Historische Vereniging Arnemuiden

Naamlijstkandidaten deken en beleerders Kramersgilde - 1575

Inventarisnummer 1035: concept van een verordening op het kramersgilde 10 januari 1575

De definitieve versie staat onder inventarisnummer 1019: register van verordeningen op de ambachtsgilden

Daaraan ontbreekt een naamlijst van kandidaten voor de functies van deken en beleeders. Deze volgt hierna:

Op den XI en Januarij 1575 styl Hollandt zijn de gemeene gildebroeders vergadert geweest ende hebben bij voeyssen ( bij hoofdelijke stemming) verkooren voor dit jaer haren deken ende beleders als hier naer volcht inde eersten

Cornelis Jacobsz

Maerten de Gast IIII

Pieter Meeusz I

Willem Bom I

Jan Pietersz Bladt

Jan Simonsz II

Brandt Jansz

Ambrosius Bartholomeeusz I

Willem Jansz

Ghysbet inden Lely ?

Maerten de Ghast deken

Jan Zymonsz beleder

Willem Bom beleder

Ga naar boven