Historische Vereniging Arnemuiden

Ordinantie ende privilegie vant Chirurgyns Gilde binnen der Stadt Arnemuyden in Zeelant - 1659

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1034

In den eersten dat geen Chirurgijns binnen dese stadt ende Jurisdictie vandien en sullen vermogen te practiseren dan eerst en alvooren poorter ende burger deser stede sijnde: ende bovendien betaelende de somme van ses ponden gr vls déene helft ten proffijte vanden Stadt ende dánder helft ten profijte vant voorss Gilde op pene ende verbeurte van twee ponden gr. Vls.

II

Item dat geen Chirurgijns en sullen vermogen malkanders verband los te maken voor en al eer den selven die ’t eerste verband heeft geleght daer van is gecontenteert op de boete van twintich schellingen gr. Vls

III

Dat geen Chirurgijns vrije ofte onvrije meesters van Middelburch oft elders binnen dese Stadt ofte der selver jurisdictie en sullen vermogen te practiseren op de boete van twee ponden grt vls ende die deselve ontboden ofte doen comen hebben twintich schellingen vls

IV

Dat de Gildebroers jaerlicks voor haer jaerpenningen sullen moeten betaelen ses schellingen ende elcke knegt die hier bij een vrijmeester comt leeren eens voor incomen gelt vijff schellingen

V

Dat de verkiesinge van een nieuwe Deken ende beleeders jaerlicks sal geschieden primo Martii ende alsdan een ofte meer vande gildebroers absent sijnde sal ijeder verbeuren thien schellingen ende de deken in gebreke blijvende ten voorss dage de vergaderinge ten fine voorss te leggen sal verbeuren twintich schellingen vls.

VI

De vergaderinge tottet verkiesen van Deken ende beleeders sal gehouden worden ten huijse vande regerende Deken ende alvoren daer toe te procederen bij den selve rekeninge gedaen sal werden op pene van thien schellingen vls.

VII

Dat alle Gildebroers vant voorss Gilde de voorss Ordonnantie ende ijder art: van dien sullen strictelick achtervolgen naercomen ende mainteneren als naer behooren.

Burgemrs, Schepenen ende raden hebben de Ordonnantie van Chirurgijns Gilde deser Stede door den Overdeken Deken ende beleeders vant selve Gilde opt pampier gebracht ten desen geexhibeert ende gesien, geapprobeert toegestaen ende geatificeert gelijck sij doen bij desen doch aen hun behoudedne de interpretatie : vermeerderinghe verminderinghe ende te niet doeninghe vandien als naer behooren. Actum ten Rade der Stadt Arnemuijden opden 30e Meij 1659.

Mij present

J. van Swieten

Handtekening

Ga naar boven