Historische Vereniging Arnemuiden

Met vermelding van het scheepstype en inhoud daarvan, opgemaakt door het schippersgilde. 1600 augustus 15.

ZA Inventarisnr. 1069:

N.B. een last = 30 hectoliter= ongeveer 2000 kg.

 

Op den XVen augustii anno zesthien hondert, pnt .

Hartman Michielsz. Coster Burchmr. ende Jan Adriaens van Bije als onderdeken vant schippersgilde der stadt Arnemuyden in Zeelt.

Jan Cornelisz. Voerhans als deken/ Marten Willems van Als beleeder ende Cornelis Adriaensz. Licxe als cnape vant voorss schippersgilde /hebben in presentie van Burchmr ende onderdeken bovengen. aengebracht ende verclaert de schepen vande naervolgende schippers/ borgers ende Inwoonders dess Stadt zulcken groote hebben als hieronder naer vuytdruckinghe vande naeme vande schippers ende de qualiteyt ofte maniere vande schepen die zij voeren in forme van eene lyste gespecificeert wort/ Als te weten//--

Claes Jannesz. Bruynooghe voerende een huedeschip groot twintich lasten.

Marten Willemsz. Bom voerende eenen huedeschip groot zesentwintich lasten.

Jan Matteysz Bom voerende een smal schip groot eenentwintich lasten.

Leunis Blaesz. voerende een rontcraveel groot tweentwintich lasten.

Cornelis Blaes(z) voerende een huedeschip groot tweentwintich lasten.

Joris Brechtsz. voerende een ront craveel groot zesentwintich lasten.

Lenaert Aerentsz lakencooper hebbende een huedeschip groot tweentwintich lasten

Mattheus Matthysz. voerende een huedeschip groot zeventhien lasten.

Cornelis Fransz. voerende een huedeschip groot eenentwintich lasten/

Pieter Cornelisz. Hose voerende een ront carveel groot twintich lasten.

Lauwreys Boogert voerende een huedeschip groot vyventwintich lasten.

Pieter Ghyse voerende een lanck craveel groot vijven/zessentwintich lasten.

Job Blaesz. voerende een huedeschip groot tweeentwintich lasten.

Job Lievensz. voerende een huedeschip groot eenentwintich lasten.

Adriaen Woutersz.voerende een huedeschip groot vierentwintich/zessentwintich lasten.

Joos Philipsz voerende een ront craveel groot eenentwintich lasten.

Pieter Cornelisz. Haersnijer voerende een ront craveel groot zesentwintich lasten

Aert Dignisz. voerende een schuyte groot twaalf lasten.

Thuene Jan Kaalhoot ? voerende een schuyte groot zeve lasten.

Janos Claes voerende een schuytte groot zeve laste.

Pieter Crynsz. alias dicke Bolle voerende een schuytte groot zeve lasten.

Aldus dese lyste by de voorn. deken beleeder ende cnape overgebracht ende op de vraghe ende mamsiese(manisse/maninghe ??) vande Burchmr. ende overdeken bovengen voor goet oprecht ende zuyver gehouden ende verclaert zynde/ hebben de Burchmr. ende overdeken bovengen. in accorde ende kennisse vandyen de Onderteeckeninghe van deken beleeders ende cnape bovengeroert bevesticht.

Actum ten dage ende Jaere als boven/--

Jan Adriaenz. van der Bije Maerten Willemsz. Bom

Claes van Jan/ Cornelijs Adriaensz.? In kennisse van mij

P.Cannoije

Hartman Michielsz. Coster

------------------------------------------------------

Hier volgt een stuk dat over de havenmeester te Middelburg handelt:

Dits tgund den havenmr. binnen Middelburch profiteert

Van elck schip turffs een steke

Rosendaelschen Mutsaert tderde part van een hondert

Binthout eecken XXV stucken

Binthout elsen vyftich stucx

Bredaes hout een steke

Groote mutsaert

vlaemschen oft brabantschen XXV stucken

St.Thomas hout XXV sticx

Frans hout een derde paert hondert

Ghelder hout idem

Die ordinaerl. mechels hout

brenct vele oft luttel gel.

Frans de Peyster plach te doene

geven siaers een hondert

Die oesters brenghen luttel of vele I c = 1 hondert

Van elck brouwe Ingels bier

ende voorts naer advenant VI stoop

De Delvanaers die ordinaerl,

commen geven tsiaers elck 1 halff tonne moselaers

Block hout XXV sticx

Nyemant en vermach mis te laden

dan mis den heere contenterende

tzy met X schell. V schell 3 schell

oft 2 schell. naer dat hy vele laet(laadt)

van t'erwe rogge gheerste mout haver boonen

erten etc. commende van buten vuyt Vranckryck.....

N.B. Dit stuk onvolledig zal verdwaald tussen stukken in Inventarisnr. 1052: De havenmeester werd betaald in natura en niet in geld.

Dan houdt het stuk op ! 

Ga naar boven