in de boeten, ook eenig Jaarlijksche belooning werd toegekend, dat ons toeschijnt meerder zoude kunnen aanmoedigen om waakzaam te zijn, op de naleving van de bepalingen zo door Zijne Majesteits besluiten als dien ten gevolge door dat Bestuur dien aangaande verordeningen

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 5 September 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Benoeming Leden voor de commissie van personele

Belasting 1828

In voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 28 e der vorige maand BB no 94 hebben wij de Eer Uwe Excellentie kennis te geven dat wij tot leden van de Commissie bedoeld bij art 58 der wet van den 28 Julij 1822 voor de werkzaamheden van de Personele Belasting dezer gemeente voor den dienst van 1828 hebben benoemd

De Heeren Abraham van Eenennaam

& Leendert Wisse

Leden uit den Raad dezer stad

Burgemeester & wethouders van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve C.D.Baars

Den 12 september 1827

Idem

Onderwerp[: Voordragt Zetters voor 1828

Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 27 Aug: j.l tot Zetters dezer gemeente voor de werkzaamheden der Grondbelastingen en het Patent voor den dienst van 1828 ter benoeming aan Uwe Excellentie voor te dragen de Personen van

Jan Bernard Joosse

Paulus de Meulmeester

Jan Kraamer

Alle drie binnen deze stad woonachtig nevens

Laurens Blok &

Pieter Goudswaart

Wonende in de gemeente Cleverskerke

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 12 September 1827

Idem

Onderwerp:Berigt wegens ziekte achtergeblevene

Verlofganger

In voldoening aan den inhoud van uwe Excellentie missive van den 5 dezer maand no 9220 1 afd N.M. betrekkelijk den verlofganger dezer gemeente J. van der Weele heb ik de eer Uwe Excellentie te berigten dat gemelden verlofganger na gedane onderzoek bevonden is, buiten staat te zijn van den militaire dienst te verrigten daar hij wel niet bedlegerig is, evenwel den staat van zijn been, zedert mijne missive van Uwe Excellentie van den 29 der vorige maand, geensints is verbeterd waarop hij weinig gaan noch staan kan en mitsdien noch in denzelfden toestand zich bevind waarom ik gemeend heb hem niet te moeten opzenden, maar dienaangaande Uwe Excellentie nadere instructie zal inwachten

De Burgemeester van Arnemuiden

J.H. Schorer

Den 22 September 1827

Idem

Onderwerp: Staat Broodzetting

Nevens deze hebben wij de eer aan uwe Excellentie te doen toekomen de Staat der broodzetting dezer gemeente voor het derde kwartaal van dit jaar, zoals die naar de opgaaf van de marktprijzen alhier is geregeld geworden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 1 October 1827

Idem

Onderwerp:Berigt bedelarij

Naar aanleiding van de bestaande verordeningen betrekkelijk de wering der bedelarij hebben wij de Eer uwe Excellentie te berigten dat steeds een aanhoudend toezicht in deze Gemeente word gehouden en dat in den loop van de vorige drie maanden geen bedelende personen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 18 Okt. 1827

Aan Heeren G.S.van Zeeland

Naar aanleiding van Zijne Majesteit besluit van den 18 meij 1827 houdende bepalingen omtrent het daarstellen van vereeniging van werklieden tot het lossen,laden, vervoeren,verwerken, meten en wegen van goederen is door de Raad dezer stad ingevolge de voorschriften omtrent het revideren van die Reglementen in UEGA besluit van den 21 Junij j.l. vervat het binnen deze stad bestaande Reglementen voor de St. Jans arbeiders van den 28 September 1805 nagezien en gewijzigd, overeenkomstig de bepalingen in eerstgemelde besluit gemaakt ; dat wij de eer hebben in duplo bij deze aan UEGA approbatie te onderwerpen.

Burgemeester & Wethouders

Der stad Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 29 September 1827

Aan de heer Ontvanger van de Registratie te Middelburg

Onderwerp:Berigt B.J. de Nooijer

Op de aanvraag bij UEG missive van den 19 September l.l. no 752 betrekkelijk de invordering van de door B.J. de Nooijer verschuldigde Justitie Kosten à f.7,19 door lijfsdwang waarvan den 27 Februarij dezes jaars certificaat van onvermogen is afgegeven, heb ik de Eer UEG te resriberen dat er geen vooruitzicht bestaat om dezelve kosten door het gemelde middel in te vorderen

De Burgemeester van Arnemuiden

J.H. Schorer

Den 6 October 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Borderel kwitantie tractement

Veldwagter

Ik heb de Eer aan Uwe Excellentie hierbij te doen toekomen een borderel van gedane overstorting bij den Agent van 's Rijks kassier te Middelburg voor drie maanden tractement van den veldwagter dezer gemeente over het 4e kwartaal van dit jaar.

De Burgemeester van Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 6 October 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Berigt vaccine

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat bij ons geen rapporten zijn ingekomen dat gedurende het 3e kwartaal dezes Jaars iemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.

Burgemeester & wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

10 October 1827

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden

Onderwerp: restitutie begraveniskosten

De vrouw van J.Steendam

Bij dispositie van Heeren G.S. van den 21 September j.l. no 16 hebben Hun EGA op onze missive van den 11 te voren betrekkelijk de door Uw Eerw: betaalde begraafnis kosten van de vrouw van J.Steendam goedgevonden te verklaren dat de Gemeente Vrouwen Polder is het onderstands domicilie van Jan Steendam, en tevens Burgemeester & Assessoren uitgenoodigd tot de restitutie aan Uw Eerw: van de f.14,17 ½ door uw Eerw: voor de begraafnis Kosten van de vrouw van den gemelden Steendam verstrekt.

Uw Eerw van die dispositie kennis gevende verzoeken wij Uw Eerw om voor de invordering daar van de noodige zorg te dragen.

Wij voegen hier tevens bij en Exemplaar van de Rekening van 1826 zoals die door Heeren G.S. den 7 September j.l. is goedgekeurd.

Burgemeester & Wethouders

Der gemeente Arnemuiden

Voor de Burgemeester

J. de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

17 October 1827

Aan de Heelmeester J.Jongejan & J.H. van Opdorp

Onderwerp: Berigt van ziekten

Daar het Zijne Majesteit heeft behaagd om bij besluit van den 22 Augustus j.l. de bepalingen van art 41,42,43,44,45, 46,47, 48 en 49 van het Reglement vastgesteld bij het besluit van den 31e Meij 1818 van toepassing te verklaren op al de heerschende ziekten hetzij dezelve al of niet besmettelijk zijn zo hebben wij de eer naar aanleiding eener Circulaire van Zijne Excellentie de heer Gouverneur dezer Provincie van den 18e der vorige maand UE te verzoeken om wanneer alhier eenige ziekte openbaart die meer dan gewoonlijk naarmate van het jaargetijde heerscht,zodanig dat dezelve als een heerschende ziekte kan worden aangemerkt, hetzij dezelve als besmettelijk of als niet besmettelijk door UEd word beschouwd daarvan voor zo ver die door UE: behandeld word aan ons onder mededeeling der meest belangrijke bijzonderheden mededeeling te doen, ten einde wij daardoor in staat mogen worden gesteld, om de aan ons bij genoemde besluit en circulaire opgelegde verpligting te kunnen beantwoorden.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 17e October 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeland

Onderwerp:berigt Verlofgangers met Staat.

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat de Verlofgangers behoorende tot deze gemeente welke de najaars exercitiën hebben bijgewoond alhier zijn getourneerd en voegen hierbij het duplicaat Register II houdende de namen van die en van de verder manschappen der Nationale Militie welke met verlof van hunnen korpsen zich alhier bevinden..

Burgemeester & Wethouders

Der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 18 October 1827.

Idem

Onderwerp:Proces Verbaal Stedelijke Kas

Hierbij gaat een Proces verbaal door ons heden opgemaakt van den Staat der Stedelijke Kas, zoals die zich op den 8e dezer bij de laatst plaats gehad hebbende ontvang en uitgaaf zich bevond.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 24 October 1827

Idem

Onderwerp: Berigt over vreemde & Blinde duiten

In voldoening aan Z:M: besluit van den 13 Junij j.l. en daar op gevolgde circulaire van Z:Exc:den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 16 Julij & 18 Sept L.L. betrekkelijk de verwisseling en overbrenging der oude koperen Lands of provinciale munten en het voortdurend doen aan bedeeling aan Armen in genoemde munten, hebben wij zo aan de Gemeente Ontvanger als aan die van de Kerk en het armbestuur daartoe in den tijd de noodige Instructiën gegeven en ook het diaconie Armbestuur dezer Gemeente aanbevolen om aan de wekelijks bedeeld wordende armen geen ander dan gangbare muntspeciën te doen bedeelen en waar aan dan ook zo met betrekking tot de verwisseling als bedeeling zo stiptelijk is voldaan geworden dat den overgang in het dagelijksch gebruik van de duiten en zogenaamde duiten tot de centen & halve Centen alhier zeer geregeld heeft plaats gevonden,

Dan het Diaconie Armbestuur dezer Gemeente op primo dezer maand een voorraad van vreemde en blinde duiten daar door in kas hebbende welke bij verkoop na de tegenwoordige waarde daarvan volgens aan de Gemeente Raad gedane opgaaf aan haar een schade veroorzaakt van ongeveer f.20 dat voor dezelve van aanbelang is, daar zij genoegzaam geen inkomsten heeft dan die haar bij de collecten toekomen,zo heeft de Raad gemeend naar aanleiding van het lantsgedeelte van de gemelde circulaire het diaconie Armbestuur uit de Plaatselijke kas tegemoet te komen en nemen mitsdien de vrijheid UEGA autorisatie bij deze verzoeken van aan dezelve een buitengewonen subsidie van evengemelde f.20 te mogen toekennen en doen uitbetalen uit de Post van onvoorziene uitgaven voor dit jaar gealloueerd.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 24 Oct 1827

Idem

Onderwerp: Broodzetting

Onder geleide dezes hebben wij de Eer aan Uwe Excie te doen toekomen een afschrift van de deliberatiën van den Raad dezer Stad van den 24 dezer maand betrekkelijk eene nadere herziening door dezelve, op de voorgestelde grondslagen voor de Broodzetting in hare verbalen van den 18 Meij 1826 voorkomende en die ook hier bij terugkeeren een en ander in voldoening aan Uwe Excie missive van den 10 dezer maand no 1687/9 B I afdeeling

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

26 October 1827

Idem

Onderwerp: Opgaven Instellingen van Weldadigheid

Over 1827

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 9 October j.l. betrekkelijk de opgaven van de Instellingen van Weldadigheid binnen deze Stad bestaande,hebben wij de Eer nevens deze aan Uwe Excellentie te doen toekomen de Staat der Administratie van de Huiszittenden armen door het Diaconie Armbestuur van de Hervormde Gemeente de Eenige alhier bestaande en wel over 1827 ingerigt naar het model gevoegd geweest bij Uwe Excie circulaire van den 21 October 1826 B.2e afd: no 1432 en ingevuld naar de opgaven door dat Bestuur ons medegedeeld.

Verder kunnen wij Uwe Excellentie berigten dat de Administratie geen verandering heeft ondergaan,zedert het voorgaande jaar, en dat hetzelve door Diakenen, kosteloos, den Boekhouder uitgezonderd , wordt waargenomen, dewelke aan hunne verpligtingen voor zover ons kennelijk is, beantwoord, en de onder haar behoorende Armen, waarvan geene door de Maatschappij van Weldadigheid zijn overgenomen geworden voor den Veldarbeid of visscherij arbeid om zodra doenelijk van dezelve ontlast te worden voor zo ver de door haar bedstede kinderen betreft; terwijl de oude en gebrekkige lieden buiten staat toe eenig werk door haar geheel moeten worden onderhouden, en dat geene tot de Israëlitische Gemeente hoorende alhier woonachtig zijn.

De vermeerderde Inkomsten boven die van het vorig jaar word toegekend aan de milde bijdragen in den vorigen winter en de meerdere uitgaven aan het vermeerderd getal van behoeftigen, dat naar mate van de toeneming der bevolking ook moet vermeerderen, en de bedeeling aan de Armen geschied alhier bij voortduring in geld, kleederen en brandstoffen, en ook wel gedurende het wintersaisoen in Eetwaren.( een zekere anticipatie op de voedselbank van heden).

Eindelijk dat het Diaconie Armbestuur zonder moeite voltallig blijft, en de armen alhier bestaan in oude gebrekkige lieden die bedeeld worden of ouderloose Weezen welke worden besteed.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 29 October 1827

Aan Hun Ed:Achtbare de Heeren Burgemeesters

En Wethouders van Middelburg.

Onderwerp: Over het Rondleuren

Met versche visch

Eenige inwoners onzer Gemeente wier bestaan de vischvangst uitmaakt hebben ons te kennen gegeven de groote moeijlijkheden welke er voor hun gelegen is in de bestaande verordeningen op de Vischmarkt binnen Middelburg, en bepaaldelijk in het meer en meer streng uitgeoefend wordende verbod tegen het binnen de stad rondleuren van visch,terwijl zij ons verzogt hebben onze pogingen te willen aanwenden om bij aldien zulks mogelijk ware,hierin eenige verandering te bewerken.

W ij hebben gemeend deze klagten in het gedaan verzoek niet stilzwijgend te mogen laten voorbijgaan maar dezelve ter kennis van UEA te moeten brengen, zoals wij de eer hebben bij deze te doen met verzoek om in het belang onzer ingezetenen is het mogelijk met ons betrekkelijk art 1.3. 619 van voorschreve verordeningen zodanige wijzingen?? Te bekomen als zo wel tot belang der stad Middelburg, als dat den inwoners van Arnemuiden in dezen mogt bevonden worden te kunnen gedogen.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars.

Arnemuiden den 30 October 1827

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: over autorisatie aanvaarding van een Legaat

Door het Diaconaal Armbestuur.

Wij hebben de Eer nevens deze aan UEA te doen toekomen een addres van het Diakonie Armbestuur dezer gemeente houdende verzoek om een Legaat door Theuntje Klaasse den 29 September j.l. alhier overleden aan den armen bemaakt te mogen aanvaarden en nemen de vrijheid UEGA te verzoeken om die autorisatie te verleenen.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan:Baars

7 november 1827

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden

Wij hebben de Eer UwEerw: te berigten dat door ons ter gemoedkoming van Uwe financiën in de schade bij de verwisseling van duiten en zogenaamd duiten bij HEGA G.S.is voorgedragen geworden om aan uw Eerw een buitengewoon subsidie ad f.20 uit de Plaatselijke kas te verleenen, en dat HEGA bij dispositie van den 2 dezer maand no 23 die voordragt is goedgekeurd en de noodige autorisatie tot de uitbetaling is verleend geworden.

In voldoening daar aan voegen hier bij een ordonnantie van betaling ad f.20 dewelke door twee leden uit UwEerw voor voldaan geteekend bij den stads Ontvanger kan worden ontvangen.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden.

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

17 November 1827

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Pacht Conditiën van het

Veer op Nieuwland

Het veer van deze Stad op het Nieuwland waar van de pacht op Ultimo December aanstaande expireerd op heden door den Raad dezer Stad wederom voor den tijd van zeven jaren verpacht zijnde aan J.H. van Opdorp voor eene som van f.134 in het jaar en mitsdien voor 45 meerder dan de nog loopende pacht

Zo hebben wij de eer de Pacht Conditiën daar van met een gelijkluidend Copie nevens deze aan UEGA ter approbatie aan te bieden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden.

Voor de Burgemeester

J. de Marée

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 24 November 1827

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: aanvrage om autorisatie op

Onvoorziene uitgaven van 1827

Daar onlangs alhier aan de zoogenaamde Middelburgsche Poort een onvoorziene reparatie heeft moeten geschieden tot voorkoming van ongelukken daar de muur aan de Zuidzijde zodanig was uitgeweken dat die geheel zoude ingevallen zijn, was daar in niet dadelijk voorzien geworden; hetwelk hersteld zijnde de kosten daarvan bedragen een som van f.14-

En ter zelver tijd de Suatie buijs aan de StadsCingel zijnde ingestort, waardoor de riolen zijn verstopt geraakt en alzo de waterlozing verhinderd welke herstelling mede geen uitstel konde lijden en waar van de kosten bedragen eene somma van f.78,83.

Zo heeft de Raad dezer Stad gemeend daar die beide voorvallen in de opmaking van de begrooting voor dit jaar niet is kunnen voorzien worden dat tot voldoening van die twee posten te zamen eene som van f.92,83 uitmakende bij en aan UEGA de benoodigde aanvraag te moeten doen om dezelve uit den post van onvoorziene uitgaven voor dit loopend Jaar gealloueerd te mogen voldoen waartoe wij UEGA autorisatie bij deze verzoeken.

Wij nemen tevens deze gelegenheid waar om aan UEGA te kennen te geven dat de verleende som van f.52 in de begrooting van dit jaar voor onkosten van de registers van den Burgerlijken Stand mede niet voldoende zijn om het verschuldigde daar voor te kwijten, daardoor de suppletoire Registers welke wij tot heden hebben benoodigd gehad, die kosten een Som van f.53,59 bedragen, en mitsdien eene tekort opleverd van f.1,59 voor welk tekort wij de vrijheid gebruiken mede UEGA autorisatie te verzoeken om het zelve uit de onvoorziene Uitgaven van dit Jaar te mogen voldoen.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 6 December 1827

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Berigt Stierhouder of Keurmeester

Daar er in den loop van dit jaar geen verandering in deze Gemeente is voorgevallen met betrekking tot den Stierhouder of Keurmeester ingevolge het Reglement bij HEGA de Heeren G.S. van Zeeland den 20 October 1817 gearresteerd zo heb ik de Eer daar van Uwe Excellentie bij deze te berigten.

De Burgemeester van Arnemuiden

J.H.Schorer

22 December 1827

Idem

Onderwerp: Staat Handteekening van Burgemeester etc

In voldoening aan Uwe Excellentie dispositie in dato 15 december dezes jaars heb ik de Eer hierbij aan Uwe Excellentie te doen toekomen de staat in triplo van mijne handteekening zo mede die van mijn Plaatsvervanger en twee leden van den Raad teneinde door uwe Excellentie tot de tekening der attesten van de Nationale Militie voor 1828 te worden gekwalificeerd.

De Burgemeester van Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 24 December 1827

1828

Idem

Onderwerp: Staat Broodzetting

Hierbij gaat de Staat der Broodzetting dezer Gemeente voor het laatste kwartaal van het vorig jaar, zoals die naar de opgaaf van de marktprijzen alhier is geregeld geworden

Burgemeester & Wethouders

Der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 2 Januarij 1828

Idem

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat gedurende de nu verloopene drie maanden van het vorig jaar, geen verandering van het bestuur Secretaris of ontvanger dezer stad heeft plaats gehad

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 2 Januarij 1828

Idem

Onderwerp:Berigt nieuwe maten Gewigten

Berigt dat in deze Gemeente een voortdurend toezicht word gehouden op het uitsluitend gebruik van de nieuwe Nederlandsche maten & gewigten, en dat tot heden geen overtredingen op de deswegens gemaakte bepalingen zijn ontdekt geworden.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 2 Januarij 1828

Idem

Onderwerp:Borderel Kwitantie

Tractement veldwachter

Ik heb de Eer Uwe Excellentie hierbij te doen toekomen een Borderel van gedane overstorting bij den Agent van 's Rijkskassier te Middelburg voor drie maanden tractement van den veldwagter dezer gemeente over het Eerst kwartaal van dit Jaar.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 2 Januarij 1828

Idem

Onderwerp:Berigt Fabrieken Trafieken of Werkwinkels

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat gedurende het nu afgeloopen Jaar 1827 geen verandering is voorgekomen in de Fabrieken of Trafieken of Werkwinkels welke in deze stad worden gevonden.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 2 Januarij 1828

Idem

Onderwerp:Berigt Bedelarij

Berigt dat bij ons steeds een aanhoudend toezicht word gehouden betrekkelijk de Wering der bedelarij en dat in den Loop van de vorige drie maanden geen bedelende persoonen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

den 2 Januarij1828

Idem

Onderwerp: Berigt vaccine

Berigt: bij ons geen rapporten zijn ingekomen dat gedurende het laatste kwartaal van 1827 iemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 8 Januarij 1828

Idem

Onderwerp:Staat van bevolking geboren & overledene in 1827

Hierbij de staten van bevolking dezer gemeente zoals die was op den 31 december 1827 en die van de geborene en overledenen, nevens de tabel van laatstgemelde van 1827

Voorts zijn in dat jaar in deze gemeente 17 Huwelijken voltrokken en hebben alhier geen Echtscheidingen plaatsgevonden.

De Burgemeester & Wethouders

Der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

12 Januarij 1828

Aan HEGA Heeren G.S van Zeeland

Onderwerp:Brandbluschmiddelen.

Het besluit van UEGA van 23 Nov l.l no 2 houdende mededeling van Z.M. besluit van den 29 October te voren no 35 omtrent de aanschaffing van brandbluschmiddelen in de gemeente bij ons ingekomen zijnde, hebben wij de eer UEGA te berigten dat in deze Gemeente een behoorlijke en voldoende Brandspuit wordt gevonden met de daar toe noodige hulpmiddelen en dat wij van oordeel zijn zonder dat meerdere hulpmiddelen behooren aangeschaft te worden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 12 Januarij 1828

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Verzoek om diligent? verklaring betrekkelijk

De inzending van het plan voor een nieuwe

Begraafplaats.

Daar den Raad dezer Stad naar aanleiding van UEGA besluit van den 6 September 1827 no 3 betrekkelijk het aanleggen van eene nieuwe begraafplaats voor deze Gemeente werkzaam heeft, doch omtrent een daartoe geschikt terreinzich nog niet volkomen heeft kunnen bepalen, zo nemen wij de vrijheid UEGA te verzoeken om dienaangaande deligent\diligent ? te verklaren terwijl wij zullen trachten door het inzenden van de noodige beraming en deliberatien van den Raad daar aan ten spoedigsten te voldoen.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 12 Januarij 1828

Idem

Onderwerp:Nominative Staat van gealimenteerd

Wordende kinderen

In voldoening aan UEGA Besluit van den 26 October 1827 no 6 hebben wij de Eer nevens deze aan UEGA te doen toekomen de nominative staat der kinderen welke door het Diaconie Armbestuur dezer stad gealimenteerd worden en wel over de jaren 1826 & 1827 als zijnde over 1825 geen kinderen door dat bestuur onderhouden, terwijl in deze gemeente geen andere Inrigting dan het hier voren genoemde bestaat.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 12 Januarij 1828

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden

Onderwerp: Gearresteerde Begrooting 1828

Onder geleide dezes hebben wij de Eer aan Uw Eerw: te doen toekomen een Exemplaar van den Staat van begrooting voor het Diaconie Armbestuur dezer stad zoals die door den Raad voor 1828 is gearresteerd en bij dispositie van Heeren G.S. van den 9 Novb.1827 goedgekeurd met verzoek Uw Eerw: daar aan zich gelieven te houden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars.

Den 12 Januarij 1828

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Reglement's Jans Arbeiders

De Bedenkingen op het door ons bij UE GA ingediend Reglement omtrent de VerEenigingen van Werklieden bij UEGA dispositie van den 3 December 1827 no 2 , ons te kennen gegeven door ons aan den Stedelijken Raad medegedeeld zijnde, zo heeft dezelve die wijzingen in dat Reglement gebragt en hebben wij mitsdien de Eer hetzelve alzoo met een afschrift van het Tarief van de bepaalde Loonen van den 28 September 1805 in dat Reglement aangehaald ten nadere goedkeuring aan UEGA aan te bieden.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 15 Januarij 1828

Aan de Provinciale Commissie van Landbouw in Zeeland

Onderwerp: Kennisgeving van een Hengsthouder

Ik heb de Eer in voldoening aan art.4 der Publicatie van Heeren G.S. dezer Provincie van den 20 Januarij 1817 hier bij aan UE Gestrenge te doen toekomen het bewijs van Adriaan Adriaanse Landman in deze gemeente waar bij denzelven te kennen geeft het voornemen te hebben dit jaar weder een hengst te houden.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

J.H.Schorer.

Den 15 Januarij 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Borderel kwitantie Tractement Veldwagter 1e kw: 1828

Hierbij een Borderel van gedane overstorting bij den Agent van 's Rijks kassier te Middelburg voor tractement van de veldwagter dezer gemeente over het Eerste kwartaal dezes Jaars.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 15 Januarij 1828

Idem

Onderwerp:Berigt aanvrage van de dienende bij de Nationale Militie

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat bij ons geen van de reeds dienende bij de Nationale Militie behoorende tot deze gemeente geen aanvragen zijn ingekomen tot bekoming van vrijstelling en ontslag uit den dienst.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars.

Den 15 Januarij 1828.

Idem

Onderwerp: Proces Verbaal Stedelijke Kas

Wij hebben de Eer nevens deze aan Uwe Excellentie te doen toekomen een proces Verbaal betreffende den Staat van de Stedelijke Kas door ons opgemaakt , zoals die door ons op den 23 dezer bij het nazien van het Journaal en Register van den Ontvanger is bevonden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 23 Januarij 1828

Aan den Wel Edele Gestrenge Heer

Kolonel Komm. Der 2 afd Infanterie

Te 's-Hertogenbosch

Onderwerp:Verzoek attesten van in dienst zijnde

Miliciens

Ik heb de Eer UEGestrenge te verzoeken van aan mij te laten toekomen de certificaten van Activiteit van de onderstaande miliciens te weten:

Willem Dingemanse fuselier 5 Kompagnie 1 Batt:2 afdeeling van de Ligting 1823 no 11323 stamboek

Johannis de Nooijer fuselier 4 Komp: 1 Batt: 2e afdeeling van de Ligting van 1824

De Burgemeester van Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 25 Januarij 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Inzending Inschrijving Reg:

Alphabetische Lijst Ligting 1828

Ik heb de Eer bij deze aan uwe Excellentie te doen toekomen het Inschrijving Register & Alphabetische lijst van de manspersonen in 1809 geboren en tot deze gemeente behoorende, en tevens te berigten dat geen vrijwilligers voor de Nationale Militie zich hebben aangeboden.

De Burgemeester van Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 29 Januarij 1828

Aan het Diakonie Armbestuur van Arnemuiden

Onderwerp: Verleende Onderstand A.Huiszoon

Gisteren is ons toegekomen eene missive van Heeren Burgemeester en Wethouders der stad Middelburg waar bij HEA te kennen geven dat van het College van Regenten van den algemeene armen bij missive copielijk hierbij is gevoegd kennis is gegeven dat door het zelve is voorzien in de armoedige omstandigheden van Abr: Huiszoon met zijn vrouw en 2 kinderen, welke alhier van 1813 tot 1827 hebben ingewoond met verzoek om van de verleende onderstand ingevolge de bestaande voorschriften restitutie te doen, en om te mogen weten of men verlangd dat bij voortduring die onderstand word verleend.

Uw Eerw: daar van kennis gevende verzoeken wij Uw Eerw: dien aangaande ons schriftelijk berigt te doen, met terugzending van de bijgevoegde copie missive

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

J.de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan:Baars

Secretaris

Den 26 Januarij 1828

Aan de Heer Controleur Wils

Te Middelburg

Onderwerp: Publicatie Kohier Grondbel. 1828

Ik heb de Eer UEG te berigten dat het kohier van de grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde Eigendommen dezer gemeente over dit loopend jaar ingekomen zijnde heden daar van bij Publicatie aan mijne gemeente is kennis gegeven en dadelijk aan den Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 31 Januarij 1828

Aan Heeren Burgemeester en Wethouders der stad Middelburg

Onderwerp: verleend onderstand A.Huiszoon

Na de nodige informatiën te hebben ingewonnen omtrent zekeren A.Huiszoon, welke met zijn vrouw en 2 kinderen door het kollegie van Regenten over den Algemeene Armen in UEA stad in hunne armoedige omstandigheden worden tegemoed gekomen en die tot onze gemeente behooren, waarvan UEA bij derzelven missive van den 14e der vorige maand ons kennis hebben gegeven, hebben wij de Eer UEA als nu te berigten dat het Armbestuur dezer stad bereid is de verleende onderstand aan dezelve te restitueren , maar tevens verlangd dat daar mede niet verder worde voortgegaan.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars

Secretaris

1 februarij 1828

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden

Bij een circulaire van den Heer Gouverneur dezer Provincie word ons te kennen gegeven dat het meermalen gebeurd dat jongelingen welke bij Armeninrigtingen worden opgenomen, niet in het jaar waarin zij Militiepligtig zijn ter inschrijving voor de Loting worden aangegeven, waardoor zij krachtens de bestaande Wetten zonder loting worden ingelijfd van het voorregt van het groot verlof verstoken zijn en de Armbesturen tot boeten worden verwezen.

Het is dus naar aanleiding van die aanschrijving dat wij de eer hebben Uw Eerw: te verzoeken om bij het aannemen van zodanige kinderen den ouderdom van dezelve zoals die door de ouders of naastbestaande wordt opgegeven op Uw Eerw: Registers niet alleen aan te teekenen maar ook Uw Eerw: van de echtheid te verzekeren door het vorderen van een Extract uit het Register van geboorte dat op ongezegeld papier kan worden verleendt.

Bij die gelegenheid moeten wij ook Uw Eerw: te kennen geven dat door de bijzondere meerdere uitgaven welke wij behoeven de stad in den loop van dit jaar verpligt zijn te doen, en die wij wenschen zonder de gemeente met lasten te bezwaren te effectueren, wij ons even daar door in de onmogelijkheid zien gebragt om ons oogmerk ten opzichte van de Herstelling van den kerkenregenbak onder de aan Uw Eerw: voorgestelde voorwaarden ten nutte der gemeente in dit jaar ten uitvoer te brengen, waardoor den tegenwoordige Pachter derzelve in die pacht kan blijven, waarvan UwEerw: hem gelieve kennis te geven.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J. de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 11 Februarij 1828

Aan de Centrale Directie van Walcheren

Onderwerp: Beweiding der wegen

Wij hebben de Eer in rescriptie op UE missive van den 24 Januarij l.l. no 4 betrekkelijk het beweiden der Wegen UwEd: te berigten dat wij zeer gaarne UwEd: de behulpzame hand zullen verleenen in het tegengaan der abuizen die UEd ons hebben medegedeeld dat bij het beweiden der Wegen plaats hebben en ten dien einde aan die twee personen welke in onze gemeente dit jaarlijks word vergund en die door hunne gelegenheid reeds genoegzaam aan bepaalde wegen zijn verbonden voor den aanvang der beweiding dezelve nogmaals ernstig aanmanen om die voorwaarden door UwEd: daarbij voorgeschreven stiptelijk in acht te nemen en naar te komen met aanzegging zij bij nalatigheid van die gunst verstoken worden, terwijl wij den veldwagter dezer gemeente daar op bijzonder zullen doen surveilleren en alzo trachten mede te werken om UwEd heilzaam oogmerk ten dezen te bereiken.

Burgemeester & Wethouders van de stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den13 Februarij 1828

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden

Onderwerp: Onderstand A. Huiszoon

Op Uw Eerw: berigt van den 29 Jan: l.l hebben wij betrekkelijk het huisgezin van A.Huiszoon aan Heeren Burgem: & Wethouders der stad Middelburg bij missive te kennen gegeven, men bereid was van de aan het zelve verleende onderstand door den algemeene armen aldaar restitutie te doen, met verzoek om daar mede niet verder voor te gaan.

Heden ontvangen wij van HEA eene missive van den 7 dezer waar in word te kennen gegeven dat voorscr: huisgezin zonder bedeeling niet kan blijven bestaan en dat zo niet de menschelijkheid, voorzeker de wet van den 28 November 1818 vorderd dat in de noden van de hulpbehoevende onmiddellijk worde voorzien,terwijl men vraagd of Uw Eerw: aan het niet verleenen van verderen onderstand de voorwaarde hecht dat gem: huisgezin zich naar deze gemeente terug begeve zoals in het Prov.blad no 11 van 1827 word voorgeschreven en inmiddels met het uitreiken van alimentatie aan voorschreve huisgezin zal worden voortgegaan onder mededeling van het vorengemelde verzoeken wij Uw Eerw: antwoord daar op zo spoedig doenelijk te mogen geworden om daar op te kunnen rescriberen.

Indien Uw Eerw: mogte verlangen dat voorschr; huisgezin naar deze gemeente terugkeert, gelieve Uw Eerw: bedagt te zijn, dat dezelve behalve onderstand ook huisvesting zal behoeven.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden.

Voor de Burgemeester

A. van Eenennaam

wethouder

ter ordonnantie van dezelve

Corn;Dan;Baars

Secretaris

Den 13 februarij 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Duplicaat Register van de Verlofg. Nat:Militie

Ik heb de Eer bij deze aan Uw Exc: te doen toekomen het Duplicaat Register van de verlofgangers der Nat:Militie, behoorende tot deze gemeente op welker gedrag en de vervulling hunner pligten bij de Wetten op de Nationale Militie voorgeschreven voor zo ver mij bekend is niets aan te merken

De Burgemeester der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 13 Februarij 1828

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp:Aanleg van een nieuwe begraafplaats

Wij hebben de eer, nevens deze aan UEGA te doen toekennen een afschrift van de deliberatiën van de raad dezer stad van den 9: dezer maand betrekkelijk de voordragt tot het aanleggen van een nieuwe begraafplaats voor deze gemeente met een tarief van de kosten bij het begraven in de kerk en op het kerkhof welke thans alhier betaald worden en zulks in voldoening aan UEGA besluit van den 6 September 1827 no 3

Burgemeester &Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

20 Februarij 1828

Aan de Heer Militie Kommissaris in Zeeland

Onderwerp: Inventaris en bewijsstukken

Vrijstell:Nat: Militie

Ik heb de Eer aan UEG te doen toekomen de ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van den dienst der Nat:Militie door op den 22 dezer te Veere uit mijne gemeente geloothebbende personen met bijvoeging van de daar bij behoorende Inventaris

De Burgemeester der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 25 Februarij 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Afrekening Miliciens Ligting 1823.

In voldoening aan Uw circulaire van 13 augustus 1827 hebben wij de Eer Uwe Excellentie te berigten dat de Miliciens behoorende tot deze gemeente van de Ligting van 1823 met hunne Korpsen hebben afgerekend te weten

Cornelis Leeuwen Kannonnier 2 Klasse 5 Komp 3 Bataillon Artillerie te Delft op den 1 October 1827

Willem Dingemanse fuselier 5 Komp.1 Bataillon te Middelburg den 1e November 1827

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 1e Maart 1828.

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp;opgave dag invorderbaarstelling

Koh:grondbelasting 1828

Wij hebben de Eer Uwe Exc: te berigten dat in deze Gemeente op den 31e Jan: dezes jaars de invorderbaarstelling der Kohieren van de grondbelasting over den dienst van 1828 is gepubliceerd geworden en zulks in voldoening aan Uwe Exc: aanschrijving van den 26 dezer maand A no 3165/1 4e afd.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars

Den 27e Maart 1828

Idem

Onderwerp:Berigt Personeel van het bestuur

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat gedurende de nu verloopenen drie maanden van dit jaar geene verandering in het Personeel van het bestuur, Secretaris of ontvanger dezer stad heeft plaats gehad.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 1 April 1828

Idem

Onderwerp:Staat der broodzetting

Wij hebben de eer aan uwe Excie te doen toekomen de staat der Broodzetting in deze gemeente over het Eerste Kwartaal van dit jaar, zoals die naar de opgave der marktprijzen alhier is geregeld geworden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 1e April 1828

Idem

Onderwerp:Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat in deze Gemeente een voortdurend toezicht word gehouden op het gebruik van de nieuwe Nederlandsche maten & gewigten en dat tot heden geene overtredingen op de deswegens gemaakte bepalingen zijn ontdekt geworden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 1 April 1828

Idem

Onderwerp:Wering bedelarij

Daar alhier een duurzaam toezicht op de bedelarij word gehouden zo hebben wij de Eer uwe Excellentie te berigten dat gedurende de nu verloopene drie maanden geen bedelende personen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 1 April 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland &

De Provinciale Commissie van Geneeskundig toevoorzicht

In Zeeland

Onderwerp:Berigt Vaccine

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat bij ons geen rapporten zijn ingekomen dat gedurende het Eerste kwartaal dezes jaars iemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 7 April 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Verbaal Plaatselijke kas

De Staat der Stedelijke Kas door ons opgemaakt en nagezien zijnde hebben wij van onze bevinding daar van verbaal opgemaakt waarvan wij de Eer hebben volgens de bestaande verordeningen een door ons geteekend verbaal onder geleide dezes aan uwe Excellentie te doen toekomen

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonantie van dezelve

C.D.Baars

Den 5 April 1828

Aan de Heer Arrondissement IJker te Middelburg

Onderwerp:Aanschaffing een stel maten en gewigten

Voor de school

Naar aanleiding van het besluit van HEGA de Heeren G.S. dezer Provincie van den 7 febr: dezes jaars verlangen wij een volledig stel maten en gewigten voor de school dezer stad aan te schaffen en hebben mitsdien de Eer UEd: kennis te geven dat wij van de gelegenheid tot het bekomen derzelve Uw Ed: bij art 1 etc van evengemeld besluit opgedragen wensche gebruik te maken ten welk einde wij UEd: verzoeken om ons opgave te doen van de daar toe gevorderde kosten opdat wij de verEischte voordragt aan Heeren G.S. kunnen inzenden.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

Voor de Burgemeester

J. de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan:Baars

Den 12 April 1828

Aan Heeren Burgemeester en

Wethouder der stad Middelburg

Onderwerp: over verdronken J. Meeuwsen

Wij hebben de Eer in antwoord op UEA missive van gisteren te berigten dat met betrekking tot den waarschijnlijk verdronken vader van den Loteling G.C. Meeuwsen op den 1 febr:l.l. ter Griffie dezer gemeente geene verklaring is gedaan en alzo buiten de mogelijkheid zijn aan UEA verlangen te voldoen; evenwel is de zaak ons niet onbekend, aangezien wij op die tijd vernomen hebben, dat eenige visschers dezer Plaats een verlaten vaartuig aan het einde van het kanaal hebben gevonden, welke bevaren werd door schipper J.Meeuwsen die daar mede daags te voren en dus op den 31 Jan: l.l. in de namiddag van de Werf alhier was afgevaren en dat zij dit vaartuig alhier hebben gebragt, waarvan aan de Heer Herklotz ? als Opperstrandvonder bewestenschelde is kennis gegeven die dan ook daar op voorschr: vaartuig aan de vrouw van gem: J.Meeuwsen bij reclamatie en bewijs van Eigendom heeft laten volgen, en dat voorschr: visschers wel van gedachte zijn geweest en nog zijn die man over boord is geslagen en verdronken hoewel wij niet vernomen hebben denzelven hier of daar is aangespoeld of opgehaald is geworden.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan:Baars

Secretaris

Den 15 April 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Inzending Borderel Kwitantiën

Van overstorting

Ik heb de Eer bij deze aan uwe Excellentie te doen toekomen een Borderel van gedane overstorting bij den Agent van 's Rijks Kassier te Middelburg voor Tractement

Van den Veldwagter dezer gemeente voor het 2e Kwartaal dezes jaars zo mede twee Duplicaat kwitantiën wegens overstorting bij gemelden Heer Agent, als een voor het Register van het Staatsblad over 1827 en een voor het Staatsblad van dit jaar.

De Burgemeester van Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 15 April 1828

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp:Tariefregten bij het begraven

Bij UEGA Resolutie van den 7 Maart j.l.no 21 betreffende de autorisatie tot het aanleggen eener nieuwe begraafplaats buiten deze stad zien wij ons uitgenoodigd om aan UEGA vergadering een concept tarief in te zenden; den betalingen welke voor het openen, sluiten & onderhouden der graven moeten worden gedaan ten einde die retributiën door het bestuur word ingevorderd en in de Gemeente rekening in ontvang te verantwoorden.

Wij nemen de vrijheid aan UEGA dienaangaande te kennen te geven dat bij de deliberatiën van den Raad dezer Stad van den 9 Februarij l.l. is in aanmerking genomen dat aangezien die opgegeve begraafplaats niet zonder aanmerkelijk bezwaar ten koste dezer stad kon worden aangelegd en kerkmeesters of Kerkeraad dezer gemeente geen retributie begere voor het gemis van Kerkregten,dewijl alhier zelden in de Kerk werd begraven en van het bestaande kerkhof niets ten behoeve de kerk werd betaald men het niet noodig oordeelde de begravenis kosten voor de Ingezetene te verzwaren,waarom dan ook bij die deliberatiën niet anders is gevoegd geweest dan een afschrift van het als nog bestaande tarief waarin ook met betrekking tot het Kerkhof niet anders voorkomt dan het loon voor den grafdelver die daar voor het kerkhof opend, sluit het graf maakt en het Kerkhof zo met betrekking tot het gapad op het zelve, als het maijen van het gras en onderhoud dat den Raad verlangde zulks mogt blijven bestaan, zonder eenige regten te doen invorderen daar het voornaamste gedeelte van hare ingezetenen zeer behoeftig zijnde ter naauwernood het maken der Kist en die van het graf kunnen betalen en zelfs zeer dikwijls den toevlugt tot het Armbestuur moeten nemen zijnde de onkosten bij de begraving voor de verdiensten van den grafdelver zoals wij een hadden bij de hier vorengemelde missive op te geven als volgt:

Voor een graf van 1 Persoon op de Lijkbaar gedragen wordende f.1,50

Een Lijk tot de 12 Jaren f.1,00

Een kind tot de 4 jaren f.0,75

En van die welke door den armen

Begraven worden

Een gewoon graf f.1,00

Voor een kind tot de 12 jaren f. 0,75

Een Kind tot de 4 jaren f.0,50

En in de Winter bij vorst wanneer de Grafdelver de bijl tot het kappen moet gebruiken het dubbeld loon van het hier voren bepaald.

Wij hebben gemeend het vorenstaande UEGA te moeten mede deelen en tevens te verzoeken het daar voor te mogen houden dat deze orde van zaken blijven bestaan, zonder verder eenige retributiën ten behoeve der Stads Kas bij de begravingen te doen invorderen.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 15 April 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Inschrijving voor gedenkteeken H.D.Guijot

Bij Uwe Excellentie misive in dato 20 Februarij l.l. no 1638/2 A1 afd hadden wij de eer te ontvangen eene uitnoodiging om ook met onze Gemeente te helpen voorzien in eene bijdrage tot het oprigten van een gedenkteeken ter nagedagtenis van wijlen den Heer H.D.Guijot te Groningen.

Hoe armoedig ook de inwoners van Arnemuden wezen mogen, als nagenoeg alleen uit schamele Visschers en arbeiders bestaande, zouden zij zeker niet onttrokken hebben, om naar hun vermogen bij te dragen bij aldien men des noodzakelijk bevonden zijnde eene ondersteuning voor den waarlijk hoogst verdienstelijke Guijot, gedurende zijn leven van hun mogt verlangd hebben dan na zijnen dood nog bijdragen te doen, waarvan de dadelijke vruchten in de aanschouwing alleen voor de Inwoners der stad Groningen kunnen genoten worden, vermeenen wij dat Uwe Excellentie, ons ten goede zult houden, wij door onze armoedige Gemeente ons verplicht gevoelen verschoning te vragen om in de bijdrage of Inschrijving eenige deel te neemen, terwijl wat de leden van het bestuur betreft, sommige derzelve in andere betrekkingen zich reeds in de gelegenheid hebben gezien, om deze bijdrage te helpen ondersteunen.

Burgemeesters & Wethouders der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 15 April 1828

Aan de Centrale Directie van Walcheren

Onderwerp: Beweiding der Wegen

Naar aanleiding van UE missive van den 17e dezer maand no 25 hebben wij de Eer tot het beweiden der wegen in deze gemeente aan UE op te geven de personen van

Adriaan Zuurmond, en wel op de Wegen aan de westzijde van deze gemeente en

Jan Tramper op de wegen aan de Oostzijde gelegen.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 22 April 1828

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Inzending Diaconie Rekening 1827

Door den Raad dezer stad de Arm Rekening over 1827 op heden opgenomen en gearresteerd zijnde, hebben wij dezelve nevens met de daar bij behoorende Specifieke Staat beide in triplo ter nader approbatie aan UGA aan te bieden, terwijl de aanmerkingen deze toen reeds door ons aan het Armbestuur zijn medegedeeld geworden en vertrouwen dat aangezien de begrooting voor dit jaar meer in overeenkomst met de rekening is gebragt dezelve ook daaraan nu in het vervolg zal beantwoorden.

Den April 1828

Idem

Onderwerp: Inzending Stads Rekening

De Rekening dezer Stad over het voorgaande jaar 1827 door de Stedelijke Raad op heden nagezien en bij voorraad opgenomen zijnde, hebben wij de Eer dezelve in triplo met de daar bij behoorende bescheiden bij deze aan UEGA te doen toekomen.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 27 April 1828

Aan den Wel Eerwaarden & Zeer Geleerde Heer J: Wanrooij Predikant te Arnemuiden

Onderwerp:Gebeden Prinses der Nederlanden.

Wij hebben de Eer aan U:Eerw: hier nevens te doen toekomen een bij ons ontvangen besluit van den Koning, houdende Uitschrijving van gebeden voor den voortdurende Welstand en de Voorspoedige bevalling van hare Koninglijke Hoogheid de Prinses Frederik der Nederlanden, en verzoeken Uw Eerw: van den inhoud van voorschreve Uitnoodiging wel te willen voldoen.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 25 April 1828

Aan Zijne Excellentie de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Benoodigd stel Maten & Gewigten

Voor den School

Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excellenties circulaire van den 25 der vorige maand betrekkelijk de opgave van de benoodigde stellen maten & gewigten ten dienste der openbare scholen, Uwe Excellentie te berigten dat een volledig stel maten en gewigten zoals die in het besluit van Heeren G.S. van den 7 Februarij dezes Jaars is bepaald te moeten bestaan, voor de Gemeente daar maar Eene school gevonden word, voldoende zijn zal en dat door ons noch geen aankoop is gedaan van zodanig stel maten & gewigten maar alleen bij missive aan den Arrondissements IJker is kennis gegeven dat wij verlangen van de gelegenheid bij art 1 van het bovengemelde besluit gebruik te maken, dan alvorens opgave van de kosten verzochten, dewelke echter noch niet aan ons zijn opgegeven geworden.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Secretaris.

Den 3 Meij 1828

Idem

Onderwerp: Kosteloos onderwijs aan Armkinderen

Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 30 der vorige maand, betrekkelijk het kosteloos onderwijs aan kinderen van huiszittende behoeftigen verleend wordende bij deze aan Uwe Excellentie een door ons ingevulde staat daarvan te doen toekomen.

Burgemeester & Wethouders der Stad Arnemuiden

Bij absentie van de Burgemeester

De Wethouder

J. de Marée

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Arnemuiden

Den 7 Meij 1828

Aan Heeren G.S. Van Zeeland

Wij hebben de Eer in voldoening aan UEGA besluit van den 2 dezer maand betrekkelijk de Invoering en gebruik der nieuwe Inhoudsmaten voor drooge waren UEGA te berigten dat wij behalven eene bekendmaking waarbij wij de Ingezetenen aan het verpligtend gebruik van die nieuwe Inhoud maten hebben herinnerd, ook daar te boven noch de Winkel en nering doende mondeling hebben laten aanzeggen dat alle openbaar gebruik der oude afgeschafte maten is verboden, en uit hunnen winkels moeten zijn geweerd; terwijl wij reeds een nieuwe Turfton, en een maat voor aard-en boomvruchten voor stadsgebruik hebben aangeschaft, zo ook de nodige order tot aankoop van een kalkmaat, waarvoor het gebruik zelden voorkomt hebben gegeven en alzo de bediende dezer stede genoegzaam daar door zullen voorzien zijn van die inhoudt maten welke in gebruik alhier voorkomen.

Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J. de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den12 Meij 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat onderwijs van Arme kinderen

De Schrijffout welke in de staat der Inlichtingen nopens het kosteloos onderwijs aan kinderen van huiszittende behoeftigen of minvermogende bij missive van den 7e dezer aan Uwe Exc: ingezonden, was ingeslopen en die Uwe Excie bij missive van den 10e dezer no 998 B 2e afd ter fine van rectificatie ons heb terug gezonden, hebben wij de Eer thans geredresseerd, nevens deze aan Uwe Excie: te doen toekomen.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan:Baars.

Den 17 Meij 1828

Arnemuiden den 17 Meij 1828

Onderwerp: berigt op het voorstel tot gebruik van het gras op de wegen.

In antwoord op UEd missive in dato 8 deze no 8 hebben wij de eer te kennen te geven dat daar het gem: getal wegen welke er onder Arnemuiden aanwezig steeds beweid worden door de personen welke daartoe op onze voordragt de vergunning van UEd; bekomen hebben en voor alsnog geene wegen of gedeeltens derzelve onder onze gemeente worden gevonden op welke de door UED: voorgestelde maatregelen van toepassing kunnen zijn daar wij anders zeer genegen zouden zijn ook in dezen mee te werken en de heilzaame bedoeling van UE te helpen en ten allen tijde het raadzaamste zoude vinden om de uitgifte van het gras hetwelke op de wegen mogt bevonden worden aan het plaatselijke besturen over te laten op zoodanige conditiën en voorwaarden als UED van oordeel zouden zijn dat hierbij zoude behoren in acht genomen te worden; waarmede wij vertrouwen aan UEG verlangen te hebben voldaan.

Aan Centrale Directie van Walcheren

Burgemeester & Wethouder

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Aan Zijn Excellentie de heer Gouverneur.

Arnemuiden 24 Meij 1828

Onderwerp: Genootschappen welke aan schamele armen

Onderstand verleenen.

In voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 19 dezer maand betrekkelijk genootschappen welke aan schamele armen onderstand verleenen hebben wij de eer Uw Excellentie te berigten dat zoodanige genootschappen in deze gemeente niet aanwezig zijn

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J. de Marée

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Idem

Arnemuiden 24 Mei 1828

Onderwerp: Zuivering der boomen & hagen

Van Rupsennesten.

Wij hebben de eer Uwe Excellentie te berigten dat wij naar aanleiding van de publicatie en Resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten van den 26 Januarij 1826 en Uwe Excellentie circulaire van den 9 Februarij dezes jaars met betrekking tot Zuivering der boomen hagen & struiken van rupsennesten bij afkondiging van den daar omtrent bestaande Wet de Gemeente tot opvolging der zelve hebben opgewekt en de noodige orders gesteld tot zuivering van die boomen welke de gemeente aankomen;terwijl bij de schouwinge dien aangaande gedaan is bevonden dat de bevolene zuivering allerwege in de gemeente is geschied en dat tot heden geen rupsennesten zijn ontdekt geworden.

De Burgemeester & Wethouders

Van Arnemuiden

J.de Marée ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Idem

Onderwerp: Duplicaat Register van de Verlofgangers Nat: Militie

Ik heb de Eer bij deze aan Uwe Excellentie te doen toekomen het duplicaat Register van de verlofgangers der Nationale Militie behoorende tot deze gemeente op welkers gedrag in de vervulling hunner pligten bij de Wetten op de Nationale Militie voorgeschreven voor zo ver mij bekend is niets is aan te merken.

Burgemeester van Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 2 Junij 1828

Aan de Wel Edelen Gestrenge Heer Mr.Balsnijders Kapitein van de

5 Comp:Schutterij van Arnemuidente Middelburg.

Onderwerp: Loting Schutterij

Naar aanleiding van art:10 der Wet op de schutterijen van den 11 April 1827 de loting van de Ingeschrevene voor deze gemeente bepaald zijnde op zaturdag den 21 dezer maand des nademiddags ten drie uren op het stadhuis alhier, zo hebben wij de Eer onder kennisgeving daarvan ingevolge het bepaalde bij art:13 van Zijne Majesteits besluit van den 21 Maart dezes jaars te verzoeken om bij de loting te assisteren of wel een ander daartoe Uw Gestrenge mag worden benoemd.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 6 Junij 1828

Aan de Heer predikant J.Wanrooij te Arnemuiden

Onderwerp: collecte voor het fonds ter anmoediging & ondersteuning gewapende

Dienst.

Bijgaande missive van den Heer Staatsraad Directeur generaal voor de zaken der Hervormde kerk van den 31 Jan: dezes jaars heeft het Bestuur verpligt geweest op te houden totdat door de Districts Commissie de dag van de daar in vermelde te doene collecte voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapende Dienst in de Nederlanden zoude zijn bepaald en dewelke als nu in deze gemeente zal plaats hebben op Dingsdag den 17 dezer aanstaande, zo hebben wij de Eer die Missive aan Uw Eerw: te doen toekomen met verzoek om de gemeente op Zondag aanstaande naar luid van die Missive tot eene milde bijdrage op te wekken opdat dezelve aan het oogmerk mag beantwoorden.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 10 Junij 1828.

Aan Zijne Excellentie de heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Berigt overlijden van een verlofganger Nat: Militie

Naar aanleiding van Art 179 der Wet op de nationale Militie van den 8 Januarij 1817 betrekkelijk de Uitvoering van sommige articelen van die Wet van den 9 Februarij 1810 vinde ik mij verpligt Uwe Excellentie bij deze te berigten dat op den 3; dezer Maand in mijnen Gemeente is overleden de verlofganger der Nationale Militie Auguste D. Ambroise Maalde, kannonnier der 2e klasse 3 Komp 6 bataillon Artillerie Nat:Militie behoorende tot deze Gemeente waarvoor ik de Eer heb hier bij te voegen een Extract uit het Register II en tevens Uw Excellentie te berigten dat ik op heden daar van bij gelijke Extract aan de Kommanderende officier van zijn Korps met opgave betrekkelijk de achter gelatene Kleeding en Equipements stukken heb kennis gegeven.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 17 Junij 1828

Aan Den Wel Edelen Gestrengen Heer Luit Kolonel van Winters

Komm. 6 Bat Art Nationale Militie te Vlissingen

Onderwerp: Berigt overlijden verlofganger Nat: Militie

De Persoon van Auguste d 'Ambroise Maalde, kannonnier der 2e Klasse 3 Kompagnie 6 Batt Artillerie Nationale Militie verlofganger behoorende tot mijnen gemeente op den 3 dezer maand alhier overleden zijnde vinde ik mij verpligt in voldoening art 179 der wet op de Nationale Militie van den 9 Februarij 1819 UEG met bijvoeging van een Extract uit het Register II daarvan bij deze kennis te geven en tevens dat bij denzelven geene kleeding en Equipements stukken den Lande toebehoorende zijn achtergelaten, terwijl voor zijn schuld bij zijn kompagnie volgens zijne aanteekening boekje ad f.3,86 ½ een Mouwvest en een kapot daar voor bij den zelfs Kompagnie is terug gehouden.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 17 Junij 1828.

Ga naar boven