Historische Vereniging Arnemuiden

De eed van de notarissen circa 1590

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Inventarisnummer 686 circa 1590

Den Eet vande Notarissen.

Ick sweere dat ick getrouw wesen salde Hooge Overheyt ende Graeffelicheyt van Hollant Zeelant ende Vrieslant

Dat ick my eerlycken sal dragen int officie van tnotarisschap ende dat getrouwelijck exerceren

Dat ick niet staen en sal over eenige contract die ick weet oft verhementelyck presumeren te weesen fraudeloos simulaet b surair ? ofte anders naer rechten verbooden

Dat ick oock nyet staen en sal over testamenten daer inne soude geschieden exheretie/exhebitie ? dan met expressie van saecken ende in presentie ten minsten van twee schepenen van de plecke als getuygen

Dat ick oock nyet staen en sal over testamenten oft andere contracten daer inne eenige onroerende goederen eerffven ofte onlosbaere renten getransporteert ofte gemaeckt sullen werden eenige geestelicke plaetsen contrarie de placcaten vanden heeren vanden landen

Dat ick van als wes voor my geschiet ende gepasseert sal werden deuchdelyck register ende protocol houden sal

Dat ick geene obligatie ofte andere verbant brieven maecken sal sub penus camere (het binnenste van de kamer  = niet openbaar ) ?

Dat ick in alle myne instrumenten stellen sal annos Imperi sonder voortaen te stellen inde selve instrumenten de jare der Pausen

Dat ick nyet en sal ontfangen ofte passeren eenige obligatie geloften ofte contracten allinatien/alienatien ? testamenten ofte lasten willen van parsoonen mij onbekent ten zijn dat de getuygen inde voorss instrumenten  luyden ven eeren ende waerdich van gelove my bekent zyn ende dat zy getuygen affirmeren dat de persoonen  sulcx zyn als zy hen baptiseren ende noemen ende tselve te verclaeren in myne instrumenten  Seggende inde jegenwoordicheijt  van sulcke ofte sulcke getuygen die my geaffirmeert hebben den parsoonen vande testateurs ofte comparanten hemluyden wel bekent te zyn volgende tplaccaet vande jaer XVcXL

Dat ick in myne Instrumenten insereren sal de plaetse ende woensteden vande parsoonen die eenige acte voor mij passeren sullen

Dat ick den contrahenten testantes ofte eenige andere acte passerende ter presentie vande getuygen claerlyck ende duydelicken de voorss acte ende Instrumenten voorlesen sal ende dat in sulcken talen dat de voorss contrahenten ende getuygen tselve sullen mogen verstaen

Dat ick de clausule et cetera inden Instrumenten gestelt den contrahenten interpetreren ende beduyden sal sulcx dat zyluyden teffect vandien mogen verstaen ende weeten waer inne zyluyde verbonden zyn ende tselfde  inde grossen der selve instrumenten extenderen ende int lange vuyt drucken op datter geen dusterheyt vuyt ryse

Ende voorts alles te doen wat een getrouw ende legael notaris schuldich es ende behoort te doen

Ga naar boven