Historische Vereniging Arnemuiden

Reglement van de politie 1835

Reglement van Plaatselijke Policie der Gemeente Arnemuiden 1835

Art. 1
Niemand vermag alvorens bekomene toestemming aan Heeren Burgemeester & Wethouders dezer stad binnen den gemeente een nieuw gebouw te stichten of hetzelve af te breken.
Deze vergunning zal door hem schriftelijk en op zegel moeten worden aangevraagd.

Art. 2
Als dit door een ingezetene mogt zijn worden ondernomen, zal dadelijk worden gestuit en voor zoo verre het reeds is gemaakt, worden afgebroken vernietigd of geweerd, onverminderd de hier na bepaalde instructie.

Art.3
Ingeval het aan B enW blijken magh dat binnen de kom de kom der gemeente een muur of woonhuis zoodanig bouwvallig was, dat ter voorkoming van ongelukken noodzakelijk geoordeeld werd, zoodanige muur of gebouw magh worden afgebroken, zal hiervan den eigenaar worden kennis gegeven en den afbraak door het Plaatselijk Bestuur zal
plaats hebben, en de onkosten daarvan op den eigenaar zal worden verhaald onverminderd de bepaalde boeten

Art.4
Geen Stookplaatsen Schoorsteenen ovens of dergelijke mogen worden daargesteld, anders dan met toestemming van B & W en met in achtneming van het bestaand Brandreglement binnen deze gemeente goedgekeurd Bij Heeren GS dezer Provincie den 19 maart 1822 wordende verder de Ingezetenen verwezen naar de bepalingen en straffen bij het Provinciaal Reglement ter voorkoming en blussing van Brand in de Gemeente ten platten Land in Zeeland goedgekeurd bij Zijne Majesteits Besluit van den 24 Julij 1826 no 126.

Art.5
Alle huizen en gebouwen staande in den bebouwden kring der gemeente of die welke aan den weg gelegen zijn, zullen voorzien zijn van dakgoten , tot voorkoming dat het water van de daken op den straten afloopt; het water zal door middel van geslotene ??? , van lood , bloke? , zink of hout in den muur ingemetseld of daaraan vastgemaakt aan het gebouw moeten worden afgelaten en geensins door waterstuwen aan de gevels ?? zullende de eigenaars verpligt zijn voor zoo ver hunne huizen hiervan nog niet mogten zijn voorzien binnen de tijd van een jaar na dagteekening van dit reglement dezelve daarvan ?????? te voorzien ??

Art.6
Elke eigenaar van woningen of pakhuisen binnen deze gemeente zal verpligt zijn behoorlijk en in eene goeden zichtbaren staat te onderhouden deszelfs wijk en doorloopend nummer, ter grootte van 50 streepens in zwart olieverw aan de post der deur of op een andere zichtbare plaats, zullende de nalatige hiervan daartoe verpligten, en gestraft worden met eene boete ingevolge het reglement goedgekeurd bij ZM Besluit van 27 October 1825 no 96.

Art 7
Niemand vermag op het Grondgebied dezer Gemeente ( waardoor verstaan word plaatsen en gronden geen bijzonder eigendom zijnde ( leggen of stapelen stenen klinkers houtwaren en andere bouwstoffen afbraak of eenige andere voorwerpen van dien aard, zonder vooraf bekomen toestemming van B & W. Geen puin , gruis , zand of mesthoopen zullen op het gezegde grondgebied dezer gemeente mogen worden gelegd, waardoor het gaan of rijden zoude kunnen worden belemmerd

Art: 8
Geen Handels Koopmanschappen of andre goederen zullen op straat mogen worden ten toon gesteld, uitgestald of uitgehangen, dan na bekomen toestemming

Art:9
Het is verboden om zonder toestemming van B & W op de markt of op de publieke weg te staan met tafels, tonnen planken of andersints, om te laten spelen als mede het daarbij openbaar zingen van liederen.

Art: 10
Geene wagens, sleden, karren of andere rijd-of voertuigen zullen binnen de gemeente des nachts op de straten mogen verblijven, als kunnen den doorgang verhinderen, terwijl dit evenmin bij dage zonder noodzake plaats vind enz.

Art: 11 doorgestreept;
Het is verboden na zonsondergang en voor zonsopgang de ovens te stoken.

Art: 12
In onbewoonde huizen zal geen vuur mogen worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van B & W

Art: 13
De Ingezetenen zullen verpligt zijn de straat voor derzelver woningen pakhuizen en stalling te doen wieden en vegen, als mede de goten schoon te houden, terwijl wanneer het blijken mogt dat door het vegen of wieden de straatsteenen daaruit worden losgemaakt, zoodanig bewoner ,eigenaar of ??? gehouden zal zijn dit weder te herstellen en in den vorigen staat te brengen.
De Asch, mist, slijk of andere vuilnis, zal voor de woning en niet op straat mogen blijven leggen, en ook niet voor de huizen der geburen mogen geveegd worden, maar bijeen vergaderd zijnde in de daartoe bestemde asch en vuilnisbakken moeten geworpen worden.
Bij aldien er voor de huizen der ingezetenen puin, gruishoopen of andere onreinigheden gevonden worden, zullen dezelve voor rekening van de bewoners, en bij gebreke van dien voor rekening der eigenaars worden vervoerd onverminderd de aansprakelijkheid voor de bepaalde boeten.
Het word verboden aan alle ingezetenen om waar het ook zulks moghe zijn deszelfs gevoeg in de straten binnen deze gemeente te doen zullen de overtreders gestraft worden met een boete hierna te bepalen

Art:14
Het is verboden voor 9 uren des avonds om de secreten of gemakken te ???ledigen?? , de daarvan afkomstige stoffen in de tuinen of op het land gebragt zijnde in de nabijheid van tuinen, paden of wegen zullen aldaar niet langer dan 24 uren ongedekt mogen blijven liggen.

Art: 15
De ingewanden en andere onreinigheden voortkomende van de slagting van het vee, mogen niet inde slooten of ter zijde aan den weg geworpen, maar zullen in de grond worden gedolven tot zoodanige diepte dat dezelve geen stank kunnen verwekken.

Art:16
Bij het schoonmaken der visch zullen de daarvan afvallende koppen, ingewanden en verdere onreinigheden nimmer daar ter plaatse mogen blijven liggen of dezelve in de slooten geworpen worden, zullende een iegelijk verpligt zijn na verrigter zake dezelve in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te werpen.

Art:17
Bij vriezend weder des winters en sterke droogte des zomers of in tijden als er dolle honden loopen, zullen de honden moeten worden vastgehouden zodra hier door B &W daartoe zullen orders gegeven worden.
Alle ingezetenen zijn verpligt de zich op hunne Hofstede bevindende wachthonden ten allen tijde aan goede ijzeren kettingen vast te leggen ter voorkoming van alle ongelukken, zullende dezelve kettingen van wegens het Bestuur van tijd tot tijd worden nagezien.

Art: 18
Niemand vermag het geleiden van paarden aan jongelingen die daartoe niet bekwaam zijn toe te vertrouwen. De voerlieden zullen hunne paarden niet mogen alleen laten

Art: 19
Bij sneeuw of vriezend weder of wanneer het ijzelt zullen de ingezetenen geen water geen water uit hunne huizen op hunne stoepen of straten mogen laten loopen, maar zijn integendeel verpligt, zand of asch op dezelve te strooijen.
Wanneer bij vriezend weder of groote droogte gebrek aan water mogt ontstaan, is het verboden de straten, stoepen of huizen te schuren of glazen te wasschen van het oogenblik af dat zulks door Burgemeester zal worden afgekondigd op de boete hierbij bepaald

Art:20 doorgestreept:
Het is verboden de nachts of voor zonnenopgang en na zonnen ondergang te verhuizen of eenig huisraad hoegenaamd te vervoeren

Art: 21
Niemand vermag onder eenig voorwendsel hoegenaamd op het Grondgebied dezer gemeente putten te maken of te delven, noch er zand, graszooden of andere voorwerpen uit te halen zonder naader bekomen toestemming van B &W.
Geene paarden , runderen of ander vee, zullen op den publieken weg zonder geleider mogen grazen of los loopen.
Het is verboden om boomen te pellen of takken van dezelve te snijden, op stadseigendom of op de wegen staande

Art: 22
De viering der dagen aan den openbaren Christelijken Godsdienst toegewijd, zal plaats hebben overeenkomstig de voorschriften en bepalingen , vervat in de Wet van den 1e Maart 1815 no 18 (Staatsblad no 210)

Art: 23 is doorgestreept
Heden verboden op de begraafplaats te loopen spelen of met steenen daarop te werpen.

Art:24

Niemand vermag op de muren, deuren en vensters van de huizen of ander gebouwen te schrijven, teekenen of plakken, dezelve met vuiligheid te bestrijken of met steenen daarop te werpen om die te beschadigen op wat manier het zoude mogen wezen:
Doorgestreept !: aan de woningen te bellen ook op de deuren en vensters te kloppen mitsgaders bellen kloppen of uithangborden af te rukken of aan stukken te slaan.

Art:25
Het is verboden iemand eigendom van de plaats waarop zich zulks bevindt weg te nemen of te vervoeren.

Art:26
Het is verboden aan alle herbergiers of kroeghouders gelagen te zetten na 10 uren des avonds alsmede bij koopdagen van dranken uit te schenken later dan een uur na zonsondergang
Vanaf alsmede ! : doorgestreept !

Art:27
Niemand vermag eenige voorwerpen te laten verloten zonder daartoe permissie van B & W verkregen te hebben

Art: 28
Het kaartspel en spelen met dobbelsteenen om grof geld in de herbergen zal niet vermogen plaats te hebben, anders dan met in achtneming van zoodanige bepalingen als B & W zal noodig oordeelen op poene van tijdelijke sluiting, onverminderd de bepaalde boete

Art:29
Een ieder is verpligt de voetpaden langs of over zijn landen loopende behoorlijk te onderhouden hetzij met het leggen van bussels hout of fijn steengruis en dergelijke alsmede het gras en boomgewas langs dezelve paden zich bevindende behoorlijk op te snoeijen

Art: 30
Paragraaf 1: Een ieder is verpligt daar waar zulks noodzakelijk is, over de slooten van de in het voorgaande artikel vermelde voetpaden, planken te leggen ten minste van 27 nederlandsche duimen breedte, en 34 strepen dikte dezelve mogen wel hooger maar niet lager liggen dan het naastdezelve gelegen land.
Paragraaf 2 Bij elke brug of plank zal aan beide einden moeten gesteld zijn een voldoende staak of stijl: aan dezelve zal met twee goede ijzeren beugels bevestigd worden , een voldoende leuning.
Een en ander zal in behoorlijke staat moeten worden gehouden.
Ten einde alle misverstand in dezen voor te komen, wordt vastgesteld dat indien de gezegde bruggen mogten gelegen zijn op de bezittingen van twee verschillende eigenaars, gebruikers of huurders, die wiens land het naast aan den bebouwden kring der gemeente ligt; zal moet zorgen voor de plank of brug een stijl en een beugel, en die wiens land het verste van den bebouwde kring der Gemeente is gelegen, mede voor een stijl en een beugel alsmede voor de leuning zal moeten zorg dragen.
Viermaal ’s jaars zal hieromtrent door B en W schouwing worden gedaan, waarvan de dagen vooraf aan de Ingezeten zullen worden bekendgemaakt

Art:31
Zoo iemand in gebreke mogt blijven de gezegde voetpaden en daartoe behoorende bruggen behoorlijk te onderhouden, zal deze deswegens worden gewaarschuwd, en aan denzelven tweemaal en tweemaal vier & twintig Uren worden tijdgegeven om dit verzuim te herstellen. – Na die tijdsverloop aan deze waarschuwing geen gehoor gegeven hebbende, zal zulks B & W te zijner koste verrigt worden, onverminderd de hier na te vermelde Boete

Art: 32
Ingeval de bij dat vorige vermelde bruggen door kwaadwilligen mogten beschadigd of verlegd, en de stijlen omver getrapt of gebroken woorden, zal door dezelve voor elke plank worden betaald f. 1,50 en voor een leuning of stijl f.0,50 en in geval van herhaling de bepaalde boete

Art:33
Geen oude voetpaden zullen mogen worden gedempt of nieuw gelegd zonder voorkennis en toestemming van Heeren Burgemeester & Wethouders na deswegens de Eigenaars der landen te hebben gehoord.

Art:34
Niemand zal eenige onreinheid of kreng langs de voetpaden mogen leggen of doen leggen of in de sloot mogen werpen, maar zal die geen aan wien het gestorvene dier toebehoort, of bij aldien dit niet te bewijzen is degene op wiens pad of in wiens sloot het kreng gevonden wordt dit ten minste tien ellen van het voetpad verwijderd twee speeten/ steken diep in den grond moeten delven en met aarde dekken.

Art:35
De overtredingen tegen den inhoud van dit Reglement zullen met geldboete of gevangenis worden gestraft; de straffen tegen de onderscheidene artikelen van dit Reglement worden bepaald als volgt:
1 zullen worden gestraft met een boete van zes gulden of een dag gevangenis, de overtreding vervat in art 31
2 met een boete van vierguldens of een dag gevangenis de overtredingen vervat in art 27 (doorgestreept en 29 (doorgestreept)
3 met een boete van drie guldens of een dag gevangenis de overtredingen vervat in art 1,2,3 , 4,, 5 , 6 (doorgestreept, 7 en 8 en 12
4 met een boete van twee gulden of een dag gevangenis de overtredingen vervat in art 9, 12 (doorgestreept) 15, 17 30 (doorgestreept paragraaf 1 en 31 (doorgestreept).
5 met een boete van een guldens vijftig cents of een dag gevangenis de overtredingen vervat in art 6 16 en 18
6 met een boete van een tot twee gulden naar gelang de omstandigheden of een dag gevangenis de overtredingen vervat in artikel 25 (doorgestreept)

Art 36:
De ouders en voogden zijn verantwoordelijk voor de overtredingen door hunne kinderen of pupillen tegen de bepalingen van dit reglement zijn begaan, mitsgaders de mannen voor hunne vrouwen, en de Hoofden van Huisgezinnen naar gelang de omstandigheden.

Art: 37
Alle overtredingen zullen bij Proces verbaal worden geconstateerd en aan den Heer Vrederegter aan het kantoor ter vervolging worden toegezonden.

Art: 38
De Boeten komen ten voordeele van de stedelijke kas.

Art: 39 den Veldwachter wordt bij deze de surveillance aanbevolen voor de stipte naarkoming van dit Reglement, hij wordt mede bevoegd verklaard om van alle overtredingen tegen den inhoud van hetzelve Proces verbaal op te maken.

Art:40
Ten gevolge van den inhoud van dit Reglement worden alle vroegere Plaatselijke ordonnantiën en Reglementen van Policie bij deze gehouden voor vervallen en buiten werking gesteld, met uitzondering van het Reglement op het Brandwezen binnen deze gemeente van den 19 Maart 1822, hetwelk in volle werking blijft, voor zoo verre deszelfs inhoud niet veranderd of gewijzigd wordt bij het hiervoren art: 4 aangehaalde Reglement ter voorkoming van Blussching van Brand
Wordende een iegelijk aangemaand om zich overeenkomstig de bepalingen van vorenstaand Reglement van Policie te gedragen hetwelk van heden af ter executie zal worden gelegd.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Gemeente Raad te Arnemuiden den 23 October 1835
De Gemeente Raad

Reglement van Plaatselijke Policie
Der
Gemeente Arnemuiden
Art: 1
Niemand vermag alvorens bekomene toestemming aan Heeren Burgemeester & Wethouders dezer stad binnen den gemeente een nieuw gebouw te stichten of hetzelve af te breken.
Deze vergunning zal door hem schriftelijk en op zegel moeten worden aangevraagd,
Art: 2
Als dit door een ingezetene mogt zijn worden ondernomen, zal dadelijk worden gestuit en voor zoo verre het reeds is gemaakt, worden afgebroken vernietigd of geweerd, onverminderd de hier na bepaalde instructie
Art.3
Ingeval het aan B enW blijken magh dat binnen de kom de kom der gemeente een muur of woonhuis zoodanig bouwvallig was, dat ter voorkoming van ongelukken noodzakelijk geoordeeld werd, zoodanige muur of gebouw magh worden afgebroken, zal hiervan den eigenaar worden kennis gegeven en den afbraak door het Plaatselijk Bestuur zal
plaats hebben, en de onkosten daarvan op den eigenaar zal worden verhaald onverminderd de bepaalde boeten

Art.4
Geen Stookplaatsen Schoorsteenen ovens of dergelijke mogen worden daargesteld, anders dan met toestemming van B & W en met in achtneming van het bestaand Brandreglement binnen deze gemeente goedgekeurd Bij Heeren GS dezer Provincie den 19 maart 1822 wordende verder de Ingezetenen verwezen naar de bepalingen en straffen bij het Provinciaal Reglement ter voorkoming en blussing van Brand in de Gemeente ten platten Land in Zeeland goedgekeurd bij Zijne Majesteits Besluit van den 24 Julij 1826 no 126.
Art.5
Alle huizen en gebouwen staande in den bebouwden kring der gemeente of die welke aan den weg gelegen zijn, zullen voorzien zijn van dakgoten , tot voorkoming dat het water van de daken op den straten afloopt; het water zal door middel van geslotene ??? , van lood , bloke? , zink of hout in den muur ingemetseld of daaraan vastgemaakt aan het gebouw moeten worden afgelaten en geensins door waterstuwen aan de gevels ?? zullende de eigenaars verpligt zijn voor zoo ver hunne huizen hiervan nog niet mogten zijn voorzien binnen de tijd van een jaar na dagteekening van dit reglement dezelve daarvan ?????? te voorzien ??
Art.6

Elke eigenaar van woningen of pakhuisen binnen deze gemeente zal verpligt zijn behoorlijk en in eene goeden zichtbaren staat te onderhouden deszelfs wijk en doorloopend nummer, ter grootte van 50 streepens in zwart olieverw aan de post der deur of op een andere zichtbare plaats, zullende de nalatige hiervan daartoe verpligten, en gestraft worden met eene boete ingevolge het reglement goedgekeurd bij ZM Besluit van 27 October 1825 no 96.

art 7
Niemand vermag op het Grondgebied dezer Gemeente ( waardoor verstaan word plaatsen en gronden geen bijzonder eigendom zijnde ( leggen of stapelen stenen klinkers houtwaren en andere bouwstoffen afbraak of eenige andere voorwerpen van dien aard, zonder vooraf bekomen toestemming van B & W. Geen puin , gruis , zand of mesthoopen zullen op het gezegde grondgebied dezer gemeente mogen worden gelegd, waardoor het gaan of rijden zoude kunnen worden belemmerd

Art: 8
Geen Handels Koopmanschappen of andre goederen zullen op straat mogen worden ten toon gesteld, uitgestald of uitgehangen, dan na bekomen toestemming

Art:9
Het is verboden om zonder toestemming van B & W op de markt of op de publieke weg te staan met tafels, tonnen planken of andersints, om te laten spelen als mede het daarbij openbaar zingen van liederen.

Art: 10
Geene wagens, sleden, karren of andere rijd-of voertuigen zullen binnen de gemeente des nachts op de straten mogen verblijven, als kunnen den doorgang verhinderen, terwijl dit evenmin bij dage zonder noodzake plaats vind enz.

Art: 11 doorgestreept;
Het is verboden na zonsondergang en voor zonsopgang de ovens te stoken.

Art: 12

In onbewoonde huizen zal geen vuur mogen worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van B & W

Art: 13

De Ingezetenen zullen verpligt zijn de straat voor derzelver woningen pakhuizen en stalling te doen wieden en vegen, als mede de goten schoon te houden, terwijl wanneer het blijken mogt dat door het vegen of wieden de straatsteenen daaruit worden losgemaakt, zoodanig bewoner ,eigenaar of ??? gehouden zal zijn dit weder te herstellen en in den vorigen staat te brengen.
De Asch, mist, slijk of andere vuilnis, zal voor de woning en niet op straat mogen blijven leggen, en ook niet voor de huizen der geburen mogen geveegd worden, maar bijeen vergaderd zijnde in de daartoe bestemde asch en vuilnisbakken moeten geworpen worden.
Bij aldien er voor de huizen der ingezetenen puin, gruishoopen of andere onreinigheden gevonden worden, zullen dezelve voor rekening van de bewoners, en bij gebreke van dien voor rekening der eigenaars worden vervoerd onverminderd de aansprakelijkheid voor de bepaalde boeten.
Het word verboden aan alle ingezetenen om waar het ook zulks moghe zijn deszelfs gevoeg in de straten binnen deze gemeente te doen zullen de overtreders gestraft worden met een boete hierna te bepalen

Art:14
Het is verboden voor 9 uren des avonds om de secreten of gemakken te ???ledigen?? , de daarvan afkomstige stoffen in de tuinen of op het land gebragt zijnde in de nabijheid van tuinen, paden of wegen zullen aldaar niet langer dan 24 uren ongedekt mogen blijven liggen.

Art: 15
De ingewanden en andere onreinigheden voortkomende van de slagting van het vee, mogen niet inde slooten of ter zijde aan den weg geworpen, maar zullen in de grond worden gedolven tot zoodanige diepte dat dezelve geen stank kunnen verwekken.

Art:16
Bij het schoonmaken der visch zullen de daarvan afvallende koppen, ingewanden en verdere onreinigheden nimmer daar ter plaatse mogen blijven liggen of dezelve in de slooten geworpen worden, zullende een iegelijk verpligt zijn na verrigter zake dezelve in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te werpen.

Art:17
Bij vriezend weder des winters en sterke droogte des zomers of in tijden als er dolle honden loopen, zullen de honden moeten worden vastgehouden zodra hier door B &W daartoe zullen orders gegeven worden.
Alle ingezetenen zijn verpligt de zich op hunne Hofstede bevindende wachthonden ten allen tijde aan goede ijzeren kettingen vast te leggen ter voorkoming van alle ongelukken, zullende dezelve kettingen van wegens het Bestuur van tijd tot tijd worden nagezien.

Art: 18
Niemand vermag het geleiden van paarden aan jongelingen die daartoe niet bekwaam zijn toe te vertrouwen. De voerlieden zullen hunne paarden niet mogen alleen laten

Art: 19
Bij sneeuw of vriezend weder of wanneer het ijzelt zullen de ingezetenen geen water geen water uit hunne huizen op hunne stoepen of straten mogen laten loopen, maar zijn integendeel verpligt, zand of asch op dezelve te strooijen.
Wanneer bij vriezend weder of groote droogte gebrek aan water mogt ontstaan, is het verboden de straten, stoepen of huizen te schuren of glazen te wasschen van het oogenblik af dat zulks door Burgemeester zal worden afgekondigd op de boete hierbij bepaald

Art:20 doorgestreept:
Het is verboden de nachts of voor zonnenopgang en na zonnen ondergang te verhuizen of eenig huisraad hoegenaamd te vervoeren

Art: 21
Niemand vermag onder eenig voorwendsel hoegenaamd op het Grondgebied dezer gemeente putten te maken of te delven, noch er zand, graszooden of andere voorwerpen uit te halen zonder naader bekomen toestemming van B &W.
Geene paarden , runderen of ander vee, zullen op den publieken weg zonder geleider mogen grazen of los loopen.
Het is verboden om boomen te pellen of takken van dezelve te snijden, op stadseigendom of op de wegen staande

Art: 22
De viering der dagen aan den openbaren Christelijken Godsdienst toegewijd, zal plaats hebben overeenkomstig de voorschriften en bepalingen , vervat in de Wet van den 1e Maart 1815 no 18 (Staatsblad no 210)

Art: 23 is doorgestreept
Heden verboden op de begraafplaats te loopen spelen of met steenen daarop te werpen.

Art:24

Niemand vermag op de muren, deuren en vensters van de huizen of ander gebouwen te schrijven, teekenen of plakken, dezelve met vuiligheid te bestrijken of met steenen daarop te werpen om die te beschadigen op wat manier het zoude mogen wezen:
Doorgestreept !: aan de woningen te bellen ook op de deuren en vensters te kloppen mitsgaders bellen kloppen of uithangborden af te rukken of aan stukken te slaan.

Art:25
Het is verboden iemand eigendom van de plaats waarop zich zulks bevindt weg te nemen of te vervoeren.

Art:26
Het is verboden aan alle herbergiers of kroeghouders gelagen te zetten na 10 uren des avonds alsmede bij koopdagen van dranken uit te schenken later dan een uur na zonsondergang
Vanaf alsmede ! : doorgestreept !

Art:27
Niemand vermag eenige voorwerpen te laten verloten zonder daartoe permissie van B & W verkregen te hebben

Art: 28

Het kaartspel en spelen met dobbelsteenen om grof geld in de herbergen zal niet vermogen plaats te hebben, anders dan met in achtneming van zoodanige bepalingen als B & W zal noodig oordeelen op poene van tijdelijke sluiting, onverminderd de bepaalde boete

Art:29

Een ieder is verpligt de voetpaden langs of over zijn landen loopende behoorlijk te onderhouden hetzij met het leggen van bussels hout of fijn steengruis en dergelijke alsmede het gras en boomgewas langs dezelve paden zich bevindende behoorlijk op te snoeijen

Art: 30

Paragraaf 1: Een ieder is verpligt daar waar zulks noodzakelijk is, over de slooten van de in het voorgaande artikel vermelde voetpaden, planken te leggen ten minste van 27 nederlandsche duimen breedte, en 34 strepen dikte dezelve mogen wel hooger maar niet lager liggen dan het naastdezelve gelegen land.
Paragraaf 2 Bij elke brug of plank zal aan beide einden moeten gesteld zijn een voldoende staak of stijl: aan dezelve zal met twee goede ijzeren beugels bevestigd worden , een voldoende leuning.
Een en ander zal in behoorlijke staat moeten worden gehouden.
Ten einde alle misverstand in dezen voor te komen, wordt vastgesteld dat indien de gezegde bruggen mogten gelegen zijn op de bezittingen van twee verschillende eigenaars, gebruikers of huurders, die wiens land het naast aan den bebouwden kring der gemeente ligt; zal moet zorgen voor de plank of brug een stijl en een beugel, en die wiens land het verste van den bebouwde kring der Gemeente is gelegen, mede voor een stijl en een beugel alsmede voor de leuning zal moeten zorg dragen.
Viermaal ’s jaars zal hieromtrent door B en W schouwing worden gedaan, waarvan de dagen vooraf aan de Ingezeten zullen worden bekendgemaakt

Art:31

Zoo iemand in gebreke mogt blijven de gezegde voetpaden en daartoe behoorende bruggen behoorlijk te onderhouden, zal deze deswegens worden gewaarschuwd, en aan denzelven tweemaal en tweemaal vier & twintig Uren worden tijdgegeven om dit verzuim te herstellen. – Na die tijdsverloop aan deze waarschuwing geen gehoor gegeven hebbende, zal zulks B & W te zijner koste verrigt worden, onverminderd de hier na te vermelde Boete

Art: 32

Ingeval de bij dat vorige vermelde bruggen door kwaadwilligen mogten beschadigd of verlegd, en de stijlen omver getrapt of gebroken woorden, zal door dezelve voor elke plank worden betaald f. 1,50 en voor een leuning of stijl f.0,50 en in geval van herhaling de bepaalde boete

Art:33

Geen oude voetpaden zullen mogen worden gedempt of nieuw gelegd zonder voorkennis en toestemming van Heeren Burgemeester & Wethouders na deswegens de Eigenaars der landen te hebben gehoord.

Art:34
Niemand zal eenige onreinheid of kreng langs de voetpaden mogen leggen of doen leggen of in de sloot mogen werpen, maar zal die geen aan wien het gestorvene dier toebehoort, of bij aldien dit niet te bewijzen is degene op wiens pad of in wiens sloot het kreng gevonden wordt dit ten minste tien ellen van het voetpad verwijderd twee speeten/ steken diep in den grond moeten delven en met aarde dekken.

Art:35

De overtredingen tegen den inhoud van dit Reglement zullen met geldboete of gevangenis worden gestraft; de straffen tegen de onderscheidene artikelen van dit Reglement worden bepaald als volgt:
1 zullen worden gestraft met een boete van zes gulden of een dag gevangenis, de overtreding vervat in art 31
2 met een boet van vierguldens of een dag gevangenis de overtredingen vervat in art 27 (doorgestreept en 29 (doorgestreept)
3 met een boete van drie guldens of een dag gevangenis de overtredingen vervat in art 1,2,3 , 4,, 5 , 6 (doorgestreept, 7 en 8 en 12
4 met een boete van twee gulden of een dag gevangenis de overtredingen vervat in art 9, 12 (doorgestreept) 15, 17 30 (doorgestreept paragraaf 1 en 31 (doorgestreept).
5 met een boete van een guldens vijftig cents of een dag gevangenis de overtredingen vervat in art 6 16 en 18
6 met een boete van een tot twee gulden naar gelang de omstandigheden of een dag gevangenis de overtredingen vervat in artikel 25 (doorgestreept)

Art 36:

De ouders en voogden zijn verantwoordelijk voor de overtredingen door hunne kinderen of pupillen tegen de bepalingen van dit reglement zijn begaan, mitsgaders de mannen voor hunne vrouwen, en de Hoofden van Huisgezinnen naar gelang de omstandigheden.

Art: 37
Alle overtredingen zullen bij Proces verbaal worden geconstateerd en aan den Heer Vrederegter aan het kantoor ter vervolging worden toegezonden.

Art: 38

De Boeten komen ten voordeele van de stedelijke kas.

Art: 39 den Veldwachter wordt bij deze de surveillance aanbevolen voor de stipte naarkoming van dit Reglement, hij wordt mede bevoegd verklaard om van alle overtredingen tegen den inhoud van hetzelve Proces verbaal op te maken.

Art:40

Ten gevolge van den inhoud van dit Reglement worden alle vroegere Plaatselijke ordonnantiën en Reglementen van Policie bij deze gehouden voor vervallen en buiten werking gesteld, met uitzondering van het Reglement op het Brandwezen binnen deze gemeente van den 19 Maart 1822, hetwelk in volle werking blijft, voor zoo verre deszelfs inhoud niet veranderd of gewijzigd wordt bij het hiervoren art: 4 aangehaalde Reglement ter voorkoming van Blussching van Brand
Wordende een iegelijk aangemaand om zich overeenkomstig de bepalingen van vorenstaand Reglement van Policie te gedragen hetwelk van heden af ter executie zal worden gelegd.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Gemeente Raad te Arnemuiden den 23 October 1835
De Gemeente Raad

Klad/concept

 

Ga naar boven