Historische Vereniging Arnemuiden

Ordinantie op het onderhouden van de weekmarktdagen - 1589

Ordonnantie in concept op de “onderhoudinghe van de weekmerctdagen“

Op die dagen mogen de kramers niet vanuit hun “huyssen“ verkopen

Alzoe in conformiteijt vande previlegie van Zyne Pr Excie Hoochl: Mem: deser Stadt verleent eertyts zekere ordonnancie gemaect ende gepubliceert is geweest opde onderhoudinghe vandie weekmerctdagen ende dat bevonden wort diezelve merckelick bij den Cremers nijet onderhouden en worden Soe hebben Bailliu Burchmrs Schepenen ende Raeden dess stadt Arnemuyden van nyeuws geordonneert ende gestatueert ordonneren ende statueren mits dess dat voortaen alle cramers mitsgaders oock de vleeschouwers gehouden zullen zyn ten minste eens ter weke te weten saterdaechs met hen cramen te commen ende staen met alzulcke goeden als zyluyden binnen heurl huysse hebbende ende vercoopende zyn ende dat op alzulcken plaetsen ende in alzulcken ordre ende met zulcken quantiteyt van cramen als henl byden bailliu ende burchmrs geordonneert gewesen ende gedesigneert zal worden Opde boete ten respecte vande cramers van vyff schellingen by elck in gebreke zynde te verbeuren ende voerts opte pene dat zoe zyluyden saterdaechs ter merct nyet en commen dat zyluyden opde twee merctdagen te weten Dijsendaechs ende Saterdaechs nyet en zullen mogen binnen heurluyder huysen vercoopen ghelicke oock gheen burgers opde zelve merctdagen binnen de huyssen by zulcke onwilliche cramers nyet en zullen mogen coopen opde verbeurte vandie waren ende de weerde van dien zoe die vercocht zyn te verbeuren zoe wel byde coopers ofte burgers als de cramers respectivelick Ende ten respecte vande vleeschouders op de pene zoe zyluyden saterdaechs ter merct nyet en commen (zo)dat ? zyluyden in gheen jaer binnen dess stadt vlees sullen mogen slaen oft vercoopen opde verbeurte van t’vlees oft de weerde van dien soet vercocht is zoe wel byde coopers als de vleeschouwers respectivelick te verbeuren t’appliceren de voorss boete ende verbeurnisse deen helft voorden officier oft die depentie doen zal ende dander helft voor den armen

Ghepubliceert ter peuyen der stadt Arnemuyden opden Ven Juny 1589 –

Ga naar boven