Historische Vereniging Arnemuiden

Conciergeschap nieuwe stadhuis ca. 1600

Poincten ende articulen waerop het conchergerschap van het nijeuwe stadthuijs bedient soude moghen worden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 690

Inden eersten zal de concherge gehouden zijn tvoorgeroerde stadthuys smergens vrouch ende savents laete te openen ende wel te sluijten ende binnen sdaechs de binnen deuren van alle de cameren zoo wanneer die van collegie van Wet oft Raedt oft andere officieren ende collegien van de stadt/ Daer in nijet wesen ende besoingneren en zullen gesloten te houden ende wederom te openen telcke reijse dat versocht worden ende van noode wesen zal/

Item zal gehouden zyn tvoorss stadthuys tallen tyden des noodt zynde mitsgaders alle stadts meublen die bij Inventaris gestelt zullen worden wel gade te slaen ende te raede te houden als zyn eijghen

Item zal deur hem oft die van zijne familie gehouden zijn tvoorss stadthuijs van onderen tot boven toe alle daeghen besemschoon te houden ende doen houden ende telcken des van noode wesen ende by de Tresoriers oft een van henluyden oft heurluyder vrouwen bevolen zal worden van boven tot beneden schoone te maecken te schuiren witten tlij(n) waet te wassen tin schoone te maecken ende andere nootelicheijt te doene daer toe telcken van noode wesende by de Tresoriers oft heurluyder vrouwen een oft twee bijhulpen gevoucht ende van stadt weghe betaelt zullen worden/

Item zal gehouden wesen tallen daeghen als Wet ende Raedt Weesmrs Tresoriers ende alle officieren ende collegien vergadert zullen wesen tzij voornoen soft sachternoens de zelve in tgeneraele ende ijeder in tparticuliere deur hem oft die van zijne familie te dienste te staen alle bootschappen te doene die hem belast zullen worden ende telcken ontbiedinghe cloppinghe oft clynckinghe die voor hem soude moghen dienen gereet te wesen ende commen ende eenijder vlijtelyck te gerieven ende dienen naar behooren/

Item zal gehouden zijn tallen daeghen op alle cameren daert van noode wesen zal vier te maecken ende telcken affscheijde ne vier waer te nemen wech te nemen vuijt te doen ende bij alle manieren sorge te draeghen Dat deur het vier ende de heete heerden gheen ongeluck van brande en comme /

Item zoo wanneer het gebeuren zal dat die magistraet oft Tresoriers eenige maeltijden of tonbijten zullen willen bereijden tzij tot feesteringhe van eenighe heeren oft anders zal de voorss concherghe met die van zijne familie gehouden zijn daer toe alle hulpe loopinghe ende anders te doene zoo wel om te coocken oft helpen coocken als anders ende voorts in als als tbevel vande Tresoriers ende heurluyder vrouwen off een van henluyden naer te volghen ende volbringhen/

Item zal gehouden zyn in alles getrauw ende secreet te wesen ende wel secreet te houden ende deur zijne familie secreet te doen houden alle tgene binnen den voorss stadthuijse geschieden zal zonder tzelve aen ijemant te openbaeren oft deur ijemant doen openbaeren ende sonder tzelve deur ijemant anders dan die van zijn familie te laeten frequenteren off onvrij te maecken in eenigher manieren /

Item generalyck zal gehouden zijn den Tresoriers ende heurluyder vrouwen oft deen van henluyden in alles gehoor te geven ende nijet te doen sonder advijs ene consent vande zelve ende voorts alles te doene dat een goet concherghe behoort te doene/

De voorss Concherge zal voor al tgene voorss is proffiteren ende hebben soo veel brants ende lichts als hij binnen zijnen huijse ter redelicker wijse van doene hebben zal ende voorts voor een jaerlicxe recognitie hebben ende proffiteren de somme van vier ponden grooten vls/

Ga naar boven