Historische Vereniging Arnemuiden

Ordinantie op het Wagenaarsgilde

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1019

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden

Allen den ghenen die dese tegenwoordige zullen zien oft hooren lesen Bailliu Burchmrs Schepenen ende Raiden der Stadt Arnemuyden in Zeellt/ Saluijt doen te weten dat wij op tversouck ende begeerte by deken ende beleeders van t Wagenaers gilde aen ons bij requeste gedaen ten fine zekere ongeregeltheden ende desordren tot noch toe onder tvoorss gilde gepleegt geremedieert zouden worden by gemeen overdragen/ den voorss deken ende beleeders van tvoorss wagenaers gilde voor hen ende heul gemeene gildebroeders geaccordeert geoctroyeert ende geordonneert hebben accorderen octroijeren ende ordonneren mits desen de naervolgende poincten ende articulen om van nu voortaen onder tvoorss gilde onverbrekelick onderhouden te worden //

In den eersten dat alle de gene die hem metter wagen ofte sleslepen zullen willen geneeren binnen dess Stadt ende Iurisdictie van dyen het sy oft sy poirters zyn oft nyet gehouden zullen syn int voors wagenaers gilde te commen ende vry te worden op pene van vijff schellingen gr vls //

Item dat de selve die in het voorschreven gilde commen sullen geven voor haer incompste gelt tot onderhoudt vande zelve gilde de somme van thien schellingen gvls //

Item die int selve gilde vrij zijn oft namaels vrij worden sullen sullen alle Jaere de oncosten van het zelve gilde helpen dragen hetzy oft zy hem met het selve gilde geneeren oft niet/ten ware dat die t’ gilde niet en begeeren te gebruijcken tzelfde gilde renoncierden ende hem doot schult betaelden op pene van vijff schellingen gr vls //

Item en sal oock gheen vryen wagenaer oft slesleper int gilde zynde eenen onvrijen bevryen / noch en sal oock niemant toegelaeten syn eenen te werck te stellen opden derden ofte den vierden penninck opde boet van twintich grooten vls elcken reyse maer een vrijen wagenaer oft slesleper sal wel mogen eenen knecht zouden int werck byde Jare maende ofte dachuire //

Item dat alle de gildebroeders van den voorss gilde gehouden sullen syn alle Jaere eens te doen samen opden eersten sinxen dach binnen dess stadt oft Jurisdictie van dyen ende door middel van voysen eenen deken te kiesen ende den ouden deken sal een beleeder bliven ende den nieuwen deken met den ouden sullen een beleeder tot hemluyden verkiesen vuijt de gilde broeders die henluyden sal duncken nut ende bequaemst te zijn ende de zelve sullen gelyckelick verschieten datter te veschieten is / oft sal syn ende also den eenen den andren assisteren van penninghen te vynden de wegen te maecken ende anderss ende die gekoren sullen syn sullen moeten dienen ende tselve nyet refuseren oft weygeren Op de verbeurte van hen neeringe ende op Correctie vander Stadt //

Item dat geene wagenaars oft ghildebroeders buyten deser stadt wonende sullen mogen met hen wagenen ofte sleden generen om eenich goet ware oft coopmanschappen binnen dess stadt off langxt der straten te voeren offt slepen dat binnen der selver steden geladen ende weder aldaer ontladen sal worden maer sullen wel alderhande goeden waren ende coopmanschappen binnen der selver stede mogen laden die buyten deser stede voorss in ander steden plecken ende dorpen ende plaetsen zullen mogen laiden ende binne dess stadt bringen ende ontladen alle alzulcke goederen waeren ende copmanschappen als zy zullen connen ende weten te bringen //

Item sullen alle gildebroeders gehouden wesen t ‘allen tyden van brant binne dess stadt oft buyten inde Jurisdictie van dier te commen met haer paerden wagens ofte sledens omme water ende ander gereetschap te voeren ten voornompden brande ende te dienen ende by te staene de poirters ingeseten ende ondersaten van dien in haer nootsaeckelicheijt/ op pene van thien schellingen grvl telcke reyse te verbueren //

Item sullen oock de voorss gildebroeders oft deken ende beleeders heurl naem de wegen wel ter degen ende behoorlicker wise te repareren datter geen clachten van en comme opde verbuerte van twintich schellinghen t’appliceren als vooren ende daerenboven den wecht byden Bailliu als …

Item alle costen vanden gilde die binnen den geheelen jaere gedaen sullen worden tzy van te repareren ende maecken vande wegen met alsulcke notelicke costen die daer vallen sullen mogen als sy by malcander comen oft andere die byden deken ende syne mede helpers verschoten ende anders betaelt sullen syn sullen alle gildebroeders naer dat deken ende beleeders voor de gemeene gildebroeders van hen ontfanck ende vuytgifte rekeningh gedaen zullen hebben twelck wesen zal corte naer het verkiesen ende vermaecken vanden nyeuwen deken gehouden syn haerl contrigente daer in te geven ende te betalen aenden ouden deken offt by gebreken van dien sal den selven deken mogen nemen eenes heeren dienaer die de strengen ende ander gereelen /gareelen van de paerden sal mogen nemen ende behouden tot dat zyluyden betaelt sullen hebben tgene zyluyden schuldich zullen zyn ende den dienaer vermach ende sal van den defa(i)lianten betaelt worden voor sijne moeiten een schellink gvls

Item so wanneer den deken ende beleeders de gildebroeders doen vergaderen omme saecken den voorss gilde aengaende ende cons(c)ernerende dat als dan de selve gildebroeders gehouden sullen syn by henl te commen hebbende een gelijcke wete ende aldaer te bliven totten tyt toe die affairen van de voorss gilde geresolveert sullen wesen op de boete van XII groote te verbueren //

Item wanneer een vande gildebroeders ofte susters begraven wort sullen alle gildebroeders geinsinueert zynde gehouden sijn met den dooden ter begravenisse te commen op de boete van VI groote wel verstaende dat de vrouwen hier in haer mans sullen mogen vrijen soo de mans van huijs waren //

Alle welcke voorss boeten geappliceert ende geconverteert zullen worden dryn te weten den officier de stadt ende tgilde elck een derdendeel

Reserverende voorts Bailliu Burchmrs Schepenen ende Raiden voorn d’aucthoriteyt om de voorss articulen in geheele oft in deel te veranderen vermeerderen verminderen oft geheel casseren ende annulleren zoe als naer gelegentheyt in tyde ende wylen bevonden zal worden te behooren //

Ghepubliceert ter peuyen der stadt Arnemuyden in Zeellt Opden eersten Juny 1585.

Ga naar boven