Historische Vereniging Arnemuiden

Ordinantie van de weesmeesters 1642

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 21

Aengaende de Ordonnantie vande weesmeesters - Secretaris Schepenen ende den bode is deselve voorgelesen ende mede geaprobeert ende luijt van woort tot woort als volcht

November 1642

Van staet gelt vacatien ende salaris vanden weesmeesters Secretaris ende den bode vande weeskaemer midtsgaders vande ontfangers vande wess goedern.

Inden Eersten soo sullen de weesmeesters ende den clerck voortaen voor staetgelt van alle roerende goederen t’capitael van de actien inde Oostindische Compagnie alleene daer onder gerekent het aengeleijde Capitael genieten van een pondt tot duijss ponden toe twee groot te ponde sonder dat daerboven eenich staetgelt meer sal worden betaelt/

Des soo en sullen onder de roerende goederen niet mogen worden gerekent obligatien op landen ende steden schepen ende parten van dien Item geene paeijbrieven rentebrieven nochte oock eenige penningen geproveniert van eenige vercochte onroerende goedern noch oock de quaede schulden/

Item en sal maer staetgelt worden betaelt van t’gene boven de lasten wtschulden dootschulden ende legaten suijver is overschietende/

Soo wanneer eenige utcoopen oft accoorden tusschen de lancxlevenden ende de voochden van de weesen werden gemaect ofte dat den lanxtlevenden bij testamente ofte andersins mach volstaen met sekere somme wttekeren ? als wanneer de weesen sullen ghecomen sijn tot haere mondige jaeren ende daegen sal alsdan voor staetgelt weder betaelt van een pondt tot duijsent ponden toe een groote te ponde sonder meer alvoren als voren is gesecht dan soo de lanxtlevende terstondt sijne weesen metten vasten goederen begeerde te voldoen ende sullen in sulcken gevalle de weesen in geen staetgelt ghehouden sijn/

Ende soo wanneer de weeskaemer sal wesen geexcludeert sal voor staedt gelt weder betaelt alleendelijck twee ponden gvls/

Het voorss staetgelt sal werden verdeelt in drien daer van de weesmeesters die present sijn sullen genieten de twee derde parten ende den weesclerck een derde pardt/

De weesmeesters ende weesklerck sullen voortaen voor t’hooren ende sluijten der weesen rekeningen genieten van alle partien daer de ontfangers ontfanck loon van sijn treckende een blancke te ponde te verdeelen de drie vierde parten voor de weesmeesters ende een vierdepardt voor den clerck dies soo en sullengeen auditie gelt mogen genieten vande partien daer van sij eens staedt gelt sullen hebben getrocken/

De weesmeesters sullen voor alle extraordinare vergaderingen twelck is buijten s’woondachs ende s’vrijdaechs vanden negen ueren tot den elf ueren Item vanden drie ueren totten vijff ueren genieten drie schellingen vier gvls daervan de weesmeesters sullen profijtern twee schellingen den weesclerck acht grooten ende weesbode acht groote /

Van t’nemen van Inventarisse twelck niet min sal mogen geschieden dan bij twee weesmeesters ofte een weesmeester mette Clerck sal voor eenen halven dach drie ueren vacerende daer vooren gerekent betaelt worden aen elcken weesmeester respective eenen schelling en acht gvls aende weesclerck twee schelling gvls ende aende weesbode voor t’vergadern ende assisteren eenen schelling/

Ende voor eenen gheheelen dach dobbel salaris/

Soo wanneer de weesmeesters buijten de caemer sullen vaceren sullen profijteren voor elcke vergaderinghe ghelijck hier vooren van de Inventarissen is geschiet ende den weesbode eenen schelling/

Ende soo wanneer deselve buijten de stadt sullen vaceren t’sij op inspectie van landen die cavelbaedr moeten worden gestelt ofte andersins sullen telcken ontfangen voor eenen geheelen dach vijf schellingen ende voor eenen halven dach drie schellingen en vier gvls/

De weesbode voor eene heelen dach twee schellingen ses gvls ende voor eenen halven dach eenen schelling en acht groote/

Voor t’stellenvan twee ofte meer voochdensal betaelt worden drie schelling vier gvls te weten twee schell voorde weesmeesters acht grooten voorde weesclerck ende acht groote voorde weesbode/

Maer soo wanneer eenen voocht alleene wort gestelt ofte dat eenige vande voochden gestorven sijnde in des overledenen plaetse eenen anderen wierde ghesurogeert sal betaelt worden thien stuvers namentlijck eenen schelling voorde weesmeesters vier groote voode clerck ende vier gvls voorden bode/

Vant ontslaen van een ofte meer voochden sal betaelt worden eenen schelling en acht gvls waer van de weesmeesters sullen genieten eenen schelling de clerck vier grooten ende de weesbode vier groote/

Item soo wanneer eenige voochden eenige weese penningen onder haer sijn hebbende die sij tenweeskaemer bringhen sullen de weesmeesters ende weesclerck genieten voor t’opbringhen van ider hondert pondt eenen schelling voort aftellen van gelijcke hondert ponden eenen schelling te verdeelen als vooren van staetgelt is geseijdt/

 

Salaris vanden Clerck daer van hier vooren int particulier niet en is gesecht

De clerck vanden weesmeesters sal voort stellen vande weesen rekenige ende staeten ende alle andere besoeuigen (besoignen ) ghenieten van ider bladt schrijvens minuteren ende grosseren acht gvls/

Van t’doubleren ende copieeren van staeten rekeninghen ende diergelijck besoignen het autentiseren daer onder gerekent voor ider bladt IIII gr

Item van t’doubleren vande apostillen

Soo wanneer den clerck de weesen

Rekeningen ende staeten niet en sal hebben

Geschreven voor ider bladt I schelling

Maer den clerck die geschreven hebbend

En sal voor t’dobbleren vande appostille en

Niet mogen genieten

Voor alle wtcoopen accoorden appoentementen

Tsij de selve groot ofte cleen sijn ten

Reister int lange aen te teeckenen I schelling VI gr

Ga naar boven