Historische Vereniging Arnemuiden

Memorie van het stadsbestuur aan Johan Melander, secretaris van Prins Maurits van Oranje: hulp gevraagd ; financiele problemen ook door de aanleg van dijken en de fortificatie

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1366

In die tijd woedde er ook een pestepidemie

 

Poincten oft articulen die mynheer Milander op het ernstich verseock van Burchmrs ende Regeerders der stadt Arnemuyden sal gelieven generalick Sijn Excie voor te draegen ……….

Inden eersten dat die Stadt Arnemuyden duer de groote swaere lasten der zeewercken ende die begonste fortificatien die met voorwete van Sijn Excie ende ter ordonnantie vande Heeren Staeten van Zeelandt begonst ende byderhandt genomen is mitsgaders het cesseren van alle neringe binnender stadt de selve Stadt in sulcken soberen staet ende gelegentheit vervallen is datter een merckelicke somme van verinningen ten achteren ende ende op interest lopende is/

Item dat verscheyden gequaelificeerde burgers ende magistraet vander Stadt gestorven ende sommighe vandien tot declinatie ende cleijne middelen gecomen ende oversulcx niet geloovt en syn omme hun particulier credit langer voor de Stadt ( gelyck nu eenighe jaeren herwaerts heeht moeten geschieden) te interponeren

Dat de Stadt duer de sobere Incompste die nu opde helft ja bycans op een derdepaert gecommen is die middel niet en heeft Omme die opgeseijde penningen soo datelicx ende tseffens aff te leggen

Omme nu te voorcommen ende te verhoeden de groote inconvenienten oneere ende schae die daer wt schynen te sullen rijsen ende comen te ontstaene ingevalle daer inne niet promptelijke en werde voorsien Soo is het oodtmoedich versoeck van die van Arnemuyden off Sijne Excie niet geleghen weese ende gelieven souden ute Sijne gewoonlicke goedertierenheijt ende goede affectie die hy altijt tot de voorss Stadt Arnemuyden gedraegen heeft ende omme de plaetse die Sijn Excie Heer Vaeder H. M/S M /saliger memorie ? mijn Heer de Prince van Oraingien gesticht ende van een opene plaetse tot een besloten Stadt gemaect ende met verscheyden schoone ende heerlicke privilegien beghaeft ? heeft in eere te houden een partije /portie ? gelts te furneren : dat tot suyveringhe vande bovenverhaelde lasten geemployeert soude worden

Mits ende welverstaende dat Syn Excie vande voorss te debourseren penningen jaerlycx sulcken redelicken croos soude genieten alst Syn Excie goetduncken ende believen sal/ daer vooren mitsgaders oock voor die capitaele penningen aen Syn Excie verbonden ende te pande gestelt soude worden alle des voorss Stadts middelen ordinaris ende extraordinaris present ende toecommende /

Ende ingevalle Syn Excie geraeder soude vinden ende meer genegen weesen een taemelicken partije van Stadts domeynen absolutelijke te copen tot sulcken somme ten naesten by toe als tot afflossige vande voorss lasten van node soude wesen sijn de voorn van Arnemuyden te vreden daer inne ende in alles te doenen dat Sijn Excie goedt vinden ende gelieven sal te commanderen //

 

Antwoord van Melander , de secretaris van de prins

Erentfeste : wyse zeer voorsienige ende discrete heeren U E schryven is my wel behandicht ende hebbe dyen volgende Zyne Excie vande twee poincten zoo voor de compagnie soldaten als vande fortificatie der stede van Arnemuyden gesproken dewelcke Zyne Excie goet gevonden heeft daer aff aen myn Heeren de Staten van Zeelandt te schrijven zoo als UE uyt de copie byde missive van Zyne Excie aen UE geschreven zullen connen sien

End indyen ick de voorss stede oft UE int particulier in eenige andere saecken can dienstich wesen zullen deselve my daer toe altyt meer dan willich vinden daer mede ick my dienstelick aen UE goede gratie gebiede.

Godt biddende Erentfeste wyse zeer voorsienige ende discrete Heeren UE in zyne bewaringe te houden.

In sGravenhaghe den IXen January 1602

UE dienstwillige dienaer

Johan Melander

 

Copie van de missive aan de Staten van Zeeland

Mauritz .. etc ?

Edele erentfeste wyse voorsienige ende discrete besundere goede vrunden

De magistraet der Stede van Arnemuyden heeft ons lestmael in Zeelant wesende soo oock althans clachtelic te kennen gegeven de seer sobere ende cleyne middelen van haerluyder stede ende de groote verminderinge van haerluyder gemeente by gebreck van neringe ende daerbeneffens oock den jegenwoordigen staet vande fortficatie van haerluyder stede dewelck zy ons verclaren sulcx te wesen dat nyet alleen de bewaernisse ende conservatie der voorss stede maer oock des gemeynen landts dienst ende de verseeckerheyt des geheelen landts van Walcheren vereyscht dat sy ten eersten gerepareert worde ende dat zy haer sulcx beswaert ende van alle middelen vuytgeput ende ontbloot vinden dat haerluyden nyet mogelyck is het selve sonder UE assistentie te vol brengen/

Ende alsoo UE genoghsaem kennelick is hoe lichtelycken den vyandt in dese gelegentheyt de voorss stede soude mogen verrasschen ondertusschen sy in dier vougen zoo open ende ongerepareert blyft leggen het welcke nyet alleen tot grote schade ende nadeel van Zeelandt maer oock vande geheele vereenichde provintien soude comen te strecken zoo versoecken wy UE hier mede ernstelyck alle … in consideratie te leggen ende op alsulcke middelen te gedencken daer mede de voorss fortificatien int werck gestelt ende opgemaeckt te mogen worden/ Ende alsoo sy ons daerbeneffens te kennen hebben gegeven dat heur nyet mogelycken is op de wachte te doen versien overmidts de swacheyt van hare borgerye ende ons daeromme versocht heur met een compagnie soldaten te versien omme deses wachte te beter waer te mogen nemen zoo versoecken wy UE insgelycx daer op te willen letten ende heur met eenen compagnie te doen accommoderen daer aen den landen dienst sal geschieden ende alle inconvenienten mede sullen connen voorgecoemn worden hiermede

Edele .. etc ? In sGravenhage

Den VIIIen January 1602

Aende Staten van Zeelant

Ga naar boven