Historische Vereniging Arnemuiden

Stukken over de rechtszaak tussen het stadsbestuur van Arnemuiden en Mr.Pieter Cannoije,secretaris over het uit zijn functie zetten wegens nalatigheid. 1626

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Inventarisnummer: 689

In de tekst een eenmalige verklaring van moeilijke rechtstermen. Bron:  het glossarium achterin de procesgids van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland en die van de Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg

Op huijden den elfden dach der maent van  April in den Jare ons heeren XVIc zessentwintich compareerde  voor mij Jacob Cornelijssen openbaer Notaris ter executie van dien geadmitteert bij den hove provinciael in Hollant residerende binnen Middelb: in Zeelant ende de getuigen naer genompt Mr. Pieter Cannoije secretarijs  der stadt Arnemuijden te kennen  gevende dat hij op gisteren door dien sijne huijsvrouwe ter doot toe cranck te bedde lijcht ende bij cans vande doctoren opgegeven wert niet heeft connen compareren inde vergaderinghe vande Heeren Burgemrs Schepenen ende Raden der voorss stadt Arnemuijden die specialicken vergadert waren op te hooren ende sluijten vande stadts rekenijnghe die den comparant hoe wel seer geempescheert sinde mette sieckte van sijn huijsvrouwe ende de vrienden die haer commen in haer vuijterste  soot schint commende besoucken ingestelt geinformeert ende geinstrueert  hadde  ende dat d’Heeren Burgemrs Schepenen ende Raeden voorn: naer den middach tusschen vijer en vijff vijren hem comparant toegesonden hebben door huerlieder stadtboode eene Resolutie bij hemlieder in absentie vande Comparant sonder den comparant daer op te hooren genomen mede bringende dat sijluiden van  te menageren  geraetsaem gevonden hebben hem comparant van sijn ampt als secretaris te verlaten ende van sijner dienst ende administratie tot noch toe gehadt te licentieren die hem op te seggen endaer van te ontslaen met bevel alle de stucken de stadt en syn officie rakende ende over te leveren en also de voorn: Heeren Burgemrs Schepenen en Raden van wegen de stadt en de gemeente belooft hebben en verbonden sijn hem comparant in het voorss : officie van secretarischap met de dependentien ende emolumenten  van dien te maintineren ende conserveren  sijn leven lanck  geduijrende  en hem daer van niet te verlaten noch gedooghen verlaten te werden om geenderhande oorsake  ofte pretexten volgende het schriftelick contract daervan wesende in date den XXIdecemb: XVc negenentnegentich  in voldoeninghe van welcken contracten hij comparant  de voorss stadt nu bet als seventwintich Jaren getrouwelick en met verlies van sijn eijgen Reputatie ende particuliere middelen gedient ende niet willende het voorss: contract aen sijn sijde int minste contrarieren alle goede occasien die hem in Zijn Jonckheijt voorgevallen  sijn  voor bij laten gaen ? heeft ende alsoo hij comparant hem bij de voorss resolutie ende acte geappeleert ende appeleert midtsdesen aende Ed: Hoogen Rade in Hollant met verclaringhe van tselffde Appel te sullen vervolgen als naer stijl  gerequireert wort protesterende middeler tijt midts desen jegens de  Heeren Burgemrs Schepenen ende Raden voornt: in haer qualiteijt ende oock jegens ider  van henlieden int particulier van alle schaden ende Intressen  ende oneere die de Stadt ende hem comparant alreede ter cause van de voorss resolutie geleden heeft ende noch voorder int  prosequeren  sijnder Appellatie metten gevolge ende aencleven van dien sullen commen te lijden versouckende  U aen mij notaris hier van Lectuire ende insinuatie aende voorn:  Heeren Burgemrs ende Schepenen offte elcken van hemlieden gedaen  te werden ende van hunne antwoorde Acte gelevert te werden gedaen ende gepasseert binnen de stadt Middelburch ten woonhuijse van Joos Claessen ter presentie van Jan Jansz  schouthet ? ende Maerten Joosz gelooffwaerdighe getuijgen hijer onder  neffens mij Notd\; geroupen ende gebeden die de minute ?  onder mij notarijs erust enden effens den comparant mede onderteeckent hebben

Welcke volghende heb ick notarijs ondergeschreven ende de naer genoemde getuijghen mij gevonden ende getransporteert ten voorss dage binnen der stede Arnemuijden ter domicilie ende aende persoonen vande Heeren Burchmrs Schepenen en Raden der voorss stede

Ende  d’insinuatie mette protestatien in desen vermelt bij lectuijre ghedaen  gaven ter antwoorde de burgemr Boudewijn vander Ghoes  ende pr. Barthelmeus levert ons copie midts d’absentie vande Burgemr Wouter Nachtegael Leendert Tairl: Jacob Michielsz Jacob Reijnoutsz Cornelis Bakelant ende Jan Leijnsz  d’ insinuatie ende protestatie doende aen hen respective huijsvrouwen dienstmaechden ende soone die antwoorde wij sullent ons mans seggen ende dienstmaechden hen meesters  den soone van Jan Leijnsz ick salt mijn vader seggen Cornelis Jacobsz  antwoorde d íntentie en is niet om hem geheel te verlaten soo ick mene maer t’is ghedaen alsoo de stadt verachtert is om met hem te spreken Pr Coe wij sullen met d’Heeren spreken Corstiaen Cornelisz ten raeckt mij niet het gaet de stadt aen Willem Michielsz  het is met stemmen aff gestempt om dat de stadt geen gaige van vijftich pont en heeft te geven  Adriaen Bakelant tis wel wij en hebben geen vijfftich pont alle Jaer te geven de stadt comt alle Jaer wel vijftich pont te cort  Cornelis Lijcxe de resolutie is genomen in mijn absentie opden XIen december voorleden en is gisteren vernieuwt  ende met stemmen omgestemt den man is mij niet te veel en is goet genouch hij heeft soo langhe gedient hij mach noch wel dienen Wouter Maertens tis geschiet  naer dat ick vuijt de vergaderinghe ben gescheiden Ick en wete niet van Aldus geinsinueert ende geprotesteert binnen der voorss stede Arnemuyden als vooren ter presentie van Salomon de backer ende Daniel van Onderdonck getuijgen van geloove bij mij nots hier toe versocht ende gebeden

Actum binne Arnemuyden ten daghe en Jare als Boven

 

Protest van Pieter Cannoije contra Burchmrs Schepenen ende Raeden der Stadt Arnemuyden in Zeellt op syn departement

 

Copie

Opden dach van huijden compareerde voor den Hoogen Raide in Hollant Cornelis van Florij als procureur van Mr Pieter Cannoije secretaris der stede Arnemuijden  impetrant (verkrijger van een mandement) van mandement penael (bevelschrift om te dagvaarden) die hadde gedaen dachvaerden Burgemeesters  Regierders ende Raiden der voorss stede  gedaechdens  int voorss cas ende gepresenteert hebbende omme obedientie te verclaren ; ende als dan eijsch te doen; versochte Corn Lucq inde name ende als procureur vande voorss gedaechdens dat dese sake soude werden gecontinueert den tijt van drije weecken in sulcken state als die is/ waer jegens voorss Florij als impetrant  concludeerde dat de gedaechdens dvoorss versochte continuatie ontseijt soude werden, maer ter contrarie gecondemneert te verclaren obedientie ofte dat bij faulte vandien d Impetrant verleent sal worden default ende voort proffijt vandien  de ge daechdens gecondemneert inde voorss obedientie / dvoorss Florij persisteerende bij sijne versochte continuatie heeft T Hoff ontseyt ende ontseyt mits desen de gedaechdens haere versochte continuatie ende geordonneert henluijden termijn te houden/ dan alsoo de voorss Lucq daervan echter was blyvende in gebreecke ende dvoorss Florij inden naeme vanden Impetrant mits desen versochte deffault (niet verschijnen op de gestelde rechtsdag)  ende voort proffyt vandien alsvooren soo heeft T ‘Hoff jegens de gedaechdens verleent ende verleent mitsdesen deffault ende voort proffijt vandien gecondemneert henlijden te obedieren de  bevelen penael inden mandemente gementioneert

Gedaen in den Hage den XIXen Junij anno XVIczes ende twintich/ Onderstont  in kennisse van mij ende was onderteeckent   E  Both vander Eem.

 

Ander Copie

De president ende Raiden vanden Hoogen Raide in Hollt  uuijten name ende van wegen de Hooge Overicheijt  ende Graeffelicheijt van Hollant Seelant ende Vrieslant  den eersten deurwaerders ofte Sergant van wapenen vanden voorss Hoogen Raide  hier op versocht saluijt wij committeren U: mitsdesen dat ghij procedht ? van wegen als boven tot executie van seeckere acte iudcieel gegeven inden voorss  Hoogen Raide tusschen Mr. Pieter Cannoije secretaris der stede Arnemuijden Impetrant  van mandement penael ter eenre Ende Burchmrs Regierders ende Raiden der voorss stede gedaechdens int  selve cas ter andere sijden/ in date den XIX Junij anno XVIc zes ende twintich  naer sijne forme ende inhouden redelicken ? ende bij feijten sulcx alst behoort ten versoucke vanden voorss Impetrant  bij U: roepende dofficier vander plaetse ( oft noot) nemende daer af uw redelicken salaris van twelck te doen geven wij U: volcommen macht  ende authoriteijt ende bevel / Ontbiedende daeromme zoe bevelen alle Officieren Dienaers ende ondersaten dat sij U: int selve doen ernstich verstaen ende obedieren/ Gegeven Inden Hage onder tsegel van Iustitie vanden voorss Hoogen Raide den XXen Junij anno XVIcXXVItich/

Onder stont Bij mijnen Heeren den President ende Raiden vanden Hoogen Raide van Hollant Zeelant ende Vrieslant   Ende was onderteeckent : E: Both vander Eem/ Ende was besegelt  met het segel van Iusticie vanden voorss Hoogen raide daer onder aen wthangende in rooden wassche/

 

Ander Copie

Vuyt crachte van seeckere  opene letteren van Executie(ten uitvoerlegging) in date den XXen Junij 1626 desen annex Gedepesst ? op seeckere acte iudisieel  gegeven  inden Hooghe Raide in Hollant  tusschen Mr. Pieter Cannoije secretaris der stede Arnemuyden impetrant van mandement penael ter eenre Ende Burchmrs Regierders ende Raiden der voorss stede  gedaechdens int seve cas ter andere sijde in dato den XIXen Junij anno voorss Soo hebbe ick Anthonis Goetteris eerste deurwaerder  etc ? vande Camere vanden voorss Hoogen Raide mij gevonden opden XXen Junij voorss alhier inden Hage Ten versoucke vande voorss Impetrant aenden persoon van Corn: Lucq als procureur van de voorss gedaechdens Ende hebbe hem van wegen de hooge overicheijt ende Graeffelicheijt van Hollt Zeelant ende Vrieslant gesommeert  ten eijnde hij de voorn: gedaechdens  sijne mrs  advertere omme binnen den tijt van XIIII eerstcommende daghen naer te commen ende voldoen de condemnatie vande oebedientie  inde voorss acte iudiciel vermelt ende dienvolgens den voorn: Pieter Cannoije het officie van het secretarischap binnen der voorss stede Arnemuijden met allen sijnen gevolge ende aencleven vandien Rustelick ende vredelick te laten genieten/ Ende voorts aenden voorn: Cannoije de boucken Registers mitsgaders de rekeningen ende allen anderen stucken brieven ende munimenten(bewijsstukken) de voorss stadt rakende te vooren in sijn bewaringe ende bewint geweest sijnde , breeder int mandement penael gementioneert over te leveren ; Ende oock te gedoogen dat de voorn: Cannoije  verschijne inde Griffie Secretaris weescamer,raetcamer Ende Tresoriers camer der voorss stede, ofte dat bij gebreke van dien, ende den voorss  tijt overstreecken sijnde/ jegens de voorn: gedaechdens; zijne mrs voorts geprocedeerd sal worden/ Achtervolgende de Instructie vanden voorss Hoogen raide, waer op den voorn: procureur Lucq   mij ter antwoorde gaff Levert mij hiervan een acte ende salt dan aen  mijn meesters adverteren; welcke Acte ick hem gelevert hebbe

Actum ad Bij mij Ende was onderteeckent

A. Goeteris

 

Op huyden den den XVIIIen ? Junij d ‘insinuatie  exsupperabundantie (ten overvloede)

Aen Burchmrs schepenen ende Raden collegialiter vergadert sijnde gedaen ten eynde sij des geen ignorantie en souden hebben te pretenderen/ ende hebbe de selve naer lectuyre vande acte iudicieel ende sommatie gelevert copie—

Actum

Cornelis Lucq    1626 

 

In de marge staat : tweede mandement

 

Copie

De president ende raiden vanden Hoogen Raide in Hollant uyten naeme ende van wegen de Hooge Overicheijt ende Graeffelicheyt van Hollant Zeelant ende Vrieslant den eersten deurwaerder ofte sergeant van wapenen vanden vorss Hoogen Raide hierop versocht Zaluijt

Alsoo Mr Pieter Cannoije secretaris der stede Arnemuyden van ons geimpetreert hadde mandement penael jegens Burchmrs Schepenen ende Raiden der voorss stede daer bij henl: op seeckere groote peijne uijt haer eyghen particulier jegens de Hooge Overicheijt te verbeuren  bevolen was; den suppliant vuijt crachte van seeckere resolutie by de selve Burchmrs Schepenen ende Raiden jegens hem suppliant genomen nyet te removeren vande bedieninge vant voorss Secretarisampt Ende hem suppliant dienvolgende nyet te onthouden de boucken ende Registers mitsgaders de Rekeningen ende alle andere stucken brieven ende munimenten(bewijsstukken) de voorss stadt rakende te vooren in sijn bewaringe ende bewint geweest sijnde  nochte hem suppliant nyet te weeren wt de griffie secretaris weescamer raetcamer Tresorierscamer der voorss stede van gelijcken geen acten ordonnantien resolutien vonnissen van wegen de voorss stadt ofte tusschen parthien voor Burchmrs schepenen ende raiden weesmeesters Tresoriers ende Foriers respective te doen hebbende wt te geven; anders dan bij hem suppliant als secretaris der voorss stede onderteyckent ende voortaen geen vierschare te houden gheen vergaderingen van Wet ende Raet te leggen; gheen besoignen ofte rekeningen de voorss stadt tresoriers foriers weesen ofte andere rakende te te doen dan in presentie ende bij wesen van hem Suppliant gelyck voor desen gebruyckelick was geweest bovendien hem suppliant nyet te onthouden alsulcken tractement als hem onwederroupelick bijde voorn: Burgemeesters Schepenen ende Raiden  in seecker contract was toegevoucht maer contrarie hem suppliant het voorss Officie van secretarischap met allen synen gevolge ende aencleven vandien rustelick ende vredelick te laten gebruijcken ende in cas van oppositie de voorss penael stadthoudende tot parthien gehoort anders soude wesen geordonneert de voorss gedaechdens doen dachvaerden tot seeckeren competenten dage voor ons alhier in den hage Ende zijluijden ten voorss dage nyet gecompareert nochte  procureur van harentwegen behoorlick nochtans byden Eersten deurwaerder uijtgeroupen synde  Ende daeromme bij ons jegens henluyden verleent was default Ende voort proffyt vandien geaccordeert een ander mandement  met Inthimatie (daging van rechter om zijn vonnis in hoger beroep te komen verdedigen) blyckende by dacte daer van sijnde van dato den XIXen deser maent hier aen gehecht Soo est dat wij de sake voorss overgemerckt u ontbieden ende berichten daer toe committerende mits desen te trecken aende persoonen ofte ter woonsteden vande voorn: Burchmrs Schepenen ende Raiden der voorss Stede Arnemuyden ende henluyden van wegen de Hooge overicheijt ende Graeffelicheijt van Hollant Zeelant ende Vrieslant andermael te dachvaerden te commen ofte gemachticht te seijnden teenen tamelicken dage voor ons alhier inden Hage ten fijne alvooren ende omme te sien wijsen het vorder proffyt vande voorss default  Inthimerende dvoorn: gedaechdens dat  wen ? verre sij compareren ofte gemachticht seijnden dan nijet dat bij ons inde sake voorts geprocedeert sal worden als naer rechte Latende ten behouve vande gedaechdens copie van deses ende van uwen Exploicte(uitbrenging van de dagvaarding door de deurwaerder) Ons overschryvende ten voorss dage wes ghij hier inne gedaen sult hebben /

Gegeven inden Hage  onder tsegel van Justicie vanden voors Hoogen Raide  den XXen Junij XVIc XXVItich

Onderstont Bij mijnen Heeren den President ende Raiden vanden Hoogen Raide van Hollant Zeelant ende Vrieslant

Ende was onderteeckent  E. Both  van Eem Ende was besegelt met het segel van Justicie vande voorss Hoogen Raide daer onder aen  uwt hangende in rooden wassche/

 

Ander copie

Op den dach van huijden compareerde voorden Hoogen Raide in Hollant Cornelis van Florij als procureur van  Mr Pieter Cannoije Secretaris der Stede van Arnemuyden Impetrant van mandement penael die hadde  gedaen dachvaerden Burchmrs Regierders ende Raiden der voorss Stede  gedaechdens int voorss cas ende gepresenteert synde omme eijsch te doen versochte mits de non comparitie vande gedaechdens deffault Ende voort proffyt vandien  een ander mandement twelck gehoort ende gesien de relatie van den deurwaerder daer bij blyckt dat de  de gedaechdens behoorlicken wtgeroupen sijnde echter nijet en waren gecompareert nochte procureur gemachticht van harent wegen heeft t Hoff verleent ende verleent den Impetrant mits dess deffault ende voort proffijt van dien hem geaccordeert een ander mandement met Inthimatie

Gedaen inden Hage den XIXen Junij anno domini XVIcXXVItich

Onderstont in kennisse van mij ende was onderteyckent E: Both van der Eem

Vuijtgegeven voor Copie naer d’originele van desen naer sijnen forme ende geheelen innehouden opten XXIII deser lopende maende Junij 1626

Naer dat ick mij hadde getransporteert aen d’Heeren Bartholomeus Cannoije Bailliu mitsgaders Boudewijn  vander Goes ende Willem Michielsz Burghemrs der stede Arnemuijden ende aende selve vuijt den naem ende van wegen d’Hooge Overicheijt hebbe versoch dat het hen soude gelieven het Collegie van Wette ende Raet te willen doen vergaderen de welcke opten XXIIIIen vergadert sijnde geexploicteert Ende hebbe de selve Collegialiter vergadert sijnde mitsgaders  elcx in hen particulier vuyt den naeme  ende van Weghen d’Hooge Overicheijt ende Graeffelicheijt van Hollandt Zeelant ende Vrieslant  andermael gedaechvaert te commen ende compareren ofte gemachticht  te senden voor Mijne Ed: Mog: Heeren vanden Hoogen Rade in Hollandt inden Hage jegens den XIIIIen der toecommende maendt Julij anno voorss goets tijts voor den middach ten fijne als inden voorss mandement vermelt ende omme te sien wijsen het voorder proffyt vanden voorss default/ hebbe mede deselve ende ieder in hen particulier als vooren geinthimeert wen ? verre sij compareren ofte gemachticht senden dan nijet dat bij Hare Ed: Mog: inde saecke voorts geprocedeert sal worden als naer rechte Actum  …

 

Cornelis Florij

1626

 

Copie

Op den dach  van huyden compareerde voorden Hoogen Rade in Hollant Cornelis van Flory als procureur van Mr Pieter Cannoije secretaris der stede Arnemuyden Impetrant van mandement penael die andermael voorden voorss Hove hadde gedaen dachvaerden de Burgemeesters Schepenen ende Raiden der voorss stede deffaillanten (partijen die op de gestelde rechtsdag niet verschijnt) omme tweede default te begeeren ende mits der gedaechdens  non comparitie versochte tweede deffault ende voort proffijt vandien continuatie vande bevelen  ende interdictien penael ten vuyteijnde toe vande sake  ende ten principalen een derde mandement  Gehoort welck versouck ende gesien de relatien vandt Exploict ende uytroepinge heeft T’Hoff verleent ende verleent midts desen d’Impetrant  het tweede deffault Ende voort proffyt vandien continueert de bevelen ende Interdictie penael den Impetrant verleent ten vuijteynde toe  vander sake ende ten principale accordeert hem een derde mandement met inthimatie Gedaen inden hage den XIIIIen Jullij anno domini XVIczes ende twintich onderstont in kennisse van mij Ende was onderteeckent M. Rosa/

 

Ander Copie

De president ende Raiden vanden Hoogen Raide in Hollandt uyten name

ende van wegen de Hooge Overicheyt ende Graeffelicheyt van Hollandt Zeelant ende Vrieslant  den eersten deurwaerder ofte sergandt van wapenen vanden voorss Hoogen Raide hierop versocht zaluijt Alsoo Mr Pieter Cannoije secretaris der stede Arnemuijden Impetrant van mandement penael hadde doen dachvaerden voorde tweede mael Burgmrs Schepenen ende Raiden der voorss stede voor ons alhier inden Hage tot seeckeren dage ende sij gedaecdens  ten voorss geprefigeerden dage nyet en syn gecompareert geweest noch   procureur van harentwegen Soo was bij ons jegens henluyden verleent deffault Ende voort proffyt vandien gecontinueert  de voorss bevelen ende interdictie penael ten wteijnde toe vander sake ende den Impetrant verleent een derde mandement met inthimatie blyckende bij dacte hier aengehecht van date  den XIIIIen Julij anno domini XVIc sez ende twintich Soo est dat wij de sake voorss overgemerct U: ontbieden ende bevelen  daer toe committeerende mits desen te trecken aende voorss Burchmrs Schepenen ende Raiden der voorss Stede Arnemuyden  ofte tot heurluyder woonsteden ende henluyden voor de derdemael dachvaert van wegen de Hooge Overicheyt ende Graeffelicheyt van Hollant Seelandt ende Vrieslant te commen ende compareren ofte gemachticht te seijnden teenen tamelicken dage voor ons alhier inden Hage omme bij ons te sien wijsen tvorder proffijt vanden voorss defaulte met Inthimatie hen beteijckenende Indien sij compareren ofte gemachticht seijnde dan nijdt dat bij ons  inde voorss sake voorts geprocedeert sal worden als naer behooren latende ten behouve vande gedaechdens copie van desen ende van uwen Exploicte Ons overschrijvende ten voorss dage wes ghij hier inne gedaen sult hebben Gegeven inden Hage onder Ons relaterende U: Wedervaren  Gegeven in den Hage onder tsegel van Iusticie vanden voorss Hoogen Raide den XVIIen Julij  anno domini XVIc Zes ende twintich Onderstont  Ic Bij mijnen Heeren den President ende Raiden vandenHoogen Raide van Hollandt Zeelandt ende Vrieslandt Ende was onderteeckent  M Rosa Ende was besegelt met het segel van Iusticie  vande voorss Hoogen Raide daer onder aen wthangende in rooden Wassche/

Vuijt gegeven voor copie ende d’ originele van desen naer sijnnen  forma ende gheheelen innehouden Opten XXIIen deser lopende maendt Julij 1626 binnen der stede Arnemuijden geexploiteert ter domicilie ende aende persoon van d’heer Burghemr: Boudewijn  vander Goes ende hebbe den selven vuyt de naeme ende van wegen  d ‘Hooge Overicheijt  ende Graeffelicheyt  van Hollandt Zeelandt ende Vrieslandt voor de tweede mael gegijselt ende ghijsel huys beteijkent inde herherge genaemt het Vlies int Noorteijnde in ’s Gravenhage jegens den VIIen September toecommende smaendachsavonts inde voorss herberghe te wesen ende aldaer ghijselinghe te houden bij dage ende nachte ter tijt ende wijlen toe hij in sijn particulier ende nomine officio voldaen sal hebben tgene daeromme hij gegyselt is alles volgens d’acte ende Executoriale daer bij sijluyden collegialiter ende  elcx in hen particulier gecondemneert zijn inde obedientie van de bevelen penael inde voorgaende mandendementen ende Exploicten breeder verhaelt Ende hebbe voorts den selve qualitate  voorss van wegen alsboven gedachvaert jegens den VIIIen dito Septembris goets tijte voor den middach te commen ende compareren ofte gemachticht te senden  voor Mijnne Ed: Mo: Heeren vanden Hoogen Rade om te sien ende hooren wysen het voorder proffijt vande deffaulten daer inne sijluyden gecondemneert ende henluyden ende elcken van henluyden int particulier tot proffijt vande Hooge Overicheijt te sien condemneren inde peijnen bij henluyden  respectivelick verbuert

Actum voorss

Cornelissen ………

Handtekening

1626

 

Copie

Opden dach van huyden compareerde voorde Hoogen Rade in Hollandt Cornelis: van Florij als procureur  van Mr. Pieter Cannoije  secretaris der stede Arnemuijden Impetrant van gijselinge die op seeckere peijne hadde gedaen gijselen inde herberge vant Vlies alhier inden Hage  de Burgemeesters Schepenen ende Raiden der voorss stede ende gepresenteert synde omme default te begeeren versochte  mits der gegijselden non comparitie in gijselinge jegens henlyden deffault ende voort proffijt vandijen eene tweede gijselinge op meerder peijne Gehoort welck versouck ende gesien de relatien vant Exploict vande gijselinge ende  dwuijtroepende heeft tHoff den Impetrant verleent  ende verleent hem mits desen jegens de gegijselden deffault ende voort proffijt vandien een tweede gijselinge op meerder peijne gedaen inden Hage den XIIIIen Julij anno domini XVIc zes ende twintich

Onderstont in kennisse van mij Ende was onderteeckent M Rosa.

 

Ander Copie

De president ende raiden vanden Hoogen Raide in Hollandt uyten name ende van wegen de Hooge Overicheijt  ende Graeffelicheijt  van Hollant Zeelandt ende Vrieslandt den eersten deurwaerder  ofte Sergant van wapenen vanden vorrss Hoogen Raede hierop versocht Saluyt Alsoo Mr Pieter Cannoije secretaris der stede Arnemuyden Impetrant doen gijselen hadde de Burchmeesters  Schepenen ende Raiden der voorss stede  in seckere herberge alhier inden Hage  op een peyne van ses Carolus Guldens jegens de Hooge Overicheyt te verbeuren ende sijluyden  nochtans in gijselinge nyet  en syn gecompareert  mits welcken wij jegens hen verleent hebben deffault tot sulcken proffijte als naer rechte daervan schuldich is te volgen mitsgaders den Impetrant geconsenteert een ander gijselinge op meerder peijne blijckende by d ‘acte daer van sijnde van date den XIIIIen Julij anno XVIc XXVI hier aen gehecht  Soo est dat Wij U: committeren mits desen te trecken aende persoonen ofte ter woonsteden vande voorn: gegijselden Ende hen van wegen de Hooge Overicheyt ende Graeffelickheyt  van Hollandt Zeelandt ende Vrieslandt andermael te gijselen op meerder peijne in seecker Herberge alhier inden Hage Omme aldaer gijselinge te houden ter tyt ende wijlen toe sij voldaen sullen hebben tgene daeromme sij gegyselt sijn  geweest ende dat gedaen synde de selve te dachvaerden voor ons alhier inden Hage Omme te sien wijsen tvorder proffyt vanden voorss deffaulte ende hen te sien condemneren ten proffijte vande Hooge Overicheijt in de voorss peijne

‘tsegel van Iustitie vanden voorss Hoogen raide den XVIen Julij XVIcXXVI Onderstont

Bij mijnen Heeren den President ende Raiden vanden Hoogen Raide van Hollandt Zeelant ende Vrieslant Ende was onderteeckent  M. Rosa

Ende was besegelt met het segel van Iustitie vande voorss Hoogen Raide daeronderaen wthangende  in rooden wassche/

Vuijt gegeven voor copie ende d’originele van desen naer sijnnen forme ende geheelen innehouden opten XXIIen deser lopende maendt Julij 1626 binnen die stede Arnemuijden aen Burchemr: schepenen ende Raden collegialiter vergadert sijnde geexploiteert Ende hebbe de selve vuyt ten naeme ende van weghen d ‘Hooge Overicheyt ende Graeffelicheijt van Hollandt Zeelandt ende Vrieslandt voor de derde mael gedachvaert te commen ende compareren ofte gemachticht te senden jegens den VIIIen der toecommende maendt september goets tijts voorden middach voor mijnne Ed: Mo: Heeren vande Hoogen Rade in Hollandt iden hage Omme bij hare Ed: Mo: te sien wijsen het voorder proffijt vande deffaulten inden mandement  gebrocht met inthimatie henl beteec  ken ?? ende indijen sijluyden compareren oft gemachticht senden dan nijet dat bij hare Ed: Mo: inde voorss saecke voorts geprocedeert sal werden als naer rechte Actum voorss

Cornelissen ………………..

Handtekening  1626

Ga naar boven