Historische Vereniging Arnemuiden

De viering van zondagen en feestdagen

De Viering van de Zon-en Feestdagen der Openbare Christelijke Godsdienst 1 maart 1845

Arnemuiden den 14 Maart 1845
BEKENDMAKING
Onderwerp: Zon- en Feestdagen
B & W der stad Arnemuiden hebbende deszelfs ingezetenen willen herinneren aan de bepalingen betrekkelijk de viering van de Zon- en Feestdagen der Openbare Christelijke Godsdienst bij de Wet van den 1 Maart 1815 SB no 21
Brengen ter kennis van dezelve:
Dat op Zondagen en op Christelijke feestdagen, niet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verrigt worden, welke de Godsdienst zoude kunnen storen,  maar dat in het algemeen buiten noodzakelijkheid geenen arbeid zal mogen plaatshebben, dat geene koopmanschappen zullen mogen worden uitgestald, en de Winkeliers niet zullen mogen uitstallen of met openen deuren verkoopen , dat gedurende de Godsdienst de herbergen zullen gesloten zijn en geenerlei spel zooals Biljard, Kaartspel en anders noch openbare vermakelijkheden zullen mogen plaats hebben en volstrekt geen het minste gerugt in de nabijheid der Kerk zal mogen gemaakt worden, hetwelk eenige Stoornis aan de openbare Godsdienst zoude kunnen te weeg brengen.
Dat tegen de overtreders dezer bepaling eene boete is bepaald van hoogstens vijf en twintig Gulden of eene gevangenis van niet langer dan drie dagen.
Waarschuwen bij deze elk en een iegelijk om zich overeenkomstig deze bepaling te gedragen en het verkoopen op den Zondag buiten hooge noodzakelijkheid volstrekt aan een ieder te weigeren, wijl eene stipte surveillance op bovenstaande bepaling zal worden gehouden en tegen de overtreders proces verbaal worde opgemaakt en aan de Competenten regten ter vervolging ingezonden.
De Burgemeester
CDB (C.D. Baars)

Ga naar boven