Historische Vereniging Arnemuiden

Brievenboek 1830-1831

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

                          Toegangsnummer 1200

                          Inventarisnummer 139

                          Brievenboek : van den 2e Januarij  1830 – 10 october 1831

                         

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Berigt Personeel van Bestuur

 

Bericht: de laatste drie maanden is er geen verandering in het personeelvan Bestuur, secretaris of ontvanger dezer Stad geweest.

Bu en W van Arnemuiden

t.o.v.dezelve

C.DBaars

Den 2e Januarij 1831

 

Idem

Onderwerp: Berigt gebruik maken

                    Van maten en gewigten

 

Berigt: Bij eene voortdurende toezicht op het gebruik van maten en gewigten hebben zich geen overtredingen wegens de gemaakte bepalingen gemaakt.

Bu en W van Arnemuiden

I.H.Schorer

t.o.v. dezelve

 C.D.Baars

 

Idem

Onderwerp: berigt fabrieken en trafieken

                   Of werkwinkels

 

Berigt: er is geen verandering voorgekomen in de fabrieken & trafieken of werkwinkels in het afgeloopen jaar.

Bu en W. van Arnemuiden

t.o.v. van dezelve

C.D.Baars

Den 2 Januarij 1829 !!

 

Idem

Onderwerp:Bedelarij

 

Naar aanleiding van de circulaire van 29 october l.l. betrekkelijk de weering der bedelarij bij den aanvang van den winter onze behoeftige Ingezetenen bij eene bekendmaking hebben herinderd aan het bestaande Verbod om te bedelen zoo mede aan de toevlugt van dezelve, welke hun door de Instellingen der Maatschappij van Weldadigheid word aangeboden ten einde de bedelarij te ontgaan, met uitnodiging aan de meest gegoede om hunne liefdegaven bij gewone en buitengewone collecten aan de Armbezorgers te doen toekomen welke dezelve zeer zeker ten behoeve der ware Armen  op een behoorlijke wijze zouden aanwenden, waarbij wij den veldwachter dezer Gemeente bij herhaling hebben aanbevolen terwijl wij Uwe Excie kunnen berigten dat gedurende de nu verloopenen drie maanden geen bedelende persoonen zijn ontdekt of voor ons gebracht geworden.

Bu & W van Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 2e Januarij 1829 !!

 

Idem

Onderwerp: Staat Broodzetting

 

Hierbij gaat de Staat der Broodzetting over het laatste kwartaal van het afgeloopen Jaar, zoals die naar opgaaf der marktprijzen alhier is geregeld geworden volgens de regeling van G.S.

 Bu en w van Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 2 Januarij 1829 !!

 

N.B. in plaats van 1830 wordt een aantal keren 1829 als jaartal aangewend

 

Aan den Kolonel Kommanderende de 2e afd. Infanterie

Te ’s-Hertogenbosch

Onderwerp: aanvrage attest activiteit

 

Verzoek: Wilt U mij doen toekomen een Certificaat van Activiteit van de milicien

Jan de Ridder, fuselier bij de 2e afd. Nat: Militie van de Ligting van 1830 op het Stamboek onder no 15905.

De Burgemeester der StadArnemuiden

I.H. Schorer

Den 6e Januarij 1830

 

Aan de Provinciale Commissie van Landbouw in Zeeland

Onderwerp: Kennisgeving van een Hengsthouder

 

Ter voldoening aan art:4 der Publicatie van G.S. van 28 Januarij 1817, doen wij U toekomen een bewijs van Adriaan Adriaanse Landman waarbij hij te kennen geeft het voornemen te hebben van dit jaar weder een hengst te houden

Bu  der stadArnemuiden

I.H.Schorer

Den 6 Januarij 1830

 

Aan zowel de Gouverneur als de Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland

Onderwerp: Berigt vaccine

 

Bericht:bij ons geen rapporten ingekomen dat gedurende het laatste kwartaalvan het vorige jaar iemand in deze Gemeente is gevaccineerd geworden of dat de Kinderziekte alhier heeft geheerscht; terwijl den Heelmeester van Opdorp bij zijn laatste rappoert in het vorig Jaar, ons heeft geïnformeerd dat hij stellig heeft voorgenomen nooit weder eenige koepokinenting gratis te verrigten,met verzoek van alle aanschrijving hier toe betrekkelijk verschoond te blijven.

Bu & W der stad Arnemuiden

t.o.v dezelve

C.D. Baars

Den 7 Januarij 1830

 

Idem

Onderwerp: Berigt aanvrage  van reeds dienende

                    Bij de Nat: Militie

 

Er is geen aanvvrage bij ons gedaan tot bekoming van vrijstelling en ontslag uit den dienst.

Bu &W

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 7 Januarij 1830

 

 Idem

 

Staten bevolking geboorte sterfte 1829

Volgens de daartoe behoorende tabellen

Den 9 Januarij 1830.

 

Ook een staat van het aantal Trekdieren en Voertuigen welke zich op den Eersten dezer maand binnen de Gemeente bevonden.

 

Ook een nominative Staat van Weezen ? welke in het vorig jaar ten laste van het Armbestuur zijn gekomen en gealimenteerd geworden op welke Staat wij naar aanleiding van art. 2 van 18 dec l.l eene verklaring van ons onderzoek en bevinding dien aangaande hebben gesteld, terwijl deze Gemeente geen ander Arminrigtingen dan het hier Armbestuur kent

Bu en W.

I.H. Schorer

t.o.v dezelve

C.D.Baars

Den 16 Januarij 1830

 

Idem

 

Hierbij gaat het Verbaal der Stedelijke Kas na behoorlijk onderzoek volgens de bestaande Verordeningen door ons opgemaakt & geteekend

Den 15e Januarij 1830

 

Idem

Onderwerp: Publicatie Kohier

                    Grondbelasting.

Hierbij gaat het Kohier van de belasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen dezer Gemeente voor dit loopend Jaar bij ons ingekomen zijnde,daar van de gewone Publicatie door ons heden is gedaan en dadelijk ter invordering aan ’s Rijks Ontvanger dezer gemeente is verzonden.

 

Bu & W

I.H.Schorer

t.o.v. dezelve

C.D.Baars

 

Aan de Heer Controleur van de Directe belasting te Middelburg

Onderwerp: Publ: Kohier

                    Grondbelasting.

 

Wij doen mededeling dat het Kohier van de belasting op de gebouwde & ongebouwde Eigendommen dezer gemeente van dit loopend jaar, welke gevoegd is geweest bij UwEdGestr:Missive  van den 17e dezer maand, opheden door ons is gepubliceerd geworden en daar na ter Invordering aan ’s Rijks Ontvanger is verzonden.

Burgemeester van Arnemuiden

Voor denzelve

De Wethouder

J. de Marée

 

Idem

Onderwerp: Gebruik deNieuwe Begraafplaats

Bericht: de nieuw aangelegde begraafplaats voor deze Gemeente met primo Januarij deze Jaars in gebruik is gebracht en algemeen voor het begraven van lijken dient.

Bu en W. va Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v dezelve

I.H. Schorer

Den 26 Januarij 1830

 

Idem

Onderwerp: Inzending Inschrijving registers  &

                    Alphabethische Lijst Ligting 1830

 

Hierbij gaan de Inschrijvingsregisters en Alphabethische Lijst

Van de Ligting 1830 van degenen die in 1811geboren zijn en tot onze gemeente behooren welke aan de loting van dit jaar moeten deelnemen en tevens Uwe Excie te berigten dat geen vrijwilligers voor de Nationale Militie zich hebben aangeboden.

De Burgemeester van Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 29 Januarij 1830

 

Idem

Onderwerp:Borderel van overstorting  t.b.v. de veldwachter van Arnemuiden.

 

Aan Heeren G.S. van Zeeland

 

Onze plaatselijke verordening is erop ingesteld op grond van Uw Besluit van 5 Maart 1829 geen aard-& en boomvruchten te verkopen anders dan in manden eener halve Ned.Mudde .

Maar aangezien in deze gemeente geene Markten worden gehouden stellen wij geen bijzondere verordening vast.

Bu en W der Stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v dezelve

C.D.Baars

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat veldwachter

 

In voldoening aan Uw Excie ’s circulaire van den 7e Januarij betrekkelijk de thans fungerende Veldwachter hebben wij de eer een onderrigtende staatomtrent den zelven ingerigt naar het model achter de circulaire gevoegd, en behoorlijk ingevuld, hier nevens aan Uw Excie te doen toekomen, terwijl bij den Raad dezer Stad geene bedenkingen zijn voorgekomen tegen het behouden van denzelven, als de Veldwachter dezer  Gemeente

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H.Schorer.

t.o.v. van dezelve

C.D.Baars

Den 30 Januarij 1830

 

Idem

Onderwerp: Staat wolvee

 

Hierbij gaat de Staat  van  het aanwezige getal wolvee  bij de beschrijving van de Runderen en Paarden gevraagd naar aanleiding van Uw circulaire van 13Junij 1829

Bu en W van Arnemiuiden

I.H. Schorer

Den 3 Februarij 1830.

 

Idem

Onderwerp: Duplicaat Register

                    Verlofgangers Nat: Militie

 

Op hun geddrag is niets aan te merken.

 

BU en W van Arnemuiden

Den 10 Februarij 1830.

 

Aan den Heer Kolonel  der 2e afd. Infanterie te ’s-Hertogenbosch

Onderwerp: Aanvrage attest activiteit

 

Andermaal zie ik mij verpligt certificaat te verzoeken ten behoeve van een Loteling van de Nat: Militie van dit jaar  voor milicien

Giffard Bernardus Marinus ?????? in de 2 Komp  van het 3e of  ????? Battaillon van de 2e afd. Infanterie

De Burgemeester der Stad

I.H. Schorer

 

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden

Onderwerp: Aanvraag opgaaf staat Armweezen over 1829

 

Wij verzoeken U ons te doen toekomen de toelichtende Tabel en Model met alle naauwkeurigheid ons toe te zenden

 

Den 1 Maart 1830

 

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Afrekening Miliciens

                     Ligting 1812

 

In voldoening aan het laatste gedeelte van Uwe Excellentie Circulaire van den 18 Augustus 1829 hebben wij de Eer Uwe Excie te berigten dat de Miliciens behoorende tot deze gemeente van de Ligting van 1825 bij hunne Korpsen hebben afgerekend te weten Cornelis van Belzen fuselier inde 3 Comp: 1 Batt: 2e afd: Nat: Militie te Breda den 2e November 1829

En Blaas Meerman fuselier inde 5 Comp: 1 Batt: 2e afd N.M. mede te Breda   den 3 November 1829.

B.en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

5 maart 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Lijst ingezetenen

                    Politiek Domicilie

 

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 20 November 1829 betrekkelijk de Lijst van Ingezetenen voor het Politiek Domicilie, hebben wij de Eer Uwe Excie te berigten dat genoemde lijst in onze Gemeente aanwezig is en in een behoorlijk order word bijgehouden

B en W van Arnemuiden

I.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

 

Den 3 Maart 1830

 

Aan de Centrale Directie van Walcheren

Onderwerp: Leveren van Gleui

 

Wij hebben in voldoening aan UweEd: Gestrenge aanschrijving van den 28e Januarij dezes jaars betrekkelijk het maken en leveren van gleui  in het belang des Dijkage dezes Eilands U te berigten dat wij de Ingelanden onzer Gemeente  zo mede den inhoud van die missive als meede hoeveelheid gleui die ieder hunner volgens de aan ons gezondene Staat verpligt is te leveren, hebben bekendmaakt en daarbij ernstig bij hun doen aandringen, om daar aan te voldoen enkelde hebben daarvan reeds aanvankelijk zo wij geïnformeerd zijn geleverd, andere zullen daaraan voldoen, en ook zijn er weder enkele welke hun in de onmogelijkheid bevinden ten zij het door hun word aangekogt,dewijl zij zelve geen Stroo hebben voor de noodzakelijke behoefte van hun vee, waarop wij evenwel hun hebben aangemaand  om op welke eene wijze dan ook hun contingent zodra mogelijk te leveren terwijl wij voorschreve Staat hier bij aan uwEd: retourneren.

B. en W  van Arnemuiden

I.H. Schorere

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 4 Maart 1830

 

Aan Hun Edele GrootAchtbare Heeren G.S. van Zeeland

Onderwrep: Om autorisatie tot het

                    Aanvaarden van een Legaat

                    Aan den Armen

 

Wij hebben de Eer bij deze aan U te doen toekomen een adres van het Diaconie Armbestuur dezer gemeente houdende verzoek  om een legaat van f. 1,50 door  Maatje Marteijn in leven huisvrouw van Paulus de Meulmeester  gewoond hebbende, en alhier op den 1 Februarij dezes jaars overleden aan den Armen bemaakt te mogen aanvaarden en nemen bij deze de vrijheid U te verzoeken de nodige autorisatie daartoe aan het genoemd Armbestuur te verleenen

B.en W.

I.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 4e Maart 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: opzending behoeftige

                    Huisgezinnen.

Met betrekking tot de circulaire van 17 dec.j.l.over de opzending van gealimenteerde of behoeftige huisgezinnen en personen naar de Koloniale Stichtingen der Maatschappij van Weldadigheid ontvangen zijnde, hebben wij het Armbestuur met den inhoud daar van bekend gemaakt,dewelke ons daar op heeft te kennen gegeven, van die uitnodiging geen gebruik te kunnen maken, daar de door hun gealimenteerd wordende personen maar eene geringe bedeeling genieten, & van andere behoeftige personen niet wel  anders kan plaats hebben, dan bij eigene aangifte, zo als in het laatst van het afgeloopen Jaar met het huisgezin van A. Huiszoon heeft plaats gehad en waar van wij de eer hadden U bij onzen missive van den 4 Dec j.l. no 123 kennis te geven.

B en W.

I.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Secretaris.

Den 8. Maart 1830

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Depôts gemalen

                    Tarwe &Rogge

 

Verzoek ontvangen op grond van besluit van den 22 Dec. 1829 voor het aanleggen van depôts van gemalen tarwe en Rogge in de niet gead ????/geadministreerde ? Gemeenten , na de nodige informatiën dien aangaande te hebben in gewonnen het onnodig hebben geoordeeld zodanig een  depot in deze Gemeente aan te leggen.

B.en W.

I.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 18 maart 1830.

 

Aan den Heer Commanderende Officier

Van het 5 Batt: Art, N.M. te Delft

Onderwerp: om Extract uit het

                    Stamboekje

 

Den Persoon van Cornelis Leeuwers gediend hebbende als kannonier der 2e Klasse in de 3 Komp.3 Bataljon en zulks als Plaatsvervanger voor S. Buijs ingezetenen mijner gemeente en welke C. Leeuwers in maart 1828 is gepasporteerd van welke dienstprestatie bij de Mil: Raad van deze Provincie bewijs moet worden overgelegd, zo ben ik zo vrij U te inviteren van aan mij een extract uit het Stamboek ten vorengemelde einde te doen toekomen.

De Burgemeester der Stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 20 Maart 1830.

 

Aan de Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Instellingen van

                    Weldadigheid.

Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excie Circulaire van den 1 Februarij dezes jaars betrekkelijk de Instellingen van Weldadigheid bij deze aan U te doen toekomen de Staat van de Huiszittende Armen door het Diaconie Armbestuur van de Hervormde Gemeente dezer stad de eenige instelling van Weldadigheid alhier bestaande onderhouden wordende met bijvoeging van een toelichtende tabel beide ingerigt naar de modellen door Uwe Excellentie aan ons medegedeeld en ingevuld naar de opgaven door het genoemd Armbestuur.

De redenen van de verschillen, die jaarlijksch in die Staten ontstaan en zich nu ook weder in vergelijking van die van 1828 met deze opdoet zijn ten opzichte van de Inkomsten hier in gelegen, dat hoewel de Collecten minder hebben opgebracht, als in 1828 dat waarschijnlijk is ontstaan door de geringe welvaart die de Visscherij in het voorgaande jaar heeft genoten, echter de vrijwillige giften meerder zijn geweest, waar van de redenen zijn dat de Strenge Vorst in het voor-als najaar van 1829 vele weldadige lieden bijzonder ook in het naburige Middelburg tot verdubbelde giften hebben opgewekt, terwijl de subsidie uit de plaatselijke Kas gedeeltelijk heeft verstrekt tot voldoening van verplegingskosten aan een huisgezin tot dezen armen behoorende en door het Armbestuur van Middelburg aan hetzelve verleend.

En ten aanzien van de Uitgaven, waarvan de lasten minder zijn, dat veroorzaakt is doordien daar van eenige posten aan het kerkbestuur zijn overgegaan, terwijl door evengemelde strenge winter de armen en mitsdien ook de bedeeling meerder zijn geweest dan in het voorgaande Jaar 1828 en welke bedeeling geschied in geld, brood , kleederen en Deksels.

Het inwendig beheer vindt plaats op den bestaanden voet dat is door Diakenen die zulks gratis verrigten en alleen den ontvanger eenige belooning geniet, en dat dezelve met allen ijver de belangens der Armen behartigd, en daaromtrent alle mogelijke bezuinigingen in acht neemt dat hetzelve zonder moeite voltallig blijft; de bedeeld wordende personen bestaan gedeeltelijk uit oude gebrekkige lieden, en gedeeltelijk uit de zodanige, welke wanneer de visscherij stilstaat en dus niets te leuren hebben, geen bestaan kunnen vinden, en dat geen tot de Israëlitische Godsdienst behoorende in deze Gemeente woonachtig zijn.

B.en W

I.H.Schorer

Ter ordonnantie

C.D. Baars

 

Er is de laatste 3 maanden geen verandering in het Personeel van het Bestuur geweest.

 

Aan de Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp:gebruik maten en

                   Gewigten

Er is voortdurend toezicht op het gebruik van de nieuwe Nederlandsche maten en gewigten.

En er zijn tot heden geen overtredingen op de deswegens gemaakte bepalingen ontdekt geworden.

B. en W.

I.H. Schorer

Ter ordonnatie van dezelve

C.D. Baars.

Den 1e April 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Staat Broodzetting

 

Hierbij gaat de Staat van de Broodzetting in deze Gemeente zo als die in de vorige drie maanden van dit jaar naar de opgaven der marktgebruiken alhier is geregeld geworden en zulks overeenkomstig de bepalingen vervat in het besluit van Heeren G.S. van den 2 mei 1828.

B. en W.

I.H. Schorer.

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Wering bedelarij

Naar aanleiding van de Circulaire van 29 October 1829 betrekkelijk de wering der bedelarij bij den aanvang van het Wintersaisoen, hebben wij via bekendmaking herinnerd aan de bestaande verordening op het weeren der bedelarij en dezelve uitgenoodigd om Zijne Majesteit bedoeling dien aangaande te helpen bevorderen door geene aalmoezen te geven aan onbekende behoeftige personen, die zich aan de huizen tot het verkrijgen van onderstand aanmelden, maar hunne liefdegaven bij de gewone en buitegewone Collecten aan de Armverzorgers te doen toekomen opdat dezelve in staat mogen worden gesteld in de behoeften van de ware armen te voorzien, terwijl wij de behoeftige Ingezetenen daar bij van het bestaande verbod hebben kennis gegeven, zo mede van de toevlugt, welke hun door de Instellingen der Maatschappij van Weldadigheid word aangeboden en tevens den veldwachter dezer gemeente gelast om op de bedelarij voortdurend waakzaam te zijn.

Wij kunnen daar bij Uwe Excie berigten dat tot heden zodanige personen niet zijn ontdekt of voor ons zijn gebracht geworden.

B.en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

 

Den 2e April 1830

Aan de Centrale Directie van Walcheren

Onderwerp: Beweiding der Wegen

 

Bericht dat de personen die op de lijst voor beweiding der wegen staan het zeer te stade zal komen wanneer zij die mogen beweiden.

B.en W.

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 4 April 1830

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland.

 

Er is geen rapport ingekomen het Eerste kwartaal dat er iemand in deze Gemeente is gevaccineerd geworden of dat de Kinderziekte alhier heeft geheerscht.

B.en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer.

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

 

Aan de Heer Controleur te Middelburg

Onderwerp: Ontvangen kohier

                    Der Patenten

Bericht aan de controleur van de ontvangst van de executoir verklaarde  Kohier van het Patent.

B.en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer.

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Ziekte & sterfte

                    Onder het vee

 

Voldoening aan Uw Circulaire van 7 April betrekkelijk de ziekte en sterfte onder het vee, hetwelk het gewone en sommige Gemeenten te buiten gaat, Uwe Excellentie berigten dat in onze gemeenten, zedert dat het vee in goede stallen, in het verleden jaar is gebragt, geen ziekte of sterfte onder dezelve zich heeft geopenbaard en dat wij wanneer zulks ongelukkig zich mogt opdoen, niet zullen verzuimen Uwe Excellentie daar van dadelijk kennis te geven.

B. en W. Arnemuiden

I.H. Schorer.

Ter ordonnatie van dezelve

C.D. Baars.

 

De Stedelijke rekening van het voorgaande  1829 wordt ter goedkeuring met bescheiden aan G.S. aangeboden. 

Den 29 April 1830.

 

Ook de Diaconie Armrekening van 1829 word met de bijbehoorende specifieke Staat in triplo ter nadere goedkeuring aan G.S. aangeboden..

Den 29 April 1830.

 

Aan Heeren Staten van Zeeland

Onderwerp: om autorisatie tot

                    Aanvaarding Een legaat aan den Armen

 

Hierbij gaat een adres van het Diaconie Armbestuur dezer Gemeente met verzoek om een legaat door D.L. de Ridder alhier den 4e October 1829 overleden, bij Testamentaire dispositie aan den Armen bemaakt te mogen aanvaarden, en nemen bij deze de vrijheid U te verzoeken de nodige autorisatie daar toe aan het genoemd Armbestuur te verleenen/

B.en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Secretaris.

Den 29 April 1830.

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Kennisgeving overlijden

                    Lid van den Raad.

Bericht dat C. Kraamer, lid van de Raad op 25 april j.l. is overleden.

Binnenkort hopen wij de nodige voordragt te doen ter voorziening in de ontstane vacature.

Etc.

B. en W. van Arnemuiden

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 29 April 1830.  

 

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Polder Begrootingen

 

Op grond van Uw aanschrijving van februari l.l. met betrekking tot de begrooting van de Dok, Houwer en Molenpolder, melden wij U dat van voorzeide Polders het onmogelijk is opgave en renseignementen te kunnen geven

De zogenaamde Dokpolder bestaat uit twee weiden van allen buiten maten waar in niemand woond, en waar voor zoo ver ons althans bekend is, nimmer of ooit eenige afzonderlijke directie bestaan heeft, wordende  de grasetting daar van verpacht en in de rekening der stad Arnemuiden verantwoord, onder het art. van Pacht  van Land en landgoederen, terwijl wat de zogenaamde Molenpolder betreft, ook deze in dezelvde omstandigheden verkeerd als de eerstgemelden, met uitzondering echter dat deze Polder voor een zeer klein gedeelte aan het Arnemuidsche Kanaal is grenzende ter plaatse alwaar tusschen de stad en de sluis  in het kanaal de legplaats der visschuiten is, terwijl de uitgaven welke voor dien dijk somwijlen moeten gedaan worden eeniglijk bestaan in eene verhooging van de kruin des dijks welke als het molenpad uit de stad naar de molen wordt gebezigd, en waarvan de onkosten uit de begrooting der Stad Arnemuiden voorkomende som tot onderhoud der straten en wegen wordt betaald. En eindelijk : dat de zogenaamde Houwer Polder behoord aan de Erfgenamen van wijlen den Heer Mr. I.A Schorer aan wien wij die aanschrijving hebben doen toekomen.

Etc. etc.

B.en W. van Arnemuiden

I.H. S. ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

 

Het onderwerp: graafkosten

                         Begraafplaats:

 

Kunt U aantreffen in de inventaris van Missiven en brieven van 1830:

Inventarisnr. 104: 29 april 1830

 

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden.

Onderwerp: over weezen

                    En verplegingskosten A. Huiszoon

 

Bij dispositie van de G.S. van de provincie Zeeland is ons te kennen gegeven dat de weezen Blaas Grootjans en Adriana Grootjans niet behoeven te worden opgezonden alzo dit geen dadelijk voordeel voor het Armbestuur zullende opleveren, waarvan wij U mededeling doen.

Verder is ons bij Missive van de Heer Gouverneur van den 13. dezer maand een staat ingezonden van de verplegingskosten van A. Huiszoon en deszelfs twee kinders gedurende hun verblijf in het bedelaars werkhuis te Middelburg van den 1e Dec. 1829 tot den 28e Maart l.l. ten bedrage van f.70,voor welker betaling wij Uw Eerw verzoeken, zo spoedig doenelijk wel te willen zorgen.

B. en W van de stad Arnemuiden

Ter Ordonnancie van dezelve

C.D. Baars

 

 

 

Aan  de Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Onderwerp: Om autorisatie

                   Op de onvoorziene Uitgaven

 

Het Diaconie Armbestuur is niet instaat de verplegingskosten van Abraham Huiszoon en zijn kinders te bekostigen die eerst in het werkhuis voor bedelaars en daarna naar de Kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid zullen worden opgezonden. Die kosten bedragen nu al 

f.70,20.  Wij verzoeken daarom autorisatie ervan op de post van onvoorziene uitgaven.

Toelichting: Ons is bekend dat voorschreven Armbestuur in de vorige langdurige Winter veel aan de behoeftige heeft moeten bijvragen, zoo wenschte wij hun ten vorengemelde einde een Extra subsidie ter somma van 50 guldens uit des landelijke kas te verleenen, en voor het als dan nog tekort ter somma van f. 20:20 hun te autoriseren om hetzelve te vinden uit de Post van onvoorziene Uitgaven op derzelver begrooting van dit jaar vermeld.

Wij verzoeken U eerbiedig ons de noodige autorisatie te verleenen.B. en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 8 Mei 1830.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Aanvulling weezen in

                    De koloniën

In voldoening aan Uwe Exc: missive van den 29e der vorige maand hebben wij de Eer Uwe Exc: te berigten dat het daar bij gevoegde Extract  uit de mutatiën welke in het Personeel der jongens  uit onze Gemeente in de kolonieder Maatschappij van weldadigheid in de Provincie Drenthe uitbesteed gedurende het jaar 1829 hebben plaats gehad , aan geene bedenking is onderhevig bevonden.

B. en W van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 10e mei 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat kosteloos onderwijs

                    Over 1829

 

Wij hebben de eer deze aan uwe Exc: te doen toekomen: een staat betrekkelijk het kosteloos onderwijs aan kinderen van behoeftige en minvermogende ouders over 1829 door ons naar het medegedeelde model opgemaakt en behoorlijk ingevuld.

B.en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van deze

C.D. Baars.

Den 10e mei 1830.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Onderstand domicilie

                    De bedelaar Jacob van Belzen

 

Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excellentie missive van den 12e maand betrekkelijk de Persoon van Jacob van Belzen, welke volgens eene daar bij gevoegde nota van inlichtingen als bedelaar is gearresteerd en provisioneel in het Werkhuis te Middelburg is gebragt Uwe Excellentiebij retour van die nota te berigten dat genoemde persoon tot deze gemeente behoord en en mitsdien dezelve zijn onderstand domicilie uitmaakt terwijl wij de vrijheid nemen hier bij een nota te voegen tot verbetering van diewelke nevens Uwe Exc: missive hier voren gemeld ons is toegekomen.

B. en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 17e Mei 1830.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Volkstelling.

Ter voldoening van Uw circulaire van 28 April over de uitkomsten der Algemeene volkstelling: hierbij twee Staten:volgens de modellen. De eerste: wijst de algemeene telling uitkomsten aan en de tweede de zamenstelling der bevolking naar gelang van den ouderdom van beide geslachten uit den oorspronkelijken legger van het Volks register dezer gemeente

B.en W. van Arnemuiden

I.H.Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Secretaris

Den 19e Meij 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Oeffening

                    Brandspuit.

Hierbij een afschrift van het Verbaal van de openbare oeffening met de Brandspuit dezer Gemeente, welke alhier op gisteren heeft plaats gehad; opgemaakt door de commissaris uit den Raad, de Brandspuitmeester en deszelfs assistent conform art.32 van het Reglement ter voorkoming en blussen van brand van den 24 Julij 1826 waar uit Uw Exc: zal blijken dat de oeffening geregeld en tot genoegen is geschied, en dat genoemde brandspuit in orde is bevonden, terwijl omtrent het geringe defect aan de ledere slang ontdekt dadelijk de nodige order tot herstel door ons is gegeven geworden.

B.en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Secretaris.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Verzending Buskruid

 

Bericht ontvangen van vervoer van Buskruid  van Goes naar de Buskruidmolen  onder Vrouwenpolder: 400 ponden: zorgen volgens de voorschriften te handelen.

Vraag in dit verband: vervoer langs het veer aan het Sloe per as,dan wel of het dadelijk buitenom met een vaartuig naar voorschreven molen zal worden gebracht. In het eerste geval moet dat kruid ( zal het den geregelden weg nemen) door of langs Arnemuiden passeren, als wanneer voor  verregaande maatregelen  van bestuur  moet gezorgd worden, terwijl in het laatste geval het toezicht alleen van de zee zeide zal moeten gehouden worden; eindelijk zij het mij vergunt Uw Exc: te mogen vragen of niet den juisten dag van dit en ander kruid hetwelk derwaarts moet gebragt worden vooraf kan worden bepaald ten einde in staat te wezen een meer bepaald toezicht daarop te kunnen uitoefenen hetgeen mij is voorgekomen daarom meer noodzakelijk te wezen, alzoo mijne informatie medebrengen, dat men niet zelden te onvoorzmet de behandeling van kruid op  voorschreven malen te werk gaat.

De Burgemeester van Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 15 Mei 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Zuivering der boomen

                 

Naar aanleiding van de Publicatie en Resolutie van de Heeren G.S. van 26 Januarij 1826 en de circulaire van 29 januarij van dit jaar over de zuivering der Boomhagen en Struiken van rupsennesten, hebben wij de eer U te berigten dat door ons  de gewone bekendmaking dien aangaande hebben gedaan en hoewel bij de Schouwingen is bevonden dat de bevolenen zuivering wel is geschied echter de  Rupsennesten wel minder dan in vorige jaren nochtans in deze gemeente zich van tijd tot tijd opdoen en bij de minste verveel schade bijzonder aan de Vruchtboomen veroorzaken.

B. en W.

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 25 Mei 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Duplicaat register verlofgangers

                    Nationale Militie

 

Dit duplicaat wordt toegestuurd. Op het gedrag van de verlofgangers voor zover bekend niets aan te merken.

B. en W.

I.H. Schorer

Ter ordonnantie

C.D. Baars

27 Mei 1830

 

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Kwitantie acte van

                   Chargement

 

Dit betreft verplegings-en vervangingskosten voor de Weezen dezer gemeente voor het gesticht van de Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen Zodra de kosten zijn voldaan, gaat de naar UEdAchtb: Heeren

En als daartoe in staat gesteld, gaan hierbij twee kwitantiën 1 van f.60 en een van f.12:11 te zamen f.82:11 op gemelde rekening van 1829 

B W der stad Arnemuden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van deze

C.D. Baars

Den 4e Junij 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Loteling Blaas Blaasse

                    Ligting 1830.

 

Blaas Blaasse, getrokken hebbende no 13 voor het jaar 1830 en als op eene buitenlandsche zee reize geweest zijnde van welke hij gemeent had vroegtijdig in dit jaar terug te zijn om aan zijne verpligting bij de nationale Militie te kunnen voldoen,  van deze reize  eerst dezer dagen in averij met het schip “De OndernemingKaptein Eeltjes ? binnen Vlissingen is terug gekomen, terwijl hij zich dadelijk bij het bestuur zijner woonplaats heeft vervoegd om te vernemen wat hij in dezen hadt te doen; Gemelde Loteling wederom naar deszelve bodem in Vlissingen vertrokken zijnde , hebben wij hem aangezegt zich tot nader order niet van daar te verwijderen, alvoren wij Uwe Excellentie  welmeenen hier op hadden vernomen.

Onder kennisgeving van het vorenstaande nemen wij de vrijheid U te verzoeken ons te willen onderrichten wanneer gemelde Loteling zich bij UwEdGrAchtb: Gedeputeerde Staten zal kunnen vervoegen, voor welke vergadering de redenen van zijn achterblijven( alzoo de Militaire Raad is gescheiden) nader zal moeten worden onderzocht& beoordeeld.

B. enW. Van Arnemuiden

I.H. Schorer

ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 4e Junij 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Kennisgeving voldoening

                    Verplegingskosten

 

Door ons zijn de verschuldigde verplegingskosten voor A. Huiszoon en zijne kinderen  volgens de Staat bij die missive gevoegd geweest aan het bedelaars werkhuis te Middelburg betaald, de voldoening vroeger zoude hebben plaats gehad  ware het niet dat wij de authorisatie van Heeren G.S. om die betaling uit de onvoorziene uitgaven van dit jaar te mogen doen, hebben moeten inwachten

B.en W. van Arnemuiden

I.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 7 Junij 1830

 

Aan de Ged.Staten van Zeeland

Onderwerp: Berigt doofstommen

                    Kinderen

In antwoord op besluit nopens het bevorderen der plaatsing van doofstomme kinderen in de voordezelve bestemde gesticht: dat alhier zodanige kinderen niet worden gevonden.

B. en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 16e Junij 1830

 

Aan de Heer J. Wanrooij

Predikant te Arnemuiden

Onderwerp: Collecte voor het fonds

                   Gewapenden dienst

 

Bijgaande missive van den Staatsraad Directeur-Generaal voor de kerken der hervormde kerk van den 16 Januarij dezes jaars heeft het bestuur verpligt geweest op te houden, totdat door de District Commissie de dag van de daar in te doene collecte voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden zoude zij bepaald en dewelke als nu in deze gemeente zal plaats hebben op maandag den 28 dezes aanstaande, zo hebben wij de Eer die missiveUwEerwBrs te doen toekomen met verzoek om de gemeente op Zondag aanstaande naar luid van die missive tot eene milde bijdrage op te wekken, op dat dezelve aan het oogmerk mag beantwoorden.

B.en W van Arnemuiden

I.de Marée Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 23 Junij 1830

 

Aan de G..S van Zeeland

Onderwerp: Voordragt

                    Tot vervulling

                  Van een Vacature in den Raad

 

Wegens het overlijden van het Raadlid C. Kraamer wordt een Lijst van voordragt gemaakt van 2 personen, met proces verbaal van stemming. Om daaruit 1 te kiezen.

B.en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

21 Junij 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Borderel van gedane overstorting.

Hierbijeen borderel van gedane overstorting bij de Heer Agent van ’s Rijks Kassier te Middelburg voor verplegingkosten van A. Huiszoon en zijne kinderen door deze gemeente verschuldigd aan het bedelaars Werhuis te Middelburg.

DE Burgemeester van Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 21e Junij 1830

 

Aan G.S. van Zeeland

Onderwerp: Om autorisatie op

                   Onvoorziene Uitgaven

Ontvangen eene Staat of declaratie wegens verschuldigde verplegingskosten voor de bedelaar Jacob van Belzen behoorende tot onze gemeente staande zijn verblijf in het werkhuis der stad Middelburg ter somme van 6 guldens en veertig cents met verzoek om voor de spoedige voldoening dier Kosten te willen zorgen.

En aangezien daar voor op de begrooting van dit jaar geen post is gemeld zo nemen wij de vrijheid Uw EdGrootAcht: te verzoeken om aan ons autorisatie te verleenen  voorschreven som van f. 6.40 uit de post van onvoorziene uitgaven op de begrooting van dit jaar te mogen voldoen.

B.en W. van Arnemuiden

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 23 Junij 1830

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Vaccine

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

 

OP grond van Uw brief van 16 Januarij 1830 , geven wij U kennis dat wij den Heelmeester Van Opdorp hebben onderhouden over deszelfs weigering betrekkelijk opgave van door hem gedane Vaccinatiën met dit gevolg dat gemelde Heelmeester ons het bij art.11 der instructie dato 31 mei 1818 voorgeschreven rapporten als naar gewoonte heeft toegezonden behelzende dat gedurende de drie eerste maanden van 1830 geene kinderen door hem met koepokstoffen geent, noch lijders met kinderpokken zijn behandeld.Wij vleijen ons dat dit dit onderhoud zal hebben gediend om gemelden Heelmeester de verlangd wordende en voorgeschrevene ons geregeld te doen toekomen, bij verzuim waar van wij ons zullen beijveren om gemelden Heer Opdorp daarover nader te onderhouden en Uwe Excie den uitslag daar van mededeelen.

Met de kennis van wij vermeenen aan den inhoud van Uwe Excie hier voren gemelde missive te zullen hebben voldaan.

B. en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 23 Junij 1830

 

Aan den Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Bemaakte Legaat

                    Aan den Armen

 

Betreft het legaat door Maatje Martein in leven huisvrouw van Paulus de Meulmeester en alhier den 6 j.l. overleden, aan den Armen dezer gemeente bemaakt ter somme van f. 1,50 De bestaande bepalingen dien aangaande door ons zijn in acht genomen en dat door Heeren gedeputeerde Staten bij Resolutie de nodige autorisatie reeds aan het genoemde Armbestuur is verleend. Om voorschreve legaat te aanvaarden, waarvan door ons aan het zelve is kennis gegeven.

B. en W. van Arnemuiden

I.H. Schorter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 26 Junij 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Personeel van Bestuur.

 

Een mutatie: het lid van den Raad C. Kraamer op den 25e April j.l.is overleden.

Daarvan reeds kennis gegeven.

B. en W. van Arnemuiden

Ter ordonnantie van dezelve

C.Baars

Den 1 Julij 1830.

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Wering Bedelarij

 

Bericht: dat bij een duurzaam toezien onze gemeente op het weeren der bedelarij geen bedelende personen in de afgeloopenen drie maanden dezes Jaars zijn ontdekt of voor ons gebracht geworden.

B.en W van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 1e Julij 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat broodzetting.

Hierbij doen wij Uw Exc: toekomen de staat van de broodzetting zoals die in onze gemeente in de nu verloopene drie maanden van dit jaar naar de opgaven der marktprijzen is geregeld geworden, en zulks overeenkomstig de bepalingen vervat in het Bericht van Heeren G.S.  in dato 2 mei 1828

B. en W van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Gebruik maten & gewigten

Bericht: Bij een aanhoudend toezicht op het gebruik van de nieuwe Nederlandsche maten gewigten tot heden geen overtredingen op de deswegens bestaande bepalingen zijn ontdekt geworden.

 

B. en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C. D. Baars

Den 1 Julij 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Verbaal staat

                   Stedelijke Kas

 

Hierbij een verbaal van onze bevinding van de stedelijke kas, na behoorlijk onderzoek de bestaande verordeningen, door ons heden opgemaakt en geteekend

 

B. en W.

I.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C. D. Baars

Den 8e Julij 1830

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Aan de Provinciale Commissie van geneeskundig toevoorzicht

In Zeeland.

Onderwerp: Vaccine

 

Bericht: er zijn bij ons geen rapporten ingekomen, dat in den loop van het tweede kwartaal dezes jaars iemand in onze gemeente is gevaccineerd geworden, of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.

B. en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C. D. Baars

Den 9 Julij 1830

 

Aan de Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Borderel gedane

                   Overstorting

Hierbij een Borderel van gedane overstorting bij den Agent van ’s Rijks Kassier te Middelburg voor tractement van den Veldwagter dezer gemeente voor het derde kwartaal dezes jaars.

De Burgemeester van Arnemuiden

I.H. Schorer

 

Aan het Diaconie Armbestuur  te Arnemuiden

 

Bericht bij Missive van de Gouverneur d.d. 26dezer maand dat onder de weezen te Veenhuizen zijn welke hun verlangen hebben te kennen gegeven om tot ’s Rijks Zeedienst te worden toegelaten. Hierin zijn begrepen de tot deze Gemeente behoorende:

Marinus Beekman geboren den 4e Maart 1815

Dirk Beekman, geborne 9 Julij 1816.

En aangezien dat verlangen voor zoo ver zij tot die dienst geschikt zullen worden bevonden, en beneden  de 18 oud zijn, niet zonder de toestemming hunner ouders of voogden kan worden ingewilligd.

Ze zijn wij bij die missive verzogt, onder kennisgeving daar van , Uw Eerw, op dat verlangen, in de zeedienst te treden te hooren en Zijne Exc: Uw Eerw: rescriptie mede te deelen.

Wij verzoeken mitsdien om voor den 8 Augustus aanstaande Uw Eerw: berigt hier op te mogen ontvangen.

B. en W. der Stad Arnemuiden

Voor de Burgemeester afwezig

De Wethouder

Abr. Van Eenennaam

Ter Ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars

Secretaris.

Den 29e Julij 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Duplicaat register verlofgangers

                    Nationale Militie

Hierbij gaat : Duplicaatregister van de verlofgangers van de Nationale Militie behoorende tot deze Gemeente en op welkers gedrag voor zo ver ons bekend is, niets is aan te merken,

B. en W. der stad Arnemuiden

Voor de burgemeester afwezig

De wethouder

van Eenennaam
Per ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

den 3 Augustus 1830

 

Aan Heeren Burgemeesters en Assessoren ? des Gemeente Nieuw-en St. Joosland ?

Onderwerp: van den Herijk

 

Naar aanleiding van het Besluit van G.S. van den 8 April j.l. kennisgeving dat de Arrondissement IJker mede voor UwEd: Gemeente  tot de verificatie en herijking der Nederlandsche & gewigten op het stadhuis alhier zal komen vereeren op Maandag & Dingsdag den 9 en 10 dezer maand des voormiddags van half 10 tot nademiddag ten twee uren en voorts voor hen die zulks verkiezen mogten van den 11 tot den laatsten dezes maand wederom ten zijne kantore te Middelburg daartoe zal ten dienste staan.

Dit bovengemelde berigt door den Arrondissements IJker is ons gedaan met verzoekUwEd ook daar van mogen kennis geven aan belanghebbende ingezetene van Uw Ed: Gemeente.

en W. van Arnemuiden
De Burgemeester afwezig:

      De Wethouder A. van Eenennaam

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 3 Aug. 1830

 

 

Aan de Heer Ontvanger der Registratie

Te Middelburg

Onderwerp: Inlichtingen omtrent

                    J. van Belzen.

Verzoek om inlichtingen ten aanzien van de gegoedheid van Jacob van Belzen, op den daar bijgevoegde Staat van personen gecondemneerd in boeten en Iustitie kosten vermeld, hebben wij de eer UwEd:Gestrenge te berigten, dat gem: Van Belzen als bedelaar gearresteerd naar de colonie de Ommerschans is dus geen gegoedheid bezit, en alzo ook geen uitzicht om door eenige dwangmiddelen de verschuldigde regten te erlangen.

en W. der Stad Arnemuiden
 De Wethouder: Abraham van Eenennaam

Ter ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars

Secretaris.

Den 7 Augustus 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Overgang van Weezen in Zeedienst.

 

Wij hebben de eer Uw Excie  te berigten dat wij het Diaconie Armbestuur dezer gemeente in voldoening aan Uw Excie Missive van de 26 Julij hebben geiïnformeerd etc weezen Marinus en Dirk Beeckman dewelke onder de administratie van dat Armbestuur behooren, en voor hun Rekening zich te Veenhuizen bevinden, hun verlangen hebben te kennen gegeven om tot ’s Rijks Zeedienst te worden toegelaten, en dat voorschreve  Armbestuur ons daar op heeft gerescribeerd dat het berust in de gedane keuze van genoemde  weezen, om in ’s Rijks Zeedienst te gaan, en alzo geene bedenkingen daar tegen heeft in te brengen.

B en W. der stad Arnemuiden

      De Wethouder : Abr; van Eenennaam

Ter ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars

Secretaris.

Den 7 Augustus 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Schutterij

 

Bericht m.b.t.de Inschrijving  en Loting van de Schutterlijke dienst: al de werkzaamheden rakende de Schutterij voor het loopende Jaar gaan volgens de Wet en de daar op gevolgde Instructiën in deze Gemeente en zijn naar behooren volbragt.

B.en W. der stad Arnemuiden

Voor de Burgemeester afwezig

De Wethouder

Abraham van Eenennaam

Ten Ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Borderel van gedane overstorting

 

Het een borderel van gedane overstorting bij den Agent  van ’s Rijkskassier te Middelburg voor onderhoudskosten van Jacob van Belzen  in het  Bedelaars werkhuis te Middelburg, en zulks in voldoening aan Uw Excie’s aanschrijving van den 16e Junij dezes Jaars van daar toe bekomen autorisatie van Heeren Gedep. Staten van den 30e Julij l.l. no 17

De Burgemeester der stad Arnemuiden

Bij deszelfs afwezen

De Wethouder

Abr: van Eenennaam

Den 18 Aug: 1830

 

Aan den Eerw Kerkenraad

Der stad Arnemuiden.

Onderwerp: Benoeming Diakenen

 

Wij hebben de Eer Uw Eerwbij dezen kennis te geven dat uit het dubbeltal door UWEerw; bij Missive van den 15e dezer maand voorgedragen Personen tot Diakenen voor de nu afredenden door ons zijn benoemd de personen van

Salomon van Eenennaam Zoon en

Cornelis Oreel

Met verzoek dezelve daar van kennis te geven en volgens gebruik te bevestigen

Ben W der stad Arnemuiden

 voor de Burgemeester afwezig

      De Wethouder

Abraham van Eenennaam

Ter Ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars

 

Den 18 Augustus 1830

 

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden

Onderwerp: aanvaarding van Legaat.

Wij doen bericht dat bij resolutie van Heeren G.S. van 20 Augustus 1830 autorisatie is verleend om het legaat van het door wijlen Daniël Lievense Ridder  aan de armen bemaakte legaat à f. 1,50 te aanvaarden met verzoek voor de ontvangst en verantwoording daarvan wel te willen zorgen.

B.en W. van Arnemuiden

Voorde Burgemeester

De wethouder: I.  de Marée

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 28 Augustus 1830.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Certificaat ziekteverlofganger

                    Nationale Militie

                    J. de Ridder

De verlofganger van de Nationale Militie Jan de Ridder, behoorende tot mijne Gemeente door ziekte buiten staat zijnde om op morgen op te komen ten einde de Najaars Exercitiën bij te wonen, heb ik deze bij de kennisgeving daarvan aan Uwe Excellentie het Certificaat van den Heelmeester I. Oversluis hier nevens te voegen.

Voor de Burgemeester van Arnemuiden

De Wethouder

van Eenennaam
Den 29 Augustus 1830

 

Aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Onderwerp: De Begrooting 1831

 

Wij bieden tot nadere goedkeuring aan de Staat van begrooting  in ontvang & uitgaaf van het Diakonie Armbestuur dezer Gemeente voor den dienst van 1831, door den Raad dezer Stad bij voorraad gearresteerd en in triplo opgemaakt.

In deze begrooting (opgemaakt volgens de bestaande voorschriften) komt eerst voor het resultaat der comptabiliteit van vorige Jaren opgemaakt na de begrroting van dit jaar en de opgenomene Rekening van 1829 daarna de Collecte en vrijwillige Giften, welke onzekere inkomsten zijn, maar die alhier zijn voorgesteld , naar dat dezelve in het voorgaande Jaar hebben opgebracht en eindelijk legaten waarbij alleen het jaarlijksch  betaald wordende  van het legaat van Agatha Porna voorkomt.-

 

Daar en tegen heeft men in de Uitgaven eerst de bepaalde som voor de alhier besteede  weezen gebracht even als in 1829 vervolgens  de bedeeling zo in geld als kleeding die gebracht zijn na die van het vorig jaar want de ongunstige toestand der visscherij doet wel vermoeden dat de behoeften niet zullen verminderen, daarna de begrafenis kosten en die voor het onderwijs welke dezelve zijn als voor dit loopend jaar, terwijl voor de Kosten der Weezen in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid juist  de bepaalde som is getragt/gebragt ? , die men daar voor / zo niet twee daar van in den zeedienst worden opgenomen verschuldigd zijn zal.

Wijders eene geringe Som voor een armhuisje, alwaar men de oude en gebrekkige lieden in laat wonen en eindelijk de jaarwedde aan den Heelmeester & ontvanger, Zegel & Schrijfbehoeften waar voor eenen vasten regel is gesteld met van een som gelijk aan die van dit jaar voor onvoorziene Uitgaven.

Deze begrooting welke met een batelijk saldo van f.82,75 opgemaakt zijnde, met in acht neming van allemogelijke bezuinigingen durven wij vertrouwen dezelve ook UwEdGrootAchtb: goedkeuring zal mogen wegdragen.

en W. van Arnemuiden
De Wethouder: A. van Eenennaam

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 28 Augustus 1830

 

Aan Hun EdeleGroot Achtb: de Heeren G.S. van Zeeland.

Onderwerp:Staat van begrooting voor 1831

 

De Staat van begrooting in ontvang en Uitgaaf dezer gemeente voor den dienst van 1831 door den Raad dezer Stad opgemaakt zijnde, hebben wij de Eer bij deze dezelve in triplo met de memorie van toelichting en verdere daartoe betrekkelijke bescheiden ter goedkeuring aan UwEdGrootAchtb: aan te bieden.

De B. en W. van Arnemuiden

Voor de Burgemeester

De Wethouder: A. Eenennaam

Ter ordonnantie van dezelve.

C.D. Baars

Den 28 Augustus 1830

 

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Achtergebleven Verlofgangers.

 

In voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 19 Aug j.l.als bijzondere aanschrijving van van den 9 dezer maand betrekkelijk de achtergeblevene Verlofgangers bij de oproeping voor de najaarsexercitiën heb ik de Eer ten opzichte van de verlofganger J. De Ridder behoorende tot mijne Gemeente Uwe Excie  te berigten dat genoemde Verlofganger bij herhaling wordt onderzocht en tot heden buiten staat bevonden om te worden opgezonden tot bewijs daar van ben ik zo vrij andermaal een certificaat van den Heelmeester mijner Gemeente door mij gevorderd aan Uwe Excellentie te doen toekomen, terwijl ik in voldoening aan Uwe Excie laatstvermelde missive van den Staat van gemelde verlofganger wekelijks Uwe Excellentie berigt zal doen toekomen, tot dat hij in staat word bevonden om zijn korps te rejoigneren.

B.en W.

I.H. Schorer

Den 11 Sept. 1830

 

Aan den Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat inlichtingen van eenen

                   Woordenboek

 

Eeen circulaire van 6 augustusl.l betrekkelijk de verzameling van inlichtingen voor de Uitgifte van een Woordenboek; bij ons den 16e daaraan volgende ontvangen hebben wij de eer de daarbijgevoegde staat van voorgestelde vragen aan uwe Excie hierbij te retourneren, waar op wij nevens iedere vraag voor zo ver die op onze gemeente van toepassing is de nodige antwoorden hebben ter neergesteld.

Burgem en W.

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 14 September 1830

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Berigt verlofganger J. de Ridder

 

Bij een nadere op heden gedane  onderzoek naar de ongesteldheid van den Verlofganger J. de Ridder behoorende tot mijne Gemeente door den Heelmeester Oversluis, is aan mij berigt gedaan, dat hoe zeer de ziekte van den Verlofganger ten goede is gewend en alle bewijs van herstel zich op doet, evenwel door die ziekte zodanig is verzwakt dat hij volstrekt noch buiten staat is, om voor den dienst te worden opgezonden, waarvan ik de eer heb Uw Excie bij dezen berigt te doen in voldoening aan Uwe Excie aanschrijving van den 9 dezer maand.

Burgemeester van Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 18 sept. 1830.

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

 

Tot Leden van de Commissie Personele Belasting Dienst 1831, zijn benoemd:

De Heere Jannis de Marée

En Abraham van Eenennaam: Leden uit de Raad dezer Stad

Bu en W.

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 27 Sept. 1830

 

Aan den Heer Gouverneur Zeeland

 

Tot  Zetters dezer Gemeente voor de werkzaamheden der Grondbelasting en het Patent, over den dienst van 1831  voorgedragen:

Paulus de Meulmeester

Jan Kraamer

Adriaan de Smith

Alle drie binnen deze Gemeente woonachtig

Benevens

Pieter Goudswaert

 En Laurens Blok

Wonende in de Gemeente van Cleverskerke

Bu en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

D. Baars
 27 Sept. 1830

 

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Berigt Verlofganger J. de Ridder

 

Ik heb de Eer Uwe Excie betrekkelijk den Verlofganger mGemmente J. de Ridder te berigten dat bij een op heden nader gedane onderzoek door den Heelmeester dezer gemeente aan mij berigt is gedaan dat dezelve niet alleen zedert acht dagen weinig in krachten is toegenomen, maar daar te boven dat de ziekte waar aan hij heeft gelaboreerd, en die door de aangewende middelen scheen overwonnen schijnt nu in zijn rechter arm, zich heeft geplaatst, waar van hij genoegzaam geen gebruik kan maken, tot welks herstelling thans middelen door genoemde Heelmeester worden gebezigd, doch waar door denzelven verlofganger buiten de mogelijkheid verkeerd  om voor als nog tot het presteren van den dienst te worden opgezonden.

Bu en W. van Arnemuiden

J.H.Schorer

Den 25 Sept: 1830

 

Aan  de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Personeel van

                   ’t Bestuur

 

Bericht: de verandering bestaat hierin dat in plaats van het overleden lid C. Kraamer, A. Adriaanse is benoemd geworden.

 

Bu en W. der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 1e October 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Wering bedelarij.

 

Mededeling: dat bij een duurzaam toezicht onze Gemeente op het weren der Bedeling geen  bedelende personen in de afgeloopene drie maanden dezes jaars zijn ontdekt of voor ons gebracht geworden.

En W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve.

D. Baars
Den 1e October 1830.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat Broodzetting

 

Hierbij doen wij U toekomen de Staat der broodzetting zoals die in onze Gemeente in de nu verloopenen drie maanden dezes jaars naar de opgave der marktprijzen is geregeld geworden, en zulks overeenkomstig de bepalingen  vervat in het besluit van Heeren Gedep. Staten dezer Provincie van 1828

Bu en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Gebruik maten & gewigten

 

Bericht dat er tijdens en door het toezicht op het gebruik van maten en gewigten geen overtredingen zijn geconstateerd.

Bu en W. van Arnemuiden

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 1e October 1830.

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Berigt verlofganger J. de Ridder.

 

Betrekkelijk den verlofganger mijner Gemeente J. de Ridder, welke door ziekte verhinderd is zich bij zijn korps te vervoegen, vinde ik mij verpligt U te berigten, dat bij een vernieuwd onderzoek door den Heelmeester mijner Gemeente mij is te kennen gegeven dat genoemde Verlofganger noch in denzelven staat als over agt dagen zich bevind, alzo denzelven nog geen gebruik van zijn regter arm maken kan, en men niet zonder vrees is dat zo de herstelling waartoe de nodige middelen worden aangewend, al plaats mogt hebben, dat het nog eenen geruimen tijd zal aanloopen, alvorens hij daar van een voldoende gebruik van zal kunnen maken.

Bu en W. der Stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 2e Oct. 1830

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Borderel gedane overstorting

 

Hierbij bericht van een borderel van gedane overstorting bij den Agent van ’s Rijks Kassier te Middelburg voor tractement van den Veldwachter dezer Gemeente over het laatste kwartaal dezes jaars.

De Burgemeester van Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 5 October 1830.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Aan de Provinciale Commissie

Onderwerp: vaccine.

Daar er bij ons geen rapporten zijn ingekomen dat in den loop van het derde kwartaal dezes jaars iemand in deze Gemeente is gevaccineerd geworden, of dat de Kinderziekte alhier heeft geheerscht zo hebben wij de Eer Uwe Excellentie  hier van berigt te doen.

Bu enW van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 6 October 1830.

 

Aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland

Onderwerp: Proces Verbaal beEdiging van een Lid der Raad.

Hierbij: Proces Verbaal van beEdiging van het lid van den Raad dezer Stad Adriaan Adriaanse, door UwEd:GrootAchtb: als zodanig benoemd bij resolutie van den 20 Aug: dezes jaars

Bu en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

 

Aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland

Onderwerp: Tinnen Vochtmaten

 

Op 2 Sept l.l is door U te kennen gegeven dat naar aanleiding van Zijne Majesteits Besluit van den November 1827 als nu ook in de openbare lagere scholen een stel tinnen vochtmaten voor den handel en het Klein(bedrijf)….. ?? worden aangeschaft en dat  de Kosten daar van welke worden berekend bij aanbesteding  zeven gulden te zullen bedragen in de begrooting reeds mogt zijn opgemaakt en ingezonden dadelijk een voordragt te doen om de daar toe vereischte fondsen als nog in deze doen alloueren.

En daar wij verlangen dat de voor de School dezer Gemeente benoodigde maten in die aanbesteding worden begrepen  zoo verzoeken wij Uw Ed: Groot Achtb: daar onze begrooting voor 1831 reeds bij den Ontvang van bovengemelde besluit was opgemaakt en ingezonden, genoemde Som van f. 7. in die begrooting in uitgaaf te accorderen

Bu en W der Stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 8 October 1830.

 

Aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland

Onderwerp: Verlies Provinciale Opcenten

Bij eene circulaire van Zijne Excellentie den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 30 Aug; j.l. aangeschreven zijnde om bij het opmaken van de begrooting voor 1831 acht te geven op het verlies , ontstaande uit de vernieuwing der Provinciale opcenten op het Buitenlandsch Gedisteleerd   en het geheel wegvallen die op den wijn zoo ook der 7 opcenten op het Personeel.

Zo hebben wij de Eer Uwe Groot Achtb; te kennen te geven dat onze begrooting voor het aanstaande jaar bij den ontvangst van die circulaire reeds was opgemaakt en ingezonden.

 Dat wij daarop nagegaan het verlies dat deze Gemeente door die vermindering in genoemde opcenten zal ondergaan en naar onze berekening dit zal bestaan betrekkelijk de provinciale Opcenten eene Som van                                                       F. 116: 43

En op die van de Personele belasting

De som van                                                                                 53: 82

Te samen eene som van                                                           170:  25

 

Dat wij den raad hiervan mededeling gedaan hebbende deze ?? van oordeel is dat aangezien de reeds ingezonden begrooting een batelijk saldo  voorsteld van f. 213:05 en alzo dat verlies zonder het voordragen van eenige plaatselijke belasting daar uit voor het aanstaande jaar kan gevonden worden, waarop wij de Eer hebben UwEdGrootAchtb: goedkeuring bij deze te verzoeken.

Bu en W van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 8 October 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat Schutterij

 

Hierbij gaat een staat houdende opgave van den Staat der Schutterij dezer Gemeente opgemaakt volgens het model bij die circulaire gevoegd, zo als genoemde Schutterij, volgens de in dertijd opgemaakte algemeene en bijzondere rollen, op den 1e  zich bevind, zonder dat daar aan eenige manschappen ontbreken, als hebbende de aanvulling bij de opmaking van de rollen in dit jaar plaats gehadt.

Bu en W van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 12 October 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Rust en veiligheid.

 

In voldoening aan paragraaf 7 van Uw Excie’s besluit van den 6e dezer maand houdende eenige maatregelen van voorzorg ter verzekering van de rust en veiligheid der Ingezetenen ten platten Lande in het 1e district , hebben wij de eer UwExcie te berigten dat door ons een nachtwacht van 10 gewapende mannen is opgerigt, welke op het Stadhuis wordt gehouden. En waar door in den nacht van tijd tot tijd patrouilles wordt gedaan, zo langs het kanaal als na het veer, tot de Kruidmolen, en die zodanig zijn geregeld, dat dezelve patrouilles van Cleverskerke aan laatstgenoemde pont ontmoeten.

Dat tot heden, door dezelve niets is ontdekt geworden, dat steeds 2 mannen te paard in gereedheid worden gehouden en bij onverhoopte gelegenheid de voorgeschreven order in gemelde besluit vermeld door zullen ???? worden in acht genomen en opgevolgd

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars.

!4 October 1830

 

Aan de Heer Gouverneur

Van Zeeland

Onderwerp: Verbaal Staat

                    Stedelijke kas

 

Wij hebben de eer nevens deze aan uwe Excie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van de stedelijke kas, na behoorlijk onderzoek volgens de bestaande verordeningen door ons heden opgemaakt & geteekend.

Bu en W.

Der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn: Dan; Baart

Secretaris

 

Aan den Kerkenraad van Arnemuiden

Onderwerp: Arm. Rekening

                    Verplegingskosten en over

                     Een Kerkmeester

 

Wij hebben de eer bij deze aan UEerw te doen toekomen een Exemplaar van de rekening over 1829 zoals dezelve door Heeren G.S. van Zeeland  den 10e Sept. j.l. is gearresteerd geworden.

Voorts eenen nominativen Staat der Weezen te Veenhuizen, met opgave van de verschuldigde Verplegingskosten derzelve over het jaar 1829 gelijk die aan ons van den Heer Gouverneur dezer Provincie bij Missive van den 1e dezer maand is toegekomen, waaromtrent wij uwEerw verzoeken om de nodige order te stellen dat de daar op vermelde so, ad f.111:15 aan onzen Plaatselijken Ontvanger worde voldaan, die daar voor het nodig bewijs zal afgeven, om in de rekening van dit Jaar te verantwoorden.

Eindelijk geven wij UwEerw bij deze kennis dat door Heeren G.S. van Zeeland in plaats van den overledene C. Kraamer  tot Lid van den Raad dezer stede is benoemd den persoon van Adriaan Adriaanse dewelke als zodanig beEedigd en geïnstalleerd zijnde niet langer als Kerkmeester uit de Gemeente kan worden aangemerkt, doch als zodanig uit den Raad  zal blijven fungeren.

Weshalven wij Uw Eerw verzoeken om zodra doenelijk over te gaan om in deszelfs plaats een ander persoon als Kerkmeester uit de gemeente te benoemen en aante stellen.

Bu en W. der Stad Arnemuiden

De Wethouder

J. de Marée

ter ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars

Secretaris.

Den 15 October 1830

 

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Verlofganger J. de Ridder

 

In voldoening aan UwExcie aanschrijving van den 19 dezer maand betrekkelijk de wegens ziekte niet opgekomen verlofgangers welke in de ziekenzalen ter geneeskundige behandeling zullen worden opgenomen Uwe Excellentie te berigten dat de verlofganger J. de Ridder  behoorende tot onze gemeente  indien Staat heeft verkeerd en als nu opheden naar de garnisoensziekenzaal te Middelburg is voorgebragt geworden.

Bu en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 25 October 1830

 

Aan de G.S. van Zeeland

Onderwerp: Om autorisatie op de

                    Onvoorziene Uitgaven

 

Bij ons ontvangen zijnde een missive van De heer Gouverneur d.d. 19 octoberl.l. , ons verzoekende om de onkosten van de registers van den Burgelijken Stand dezer gemeente  over deze Jare ten bedrage van f. 53: 95 ½ ter Prov. Griffie te voldoen , en aangezien er op onze begrooting van dit loopend jaar  niet meerder dan de som van f.48 is geaccordeerd en alzoo   een te kort van f.5: 95 ½ zo nemen wij de vrijheid UwEdGr Achtb: te verzoeken gemelde som van f.5: 95 ½  uit de post van onvoorziene Uitgaven  op de begrooting van dit jaar toegestaan te mogen voldoen.

Bu en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 25 October 1830.

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Rustende Schutterij

 

In antwoord op Uw circulaire van den 14e dezer maand   betrekkelijk de oproeping der rustende Schutterijen en zamenstelling van den 1e ,2e en 3e Ban derzelve hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen  de staat van verdeeling van het Personeel der rustende Schutterijen  de reserve daaronder begrepen behoorende tot deze Gemeente.

Ten aanzien van de Uniforme kleeding welke aan die van den eersten ban ten koste der Gemeente moet worden bezorgd, vertrouwen wij dat het minst kostbaar zal zijn,  zo als Uwe Excie in die Circulaire te kennen ? gaf dat deze voor al de Gemeenten in de Provincie worden aangeschaft en hoewel wij geen ander geschikt middel deswegen kunnen voordragen mogen wij echter Uwe Excie noch  verbergen , dat onze plaatselijken finantiën zodanige buitengewone lasten  niet dragen kan, zonder  tot het voordragen van buitengewone plaatselijke belastingen den toevlugt te zullen  moeten nemen, waarvan wij uit hoofde van den armoedigen staat onzer gemeente wel wenschten verschoond te kunnen blijven..

Eindelijk moeten wij Uwe Excie berigten dat in onze Gemeente geen gegageerde of gewezen Militairen onderofficieren aanwezig zijn.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 25 October 1830.

 

Aan de Heeren Gecommitteerden tot de landwachten te Middelburg

Onderwerp: Staat Volkswapening

 

Bij deze heb ik de eer aan UwEdGestrenge te doen toekomen de Staat vande Volkswapening in deze Gemeente.

Die Staat bedraagt een getal van                                             138 manschap.

Dan daarvan moeten afgetrokken worden, die manschappen

Van de oude en nieuwe schutterij

Welke tot de visschers stand

Behooren en waarvan er ook

Weder van de oude en die de

Nieuwe Schutterij behooren

Ten getale van                                                                             26

 

 

Zoodat de manschappen die thans

De wacht waarnemen en patrouilleren

Doen bedragen                                                                        112

Welke thans in elf wachten zijn verdeeld, en tot heden in eene goede order worden waargenomen.

Daar komt bij een wacht iedere zaterdag nacht alleenbestaande uit visschers zo dat de andere elf wachten rust hebben, overeenkomstig UwEdGr Strenge verlangen bij deszelfs circulaire van den 25. der vorige maand te kenne gegeven.

Voor de Burgemeester van Arnemuiden

De wethouder

J. de Marée

Den 1 November 1830

 

Aan de Heeren Gecommitteerden tot regeling der Landwachten te Middelburg

Onderwerp: Lijst van bevelhebbers

                Van de landwacht

 

Hierbij doe ik U toekomen de lijst van de benoemde Bevelhebber, onderbevelhebbers, wachtmeesters en Rotmeesters voor de landwachten in deze gemeente

Voor de Burgem; van Arnemuiden

De Wethouder

J. de Marée

Den 1 November 1830

 

 Aan Z:E: de Gouverneur van Zeeland

Arnemuiden den 27 October 1830

 

Kladpapier: moeijlijk leesbaar.

 

De omstandigheden waarin wij in deze ogenblikken met betrekking tot België verkeeren en de mogelijkheid dat de visschers van Blankenberg en Oostende welke dikwijls op gelijke hoogte als de ter vischvangst uitvarende schuiten van mijne gemeente zich in zee bevinden, hebben laatstgemelde genoopt  om aan boord hunner schuiten zich van wapenen te voorzien ten einde daar van tegen eerstgemelde gebruik te maken als de nood zulks mogt vereischen.-   

Een der visschers van Arnemuiden in de verlopene week genoodzaakt zaakt geworden zijnde om aan eene der landsvaartuigen aan te leggen, is het door de commandant van het landsschip opgemerkt dat genoemde visschers met wapenen voorzien waren, bij welke gelegenheid  hun is aangezegd zij zich van het medenemen van wapenen in het vervolg moesten onthouden om niet als zeerovers beschouwd te worden.-

De visschers met dit bezwaar zich bij mij vervoegd hebbende  met de verzekering dat zij de wapenen tot hun eigene verdediging  zij in deze ogenblikken  niet naar zee durvden gaan, hebben mij dringend verzogt te bewerken dat aan hun permissiën tot het medenemen van wapenen mogten gegeven worden.

Met voorkennis van UweExcie  ???? de commandant  te Vlissingen gesproken hebbende , heeft Zijn Ed: mij te kennen gegeven dat  hij bijaldien iedere schuit eene schriftelijke permissie van uwe Excie   aan ….om zoodanige wapenen tot zelvs verdediging te mogen medevoeren als de schippers der schuiten mogten verlangen; de admiraal voornoemd als dan de nodige bevelen zou geven om die schuiten  ongehindert daarmede te  doen doorvaren.

In het belang der visschers mijner gemeente  zij het mij alzoo vergunt Uwe Excellentie te verzoeken zoodanige permissiën te willen afgeven aan de schippers of schuitevoerders op de  hiernevengevoegde staat  vermeld; zullende ik de nodige bevelen geven dat geene andere of meerder wapenen  aan boord worden medegenomen dan die welke  genoemde schippers

?????  staat zijn uitgedrukt ????

Bij aldien tegen het nevenstaande bij Uwe Excie geen  overwegende bedenkingen bestaan, en den admiraal  voornoemd

Was hier mede bekend gemaakt dan zoude de visschers mijner gemeente hun bedrijf wederom van deze zijde ongestoord kunnen uitoeffenen  het geen zij meer dan anders nodig hebben, daar de vischvangst  geduurende dit jaar uitermate gering en en ternaauwernood toereikend is geweest, om in de eerste levensbehoeften te voorzien

Uwe Excie gunstige dispositie hier op  mij ????? voorstellen, zij het mij vergunt, de arme ingezetenen mijner gemeente bij ??? aan Uwe Excellentie te mogen aanbeveelen.

De Burgemeester van Arnemuiden ? .

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

 

Onderwerp: Rust & veiligheid

 

In voldoening aan Uwe Excie aanschrijving van den 4e dedzer maand : de rust & veiligheid van dit Eiland betreffende , doen wij U toekomen een afschrift van onze Publicatie dienaangaande den 6 dezer maand door ons gedaan en merken daarbij alleen aan dat aan onze gemeente geene Stranden of zeedijken behooren, waar aan plaatsen tot het naderen met schuiten of Booten behooren te worden aangewezen, waarom wij  dan ook alleen de gewone legplaatsen van de Schuiten en Hoogaarsen in het Kanaal daar voor hebben bepaald

Bu & Weth van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dedzelve

C.D. Baars

Den 8 November 1830.

 

Aan Z Exc: de Vree Admiraal kommandant der Marine te Vlissingen.

Onderwerp: aanbieding matrozen.

 

De navolgende personen, behoorende tot mijne Gemeente, zich bij mij hebbende aangeboden tot vrijwillige in dienstneming bij de Marine volgens Z.M. besluit van den 15 october  dezes Jaars no 59 te weten:

Frans de Nooijer ongehuwd visscher

Hendrik Buster geh. 2 k. visscher

Job Sacobre Sobre ?? ongeh. Visscher

Gerardus de Quelerij  ongeh. En twee jaren gevaren hebbende als matroos ter koopvaardij  op de Westindiën

Jacob van Belsen, ongehuwd, thans werkman doch in der tijd voor zijn lot gediend hebbende bij de Nat. Mil.

Ben ik zo vrij aan UwExcie te addresseren opdat zij door UwExcie in dienst kunnen worden aangenomen.

Het strekt mij tot genoegen dat de ernstige uitnodiging van het bestuur aanvankelijk invloed heeft en hoop dat dit weldra van meerdere zal gevolgd worden.

Voor de Burgemeester der Stad Arnemuiden

De Wethouder

J. de Marée

Den 9 November 1830.

 

Aan Heeren Gecommitteerden tot regeling der Landwachten

Onderwerp: Seinwachter J. de Nooijer.

 

Ingevolge het geresolveerde  in de gehoudene bijeenkomst van Heeren Burgemeesters dezer Gemeente op welker grondgebied Seinpalen zijn opgerigt op maandag laatstleden, heb ik de Eer tot Seinwachter in deze Gemeente aan UwEdgestrenge voor te dragen den persoon van Johannis de Nooijer van beroep visscher alhier woonachtig dewelke onder UwEdGestrenge nadere goedkeuring die post heeft aangenomen getrouw te zullen waarnemen, volgens hem te gevene Instructiën  en op zodanige belooning, als daar voor in het algemeen van ieder Seinwachter zal worden vastgesteld, waaromtret ik hem heb te kennen gegeven dat dit niet minder dan zestig cents daags zijn zal, ten zij aan de andere meerder belooning werd toegekend.

Voor de Burgemeester van Arnemuiden

De Wethouder

J. de Marée

Den 10 November 1830.

 

Aan Zijne Excellentie

De Heer Vice Admiraal

Directeur Kommandant der Marine

Te Vlissingen

Onderwerp: Aanbieding Matrozen.

 

Ik heb andermaal de eer aan Uwe Excellentie te addresseren de navolgende personen in mijne Gemeente woonachtig verlangende bij de marine vrijwillig dienst te nemen volgens Zijne Majesteit Besluit van den 15 October j.l. no 59 te weten

Jacob de Quelerij welke alsnog  niet geloot hebbende , hier bij zal overleggen een extract uit het geboorte register dezer gemeente met een daar onder gesteld consent van deszelfs Vader

En Marinus Schroevers ongehuwd visscher dewelke een bewijs van voldoening aan de Wet van de Nationale Militie zal overleggen waartoe ik heden de nodige aanvraag heb gedaan.

Voor de Burgemeester van Arnemuiden

De Wethouder

J. de Marée

 

Aan de Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat 1e Ban Schutterij

 

Hierbij gaat ter voldoening aan Uw aanschrijving van den 11e November een staat houdende de naamen der manschappen itmakende den Eersten ban der rustende Schutterij de reserve daaronder begrepen, behoorende tot deze Gemeente.

Dat op deze Staat een man meerder vermeld word dan op onze vorige Staat is opgegeven, bestaat de redenen daarvan, dat den persoon van Jan Bil, de laatstgemelde op deze staat in deze zomer van de gemeente Dreischor als Molenaars Knegt alhier is komen inwonen, en men meende denzelven met het begin dezer maand weder derwaarts zoude vertrekken, dan hoewel thans denzelven naar zijn famillle te Dreischor zich heeft begeven, hebben wij echter vernomen hij eerstdaags terug zal keeren en als MolenaarsKnegt deze Winter alhier dienstbaar blijft, waarvan wij ons verpligt hebben geacht denzelven op deze staat te moeten brengen, doch door zijne absentie die volledige opgave niet hebben kunnen mededeelen, welke bij zijne terugkomst dadelijk zullen opnemen, en op de andere Staten invullen.

 

Bu en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 15 November 1830

 

Aan de Heer Kapitein mobile

Schutterij te Middelburg

Onderwerp: Nominative Staat

                   1e 2e en 3e Ban Schutterij

 

Ingevolge het besluit van den Gouverneur van d.d. 10 dezer maand , gaat hierbij een nominativen staat der manschappen van den 1e 2e en 3e Ban rustende Schutterij mijner gemeente

De Burgemeester van Arnemuiden

Voor denzelven

De Wethouder

J. de Marée

Den 10 November 1830.

 

Aan de Heer Gouverneur

Onderwerp: Schutterij  1e Ban

 

Wij hebben de eer in voldoening aan Uw circulaire van den 19e dezer maand betrekkelijk den 1e Ban der rustende Schutterij, bij deze aan Uwe Excie te doen toekomen , een naamstaat der manschappen behoorende tot den 1e Ban Schutterij dezer gemeente, welke hunne Echtgenooten zich werkelijk in eenen zwangeren toestand bevinden, met bijvoeging van de verklaring van een daar toe bevoegde geneeskundige behoorlijk gewaarmerkt.

Bu & W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van denzelven

Corn: Dan: Baars.

Den 22 November 1830.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Staat Handteeken

                    Burgemeester etc.

Hierbij doe ik U toekomen op grond van Uw besluit van den 2e dezer maand de staat in triplo opgemaakt van mijne handteekening, zo mede die van mijn plaatsvervanger en twee leden uit den Raad ten einde door UwExcie tot de teekening der attesten van de Nat: Mil: van 1831 te worden gekwalificeerd.

De Bu der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 7 December 1830.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Rijks geldleening 1830

 

In voldoening aan Uw besluit van den 2e dezer maand betrekkelijk de Rijks geldleening dezes jaars, heb ik de eer Uw Excie te berigten dat ik naar aanleiding van art. 3  van dat besluit tot het viseren der recepissen van gem: geldleening heb verzogt de Heer wethouder J. de Marée die mij daar in zal vervangen en waar van ik, zo wel als van het bepaalde in art. 4 is vermeld mijne Gemeente bij Publicatie zal kennis geven.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 7 december 1830

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Berigt Stierhouder

                    & Keurmeester

 

Naar aanleiding van het bepaalde in het Regelement op de stierhouders en Keurmeesters gearresteerd bij Heeren G.S. dezer Provincie den 20e April 1817 Uw Excie te berigten dat thans geen stierhouder in deze Gemeente gevonden wordt, en dat met betrekking tot de Keurmeester in dit jaar geen verandering is voorgevallen.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars

Secretaris

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Inzending Reg:& Alph: lijst

                    Ligting 1831

 

Hierbij doe ik U toekomen het Inschrijvingsregister en Alph. Lijst van de manspersonen in 1812 geboren en tot deze gemeente behoorende, welke aan de Loting voor de Nat: Mil: van het jaar 1831 moeten deel nemen.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 30 december 1830.

 

Aan de Heer Vice admiraal opperkommandant der vesting Vlissingen

Onderwerp: Aanvraag bewijs

                    Werkelijken dienst

 

Van de personen Hendrik Buster, G. de Quelerij en Cornelis Tramper welke uit mijne Gemeente thans bij de Marine hun in werkelijken dienst bevinden, wordt door de militie raad daar van Certificaten gevorderd angezien dezelve in dit voorjaar  om verschillende redenen door gem: Militie raad voor een jaar zijn vrijgesteld geworden.

Ik neem mitsdien de vrijheid UwExcie te verzoeken van aan mij zodanige certificaten te doen toekomen om aan die order door hen kan worden voldaan.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 30december 1830

 

                             1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Bericht Personeel

                    Van’t bestuur

 

Er is geen verandering in het personeel de laatste 3 maanden geweest van het bestuur, secretaris of ontvanger.

 

Bu en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 3 Januarij 1831

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Wering bedelarij

De afgeloopenen 3 maanden zijn geen bedelende personen voor ons gebracht geworden.

 

Bu en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnatie van dezelve

C.D. Baars.

Den 3 Januarij 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Maten en gewigten

 

Er zijn bij toezigt op de maten en gewigten geen overtredingen  geconstateerd.

Bu en W. van Arnemuiden

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 3 Januarij 1831

 

 

 

 

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

 Onderwerp: Staat Broodzetting

 

Hierbij gaat de staat der broodzetting over de laatste drie maanden van het afgeloopen jaar als die naar opgaaf der marktprijzen alhier is geregeld geworden.

B.en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

Den 3e Januarij 1831

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland.

Onderwerp: Berigt fabrieken, trafieken

                    Of werkwinkels

Bericht: er is geen verandering in de bestaande situatie gekomen.

Alleen: een timmermanswinkel heeft opgehouden van te bestaan, welke nu door een particulier word bewoond.

B. en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter    ordonnantie van dezelve

C.D.Baars 

den 3 Januarij 1831.

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Aan de Provinciale Commissie van Geneeskundig toevoorzicht  in Zeeland

Te Middelburg

 

Bericht: er is niemand gevaccineerd; ook heeft niemand in het laatste halfjaar de kinderziekte gehad.

Den 7 Januarij 1831.

 

Een verbaal van de Staat van de Stedelijke kas.

Den 7 Januarij 1831.

 

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Vrijwilligers & Schutterijen.

Besluit van G.S. houdende autorisatie tot het omslaan der benodigde sommem ter ondersteuning der vrouwen en kinderen van vrijwilligers bij het leger, en leden der mobiele Schutterijen.

Dat uit deze Gemeente geene vrijwilligers bij het leger of Schutterijen zijn in dienst getreden;en dat die welke ten gevolge van het door hen getrokken nummer voor de Schutterij zijn opgegaan, ongehuwd zijn en alzo geene betrekkingen hebben achtergelaten waar voor men behoord te zorgen, waarom ook alhier geen noodzakelikheid bestaat om tot zodanige heffing bij omslag over te gaan.

B. en W.

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

 C.D.Baars

4 Januarij 1831

 

Aan de Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: verzoek om autorisatie

                   Onvoorziene uitgaven

Wij zijn verplicht een aanvrage te doen van een bijvoegsel op het Reg: van geboorten voor 1830 waarvan de kosten volgens opgave van den Heergriffier bedragen f.3.03 en aangezien de geacc: kostenvoorhet huishoudelijk plaatselijk bestuur op de begrooting van het vorig jaar mede een te kort opleveren van f.10,70, welke zijn veroorzaakt geworden door de meerdere behoeften van de tijdsomstandigheden.

Zoo nemen wij de vrijheid Uw EdGrAchtb: Eerbiedig te verzoeken van aan ons autorisatie te verleenen beide sommen te zamen f.13.78 uit de gealloueerde post van onvoorziene uitgaven over1830 te mogen voldoen.

B.en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 5 Jan: 1831

 

Aan de Heer Gouverneur

Van Zeeland

Onderwerp: Publ.Kohier

                   Grondbelasting 1831

 

Kennisgeving: dat het Kohier van de belasting op de gebouwde en ongebouwde Eigendommen voor dit loopende Jaar bij ons ingekomen zijnde daar van de gewone publicatie door ons heden is gedaan, en dadelijk het zelve ter invordering aan ’s Rijks Ontvanger dezer Gemeente is verzonden.

B. en W

I.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

 

C.D. Baars.

Den 7 Januarij 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Berigt aanvrage van reeds

                   Dienende bij de Nat: Mil:

                   Vrijwilligers

 

Wij hebben de Eer Uw Exc: te berigten dat bij ons  van de reeds dienende bij de Nat: Mil: welke tot onze Gemeente behoren, een aanvragen zijn ingekomen tot bekomen van vrijstelling en ontslag uit den dienst, en dat ook geen vrijwilligers van dien dienst zich bij ons hebben aangeboden.

B en W.der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars.

 

Den 7 Januarij 1831.

 

 

Aan de Prov. Commissie van Landbouw in Zeeland

Onderwerp: Kennisgeving van een Hengst houden

 

Ik heb de eer in voldoening aan art.4 der Publ. Van Heeren G.S. dezer Provincie van 20 Januarij 1817 hier bij aan UwEdGestr: te doen toekomen een bewijs van Adriaan Adriaanse Landman in mijne Gemeente waarbij denzelven te kennen geeft, het voornemen te hebben van dit jaar weder een hengst te houden.

De Burgem: der Stad Arnemuiden

I.H.Schorer.

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

En aan de Provinciale Commissie van Geneeskundig toevoorzicht in Zeeland te Middelburg.

Onderwerp: Vaccine

 

Wij hebben de eer U te doen toekomen een staat der gevaccineerde kinderen gedurende het vierde kwartaal van het afgelopen jaar,als Uwe Excellentie te berigten dat gedurende dat kwartaal geen kinderziekte alhier heeft geheerscht.

Bu en W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 12 Januarij 1831

 

Aan den Heer Majoor Commandant

Van den 1e Ban der rustende Schutterij

In de Provincie Zeeland

Onderwerp: Aanvraag Certificaat

                    Werkelijken dienst.

 

Alzoo de Persoon van Blaas de Rider zoon van Blaas Jobse de Ridder& van Geertje Jacobse loteling voor het jaar 1831 uit de gemeente Arnemuiden tot vrijstelling gereclameerd heeft op de werkelijken dienst bij den 1e Ban der Rustende Schutterij 1e Compagnie van zijnen ouderen Broeder Jacob de Ridder, neem ik de vrijheid UwEd te verzoeken een Certificaat van zodanigen dienst van laatsgemelden mij wel te willen doen geworden.

De Burgemeester van Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 17e Januarij 1831.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Staat bevolking Geboorte

                   En Sterfte.

Hierbij gaat de Staat van bevolking dezer Gemeente zoals die was op den 31e Decb: 1830 zo mede de Staten van geboorte en sterfte met een daar bij behoorende tabel van het vorig jaar, terwijl in den loop van dat jaar in deze Gemeente tien huwelijken zijnvoltrokken en geen Echtscheiding heeft plaatsgehad.

Bu  & W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnanie van dezelve

C.D. Baars

Den 26 Jan: 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Levering Dekens

 

Naar aanleiding van Uw Missive van den 19e dezer maand betrekkelijk de door deze Gemeente geleverde dekens, doen wij U bij deze toekomen eene declaratie in duplo waarvan een op Zegel van het getal en Waarde van de door ons geleverde dekens opgemaakt volgens het bij die missive gevoegde model met bijvoeging van het proces Verbaal van den 3 Jan:dezes jaars constaterende het getal en waarde van genoemde dekens.

 

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Secretaris.

 

Aan de Heer Gouverneur  van Zeeland

Onderwerp: Borderel van gedane

                    Overstorting

 

Hierbij doen wij U toekomen een borderel van gedane overstorting bij den Agentvan ’s Rijkskassier te Middelburg van Tractement van den Veldwachter dezer Gemeente voor het Eerste kwartaal van dit jaar.

De Burgemeester der stad Arnemuiden.

I.H.Schorer.

 

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden

Onderwerp: Armbegrooting 1831

                    En opgave Staat armwezen.

 

Hierbij gaat de Staat van Begrooting in Ontvang en Uitgaaf, zoals die door Heeren G.S. dezer Provincie voor dit loopend jaar is gearresteerd geworden.

Wij zien ons verpligt U te verzoekeeen zodra doenelijk te doen toekomen een staat van het Armwezen en een staat betrekkelijk het kosteloos onderwijs aan kinderen van behoeftige en minvermogende ouders verleend beiden over 1830 met bijvoeging van een toelichtende  tabel alles ingerigt naar de daar van aan Uw Eerw medegedeelde modellen

Bu & W der stad Arnemuiden

De wethouder

J. de Marée

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D.Baars

Den 18 febr: 1831.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Landwachten

 

Wij hebben de eer in voldoening aan Uw Excie aanschrijving van den  20e ?dezer maand betrekkelijk het onttrekken van verscheidene Ingezeten in sommige Gemeenten in dit Eiland aan het houden en waarnemen der Kustwachten Uw Excie te berigten dat wij het gerustelijk daar voor kunnen houden, dat die aanschrijving  schier op onze gemeente van geen toepassing is, daar de Heel- en Vroedmeester J.H. van Opdorp, om aangezien deszelfs verplichting daartoe hem ernstig onder den aandacht gebragt, zonder dat door hem daar tegen billijke reclamatiën zijn kunnen aangevoerd geworden, de eenige is die tot heden nalatig en weigerachtig is gebleven, om de voorschreve kustwacht te helpen waarnemen.

Bu & Wethouders derStad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars.

Secretaris.

Den19 febr:1831

 

Aan Heeren G.S. van Zeeland.

Nominative kosten

Bedel:Etabliss:

Wij hebben de eer is hierbij te doen toekomen de quitantie van het door ons overgestorete bij den Agent van den algemeenen Rijkskassier te Middelburg voor het aandeel dezer gemeente in de Administratiekosten van de bedelaars Etablissementen over 1830 en zulks in voldoening aan de aanschrijving van Zijn Excie den Heer Gouverneur dedzer Provincie van den 11en dezer maand no 1672 R.2e afd.

Bu & Wethouders van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan:Baars

Secretaris

Den 21 febr.1831

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Nominative Staat

                   Armkinderen

 

Ter voldoening aan Uw besluit van den 11e dezer maand betrekkelijk weezen en verlatene kinderen welke door gesubsidieerde Armbesturen verpleegd worden, bij deze aan UwEdgrAchtb; te doen toekomen een nominative Staat der weezen,welke door het Armbestuur  dezer gemeente worden gealimenteerd als de eenige Arminrigting die alhier bestaat, waar onder wij de vereischte verklaring hebben gesteld, doch meenen tevens UwEdAchtb: te moeten informeren dat voorschr: Armbestuur thans geen subsidie geniet, en verlangd de kinders tot haren laste onder hare onmiddelijke administratie te behouden.

Bu en Weth. Der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars.

Den 24 febr: 1831.

 

Aan de Heer Gouverneur

Van Zeeland

Onderwerp:Nat: Militie.

 

Door den Mil:Raad in deze Prov: aangeschreven zijnde om de lotelingen G.de Quelerij en C. Tramper beide ter voorleden jare voor beneden de maat vrijgesteld, op den 5 maart eerstkomende voor gem: raad te doen verschijnen, ten einde de voortduring hunner vrijstelling te kunnen reclameren, zouden wij aan opgem: aanschrijving hebben voldaan, indien het ons in het zekre bekend was, waar ter plaatse gem: Lotelingen zichbevonden,dan,daar zij op ’s Konings roepstem tot de Algemeene wapening  in de maand Nov: l.l. bij het depart: der Marinete Vlissingen vrijwillig hebben dienst genomen,en van daar volgens ingekomen informatie met een Kannoneer boot naar Antwerpen vertrokken zijn, bevinden wij ons buiten staat hun te doen aanzeggen, zij op den hier  bovengem: datum voor de Mil: Raad verschijnen moeten, ofschoon nu aan het Bestuur van Arnemuiden,niet dan de Wet bekend is, op grond van welke voorschr: lotelingen in gevolge art.94 GG der wet van 1817 voor een jaar behoorden vrijgesteld te worden, hebben wij ter voldoening aan de aanschr: van den Mil; Raad  gedmeend Uw Excie hiervan te moeten kennis geven met verzoek  om door Uw Excie tusschenkomst voorschr: lotelingen op den 5 Maart aanstaande voor de Militei Raad te doen verschijnen.

Bu & W. van Arnemuiden

Ter Ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars.

Den 26 febr. 1831.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat Wolvee

Opgrond van Uw circulaire van 13 Junij 1829, doen wij U toekomen een Staat aanwijzende het wolvee op den 1e Februarij dezes jaars in deze gemeente aanwezig.

Bu en W.der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter  ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars

Secretaris.

 

Aan Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Middelburg

Onderwerp: over verbod van Leuren

 

Het extract uit de Notulen van UwEdAchtb; vergadering in dato …….. 1831 vermeld in de Middelb. Courant van den ……. Onder andere ook aan de Slijkpoort der stad Middelburg aangeplakt, en waarbij met zoo veel nadruk en onder zulke bezwaarde bepalingen het inbrengen en rondleuren van visch is verboden, heeft gelijk van zelve sprak de Armen Ingezetenen onzer gemeente zeer gegriefd; vooral op een oogenblik dat hoegenaamd geen visch naar braband vervoerd kan worden en de visschers uitsluitend moeten leven van het debiet hetwelk zij in Zeeland bepaaldelijk in Middelburg hebben, de bestaande verordeningen betrekkelijk de vischmakt gelijk UwEdAchtb:  weten voor de inwoonders van Arnemuiden reeds zeer bezwarend zijnde, waar tegen door hun bij ons ettelijke vertogen zijn ingebragt , hebben wij hun  trachten te doen verstaan dat het in het algemeen belang van Middelburg was, dat hier in geene verandering kon gebragt worden,,ofschoon het nu en dan ons ernstig voornemen was, om tegen de bepalingen ophet stuk van de vischmarlt binnen Middelburg in gebruik, onze bezwaren bij de hogere autoriteit  ter gevalle der inwoners onzer Gemeente in te brengen—ondertusschen overtuigd dat het daarstellen van andere verordeningen deswegens aan vele moeijlijkheden onderhevig is, ende ondervinding nu en dan geleerd hebbende dat de bestaande bepalingen, niet altoos ten allerstipsten op den vischleursters werden toegepast, onthielden wij ons tot hier toe eenige demarches  tot wijziging in de verordeningen op het stuk der vischmarkt te doen.

Ja hebben onze Inwoners steeds tot ondergeschiktheid  tot rust en vrede aangemaand zo dikwils zij zich bij ons beklaagden, door UWedAchtB; geemploijeerd  en onheusch te worden behandeld of smadelijk bejegend, wel overtuigd dat eensgezindheid onder de inwoners van beide Steden van het hoogst belang was; ondertusschen maakt de laatste hier vorengemelde verordening de zaak zoo moeijlijk en grievend voor onze ingezetenen , dat bijaldien dezelve door UwEdelAchtb: word uitgevoerd, wij de grootste onaangenaamheden daar van vooruitzien, en wij UedAchtb: moeten verzoeken hier in zodanige wijzigingen te willen maken, als UweEdAchtb: in het belang der stad zullen vermeenen te behooren ?? terwijl wij UEdA: overigens niet onkundig willen laten dat bij ons een rekwest aan den Koning van eenige Ingezetenen onzer Gemeente is ingekomen houdende verzoek tot herziening van de geheele Verordening op het stuk der Vischmarkt binnen Middelburg in gebruik, welk stuk wij verzogt zijn voor zoo veel nodig met eene gunstige medewerking van onze zijde aan Z.M. te doen geworden aan welk laatste wij ons dan ook verpligt gevonden hebben met allen ernst te voldoen.

Bu eb W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars

Secretaris.

7 maart 1831

 

Aan den Heer Jonkheer Mr J. van Iddekinge  commissaris tot de conversie der Nat. Schuld te Amsterdam

Onderwerp: Rijksgeldleening

 

Wij hebben de eer in voldoening aan het besluit van den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 7e dezer maand bij deze aanUEdGestreg: te doen toekomen veertien extracten uit het Journaal van den Ontvanger der Direce belastingen dezer Gemeente wegens de door ZijnEd: afgegeven Recepissen van de geldleening, welke  door de Heer Wethouder J. de marée als daar toe door u geautoriseerd zijn geviseerd geworden.

Bu & W

Der stad Arnemuiden

I.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars

Secretaris.

15 maart 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van de Provincie Zeeland

Onderwerp:Instellingen van Weldadigheid

 

Hierbij gaat op grond van Uw circulaire van den5e Febr.l.l. de staat van de Huiszittende Armen met de daar bij behoorende Tabel van toelichting, door ons over 1830 opgemaakt, naar de opgave door het Diaconie Armbestuur dezer gemeente, de eenige Instelling van Weldadigheid alhier bestaande met bijvoeging van een staat van het kosteloos onderwijs aan kinderen van behoeftige mede in dat jaar gegeven.

De redenen van de verschillen die jaarlijksch ten opzicht van den staat van de Huiszittende Armen ontstaan, en nu zich weder met die over 1829 opdoen, zijn ten aanzien van de Inkomsten daar in gelegen dat er minder particuliere giften zijn ontvangen en ten opzicht van de uitgaven, dat onder de lasten nu zijn begrepen de besteding kosten der weezen, zo hier als te Veenhuizen verpleegt wordende en de bedeeling in geld geschied naar mate van de Inkomsten en alzo niet naar het getal hetwelk bedeeld wordt.

Verder kunnen wij UwExcie berigten dat het inwendig beheer bij voortduring door gem: Armbestuur gratis wordt  waargenomen, met uitzondering van den ontvanger die eenige belooning geniet, en dat het zelve met allen ijver de belangens van den Armen behartigd, alle mogelijke bezuinigingen in acht neemt en dat hetzelve zonder moeite voltallig blijft,

Dat de bedeeld wordende uit gebrekkige en oude lieden bestaan, en dat geene tot de Israëlitische Godsdienst behoorende personen alhier woonachtig zijn.

Eindelijk meenen wij UwExcie ten opzichte van den staat van het kosteloos verleend wordende onderwijs te moeten mededeelen, dat hoewel door het bestuur  niet bepaaldelijk uit de plaatselijke kas wordt bijgedragen, echte jaarlijks aan den Onderwijzer een Jaarwedde van f.125.—wordt uitbetaald, en voor Schoolbehoeften waar in tot dusver alle de ter schoolgande kinderen deelen, f.50 wordt goedgedaan, zo als die beide sommen op de stadsbegrooting jaarlijks voorkomen

Bu & W der sta Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

Corn: Dan: Baars

Secretaris.

16 maart 1831

 

Aan Jonkheer Mr. J. van Iddekinge Commissaris tot de conversie der Nat.Schuld

Te Amsterdam

Onderwerp: Rijks geldleening

 

Ter voldoening van demissive van 19 maartl.l.doen wij U toekomen het Extract Journaal wegens de leening van 1830- door den ontvanger op de vellen bij die missive gevoegd overgebragt en behoorlijk geteekend, zoo door den ontvanger als den Heer Wethouder de Marée, welke tot den teekening der recepissen is gekwalificeerd geworden.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 29 maart 1831   

 

 

Aan Heeren Burgemeester en Wethouders der stad Middelburg

Onderwerp: over het Leuren

                   Met verschen Visch

 

Zonder ons verder in te laten wat UEdA: al of niet verwondering mogt hebben gewekt, zij het ons vergunt UEdA: te mogen vragen, of wij het daar voor moeten houden, dat UEdA: aan ons verzoek bij onzen missive van den 25e dezer gedaan niet kunnen voldoen, en alzo over de bewuste zaak met ons in geen nader overleg verlangen te treden, het geen wij vermeenen uit den inhoud van UEA: missive in dato 28 dezer nog niet geheel volkomen hebben kunnen opmaken.

Bu & W van Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter Ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Secretaris

Den 30e Maart 1831

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Personeel van het bestuur

Bericht: gedurende de nu verloopene drie maanden van dit jaar geene verandering in het Personeel van het bestuur, secretaris of ontvanger.

Bu en W van Arnemuiden

t.o.v.dezelve

C.D. Baars

Den 2 April 1831.

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Bedelarij

 

Bericht: op de bedelarij het nodig toezicht en in het verloopene kwartaal geen bedelende personen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.

Bu en W van Arnemuiden

      I. H. Schorer.

Den 2 april 1831

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Maten & gewigten

 

De laatst verloopene maanden aanhoudend toezicht op het gebruik van de nieuwe Ned.Maten & Gewigten: geene overtredingen ontdekt geworden.

Bu en W van Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v.dezelve

C.D. Baars

2 april 1831

 

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Staat Broodzetting

 

Hierbij de staat van Broodzetting van de afgelopene 3 maanden naar de opgave der marktprijzen volgens het besluit van G.S. van 2 mei 1828

Bu & W van Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v dezelven

C.D. Baars

2 april 1831

 

 

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Verbaal Stedelijke kas

 

Hierbij een verbaal van onze bevinding van de stedelijke kas na behoorlijk onderzoek volgens de bestaande verordeningen

Bu & W. van Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Secretaris

 

Aan de Centrale Directie van Walcheren

Onderwerp: Beweiding der wegen

Naar aanleiding van de Missive van 24 Maartj.l. gaat hierbij de door ons ingevulde nominativen staat houdende voordragt van personen in deze Gemeente welke zouden verlangen tot het beweiden der wegen onder onze gemeente gedurende het aanstaande zomersaisoen te worden toegelaten.

Bu &W.

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Secretaris

Den 6 April 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Aan de Prov: Commissie van Geneeskundig toevoorzicht

Onderwerp: vaccine

 

Wij doen U hierbij toekomen een Staat der gevaccineerde personen en kinderen in deze Gemeente in den loop van het Eerste kwartaal dezes jaars, terwijl gedurende dat tijdvak de kinderziekte alhier niet is waargenomen.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 9 April 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Instandhouding van het Runderras

 

In antwoord op de circulaire van 7 maart l.l betrekkelijk de instandhouding of verbetering van het Runderras hebben wij de eer op de daar in vermelde vragen Uw Exc: te berigten:

Dat in deze Gemeente gewoonlijk 110 à 120 koeijen aanwezig zijn.
Dat de erkende stierhouder alhier is, den landman A. Boogert
Dat de Stier door den zelven thans gehouden wordende oud is circa 2 jaren en de laatste keuring voor denzelven heeftplaats gehadt den 18 feb. Dezes jaars.
Dat men ingevolge art.3 van het Reglement van den 20 Oct. 1817  zich alhier omtrent een stierhouder met Cleverskerke heeft der Eenige, en voor iedere gemeente een Stiermeester in Januarij heeft aangesteld, dewelke  als noch die post waarnemen en nevens ons toezicht houden, dat het Reglement wordt nageleefd.
Dat bij ons op het bestaande Reglement geene bedenkingen zijn voorgekomen.en  eindelijk dat het loon voor de Stierhouder voor ieder koe, vijftig cents is bepaald en betaald
Bu en W der Stad Arnemuiden

      I.H. Schorer

Ter ordonnante van dezelve

C.D. Baars

Secretaris.

 

Aan de Heer Ontvanger der Registratie te Middelburg

Onderwerp: Iustitie kosten

 

Wij hebben de eer en voldoening aan den inhoud van UEd missive van den 30 Maart l.l. UwEd te berigten dat de personen op de staat bij dien missive gemeld, noch in dezelfde omstandigheden verkeeren, als bij de in de tijd afgegeven certificaten door ons zijn opgegeven, en dat de op die staat nader opgegevene persoon Jacob van Belzen in de kolonie de Ommerschans op den 3 decb. 1830 is overleden, zo als door ons op die staat is genoteerd.

Bu & W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v dezelve

C.D. Baars

Secretaris

Den 9 Aril 1831

 

Aan Heeren Gecommitteerden tot regeling der Landwachte n

In het 1e Dist in Zeeland.

Onderwerp: Kustwachten

 

Naar aanleiding van Uw circulaire van 23 maartl.l.betrekkelijk de kustwachten berichten wij dat wij die Wacht alhier met den 25e van die maand hebben gestaakt en de Seingereedschappen op de zogenaamde geweerkamer op het stadhuis alhier geborgen, alwaar wij ook de geweren van die Landwacht hebben doen plaats,  en die wij zullen doen onderhouden, met uitzondering van een getal van 20 die wij aan de manschappen van de Landwacht die tevens behooren tot den 2 en 3 ban der Schutterij dezer Gemeente hebben latene behouden, om daar mede op de nu bepaalde tijden in de exercitie te kunnen worden onderwezen, waarvoor een reçu door hun is geteekend geworden.

Bu & Weth der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v dezelve

C.D. Baars

Secretaris

Den 9 april 1831

 

 

Aan Heeren Gedep.Staten van Zeeland

Onderwerp: Kustwachten

 

Circulaire met bericht op 23 maart j.l. tot prov: intrekking van de dienst der kustwachten ..

Behouden moeten worden zodanige voorzieningen als strekken kunnen tot hervatting van deze dienst.

De gemeente heeft door het houden van die kustwachten van den 10e Oct: 1830 tot den 25e maart dezes jaars eenige kosten moeten maken , zoo aan vuur, licht als koffij voor de dienstdoende manschappen. Dezelve bedragen gedurende genoemde tijd van 171 dagen à 35 cent per wacht eene som van f.59: 85.

En daar op onze begrooting van dit loopend jaar dit niet is kunnen voorzien worden, nemen wij de vrijheid UwEdGrAchtb: te verzoeken van gemelde som van f.59:85 uit de post van onvoorziene uitgaven dit jaar gealloueerd te mogen voldoen.

Bu & W der stad Arnemuiden

T.o.v. dezelve

C.D. Baars

secretaris

Den 9 April 1831

 

Aan Jonkheer Mr. J. van Iddekinge

Commissaris tot de conversie

Der Nat: Schud te Amsterdam

Onderwerp: Rijksgeldleening

 

Ik heb de eer bij dezen aan UwEdGestren: te doen toekomen een Extract uit het Journaal van de Rijksgeldleening d’anno 1830, waarvan de recepissen door de Heer Wethouder de Marée als daar toe gekwalificeerd zijn geviseerd en in order bevonden.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 19 April 1831.

 

Aan Heeren Gecommitteerden tot regeling

Der Landwachten te Middelburg

Onderwerp: onkosten Landwacht

 

Op grond van de missive van 18 april hebben wij de eer een specifieke opgaaf van de kosten van de alhier gehouden Landwacht te doen., waarvan wij reeds bij missive van den 9.dezer aan de Heeren G.S. der Provincie opgaaf hebben gedaan, terwijl behalve die kosten nog voor reparatie aan de alhier door de bestaan hebbende Schutterij overgebragte geweren een pretensie ten behoeve A. de Smidt  hoefsmit alhier aanwezig is ter somma van f.19,90, die wij mede op bijgevoegde nota hebben gemeld, en waar reeds bij eene missive door onzen secretaris aan den Heer Roelse als ??? van UwEdGestr: voor de Landwachten den 25 decb. 1830 opgave is gedaan en nota ingezonden.

Bu & W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Secretaris.

Den 23 April 1831

 

Aan als boven

In voldoening aan Uw aanschrijving van den 18e dezer maand hebben wij de eer bij deze aan U te doen toekomen een specifieke opgave van kosten voor den dienst der Landwacht welke ten laste dezer gemeente bij ons zijn ingekomen en verschuldigd is te voldoen, over het tijdvak in UwEdGestr: missive vermeld.

Bu & W der Stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v dezelve

C.D. Baars

Secretaris

Den 28 April 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: beEediging Lieut:

J. Baars
 

Naar aanleiding van UweExcie’s besluit van den 19 April l.l. betrekkelijk de indeeling en zamenstelling der rustende Schutterij, mitsgaders de benoeming en ontslag van de Officieren bij dezelve in het 1e 2e en 3e district dezer provincie, heb ik de Eer UwExcie te berigten dat de heer Cornelis Jacobus Baars, bij Z.M. besluit van den 19 Maart l.l. benoemd en aangesteld tot tweede Lieut: bij de  1e Comp. Rustende Schutterij, en , en dewelke wegens  ongesteldheid met verlof zich alhier bevind, den Eed bij art; 30 van de Wet van den 12 April 1827 voorgeschreven in mijne handen heeft afgelegd waarvan ik op deszelfs akte melding heb gemaakt.

Voor de Burgemeester afwezig

De Wethouder

J. de Marée.

Den 4 Meij 1831

 

Aan de Heer Commissaris tot De conversie der Nat: Schuld te Amsterdam

Onderwerp: Rijksgeldleening 1830

 

Ik heb de eer in antwoord op Uw Missive van 30 April l.l.  U te berigten dat mijne Gemeente bestaat uit Arnemuiden, Nieuwerkerk & Mortiere en dat alzo laatsgenoemde plaats geene bijzondere gemeente uitmaakt, waarom de Extract Journale voor de geldleening van 1830 azlleen zijn vermeld op naam van Arnemuiden, zonder bijvoeging van de daar bij onder eenen anderen naam bekend staande landen.

 Voor de Burgemeester uitlandig

De Wethouder

J. de Marée

Den 5e Mei 1831

 

Aan G.S. van Zeeland.

Onderwerp: Stedelijke Rekening 1830

 

Hierbij de Stedelijke Rekening van het jaar 1830 door den Raad heden nagezien en bij voorraad opgenomen zijnde in triplo met bescheiden aan U aangeboden.

Bu en W

De Burgemeester uitlandig

J. de Marée wethouder

t.o.v. dezelve

C. D. Baars

Secretaris

Den 4e Meij 1831

 

Aan de Heer Gouverneur

Onderwerp: Borderel gedane overstorting

Hierbij een borderel van gedane overstorting bij den Agent van ’s Rijks Kassier te Middelburg voor Jaarwedde van den veldwagter dezer gemeente over het 2e kwartaal van dit jaar.

Voor den Burgemeester uitlandig

De Wethouder J. de Marée

Den 9 mei 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Zuivering Boomen etc van Rupsennesten

 

Naar aanleiding van Uw Circulaire van 7 febr van dit jaar betrekkelijk de zuivering der Boomen, Struiken en hagen van Rupsennesten, hebben wij de eer U te berigten dat wij naar aanleiding van de Publicatie en Resolutie van G.S. van 26 Jan 1831 en de Wet van den 26 Ventôse  4e jaar, de gewone bekendmaking dien aangaande hebben gedaan, en bij de schouwing is bevonden dat de bevolen zuivering voldoende heeft plaats gehadt, en dat tot heden in deze gemeente geen rupsennesten zijn ontdekt geworden.

Burgemeester & Wethouder der stad Arnemuiden

Voor de Burgemeester afwezig

De Wethouder

J. de Marée

Ter ordonnantie van dezelve

C.D. Baars

Den 14 Meij 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:onderhoud bedelaars.

 

Ontvangen 26 Mei 3 nota ’s van inlichtingen tot herkenning van de daar in genoemde bedelaars, welke in het werkhuis te Middelburg zijn opgenomen, om naar de Ommerschans te worden overgebragt, zoo hebben wij de één bij de terugzending der voorz: Nota’s  Uw Excie te berigten dat de daar in gemelde D. Tange en deszelfs twee kinderen, hoewel van tijd tot tijd aan de Kruidmolen onder de Vrouwen Polder gewoond hebbende, evenwel de meesten tijd van 1822 / niet 1821 zoals in de nota is gemeld tot Sept: 1830 in deze gemeente heeft gewoond, en alzo geen wettige bedenkingen kunnen aanvaarden, dat onze Gemeente als onderstands domicilie van dezelve wordt en aangenomen te behooren.

Bu en W. der Stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 1 Junij 1831

 

Aan de Heer J. Snijder, kapt der 3e Komp. Rustende Schutterij in Walcheren

Onderwerp: Loting Schutterij

 

Naar aanleiding van art.10 der Wet op de schutterijen van 11 April 1827: de Loting der Ingeschreeven den 25 dezer maandes nademiddags ten 5 uren op het stadhuis alhier.

Wilt U op grond van Z.M. besluit van 21 maart 1828 ons assistern of wel een ander door U mag worden benoemd.

Bu en W van Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Secretaris

Den 8 Juni 1831.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Mutatiën weezen

 

Geen bedenking tegen toegezonden extract betreffende mutatiën weezen uit de Gemeente in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid.

Bu en W van Arnemuiden

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 8 Juni 1831.

 

Aan de Heeren Burgemeester Assessoren van de Gemeente Nieuw/Sint Joosland.

Onderwerp: Herijk Maten &Gewigten

 

Op grond van de bepaling in art.5 v.h. besluit van G.S. van 4 maart l.l geven wij kennis van de IJker voor de herijking op het stadhuis zal vaceren maandag den 2e Junij van den middag van half 10 tot nademiddag half 2 uren en Dingsdag den 21e van half 10 tot den nademiddags ten zes uren.

Dat berigt is aan ons gedaan met verzoek U daarvan kennis te geven ten einde U zou kunnen voldoen aan den verderen inhoud van bovengemelde besluit.

Bu & W van Arnemuiden

De Wethouder

J. de Marée

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 14 Junij 1831.

 

Aaan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Acte van chargement

Bij Missive van 31 mei l.l. kennisgegeven dat een acte van chargement ten laste onzer Gemeente wegens verschuldigde vervangingskosten van weezen in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid van 1829 aan den Heer Ontvanger der Registratie was ter hand gesteld met verzoek aan ons om voor de betaling daar van te zorgen.

Daarvan aan het Diac: Armb: kennis gegeven, en verzogt die som aan den Plaatselijken Ontvanger over te brengen.

Het Armbestuur heeft ons te kennen gegeven dat het zelve in de vroegere week ?? voor zekere Adriana de Ridder, huisvrouw van Marinus Schroevers, dewelke in zodanige krankzinnige staat verkeerde, en alzo met autorisatie van de Arrondissements Regtbank van Middelburg in het Huis der Simple aldaar geplaatst, dadelijk aan dat Huis eene som van f. 40 heeft moeten betalen, terwijl het zelve bestuur in dit voorjaar voor gem: weezen wegens verplegings kosten eene som van f.111:10 heeft betaald en geene Inkomsten heeft dan de wekelijsche Collecten, waardoor zij haar buiten staat bevind om nu de genoemde betaling te doen met verzoek om die som uit de Plaatselijke kas  als subsidie te mogen bekomen.

En daar wij van het vorenstaande volkomen kennis dragen, en alzo genegen zijn, aan dat verzoek te voldoen zoo nemen wij de vrijheid onder mededeling van het vorenstaande te verleenen om die f,15 uit de post van onvoorziene utgaven over dit jaar gealloueerd aan voorschreven Armbestuur als subsidie te mogen verstrekken.

Bu en W van Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 14 Juni 1831.

 

Aan de Heer Lieutenant van Oosten

Te Veere

Onderwerp:Loting schutterij

 

Bij missive van den Heer Majoor Loeff van den 10e dezer maand, heden bij ons ontvangen, wordt ons kennis gegeven UEdGestr: door Zijn Excie was benoemd tot de bijwoning der Loting voor de Schutterij, en die voor de beoordeeling der bepalingenten opzichte der verpligting den bevoegdheid tot de schutterlijken dienst voor dit jaar.

Intusschen hebben wij in het denkbeeld verkeerd dat d’Heer kapt L. Snijder, dewelke van tijd tot tijd hier komt om de schutters te doen exerceren, bij die Loting mogt assisteren, waarom wij reeds bij missive van den 8 dezer zijn Excie hebben verzogt om op den 25 dezer des nademiddags ten 5 uren alhier op het Stadhuis bij de Loting tegenwoordig te zijn, welks verzoek wij nu aan UwEdGestr: doen, terwijl wij Zijn Excie hiervan zullen informeren.

Bu en W van Arnemuiden

Voor de Burgemeester

De Wethouder

J. de Marée

t.o.v. dezelve

C.D. Baars.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Lager Onderwijs

 

In voldoening aan uw circulaire van 27 mei betrekkelijk de door deze Gemeente in 1830 gedane uitgaven ten behoeve van het lager onderwijs, hebben wij de eer hier bij aan uw Excie te doen toekomen een staat van die gedane uitgaven in dat jaar ingerigt overeenkomstig het model bij circulaire van den 18 Aug: 1828 aan ons medegedeeld

Bu & W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v.dezelve

C.D. Baars secretaris

Den 18 Juni 1831

 

Aan de WelEerwaarde Heer J. Wanrooij

Predikant te Arnemuiden

Onderwerp: Collecte fonds gewapende dienst

                    In de Nederlanden.

 

Bijgevoegde missive van den Heer Minister van Staat, belast met de generale Directie van de zaken der Hervormde Kerk enz van den 19 Jan: dezes Jaars betrekkelijk het doen eener Collecte voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden, hebben wij verpligt geweest terug te houden, tot dat door District Commissie de nodige order tot het doen va die Collecte zoude zijn gesteld, en dewelke als nu is bepaald in deze gemeente te zullen plaats hebben op maandag den 27 dezer maand, zoo hebben wij de eer die Missive aan Uw eerw op zondag aanstaande aanhet verzoek daar in gemeld, wel zult gelieven te voldoen.

Bu en W. der stad Arnemuiden

De Wethouder

J. de Marée

t.o.b. dezelve

C.D. Baars

Den 23 Juni 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Personeel van het Bestuur

 

Bericht: geen mutaties in het bestuur, secretaris of ontvanger dezer stede gedurende de laatste 3 maanden.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v dezelve

C.D. Baars

 

Idem

Onderwerp: Wering bedelarij

 

Bericht: De laatste 3 maanden door aanhoudend toezicht: geen bedelende personen alhier zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.

Bu en W van Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 1 Julij 1831

 

Idem

Onderwerp: Maten en gewigten

 

Bericht daar in onze gemeente eene voortdurend toezicht wordt gehouden op het gebruik van de nieuwe Ned. Maten en gewigten, zoo hebben wij de eer Uw Excie te berigten dat tot heden geene overtredingen op de deswegens gemaakte bepalingen alhier zijn ontdekt geworden.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 1 Julij 1831

 

Idem

Onderwerp: Broodzetting

 

Hierbij de Staat van broodzetting over het 2e kwartaal zoals naar de opgaaf der marktprijzen alhier is geregeld geworden naar aanleiding van het besluit van G.S. van 2 meij 1828.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 1 Julij 1831.

 

Idem

Onderwerp: Borderel gedane

                    Overstorting

 

Hierbij een Borderel van gedane overstorting bij den Agent van ’s Rijks kassier te Middelburg voor Tractement van de veldwagte over het 3e kwartaal dezes jaars

De Burgemeester der Stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 8 Julij 1831

 

Idem

Onderwerp: Verbaal stedelijke kas

Hierbij een verbaal van onze bevinding van de stedelijke kas na behoorlijk onderzoek volgens de bestaande verordening door ons den 12e dezer opgemaakt en geteekend.

Bu en W. der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 12 Julij 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland en aan

De Prov: Commissie van geneeskundig toevoorzigt in Zeeland

Onderwerp: vaccine

 

Hierbij een Staat der gevaccineerde personen en kinderen in deze Gemeente in de nu afgeloopene drie maanden dezes jaars; terwijl gedurende dat tijdvak de kinderziekte alhier niet is waargenomen

Bu en W der Stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v dezelve

C.D. Baars

Den 12 Julij 1831.

 

Aan de Heer Gouerneur van Zeeland

Onderwerp: Verpligte Leening

 

Wij hebben de eer in voldoening aan Uw circulaire van den 11e dezer maand U ter kennis te brengen dat door ons ingevolge de bepaling van art.19 der Wet van den 28 Junij betrekkelijk de verpligte leening tot gedelegeerde voor de Commissie van Zetting van het kanton waaronder deze gemeente behoord is benoemd de Heer J. de Marée (wethouder dezer Stad)

Bu & W der Stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v.dezelve

C.D. Baars

Den 16 Julij 1831

 

Aan de Heer Burgemeester der stad Veere

Onderwerp: verpligt Leening

 

Wij hebben de eer in voldoening aan de circulaire van Z.Exce de Heer Gouverneur dezer Provincie van den 10e dezer maand aan UEA kennis te geven dat door ons overeenkomstig de bepaling van art. 19 der Wet van 28 Junij l.l. betrekkelijk de verpligte Leening tot afgevaardigde van de Commissie van Zetting is benoemd de Heer J. de Marée, wethouder dezer stad.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

16 Julij 1831

 

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: om auth:onvoorziene uitgaven

 

Bij missive van de heer Gouverneur van 30 Junij l.l. ontvangen eene declaratie wegens door onze Gemeente verschuldigde verplegingskosten van de bedelaars D. Tange en zijne 2 kinders, aan het werkhuis te Middelburg zinde over 72 dagen van 1 April tot den 12 Junij j.l. wanneer zij naar de Ommerschans zijn gezonden een som van f.43:20 met verzoek om voor de voldoening daarvan te zorgen.

En daar op onze begrooting over dit Jaar wel is waar eene som van f.100 is gealloueerd voor alimentatiekosten van bedelaars, zoo vermeenen wij evenwel die som daar uit niet te kunnen voldoen, aangezien wij reeds bij eene Missive van den heer Gouverneur van den 16 Junij l.l. kennis hebben bekomen dat onze gemeente voor verplegingskosten van bedelaars over 1830 verschuldigd is, eene som van f.88:81 die door een acte van chargement zal worden ingevorderd, waarom wij UwEdGrAchtb: verzoeken eerst gem: som van f. 43:20 uit de post van onvoorziene uitgaven over dit loopend jaar gealloueerd te mogen voldoen.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 20 Julij 1831

 

Aan Heeren G.S van Zeeland

Onderwerp: om author: op onvoorziene uitgaven.

 

De Plaatselijke Ontvanger dezer gemeente heeft ons te kennen gegeven dat de twee schatkistbilletten ieder à f.100 welke hij in betaling heeft bekomen voor het aandeel der gemeente in de prov: opc: over het 4e kw van 1830 en door hem bij het doen der rekening van dat Jaar zonder verlies zijn verantwoord geworden, waarvan in de deliberatien van den Raad van den 5 Meij dezes jaars melding is gemaakt, bij het opnemen der Rekening en van welke deliberatiën een afschrift bij die Rekening is gevoegd , als nu door hem verkogt zijnde met een verlies van 3 ½ pct dat evenwel door aanwinst van de verloopene renten, maar op 2 ½ pct komt op beide Schatkistbilletten , met verzoek in dat verlies te worden te gemoet gekomen.

En daar ons dit voldoend gebleken is, zo hebben wij gemeend  aan dat verzoek te kunnen voldoen.

Weshalven wij de vrijheid nemen Uw EdGrAchtb: te verzoeken om die F. 5 aan onzen Plaatselijken Ontvanger uit de onvoorziene Uitgaven over dit Jaar te mogen voldoen.

Bu en W der Stad Arnemuiden

t.o.v.dezelven

C.D. Baars.

Den 20 Julij 1831

 

Aan den Heer Agent van ’s Rijkskassier te Middelburg

Onderwerp: Vrijwillige Leening

 

In voldoening aan art.5 van de circulaire van Z.Excie de Gouverneur dezer Provincievan den 6e dezer maand betrekkelijk vrijwillige leening vastgesteld bij de Wet van den 28e Junij hebben wij de eer aan UwEdGestr: te doen toekomen een afschrift van het Register van Inschrijving tot deelneming in gezegde Leening en waarop voor 8 heele en een tiende is ingeschreven

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v.dezelve

C.D.Baars

Den 25 Julij 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Vrijwillige Leening

 

Wij hebben op grond van Uw circulaire van den 6 dezer maand m.b.t. de vrijwillige Leening achtervolgens de wet vane 28 Junij te voren opengesteld UwExcie te berigten:

Dat wij bij den Ontvang van den circulaire dadelijk de daar bijgevoegde Publicatie hebben geaffigeerd en daar nevens eene bekendmaking gedaan, waar bij wij onze Ingezetenene tot deelneming in die leening hebben opgewekt, met berigt zij dien aangaande de nodige inlichtingen bij ons konden erlangen, terwijl wij aan de huizen der voornaamste Ingezetenen een kennisgeving en Inschijvingsbillet hebben doen rondbrengen, waar na wij op den ontvangst der Staten C en F ?? waar van is melding gemaakt in Uw circulaire vanden 11 dezer maand onder mededeeling daar van aan de Leden van de Gemeente Raad bij Publicatie onze Ingezetenen hebben kennis gegeven, en tevens aan die genen welke in de eventuele verpligte leening zullen moeten deelen, bij oproeping nog mondeling voorgehouden om hun wel begrepen belang te behartigen, door het voordeel te betoogen, die door eene vrijwillige deelneming ook daar in bestond dat daar door de bij die wet vastgestelde verpligte leening zoude kunnen buiten werking blijven.

Dien ten gevolge kunnen wij UwExcie berigten dat in genoemde vrijwillige leening voor acht geheele en voor een tiende gedeelte alhier is ingeschreven, en dat op heden een afschrift van het Register van inschrijving  aan den agent van ’s Rijks Kassier door ons is ingezonden.

Bu en W. der stad Arnemuiden

t.o.v dezelve

C.D. Baars

Den 25 Julij 1831.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland moet zijn aan Gedep.Staten met de origineele kwitantie.

Onderwerp: Borderel gedane overstorting

 

Hierbij doe ik Uw Excie toekomen een Borderel van gedane overstorting bij den Agent van ’s Rijks Kassier te Middelburg voor het aandeel dezer Gemeente in de administratiekosten van de bedelaars Etablissementen van het jaar 1831.

De Burgemeester der Stad Arnemuiden

I.H.Schorer

Den 25 Julij 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat kontingent  schutterij 1831

 

Wij hebben de eer in voldoening aan UwExcie circulaire van den 18e Julijl.l. betrekkelijk de uitvoering van eenige verordeningen op het stuk der Schutterijen Uw Excie te berigten dat geen vrijstelling naar aanleiding van het bepaalde bij art 19 van Z.M. besluit van den 28 Junij 1828  aan de uit deze Gemeente bij de Mobiele Schutterij dienende personen is toegekend, en dat ook daar toe bij ons geen aanvragen is ingekomen, terwijl wij hier bijvoegen een staat van verdeeling in 1e 2e &3e ban der manschappen welke dit jaar voor het gewone en buitengewone Schutterij-kontingent onzer Gemeente zijn bestemd.

De onder het buitengewone vermelde persoon, is die geen, welke voor den 1e Ban was bestemd, doch in gevolge Uw Excie: Missive van den 24 Decb 1830 wegens moeijlijken spraack en gedeeltelijke verlamming voor de dienst ongeschikt bevonden zijnde, uit de Verzamelplaats in de Hoofdstad der Provincie is ontslagen en terug gezonden, met verzoek om van de aanvulling van dien persoon in dit jaar te zorgen.

Bu & W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D.Baars

Den 3 augustus 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Borderel van overstorting

 

Hierbij gaat een Borderel van gedane overstorting bij den Agent van ’s Rijks-kassier te Middelburg, voor onderhouds kosten van bedelaars in het Werkhuis aldaar.

De Burgemeester der Stad Arnemuiden

I.H.Baars

Den 23 Augustus 1831

 

 

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Arm: begrooting 1832

 

Daar het Armbestuur dezer gemeente op onze voordragt bij bijUEGEAchtb: van de 24 Junij dezes Jaars aan subsidie uit de plaatselijke kas ad f.15 is toegestaan geworden en mitsdien de begrootingen en rekeningen van dezelve ingevolge Z.M. besluit van den 24 Mei 1824 no 62 aan UEdGrAchtb: goedkeuring behooren te worden onderworpen.

Zoo hebben wij de eer  de begr van dat bestuur voor het aanstaande jaar 1832  bij den Raad dezer gemeente overgebragt en bij voorraad goedgekeurde bij deze aan Uw approbatie aan te bieden.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C. D. Baars

Den 23 Aug: 1831

 

Aan het Dep. Van Z.M. Marine te Vlissingen

Onderwerp: Nat: Militie

 

Daar de personen van J. Jobre ? en Schroevers Lotelingen van de Nat: Mil: van 1830 behoorende tot onze Gemeente zijn opgeroepen om voor de Militie Raad te compareren op maandag den 29 dezer ten einde hunne vrijstelling te kunnen reclammereop grond dezelve in de maand Novb l.l. bij het departement der Marine te Vlissigen vrijwillig hebben dienstgenomen, en zo wij vermeenen als nog op Z.M. kannonneerbooten voor Antwerpen gestationeerd in Dienst zich bevinden.

Zoo nemen wij de vrijheid UwEd: te verzoeken om aan ons de nodige certificaten van hunne werkelijken dienst te laten toekomen.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.vv. dezelve

C.D. Baars

Den 26 Aug: 1831

 

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Staat van Begrooting voor 1832

 

Hierbij gaat de staat van begrooting in Ontvang en Uitgaaf voor den dienst van 1832 in triplo met de memorie van toelichting en de bijbehoorende bescheiden.

Bu en W van Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. deze

C.D. Baars

Den 30 Aug:1831

 

Aan de Heer Kapt: Snijder te Middelburg

Onderwerp: Schutterij

 

Hierbij een Staat van de manschappen welke dit jaar voor den dienst der Schutterij alhier hebben geloot en voor de 1e 2e &3e ban zijn gedesigneerd en zulks in voldoening aan UwEdGestr: verlangen ons bij missive van den 23 dezer maand te kennen gegeven.

Bu &W

I.H. Schorer

t.ov. dezelve

C.D. Baars

Den 30 Aug: 1831

 

Aan de Heer Bevelhebber van het Depot 2.afd. Nat: Militie te Amsterdam  voor no 1

En 6 batt: Art: te bergen op Zoom voor no 2

Onderwerp: Attest activiteit

Ik heb de eer UwEdGestr: te verzoeken van aan mij te laten toekomen een Certificaat van activiteit van de milicien

No 1 Jac. De Ridder fus: bij de 2 afd. Nat: Militie van de ligting van 1828 op het stamboek onder no 15905 bekend.

No 2 Abraham Theune kann: in de 1 Komp 6 bataljon: Art. der Nat: Militie welke behoeve zijn broeder  bij de militie Raad dezer Provincie moete worden overgelegd

De Burgemeester der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Den 2 September 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Schutterij

 

Hierbij doen wij U toekomen eenen Nominative Staat der manschappen welke als tot den 1 ban der rustende Schutterij dezer gemeente behoorende zich op den 9e dezer maand naar de Hoofdplaats der Provincie zullen moeten begeven, en zulks in voldoening aan Uw Excie’s besluit van den 20 Aug: l.l.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 6 September 1831

 

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: Traktement Veldwachter

 

Door de Gemeente Raden van Arnemuiden & Cleverskerke aan ons opgedragen zijnde om de voordragt waar in dezelve onderling zijn overeengekomen betrekkelijk het Traktement van den Veldwachter , der beide Gemeenten en de verhooging van bezoldiging van den Brigadier waar onder dezelve zullen behooren, nevens het aandeel door iedere Gemeente daar in te dragen opgemaakt naar aanleiding van UEdGrAchtb; besluit van de 26Aug: aan U te doen toekomen.

Zoo hebben wij de eer in voldoening daaraan die voordragt bij deze aan U nadere goedkeuring aan te bieden

Bu & W der stad Arnemuiden

J. de Marée

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 12 Sept: 1831

 

Aan de Bevelhebber van het Depôt van het  6e Bat.Art te Bergen op Zoom

Onderwerp: Attest van Activiteit

 

Bij mijn missive van den 2e dezer maand heb k UwEdGestr: verzogt mij te doen toekomen een Attest van Activiteit van de milicien Abr. Theune kann: in de 1 Komp;6e bat;Art: der Nat: Militie van de Ligting van 1830.

Dit attest nog niet ontvangen hebbende , zoo vinde ik mij verpligt Uw EdGestr: nogmaals te verzoeken om het zelve aam mij ten spoedigsten te willen toe zenden, opdat aan de stellige order van Militie Raad kan worden voldaan.

De burgemeester der stad Arnemuiden

I.H. Schorer.

Den 12 September 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Commissie Personele Belasting dienst

                    1832

 

Ter voldoening van Uw circulaire van den 8e dezer maand geven wij U kennis dat door ons tot Leden van de bedoelde Commissie op de Pers.belasting van den 28 Julij 1822 etc  etc zijn benoemd : de Heeren J. de Marée Abr. Van Eenennaam Leden uit den Raad dezer Stad

Bu en W

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 24 Sept: 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: voordragt zetters

                    Dienst 1832

 

Bericht op grond van Uw circulaire van den 8e dezer Maand : tot Zetters dezer Gemeente van de werkzaamheden der grondbelasting en het Patent voor den dienst van 1832 worden ter benoeming aan U opgedragen:

P de Meulmeester, J. Kraamer, A. de Smidt alle drie in deze Gemeente woonachtig, benevens P. Goudswaart en L. Blok wonende in de Gemeente van Cleverskerke.

Bu & W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

Ter ord. Van dezelve

C.D. Baars

 Den 29 Sept: 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

 

De berigten over Personeel van het Bestuur; wering bedelarij;gebruik maten en Gewigten en broodzetting

Gelijk aan die van het 2e kwartaal 1831

1 october 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp:Schutterijen

Bericht dat naar aanleiding van de circulaire van 28 sept: l.l betrekkelijk de indeeling en zamenstelling der Schutterij doen wij U toekomen de Staat naar medegedeeld model ingerigt terwijl de manschappen in de in de 5 6 &9  kolom ? vermeld bij de onderscheidene Bannen der Schutterij zijn ingelijfd en in dienst gesteld.

Bu & W

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

6 october 1831

 

Aan Heeren G.S. van Zeeland

Onderwerp: om auth: onvoorziene

                    Uitgaven

Verzoek om de nodige Auth: te verleene om uit de onvoorziene uitgaven voor dit jaar op onze Begrooting gealloueerd de volgende sommen te mogen betalen:

Als een ad f. 60 voor vervangingskosten van bedelaars dezer Gemeente in de Kolonie de Ommerschans geplaatst en voor 1830 verschuldigd , zoo als aan ons bij missive van de Heer Gouverneur dezer orovincie d.d. 22 Sept.l.l. is kennis gegeven.

En een ad f.5:92 voor het meerdere bedrag van de onkosten voor de Registers van den Burg: Stan over dit jaar daar dezelve in gevolge eene missive van welgemelde: Heer Gouverneur in dato 24 Sept l.l bedragen de som van f.53:92 terwijl op onze begrooting daarvoor maar eene som van f.48 is gemeld.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schore

t.o.v. dezelve

C.D. Baars.

Den 6 Oct: 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Verbaal Stedelijke kas

Hierbij een verbaal van onze bevinding van de Staat der Stedelijke kas, na behoorlijk onderzoek, volgens de bestaande verordening door ons den 8 dezer opgemaakt en geteekend.

Bu & W

I.H. Schorer

t.o.v. C.D. Baars

den 10 Oct. 1831.

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland en aan de

Prov: Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt in Zeeland.

Onderwerp: Vaccine

Bericht: bij ons zijn geen rapporten ingekomen dat in den loop van het derde kwartaal dezes jaars iemand in deze Gemeente gevaccineerd geworden, of dat de kinderziekte gedurende dat tijdvak alhier heeft geheerscht.

Bu en W der stad Arnemuiden

I.H. Schorer

t.o.v. dezelve

C.D. Baars

Den 10 Oct: 1831.

 

Ga naar boven