Historische Vereniging Arnemuiden

Bekendmakingen van het stadsbestuur

ZA Gemeente Arnemuiden Invent.nr. 162: Bekendmakingen van het stadsbestuur .

1574, 1593-1598, 1600, 1645, 1646, 1773

Kladtranscripties, uittreksels en toelichting.

Over "ledighe erven" buiten de stad "aan de Zoutkeeten"

Op de propositie gedaen beroerende de ledighe erven buijten deser stadt herwaert van de keeten tzeewaerts gelegen buijten tsdijcx/die geseijt worden aff te spoelen/ende heel te vergaen/Dae soe verre te zullen vergaen/dat den dyck int laeste den last vant zeewater zal moeten draghen/tenzij dar inne in tijts werde voorsien/Ende daerop gedelibereert zynde/hebben die van wet ende raet der stadt Arnemuijden in Zeellt geresolveert/ende geordonneert enz. enz. mits desen/dat alle deijgenaers vande voorss erven by vuijstellinghe van caerten gedachvaert ende geinfinieert zullen worden/om binnen zes naestcommende weecken de zelve heurl(ieden) erven te aenveerden/beneficieren ende verseeckeren nae behooren/ op pene dat by gebreecke van dyen teijnden de voorss zes weecken de voorss erven van deses stadts weghe/als onbeheerde goederen geaenveert/gebeneficieert off vercocht off daer mede den oirboor gedaen zal worden naer behooren/ Actum ten raide opden

XIXen Octob(er) XVcdryentnegentich/

My present B. Cannoye +handtekening.

Op de prepositie ende vermaninghe wederom ghedaen beroerende de ledighe erven buyten dess stadt herwaerts van de keeten buyten sdijcx tzeewaerts gelegen/die tot ooghschynlicke kennisse van een yegel(ick) zulcx van aerde affspoelende dat den dyck zeer corts den last vant zeewater zal moeten draghen/tenzy daer inne zeer haestich worden voorsien/ten respecte van welcke op XIXen Octob 93 gel(ycke) propositie in collegie van wet ende raet gedaen/ende by tzelve collegie als doen geresolveert is/dat alle deijgenaers van de zelve erven by vuijtstellinghe van caerten gedachvaart zouden worden/ om de zelve erven binnen als doen zes weecken naestcommende te aenveerden beneficieren ende verzeeckeren/op pene van by ghebreecke van dyen/van stadts weghe geaenveert/gebeneficieert/vercocht/off daer mede den oorboor gedaen te worden? Ende naerdyen de voorss resolutie ten desen voorgelesen/ende oock kennisse gedaen is/dat de voorgeroerde dachvaerdingh by vuytstellinghe van caerten geschiet is/ende ter behoorl(icke) plaetsen vuytgestaen heeft/zonder eenighe voorderinge meer gedaen/off nae gevolcht te zyne/als tselve versuympt zynde/

Ende daerop gelibereert/mitsgrs. geconsidereert zynd//dat die zelve erven nootel(ick) geconserveert dienen/zoe tot verzeeckerheyt van den dyck ende anderss/als tot verhoedinghe van de schade van de eijgenaers van eenighe erven die de zelve heurl(ieden) erven/deur desolatie ende abandonneringhe van dandere naestleggende erven moeten laeten vergaen ende mede affspoelen/hebben die van wet ende raet der stadt Arnemuyden in Zeellt van nyews ende exsuperabunte(exuberantie) geordonneert enz. mits desen/dat alle de voorss eygenaers van de voorss erven andermael by vuijtstellinghe van caerten geinsinueert ende verdachvaert zullen worden tot aenveerdinghe/beneficieringhe van de zelven heurl(ieder) erven/binnen veerthien dagen naerden XIIIen novemb(er) XVcvijventnegentich commende/op pene dat bij gebreecke van dyen naer de voorss veerthien daghen voorss erven van stadsweghe geaenveert gebeneficieert/vercocht/off daer van gedisponeert zal worden naer behooren/ Daer toe mits desen last gegeven wort om de caerten eerstdaechs vuijt te doen setten ende naerde voorss veertthien voorts te procedern/ende aen wet ende raet voorss daeraff rapport te doene/van bij de zelve daer in voorzien ende geordineert te worden als naer behooren/Dies wort noch geordonneert ex superabundanti/ dat alle deijgenaers van de voorss erven die noch te becommen zyn/boven de vuijtstellinghe van caerten in persone gewaerschout ende gedachvaert sullen worden by de stdsboden/die van henl(ieden) dachvaerdinghe ende antwoorde daer op ontfanghen schriftel(ick) rapport doen zullen/om tzelve gezien/oock daer naer geordonneert te mogen worden naer behooren/

Actum ten conde op den Xen novemb(er) XVcVijventnegentich/

My present

B. Cannoye

Op de propositie gedaen beroerende de ledighge erven buyten dess stadt herwaerts van de keeten tzeewaerts buyten sdijcx gelegen/daerop in voorgaende tijden verscheyden raminghen gemaect ende genomen zijn/Om de zelve te doen aenveerden ende beneficieren/ Ende daerop gezien de voorgaende resolutien/mitsgaders gehoort trapport van de stadtboden van dat de caerten van Indaghinghe op de eijgenaers van de zelve erven vuijtgestaen hebben verscheyden reijsen/ende de zelve eijgenaers voor zoe veel becommelick geweest zyn in persone gedachvaert ende geinsinueert zijn/ende voorts gelibereert(gedelibereerd) zijnde dat tot conservatie van de voorss erven nootel(ick) dient voorsien ende ordre gestelt te worden/hebben die van wet ende raet der stadt Arnemuyden in Zeellt geresolveert enz. mits desen/ in conformiteyt ende tot executie vande voorgaende resolutien/dat de voorss erven openbaerl(ick) vercocht zullen worden/ende dat de caerten daer van vuijtstaen zullen den tijt van drije weecken /ende dat teghen den dach van de vercopinghe alle deijgenaers die becommelick zyn/ghedagvaert ende gewaerschout zullen worden/ Actum ten raide op den IIen January XVc zessentnegentich/

My present

B. Cannoye

Op de propositie ten desen gedaen beroerende de ledighe buyten dess zeewaerts van de keeten buyten sdijcx tseewaerts gelegen/ die geheel van aerde affspoelen ende haest tot aenden dijck affgespoelt zullen wesen/ tenzy daer inne haestel(ick) worde voorsien/ Ende daer op gezien de resolutien verscheydel(ick) op de zelve erven genomen op den XIXen October 93/Item op den XenNovemr. 1593/ ende den IIen January 96/vuyt crachte van de welcke verscheijden caerten van Indaginghe ende waarschouwinghe vuytgestelt/ende oock aen deijgenaers van derven die te becommen waeren verscheijden Insinuatien gedaen waeren geweest/tenderende ten fijne eenyeder zijn erve zoude commen aenveerden ende beneficieren/als naer behooren/op de pene daer toe by de voorss resolutien mercke(ick) tot vercoopinghe vande zelve erven toe gestatueert/nijet tegenstaende welcken nochtans nijmant tot noch toe daer naer gezien/off eenichsins getracht hadde/om de zelve erven te aenveerden off eenichsins te beneficieren/waerdeure de zelve tot noch toe met groot en meerder verlies van eerde heel desolaat zijn blijven liggende/met apparentie om teenenmaell te vergaen/tot bezwaringhe ende laste van dijck ten zy daer inne haestel(ick) werde voorsien/zoe boven gezeijt is/Ende op alles gelet zijnde naer behoren hebben die van wet ende raet der stadt Arnemuyden in Zeellt mits desen inhererende de voorgeroerde resolutien/

geordonneert enz. mits desen/dat alle de eijgenaers van de voors. erven op superabudanti (exuberantie) ende ex gratia zoe in persone die becommelick zyn/als by vuijtstellinghe van billietten noch eenmael geinsinueert ende gewaarschout zullen worden tot aenveerdinghe ende beneficieringhe van de voorss heurl(eider) erven/om tselve al noch te moghen commen doen tusschen dit ende halff meerte toecommende/ op op pene dat by gebreecke van dijen/ de zelve erven sonder eenighe voordere insinuatie off waerschouwinghe openbaerl(ick) vercocht zullen worden/in conformiteyt van de resolutie daerop genomen den IIen January 96/ende oock by naerder resolutie daerop te nemen naer halff meerte voorss/ Actum ten raide op den XXIen Feb.

XVcachtentnegentich

My present

B.Cannoye

Op de propositie by de burchmr. Jan Spierinck gedaen beroerende de ledighe erven buyten dess stadt herwaerts van de keeten buyten sdijcx tzeewaerts gelegen/die geheel van aerde affspoelen/ende haest aenden dijck affgespoelt zullen worden/ten zy daer inne haestel(ick) werde voorzien/ Ende daerop gezien alle de resolutien in voorgaende jaeren ende tijden daerop genomen/merckel(ick) den XXIen Feb. laestleden / mitsgrs. trapport van de stadsbode/die deijgenaers van de voorss XXIen Feb. noch eenmael ende voort laeste geinsinueert heeft/tot aenveerdinghe ende beneficieringhe van de zelve erven/daer vam eenighe tot aenveerdinghe ende beneficieringhe van heurl(ieder) erven gewillich/ende eenighe onwillich/off ten minsten van des te doene in gebreecke zyn/ waerdeure de gewillighe in schade commen te vallen/ende hen den middel benomen wert van hen erven nyet te connen beneficieren.als neffens den anderen eijghen/ende de beneficieringhe over zulcx met gelijcker hant moetende off behoorende te geschieden/ Ende op alles/ende merckel(ick) dat de voorss erven tot conservatie van dijck metten eersten gebeneficieert worden/gelet zijnde naer behooren/hebben die van wet ende raet der stadt Arnemuyden in Zeellt geresolveert enz. mits desen/ dat de voorgeroerde erven/daer van deijgenaers onwillich/off in gebreecke zyn/van aenveerdinghe off beneficieringhe/openbaerl(ick) vercocht zullen worden den XVen Aprilis toecommende/ ende dat tot dyen zyn de alomme (over de hele oppervlakte ?) caerten vuijtgestelt zullen worden/mits dat deijgenaers van de dach van de vercoopinghe verwitticht zullen worden/

Actum ten raide op den XXIen meerte XVcachrentnegentich

Alzoe de vercoopinghen van de erven ontrent de keeten buyten sdijcx geleghen in dijsendaghe commende gedaen zullen worden/volgens de caerten daervan vuijtstaende ende van te vooren geraempt dient op wat conditien de zelve erven vercocht zullen moghen worden/zoe hebben die van wet ende raet der stadt Arnemuyden in Zeelt/dyen aengaende geresolveert enz. dat de zelve erven op rente vercocht zullen worden/tot proffijte van de ghenen die bevonden zullen worden daerinne gerechticht te wesen/ende voorts op zulcke andere conditien/als naer gelegentheyt daer toe dienen zullen/

Actum ten conde op den IIIen Octob. XVcachten tnegentich

My present

B.Cannoye

Achterkant van het katern: Dagvaarding met uytsetting van Billetten aen de Eygenaers van de Keeten buytendyckx van de Erven omme de selve te versien ofte vante stadtwegen gerepareert te worden.

 

Placaet om voor te komen Den Brant in der groote schepe 1594

Alsoe onlancxs merckelick bevonden is/ dat deur een cleijne oorsaecke ende middel/ende insunderheyt deur onervarenheyt negligentie ende onnachtsaemcheyt van de liggers (zaakwaarnemers) ende bewaerders van de groete schepen deur onverzienighen brant onder dezelve schepen groeten excessive schade can geschieden/nyet alleenl(ick) voor den grootschippers ende reeders van dyen/maer oock voor allen coopluyden daer inne goeden(goederen) geladen hebbende/ende dat in conformiteyt van de voorhaenden ordonn. daer op eertijts henl(ieden) van nyeuws dient versien te worden/ soe hebben B+B+S+R deser stadt Arnemuyden/voor eerst den groot schippers belast ende scherpel(ick) bevolen hen schepen theurl. gebrecke van bequame ende gedaechde liggers te voorsien/daerop zyl(ieden)zoeveel mogel(ick) zy hen sekerl(ick) ? moghen betrauwen/ende tot weeringhe ende verhoedinghe van alle middelen ende occasien/waerdeur eenighen onversienighen brandt onder de schepen ende andersins is toecommende lyden souden moghen gebeuren/hebben alle schippers/officieren/bootgesellen van groote schepen/ende insonderheyt den liggers van de groote schepen/ ende yeder een by heurl(ieden) scherpel(ick) belast ende bevolen/ en midts desen den toesicht van heurl(ieder)/ ende special(ick) scherpe ende goedt regaerdt op heurl(ieder) vier te nemen ende tselve zulcx te bewaeren ende verzeekeren dat daer gheen ongeval vanbrandt deur en geschiede/ op pene zoot gebeurde van den liggers oft ander deur wiens schulde ende negligentie den brandt zoude moghen beginnen ende ...p commen/mette daet in het vier geworpen/verbrant ende daerenboven aen zyne goederen die schade verhaelt te worden/ soe verre die strecken moghen/ " Bij "verzuimers" gestraft met o.a. geseling.

 

Met ongeladen geschut ankeren en buskruit aan land brengen

Ende alsoe men onlancghe ? bevonden ende gewaere geworden heeft/dat .... groetschippers met heurl(ieder) schepen arriverende ende ten anckere comende hen geschut geladen laeten liggen/ mitsch in heurl(ieder) schepen behouden hen buscruyt daer mede zyl(ieden) hen reijse zyn doene/ende dat tzelve bevonden is van zeer groeten perickel/ ende merckel(ick) te strecken tot grooten schade ende achterdeel van de zelve schippers/ende oock van den coopluyden/als notoir zynde/dat onlaenchsche ? daer deur schepen ende coopmanschappen verbrant zyn/ die andersins souden hebben geberocht ?(verkocht) worden/ende dat daeromme oock nootelick daer in dient versien/soe hebben B+B+S ende R vooren geordonneeert enz midts desen dat alle groote schippers met heurl(ieder) schepen arriverende ende ten anckere comende ende meeren in de nyeuwen haven dess stadt/ ende oock voor de stadt/ ende aen tantwerpsche hoeft/ende opt slijck gehouden sullen zyn terstont naer heurl(ieder) anckeringhe ende meeringhe alle hen gescut te ontladen/ ende den geheelen tyt van heurl(ieder)ligghen? ontladen te houden/mitsgaders alle hen buscruyt terstont aen lant ende binnen dess stadt te bringhen/in zulcke verzekerde plaetse/als hen by de burchmrs. ende tresoriers dess stadt gewesen zal worden/ Op de boete van XX schell. groten Vlaems/ by elck schip oft schipper binnen XXIIII uren naer de anckeringhe oft meeringhe eenich geschut geladen oft oock eenich buscruit bevonden zal worden//

Te converteren alle de voorss boeten ende penen in drijen te weten den officier den aenbringer ende de stadt yder een derden deel/ Elck zegget den anderen voorts ende wacht hem van schade/

Gepubliceert ter peuyen der stadt Arnemuyden op den laesten Decemb(er) 1594

 

Ordonnantie beroerende de ceurmr(keurmeester) van de vleesche

Alzoe B+B+S+R der stadt Arnemuyden zekerlick onderricht syn dat deur het quaet ende ongansch vleesch zo levent als geslagen binnen dess stadt gebruyckende/de zelve stadt in peryckel compt van met diversche siecten ende crancheden geinfecteert te worden hebben omme daerinne te versien tot ceurmr. gecommittert enz Heyndrick Adriaensen been hacker hem opt ooghste belastende nauwe toesicht te nemen up zyn ampt ende iustitie ende omme hem Ordonnantie/ ende Instructie te geven/waer naer hy hem in zyn voors. ampt ende iustitie zal hebben te reguleren hebben/ B+B+S+R voorn. geordonneert enz. midts des tnaevolgende

In den eersten opdat de ceurmr. weten ende verstaen mach wat vleesch hy zal gehouden syn aff te ceuren ende verbeurt te maken/zoo eyst dat B+S voor hem ordonneren/dat alle vngesont vleesch als stinckende/pochig/ onlantsch verdroncken/geswollen ofte andersins verstict/ Item van socghe(zeugen) geworpen hebbende ende nyt gevuyrt(gecastreerd) zynde mitsgaders van de stieren die nyet gevuurt(gecastreerd) en zijn/ ten tzelve in tonnen geslagen is oft anderss versch ende ongesouten/ Item van lammeren ende calveren geen maent oudt zynde/versch vercken vleesch/in de hont daghen ende oyschapen tusschen Kerrschavont ende Vastenavon/tenzy midts het bedde mede vast aen t Vleesch gebrocht/ ende daer by blycke dat de oye nyet beloopen en is/ Mitsgaders alle de (ge?) blazen vleesch ende dat met geleent? vet zal gedect syn/sal alst gebeurt ofte voor verbeurt gemaect worden/ Inde hier achter breeder te verclaeren.

Ende omme op alles naerder ordre te stellen/ende voorts de voorn. ceurmr. naerder te instrueren/ mitsgrs. omme een yeder te waerschouwe/hoe hy hem zoo int slaen/vercoopen/nutte/ende gebruyck van alderhande beesten ende vleesch respectivel(ick) zal hebben te dragen/ soo wert eene yegel(ick) wel scherpel(ick)verboden eenige verckens te slaen ofte doen slaen tenzy die te vooren by de geswore ceurmr. gevisiteert zyn/op de boete van vyff schellingen gr. Vls. voor de eerste reyse vyff gulden voor de tweede reyse ende verbeurte vant speck ende arbitral(ick) correctie voor de derde reyse/ Tenware de zelve verckens alvoren tot middelburch ofte andere vutliggende steden te vooren gekeurt waeren als wanneer de coopere ofte slager ongehouden sal wesen tzelve te laeten ceuren tzy hem zulcx gelieffte/

Ende sal de ceurmr. gehouden syn int keuren van de zelve verckens de tonghe neerstelick te besien tot een duym breet aenden cup van de zelve ende naer hserls bevint verclaeringe doen/

Vleeshouwers mogen geen vlees kopen of verkopen buiten/binnen de stadt " Eerst laten visiteren door de keurmeester "ende gesont verclaert" op de verbeurte van 2 ponden + nogmaals laten keuren.

Van gelicke en sal nyemant wie hy sy tzy poorter inwoonder ofte vremdelinck eenighe gesouten vleesch in tonnen tzynen huysse ofte daer buyten meughen te cope veylen ofte vercoopen/tenzy dat tzelve vleesch alvooren gekeurt zy geweest/ende hy daervan hebbe claere ende vuytgedructe certificatie van de keure geschiet is ende buyten alle twyffelblycke dat het zelve vleesch tzy waer van de certificatie is .... op de verbeurte vant vleesch by soo voorn. alst binnen dess dess gesouten/ in tonnen is geleyt ende indyent van buyten compt van thien guldens/ende dat het boven dyen by den ceurmeester dess gekeurt zal worden/ naer luijdt dess ordonnantie

Den Ceurmeester zal gehouden weesen syn vuyterste devoir ende neersticheyt te gebruycken/om het ongansch ende gebreckigh Vleesch met frauden van de vleeschouders ende andere te ontdecken ende van tgene hy bevinde parthyen puntlicke verclaringe te deon sonder van eenighe ooghluyckinge te gebruycken/

Ende zullen des nyettegenstaende alle die gene die hem generen met beesten ofte verckens te slaene gehouden syn in handene van den Bailliu eedt te doene/dat zy alle tongansch vleesch dat zy telcke slaen (houwen of slachten) sullen tzy voor hemselve ofte andere/ofte onder yemant bevinde als ceurmr. daertoe gecommitteert ofte te committeren aengeven sullen op arbitrale correctie.

Telcken volgend?(vervolgens?) zal tgekeurde vleesch meugen vercocht/ende cooper gehouden tontfangen ende ende het affgekeurde geslagen oft doot zynde te weten het stucken pochich/

ongansch/verdroncken/ gezwollen ofte anderss verstict in handen van de Officier gebracht worden die tzelve by den dienaeren tenden thooft sal doen affwerpen/ende levende verckens den (ver) gerestitueert ende den coop verclaert van onweerde

Item (alsoe?) verstaen indyen de ceurmr. naerstelick getrouwe ende sonder fraude het vercken besien hebbende/ ende de tonge sonder teecken van versaetheyt ofte ongantscheyt naer haer beste wetenschap nochtans als geslegen is binnen in tlyff eenige faulte ontdeckt werden/ Zoo zal de selve keurmr. vrij ende ontlast zyn/ende den cooper syn schade mogen verhaelen aenden vercooper die gehouden wert alzulcke ongansche verckens wederomme te aenveerden/ ende den prijs mette costen ende schade den cooper te resunderen?(restitueren?)/alzonder eenich preiuditie ofte schade van den keurmr. indyen de tonge goet bevonden wort

Het vleesch van sogen geworpen hebbende ende nyet gevuyrt(gecastreerd) synde ende van de stieren die nyet gevuert en zyn/ Item van lammeren ende calveren geen maent oudt zijnde vercken/vercken vleesch inde hontsdagengeslagen ende oyen tussen kersavont ende vastenavond volgende de restrictie vooren verhaelt/mitsgaders het opgeblasen vleesch.

Stucken/halve beesten stinckende pochig ongantsch verdroncken verstict ofte beswollen van hagen? geworpen hebben/ stieren ongevuyrt zynde item vam lammeren ende calveren geen maent out synde,

Vlees apart hangen of laten liggen. Overtreders worden voor de rechter gesleept.

Item by soo verre eenigh verschil ofte differentie quame te rysen tusschen de keurmr. ende de vleeschouwer verckenslagers,burgers coopluyden proviadiers(proviandeurs) soetelaers ofte andere der andersyden op tceuren ende dat daer van dependeert zoo zal de zaecke gebracht worden voor den Burchmr. omme ....by vuytspraecke van de zelve gedecideert ? ofte geslecht te worden/ ten waere de zaecke zeer swaerwichtiich bevonden wierde ende een vande parthyen appeleerde in welcken gevalle de keur ?alleene voort collegie van wette zal gebrocht worden ende anders nyet.

Het vlees van de keurmeester die de "neringhe van vleesch doet" te doen visiteren by syne medegesellen. Anders een boete en bij herhaling "privatie van zyn offitie"

Register houden van vlees dat afgekeurd is + specificatie van persoon, qualiteit, gewicht, plaats, tijd. De namen van eventuele overtreders moeten geheim blijven.

Het salaris: 4 grooten Vls van een tonne vlees; drie grooten van een zijde spek; een groote van een ham; 6 muyten(een myte: een kleine koperen munt:1/3 penning) van een half beest, vier grooten Vls een heel beest en een vierendeel advenant.

15 decemb(er) 1600.

present het heele collegie except Adriaen Cornelissen de Jonghe

Heyndrick Adriaenss innewonende burgher dess stadt comparerende voor Burchmrs. ende schepenen der stadt heeft als ceurmr gedaen den eedt

Actum ter presentie daghe maende ende Iare als boven

In kennisse van mij

P.Cannoye

-----------------------------------------------------------

Waarschouwing

B+S+R "waarschuwen" voor de brutale ongebonden losbandicheyt van de meeste der jongelingen binnen en buytte dese stad woonende, die zig met orattien by avonde en onteyden zig op onze straaten en wegen te gedragen als stuurloose sotten allen moetwil en brutale handelinge met woorden en daden te bedrijven, en vooral des Saterdags nagts langst onze straaten te singen rasen en tieren alles wat hun voorcomt op de straaten en wegen in de passasie ter verhindering te leggen, ja zelfs niet ontzien de vaartuygen en Risshavens(Rijshavens) tot hunne moetwille te gebruyken zelfs den Zondag die tot den godsdiens volgene sLands en Stedelijk Placaten behoorden afgezondert en in Christelyke godsdiensige pligten onderhouden te werden/onze jongelinge inzonderheyt zig als dan op het brutaalste gedragen op dijken en wegen/tot een aastoot van alle die het zien en hooren/ enalzoo wij vernemen dat s Heeren dienaer buyten staad is zoo een doorbrekel(yk) quaat alleen te stuyten en ider werd gewaerschout- dat van Stadswegen zullen werden aen geworven? alle stercte zoo veel als wy zullen oordel(en), alle straatschenders ropers zingers en geweldmakers met woorden en daden te laten opvangen en op onsen gevangenhuyse te setten- tot haaren eygene Koste om scherpelyk te werden ondersogt en na bevind van sake......(aan een ieder) ten Exempel te werden gestraft zonder aenzien van persoonen.

En om alle moetwille zoo veel in crisis te weeren en voor te commen werd verboden alle samenrottinge van Jongelingen na het luyden der aventklok op onze straten en wegen op een boete van vyff schellinge; 2 maal dobbel; ouders voor de kinderen aensprakelijk zijn en de kosthouder voor hunne kostgangers waernaer zig een yder kan reguleren: 2/3 aenbrenger 1/3 voor de armen.

Is verder goed gevonden en eenparig geresolveert om voortaan alle moetwille op wegen en straaten met geseling aan stelling aan de kaak dragen van de steenen der Weth door de stad ofte nog swaarder straffe tegen placken ter exempel zal werde gestraft daerenboven met betalinge van alle kosten en boetens van ......

In gevangen huysse gelaten tot de kosten ofte boetens zullen zyn betaalt.

Casper Visser 1773 2 maal

Ga naar boven