Historische Vereniging Arnemuiden

Brievenboek 1828-1829

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden

Toegangsnummer 1200; inventarisnr 138 + 139

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Berigt afzonderlijke Fondatiën en Werkscholing
Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat in onze Gemeente geen afzonderlijke fondatiën tot het verleenen van onderstand aan huiszittende Armen bestaan, zo mede geen werkscholen tot het aanleren van eenig ambacht, waarvan Uw Excellentie bij deszelfs circulaire van den 16e dezer maand zo de zodanige alhier mogten worden gevonden ons opgave en mededeeling heb verzocht.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan:Baars
Den 24 Junij 1828

Den Heer Ontvanger van de Registratie te Middelburg
Onderwerp:Berigt testament Blaas Blaasse.
Zekere Blaas Blaasse alhier dewelke bij testament verleden voor den Notaris P.van de Graft te Middelburg den 23 Januarij 1823 voor zijne natelatene goederen heeft gedisponeerd, is thans nog in leven en niet die man dewelke den 24 Maart 1826 alhier is overleden en waarvan op den 7e September deszelven jaars door mij certificaat is afgegeven dat hij geene goederen heeft nagelaten en dat zijne Erfgenamen onvermogend waren tot voldoening van eenige kosten van vervolging en dit was letterlijk waarheid, want de man had in 1823 geene goedren om er over te disponeren en door hulp van Weldadige in deze gemeete die hem niet bestonden, is hij ter aarde bezorgd in het reeds genoemde jaar 1826
En deze inlichting die UwEd mij bij missive van den 13 dezer maand no 108 heb verzocht, vertrouwe ik voldoende zijn zal, tot voorkoming van de Registratie van voorgeschreven testament.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 24 Junij 1818

Idem
Onderwerp: Berigt testament B.Blaasse
De Inlichting welke UwEd bij missive dato 13 Junij 1828 no 108 betrekkelijk zekere Blaas Blaasse van mij verlangt bestaat hierin dat genoemde persoon nog leeft en UwEd zich die waarschijnlijk misfissen? ten aanzien van dien Blaase waar voor ik met kennelijke wetenschap op den 7 September 1826 een certificaat van onvermogen afgegeven heb, ik vleije mij deze inlichting UwEd voldoende zal wezen, terwijl het niet nagelaten heeft mijne bevreemding te wekken dat officielen correspondentie worden geëntameert over testamenten van personen welke niet overleden zijn, daar behalven de plaatsing van zoodanig een acte op het repertorium van de Notaris voor wie zodanig een stuk is verleden mijnes inzien een testament tot het overlijden van den testateur wel als een geheime Taak bij den Notaris behoort bewaard te blijven.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Baars
Den 27 Junij 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp:Berigt Personeel van het bestuur.
Bericht:gedurende de nu verloopenen drie maanden, geen verandering in het personeel van Bestuur.etc
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 1e Julij 1828

Idem
Onderwerp: Berigt gebruik maten & gewigten
Er is voortdurend toezigt op het gebruik van de Nieuwe maten & Gewigten. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
Etc
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 1 Julij 1828

Idem
Onderwerp:Wering bedelarij
Voortdurend toezigt; de laatste 3 maanden geen bedelende personen alhier ontdekt of voor ons gebragt geworden
Burgemeester & wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 1 Julij 1828

Idem
Onderwerp: Staten Broodzetting 2e kwartaal
Wij hebben de eer nevens deze aan Uwe Excellentie te doen toekomen de Staten der broodzetting en deze gemeente voor het tweede kwartaal dezes jaars zoals die naar de opgave der marktprijsen alhier is geregeld geworden en wel een over de maanden April & mei overeenkomstig de bepaling van het Provinciaal Reglement op de zetting van het brood van den 9 Julij 1818 en een over de maand Julij naar aanleiding van het besluit van Heeren G.S. van den 2 mei dezes jaars.
Buregemeester & wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 Julij1828

Idem
Onderwerp: Verbaal Staat Stedelijke kas
De Staat der Stedelijke Kas door ons opgemaakt en nagezien zijnde hebben wij van onse bevinding verbaal opgemaakt,waarvan wij de Eer hebben volgens de bestaande verordeningen en door ons geteekend onder geleide dezes aan Uwe Excellentie te doen toekomen.
Burgemeester & wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 Julij 1828

Idem
Onderwerp:Berigt over de doofstommen
In voldoening aan uwe Excellenties Circulaire van den 25e der vorige maand hebben wij het genoegen van uwe Excellentie te kunnen berigten dat in onze gemeente geen doofstommen personen aanwezig zijn
Burgemeester & Wethouders
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 Julij 1828

Aan de Heer Gouverneur & aan de Provinciale Commissie van
Geneeskundig toevoorzicht in Zeeland
Onderwerp:Berigt vaccine
Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat bij ons geen rapporten zijn ingekomen dat in den loop van het Tweede kwartaal dezes jaars iemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.
Burgemeester & wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 7 Julij 1828.

Aan Heeren Burgemeester & Assessoren van Nieuw- en St.Joosland
Onderwerp:Kennisgeving van den Herijk
Naar aanleiding van art 5 van het besluit van Heeren G.S. dezer provincie van den 20e februarij l.l. hebben wij de Eer UEd: bij deze kennis te geven dat den Arrondissements IJker mede voor UwEd: Gemeente tot de Verificatiën en herijking der Nederlandsche maten& gewigten op het stadhuis alhier zal komen vaceren op maandag & Dingsdag den 14 & 15 Julij aanstaande van 's morgens ten 9 tot 's middags ten een Uren en voorts voor hun die zulks verkiezen mogten van den 16 e tot den laatsten Julij wederom ten zijnen Kantore te Middelburg ; daartoe zal de dienst staan.
Dit bovengemelde berigt door den Arrondissements IJker is ons gedaan, met verzoek UwEd: ook daar van mogen kennis geven aan de belanghebbende Ingezetenen van UwEd Gemeente.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
A. Van Eenennaam
Wethouder
Ter ordonnantie van dezelve
C.D. Baars
Den 4 Julij 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Borderel tractement Veldwagter
3e kw. 1828
Ik heb de eer aan uwe Excellentie bij deze te doen toekomen Eeen Borderel van gedane overstorting bij den Agent van 's Rijks kassier te Middelburg , voor Tractement van den veldwagter dezer gemeente over het 3e kwartaal van dit jaar.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
J.H.Schorer

Aan de Heer Officier van Justitie te Middelburg
Onderwerp: Proces verbaal beschuldiging J. Verstraate.
De beschuldiging door zekere Janna Kasse, huisvrouw van T. Gifard ten laste van J.Verstrate alle alhier woonachtig, gelegd, heb ik getracht uit den weg te ruimen; dan laatstgenoemde mij berigt hebbende, hij bij UwEd gestrenge had geweest en hem gezegd hij daar van voor mij verbaal mogt doen opmaken zo heb ik daar aan voldaan en de eer dat verbaal nevens deze aan UwEdGestr te doen toekomen.
De Wethouder belast met de waarneming der Policie te Arnemuiden
Abr. Van Eenennaam
Den 23 Julij 1828

Aan de Heer Ontvanger van de Registratie te Middelburg
Onderwerp: Successie regten Teuntje Klaasse

De op den staat van overledene binnen deze gemeente door UwEd gebragte Teuntje Blaasse moet zijn Klaasse welke op den 30e september alhier is overleden; waaromtrent nog geen memorie voor het regt van successie zoude zijn overgebragt geworden , zal UE bij een nader onderzoek blijken, dat daar aan is voldaan, en zeker voor het door de overledene gemaakte legaat à f.1,50 aan den Armen dezer stad het regt van successie is betaald geworden als zijnde volgens bekomen informatie, de memorie door den secretaris dezer Gemeente opgemaakt, te uwer kantore overgebragt, en na beEediging bij het vredegeregt door hem die regten voldaan.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 30 Julij 1828.

In plaats van vorenstaande Brief is geschreven die achtervolgende:

De in deze staat genoemde Theuntje Blaasse moet wezen Klaasse, welke op den 30 Sept binnen Arnemuiden overleden is, waarvan de memorie voor het regt van successie is opgemaakt, ingezonden en het regt betaald voor het legaat van f. 1,50 door haar aan armen van Arnemuiden bemaakt.
Aldus opgemaakt te Arnemuiden
Den 2 Augustus 1828
J.H.Schorer

Aan de Heer Kommanderende officier
Van de 5 Comp 2 Bataljon Schutterij van Arnemuiden
Te Middelburg

Onderwerp:Onderzoek beslissing schutterlijken Dienst
De commissie tot onderzoek van en beslissing omtrent de redenen van vrijstelling en uitsluiting voor den schutterlijken dienst vande geloot hebbende in deze Gemeente naar aanleiding van art 1 van Zijne Majesteit besluit van den 28 Junij j.l. door den Raad dezer stad benoemd zijnde en den welke ten vorengemelde einde alhier op het stadhuis zal vaceren op Zaterdag den 9 dezer maand des nademiddag ten vijf uren, zo hebben wij de eer onder kennisgeving daarvan UwEd: Gestrenge te inviteren om ingevolge bepaalde in gemelde K.B. daar bij adsisteren of wel daartoe een ander te gelieven benoemen.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 Augustus 1828.

Aan den Eerw: Kerkenraad van Arnemuiden
Onderwerp: Benoeming Nieuwe Diakenen
Wij hebben de Eer bij deze kennis te geven dat uit het dubbeltal door Uw Eerw: voorgedragen Personen tot diakenen voor de aftredende door den Raad dezer stad zijn benoemd/
Jan Karel Crucq
En Blaas Jacobse de Nooijer
Met verzoek die benoemde daarvan te informeren en dezelve volgesn Kerkelijk gebruik te bevestigen
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.de Marée
Wethouder ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
4 Augustus 1828

Aan de Heer J.Jongejan Heel en Vroedmeester te Arnemuiden
Onderwerp: Benoeming Heelmeester J.Jongejan
Bij onderzoek voor de Schutterij
De Commissie tot onderzoek van en beslissen omtrent de redenen van vrijstelling en uitsluiting voor de schutterlijke Dienst voor de in deze gemeente geloot hebbende manschappen op het stadhuis alhier, zullende vaceren op Zaturdag den 9 dezer maand, des nademiddags ten 5 Uren, en en UwEd bij Resolutie van den Raad dezer gemeente op heden naar aanleiding van art 5 van Z.M. besluit van den 20 e Junij l.l. benoemd zijnde om als genees en Heelkundige daarbij te assisteren, zo hebben wij de eer UwEd daar van kennisgevende tevens te verzoeken Uw Ed ten dien einde op gemelde tijd en plaats te laten vinden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
De wethouder van Arnemuiden
J. de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 6 Aug: 1828

Aan de Heer Gouverneur van zeeland
Onderwerp: Inzending Duplicaat Register Verlofgangers Nat: Militie
Ik heb de eer bij deze aan Uwe Excellentie te doen toekomen het duplicaat Register van de verlofgangers der Nationale Militie, behorende tot deze Gemeente op welkers gedrag in de vervulling hunner pligten bij de Wetten op de Nationale Militie voorgeschreven voor zo ver mij bekend is, niets is aan te merken.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 6 Aug: 1828

Idem
Onderwerp:Berigt onderzoek schutterij
In voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van de 4 dezer maand betrekkelijk de verlenging van den termijn tot afdoening der werkzaamheden van de Commissie van onderzoek en tot de inlijving der manschappen bij de Schutterij, hebben wij de Eer uwe Excellentie te berigten dat wij van die vergunde verlenging hebben moeten gebruik maken, aangezien het K.B. van den 28 Junij l.l. houdende verdere maatregelen tot de oprigting van de schutterijen aan ons eerst op het laatst der voorgaande maand is toegekomen, en dat de genoemde Commissie op den 9 dezer maand hare werkzaamheden heeft voleindigd.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 20 Aug: 1828

Idem
Onderwerp:Berigt uitgaven voor lager onderwijs in 1827
In voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 18 dezer maand hebben wij de eer nevens deze een staat houdende opgave van de in 1827 in deze gemeente ten behoeve van het lager onderwijs gedane uitgaven aan uwe Excellentie te doen toekomen, welke staat is ingerigt naar het model in voorschreve circulaire vermeld.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars.
Den 27 Augustus 1828

Idem Onderwerp:Berigt verlofganger welke de najaarsexercitiën niet kan bijwonen.
De verlofganger van de nationale Militie Joos van der Weele, behoorende tot deze gemeente, dewelke in de jaren 1826 & 27 door een ongemak aan zijn been buiten staat is geweest de najaarsexercitiën bij te wonen zich als nog in den zelfden staat bevindende heeft daar van bij ons een Certificaat door den Heelmeester van Opdorp afgegeven ,overgelegd, dewelke behoorlijk gelegaliseerd wij de Eer hebben bij deze aan Uwe Excellentie te doen toekomen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 27 Augustus 1828

Aan Heeren G.S. van Zeeland
Onderwerp:Begrooting Diaconie Armbestuur.
Naar aanleiding van UwEdGA resolutiën dato 8 Maart 127 hebben wij de eer van uwEd GA nadere goedkeuring hier nevens aan te bieden de begrooting in triplo van het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden voor het jaar 1829.
Het is bij deze gelegenheid dat wij nog hebben te voldoen aan eene op ons rustende verplichting vervat in UEGA resolutie dato 9 November 1827 no 24 waar bij ons werd in overweging gegeven om voortaan de jaarlijksche reparatiën aan de pastorij niet meer uit de armen fondsen te doen bekostigen, maar om zulks aan de Kerkelijke gemeente over te laten en den uitslag dan daar toe aan te wendene pogingen aan uw Ed Groot Achtbare mede te deelen. Ofschoon wij ten einde voorschreve doel te bereiken op onderscheidene middelen bedagt zijn geweest, zijn ons, zonder onze gemeente aanmerkelijk te bezwaren zeer weinige middelen voorgekomen welke dit doel zoude kunnen bereiken vooral daar ten gevolge vroeger mededeeling van onze zijde UEGA bij resolutie dato 31 October 1823 no 9 hadden goedgevonden provisioneel de overdragt der pastorij aan de kerkelijke Gemeente niet te doen plaats hebben ; en terwijl wij bij voortduring van gevoelen zijn dat ook dit nog niet geschieden moet, hebben wij gemeend met het kerkbestuur over de onkosten tot reparatie der pastorij in nader overleg te treden, ten gevole van welk overleg dan ook de som van de reparatiën in de begrooting van het Armbestuur zoals UEGA zien zullen door ons niet is toegestaan maar daar en tegen dan ook eenige Ontvangsten uit die begrooting zijn weggelaten en door het Kerkenfonds zullen ontvangen worden, waartoe dezelve eigenaartig behooren en onder no 1,5, en 6 den ontvangsten voorkomen, behoudens deze schikking zal het Kerkbestuur de reparatie der pastorij provisioneel voor hare rekening nemen een maatregel waar bij het Armbestuur voor het oogenblik niet verliest, de Stand van zaken geheel en al laat zo als die thans is, onze gemeente niet meerder word bezwaart, en de onderhave begroting nog met een goed slot van f.52- doet sluiten; deze overweging zijn bij den Raad dan ook voldoende geweest om voorzeide begrooting met het evengemelde saldo te arresteren, terwijl wij ons vleijen UEGA dezelve ook ingelijks zal gelieven goed te keuren.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 28 Augustus 1828.

Aan Heeren G.S. van Zeeland
Onderwerp: Begrooting der stad 1829
Wij hebben de Eer hier nevens aan UEGA aan te bieden de staat van begrooting in triplo der stad voor het Dienstjaar 1829.
Uit den inhoud dezer begrooting zullen UEGA ontwaren dat de finantieele toestand van genoemde stad voor het volgend jaar geene gunstige vooruitzigten opleverd , zodat wij ons verplicht hebben gezien, zeer veel uitgaven te verminderen die wel beschouwt eigenlijk niet hadden behooren minder dan in een vorig jaar door ons voorgedragen te worden, de voorname oorzaak hiervan is de de aanzienlijke som van f.250= welke wij verplicht zijn geweest in deze begrooting te brengen voor het aanleggen der nieuwe begraafplaats en ofschoon wij bij UEGA 's resolutie de dato 7 maart 1828 no 21 voorlopig waren geautoriseerd daar voor eene som van f.300 te besteden vleijen wij ons echter dat de eerstgenoemde som daar toe voldoende zal zijn.
De Uitgaaf voor dit object is zeker zeer drukkend voor de gemeente en steld ons buiten de mogelijkheid om voor het aanstaande jaar andere nuttige Uitgaven voor te dragen, welke wij ons andersints hadden voorgesteld . deze staat van zaken doet dan ook deze begrooting met een zeer gering batig saldo sluiten en zullen ons getroosten alle mogelijke bezuiningen daar te stellen, liever dan onze gemeente met nieuwe lasten te bezwaren, iets waartoe wij te minder vrijheid vinden eenige voordragt aan UEGA te doen, daar de inkomsten der visscherij dit jaar buitengewoon en schier zonder voorbeeld gering zijn geweest hetgeen de armoede onzer ingezetenen ontegenzeggelijk heeft doen vermeerderen.
Een enkele post in de uitgaven hebben wij ons verplicht gezien met f.10 te vermeerdereren: het is die voorkomende sub no 15 voor de generale kosten van het huishoudelijk en plaatselijk bestuur, daar de ondervinding niettegenstaande alle mogelijke bezuiningen ons heeft geleerd dat de onkosten van dit artikel met alle de Registers van allerlei aart welke moeten vernieuwd of gesuppleerd worden eene meerder allocatie der voorgedragnen som van f.10 gebiedend vorderd.
Het is met deze inlichtingen dat de Raad de voorschreve begrooting heeft overwogen en aan UEGA bij deze voordraagt ons vleijende dat dezelve ook de goedkeuring van UEGA wegdragen zal.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D. Baars
Den 30 Augustus 1828.

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt behoeftigen met ongeneeslijke kwalen
Behept
Wij hebben de Eer in voldoening aan uwe Excellentie circulaire van den 28 der vorige maand betrekkelijk eene opgave van behoeftigen met ongeneeslijke kwalen behebt Uwe Excellentie te berigten dat na de nodige informatie deswegens te hebben ingewonnen, door het Diaconie Armbestuur de eenige armeninrigting welke in deze gemeente bestaat geen zodanige genoemde personen worden bedeeld of onderhouden.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonantie van dezelve
C.D.Baars
Den 3 Septb.1828

Aan de centrale Directie van Walcheren
Onderwerp: Hooijing der Wegen
Wij hebben de Eer in rescriptie op UEd: circulaire van den 7 Junij dezes jaars no 43 betrekkelijk het gebruik dat van het gras zoude kunnen gemaakt worden en waarbij UwEd: de beschikking daar over aan de Plaatselijke besturen verleend, onder behoorlijke surveillance voor de zuivering van de Kanten der Wegen door die personen aan welke dezelve ter hooijing of maaijing voor een bepaalde tijd word toegekend, UwEd: te berigten dat de wegen onder deze Gemeente nog alle beweid worden zo als wij bij onze missive van den 19 mei l.l. no 50 hebben te kennen gegeven, dan dat wij bij eventueel overlijden van die Personen welke daarmede begunstigd zijn, UwEd: daar van zullen kennis geven en als daan zeer gaarne van de vergunning in UEd circulaire vervat onder eene behoorlijk toezicht zullen gebruik maken.
Burgemeester &Wethouders van Arnemuiden.
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 10 Septb.1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: om Elucidatie over het al of niet voltrekken
Van een huwelijk
De waarnemende ambtenaar van den Burgerlijken stand dezer gemeente heeft ons te kennen gegeven dat op het laatst van de maand Julij dezes jaars Huwelijks verloving van hem is gedaan door zekeren Cornelis van Merris ? ,weduwnaar laatst gewoond hebbende te ter Nisse in Zuidbeveland en Neeltje Filius in deze Gemeente woonachtig, waarvan de ??? huwelijksafkondigingen volgens de Wetbepaling alhier zijn gedaan en den Ambtenaar van de Burgerlijken Stand te ter Nisse met Kennisgeving van de Huwelijks verloving is verzocht geworden ook die afkondigingen in zijnen gemeente te doen en na den onverhinderlijken afloop derzelve het benoodigde certificaat daar van te verleenen dat circa veertien dagen nadat de Huwelijksafkondigingen alhier waren afgeloopen de verloofde N. Filius genoemde beambte heeft kennis doen geven dat de Huwelijks Voltrekking van haar met genaamd C. van Merris om redenen geen plaats zoude hebben, en dat gemelde C. van Merris bij hem heeft doen vernemen of dit niet konde veranderd worden dewijl hij vermeende meergenoemde N.Filius geen voldoende redenen had om het voorgenomen Huwelijk met hem niet te voltrekken. Dat veertien dagen daarna zekeren A. de Zomer Laatst te Middelburg gewoond hebbende zich bij hem Ambtenaar had vervoegd ten einde met de zo evengenoemde N.Filius een Huwelijks verloving voor hem af te leggen dan waarin den zelven beambte had gedifficulteerd op grond dat in art 5 van het Burgerlijk Wetboek word gezegd dat wanneer een huwelijk binnen een jaar na den afloop der gedane afkondigingen niet is voltrokken het zelve huwelijk niet voltrokken mag worden, dan nadat alvorens wederom nieuwe afkondigingen zijn gedaan en dat het hem mitsdien voorkwam dat wanneer hij beambte laatsgenoemde verloving aannam eerstgemelde C. van Merris daar hij bij een famillie raad door de wed: voor den vrederegter van Vere gezonden ingevolge art 395 & 396 van het genoemd wetboek, bij de bevestiging van de wed: in de voogdijen harer kinderen tot medevoogd voordezelve is benoemd & beEedigd geworden daar tegen in oppositie konde komen daar hij verstoken werd om noch bij aan te wendene pogingen zijn voorgenomen huwelijk waarvan de Huwelijks afkondigingen een jaar hun kracht behielden te voltrekken en zodanig huwelijk verloving als een trouwbelofte kan worden aangemerkt, terwijl gemelde A. de Zomer & N. Filius daar en tegen vermeende dat aan hun verlangen mogt worden voldaan dewijl het huwelijk door laatstgemelde met C. van Merris niet was voltrokken dat mits dien gemelden Ambtenaar van ons verzogt om te mogen weten of hij al of niet aan het laatstvermelde verlangen mogt voldoen.
En daar wij bij het inzien van het burgerlijk Wetboek geen ander bepalingen als het genoemde art 65 hebben gevonden, zo hebben wij gemeend dewijl het ons twijfelachtig voorkwam alvorens een stellige order tot het een of ander aan genoemde Ambtenaar te geven deze zaak ter kennis van Uw Exc: te moeten brengen en bij deze deszelfs Elucidatiën deswegens te verzoeken opdat alle twijffeling daar omtrent mag worden weggenomen.
Burgemeester & wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 16 Septb.1828

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Onderwerp: Koepokinenting
In een circulaire van den Heer Gouverneur dezer Provincie word aan de Plaatselijk besturen te kennen gegeven dat door Zijne Excellentie was opgemerkt geworden dat de koepokinenting in deze Provincie niet voorwaarts gaat, maar nu daar de kinderziekte gelukkig uit dit gewest is geweken dat voorbehoedingsmiddel aan de besturen het meer algemeen gebruik van dat middel met alle magt te bevorderen.
Onder herinnering derhalve aan de bepalingen door Zijner Majesteits besluit van den 18 April 1818 dat de kinderen dergenen welke onderhouden of bedeeld worden en de kinderziekte noch uit de natuur nog bij inenting hebben gehad zodra mogelijk worden gevaccineerd en dat daar van naauwkeurige aanteekeningen worden aan en bijgehouden vinden wij ons verpligt UwEerw: ernstig aan te manen en tevens in geval bij de ouders raadgeving en opwekking vruchteloos zijn, het inhouden van alle bedeeling of onderstand als dwangmiddel te bezigen ten einde hen tot de aanneming der koepokinenting voor hunnen kinderen te verpligten.
En daar wij zo van de door ons genome maatregelen als van derzelver gevolgen een behoorlijk uitslag aan den Heer Gouverneur verlangen te doen, zo verzoeken wij UwEerw: aan ons in de Eerstvolgende maand te berigten in hoever door UwEerw: aan de vorenmelde bepalingen ten dien opzichte is voldaan geworden.
Burgemeester & Wethouders der
Stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 16 September 1828.

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: berigt wegens ziekte achtergeblevene Verlofganger
Ik heb de eer in voldoening aan uwe Excellentie missive den 2e dezer maand no 8956 N.M. betrekkelijk de verlofganger mijner gemeente J. van der Weele welke wegens een toeval van zijn been niet heeft kunnen opkomen om de najaars exercitiën bij te wonen, Uwe Excellentie te kennen te geven dat die Verlofganger in zijn dienstjaar 1825 wegens ziekte in het hospitaal te Middelburg is gebragt alwaar hij eenige tijd heeft vertoefd en bij het gebruik van de hem toegediende middelen wel van die ziekte is hersteld, doch daar door die ziekte stof in zijn been haar heeft verplaatst ten minsten is hij met een ongemak aan zijn been uit het hospitaal naar huis gekeerd en zedert dien tijd, hoewel zijne ouders onderscheidene middelen door deskundige hem voorgeschreven, tot genezing daarvan hebben aangewend in dien toestand tot heden blijven verkeeren, waardoor hij ook de najaarsexercitiën van1826 en die van 1827 niet heeft kunnen bijwonen, gelijk ik de eer had uwe Excellentie bij mijne missive en rapporten van den 30 Aug: 1826-29 Aug & 22 Sept: 1827 en bij die van den 27 der vorige maand berigt te doen toekomen; gemelde verlofganger is mits dien wel niet bedlegerig, maar niet in staat om die Exercitiën bij te wonen, daar het zeer waarschijnlijk is dat wanneer ik hem order gaf om zich bij zijn korps te vervoegen, hij dadelijk naar het Hospitaal zal worden gezonden, en daar zijn diensttijd met primo Maart aanstaande staat te expireren, zo heb ik gemeend bij de mededeling van het vorenstaande uwe Excellentie na de Instructie ten zijnen opzichte bij deze te moeten verzoeken.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
20 Septb. 1828

Aan de Heer Ontvanger der Successie regten te Middelburg
Onderwerp: Nalatenschappen G.Cornelisse & M. de Meulmeester
In voldoening aan UwEd verzoek bij deszelfs missive van den 12e dezer vorige maand no 265 mij gedaan,betrekkelijk de nalatenschappen van Grietje Cornelisse & van Maatje de Meulmeester beide in Januarij dezes jaars in mijne gemeente overleden, heb ik de Eer Uw Ed te berigten dat beiden geen goederen hebben nagelaten ; voor eerstgenoemde voeg ik hierbij een certificaat van behoefte, en voor laatsgemelde zal door de ouders de gewone memorie van Aangifte aan UEd: kantoor worden overgelegd.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 17 Septb.1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Commissie Personele Belasting Dienst 1829
In voldoening aan uwe Excellentie Circulaire van den 3 dezer maand no 119 hebben wij de eer uwe Excellentie kennis te geven dat wij tot leden van de Commissie bedoeld bij art 58 der Wet van den 28 Julij 1822 naar aanleiding van art 64 van het reglement goedgekeurd bij K.B. van den 29 October 1823 benoemd
De Heeren Jannis de Marée
Abraham van Eenennaam
Leden uit den Raad dezer stad
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie derzelve
C.D.Baars
Den 28 Septb 1828

Idem
Onderwerp: Voordragt Zetters Dienst 1829
Wij hebben de eer in voldoening aan uwe Excellentie circulaire van den 3e dezer maand tot zetters dezer gemeente voor de werkzaamheden der grondbelastingen en het patent over den dienst van 1829 ter benoeming van uwe Excellentie voor te dragen de personen van
Paulus de Meulmeester
Jan Kraamer
Adriaan de Smidt
Alle drie binnen deze gemeente woonachtig
Pieter Goudswaart
& Laurens Blok
Wonende in de gemeente van Cleverskerke
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 18 Septb 1828

Idem
Onderwerp: Berigt Personeel van 't bestuur
Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat gedurende de nu verloopene drie maande van dit jaar geen verandering in het personeel van Bestuur, Secretaris of ontvanger dezer Stede heeft plaats gehad.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 1 October 1828

Idem
Onderwerp:Wering bedelarij
Daar in deze Gemeente een duurzaam toezicht op de bedelarij word gehouden zo hebben wij de eer Uwe Excellentie te berigten dat gedurende de nu verloopene drie maanden dezes jaars geen bedelende personen alhier zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 1 October 1828.

Idem
Onderwerp: Berigt gebruik maten & gewigten
Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat in deze gemeente bij een voortdurende toezicht op het gebruik van de Nieuwe Nederlandsche maten & gewigten tot heden geen overtredingen op de deswegens gemaakte bepalingen zijn ontdekt geworden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 1 October 1828

Idem
Onderwerp: Staat Broodzetting
Wij hebben de Eer nevens deze aan uwe Excellentie te doen toekomen de staat der Broodzetting in deze gemeente over het derde kwartaal dezes jaars, zoasl die naar de opgaaf der marktprijzen alhier is geregeld geworden; naar aanleiding van het besluit van Heeren G.S. van Zeeland van den 2 mei dezes jaars.
Burgemeester & Wetkhouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars.
Den 1 October 1828

Idem
Onderwerp: Vaccine
Wij hebben de Eer uwe Excellentie te berigten dat bij ons geen rapporten zijn ingekomen dat gedurende het derde kwartaal dezes jaars in deze gemeente iemand is gevaccineerd geworden, of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht, dan over welke onderwijs wij naar aanleiding van uwe Excellentie circulaire van den 4 Aug: dezes jaars in de volgende maand een meer uitvoerig verslag aan uwe Excellentie zullen doen toekomen.
Burgemeester & wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
6 October 1828

Idem
Onderwerp:Verbaal Staat Stedelijke kas.
Wij hebben de Eer bij deze aan Uwe Excellentie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van de Stedelijke kas na behoorlijk onderzoek, volgens de bestaande verordeningen, door ons heden opgemaakt & geteekend.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 10 October 1828

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Wij hebben de eer nevens deze aan Uw Eerw te doen toekomen een afschrift van de Resolutie van Heeren GS van den 12 Septb. L.l. waarbij de rekening over 1827 met wijzingen word goedgekeurd en voegen zodanig een rekening hierbij met verzoek Uw Eerw den inhoud van de Resolutie gelieven in acht te nemen en Uw daar na te gedragen.
De Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
De Wethouder
J. de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 14 Oct: 1828

Idem
Onderwerp:Borderel van overboeking
Ik heb de Eer uwe Excellentie bij deze te doen toekomen een borderel van gedane overstorting bij den Agent van 's Rijks Kassier te Middelelburg voor tractement van den veldwagter dezer gemeente over het 4e kwartaal dezes jaars
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 14 October 1828.

Idem
Onderwerp: Berigt teruggekeerde Verlofgangers
Van de Nationale Milities
In voldoening aan Uwe Excellentie besluit van den 2e dezer maand no 155 hebben wij de eer Uwe Excellentie te berigten dat de verlofgangers van de Nationale Militie behoorende tot deze gemeente en vermeld uit het Extract uit den Algemeenen Staat de met verlof in deze Provincie aanwezige manschappen van de najaars exercitiën in deze gemeente zijn terug gekomen hunne verlofpassen hebben overgebragt en van het attest HH zijn voorzien; en voegen hier tevens bij het Duplicaat register model II van alle de verlofgangers welk tot deze gemeente behooren, op welk gedrag en de vervulling hunner pligten bij de Wetten op de Nationale Militie voorgeschreven voor zover ons bekend is niets is aan te merken.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 15 October 1828

Idem
Onderwerp: Staat van de Klasse ingezetenen, waar toe
De bedeelden behooren
Wij hebben de Eer in voldoening aan Uw Excellentie circulaire van den 2e dezer maand no 154 bij deze aan Uwe Excellentie te doen toekomen Een staat van het getal personen uitmakende de Klasse der Ingezetenen waartoe de bedeelde dezer gemeente in het algemeen behooren; de bedeelde daaronder begrepen, ingerigt en opgemaakt overeenkomstig het model achter genoemde circulaire gevoegd.
Burgemeester & wethouders
Van Arnemuiden
J.H. Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 15 October 1828

Idem
Onderwerp: Berigt opgezonden kinderen naar de
Koloniën Veenhuizen
In voldoening aan Uwe Excellentie aanwijzing van den 15e dezer maand A 2 afd no 10460/2 betrekkelijk de opzending van kinderen naar de Koloniën Veenhuizen, hebben wij de Eer Uwe Excellentie te berigten dat wij de kinderen vermeld op den staat, gevoegd bij Uwe Excellenties missive met uitzondering van Leuntje Beeckman op dien staat no 82 & 29 gemeld dewelke in de maand April dezes jaars door het Armbestuur is ontslagen en thans dienstbaar is, op gisteren na Veere , hebben doen geleiden , en aldaar aan den Heer Burgemeester nevens een nominative Lijst der kinderen , ingerigt overeenkomstig genoemden staaat L:A: met derzelver geboorte acten zijn overgegeven en van welke nominative Lijst wij de Eer hebben een Duplicaat hierbij aan uwe Excellentie te doen toekomen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 22 October 1828.

Aan De Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Schutterij
Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat de Commissie welke het opzigt over de Loting voor de Schutterij alhier heeft gehad en ten gevolge van art 10 & 14 der Wet met het opmaken van de daarbij vermelde algemene Rol overeenkomstig de bepalingen vervat in Zijne Majesteits besluit van den 7 September dezes jaars en naar aanleiding van uwe Excellentie circulaire van den 1e dezer maand gemelde algemeene Schuttersrol voor deze gemeente heeft opgemaakt, terwijl zij hare verdere werkzaamheden tengevolge van Uwe Excellentie circulaire van den 15 dezer maand heeft gestaakt tot dat daaromtrent nadere Instructie van Uwe Excellentie bij ons zullen zijn ingekomen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 22 October 1828

Aan Heeren G.S. van Zeeland
Onderwerp: Tarief begrafenis regten
Naar aanleiding van UEGA besluit van den 2 dezer maand behelzende inlichtingen omtrent het aanleggen der nieuwe begraafplaatsen en de Reglementen op het begraven etc door den Raad dezer gemeente betrekkelijk een reglement en tarief voor de begrafenis-regten in overweging genomen zijnde, zo is door dezelve geoordeeld bij het aanleggen van een nieuwe begraafplaats voor deze gemeente de begrafenis kosten voor dezelve niet te moeten verzwaren, zo als reeds bij hare deliberatiën van den 9 Februarij dezes jaars UEGA medegedeeld is te kennen gegeven maar alleen een tarief van kosten bij de begraving voor de verdiensten van den Grafdelver te moeten vaststellen.
Wij hebben mitsdien de eer een afschrift van de deliberatiën van den Raad van den 22e dezer maand nevens zodanig tarief in duplo aanUwe Ed Groot Achtbare ter nadere approbatie te doen toekomen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 27 October 1828.

Aan de Heeren G.S. van Zeeland
Onderwerp:Betrekkelijk het aanleggen van een nieuwe
Begraafplaats.
Het besluit van UEGA van den 2 dezer maand behelzende inlichtingen omtrent het aanleggen der nieuwe begraafplaatsen, en waarin naar aanleiding van Zijne Majesteit rescript van den 7 September j.l. wordt te kennen gegeven dat de kom der gemeente moet geacht geworden zich uit te strekken tot de geheele Jurisdictie voor zo veel binnen dezelve zich verzamelingen van met elkanderen in verband of digte nabijheid staande woningen bevinden, bij den Raad dezer gemeente ingekomen zijnde ,zo is bij haar die bepaling in overweging genomen en geoordeeld geworden dat de reeds vastgestelde plaats tot het aanleggen van een nieuwe begraafplaats voor deze gemeente bij UEGA besluit van den 7 Maart dezes jaars no 21 goedgekeurd niet konde behouden worden wegens de nabijheid van de aldaar staande zoutkeeten en andere woningen en haar verpligt gevonden naar eene andere plaats ter dien einde om te zien.
De deliberatiën van den Raad dien aangaande hebbende plaats gehad, en waarbij een andere plaats daar voor werd voorgedragen, hebben wij de Eer nevens deze aan UwEGA aan te bieden, en evenwel wij de approbatie van die plaats door UEGA mogen ontvangen, zal door ons dadelijk de nodige maatregelen worden genomen dat van dezelve met primo Januarij aanstaande gebruik zal kunnen worden gemaakt.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 27 October 1828.

Aan den Edel Achtbaar Heer Burgemeester te Neuzen
Onderwerp: Burgelijken Stand
Met verwondering heb ik een missive ontvangen voor den secretaris der stad Neuzen getekend door zekeren A. v.d. Berge in dato 18e dezer maand en waarbij mij verzogt word om een doopextract van zekere Leuntje Verlinde, dewelke alhier geboren is, den 4 Augustus 1794, behoorlijk gelegaliseerd door den Heer president van den Regtbank met opgaaf der kosten te willen doen toekomen.
Het zal UEA doch wel bekend zijn dat bij de stedelijke Reglementen voor de Besturen en andere voorschriften van het Gouvernement is bepaald dat alle missives en andere stukken hetzij door den Burgemeester of diens Plaatsbekleeder moeten geteekend worden of dat dezelve anders niet in aanmerking genomen worden; ik heb echter ditmaal aan dat verzoek voldaan, en heb de eer hierbij aan UEA het verzogte Extract te doen toekomen waar van de kosten zo als UEA bekend is vijf & Tachtig Cents bedragen terwijl voor de legalisaties dertig cents is betaald, welke f.1,15 ik kosteloos van UEA zal verwachten te worden gerembouseerd.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 27 October 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: opgaven voor het werk der
Broodzetting
Wij hebben de eer in voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 8e dezer maand betrekkelijk opgaven voor het werk der broodzetting Uwe Excellentie te berigten dat in deze Gemeente drie Bakkers gevonden worden, buitendien geen broodslijters en dat door dezelve gedurende het laatst verloopenen jaar is verbakken 1071 mudden tarwe geen Rogge of andere graan als door eenen Bakker 550 mudden een 338 mudden en een 183 mudden.Welke laatstgemelde opgaaf echter approximatif is, naar eene aanteekening, daar van in den tijd voor de klasse van het Patent opgemaakt; daar den ontvanger dezer gemeente van die bijzonderheid geen opgaaf kon mededeelen, aangezien de Registers van het gemaal over 1827 reeds in het Voorjaar volgens zijne instructie door zijn E: aan den Heer Arrondissements Inspecteur waren opgezonden; ene wel gehouden is aanteekening te houden van het getal mudden graan door de bakkers aangegeven wordende, maar niet van iederen bakker in het bijzonder op te nemen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 28e October 1828

Aan den Wel Eerw: Zeergeleerde Heer Wanrooij, predikant te Arnemuiden
Onderwerp: Berigt aan Kerkenraad Aankomst Gouverneur in de Gemeente
Ik heb de EerUw Eerw: kennis te geven dat volgens eene bij mij ontvangene aanschrijving Zijne Excellentie de Gouverneur dezer Provincie op aanstaande Zaturdag den 22 dezer de stad Arnemuiden met een bezoek zal vereeren, zullende het Zijne Excellentie aangenaam zijn, ook uw Eerw: benevens het Armbestuur bij die gelegenheid te ontmoeten; zodra Zijne Excellentie binnen Arnemuiden zal aangekomen zijn, hetgeen tegen 10 Uren in de voormiddag wezen zal, zal ik het Uw Eerw: doen weten, dat uw Eerw: bij Zijne Excellentie zult kunnen toegelaten worden.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 20 Novb. 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt Vaccine
Uwe Excellentie circulaire van den 4e Augustus deses jaars houdende maatregelen ter bevordering van het algemeen gebruik der koepokinenting bij ons ontvangen zijnde en waar bij uwe Excellentie verlangd in deze maand te vernemen wat door ons ter uitvoering daarvan is verrigt, en speciaal welke onze bevinding is geweest, omtrent de daar bij vermelde punten van onderzoek.
In voldoening daar aan hebben wij de Eer aan uwe Excellentie te kennisse te geven ,dat het getal gevaccineerde in deze gemeente in het vorig jaar wel kan gerekend worden in verhouding tot dat der geboorte te zijn geweest daar eerstgenoemde een getal van 52 en dat van laatstgemelde 63 heeft bedragen, terwijl hoe zeer in den loop van dit jaar voor zo ver ons bekend is, niemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden, dit evenwel nog aan aan zorgeloosheid nog aan vooroordeel van ouders of voogden tegen de Vaccine is toe te kennen, maar eensdeels dat de ouders ongenegen zijn hunnen kinderen in het eerste levensjaar daar aan te onderwerpen en anderdeels dat niet altijd de koepokstof voorhanden of kan bekomen worden, zoals niet nog in de nazomer van dit jaar volgens volgens getuigenis van onzen Plaatselijke heelmeester het geval is geweest.
Ook kunnen wij uwe Excellentie verzekeren dat onze belangstelling ten dien opzichte niet verminderd is, daar wij van tijd tot tijd zo in de scholen als bij het Diaconie Armbestuur het nodig onderzoek doen, en het gebruik daarvan ernstig aanbevelen.
Wij hebben dan ook op den ontvangst van die circulaire onze gemeente in eene bekendmaking bij vernieuwing dat behoedmiddel aangeprezen en tevens de geneeskundige dezer gemeente daar over onderhouden, dewelke zich bereid verklaard hebben, om zo als zij gewoon zijn, zo zij daar toe de nodige stof konden bekomen, de vaccine gratis te verrigten; dan vermeend ook dat om de reeds aangevoerde redenen, hetzelve in den loop van dit jaar van geen aanbelang meer zijn zoude, hun voorstellende dit in het aanstaande voorjaar van vruchtbaarder gevolgen zoude zijn, terwijl ook het getal ongevaccineerde kinderen in deze gemeente zeer gering is, en dezelve dan noch moeten gerekend worden te behooren aan ouders dewelke van het heilzame van dat behoedmiddel niet zijn te overtuigen.
Voorts is door ons bij een vernieuwd onderzoek door het Diaconie Armbestuur de verzekering gegeven, dat door hun geen kinderen worden gealimenteerd dan die de kinderziekte hebben gehad of de Koepokinenting hebben ondergaan; zijnde door ons hun aanbevolen, om daarvoor steeds te zorgen en van de onder hun administratie gedaan wordende vaccine, naauwkeurige anteekeningen aan en bij te houden, terwijl ons niet gebleken is, dat door den onderwijzer of onderwijzere in deze gemeete tot dus ver van de door hun gedane belofte is afgweken maar bij voortduring die kinderen uit derzelver scholen worden geweerd welke de Kinderziekte hetzij uit de natuur, hetzij bij inenting niet hebben gehad.
Wij kunnen mitsdien Uwe Excellentie verzekeren dat in onze gemeente over het algemeen van het genoemd behoedmiddel een zeer voldoende gebruik word gemaakt; en de voorschriften dien aangaande met alle naauwkeurigheid worden nagekomen.
Burgemeester & wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 27 Novb. 1828

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Onderwerp: Alimentatie Huisgezin A.Huiszoon
Bij ons zijn heden ingekomen twee missives van Heeren Burgemeester en Wethouders derstad Middelburg behelzende een derzelve dat in het Gasthuis van die stad op aanzoek van de stads Doctor is opgenomen zekere Johanna Huiszoon welk geacht wordt in deze Gemeente haar onderstand Domicilie te hebben, alzo zij eerst zedert twee jaren te Middelburg is komen wonen en verzoek in der tijd tot restitutie der verplegingskosten de nodige order te geven.
En in de andere missive dat zekere Abraham Huiszoon en zijn vrouw Jozina Adriana Hoppe die even als hunne hierbovengenoemde Dochter armlastig binnen deze Gemeente zijn, bij eene schriftelijke verbintenis hun bereid hebben getoond om naar een der kolonien te vertrekken, doch inmiddels verlangd hebben om in het werkhuis te Middelburg te worden opgenomen met verzoek om indien wij zulks noodig oordeele overeenkomstig de bestaande voorschriften gemeld Huisgezin aan de Commissie van Bestuur over de armen inrichtingen en armen Scholen onder welker Directie het werkhuis van die stad staat ten laste van deze gemeente op te dragen daar van HEA zo spoedig mogelijk te informeren.
Wij hebben de eer onder kennisgeving van het vorenstaande UwEerw: bij deze te verzoeken om ten opzichte van genoemde Johanna Huiszoon tot de voldoening in der tijd de nodige order te stellen en ten aanzien van het gemelde huisgezin van A,Huiszoon met Uw Eerw: besluit dien aangaande zo dra mogelijk bekend te maken ten einde Heeren Burgemeester en Wethouders der stad Middelburg daar van mededeeling te doen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
Voor de Burgemeester
J. de Marée
Wethouder
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 29 November 1828

Aan het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden
Onderwerp: staat begrooting 1829
De staat van begrooting voor den dienst van 1829 door Uw Eerw: opgemaakt en bij resolutie van Heeren G.S. van de 31 Oct: l.l. met wijzigingen goedgekeurd en gearresteerd zijnde, hebben wij de Eer een exemplaar daar van aan Uw Eerw: te doen toekomen.
Bij het inzien daarvan zullen Uw Eerw ontwaren dat de som voor te doene reparatiën aan de Pastorij daar op onder no 14 door Uw Eerw: gebragt door den Raad niet is toegestaan geworden, dat geschied is naar aanleiding van een resolutie van welgemeldeHeeren G.S. van den 9 Novb. 1828 no 24, waarbij aan het bestuur in overweging is gegeven om voortaan die reparatiën niet meer uit de armefondsen te doen bekostigen,maar aan de kerkelijke Gemeente over te laten, en dien tengevolge van een overleg met het Kerkbestuur dezer Gemeente dewelke de noodige reparatiën aan de Pastorij dan ook provisioneel ten haren laste heeft genomen; ( zonder daar bij te verstaan dat dezelve aan de Kerkelijke Gemeente in eigendom word overgedragen) maar daar en tegen dan ook eenige ontvangsten op die begrooting onder no 1 -5 & 6 voorkomende door het kerkbestuur zullen ontvangen worden, en waarbij Uw Eerw: voor het oogenblik geen schade of verlies lijden, de Stand van zaken geheel en al laat zoals die was en voorschreve Begrooting nog met een niet gering goed slot doet sluiten.
Voorts is in genoemde Begrooting ten gevolge van de resolutie van Heeren G.S. van den 12 Sept j.l. n 22 waarbij den Rekening over 1827 word gearresteerd, en waarvan wij bij onze missive van den 4 October daaraan volgende no 96 copie aan Uw Eerw: hebben doen toekomen, de som voor nadelig saldo voor dat jaar onder no 15 gebragt, geroijeerd geworden, waar tegen HEGA de door ons toegekende subsidiën onder no 5 vermeld niet nodig is gevorderd, maar daar van mede hebben afgetrokken.
Wij verzoeken mitsdien UwEerw: voor te zorgen dat voor den Ontvanger geen andere of meerder uitgaven zonder nadere autorisatie worden gedaan dan die op de hier bijgevoegde begrooting zijn toegestaan daar dezelve niet zoude kunnen worden geleden maar tenlaste van hem zullen moeten verblijven.
Burgemeetser & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 3 December 1828

Aan
Het Kerkbestuur te Arnemuiden
Onderwerp: Onderhoud Pastorij

Wij hebben de Eer bij deze ter kennis UwEd te brengen dat naar aanleiding van een Resolutie van Heeren G.S van den 9 Novb. 1827 no 24 waarbij aan ons in overweging is gegeven om voortaan de reparatiën aan de Pastorij dezer gemeente niet meer uit de Armefondsen te doen bekostigen maar aan de Kerkelijke Gemeente over te laten, en het den tengevolge overleg met Uw Ed: de Staat der begrooting van het Diaconie Armbestuur voor 1829 door ons bij voorraad gearresteerd met weglating van de som van onderhoud daar voor gebragt bij Resolutie van Heeren G.S. van den 31October l.l. no 33 is goedgekeurd geworden waartegen dan ook de sommen voor gebruik van de Rouwpelle, de verhoging op de Zitplaatsen en de Huur van de Kerken regenbak op gemelde begrooting voorkomende niet in voordeel van het armbestuur zijn uitgetrokken maar als nu ter invordering aan UwEd: zijn gelaten.
Bij de kennisgeving hiervan verzoeken wij om provisioneel te beginnen met het aanstaande jaar de door Uw Ed noodig geoordeeld zullende worden reparatiën aan de Pastorij te laten verrigten ( dewelke evenwel daar door niet verstaan word in eigendom aan de Kerkelijke Gemeente te worden overgedragen) en tevens om de noodige order te stellen dat de hier vorengemelde Inkomsten door Uwen Ontvanger voortaan worden ingevorderd en verantwoord..
Van welk een en ander wij dan ook het voorzeide Armbestuur bij Missive van heden hebben kennis gegeven.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 3 Decb. 1828

Aan het Diakonie Ambestuur te Arnemuiden
Onderwerp: Betrekkelijk de voogdij van gealimenteerde kinderen
Bij besluit van Heeren G.S. van den 17 October dezes jaars no 6 zijn wij uitgenoodigd UwEerw: te informeren dat Zijne majesteit bij rescriptie van den 26 September no 38 heeft bepaald om wanneer minderjarige ouderlooze kinderen door de Zorg van Burgerlijke of Kerkelijke Armbesturen worden gealimenterrd te zorgen dat volgens de bestaande wetgeving de benoeming van eenen Voogd en toezienden Voogd over dezelve word gedaan.
Wij verzoeken mitsdien UwEerw: om daarvoor de noodige zorg te dragen
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H. Schorer
Ter ordonnantievan dezelve
C.D.Baars.
Den 9 December1828

Aan Heeren Burgemeesters & Wethouders der stad ZZee
Onderwerp: Onderstand J.Heuseveldt
Door het Diaconie Armbestuur dezer Gemeente is ons kennis gegeven dat hetzelve haar verpligt heeft gevonden uit hoofde van de armoedige omstandigheden waar in het huisgezin van Johannis Heuseveldt verkeerd, welke op den Januarij 1827 uit UEdAGemeente alhier is komen inwonen en de begraafenis kosten van hun op den 28 November l.l. overleden kind Anthonis geboren den 6 December 1823te voorzien, zo hebben wij de Eer UEdA ingevoge de Wet van den 28 Novb. 1818 en daar op gevoegde instructie van den 15 Junij 1827 bij de kennisgeving daarvan te verzoeken dat UEA op de restitutie van die kosten volgens een hier bijgevoegden aan ons overgelegde nota , de nodige order gelieven te stellen.
Burgemeester & Wethouders der stadArnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars.
Den 6 Dcember 1828

Aan Hun Edel Achtbare Heeren
Burgemeester & Wethouders van Middelburg
Onderwerp: Huisgezin Abraham Huissoon.
Ter beantwoording UEA missive dato 13 en 20 Nov. J.j. hebben wij de Eer UA kennis te geven dat wij betrekkelijk den inhoud van eerstgenoemde vereischte maatregelen hebben genomen om te zorgen dat de verplegingskosten voor J.Huiszoon welke in het Gasthuis van Middelburg schijnt opgenomen te zijn in der tijd worden gerestitueerd terwijl betrekkelijk het huisgezin van Abraham Huiszoon welke ingevolge UEA missive dato 20 Nov: l.l. zich schijnt aangegeven en verbonden te hebben naar eene der Coloniën te vertrekken wij de vrijheid nemen UEA te verzoeken deze verbintenis provisioneel niet te willen aannemen of daaraan verder eenig gevolg te geven daar het onzes inziens de pligt van voornoemde Huissoon wasgeweest zich niet aan het plaatselijk bestuur van Middelburg, maar aan dat van Arnemuiden, waar hij armlastig is , aan te geven, als wanneer wij met hem gesproken en noodige schikkingen zouden gemaakt hebben, hetgeen wij ons voornemens hebben wanneer hij eventueel zich bij ons mogt aangeven om naar eene der colonies overgebragt te worden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 6 Decb, 1828

Aan
denWel Edelen Gestrenge Heer Griffier der Staten van Zeeland
Onderwerp: Aanvrage Suppletoir Registers
Burgerlijken Stand
Daar waarschijnlijk de Registers van geboorten van mijne Gemeente voor dit loopend jaar niet voldoende zal zijn, zo neme ik de vrijheid UEG te verzoeken van een suppletoire van Een Vel houdende Acht Ackten daar voor aan mij te laten toekomen.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 8 Decb. 1828

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Verpleging, vondelingen en verlatenen Kinderen.
Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excellentie circulaire den 1 dezer maand betrekkelijk eene opgave van de in 1827 verpleegde vondelingen en verlatenen kinderen, zo in gestichten als door of voor rekening van de Armbesturen Uwe Excellentie te berigten dat zodanige kinderen in het genoemde jaar 1827 door of ten laste van deze Gemeente niet zijn onderhouden geworden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 10 Decb.1828

Idem
Onderwerp: Berigt Vestigingskosten Hermanus van Wijk
Bij Uw Excellentie missive in dato 3 December l.l. no 11587 hadden wij de Eer te ontvangen eenen Staat houdende aanwijzingen van hetgeen door onze Gemeente zoude moeten betaald worden voor de Vestigingskosten van zekeren Hermanus van Wijk gedurende het jaar 1827 voor rekening van Arnemuiden in de Ommerschans verpleegd, dan, daar genoemden persoon bij ons geheel onbekend is, en wij ook nimmer eenige kennis hebben gekregen dat genoemde van Wijk voor onze Rekening in gemelde Colonie was geplaatst, vermeenen wij, wel te doen onder kennisgeving van het bovenstaande aan Uwe Excie de zoo even genoemde staat bij dezen te doen retourneren, terwijl wij het subsidie van f.25- bij besluit van Heeren G.S. in dato 28 November l.l. no 22 aan onze stad toegelegd op grond van bovenstaande voor dat object meenen niet te mogen aanvaarden
Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 10 Decb. 1828

Idem
Onderwerp: Berigt voordragt Rijks wegers meters & keurders van het zout.
Bij Uwe Excie missive van den 28 Nov. Ll no11895 ons te kennen gegeven zijnde deszelfs verlangen om ter verzekering van de rigtige uitvoering der Wet op het Zout van den 21 Aug.1822 het Personeel des Rijks wegers , meters en keurders van het zout die nog op oude aanstellingen fungeren volgens de thans verandering van wetten als niet genoegzaam valide kunnen worden beschouwd, of door sterfgevallen en andere omstandigheden ontbreken te reorganiseren en ten dien opzichte zulks met onze verlangens strookende een of twee plaatselijke bedienden ter voorziening daar in aan Uwe Excellentie ter benoeminng voor te dragen.
Hebben wij de Eer Uwe Excie te kennen te geven dat zedert in het jaar 1823 wanneer de thans bestaande Wet op het zout is geïntroduceerd geworden, geen wegers, meters of keurders alhier zijn aangesteld, maar bij voorkomende gelegenheid voor de nog aanwezige Zoutkeeten die van Middelburg zijn gebruikt geworden, wij evenwel verlangen dat ook alhier zoodanige beambten mogten worden aangesteld, welke zo in het belang van het Rijk als ter bevordering van de Zoutzieders , konden dienstbaar zijn.
Ten dien einde nemen wij de vrijheid de Plaatselijke bedienden dezer Gemeente zijnde Barend Jan Harthoorn stadsbode en Klaas Flink Veldwagter ter benoeming als zodanig aan Uwe Excellentie voor te dragen, ten einde dezelve des goedvindende met de nodige akte van Aanstelling te voorzien.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars.
Den 13 Decb.1828

Idem
Onderwerp: Berigt Stierhouder of Keurmeester

Daar er in den loop van dit jaar geen verandering in deze Gemeente is voorgevallen met betrekking tot den Stierhouder of Keurmeester ingevolge het Reglement bij EGA de Heeren G.S van Zeeland de Eer daarvan Uwe Excie bij deze te berigten.
De Burgemeester & Wethouders van de stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 17 Decb.1828

Idem
Onderwerp: Staat handteekening Burgemeester en Plaatsvervanger
In voldoening aan Uwe Excie dispositie in dato 6 December dezes Jaars heb ik de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de Staat in triplo van mijne handteekening, zo mede die van mijn plaatsvervanger, en twee leden van den raad, ten einde door Uwe Excie tot de teekening der attesten van de Nationale Militie voor 1829 te worden gekwalificeerd.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 17 Decb.1828

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Onderwerp: Om opgave van Armkinderen voor de koloniale
Stichtingen

Naar aanleiding van een besluit van heeren G.S. dezer Provincie van den 11 dezer maand, verzoeken wij Uw Eerw: om dadelijk na den 1 Januarij aanstaande aan ons te doen geworden eene door Uw Eerw: gecertificeerd Nominative opgave der kinnderen van 6 tot 18 jaren welke door Uw Eerw: worden onderhouden ingerigt volgens het model hier bijgevoegd.
In voorschreve opgave zullen niet begrepen worden de kinderen welke bij hunnen ouders inwonen, en in het huisgezin worden verpleegd, maar daar in van de op te gevene Weezen vermeld worden of dezelve aan eenige ziekten laboreren, van der zelver phijsieken toestand en het vermoedelijk al of niet geneeslijk zijn dier kwalen
Voorts hebben wij de Eer tevens aan Uw Eerw: te kennen te geven dat ons bij genoemd besluit is mede gedeeld geworden dat Armbesturen welke Kinderen naar de Koloniën der Maatschapij opzenden betrekkelijk het gratis plaatsing derzelven het tijdstip daarvan word geacht vermoedelijk eerst na twaalf jaren te zullen aanvang nemen, tenzij het gouvernement deszelfs voorschotten door het ten verpleging opzenden van een groot aantal kinderen, vroeger mogt kunnen recouvreren en dat hier op alzoo bij de berekening van meerder of minder voordeel den Armenkas we behoord te worden gelet terwijl wij Uw eerw: moeten indachtig maken dat Zijne Majesteit krachtens de aan Hoogst den zelven bij de grond Wet ten dezen aan bevolenen bijzondere zorg, de opvoeding der Armkinderen in de genoemde koloniën zo veel mogelijk algemeen wenschende te zien gemaakt,Uw Eerw: alzo verpligt zijn om 's Koning goede bedoelingen te bevorderen, en alzo van de weder aangebodenen gelegenheid gebruik te maken.
Burgemeester & Wethouders
Van Arnemuiden
Voor de Burgemeester
J. de Marée
Wethouder
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 22 Decb.1828

Aan het Diaconie Armbestuur
Van Arnemuiden & Kerkmeesters
Onderwerp: Zegelregt op sommige stukken
Van Armbesturen
Volgens ons gedane mededeeling van den Heer Gouverneur dezer Provincie betrekkelijk de toepassing van de Wetten op het Reglement op sommige stukken van Kerk en Armbestuur,hebben wij de Eer UW Eerw ter kennis te brengen
Dat alle quitanciën van betalingen boven de vijf guldens aan het zegelregt te zijn onderworpen ten laste van het Armbestuur zijn, tenzij daar in bij overeenkomst met de belanghebbende partij anders ware voorzien, en dat alleen het dubbelde der Armrekening welke bestemd is om aan den ontvanger ter zijner kwijting te worden uitgereikt aan het zegel onderworpen en ten laste van den ontvanger is.
Wij verzoeken UwEerw: om te zorgen dat deze bepalingen worden in acht genomen en nagekomen.
Burgemeester & Wethoudes van Arnemuiden
Voor de Burgemeester
J.de Marée
Wethouder
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 22 Decb.1828

Aan het Diaconie Armbestuur vaaaaan Arnemuiden
Onderwerp: Declaratie alimentatie kosten A.Huissoon.
Wij hebben de eer hierbij aan Uw Eerw: te doen toekomen de bij ons ontvangen declaratiën van de alimentatiekosten van het huisgezin van A.Huissoon ons heden van Heeren Burgemeester & Wethouders der stad Middelburg toegekomen, met verzoek om op de voldoening daarvan de noodige order aan Uw Eerw: ontvanger te geven
Burgemeester & Wethouders
Van Arnemuiden
Voor de Burgemeester
J. de Marée
Wethouder
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 22 Decb.1828

Aan Zijne Excellentie de Heer Gouverneur
Van den Provincie Zeeland
Onderwerp: Berigt betrekkelijk de Maatschap
Van Weldadigheid
Ter vodoening van Uw Exc: missive den 17e dezer no 12574 betrekkelijk de maatregelen ter bevordering van de belangen der Maatschappij van Weldadigheid, hebben wij de eer Uw Excie te kennen te geven.
1e dat het getal der deelgenoten van voorschreve Maatschappij binnen Arnemuiden acht personen bedraagt waarvan wij de eer hadden bij onze missive dato 17 maart 1827 aan Uwe Excie eene nominative opgave te doen terwijl het ons sinds dien tijd niet is mogen gelukken voorschreve getal met andere deelgenoten vermeerderd te ziene.
2e dat de plaatselijke subcommissie alhier uit twee Leden bestaat, zijnde den heer Burgemeester Schorer en den secretaris Baars, als daartoe bij uwe Excie missive dato 27 Maart no 2766 benoemd en het wel eenig bezwaar oplevert om een derde lid van die Commissie binnen Arnemuiden te vinden,terwijl de werkzaamheden hier aan verbonden zo het ons voorkomt gevoeglijk door de bestaande Commissie bij voortduring zal kunnen geschieden.
3e dat de Rekening der Commissie van Arnemuiden voor het afgeloopen jaar nog niet aan de permanente Commissie is kunnen opgezonden worden.
Voornamelijk veroorzaakt door eenige stukken welke ons daar toe van de permanente Commissie der Maatschappij te Middelburg reeds van overlang waren toegezegd, doch ons eerst dezer dagen zijn ter hand gesteld, waardoor wij dan ook niet eerder dan heden in staat waren aan den inhoud van Uw Excie circulaire dato 16 Aug 1828 no 126 te voldoen.
Wij vleijen ons daar aan als nu te zullen voldaan hebben; terwijl wij naar aanleiding van de zoo even gemelde circulaire de eer zullen hebben om jaarlijks verslag van dit onderwerp voor den1 Junij van ieder jaar aan Uw Excie aan te bieden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Den 23 Decb.1828

Het jaar 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt Personeel van 't Bestuur.

Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat gedurende de nu verloopenen drie maanden van het jaar 1828 geen verandering in het Personeel van 't bestuur Secretaris of Ontvager dezer stad heeft plaats gehad.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 Januarij 1829

Idem
Onderwerp:Wering bedelarij
Daar in deze Gemeente een duurzaam toezicht op de Bedelarij word gehouden, zo hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat gedurende de nu verloopenen drie maanden van het verloopenen jaar geen bedelende personen alhier zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
B & W van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.d. Baars
Den 2 Januarij 1829

Idem
Onderwerp: Berigt gebruik Maten & gewigten
Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat in deze gemeente bij eene voortdurende toezicht op het gebruik van de nieuwe Nederlandsche Maten & Gewigten tot heden geen overtredingen op den deswegens gemaakte bepalingen zijn ontdekt geworden.
B & W
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 Januarij 1829

Idem
Onderwerp: Staat Broodzetting
Wij hebben de Eer Uw Excie te doen toekomen den staat der Broodzetting over de laatste drie maandenvan het jaar 1828 zoals die naar de opgaaf der marktprijzen alhier is geregeld geworden naar aanleiding van het besluit van heeren G.S. van den 2e mei 1828
B & W van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars.
Den 2e Januarij 1829

Idem
Onderwerp: Berigt Fabrieken Trafieken of werkwinkels
Gedurende het nu afgeloopen jaar 1828 geen verandering
Etc
B &W van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2e Januarij 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Om autorisatie op onvoorziene
Uitgaven
De Buitengewone Registers, lijsten en andere noodwendigheden, welke wij ons hebben verplicht gezien aan te schaffen voor het werk der Schutterij, benevens andere Registers ons buiten Staat gesteld hebbende , de Kosten daarvan uit de gewone post der begrooting te voldoen, waarvan het gezamentlijk bedrag eene som van f.6,62 beloopt nemen wij de vrijheid UEGA autorisatie te vragen dezelve uit de post van onvoorziene uitgaven voor het jaar 1828 te mogen voldoen met en benevens de som van f.15-75 door ons geïmpendeert, bij gelegenheid het Zijne Excellentie de Heer Gouverneur dezer Provincie behaagd heeft onze stad met een bezoek te vereeren.
B & W van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 Januarij 1829

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Onderwerp; Transportkosten Weezen
Door Heeren GS bij derzelver Resolutie van den 19 Decb.1828 bij ons heden ingekomen, word ons te kennen gegeven dat het aandeel in de kosten van het overbrengen van de Weezen naar het gesticht te Veenhuizen voor deze Gemeente is bepaald op f.50,11.
Uw Eerw: daar van kennis gevende, verzoeken wij die som ter Prov: Griffie te voldoen, uit de onvoorziene uitgaven , op Uw Eerw: begrooting toegestaan, en voor zo ver deze daartoe niet toereikend mogt zijn, aan ons ten spoedigsten bij de kennisgeving daarvan, de nodige aanvraag tot ondersteuning te doen toekomen, opdat wij daarvoor de verEischt wordende autorisatie kunnen verzoeken.
B & W der stad Arnemuiden
Voor de Burgemeester
J. de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
De 5 Januarij 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Publicatie Kohier Grondbelastingen 1829
De gewone publicatie van het kohier van de grondbelastingen voor dit loopend jaar, daarvan op den 5e dezer maand alhier gedaan; en als nu ter invordering aan 's Rijks Ontvanger dezer Gemeente zal worden verzonden.
B &W van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 6 Januarij 1829

Aan de Heer Ontvanger der Registratie etc te Middelburg
Onderwerp; Reçu Patentbladen 1829.
6 Januarij 1829

Aan Heeren G.S. van Zeeland
Onderwerp: om autorisatie onvoorziene uitgaven
Het Diaconie Armbestuur dezer Gemeente heeft ons bij missive van den 30 der vorige maand te kennen gegeven, dat zij zich verplicht vinden, om een declaratie van alimentatie en verplegings Kosten van het huisgezin van zekeren Abraham Huissoon door het Armbesturr der stad Middelburg ter somma van f. 30; 35 te voldoen , en aangezien hunne revenuen niet toelaten deze buitengewone kosten te voldoen , daar zij reeds eene aanvrage hebben moeten doen om uit de post van onvoorziene uitgaven op de begrooting van 1828 geaccordeerd eenige kosten te betalen, welke dezelve bij het verzenden Weezen naar de coloniën van de Maatschappij van Weldadigheid hebben moeten maken, heeft voorschreve Armbestuur ons verzogt een extra subsidie tot voldoeninge van bovengemeld som te mogen erlangen.
En daar wij van het zo even gemelde volkomen kennis dragen, zo nemen wij de vrijheid UEGA autorisatie te vragen om voorschreve f.30- 35 aan het Armbestuur ter voren gemelde einde uit de onvoorziene Uitgaven van 1828 te mogen toekennen en uitbetalen
B & W van Arnemuiden
J.H.Schorer
Er ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 6 Januarij 1829.

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
En
Aan de Provinciale Commissie van Geneeskundig toevoorzicht in Zeeland te
Middelburg
Onderwerp: Berigt Vaccine
Wij hebben de Eer Uwe Excie te berigten dat bij ons geen rapporten zijn ingekomen dat gedurende het laatste kwartaal van het vorig jaar iemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden, of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.
Burgemeester & Wethouders
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
den 7 Januarij 1829
N.B. Opmerking van Cleverskerke en de de fungerende Burgemeester
P.Goudswaart zijn doorgestreept

Aan de Provinciale Commissie van Landbouw in Zeeland
Te Middelburg
Onderwerp: Kennisgeving van een Hengsthouder.
Een bewijs van Adriaan Adriaanse Landbouwer in deze Gemeente, waarbij denzelven te kennen geeft het voornemen te hebben van dit jaar weder een Hengst te houden.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 7 Januarij 1829

Aan Heeren G.S. van Zeeland
Onderwerp: Nominative staat Armkinderen
In voldoening aan UEGA besluit van den 11 December 1828 hebben wij de eer nevens deze aan UEGA te doen toekomen de nominative Staat der kinderen welke door het Diaconie Armbestuur dezer gemeente over het vorig jaar zijn gealimenteerd geworden, terwijl in deze gemeente geen andere arm inrigtingen dan het hier vorengemelde bestaat.
Burgemeester & Wethouders
Van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 7 Januarij 1829.

Idem
Onderwerp:Om autorisatie onvoorziene Uitgaven
Het Diaconie Armbestuur dezer gemeente ontvangen hebbende eene declaratie van alimentatie verplegings en begraafnis Kosten voor het huisgezin van zekeren Abraham Huissoon, armlastig te Arnemuiden, en waarvan het montant aan het Armbestuur der stad Middelburg te voldoen bedraagd eene som van f.30-35, terwijl het hier bovengemeld Armbestuur , alsmede ontvangen heeft onze aanschrijving, waarbij wij hun naar aanleiding van UEGA dispositie in dato 19 December 1828 no 22 hebben uitgenoodigd, om ter Provinciale griffie voor transport kosten der Weezen naar Veenhuizen over te brengen eene som van f.50-11 te betalen bedragende beide deze opgenoemde sommen een gezamentlijk montant van f.80-46.
Heeft het voorzeide Armbestuur zich tot ons gewend met verzoek om door een extra subsidie uit stads Kas in te gemoed gekomen te worden, als latende hunne gewone fondsen niet toe in de betaling van het bovenstaande te voldoen,
Van de noodzakelijkheid dezer aandrang overtuigd zijnde, nemen wij de vrijheid UEGA autorisatie te vragen om voorschreve som van f.80- 46 aan het Diaconie Armbedstuur dezer Gemeente tot voorgemeld einde, uit de post van onvoorziene Uitgavender stedelijke begrooting over 1828 te mogen toekennen en uitbetalen.
B &W van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 6 Januarij 1829.

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
En
De Provinciale Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht in Zeeland
Te Middelburg
Onderwerp: Berigt Vaccine
Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat bij ons geen rapporten zijn ingekomen dat gedurende het laatste kwartaal van het vorig jaar iemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden, of dat de Kinderziekte alhier heeft geheerscht
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordinantie van dezelev
C.D.Baars
Den 7 januarij 1829
Doorgehaald is: de fungerende burgemeester van Cleverskerke/wethouder
P.Goudswaart.

De Provinciale Commissie van Landbouw in Zeeland
Te Middelburg
Onderwerp: Kennisgeving van een Hengsthouder
Ik heb de eer in voldoening aan art: 4 der Publicatie van Heeren GS dezer Provincie van den 20 Januarij 1817 hierbij aan UEGestrenge te doen toekomen een bewijs van Adriaan Adriaanse Landman in deze gemeente, waarbij denzelven te kennen geeft het voornemen te hebben van dit jaar weder een hengst te houden.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 7 Januarij 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Nominative staat Armbestuur
Hierbij gaat de nominative Staat der kinderen welke door het Diaconie Armbestuur over het vorig jaar zijn gealimenteerd geworden, terwijl in deze Gemeente geen andere arm inrigtingen dan het hier vorengemelde bestaat.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 7 januarij 1829.

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: om autorisatie onvoorziene
Uitgaven
Het Diaconie Armbestuur dezes gemeente ontvangen hebbende eene declaratie van alimentatieverpligtings en en begraafnis Kosten voor het huisgezin van zekeren Abraham Huissoon, armlastig te Arnemuiden en waarvan het montant aan het Armbestuur der stad Middelburg te voldaan bedraagd eene som van f.30-35, terwijl het hierbovengemeld armbestuur als mede ontvangen heeft onze aanschrijving, waarbij wij hun naar aanleiding aan UEGA dispositie in dato 19 December 1828 no 22 hebben uitgenoodigd, om ter Provinciale griffie voor transport kosten der Weezen naar Veenhuizen over te brengen een som van f.50-11 te betalen bedragende beide deze opgenoemde Sommen een gezamentlijk montant van f. 80-46; heeft het voorzeide Armbestuur zich tot ons gewend met verzoek om door een extra subsidie uit Stads kas hier in te gemoed gekomen te worden, als latende hunne gewone fondsen niet toe, in de betaling van het bovenstaande te voldoen.
Van de noodzakelijkheid dezer aanvraag overtuigd zijnde,nemen wij de vrijheid UEGA autorisatie te vragen , om voorschreve som van f.80-46, aan het Diaconie Armbestuur dezer gemeente, tot voorgemeld einde, uit de post van onvoorziene Uitgaven der stedelijke begrooting over 1828 te mogen toekomen en uitbetalen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 6 Januarij 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt aanvrage van dienende
Bij de Nat: Militie.
Wij hebben de Eer Uwe Excellentie te berigten dat bij ons van de reeds dienende bij de Nationale Militie, welke tot onze Gemeente behooren , geen aanvragen zijn gedaan tot bekoming van vrijstelling en ontslag uit den dienst.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 15 Januarij 1829

Idem
Onderwerp: Berigt Uitvoering Instructie
Secretaris
In voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 6e December l.l betrekkelijk de uitvoering der Instructie voor die Secretarissen der Gemeenten ten platten lande, hebben wij de eer Uwe Excellentie te berigten dat de Registers en schrifturen dezer gemeente Secretarij , overeenkomstig de Vastgestelde Instructie en verband met de door uwe Excellentie gegeven inlichtingen thans zijn ingerigt.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 15 Januarij 1829.

Idem
Onderwerp: Verbaal Staat
Stedelijke kas
Wij hebben de Eer nevens deze aan Uwe Excellentie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van de Stedelijke Kas, na behoorlijk onderzoek, volgens de bestaande verordeningen door ons den 14e dezer maand opgemaakt en geteekend
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 15 Januarij 1829

Idem
Onderwerp: Staat van bevolking, geboorte & sterfte
Over 1828
Nevens deze hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen de Staat van bevolking dezer gemeente, zoals die was op den 31e Decb 1828, zo mede de Staten van geboorte en Sterfte over dat Jaar, met de Tabel van overlijden over genoemd jaar- terwijl in den loop van 1828 in deze gemeente Zes Huwelijken zijn voltrokken, doch geen Echtscheiding heeft plaats gevonden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 19 Januarij 1829

Idem
Onderwerp: Borderel Kwitantie Tractement veldwachter 1e kwartaal 1829
Ik heb de eer aan uwe Excie te doen toekomen een Borderel van gedane betaling bij den Agent van 's Rijks kassier te Middelburg voor Tractement van den veldwachter dezer gemeente over het eerste kwartaal dezes jaars
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Doorgestreept: Cleverskerke P.Goudswaart
?? Schreef de brievenboekschrijver ook voor het bestuur van Cleverskerke ??

Aan den Wel Edele Gestrenge Heer Kolonel Kommanderende de 2e afd: Infanterie
Te 's –Hertogenbosch.
Onderwerp: Verzoek om attesten van in dienst zijnde Miliciens
Ik heb de eer UEG te verzoeken om aan mij te laten toekomen de Certificaten van Activiteit van de onderstaande miliciens te weten:
Nooijer ( Johannis de) Fuselier bij de 4 Komp: 1e Batt: 2 afd: van de Ligting van 1824 op het stamboek onder no 12401 bekend en
Ridder ( Jan de ) Fuselier in de reserve van de 2 afd: van de Ligting van 1828
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 28 Januarij 1829

Idem
Onderwerp: Inzending Inschrijvings Register en
Alphabetische Lijst Ligting 1829
Ik heb de eer aan Uwe Excie bij deze te doen toekomen het inschrijvings Register en de Alphabetische Lijst van de manspersonen in 1810 geboren, en tot deze Gemeente behoorende, welke aan de Loting van dit jaar moeten deelnemen, en tevens Uwe Excie te berigten dat geen vrijwilligers voor de Nationale Militie zich hebben aangeboden.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 29 Januarij 1829

Aan de Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Voorstel gebruik 2% begrooting 1827
Bij UEGA besluit dato 18 Decb j.l. houdende kennisgeving van Z.M. beschikking van het gebruik der 2% bij de begrooting der steden en gemeenten over 1827 uitgetrokken, werden wij uitgenoodigd om aangaande het gebruik van de aan het ingemelde besluit nader voorgeschreven bij de begrooting van 1829 in buitengewone uitgaaf onder reserve van nadere beschikking uitgetrokken bedrag der 2 % van 1827 ook voor de gemeente Arnemuiden aan UEGA eene nadere voordragt te doen; hieraan bij deze voldaan hebben wij de Eer aan UEGA voor te dragen om de som van f.39 voor de 2% van 1827 op de begrooting van het loopende jaar uitgetrokken te doen strekken in de mindering of ter gemoedkoming van de op die begrooting toegestane som voor de kosten tot den aanleg eener nieuwe begraafplaats dezer gemeente daar de Kosten welke daar aan moeten besteed worden , meerder zullen bedragen dan de som daarvoor in de begrooting toegestaan terwijl alle de inkomsten onzer gemeente over 1829 in verband tot de te doene uitgaven van dien aard zullen wezen, het te vreezen is dat wij met een nadeelig slot dat dienstjaar zullen moeten sluiten, bijaldien niet door ons steeds de meest mogelijke bezuinigingen worden in het oog gehouden en behartigd.
Burgemester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars

Idem
Onderwerp: Inzending Duplicaat Register Verlofgangers Nat: Militie
Ik heb de eer bij deze aan Uwe Excie te doen toekomen het Duplicaat Register van de Verlofgangers der Nat: Militie behoorende tot deze gemeente, op welker gedrag en de vervulling hunner pligten, bij de Wetten op de Nat: Militie voorgeschreven voor zoo ver mij bekend is,niets is aan te merken.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
J.H.Schore
Den 11 Februarij 1829.

Idem
Onderwerp: Berigt op het Rekwest ontvangen van het Armbestuur
Bij Uwe Excellentie appostillaire dispositie in dato 16 Januarij l.l.no 42 B2 afd; werd in onze handen gesteld,om daar op te dienen van berigt, consideratiën en advis zeker rekwest van H. Hoogerheide, Ontvanger van het Diaconie Armbestuur binnen deze gemeente verzoekende om de som van f.68;29 op de begrooting van voornoemd bestuur voor 1828 gealoueerd voor een nadeelig saldo der rekening van 1826 ditmaal aan hem te accorderen, om in de Rekening van het vorig jaar in Uitgaaf gebragt te mogen worden.
Aan Uwe Excellentie verlangen bij deze voldoende hebben wij de eer Uwe Excellentie te kennen te geven dat wat in het algemeen aangaat de positiven in het rekwest omschreven, dezelve ( ofschoon min duidelijk voorgesteld) echter naar waarheid zijn, en de behandeling der administratie van gezegden ontvanger, zo ver wij hebben kunnen nasporen steeds ter goeder trouw is geweest, dat het jaarlijksche verwisselen der leden van het Diaconie Armbestuur, vooral in de gemeenten ten platten lande, dikwerf groote moeijelijkheden voor den Ontvanger der Diaconie goederen medebrengt, hetgeen zich in dezen ten duidelijksten heeft doen zien, dat het verhaal van den Ontvanger op zijne lastgevers zeer ? moeijlijk, zoo niet ondoenlijk is, daar de laatsvorige en thans dienende leden van het Armbestuur te Arnemuiden, zeer armoedige visschers zijn, die ternaauwernood in de behoefte van hunne huisgezinnen kunnen voorzien, en althans zeker buiten staat zijn om de som van f.68:29 aan den ontvanger te vergoeden, welke dezen ambtenaar ingevolge het besluit van G.S. in dato 12 Sept 1828 no 22 zou moeten opleggen.
Wij twijffelen er ondertusschen niet aan, of het onderhavig geval, zal,gevoegd bij onze meermalen gedane herinneringen en teregt wijzingen het diaconie Armbestuur meerdere omzichtigheid in de behandeling hunner finantiele belangen geleerd hebben, weshalven wij de vrijheid nemen Uwe Excellentie te adviseren en voor zoo veel nood te verzoeken om bij Heeren GS het daarheen te wenden, dat aan den Rekwestrant voor ditmaal mag worden toegestaan om de voorschreve som van f. 68:29 in de begrooting van 1828 toegestaan , ter zijner gemoetkoming onder de Uitgaven, in de Rekening over dat Jaar te brengen, mits hij zorge dat bij vervolg geene posten op de begrooting in Uitgaaf vermeld worden overschreden, zonder daar toe door de bestaande verordeningen de nodige autorisatie bekomen te hebben.
Onder terugzending van het bewuste rekwest vermeenen wij hier mede aan Uwe Excellentie verlangen te hebben voldaan.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve C.D.Baars
Den 16 Februarij 1829

Aan Heeren Burgemeester & Wethouders der stad Zierikzee
Onderwerp: Onderstand J.Heuseveldt
Door het Diaconie Armbestuur dezer Gemeente is ons kennis gegeven dat het zelve andermaal haar heeft verpligt gevonden aan Johannis Heuseveldt armlastig in UEA Gemeente onderstand te verleenen betrekkelijk de begraafvenis kosten van deszelfs kind Boudewijn oud ruim tien weken alhier op den 2e dezer maand te overleden
Wij hebben mitsdien de eer bij de kennisgeving daarvan UwEd: A te verzoeken ingevolge de Wet van den 20 Novb. 1818 en de daar opgevolgde Instructiën van den 15 Junij 1827 de noodige order te stellen dat de kosten volgens een hier bijgevoegde Nota aan voorschreve Armbestuur word gerestitueerd
Burgemeester & wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 17 Februarij 1829

Aan den Wel Edelen Gestrenge Heer Griffier der Staten van Zeeland
Onderwerp: Gekwitteerde Ordonnantiën van betaling
Wij hebben de Eer bij deze aan Uw Ed Gestrenge te retourneren de Ordonnantie van betaling ad f.25 welke door Heeren GS dezer Provincie ter gemoetkoming was bestemd in de alimentatie kosten van den Bedelaar kolonist Hermannis van Wijk welke abusivelijk op den Staat als onderstands domicilie binnen onze gemeente was gebragt en welke ordonnantie in voldoening aan Uw Ed Gestrenge verlangen ons bij missive van den 14 dezer maand te kennen gegeven voor voldaan hebben geteekend.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars.
Den 18 Februarij 1829

Aan den Heer Militie Kommissaris van Zeeland
Te Goes
Onderwerp: Inventaris en bewijsstukken
Vrijstelling Militie
Ik heb de Eer aan UEG te doen toen toekomen de ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van den dienst der Nationale Militie door op den 20 dezer te Veere , uit mijne Gemeente geloot hebbende personen met bijvoeging van de daar bij behoorende Inventaris
De Burgemeester der stad Arnemuiden
J.H. Schorer
Den 25 februarij 1829.

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Onderwerp: Instructie Rekening en begrooting
Bij Besluit van Heeren GS van den 5 Februarij dezes jaars behelzende omtrent de Rekeningen en begrootingen Instructiën voor gesubsidieerde Armbesturen is bepaald.
Ziet Prov.Blad no 19 art 5 Paragraaf D en E
Uw Eerw: deze bepalingen ter nakoming mededeelende moeten wij naar aanleiding van genoemde besluit UEerw; ernstig herinneren aan de bepalingen van het besluit van den 8 Maart 1827 en de stipte naleving daar van aan bevelen daar het stellig verklaarde voornemen van HEGA is om voor het vervolg geene afwijkingen van de daar in vervatte voorschriften te gedogen en Uw Eerw: en Ontvanger aan zich zelve te wijten zullen hebben de nadeelen welke het geval moeten zijn van het rejecteren van Uitgaven welke zonder inachtneming der bestaande verordeningen, boven de bij de begrooting toegestane sommen bevonden zullen worden te zijn gedaan of bevolen.
Verder voegen wij hierbij een Extract uit onze notulen dato 20 DEcb 1828 houdende authorisatie om uit de onvoorziene Uitaven eene som van f.5 te voldoen voor de gemaakte kosten van transport etc van de Weeze Beeckman—nevens twee ordonnantiën van betaling dienu voldaan teekening door onzen Ontvanger zullen worden voldaan.
En nemen ook deze gelegenheid waar om UwEerw: te berigten dat den Heer Gouverneur ons heeft kennis gegeven dat op den 5 Dec: 1828 de Weeze C. Beeckman in het Etablissement te Veenhuizen is overleden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
De Wethouder J. de Marée
Ter ordonnantie van dezelven
C.D.Baars
Den 27 Februarij 1829.

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Afrekening Miliciens Ligting 1824
In voldoening aan het laatste gedeelte van Uwe Excellentie circulaire van den 9 Aug 1828, hebben wij de eer Uwe Excellentie te berigten dat de Miliciens behoorende tot deze gemeente van de Ligting van 1824 met hunne Korpsen hebben afgerekend te weten
Johannis de Nooijer fuselier in de 4 Komp 1 Batt: 2 afd: Nat:Militie op den 30 Septb; 1828 en
Joos van der Weele fuselier in de 4 Komp: 1 Batt: 2e afd: N:M: op den 3 Novb: 1828
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 5 Maart 1829

Aan de Heeren GS van Zeeland

Bij UEGA resolutie van den 30 Januarij dezes jaars no 1 behelzende onder mededeling van het verlangen van Z.M. dat alwaar nieuwe begraafplaatsen zijn of zullen worden aangelegd,naar aanleiding van art.3 van het Decreet van den 13 Prairial 13 jaar daar waar zulks zonder te groot bezwaar geschieden kan, de nieuwe begraafplaatsen van eenen muur ter hoogte van twee Ellen worden omringd en waarbij wij worden uitgenoodigd om ten spoedigsten aanUEGA kennis te geven of het naar ons inzien mogelijk zoude zijn om het zij door het doen eener geldleening hetzij door de uitvoering in een reeks van jaren te bewerkstelligen de aangelegde begraafplaats in onze gemeente van eenen steenen muur te omringen onder opgave der daartoe verEischte wordende kosten met aanschrijving om voor zoover hier uit te groot bezwaar voor den Stedelijke Kas zoude resulteren UwEd:GA op te geven.
a. op welke wijze de nieuwe aangelegden begraafplaats is of zal afgestoken worden.
b. Hoeveel strekkende Ellen de omtrek der begraafplaats groot is.
c. Op hoeveel de kosten eenen Steene muur van twee Ellen hoogte en bekwame dikte met de noodige drummers of pilasters rond die begraafplaats te stellen worden berekend, ten einde voor zoo verre door UEGA mogten kunnen worden ingestemd, dat de daarstelling van zodanigen Muur te kostbaar zoude zijn, de nodige voordragt te doen om de verEischte dispensatie van Z.M. worden verkregen.
In voldoening daaraan hebben wij de eer UEGA te berigten
a. dat de nieuwe aangelegde begraafplaats dezer gemeente is omringd met eene sloot wijd drie Ellen diep 2 Ellen,staande op den dam of toegang een poort of hek van latten , hoog 2 ½ Ellen op een sloof met 1 El 4 Palmen oversteke aan de Sloot met zij 2 vleugels afgemaakt.
b. Dat den omtrek der begraafplaats groot is 210 Ellen.
c. En dat de kosten eenen Steenen Muur hiervorens omschreven berekend worden te zullen bedragen eene soman f.4158.
Wijders vermeenen wij UEGA te moeten te kennen geven dat aangezien de jaarlijksche Inkomsten dezer Gemeente niet toelaten om die kosten te dragen of bij een geldleening dezelve met de alsdan daarbij gevorderd wordende Intressen in een reeks van Jaren te vinden, tenzij men bijzondere plaatselijke belasting voordraagde, waartoe onze gemeente als genoegzaam alle uit arme behoeftige visschers bestaande , die niet dan met veel bezwaar 's Rijks lasten opbrengen, buiten staat is het mitsdien naar ons inzien het stellen van zoodanig maar een zeer drukkend bezwaar voor onze plaatselijke kas zijn zoude , waarom wij de vrijheid nemen UEGA eerbiedig te verzoeken het bij Z.M. daar heen te wenden dat wij van het stellen van zoodanige muur rond de nieuwe aangelegde begraafplaats dispensatiën mogen bekomen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 7 Maart 1829

Aan Heeren Burgemeester & Assessoren van Rosendaal
Onderwerp: Berigt ontvangst Exemplaren opgerichte Vischmarkt.
Over ?? ter onze Missive van den 8 dezer had ik de Eer te ontvangen de 4 Exemplaren der bekendmaking betrekkelijk de in uwe Gemeente opgerigte Vischmarkt, gaarne zal ik daar aan de noodige publiciteit geven, en de inwoners mijner gemeente zoeken aan te moedigen om de uitgeloofde premiën te verdienen, terwijl het mij,alzoo aangenaam wezen zal om onze wederzijdschen betrekking door dien weg te trachten aan te knoopen zullende ik niets onbeproefd laten UE hier in zo veel mogelijk de hulpzame hand te bieden, de belangens mijner gemeente en mijner ingezetenen wederkeerig, voor zo ver zulle mogt voorkomen UEd: welmeenend aanbevelende.
Ik neem overigens de Vrijheid UwEd te verzoeken nevensgaande missive aan den Herbergier Rossem in Uwe Gemeente woonachtig te willen doen teekenen terwijl ik inmiddels de eer heb mij met achting te noemen.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 12 Maart 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt vertrokken Schip met Buskruid.
Ik heb de eer Uwe Excie kennis te geven dat ingevolge bij mij ingekomene informatiën het transport buskruid vermeld bij Uwe Excie dispositie van den 12 dezer A1 afd no 2435 reeds op zondag den 15 dezer des mogens om 8 Uren van de buskruidmolen de goude draak is vertrokken en het schip langs het Sloe is heen gevaren, waarmede ik alzo vermeene Uwe Excie te zullen hebben voldaan.
De Burgemeester
J.H.Schorer.

Aan den Heer Burgemeester der stad Neusen
Onderwerp: Burgelijken Stand
Bij mijne missive van den 27 October van het vorig jaar no 104 heb ik aan UEA op daar toe gedane verzoek een doop Extract van zekere Leuntje Verlinde doen toekomen met verzoek om de kosten daarvan aan mij te laten voldoen, tot heden dit nog niet ontvangen hebbend , ben ik zo vrij UEA daar aan te herinneren en te verzoeken om die kosten zijnde zoals ik in mijne missive heb gemeld f.1: 15 kosteloos te doen geworden.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 21 Maart 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt Personeel van Bestuur
Wij hebben de Eer Uwe Excie te berigten dat gedurende de nu verloopenen drie maanden van dit jaar, geen verandering in het Personeel van bestuur , Secretaris of ontvanger dezer Stad heeft plaatsgehad.
Burgemeester & wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 1 April 1829.

Idem
Onderwerp: Berigt gebruik Maten & gewigten
Wij hebben de Eer Uwe Excie te berigten dat in deze Gemeente bij eene voortdurende toezicht op het gebruik van de nieuwe Nederlandsche maten & gewigten tot heden geen overtredingen op de deswegens gemaakte bepalingen zijn ontdekt geworden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H. Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 1 April 1829

Idem
Onderwerp: Staat Broodzetting
Wij hebben de Eer deze aan Uwe Excellentie te doen toekomen de Staat der Broodzetting in deze Gemeente over de nu verloopenen drie maanden dezes jaars zoals die naar de opgaaf der marktprijzen alhier is geregeld geworden. Naar aanleiding van het besluit van Heeren GS van den 2e Mei 1828.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D. Baars
Den 1 April 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Apphabetische lijst kiezers en getal Stemgerechtigden.
Wij hebben de eer, overeenkomstig het 28 lid van UwExcie besluit van den 15 Februarij 1827 (pr.blad) bij deze aan UE: te doen toekomen het dubbeld van de Alphabetische lijst van de bevoegde tot het kiezerschap in deze gemeente en tevens Uw Excie te berigten dat het getal stemgeregtigden alhier 16 bedraagd.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelven
C.D.Baars
Den 2 April 1829.

Aan de Provinciale Commissie van Geneeskundig toevoorzigt van Zeeland
Onderwerp: Vergift en Slaapmiddelen.
De Plaatselijke Heelmeester J.Jongejan op den 17e febr: dezes jaars alhier overleden zijnde, hebben wij niettegenstaande bij het besluit van den 31 Meij 1818 Staatsblad 25 geene bepalingen zijn gemaakt, nopens de bewaring ingeval van overlijden, van de sleutel de verzekerde en geslotene plaats, waarin de geneesheeren of Apotheken ten platten Lande, de vergiften en slaapmiddelen behooren te bergen, evenwel gemeend om de bedoeling der verordening daar in voorkomende te bereiken, de sleutel van de vergifkas van genoemde overledene Heelmeester onder onze bewaring te moeten nemen, en daar van aan den Heer Gouverneur kennis te geven,met verzoek dien aangaande de nodige instructiën aan ons mede te deelen.
Zijne Excie heeft daarop bij circulaire van den 24e dezer maand (Prov. Blad no 41) de nodige voorzorgen dienaangaande voorgeschreven.
Dienten gevolge hebben wij de eer onder kennisgeving van het bovengemelde Uw Exc: te verzoeken ons op te geven de bevoegde geneeskunstoeffenaars aan wien wij de sleutel zo mede de vergifkas, die daar na mede onze bewaring is gesteld zullen overhandigen.
Burgemeester & Wethouders der Stad Arnemuiden
Voor de Burgemeester
De wethouder
J. de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan; Baars
Secretaris
30 maart 1829

Aan de Heer Ontvanger Macaré

Onderwerp: Staat debiteurs Justitie Kosten
Wij hebben de Eer aan UEG te retourneren de Staat van de Debiteuren wegens Justitie kosten, ten welken opzichte in den tijd door ons Certificaten van onvermogen zijn afgegeven, waarop wij in voldoening aan UEG verzoek bij deszelfs missive van den 24 Maart l.l. kortelijk den toestand waarin dezelve verkeeren hebben gemeld.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 April 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
& aan De Provinciale Commissie van geneeskundig Toevoorzicht in Zeeland

.Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat bij ons geen rapporten zijn ingekomen dat gedurende het Eerste kwartaal dezes jaars iemand in deze Gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht,
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
6 April 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Verbaal Stedelijke Kas
Wij hebben de Eer bij deze aan Uw Excie te doen toekomen een Verbaal van onze bevinding van de Stedelijke Kas , na behoorlijk onderzoek volgens de bestaande Verordeningen door ons heden opgemaakt en geteekend
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 8 April 1829.

Idem
Onderwerp: Berigt Bedelarij

Wij hebben de Eer Uwe Excie ten opzichte van de Wering der Bedelarij waarop alle mogelijke toezicht in deze Gemeente word gehouden te berigten dat gedurende de nu verloopenen drie maanden dezes jaars dit minder streng dan gewoonlijk is geweest, daar eene voorbeeldelooze armoede in het begin dezes jaars alhier heeft plaats gevonden ter oorzake van de Buitengewone Strenge Vorst waardoor onze Ingezetenen die genoegzaam alle tot de Visscherij behooren en in de vorige zomer door de zeer ongunstige Visvangst van allen voorraad ontblood na in de uitoefening van hun beroep geheel gestremd worden veele zonder eenig middel van bestaan den toevlugt mogten nemen totde meer gegoede daar de armekas noch de milde giften van het naburig Middelburg in die dagen niet toereikend waren om in hunnne behoeften te voorzien, hetgeen evenwel bij de gunstige verandering van het weder ook dadelijk heeft opgehouden en daar op als te voren een naauwkeurig toezicht is en bij voortduring word gehouden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden.
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 8 April 1829.

Idem
Onderwerp: Bordeel kwitantiën tractement Veldwagter 2e
Kwartaal 1829
Ik heb de Eer aan Uwe Excie te doen toekomen een Borderel van gedane betaling bij den Agent van 's Rijks kassier te Middelburg voor tractement van den Veldwagter dezer Gemeente van het tweede kwartaal dezes jaars.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer.
Den 8 April 1829.

Idem
Onderwerp: Instellingen van Weldadigheid
Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 24e Maart dezes jaars Provinciaal Blad no 400 betrekkelijk de Instellingen van Weldadigheid bij deze aan Uwe Excie te doen toekomen de Staat der Administratiën van de thuiszittende Armen door het Diaconie Armbestuur van de Hervormde Gemeente dezer Stad, de eenige Instelling van Weldadigheid alhier bestaande , onderhouden wordende, ingerigt naar het model bij bovengenoemde circulaire van Uw Excie gevoegd, en ingevuld naar de opgaven door dat Armbestuur ons medegedeld.
De redenen van de verschillende uitkomsten der in die Staat opgenomenen rubrieken zo ten opzichte van de ontvangsten en uitgaven als het getal der bedeelde verpleegden of ondersteunde persoonen,met die over 1827 voor den toegeschreven-te weten:
Dotatiën welke minder zijn dan in 1827 aan de zachte winter van dit jaar , waardoor mindere giften zijn gedaan.
Collecten: die meerder hebben opgebragt aan de geregelden of meerdere opkomst bij den godsdienstt subsidiën uit de Plaatselijke kas die mede die van 1827 overtreffen , is veroorzaakt door toegestane Sommen, als voor transport kosten van de weezen naar het Etablissement te Veenhuizen en verpleging kosten, aan een huisgezin door het Armbestuur der stad Middelburg door Heeren GS bij derzelver Resolutie van den 12 Februarij dezes jaars ons geautoriseerd aan dezelve over dat jaar te verleenen.
Lasten en Kosten der Administratiën welke zijn verminderd , daarvan zijn de redenen dat reeds over dat jaar eenige lasten van het Arm: aan het Bestuur zijn overgegaan.
Bedeeling van allerlei aard dewelke in geld , brood , kleederen en brandstoffen hebben bestaan, en ook minder zijn geweest als in het vorig jar is mede toe te kennen, aan den zachten winter van 1828, waardoor ook het getal bedeelde minder is geworden.
Het getal kinderen is in October 1828 met vier verminderd dewelke naar het Etablissement te Veenhuizen zijn opgezonden geworden,terwijl de overige welke ter school gaan,voor rekening van het Armbestuur,de zodanige zijn die hunne ouders nog in leven zijn, en onder de bedeelde behooren.
Verder kunnen wij, Uwe Excellentie berigten dat in de Administratiën geen verandering heeft plaatsgevonden; dat het zelve door diakenen kosteloos den ontvanger uitgezonderd word waargenomen en dezelve met in het oog houden van alle mogelijke bezuiningen, voor zoo ver ons kennelijk zij, aan hunne verpligtingen beantwoorden; dat hetzelve zonder moeite voltallig blijft, de bedeeld wordende personen bestaan uit oude en gebrekkige lieden, en dat geene tot de Israëlitische Godsdienst behoorende in deze Gemeente woonachtig zijn.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 10 April 1829

Aan Heeren G.S. van Zeeland
Diaconie Armrekening 1828
Door den Raad dezer Stad de Rekening van het Diaconie Armbestuur over 1828 opgenomen en gearresteerd zijnde, hebben wij de eer dezelve nevens deze met de daar bij behoorende specificatie Staat beide in triplo volgens de bestaande voorschriften opgemaakt ter nadere approbatie aan UEGA te doen toekomen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars.
Den 11 April 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Stedelijke Rekening 1828
De Rekening dezer stad over het voorgaande jaar 1828 door den Raad op heden nagezien en bij voorraad opgenomen zijnde, hebben wij de eer deze in triplo met de daarbij behoorende bescheiden, bij deze aan UEGA nadere goedkeuring aan te bieden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 11 April 1829

Aan de Centrale Directie van Walcheren
Onderwerp: Beweiding der wegen
In voldoening aan den inhoud van Uwe Missive van den 16 dezer maand no 31 betrekkelijk het beweiden der Wegen in deze Gemeente hebben wij deEer UEd de navolgende Personen op te even welke in de vorige jaren zulks is vergund geworden te weiden.
Adriaan Zuurmond, op de Wegen aan de westzijde van deze Gemeente en
Jan Tramper op de wegen aan de oostzijde gelegen.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars.
Den 22 April 1829.

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Staat kosteloos onderwijs over 1828.
Wij hebben de eer en voldoening aan Uwe Excie aanschrijving van den 21e dezer no 719 B.2e afd nevens deze aan uwe Excie te doen toekomen Een staat betrekkelijk het kosteloos onderwijs gegeven aankinderen van behoeftige en min vermogende ouders over 1828 door ons naar het medegedeeld model opgemaakt en behoorlijk ingevuld.
Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden,
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris.

Aan de Heer Controleur der Directe Belastingen
Te Middelburg
Onderwerp: Berigt Publicatiën
Kohier Patentregt.
Bij UwEd: missive van den 2oe dezer maand no 86 het executoir verklaard kohier van 't patentregt mijner Gemeente over 1829 mij toegekomen zijnde ,heb ik de eer UE te berigten dat de gewone Publicatie daarvan op heden is gedaan en voorschreve Kohier verder aan den Ontvanger der Directe Belastingen is verzonden.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H. Schorer
Den 22 April 1829.

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden.
Onderwerp:Nevengaande Extract aanstelling Heelmeester
Wij hebben de eer nevens deze aan Uwe Eerwaardens te doen toekomen een Extract uit de Notulen van den Raad dezer Stad in dato 11 dezer maand, waarbij dhr Coenradus de Jongh tot heelmeester dezer gemeente is benoemd in plaats van wijlen dhr Johannis Jongejan en zulks onder zodanige bepalingen als bij gemelde dispositie breeder is omschreven.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
Voor de Burgemeester
J.de Marée
Wethouder
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 24 April 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland.
Onderwerp: Inzending Staat EE: Nat: Militie
De Loteling Geerardus de Quelerij behoorende tot mijne Gemeente , dewelke voor de Ligtng van dit jaar, volgens Uwe Exc: gegeve orders heden in dienst van de Nat: Militie mogt ingelijfd worden:volgens opgaaf van Zijn vader op den 13 Junij 1828 als matroos met het schip Middelburg kapitein de Boodt naar Batavia vertrokken zijnde heb ik naar aanleiding van art: 40 der Wet van den 27e April 1820 de Staat model EE opgemaakt die ik de eer heb nevens deze in triplo aan Uwe Excellentie te doen toekomen.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 1 Mei 1829.

Idem
Onderwerp: Stemming van Kiezers
Wij hebben de Eer aan Uwe Excie nevens deze te doen toekomen het eene dubbeld van Proces verbaal van de Gemeente Raad houdende het resultaat van de Stemgerechtigden dezer Gemeente voor kiezers van het eerste Disrict dezer Provincie een zulks in voldoening aan het voorgeschrevene bij art 43 van het Reglement omtrent de Zamenstelling der Staten etc
B en W van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 8.Mei 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Deliberatiën voorgestelde combinatiën met
Cleverskerke
UEGA resolutiën van den 17 April dezes jaars no 2 betrekkelijk de voorgestelde Vereeniging van deze Gemeente met dien van het naburig Cleverskerke door ons aan den Raad dezer Stad medegedeeld en deszelfs gevoelen daaromtrent ingenomen hebbende, zo hebben wij de Eer een afschrift van de deliberatiën van den Gemeenteraad deswegen gehouden en opgemaakt nevens deze aan UEGA te doen toekomen.
Burgemeester & wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 9 Mei 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Zuivering der boomen van
Rupsennesten
Wij hebben de eer Uw Excie te berigten dat wij naar aanleiding van de Publicatie en Resolutie van Heeren GS van den 26 Jan: 1826 en Uwe Excie circulaire van den 7e Febr: dezes jaars met betrekking tot de zuivering der boomen hagen en Struiken van rupsennesten, bij afkondiging van de daaromtrent bestaande Wet , de Gemeente tot opvolging derzelve hebben opgewekt en de nodige order gesteld tot zuivering van de boomen welke de gemeente aankomen, terwijl bij de schouwingen dien aangaande gedaan, is bevonden dat de zuivering allerwege in de Gemeente is geschied, en dat geen rupsennesten zijn ontdekt geworden, met uitzondering van de fruitboomen, waarin dezelve zich hebben vertoond, evenwel in een veel mindere mate dan in de vorige Jaren.
Burgemeester & Wethouders
Der Stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter Ordonnantie van dezelven
Corn:Dan: Baars
Secretaris.
Den 30 Meij 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Verzoek approbatie
Verpachte Straatmest

De pacht van de Straatmest aardasch en vuinisbakken dezer Gemeente met Ultimo December 1828 geexpireerd zijnde, zoo hebben wij nadat de conditiën door den Raad dezer Stad waren gearresteerd op den 29e Novb: des vorigen jaars de openbare verpachting daarvan ondernomen, dan daar de pachtsom bij die gelegenheid geboden aanmerkelijk minder was, als de toen nog loopende pacht, hebben wij gemeend die te moeten ophouden, terwijl daar nu door ons een en andermaal is getracht die persoonen tot een hooger bod te engageren ten einde in de bestaande pacht geene vermindering mogt komen doch hetwelk zonder gevolg is gebleven tot dat het nu eindelijk ons is gelukt onder nadere approbatie dezelve aan den persoon van Willem Rassen wonende te Rosendaal te verpachten voor gelijke som, als die Straatmest is verpacht geweest terwijl in de Conditiën in plaats van Borgtogtstelling welke al dikwijls moeijlijk te bekomen is, hebben gemeend tot zekerheid der pacht bij art 7 de Conditiën niet beter te kunnen bepalen dan dat de mest vier maal in het jaar moet worden weggevoerd en dit nimmer mag plaats hebben, voor dat door den pachter alvorens een vierde van de Pachtsom à 25 is betaald.
Wij hebben mitsdien de eer het Proces verbaal van die gedane verpachting in voldoening aan art 42 van het Reglement op het Bestuur ten platten lande in deze Provincie bij deze aan UEGA approbatie aan te bieden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 30 Mei 1829

Aan de Heer Predikant Wanrooij
Te Arnemuiden
Onderwerp: Collecte voor het fonds ter aanmoediging
& ondersteuning gewapenden dienst
Bijgaande missive van den Heer Staatsraad Directeur Generaal voor de Lasten der hervormde kerk van den 8 Januarij dezes Jaars heeft het bestuur verpligt geweest op te houden tot dat door de Disricts Commissiën de dag van de daar in vermelde te doene Collecten voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlande zoude zijn bepaald en dewelke als nu in deze Gemeente zal plaats hebben op Maandag den 15 dezer aanstaande; zo hebben wij de Eer die Missive aan Uw Eerw: te doen toekomen met verzoek om de Gemeente op Zondag aanstaande naar luid van dien Missive tot eenen milde bijdrage op te wekken, opdat dezelve aan het oogmerk mag beantwoorden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J. de Marée wethouder
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 11 Junij 1829

Aan den Wel Edelen Gestrenge Heer
Mr Balsnijders Kapitein van de 5e Comp:
Schutterij van Arnemuiden
Te Middelburg
Onderwerp: Loting Schutterij
Naar aanleiding van art 10 der Wet opde Schutterijen van den 11 April 1827 de Loting van de Ingeschrevene voor deze gemeente bepaald zijnde op Zaturdag den 27 dezer maand des nademiddags ten Vier Uren op het Stadhuis alhier, zo hebben wij de eer onder kennisgeving daarvan ingevolge het bepaalde bij art 13 van Z.M. besluit van den 21 Maart 1828 UEG te verzoeken om bij de Loting te assisteren of wel een ander daartoe UEG mag worden benoemd.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 13 Junij 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Broodzetting

Wij hebben de eer in voldoening aan UEGA besluit van den 8e Meij dezes jaars betrekkelijk de bepaling van den eersten vasten grondslag van de broodzetting bij deze aan UEGA te doen toekomen een Staat houdende volledige verzameling van opgaven, de grondslagen aanwijzend waar naar voor deze Gemeente het maximum van den prijs zoude kunnen worden geregeld, van Tarwen brood, als het voornaamste en dagelijksche voedsel van de Ingezetene van onze Gemeente , terwijl de eenige bedenking welke tegen de resultaten der alhier gedane proefbakkingen bestaat, daar in is gelegen, dat bij de bereiding van brood, eenig blom word gebruikt dat men meent, zo van het gewigt van een mudde graan als van het getal Ned: ponden brood uit een mudde tarwe gebakken wordende , behoord te worden afgetrokken, waarvan de resultaten in genoemde staat zijn vermeld.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars.
Den 13 Junij 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt rekwest Hondius

Het behaagde Uwe Excie bij appostillaire dispositie dato 11 Meij l.l. no 4236 A1afdeeling ter fine van berigt consideratie & advies, in onze handen te stellen zeker aan Z:M: ingedient rekwest door den Heer P. Hondius bevorens predikant binnen Arnemuiden, thans als emeritus te Leerdam woonachtig
Het eerste gedeelte van 's mans Rekwest als eene zaak welke tot ons niet behoort, , met stilzwijgen kunnende voorbijgaan, zal het ook naar aanleiding der bij het rekwest gevoegde appostillaire dispositie van Z:M: Kabinet directeur, alleen onze taak wezen te berigten op het laatste gedeelte der Verzoekens, en hier omtrent doet het ons leed dat wij, naar gedaan onderzoek geene gunstige mededeeling aan uwe Excellentie kunnen doen,daar de Heer Hondius zich in dezen aanzienlijk heeft bedrogen, zo dat wij door ons geen middel zien om die in de menschen, aan penningen althans niet van Arnemuiden te helpen.
Waarheid is het dat de Heer Hondius in der tijd agterstallig tractement van de jaren 1811, 12 en 1813 van Arnemuiden als Predikant heeft te vorderen gehad, maar even waar is het ook dat dit agterstallige is voldaan, althans dat geene schuld zoo van Aremuiden betreft daarvan overgebleven is; bij eene missive toch van Z:E: de Gouverneur dezer Provincie in dato 9 October 1816 no 2205 eerste afdeeling word aan Arnemuiden naar aanleiding eenre dispositie van Z:E: den Commissaris Generaal provisioneel belast met de zaken der hervormde kerk in dato 30 September bevoren no 2727 te kennen gegeven dat het agterstallige tractement aan den predicant aan die gemeente verschuldigd voor een derde zou gevonden worden bij wijze van quotisatie voor de personen tot die gemeente behoorende in geschikte termijnen op te brengen, terwijl bij opgevolgde missive van den Gouverneur dezer Provincie,dat is 20 Novb 1816 no 2560 Eerste afd en 2 December daaraan volgende no 2618 eerste afd: aan Arnemuiden word te kennen gegeven , dat het hier boven vermelde Een derde voor achterstallig predikants tractement bedroeg f.1410:-- en de daar voor opgemaakte rol van Hoofdelijken omslag tot vinden van de zoo evengemelde som Executoir was verklaard, welke som door de belastingschuldigen in termijnen van zes tot zes maanden moest opgebragt worden; voorschreve rol ter invordering in handen van den Gemeente Ontvanger gesteld zijnde is dien ambtenaar ingevolge de ontvangene vooschriften met de inning voortgaande tot in de maand Juni 1818 als wanneer bij eene missive van Z:E: den Gouverneur van Zeeland dato 17 Junij 1818 no 1518 Eerste afdeeling aan Arnemuiden werd te kennen gegeven dat de heer Hondius op een edelmoedige wijze had afgezien van de betaling van het agterstallige predikantsen tractement door de Hervormde gemeente aldaar aan Zijn Eerw: verschuldigd, met autorisatie om als nu de invordering van dien agterstand verder te staken, waartoe de gemeente bij de hier bovengemelde missive dato 4 December 1816 no 2648 aangeschreven was.
Uit welk fonds voorts aan den Heer Hondius de overige twee derde gedeelten van zijn agterstallig predikants tractement betaald zijn, durven wij niet met zekerheid bepalen en vemoeden dat dit aan zijn Eerw:bij likwidatie uit den fransche agterstand zal zijn voldaan hetgeen wij met te meer grond geloven ,daar het aan onderscheidene leden der bestuur zeer wel bekend is, dat de Heer Hondius een of meer borderellen van likwidatie voor agterstallige schuld heeft ontvangen en wel in de eerste klasse gelikwideerd terwijl wij ons overtuigd houden ja wel meenen te weten dat de schuld in deze voor niets anders dan voor zijn achterstallig predikants tractement heeft kunnen worden gelikwideerd; hoe dit ook wezen moge, zeker is het dat de Gemeente Arnemuiden aan den Heer Hondius niets meer te betalen heeft, daar sints de gelukkige omkeeringe van zaken ten jare 1814 de jaarlijksche tractementen aan de Predikanten en ook aan den Heer Hondius betaald zijn tot de tijd toe hij de gemeente verlaten heeft.
Hoe edelmoedig zijn wel Eerw: dan ook ten jare 1818 hebbe afgezien van het resterende gedeelte zijner achterstallige tractements door de Gemeente aan hen verschuldigd, zoo onedelmoedig zouden wij het bijna nu moeten noemen aan den Koning bij rekwest te zeggen dat hem van de Gemeente van Arnemuiden nog f.958 wegens agterstallig tractement competeren, welke som wij volstrekkelijk niet weten van waar die afkomstig zoude kunnen zijn.
Dat de Heer Hondius voorts zoals in het rekwest vermeld en in 1813 en 1814 veel tot ondersteuning van de armen heeft bijgedragen, dat zijn Eerw: aan zijne inspanning van de armen heeft bijgedragen; dat zijn Eerw: aan zijn inspanning grootendeels zijne ongesteldheden zal te danken hebben, en met moeite den opstand der ontijdige ijveraars voor het doorluchtig huis van Orange keerde , gaan wij met stilzwijgen voorbij, als gelovend het Uwes Excellentie bedoeling niet is wij daarover ditmaal breedvoerig berigten, terwijl wij vermeenen het groote punt door den Heer Hondius aangeroerd genoegzaam te hebben ontwikkeld en toegeligt.
In dit vertrouwen vleijen wij ons dan ook aan Uwe Excellentie intentie te zullen hebben voldaan, en hebben alzoo de eer de in het hoofd dezes gemelde stukken an Uwe Excie te retourneren
Burgemeester & wethouders van Arnemiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 24 Junij 1829

Idem
Onderwerp: Berigt uitgaven van het lager
Onderwijs
Wij hebben de eer in voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 3e dezer maand nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen een Staat houdende opgaven van de in 1828 in deze Gemeente ten behoeve van het lagere onderwijs gedaane Uitgaven ingerigt naar het model bij Uwe Excie circulaire van den18 Augustus 1828 gevoegd.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 28 Junij 1828

Idem
Wij hebben de Eer Uwe Excie te berigten dat gedurende de nu verloopenen drie maanden van dit jaar geen verandering in het Personeel van 't bestuur secretaris of Ontvanger dezer heeft plaatsgevonden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 1 Julij 1829

Idem
Onderwerp: Wering bedelarij
Daar in deze gemeente een duurzaam toezicht op de bedelarij word gehouden , zo hebben wij de Eer Uwe Excie te berigten dat gedurende de nu verloop van drie maanden dezes jaars geen bedelende personen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie aan dezelve
C.D. Baars
Den 1 Julij 1829

Idem
Onderwerp: berigt gebruik maten & gewigten
Er zijn op het gebied van de nieuwe maten en gewigten geene overtredingen te melden
Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 1 Julij 1829

Idem

Onderwerp: Staat Broodzetting
Wij hebben de eer nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der Broodzetting over de nu verloopenen drie maanden dezes jaars, zoals die naar de opgaaf der marktprijzen alhier is geregeld geworden, naar aanleiding van het besluit van Heeren GS van den 2 Mei 1828
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars.
Den 1 Julij 1829

Idem
Onderwerp: Verbaal staat Stedelijke Kas

Idem en De Provinciale Commissie van Geneeskundig toevoorzigt in Zeeland.
Onderwerp: Berigt Vaccine
Wij hebben de Eer bij deze aan Uwe Excie te doen toekomen een staat van de gevaccineerde in deze gemeente voor het tweede kwartaal dezes jaars terwijl de kinderziekte in dat tijdvak alhier niet heeft geheerscht.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 4 Julij 1829

Aan den Heer Gouverneur van zeeland
Onderwerp: Borderel kwitantie tractement veldwagter
Ik heb de eer aan Uwe Excellentie te doen toekomen een borderel van gedane betaling bij den Agent van 's Rijks kassier te Middelburg voor tractement van den veldwagter dezer Gemeente over het derde kwartaal van dit loopend jaar.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 4 Julij 1829

Aan Heeren Burgemeester & Assessoren van Nieuw &St.Joosland
Onderwerp: Kennisgeving van den Herijk
Naar aanleiding van art 5 van het Besluit van Heeren GS dezer Provincie van den 22 Januarij l.l

Aan Heeren Assessoren van Nieuw en St.Joosland
Onderwerp: Kennisgeving van den Herijk.
Naar aanleiding van art:5 van het besluit van Heeren GS dezer Provincie van den 22 Januarij l.l. hebben wij de eer Ued: bij deze kennis te geven dat den Arrondissements IJKer , mede voor UwEd: Gemeente tot de verificatie en herijking der Nederlandsche maten en gewigten op het stadhuis alhier zal komen vaceren op Maandag en Dingsdag den 13 en 14 Julij aanstaande om 's morgens ter 9 tot 'S middags ten Een Uren en voorts voor hen die zulks verkiezen mogten aan den 16 tot den laatsen Julij wederom ten zijnen kantore te Middelburg daar toe zal ten dienste staan.
Dat bovengemelde Berigt door den Arrondissements IJker is ons gedaan, met verzoek UwEd: ook daarvan mogen kennis geven aan de belanghebbende Ingezetenen aan UwEd gemeente
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 7 Julij 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: om autorisatie op onvoorziene
Uitgaven.
Bij eene circulaire van Zijn Excie den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 13 Junij j.l. ons te kennen gegeven zijnde dat het stel maten en gewigten voor de School dezer gemeente naar aanleiding van een circulaire van den 25 April 1828 aan Zijne Excie als benoodigd opgegeven, met Oct.aanstaande zal worden geleverd, en de kosten daar van à f.34 worden verzogt voor of op den 1 Aug; te voren ter Prov: Griffie te storten.
En aangezien op de Gemeente begrooting van dit Jaar voor deze Uitgaven geene som is uitgetrokken,zo nemen wij de vrijheid UEGA te verzoeken om genoemde som uit de post van onvoorziene uitgaven voor dit jaar gealloueerd te mogen voldoen.
Burgemeester & Wethoders der stadArnemuiden
J.H.Schorer
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn; Dan:Baars
11 Julij 1829

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Onderwerp: Alimentatiekosten Huisgezin Huissoon.
Bijgaande declaratiën van Verplegings en Alimentatie kosten ten behoeve van Abraham Huissoon en zijne kinderen door den Algemeenen Armen der Stad Middelburg verstrekt bij missive van Heeren B & W van die stad ons gezonden zijnde , hebben wij de eer dezelve aan Uw Eerw: te doen toekomen met verzoek op de betaling van het bedrag de nodige order te stellen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J. de Marée ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 17 Julij 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp : Godsdienstige viering van den 18 Junij
Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 27 der vorige maand betrekkelijk de godsdienstige viering van den 18 Junij Uwe Excie te berigten dat dien dag dit jaar even als de voorgaande jaren door het houden van Godsdienstige redenvoeringen door den Leeraar dezer Gemeente op den gedenkdag zelve alhier is gevierd geworden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dcezelve
C.D.Baars.
Den 6 Aug: 1829

Idem
Onderwerp: Duplicaat register verlofgangers
Nat: Militie
Ik heb de Eer bij deze aan Uwe Excie te doen toekomen het Duplicaat Register van de Verlofgangers der Nationale Militie, behoorende tot deze gemeente op welker gedrag in de vervulling hunner pligten bij de wetten op de Nationale Militei voorgeschreven voor zo ver mij bekend is niets is aan te merken.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 6 Aug: 1829

Aan het Diaconie Arm bestuur van Arnemuiden
En
Aan Heeren Kerkmeesters der stadArnemuiden
Onderwerp: Berigt Zegelregt

Wij hebben de Eer aan Uw Eerw:etc bij deze mededeeling te doen van de bij ons ontvangene onderrigtingen betrekkelijk de toepassing op de Wet van het Zegel daar in bestaande dat alle rekwesten aan geconstitueerde Magten de Rekeningen van Uwe administratie en die van gepresteerde diensten of geleverde goederen met de ordonnantiën van betalingen ingevolge art 29 van de wet van 21 April 1807 van het middel van het zegel vrij zijn, voor zo ver die anders ten laste van Uwe administratie zouden komen, doch verder en anders niet.
Zo mede dat daarvan zijn vrijgesteld de registers van Ontvang en Uitgaaf, zo als zulks is bepaald bij Z.M. besluit van den 25 April 1821 no 11 en bij art.9 no 5 der Wet van den 31 Mei 1824 Staatsblad no 36.
Terwijl de Actens welke aan de Registratiën zijn onderworpen volgens art & van het Vorstelijk besluit van den 9 Maart 1814 ( Staatsblad no 37) hoewel vrij van het zegel echter naar luid der Wet behooren te worden geregistreerd doch zonder betaling van het regt.
Wij verzoeken Uw Ed deze bepalingen bij voorkomende gelegenheden in acht te nemen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.de Marée wethouder
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars

Aan de Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: benoeming Heelmeester
De Heelmeester dezer Stad , de Heer Johannis Jongejan den 20 Februarij dezes jaars overleden zijnde , zo heeft de Raad alhier op een daar toe bij haar ingekomen addres van dhr Jan Oversluis in de vorige maand door de Provinciale Commissie van Geneeskundig toevoorzigt in Zeeland tot Heel en Vroedmeester bevorderd en geadmitteerd denzelven tot vervulling van die vacature benoemd.
Naar aanleiding van Paragraaf d art 1 van UEA besluit van den 24 April dezes jaars (Provinciaal Blad no 52) hebben wij de Eer bij deze UEGA goedkeuring op de benoeming te verzoeken.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantiue van dezelve
C.D.Baars
Den 5 Augustus 1829

Idem
Onderwerp: Weduwen en Weezen fondsen
Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 23 Julij l.l. (Provinciaal Blad no81) betrekkelijk de weduwen en weezen fondsen Uwe Excie te berigten dat zodanige inrigtingen in deze Gemeente niet bestaan.
Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 12 Augustus 1829

Aan de Eerwaarde Kerkenraad van Arnemuiden
Onderwerp: Benoeming Diakenen
Wij hebben de Eer Uw Eerw bij deze kennis te geven dat uit het dubbeltal door Uw Eerw: bij missive van den 1e dezer maand voorgedragen Personen tot Diakenen voor de aftredende der door ons zijn benoemd de personen
Marinus Marinusse de Nooijer
En Jan Buijs.
Met verzoek dezelve hiervan kennis te geven en volgens kerkelijk gebruik te bevestigen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Te rordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 12 Augustus 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Begraafplaats.
Den Raad dezer Stad wenschende gebruik te maken van ZM.besluit van den 19 Junij l.l. no 52 betrekkelijk de nieuwe aangelegde begraafplaats dezer gemeente welke naar aanleiding van een voorig KB van den 30 April dezes jaars no 16 met palissaden of rasterwerk mogt worden omringd, en waaromtrent men nu kan volstaan met een Sloot of gracht om die begraafplaats te doen graven .
Zoo hebben wij de Eer in voldoening aan UEGA resolutie van den 10 Julij l.l. no 3 waarbij ons eerstgemelde KB word medegedeeld UEGA bij deze te berigten dat bij den aanleg van de nieuwe begraafplaats voor deze gemeente wij dadelijk een Sloot of gracht om denzelven hebben doen graven ter breedte van drie Ellen en behalve de reeds daar op geplante boomgewas een doornhegge, in het aanstaande saisoen zullen doen plaatsen, waarvan wij de kosten in de begrooting voor 1830 nu op te maken zullen voorstellen, terwijl de kosten van de Sloot of gracht reeds zijn begrepen in de sommen daar voor op de begrooting van dit jaar gealloueerd.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 18 Augustus 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Om autorisatie onvoorziene uitgaven
Het Diaconie Armbestuur dezer Gemeente verpligt zijnde om wegens verplegingskosten , door regenten van den Algemeenen Armen der Stad Middelburg aan het huisgezin van zekeren Abr: Huissoon , aldaar woonachtig, doch alhier armlastig verleend, eene som van f.99,60 te betalen, heeft zich aan den Raad dezer Stad geaddresseerd met verzoek tot de voldoening van die som in staat te worden gesteld.
De Raad heeft ten dien einde goedgevonden voorschreven Armbestuur te autoriseren , om behalven de post van onvoorziene Uitgaven op de begrooting van dit jaar gealloueerd te gebruiken, tevens uit de disponibele fondsen van dit jaar eene som van f.19,60 te bezigen en het zelven ter regularisering op de begrooting van 1830 te brengen.
Dan daar die beide Sommen niet voldoende zijn om de schuld te kwijten, zo verlangt den Raad aan het voorschreven Armbestuur een extra subsidie à f. 50 uit de stedelijke kas te verleenen, ten welk einde wij de vrijheid nemen UEGA te verzoeken om die Som uit de onvoorzienen Uitgaven op onze begrooting van dit jaar gealloueerd te mogen uit te betalen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 18 Augustus 1829.

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Ter voldoening aan den inhoud Uwer Excie missive dato 18 Augustus 1829 B 2 a Afdeeling no 1529, hebben wij de Eer Uwe Excie te informeren dat de voorwaarden waarop de Heelmeester Oversluis door den Raad is beroepen bestaan in het toedienen van geneeskundige dienst met het leveren der nodige medicamenten aan alle de bedeelde wordende armen onzer gemeente en zulks tegen genot van het tractement hieronder vermeld.
Dat deze benoeming heeft plaatsgehad volor de gemeenten in overleg met envoor het Armbestuur.
Dat de Jaarwede waarop gemelde Oversluis is beroepen eene som bedraagt van f.125—
Waarvan jaarlijks f.75 – op de begrooting wordt gebragt en alzoo ook( uit) de Stadkas wordt betaald, terwijl de overige f.50 op de Arme Begrooting gebragt jaarlijksch uit de fondsen van het Arm bestuur afgedragen worden , terwijl wij dadelijk bij den benoeming van voornoemde Oversluis hebben bepaald hij in de maand Januarij van ieder jaar continuatie zijnder bediening aan den Stedelijken Raad zal moeten verzoeken; na deze inlichtingen vertrouwen wij er geene bedenkingen tegen de goedkeuring der voorzeide benoeming zullen bestaan en vermeenen ook hier mede aan den inhoud van Uwe Excellentie vorengemelde missive te zullen hebben voldaan.
Burgemeester & Wethouders
Der Stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 22 Augustus 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Armbegrooting 1830
Wij hebben de Eer nevens deze aan UEGA ter nadere goedkeuring aan te bieden de Staat van begrooting in ontvang en uitgaaf aan te bieden n.l. die van het Diaconie Armbestuur dezer gemeente voor het Dienstjaar 1830 in triplo opgemaakt en door den Raad dezer Stad bij voorraad gearresteerd.
Deze begrooting opgemaakt zijnde overeenkomstig de voorschriften vervat in UEGA besluit van den 8 Maart 1827 Prov.blad no 40 vermeenen wij, alleen daar bij aan UEGA te moeten te kennen geven dat aangezien de Inkomsten genoegzaam alleen bestaan uit de Collecten en vrijwillige giften, welke steeds onzeker zijn, dezelve in deze begrooting naar den opbrengst daarvan in de Rekening van 1828 verantwoord , zijn voorgesteld, terwijl omtrent de voorgestelde uitgaven alle mogelijke bezuiningen zijn in het oog gehouden, waar in onder no 10 eene som van f.15 voorkomt voor eenige reparatiën te doen, aan een huisje den armen behoorende, en dienstbaar voor zodanige oude gebrekkige lieden die niets meer kunnen verdienen en mitsdien onvermogend om eenig huur op te brengen; voorts onder no 15 de som van f.29 wegens reparatiën aan de Pastorij in 1828 welke wegens de mindere revenuen van dat jaar, zo als in genoemde gearresteerde rekening is gezegd, niet is kunnen betaald worden; no 16 ene som van f.19,60 voor verplegingskosten van het daar bij genoemd huisgezin, dat uit de disponibele fondsen van dit loopend jaar moeten worden voldaan, terwijl de verplegingskosten der weezen, waarvan vier thans in het gesticht te Veenhuizen hem bevinden, door ons zijn gesteld, zoals dit is vastgesteld bij het 8 en 19 art: van ZM besluit van den 17 Aug: 1827 no 125 en de zeven andere daar in genoemde kinderen, zoals dezelve nu werkelijk door het armbestuur zijn besteed geworden.
Deze begrooting alzo met een batelijk saldo van f.56,14 door den Raad gearresteerd vertrouwen wij ook UEGA goedkeuring zal wegdragen
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
De Wethouder J.de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
C.D. Baars
Den 31 augustus 1829

Aan GS van Zeeland
Onderwerp: Staat van Begrooting voor 1830

De Staat van begrooting in Uitgaaf en ontvang dezer gemeente voor de dienst van 1830 door den Raad dezer Stad opgemaakt, hebben wij de Eer bij deze in triplo met de memorie van Toelichting, en verder bescheiden daartoe betrekkelijk ter goedkeuring aan UEGA aan te bieden

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 31 Augustus 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: over de bestede Weezen
Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excie aanschrijving van den 5 dezer maand no 880 NM A 1 afd: houdende mededeling van de uitbestede Weezen dezer Gemeente Uwe Excie te berichten dat op het daar bijgevoegde Extract aanwijzende e mutatiën welke in het personeel des Jongens uit deze stad in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid in de Provincie Drenthe uitbesteed gedurende het jaar 1828 zijn voorgevallen aan ons geene bedenking is voorgekomen, daar de daar op vermelde tot onze Gemeente behooren.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
Ter ordonnantie van dezelve C.D.Baars
Den 12 September 1829

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Conditiën & Verbaal verpachting Stadseigendommen.
De Verpachting van de Eigendommen dezer Stad door ons op den 19e dezer maand gedaan zijnde volgens de conditiën door de Raad dezer Stad den 29 Aug: te voren gearresteerd, zo hebben wij de eer het Verbaal daarvan door ons opgemaakt nevens voorgemelde Conditiën aan UEGA goedkeuring bij deze aan te bieden , waar bij UEGA informeren dat wij in het belang der Stad ons hebben verpligt gevonden om het Achtste Perceel zijnde de Keetdijk en het daar annexe Eilandje te spitsen en alzo in twee perceelen te verpachten; hetgeen daar aan zeer wel heeft beantwoord,aangezien dit alzo nu voor F. 11 – is verpacht geworden daar de thans nog loopende pacht maar f.60 bedraagd.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 22 September 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Commissie Personele belasting
Dienst 1830
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 14 dezer maand (Provinciaal blad no 105 ) hebben wij de Eer Uwe Excie kennis te geven dat wij tot leden van de Commissie bedoeld bij art.58 der Wet van den 28 Julij 1822 (Staatsblad no 15) naar aanleiding van art 64 van het reglement goedgekeurd bij KB van den 29 October 1823 no 80 hebben benoemd
De Heeren Jannis de Marée
En Abraham van Eenennaam
Leden uit de Raad dezer Stad
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H. Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 23 September 1829.

Aan GS van Zeeland

Onderwerp: Quitantiën van overstorting voor Bedelaars
Etablissementen
Wij hebben de eer in voldoening aan UEGA besluit van den 4 dezer maand (provinciaal blad no 102) de quitantiën van het door ons overgestorte bij den Agent van den Rijks-Kassier te Middelburg wegens het toegekende aandeel dezer Stad in de Administratiekosten van de Bedelaars Etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in originali aan UEGA te doen toekomen ,na daar van een gecertificeerd afschrift aan onze Gemeente ontvangen te hebben uitgereikt.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 23 September 1829.

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Berigt Personeel & Bestuur
Wij hebben de Eer Uwe Excie te berigten dat gedurende de nu verloopene drie maanden van dit jaar geen verandering in het Personeel van 't bestuur Secretaris of ontvanger dezer Stad heeft plaatsgehad.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter Ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2e October 1829

Idem

Onderwerp: Wering bedelarij
Daar in deze Gemeente een duurzaam toezicht op de Bedelarij word gehouden zo hebben wij de Eer Uwe Excie te berigten dat gedurende de na verloop drie maanden dezes jaars geen bedelende personen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 October 1829

Idem

Onderwerp:Gebruik Maten en Gewigten

Wij hebben de Eer Uwe Excie te berigten dat in deze Gemeente bij eene voortdurende toezicht op het gebruik van de nieuwe Nederlandsche maten & gewigten tot heden geen overtredingen op de deswege bestaande betalingen zijn ontdekt geworden.

Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 October 1829

Idem

Onderwerp: Voordragt Zetters Dienst 1830

Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excie circulaire van de 14 September j.l. ( Provinciaal blad no 1080 tot Zetters dezer Gemeente voor de werkzaamheden der grondbelastingen en het Patent voor den dienst van 1830 ter benoeming aan Uwe Excie voor et dragen de Personen van

Paulus de Meulmeester
Jan Kraamer
Adriaan de Smidt
Alle drie binnen deze Gemeente woonachtig benoemd
Pieter Goudswaard
En
Laurens Blok
Wonende in de Gemeente van Cleverskerke
Burgemeester & Wethouders
Der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D. Baars
Den 3e October 1829

Idem & de Provinciale Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht in Zeeland

Daar er geen berigten bij ons zijn ingekomen dat er gedurende het derde kwartaal iemand in deze Gemeente is gevaccineerd geworden op dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht zo hebben wij de eer daar van aan Uw Excie kennis te geven.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuidxen
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve C.D.Baars
Den 6 October 1829.

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Broodzetting
Wij hebben de Eer UEGA te berigten dat het maximum voor de kosten van den Bakker stijl , en van loon en winst van den Bakker , welke UEGA bij derzelver resolutiën van den 18 Sept j.l no 17 op f.5,50 per mudde als nu zouden vaststellen bij ons voldoende is voorgekomen, en dat op de wijze van verdeeling van de voorschreve som, in de onderscheidene onderdeelen bij de tabel no 1 aangewezen en in genoemde resolutie voormeld, geene bedenkingen daartegen voor onze gemeente zijn voorgekomen
Burgemeester 7 Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 5 October 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Borderel van Overstorting

Ik heb de Eer nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen een borderel van gedane overstorting bij den Agent van 's Rijks Kassier te Middelburg voor tractement van den Veldwachter dezer Gemeente over het 4e kwartaal dezes jaars

De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 9 October 1829

Aan het Diaconie Armbestuur van Anemuiden

Onderwerp: Arm.Rekening 1828

Wij hebben de eer nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen de bij ons ontvangen en door Heeren GS gearresteerde Armenrekening over 1828, zoo mede een Staat der Weezen die in 1828 in de Etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid ten laste van het Armwezen dezer Gemeente zijn verpleegd geworden, ten bedrage van f.22,11- en ook een Staat van gemelde weezen, wegens verschuldigde vervangingskosten door het Gouvernement voorgeschoten, mede over 1828 ter somma van f.60- welke beide sommen Uwe Excie worden verzocht aan onzen Plaatselijken Ontvanger te doen betalen dewelke ingevolge de bij ons ontvangen voorschriften met de betaling is belast

Daartegen bekomen Uw Eerw: en ordonnantie van f.50- die na teekening door twee diakenen bij onzen Ontvanger zal worden betaald.
En informeren UwEerw: bij deze dat ZM bij besluit van den 14 Julij dezes jaars heeft verklaard dat de gestichten van liefdadigheid alleen dan van Hoogstdeszelfs besluit van den 28 Maart 1825 bedoelde jaarlijksche uitkering van 4 ten honderd van 's Rijks Schatkist vrijstelling zullen kunnen erlangen wanneer de te verkrijgen wanneer de te verkrijgene onroerende goederen voor de publieke Dienst zullen bestemd zijn.
Eindelijk verzoeken wij UwEerw: om op de voldoening van de alimentatie kosten van het huisgezin van A.Huiszoon, aan het algemeen Armbestuur van Middelburg onverwijld de nodige order te stellen.
Burgemeester & Wethouders der Stad Arnemuiden
De wethouder
J. de Marée
Ter ordonnantie van dezelve C.D.Baars
Secretaris

Idem

Onderwerp: Dupl: Register JJ Verlofgangers Nat: Militie

Wij hebben de eer in voldoening aan Uw Excie besluit van den 7e dezer Maand (Prov.Blad no 115) nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen, het Duplicaat Register JJ van de verlofgangers van de Nat: Militie behoorende tot onze Gemeente , en tevens Uwe Excie te berigten dat alle dezelve hunne verlofpas bij ons hebben overgebragt , alhier aanwezig zijn, waarvan echter enkelde in andere Gemeenten dat op het genoemde Register is gemeld, dat op hun gedrag voor zoo ver ons bekend is, niets is aan te merken.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Den 17e October 1829

Aan de Heer President der Provinciale Geneeskundige Commissie

Onderwerp: Berigt over Maselen

Ik heb de Eer UwEd: hier nevens te doen toekomen eene bij mij ontvangene missive van de binnen Arnemuiden gevestigden plattelandsch Heelmeester van Opdorp betrekkelijk de door zijn Ed: behandeld wordende mazelen; uit deze missive schijnt het te blijken dat op verzoek van UwEdgestrenge zulken buitengewoon rapport aan mij heeft moeten ingezonden worden, en ofschoon zeer bereid de bij UwEd voorgeschreve kennisgevingen daar van te doen, heb ik gemeend dien alvorens van UEGes: te moeten vragen of ook eene bijzonder rede of onderzoek aan Uwe zijde aanleiding tot zodanig een rapport gegeven heeft, ten einde in Staat te wezen dienovereenkomstig zodanige maatregelen te nemen als UwEdG: in dezen mogt nuttig of noodig keuren waaromtrent UwEd mij ( onder terugzending van het hiernevensgaande stuk) verplichten zult deszelfs gevoelen te willen mededeelen

De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 29 October 1829

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden

Onderwerp: Transportkosten weezen.
Bij Resolutie van Heeren GS dezer Provincie van den 9e dezer maand no 16 het aandeel dezer Gemeente in de kosten van transport van weezen naar het gesticht te Veenhuizen
Bepaald zijnde , op f.16,37 met uitnoodiging om gemelde som, ter Provinciale Griffie over te brengen.
Zoo hebben wij de eer onder kennisgeving daarvan, Uw Eerw te verzoeken om de nodige order te stellen dat de voldoening van die som ter genoemde plaats, zodra mogelijk plaats hebbe, terwijl dezelve uit de post bestede weezen op de begrooting van dit jaar gemeld, zal kunnen worden voldaan.
Burgemeester & Wethouders der Stad Arnemuiden
De Wethouder
J. de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 30 Oct: 1829

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: onkosten Register Burgelijken Stand

Bij eene Missive van Z:E: den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 28e der vorige maand no 10003 A 1 afd word ons ter kennis gebragt, dat de onkosten voor het vervaardigen der Registers van den Burgelijken Stand dezer Gemeente van dit jaar voor zegel druk bind en transportkosten bedragen eene som van f.52:12 met verzoek de betaling daarvan voor den 15e dezer maand ter Provinciale Griffie te doen plaats hebben .

En aangezien voor die kosten op de Begrooting van dit Jaar maar f.48- is gealloueerd, daar dezelve ruim vier Gulden meerder dan in het voorgaande jaar bedragen, zoo nemen wij de vrijheid Uw EGA te verzoeken het te kort ter somme van f.4.12 uit de post van onvoorziene uitgaven van dit loopend jaar te mogen voldoen
Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
2 Novb.1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Oeffening Brandspuit

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 13 der vorige maand (Prov. Blad no 118) hebben wij de eer Uwe Excie hierbij te doen toekomen een afschrift van het Proces Verbaal

Van de gewone openbare oeffening met de Brandspuit dezer Gemeente welke alhier op den 20e October l.l. heeft plaats gehad opgemaakt door de Commissaris uit den Land, de Brandspuitmeester en deszelfs assistent conform art 32 van het reglement ter voorkoming en blussching van een brand in de Gemeente ,waaruit Uwe Excie zal blijken dat de oeffening geregeld heeft plaats gehad en dat aan de Brand spuit en daar bij zijnde gereedschappen geen gebreken zijn ontdekt maar al het zelve in een voldoende staat bevonden.
B &W van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D. Baars
Den 7 Novb. 1829

 

Aan den Heer Ontvanger der Registratie te Middelburg
Onderwerp: opgave waarde onroerende goederen.

 

In voldoening aan UwEdGr A verlangen om bij deszelfs missive van den 9 dezer maand no 1120 te kennen gegeven , houdende verzoek om opgave van de approximatieve waarde der onroerende goederen door Theuntje Pinte laatst weduwe van J. Martein , den 2 Mei l.l. alhier overleden, nagelaten, en door hare kinderen bij onderhandsche acte onderling verdeeld , hebben wij de Eer UwEdGestrenge te kennen te geven, dat onzen Secretaris als Executeur in die nalatenschap de waarde van die goederen ons heeft medegedeeld, zo als dezelve door vier neutrale Personen, waaronder twee leden uit den Raad dezer stad voor die verdeeling zijn getaxeerd geworden, en dewelke volgens die opgave bestaan gelijk ook dezelve in UEG missive voorkomen in de navolgenden:
1e Een Huis en Schuur op de markt alhier wijk B no 32 en 33 bevorens no 28 en 29 gewaardeerd op een Som van f.1200—
2e Een Weide groot 3 Bunder 8 roeden 15 Ellen in
Nieuwerkerk 39 roeden 24 Ellen getaxeerd op f. 200—
3e Een stuk zaailand groot 1 bunders 25 Roeden 4 Ellen
Mede aldaar in Jan Klaassen blok f. 6 en 7
De 39 roeden 24 Ellen op f. 200—
4e Een weide groot 2 Bunders 10 Roeden 65 Ellen
Aldaar f 6 Q ? en 7 recto mede de 39R 24 ellen
Getaxeerd f. 200—
5e Een Huis te Arnemuiden wijk B no 34 bevoren no 31 op f.1100—
6e Een Pakhuis het Haasje B no 13 bevorens no 12
Op f. 50
7e Een schuurtje aldaar B no 23 op f. 50

8e Een Paardestal aldaar B no 23 op f. 150

9e Een Weide groot 3 Bunder 28 Roeden 58 Ellen
In Jan Klaasen blok f9 in Nieuwerkerke de 39
Roeden 24 Ellen gewaardeerd op f. 125

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den18e Novb; 1829

Aan het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden

Onderwerp: Begrooting 1830

Wij hebben de eer nevens deze aan UwEerw: te doen toekomen de Staat van begrooting in Ontvang en uitgaaf voor het Dienstjaar 1830 zoo als dezelve door den Raad dezer Stad is gearresteerd en bij resolutie an Heeren GS dezer provincie van den 13 dezer maand no 23 met wijziging nader is goedgekeurd.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
De Wethouder J.de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris.

Aan de Directie van Walcheren

Onderwerp: Staat van te leveren gleui

In voldoening aan de aanschrijving van den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 10 dezer maand no 10360/1 A 2 afd betrekkelijk de voorziening in de behoefte van gleui voor de zeedefensiën van Walcheren, hebben wij de Landlieden dezer Gemeente met den inhoud van die aanschrijving bekend gemaakt en hoe zeer dezelve ons hebben te kennen gegeven dat zij het stroo van den tarwen Oogst die moeglijk?mogelijk?/moeilijk? is ingezameld voor hun beestiaal benoodigd hebben en ongaarne afleveren, aangezien zij weinig hooij hebben opgedaan , en hun vee dit jaar vroeger als gewoon op de stallen hebben moeten brengen, evenwel aan ons eenig gleui opgegeven, waarvan wij de eer hebben hier neven een Staat aan UwEd te doen toekomen, met verzoek uit hoofde van de slegte wegen, het zelve aan de Middelburgsche haven te mogen leveren.

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 30 Novb.1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Berigt huisgezin Abr: Huiszoon
Wij hebben de eer Uw Excie kennis te geven dat den persoon van Abr: Huiszoon, behoorende tot onze gemeente als geen werk hebbende, en mitsdien buiten staat om in zijn onderhoud met de Zijne te voorzien, ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om gebruik te maken van de voordeelen bij ZM besluit de dato 12 Oct; 1825 aan zodanige personen toegekend en alzo verzogt om met zijn twee kinderen door ons te worden opgenomen om naar eene der bedelaars Koloniën te worden overgebragt.
Dat wij dien ten gevolge overEenkomstig de bepaling van het zo even gemeld KB en Uwe Excie circulaire van den 3e Maart 1828 Prov.Blad no 43 den zelve met zijn gezin voorzien van de verEischt wordende door hem geteekende aanvrage Staat van Zijn naam ouderdom etc van deszelfs kinderen en een order van geleide door onzen veldwachter op den 1e dezer maand naar het tijdelijk Depôt te Middelburg hebben doen overbrengen
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter Ordonnantie van dezelve Corn:Dan: Baars
Den 4 December 1829

Aan de Prov. Commissie Geneeskundig toevoorzigt in Zeeland.

Onderwerp: Berigt plaatselijk Heelmeester
Naar aanleiding van art:5 van het Besluit van Heeren GS dezer Provincie van den 26 Januarij 1827 (prov. Blad no 19) hebben wij de eer UwEd kennis te geven dat dheer Johannis Jongejan Heelmeester dezer Gemeente op den 17 Februarij dezes jaars alhier is overleden, en dat door den Raad dezer Stad in deszelfs plaats tot Heelmeester onder nadere approbatie van Welgemelde Heeren GS is benoemd dheer Jan Oversluis dewelke volgens aan ons vertoond diploma door Uw Ed aan hem afgegeven als Plattenlandsch Heelmeester in deze Provincie is geadmitteerd
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars.
Den 9 Decb 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Voorziening in de behoeften van min vermogenden.
Ter beantwoording van Uw Excie vertrouwelijke missive van den 28e October l.l. betrekkelijk de Voorziening in de noodwendige levensbehoeften van de min vermogende Volksklasse, hebben wij de eer Uw Excie te kennen te geven
Dat onze gemeente genoegzaam alle uit en van de Visschers bestaande , bij zware wind en Storm of vriezend weder verhinderd wordende, in het uitoeffenen van hun beroep weldra?/veelal? Behoeftig zijn en of door de bijzondere tegemoetkoming onderstand verEischen en dat die des te meerder gevorderd worden, naarmate dat het saisoen des Jaars hun bijzonder nadeelig is, en ook de duurte van de onmisbare levensmiddelen daartoe aanleiding geven,terwijl door de min gunstige inzameling van de aardappelen als een gemeen dagelijksch voedsel voor dezelve dit nu om daarin te voorzien eenige kommer voor de toekomst daar steld.
Dan het is ook waar,dat veele van de Visschersstand,zedert maar weinige jaren, de loffelijke gewoonte hebben aangenomen om Land voor aardappelen te huren , waar door vele in die bijzondere behoeften voorzien, en dat onderscheidene in dit jaar bij de inzameling nog al hebben geslaagd terwijl andere min gelukkige door edelmoedige verleende vermindering van hun verschuldigde voor huur zijn tegemoet gekomen, en alzo nog eenigsints in staat zijn gesteld, om het hoogst nodige voor de ophanden zijnde winter aan te schaffen.
Het is ook waar, er blijft nog een aanzienlijk aantal overig, die niets voor de toekomst bezitten, en hunnen bekrompenen toestand bekommering veroorzaken, maar het is ook tevens zeker, dat de visschers door Echtverbintenissen die zij onderling aangaan, genoegzaam als eene famille uitmakende kunnen worden aangemerkt die voorstaan en behulpzaam zijn, zoodat in nood wanneer hun bedrijf stilstaat, de eene behoefige van zijn voorraad hoe gering die ook zijn mag, de andere behoeftige mededeeld, en alzoo , alles toebrengt dat maar mogelijk is om elkander bij het leven te behouden en met standvastige moed eene betere toekomst te verbeiden.
Wanneer wij of het Armbestuur nu reeds buitengewoone maatregelen van voorzorg mogten nemen, om in nood te voorzien, die mogelijk maar nog niet aanwezig zijn, dan ware de Plaatselijke zowel als de Arme kasse niet toereikend om daar in te voorzien, want daar? Zijn hulpbehoevende die nu nog andere mededeelen,- en dit met voorzigtige geheimhouding te doen, is niet wel doenelijk, de leden van het Armbestuur zijn voor het grootste gedeelte visscher, en onder dezelve wel de zodanige die veele behoeftige onder hunnen vrienden hebben, of zelve maar in eene bekrompene toestand verkeeren..
Het Armbestuur is, zo wij meenen nog wel eeniger mate in staat, om bij dringende omstandigheden in de eerste behoeften te kunnen voorzien, terwijl dezelve, jaarlijksch bij zodanige nood door bijzondere milde bijdragen word ondersteund die wij vertrouwen ook dan niet zullen achterblijven en ingeval zo het eene als andere niet voldoende mogten zijn, zullen wij niet verzuimen om onder goedkeuring van de hooge autoriteit zodanige maatregelen voor te dragen, als zullen kunnen dienen om in de onmisbare levensbehoeften te voorzien, daar wij vermeenen het aanwenden van buitengewone middelen in dit oogenblik minder doelmatig en welligt nodeloos tot ontijdige en onbillijke vorderingen aanleiding zou kunnen geven.
Wij hopen hiermede aan het verlangen van Uw Excie te zullen hebben voldaan,terwijl wij de nadere beslissing omtrent dit aangelegene onderwerp van Uwe Excie meerder doorzigt gaarne zullen verwachten.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris
Den 10 Decb 1829

Idem

Onderwerp: Staat handteekening Burgemeester en plaatsvervanger
Voor de Nat: Militie
N.B .Deze handtekeningen zijn toegezonden
Den 15 December 1829

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Om autorisatie tot het aanvaarden
Van een legaat van den Armen.
Het betreft een legaat van Janna La Rivière in leven huisvrouw van Jacob Schoonenboom
f.1,50 voor de Armen

15 decemb.1829

Aan het Diaconie Armbestuur

Onderwerp: om opgave van Armkinderen
Wilt U ons doen toekomen een gecertificeerde nominative opgave der kinderen van 6 tot 18 jaren welke door Uw Eerw worden gealimenteerd volgens het model.
In voorschreve opgaaf zullen niet begrepen zijn de kinderen welke bij hunne ouders inwonen en van de op te gevene weezen vermeld worden of dezelve aan eenige ziekte laboureren , van derzelver physieken toestand en het wel of niet geneeslijk zijn dier kwalen.
Voorts moeten wij behalven het voordeel dat door de opzending van weezen voor de Artmenfonden in het vervolg zal worden genoten gelijk wij reeds bij onze vorengemelde missive Uwe Excie hebben te kennen gegeven, daar bij nog opmerken dat de opgezondene Kinderen in de Koloniën niet uitsluitend voor den Landbouw worden opgeleid, maar vermits de bevolking der Koloniën in hare eigen behoeften voorziet aldaar ook vele soorten van fabrikaten vervaardigd en onderscheidene handwerken uitgeoefend worden, waartoe ook de kinderen worden gebezigd, welke op dien wijze zich het handwerk, waarbij zij zich geplaatst zien kunnen eigen maken.
Dat ook de zedelijk opvoeding der kinderen het lager en Godsdienstig onderwijs in de koloniën niet word uit het oog verloren maar daar voor doelmatig wordt gezorgd.
Wij vertrouwen mits dien Uwe Eerw:die verlangde opgave ons ter behoorlijke tijd zullen doen toekomen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
De Wethouder
J. de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 28 Decb.1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Berigt Stierhouder & Keurmeester

Kennisgeving dat in den loop van dit jaar geen verandering m.b.t. den Stierhouder- of Keurmeester in de Gemeente is voorgevallen.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:dan: Baars
Den 30 Decb 1829 

Ga naar boven