Historische Vereniging Arnemuiden

Ordinantie van de gemeene arbeiders en overzicht van de loontarieven

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1019

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden

Alsoe tot noch toe onder de gemeene aerbeyders deser stadt lancx der Strate werckende zeer luttel ende oock quade ordre oft policie in t’wercken ende Affheysschen van heurl loon onderhouden is geweest ende dat daer deure merckelick dus langhe groote desordren ongeregeltheden jae genouchsaem schandalen lancx der Straeten geschiet ende gepleecht zyn byden genen die tot noch toe aende straete gewrocht ende geaerbeyt hebben / zoo inde burgers schippers ende coopluyden te overheeschen overschatten onnuttelick toe te spreken als anders Soo hebben Bailliu Burchmrs Schepenen ende Raeden dess Stadt Arnemuyden om daer in te voorzien ende ordre te stellen zoo veel mogelycken is geordonneert ende gestatueert ordonneren ende statueren mits desen dat van nu voortaen onder de voorseyde gemeene aerbeyders een gilde gemaect ende onderhouden zal worden Op de poincten ende articulen hier naer volgende //

In den eersten dat alle manspersoonen aerbeyders desre stadt alvooren geswooren poorters zynde ende begeerende in t’voorss gilde te commen gehouden zullen zyn binnen acht daegen naer de publicatie van dess hen naemen te commen laeten opteeckenen by den Secretaris dess stadt oft ten cantoire by den clerck om alzoo t ‘eynde de voorss acht daeghen voor het eerste eenen deken ende twee beleeders daer vuijt gemaect ende gekoren te mogen worden waertoe vuijt Wet ende Raidt eenen overdeken gevoucht ende gecommitteert zal worden //

Item dat alle de ghene die hen in t ‘voorss gilde binnen dess acht daeghen zullen hebben laeten opteeckenenvoor Incomme gelt tot behouff vanden gilde betalen zullen alleenl twaelff grooten vls wel verstaende zoo tegenwoordel eenighe vande aerbeyders van huijs waeren die hen binnen de voorss acht daegen niet en zouden connen doen opteeckenen dat de zelve binnen acht daeghen naer heurl t huijscompste hen noch zullen moghen commen laeten aen teeckenen ende mits de voorss twaelff grooten vls vry worden //

Dan soo wie daer naer in t voorss gilde zal begeeren te commen ende vry te worden zal alvooren gesworen poorter zynde tot behouff van t ‘voorss gilde van Incommen gelt betaelen de somme van vyff schellingen //

Item dat alle de gene die binnen de voorgeroerde acht daeghen ende oock daer naer in tvoorss gilde vry worden zullen gehouden zullen zyn in handen vande burchmrs ter presentie vande overdeken ende deken mette beleeders onder eedt te beloven van wel ende onverbrekelick te onderhouden ende henl in t ‘wercken opder Straeten ende affheeschen van heurl loon te reguleren conform der ordonnantie die daerop alreede gemaect is ende noch in toecommende tyden gemaect ende in stadthuys voorgehangen zal worden ende oock den burgers schippers ende coopluyden neerstelick ende vlitelick te dienen ende gerieven zonder eenich overloon te mogen heeschen oft nemen oft nyemanden ongedient oft ongerieft te moghen laeten oft oock t, werck te refuseren voorden gesetten prijs te wercken op pene voor d’ eerste reyse van in veerthien daegen gheen werck op pene voor d ‘eerste reyse van in veerthien daeghen gheen werck oft poorters neringe binnen dess stadt ende Jurisdictie van dien poochden te wercken oft neringe te doen oft oock daer naer voor de tweede reyse meer heyschte oft voor den gesetten loon refuseerde te wercken op penen van drye daeghen ende drie nachten te watere ende te broode gevangen geset te worden ende voorts in zes weken daer naer geen aerbeyt oft neringe te mogen doen op breeder correctie ende soo ijemant voor de derde reyse daertegen dede op pene van vuyt de stadt ende Jurisdictie van dyen gezeyt te worden als oproerich ende ongehoorsaem poorter endeboven dess telcke reyse den officier te betaelen voor d’executie boven de costen vande gevangenisse de somme van vijff schellingen //

Item dat alle gildebroeders des versocht zynde op alle werck zoo zwaer als licht datter byde straet oft aende kaije ende hooffden zoude mogen vallen gehouden zullen zyn te dobbelen ende wercken in alsulcken werck als zyluyden by dobbelinge vallen zullen ten waere yemant ongelegen waere selffs in twerck te commen/ in welcken gevalle zulcken gildebroeder een ander gildebroeder zal moeten in zyn plaetse verwilligen ende stellen opde boete van XII grvl tot behouff vanden gilde te verbeuren wel verstaende dat daegelicx byde presente gildebroeders/ oft ten minsten viere wel dobbelinge zal mogen geschieden op alle t’werck datter zoude moghen vallen/ zonder dat die generale dobbelinge gedaen of voorgewent zal mogen worden/ ten zy tzelve van noode ende vande gemeene gildebroeders versocht worden //

Item dat niemant vande gildebroeders vermogen zal tweemael naer een werck te dobbelen op penen van voor zyn misbruijck tot behouff vanden gilde te moeten betaelen zes schellinge gvls //

Item dat yemant vande gildebroeders in een werck wesende niet en zal moghen eenich ander werck aennemen oft oock daer naer dobbelen ten waere tzelve werck voor t ‘beginnen van t ander voldaen coste wesen //

Item dat niemant vande gildebroeders in een werck zynde en zal moghen vuyt t’werck scheyden voor dattet voldaen zij op pene van te verbeuren tgene hem voor zyn aerbeydt, werck voldaen zynde zonder moghen toecommen //

Item dat niemant vande gildebroeders vermogen zal den turff boven t ‘quartier te dragen oft aerbeyden zonder alvooren dobbelinge geschiet te zyne gelyck oock niemant hem vervoorderen zal moghen zonder dobbelinge geschiet te zijne als vooren boven t’halff hoet calcx oft colen te draegen oft arrebeyden opde boete van XI grooten vls tot behouve vande ghilde dan zullen een quartier turffs ende een halff hoet calcx oft coolen ende daeronder zonder dobbelen wel gedragen ende geaerbeyt mogen worden zonder daerop gesproecken oft tegen gezeijt te mogen worden //

Ende beroerende ‘t lastgoet tzy terwe rogge geerste haver ront oft plat saet ende anders als pick teerre potasschen tonnemeel tonnevleesch ende voorts alle ander lastgoet dat hier niet gemelt oft gespecificeert en staet en sal niemant vermogen oft hem vervoorderen boven t’ quartier te wercken oft aerbeyden sonder alvooren dobbeling geschiet te zijne opde boete van XII gvls ten behouve als vooren dan byden quartiere ende daeronder zal zonder dobbelinge ende by yemant vande gildebroeders alleene gewrocht ende geaerbeyt mogen worden zonder eenige contradictie //

Item dat niemant eenige deelen claphout waegenschotten balcken capranen sparren kanspieren ? kercksparren stengen ende voorts alle tgene datmen bijden honderde werct boven quartier sonder dobbelinge geschiet te zijne en zal moghen wercken oft aerbeijden gelyck oock geen branthout tzy ront oft lanck groot oft cleyn te weten van clein hout boven t’duyst ende van t’ander hout boven t’hondert zonder dobbelinge geaerbeijt zal moghen worden opde boete van zes grooten vls ten behouve als vooren //

Item dat niemant vande gildebroeders hem vervorderen sal mogen meer als twa(e)lff rollen canefas/canvas boldavit ? oft Frans douck te dragen oft aerbeyden sonder dobbelinge geschiet te zijne gelyck oock niemant vande gildebroeders vermoghen zal meer als twee dekens huyden sonder dobbelinge te wercken oft aerbeyden op pene van tot behouve vanden gilde te verbeuren tgene hy daermede verdient zal mogen hebben oft verdienen soude //

Item dat niemant vande gildebroeders niet tegenstaende alle de voorgeroerde articulen hem vervoorderen sal sonder dobbelinge te wercken aerbeyden oft dragen ende zulcx te verdienen meer als vyff stuvers dan aen wat werck meer te verdienen is dan vijff stuvers zal daerom gedobbelt moeten worden opde pene ende verbeurte van twee schellingen gvls ten behouve als vooren //

Item dat alle gildebroeders in het aerbeyden ende draegen van sacken tzij van terwe rogge saet geerste haver ende diergelycke ongehart zynde zoo van lant in schepen oft schuijten ende vuijt schepen ende schuyten aen lant gehouden zijn henluyden zulcx te schicken ende reguleren dat de cloucxste vande gildebroeders niet meer draegen zal als de outste oft crancxste te weten van terwe rogge ende saet ront oft plat ende diergelycke eenen sack seffens ende van gheerste ende haver drie achtendeelen opde pene ende verbeurte van XIIgrvls ten behouve als vooren //

Item dat alle gildebroeders gehouden zullen zyn hen te reguleren ende contenteren naerde vrydinge van ‘t werck tzy het swaer oft licht is ende dat met een stuck daer mede tzelve werck bevryt zal wesen zonder eenich crakeel oft wederspreken daertegen te doene Op de boete van vier grvls ten behouve als vooren //

Item dat alle gildebroeders gehouden zullen zyn alle de gereetschap vanden gilde tzy gangen ladders schoppen britsen boomen ende voorts alle tgene datmen in ‘t wercken gebruyckende is/ naer dat zyluyden ‘t werck daerom dobbelinge geschiet is gedaen ende volbracht zullen hebben wederom te bringen op alsulcken plaetse als deken ende beleeders daertoe alreede geordonneert hebben oft noch in toecommende tyden ordonneren zullen Op de boete ende verbeurte voor die dies in faulte bevonden zal worden van die schellingen grvls ten behouve als vooren //

Item dat niemant vande gildebroeders hem vervoorderen zal ‘t gelt dat met aerbeyden gewonnen ende by hem ontfangen is om te distribueren ende zijne mede gildebroeders daermede zy gewrocht ende gedobbelt zal hebben te onthouden op pene van te verliesen ende verbeuren tot proffite vande gilde gene hem van tzelve gelt zoude mogen voor zyn deel competeren //

Item dat alle gildebroeders inden turff aerbeydende oft draegende ende by laste vanden schipper voor den zelven schipper tgelt vanden goede luyden ontfangen tzy van een zack quartier oft meer schuldich ende gehouden zullen zyn hem ontfangen gelt wel ende getrauwelick aenden schippers over te geven ende betaelen gelyck oock alle gildebroeders verbonden zullen zyn in het wercken van alle het coopmans goet tzy zuijcker specerie freuijt oft andere alhier niet vermelt wel oprechtelyck ende getrouwelyck te aerbeyden ende handelen zonder tzelve in eenigher manieren te beschadigen ofte verminderen op pene voor d ‘eerste reyse van thien schellinge tot behouff vande gilde te verbeuren ende voorts den coopman zijn schade te moeten voldoen ende betaelen ende voorde tweede reijse van by deken ende beleeders vuyt het gilde gedaen ende geroijeert ende voorts aen Burchmrs ende schepenen aengebrocht te worden om naer gelegentheyt ende zwaerheyt der zaecke gestraft ende voorts daer in gedaen te worden zoo behooren zal //

Item dat by yemant eenich werck te wercken heeft ende daer geen aerbeijders tegenwoordich en waeren den deken oft beleeders versocht zijnde gehouden zullen zyn d’aerbeyders te beschicken ende doen dobbelen om het werck te voldoen //

Item dat yeder burger tot aerbeydinge ende voldoeninge zyns wercx een vryen man sal mogen hebben ende gebruijcken zonder eenich contradictie //

Item dat alle gildebroeders om alle oncosten te bet te mogen vervallen die tot erectie van tvoorss gilde ende voorts tot onderhoudinge van dien jaerlick van noode wesen zullen gehouden zullen zyn voor hen Jaerpenninghen tot behouff vande gilde te betaelen de somme van XII grooten vls //

Item dat elck gildebroeder commende te sterven oft begeerende buijten gilde te wesen voor zijn dootschult tot behouff vanden gilde betaelen zal de somme van XII grooten vls //

Item dat deken ende beleeders van ‘t voorss gilde gehouden zullen zyn alle het Incomme gelt Jaerpenningen dootschulden boeten ende anderen incommen den gilde aengaende te beneerstigen ontfangen administreren ende daer van eerst ende voor al alle gereetschappen ende noodtdruften totten gilde ende t ‘wercken dienende te coopen ende bezorgen ende daeraff alle Jaere opden eersten september in presentie vande overdeken ende gemeene gildebroeders rekeninge bewijs ende reliqua te doene tot auditie van welcke rekeninge alle gildebroeders daerop gedachvaert zijnde gehouden zullen zyn te commen ende present te wesen Op de boete van XII grooten vls die daerover sonder oorsaecke op wettelycke excuse niet present geweest en waere //

Item dat ten voorss daege de voorss rekeninge gedaen ende gesloten zynde de oude Deken ende beleeders in presentie vande voorss overdeken vermaect ende nieuwe verkoren zullen worden by gemeene voyse van alle gildebroeders //

Item soe wie zulcx verkoren zynde in gebreken bleve het ampt te aenveerden ende te bedienen zullen verbeuren het gilde ende alle poorters neringe //

Item dat den deken ende beleeders oft die een van henl vermogen zullen de gildebroeders die den gilde eenighe penningen schuldich zyn ende niet betaelen en willen des gemaent zynde t ‘gilde ende hen neringe te verbieden ter tijt toe zyluyden den gilde betaelt zullen hebben mits dat noch zulcke onwilliche betaelders tot proffite vanden gilde verbeuren zullen de boete van XII grooten vls //

Item dat alle gildebroeders gehouden zullen wesen zoe wanneer yemant vanden gilde gestorven zal zyn ter begravenisse te commen daertoe veradverteert ende by huijs zynde /Op de boete van zes grooten vls te verbeuren by eenyeder des ingebreke bevonden zynde //

Ende om goede ordre onder de voorss gildebroeders gehouden ende voorts alle ongeregeltheden ende onnuttichheden jae oock schandalen verhoet ende geweert te moghen worden soo veel mogelyck is hebben Bailliu Burchmrs Schepenen ende Raiden voorn geinterdiceert ende verboden interdiceren ende verbieden mits dess allen de gildebroeders in wercken ende aerbeyden oft oock daerbuijten tot wat tyde het soude mogen wesen malcanderen oft oock den deken ende beleeders ter cause van heurl officie oft oock niemanden anders wie het soude mogen wesen met woorden oft met wercken te iniurieren qualyck onnuttelyck oft schandaleuselyck toe te spreken/ op de boete van thien schellingen gvls /ende voorts op arbitraire correctie naer gelegentheyt vander zaecken //

Item hebben voorts bailliu Burchmrs Schepenen ende Raiden voorn ‘t henluyden behouden ende gereserveert die macht ende authoriteijt / om de voorgeroerde poincten ende articulen te interpretere ende in tgeheele ofte in deele te modereren verminderen vermeerderen ende oock geheel casseren ende annulleren/ zoo als zyluyden in toecommende tyden tot meesten oorboor ende voorderinge vander Stadt burgers ende inwoonders der zelver bevinden zullen te behooren //

Ghepubliceert er peuyen der Stadt Arnemuyden in Zeellt

Opden XIIIen Augusti XVcLXXXVtich 

 

Ordonnancie by Bailliu Burchmrs Schepenen ende Raiden deser Stadt Arnemuyden gemaect geordonneert ende gestatueert op d’loon vande aerbeyders waernaer alle de aerbeyders ghehouden zullen zyn te reguleren ende wercken opde penen ende bruecken daertoe byde ordonnantie op de onderhoudinge van t gilde vande aerbeyders gemaect gestelt

Een overzicht van loontarieven

Inden eersten van een last torven te dragen vande Tholpoorte totte Middelburchsche poorte ende tot Sint Jorispoorte ende van gelycke van Sinte Joris poorte totte Tholpoorte ende tot d’eynde de Noortstraet daer in begrepen de Papenstraete <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Item van Sint Joris poorte oostwaerder tot t Bierstegerstraet Poorte ende van t Biersteger Poorte totte Veersche poorte ende vande Veersche Poorte tot t’ voorss Bierstegerstraet Poorte zullen de aerbeyders genieten en proffiteren >>>>>>>>>>>>>> II schellingen VI grooten

Wel verstaende soe de drachte hooger valt dan d’eerste staige oft verdiepinghe vande huysen zullen de burgers op yeder last twee stuvers meer betaelen

Item van een last turven te dragen inde Bolstraete ende Nyeuwestraete ende voorts generalic dat buyten de voorgeroerde limiten zoude mogen wesen >>>>>>> II schellingen VIII grooten

 

Item van een duyst telhout dat metten sacken gedragen wort gerekent de drachten ter plaetse als vande turff >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> III grooten

Inde Bolstraat ende Nyeuwstraet ende voorts verder oft buyten de ander limiten eene grooten meer.

Item soe dat hooger dan d’eerste staige vande huijsen gedragen wort oock eene groote meer.

Item van een duist Roesendaels hout als bindekens ende blocxkens gerekent de drachten ter plaetse als vooren>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> VIII grooten

In de Bolstraete ende Nyeuwstraete ende voort verder oft buyten de voorss limiten een groote meer.

Item soe die hooger dan d’eerste staige vande huijse gedragen wort oock eene groote meer //

Item van grooter mutsaert als Mechelsen Brabantsche Vlaemsche ende diergelycke gerekent dedrachten ter plaetse als vooren van yder hondert VI grooten

Ende soe die oock hooger gedragen wort dan d’eerste stage vande huijse van elck hondert eene groote meer //

Inde Bolstraete Papenstraete ende voorts buyt de voorss limiten eene groote meer //

Van een last terwe rogge erreten boonen plat ende ront saet te dragen gerekent de drachten ter plaetse als vooren vande turff >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> .2 schelling VI grooten

Ende op eenige tweede solders gedragen wordende op yder last drye groote meer //

Item van een last gerste ende haver te dragen gerekent de drachten ter plaetse als

Vooren >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 schelling VIII grooten

Ende op de tweede solders gedragen wordende als vooren twee grooten op yder last meer

Ende vande voorss terwe rogge erreten boonen plat ende rontsaet geerste ende haver inde Nyeuwstraete Bolstraete ende buijten de voorgeroerde andere limiten te dragen een stuver meer op t last //

Ende zoe de voorss terwe rogge erreten boonen plat ende ront saet geerste ende haver by ‘t halff ende daer onder gedragen wort zullen hebben van de sack >>>>>>>>> 1 groote

Item van een hondert deelen vuijt het schip aen lant opde sle ofte wagen ende vande sle oft wagen inde huijse ofte hauttuijn te wercken >>>>>>>>>>>>>>>> 2 schelling 8 grooten

Item van een hondert Pruijssche deelen te wercken als vooren >>> V schelling IIII grooten

Item van een hondert capranen te wercken als vooren >>>>>>>>>> I schelling IIII grooten

Item van een hondert sparren te wercken als vooren >>>>>>>>>>>>>>>>>> VIII grooten

Item van een hondert kersparren kanspieren ende vande grootste Noortsche balcxkens t wercken als vooren >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> II schelling IIII grooten

Item van een hondert vande cleenste Noortsche balckens te wercken als vooren

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 schelling VIII grooten

Ende vande voorss deelen capranen sparren kercksparren kanspieren groote ende cleene Noortsche balcken vuyt het schip aen lant te wercken ende stapelen alleenlick halff gelt //

Item van een last weet asschen tonnemeel Zweeds ende Noorts teer vuyt het schip opde slee ende vande slee in huys te wercken .>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 schelling IIII grooten

Item van een last pecx ende rijs teer ? te wercken als vooren >>>>>>>…VIII grooten

Item vande rollen boldavids vande drie een halve stuver de naeste drachte gerekent ter halver straete vandepoorte daer de lossinge valt en verder een oortgen van stuck

Ende vande smal rollen de viere voor drie gerekent

Item van ‘t hondert dosyn gebrant corcx vuijt het schip opde wagen oft slee ende wagen oft slee in huys te wercken>>>>>

Item van t’hondert dosyn visschers corck te wercken als vooren >>>>>

Item van een dyusent vloten curcx op oft aff te wercken als vooren

Item van een groot bont lisseboens

Item van een groote schijve garens vuijt het schip aen lant opde slee oft wagen ende vande slee oft wagen in thuys te wercken slee oft wageloon totte aerbeyders laste >>> IIII grooten

Item vande halve schijven halff gelt // >>

Item van een hondert Dorts cupers hout vuyt het schip aen lant opde wagen oft slee ende vande wagen oft slee in huijs te wercken>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> IIII grooten

Item van een hondert Oosters claphout licht oft zwaer te wercken als vooren >> VI grooten

Item van een hondert wagenschot groot off cleen t’Courlants hout twee voor een gerekent te wercken als vooren >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IIIschelling VI grooten.

Item van t’duysent cupers hout oft Maeshout vuyt het schip aen lant te wercken ende stapelen alleenlck halff gelt.

Item van een hoet calcx te dragen met het stouwen de drachten gerekent ter plaetse als hier vooren vande turff >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. ! schelling II grooten

Ende inde Bolstraete ende Nyeuwstraete ende voorts buyten de voorgeroerde gedesigneerde plaetsen eenen stuver meer opt hoet//

Ende soe wat calck beneden ‘t hoet gedragen wort zullen hebben vanden zack >> 1 groote

Item van een hoet smecolen te wercken oft dragen ter naeste dracht gerekent ter halver straete vande poorte daer de lossinge valt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I schelling II grooten

Ende vande verste dracht van ‘t hoet >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I schelling VI grooten

Item van een duijst schaillien oft techelen vuijt het schip aen lant opde wagen oft slee ende vande slee oft wagen in huijs te wercken >>>>>>>>>>>>>>>>>> VIII grooten

Item van een hondert dobbel plevusen oft pannen te wercken als vooren >>>> 2 grooten

Item van een hondert enckele plevusen te wercken als vooren halff gelt/ te weten> I groote

Item van een duyst d’Yssel steen vuytte schepen aen lant ende voorts tewercken ende dragen oft doen slepen inde huijsen de drachten gerekent ter plaetse als vooren vande turff

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I schelling

Ende vande voorder drachten eene stuver meer

Item van een last droogen harinck vuyt de schepen aen lant ende vorts inde huijsen te dragen de voorss drachten gerekent ter plaetse als vooren vande turff >>>>>> X grooten

Item van een stro oft keete droogen harinck vuyte schepen aen lant ten huyse te dragen de drachten gerekent ter plaetse als vooren >>>>>>>>>>>>>>>>> 1 groote

Item van het hondert vande schaepsvachten vuyt het schip aen lant ten huijse te dragen de drachten gerekent terplaetse alsvooren >>>>>>>>>>>>>>>>. III grooten

Ende vande verder dracht eene groote meer.

Item van elcken deken coehuyden vuijte schepen ten huijse te dragen ende de drachten gerekent ter pletse als vooren >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> IIII grooten

Ende vande verder drachte noch eenen groote meer.

Item van een hondert hoornen vuijt het schip aen lant ende voorts ten huijse te dagen oft doen slepen >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>>>> II grooten

Item van een tonne fruyts vuijte schepen aen lant ten huijse te dragen de drachten gerekent ter plaetse als vooren >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> II grooten

Ende vande verder drachte een oortken meer //

Item van een stuck rosyn te draghen als vooren I groote

Item van twee stucken vygen voor een stuck rosyn gerekent I groote

Item van een tonne boters een tonne tras een tonne azyns een tonne olie een tonne vleesch een tonne zeepe een tonne keerssen oft roet ende een tonne vlas vuyt het schip aen lant ende voorts ten huyse te dragen oft theurl laste doen slepen IIII grooten

Van halve oft mindere oft oock van meerdere vaten naer advenant //

Item van een wo;sack vuyt een schip aen lant ende voorts ten huyse tedragen oft doen slepen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> III grooten

Item dan een peper baele oft gengbaer/ gember ? bale vuyt een schip ofte schuijte aen lant te werclen ende voorts ten huyse te dragen oft theurl laste doen slepen >>>> III grooten

Item van een kiste zuijcker van Bresil ende Madera vuijt een schip oft schuijtte te wercken ende dragen ten huijse oft theurl laste doen slepen als vooren >>>>>> VIII grooten

Item van een kiste Antillen te wercken dragen oft doen slepen als vooren >> 1 schelling

Item van een cannaster canneel te wercken dragen oft doen slepen als vooren > VIII grooten

Van een fardeel nagelen te wedrcken dragen oft doen slepen als vooren >>> 2 grooten

Van een quart nicache nagelen ende noten te wercken dragen oft doen slepen als vooren

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..> VIII grooten

Item van een fardeel met lywaet oft andere cremerie te wercken dragen oft doen wercken als vooren>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> VI grooten

Van een dobbel fardeel te wercken dragen ofte doen slepen als vooren > VIII grooten

Van een heel wit vat te wercken dragen oft doen slepen als vooren >> I schelling

Van een halff vadt >> VIII grooten

Item van een nagelvadt te wercken dragen oft doen slepen als vooren >> I schelling II grooten

Ende van een dobbele nagelvat >> I schelling VIII grooten

Item van een hondert pont ysers tzij oudt oft nieuw vuijt het schip aen lant ende voorts ten huyse te doen dragen oft slepen >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> II grooten

Item van een pack te wercken dragen oft doen slepen als vooren >> I schelling

Item van een vat met Nuerenburger ? waere te wercken dragen oft doen slepen als vooren

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> II schellingen

Item van een Spaensche coffer ende een Bossche kiste te wercken dragen oft doen slepen als vooren >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> VIII grooten

Item van een drooge pijpe te wercken dragen oft doen slepen als vooren>> IIII grooten

Item van een pack oft coffer van een wagen in een schip oft vuijt een schip op een wagen te wercken dragen oft doen slepen als vooren >>>>>>>>>>>>>>> VI grooten

Item van alle de voorgeroerde gespecifficeerde goederen vuijt de huysen houttuynen kelders oft diergelicke op sleen wagens te wercken draegen doen slepen ende van lande inde schepen oft schuytten te wercken zullen de aerbeyders hebben gelijck loon als vooren //

Item zoe wat aerbeijts loon hierboven niet gestelt oft vuijtgedruct en is hebben Bailliu Burchmrs Schepenen en Raiden voorn thenluyden gehouden ende gereserveert de macht ende authoriteijt om ter gelegender tijt ende so wanneer tselve te vooren soude mogen commen daerop oock een ordonnancie te maecken ende alle tvoorgeroerde gespecifficeert aerbeijts loon te mogen veranderen vermeerderen ende verminderen zoe als naer gelegentheyt ende veranderen des tijts in tyden ende willen/wylen bevonden sal worden te behooren //

Ga naar boven