Historische Vereniging Arnemuiden

Ordinantie van de dienders 1641

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 21

Aengaende de ordonnantie vande dienders van 6 november 1641 luijt van woort tot woort als volcht :

Inden eersten sal den diender dhr Bailliu ende stadt soo in crimineele als civile saecken daer sijne dienst toe wert gerequijeert dienen gelijck een goet dienaer schuldich is

Item sal wel strictelijck toesien ende doen onderhouden de ordonnantien ende voorboden deser stadt gemaeckt ofte in tijden noch te maecken ende te letten op het IJken valsche maeten ellen ofte gewichten ende bijden IJcker die nu is ofte namaels wesen sal alle jaere te ondersoecken de letter vant jaer ghelijck oock op t’wtsetten van blicken (borden) bij de tappers met de prijs van bier en wijn/ de straeten ende gooten te doen schoonhouden ende t’werpen van vuijlicheijt te voorcommen met neminge van pandt ofte forme van Iustitie t’gevoech doen opde straete ofte wallen opde sabbath ambachten ofte neringen met opene wijnckels te beletten de herbergiers onder de predicatie t’setten van volck te verbieden ende de boeten af te voorderen van die sij in huijs hebben de vremde luijden wtgenomen om in haere reijss die niet te vercorten t’spelen caerten balslaen ende tijeren (tieren/razen) ontrent de kercke te verbieden te letten dat geen plantaeigen boomen bermen kaeijen houtwerck hoofden rijs meulenspaelwerck brugge haegen ofte anders ende werde beschadicht ofte berooft ende de overtreders daer over voor recht te betrecken de doove colen die hij siet dat vande keeten inde stadt weder gebracht te nemen ende int waeter te werpen ende de boete daer van te innen wel toetesien dat in stadtsvesten niet ende werde gevist ende die hij hoort ofte siet dat te doen daedelijck daer over te cijteren (citeren=vermelden) voor B+S ende kaeijen aenvollen t’gene afspoelen ende door de delen wtsuijcht die selve gaeten toe te calfaeten/

Item dat hij des daechs avondts ende s’nachts wel sal hebben toe te sien om de fraude die de stadt lijdt inde pachten van bier wijn ende ander incommen nae sijn vermogen te voorcomen ende de delijnquanten te atraperen / daeromme sal hij gehouden sijn goeden toesicht te hebben op alle schuijten ende waegens die teeniger tijdt aencomen ende wat daer wt wert gelost / wert den diender geauthoriseert vrijelijck nae de briefkens ofte billetten te vragen ende de fusstagie te besien of die daer over een mede comt ende ingevalle hij bij daege avondt ofte nacht iemant siet daeraf hij presumeerde dat sij met eenige bier ofte wijn in eenig huijs ofte overstraete waeren gaende vrielijck aen te tasten ende hun dat afhandich te maecken ende soo den delven dat wert belet sal hij op sijnen eedt werden gelooft—aengaende de persoon ende plaetse waer dat in is gebracht ende sal daer wttrecken sijne boeten naer advenant hem sal competeren volgens de ordonnantie/

Item sal op sijn tractement moeten vande poorten ende wt de straeten ruijmen de vuijlicheijden die als nu daer leijdt ende die bij sijn verswijm aldaer nae dess sal werden geworpen/

Ende sal sich int bedienen van sijn ampt behoorlijck ende nuchteren draegen niemant wie hij oock sij eenich overlast doen/ op pene van arbitrale correctie soo int executeren van sijne boeten als exploeijteren van sijne vercregen lasten ende commissien maer soo hem imant int selve overlast dede sal hij sich hebben aenBa+BU+S te beclaegen ende de delinquamte te betrecken voor B+S welcke hem daer over sullen doen goet ende cort recht/

Item sal voortaen van sluijten en ontsluijten van een geapprehendeert persoon daechs hebben

0 schell IIII gr

voor apprenderen van een persoon VI schell VIII gr

Item voor t’executeren van een balluisch VI schell VIII gr

Voor t’veroomen/vroonen van een huijs ofte erve II schell VI gr

Item voor een hoorn oft eenich ander

Beest dat geschut wort I schell 0 gr

Den diender sal voortaen genieten een derde

Part van de volgende boeten die hij

Selfs sal calangeren ende de twee

Derde parten dhr Balui deser stadt

Als volcht

Tot vijf schell boete van een maete

Elle kanne ofte gewichte dat niet

Geijct vals ofte te cleen is I schell VIII gr

Vande thien schell die de lantl. Over

T’vercoopen van hun suvel met onboorlijcke

Gewichte ofte maete verbeuren sal

Hij genieten boven de vooren die aen hem vallen III schell IIII gr

Tot de vijf schell vande tappers geen

Blick hebben wtstaende I schell VIII gr

Wt de vijf schell van dat sij de bieren

Oft wijnnen dierder vercoopen als op de

Blicken staet I schell VIII gr

 

Wt de twee schell vande straeten ende

Gooten de vuijlicheijden ende asse te verbeuren

Genieten 0 schell VIII gr 

Wt den eenen schell die wert genoten bij

Bekeuringe van opde straeten ofte

Wallen sijn gevoech te doen 0 schell IIII gr

Wt de twintich schell die wt t’houden

Vande verckens (nae dat daer over geclacht

Was) verbeurt VI schell VIII gr

Wt de verbeurte vande thien schell die over

T’doen van ambachten neringen hantwerck

Ofte openen van wijnckels op sondagen

Wert verbeurt III schell IIII gr

Wt de vijff schellingen die de herbergiers

Verbeuren van volck onder de predicatie

Te setten buijten vremdelingen II schell VIII gr

Wt de thien schellingen die verbeurt wort

Van spelen caetsen balslaen tieren

Ende anders op de sabbathen III schell IIII gr

 

Wt de vijff schellingen boven de reparatie

Vande schaede die verbeurt wort met

Het bederven ofte beroven van plantaige

Boomen bermen kaeijen houtwrck ende

Ander matrijalen hoofden rijs ende houdt I schell VIII gr 

Wt de vijf schellingen van alle beesten

Die opde wal ofte chijngel buijten de

Gene sie de selve in pacht hebben

Loopen verbeuren I schell VIII gr 

Wt de vijf schellingen die verbeurt wordt

Bij het beschadigen vande hoofden door

De schippers gedaen int aenleggen I schell VIII gr

 

Wt de twee schellingen boven de reparatie

Van het heele glas die verbeurt wort

Bij de gene die op de marct ofte

Kerckhof spelen goeijen met steene

Ballen kaatsen elhouten ofte anders 0 schell VIII gr

Wt de schelling die verbeurt wort met

de doove colen inde stadt te bringen 0 schell IIII gr

Ga naar boven