Historische Vereniging Arnemuiden

Dumppraktijken Hollandse handelaren ten nadele Kramersgilde - 1585

Verzoek aan het stadsbestuur om op te treden tegen handelaars uit Holland die vanuit schepen levensmiddelen proberen te dumpen in de stad, tot groot nadeel van de leden van het gilde van de kramers

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1036

Aende Eerweerdige Wyse zeer discrete ende voirsienige Heeren Bailliu Burchmrs ende Schepenen deser Stadt Arnemuyden

Verthoonen reverentelicken aen uwer E: den overdeken deken ende beleeders van des Cremers gilde van Arnemuyden hoe dat lange geduert heeft ende noch dagelicx gebuert dat zekere Hollanders continuelick met hun Crabbe schuyten ende andere hunne schepen dagelicx hier comen ende liggen met groote menichte voor deser stede inhebbende alderhande victuaillie zoe van butter caes speck ende anders die zy by cleijns uyt pennewaerden zoe by ponde twee ofte drye tot een yeders gerieff jae oock dat meerder ende arger is/ blyven liggen sommige thien twelff jae anderss XVI oft XVII weken lanck gelyck onlancx gedaen heeft Dierick Jan ende diversche meer andere die welcke als zy by nae hun schuyte vuyt vercocht hebben ende andre dagelicx aencommende vuyt andere havenen hebbende noch een reste tzy van butter speck oft zoo van VII c VIII c oft meer ghewichte cas / caes oft anders alnoch onvercocht synde ende wel begeren goeden coop te geven om los te worden de zelve voorss liggers oock de zelve reste van goeden op suypen ende coopen ende tzelve wederom vuyt haere schepen voorts vercoopen ende pennewaerden dwelck de burgers wel zouden begeeren te coopen om een stuver daeraen te winnen maer oock als voorseyt is de winste benomen wort duer de voorss liggers die burgers de winste ende in manieren van spreken ’t broot vuyt den mont nemen ende blyven de liggers zoo duergaens liggende continuerende ende vuytpennewaerdende niet alleen Butter Caes Speck gort erten cruyt zomen dat noempt om te eten oock busschuyt ende meer andere etelick meere ? zijnde alles tot verderffve vande stadts policie ende vryheden ende alsoe het warachtich is datter binnen Arnemuyden twee merctdage de weke zyn alswanneer die vremde ter merct behoiren ende toegelaten is te staene om de stadt te vercieren ende vereeren ende haer goet alsdan te venten ende vercoopen ende daer by de stadt mochte floreeren wanter veel zijn die commen vragen wanneer datter merct is al ist op eenen merctdach overmidts zy daervan ignorant zyn Tenderende oock al tzelve tot een verderff van ’t voorss gilde ende de schamele gilde broeders die cost ende burgers last moeten dragen ende sobere neerige hebben daer de selve vremdelingen ende overzulcx moeten vergaen indien uwe Eerw met goeden rypen raede daerin niet en voorsien te meer alsoo de stadt vande zelve liggers ofte Hollanders geen ofte weinich proffijt en hebben

Al desen wel aengemerct keeren zy verthoonders aen uwer Eerw ernstelick versouckende goet regardt op der supplianten vertooch te nemen ende te remedieren op dat van nu voortaen alzulcke vreemdelingen geen poirters zynde geen goeden hoedanich die zyn meer met cleyns vuytpennewaerden en zullen dan op de twee merctdagen alswanneer zy gehouden zullen zyn met hun goet te merct te staene op de voorss merctdagen ende dat zy voorts op ander dagen metter groffe hun goeen sullen mogen vercoopen vut hare schepen binnen den tijt van veerthien dagen ende voorts naerde veerthien dagen vertrecken in andere havenen gelijck men tot Vlissingen ter Vere ende meer ander plaetsen in Zeelanct weert ? ende dat op zeker groote penen die uwer Eerw daerop zal believen te stellen hier by gevoucht dat de zelve vremdelinge dalicx hun balanchen /balancen ende cleine gewichte hebben in hun schepen ende daer besigen zonder dese stadts ijck van Arnemuyden te hebben ghelijck zy zelve bekent hebben waerduere de stadt grootelicx vercort ende geinteresseert wort hierin ende als oodtmoedelick implorerende uwer Eerw goede hulpe ende assistencie tot goet onderhoudt ende welvaren van tzelve gilde Dit doende

Bovenaan in de marge staat:

De supplianten zullen hen addresseren aen beijde burchmrs mitsgaders Bouwen Jansz schepen om met henl op ’t inhouden deser ende noch zekere andere articulen gesproecken ende gecommuniceert te worden om tzelve gedaen zijnde voorts op der supplianten versouck gelet ende geordonneert te worden naer behooren

Actum ten Rade opden XIIIen Meerte 1585

My present

Handtekening B: Cannoye

Ga naar boven