Historische Vereniging Arnemuiden

Over de taakomschrijving van de poortsluiter

Zeeuws Archief  Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Inventarisnr. 685

Aan Mijne E: Heeren Bailliu Burgmrs ende Scheppenen der stat Aermuden in Zeelant all hijer.

Vertoent oetmoedelijck ende geeft te kennen  Eenen  Jan van Swollen  Cleermaeker hoe dat uwer lyeden kennelick is als dat den selfden gedijent de stat als poert sluijter den tijt van vijf jaeren waer af den selven verhoept  dat myn Ed: Heeren geen clachte en hebben van eenige onwillicheijt ofte obijentie ofte getrouwicheijt/

Ende naerdijen de offytie  nu tertijt weeder ooepen staet waer aff ick  verlaeten was tot mijnder onschult als ick verhoepe dat uwer H: wel kennelick is  ……. Tot  u l Mijne Ed: Heeren ende bidde u lieden naerdyen ick groedt gelt vertimmert hebbe en grote last van wyf en kinderkens de welcke ick gaerne soude  voert helpen tot Godts eere ende onser syelen salicher  Soudt willen verleenen de selfde offitie Ick verhoepe Mijne Ed: Heeren all sooe te dyenen dat Mijne Ed: Heeren geen acktie ? en sullen vinden om mij te verlaeten Dit doende Mijne Ed: Heeren salt doen werck van ………… en salt wel doen

Appostille:

Burchmrs Schepenen ende raiden op tInhouden dess gelet hebbende hebben den suppliant  gejont ende jonnen mits dess tofficie van poortsluyter op sulcke ordonnantie als hen by collegie  voorgehouden zal worden

Ende dat by provisie .

Actum op den XIIIen Jully XVctachtentich

My present

B.Cannoije

 

Opden naestlesten Jully 1580 pnt beyde brs Cornelis inde  Herpe  Jan Heyndricxz  Jan Symonsz  Ambrosius van den Boogaert Jan Adriaensz van der Bije  schepenen Aert Jansz  Aelbrecht de Graft  Heyndrick Adriaensz Cornelis Leynsz Pieter Cornelis Bonte.

Hans van Swol is by Wet ende Raet gejont ende geaccordeert tofficie van poortsluyter op zulcken voet ende ordonnancie als by de burchmrs  hem voorgehouden zal worden//

Inden eersten dat den poortsluijtergehouden zal zyn in handen vande burchmrs den eedt van getrauwicheijt te doene mitsgaders den brs ende andere vant collegie ten respecte van tselve poortsluijten ten gebiede te staene ende hem in alle onderdanicheyt ende vlyticheyt te dragen naer behooren/

Item zal gehouden wesen des savents ende des smergens telcken die clocke verlaten zynde terstont daer naer respectelyck de poorte te openen ende sluyten altyts in in presente van twee vander wachte ende  voorts telcken die poorte open gedaen oft gesloten hebbende de sluetels terstont over te bringen aende burchmr wiens beurte wesen zal die te bewaeren zonder die eenigen tyt tzy des daechs oft anderss by hem te mogen behouden op pene van terstontdaeraff gedestitueert ende verlaeten te worden/

Item zal voorts gehouden wesen tallen tijden vande nacht hem  bereyt  ende vlytich te vinden tot openinge der poorten tzy tot gerieff vande burgers oft andere diet van noode wesen zal zonder yet aff te mogen heesschen dan nemen ende verwachten de goede gunste van luijden/

Item zal voorts des avents voor tsluyten der poorten gehouden zyn  twee drie off meermalen te roupen ende hem te vougen in alle  …. Zoe van te wachten naer eenige burgers staende noch buyten oft onder wege wesende oft anderss/

Enden indient myn Heeren belieffde eenige andere ordonnancie opt poortsluyten te maecken zal beloven ende gehouden zyn die te onderhouden//

Ga naar boven