Historische Vereniging Arnemuiden

Overeenkomsten tussen het schippersgilde en het gilde van de pannelieden

Inventarisnr. 1059.

Overeenkomsten gesloten tussen de gilden en de pannering waarbij zij afspraken maken over de tarieven voor het tranporteren van zout, met bekendmaking van het stadsbestuur waarbij deze overeenkomsten ongeldig worden verklaard. 1584, 1594.

Drie stukken.

Op huyden den XIIIen february XV c vierentachtich zo zyn deken ende beleeders vande panneringhe dess stadt Arnemuyden ter eenre/ ende deken ende beleeders vande scippers ter andere zyde nopende tloon van tvletten van tgroff soudt aende keeten daeraft daeraft 2 maal de voorss scippers te weten van tcleyn ende ziber(zober) loon dat zylieden tot noch toe gheproffiteert hebben hen grootel. beclaecht hadden onderlanghe overcommen ende veraccordeert inder voughen ende manieren naervolghende dat de voorss schippers ledich wesende voortaen ghehouden zullen zyn den panneluyden neerstel. ende vlytelick te dienen om het sout aende soutkeeten te vletten met sulcken schepen alst de voorss panneluyden ende yederen van henluyden ghelieven ende betrachten zullen zonder dat de schippers eenighe buerte kortinghe oft dobbelinghe sullen moghen maecken ten waere dattet gebuerde dat twee ofte meer scippers bequame schepen tot vletten hebbende present waeren ende aenhoorden dat een panneman een scipper huirde in welcken ghevalle de scipper(s) ? pnt wesende ende aenhoorende zo verre zy bequame schepen hadden onderlinghe sullen moghen dobbelen wien tv. tvallen zal den panneman te dienen/

Item dat de voorss scippers vanden panneluyden van elck hondert souts te vletten proffijteren ende ghenieten zullen negen schellingen gr.vls. zonder meer wel verstaende dat zo verre den panneman tzy maer een quartier een halff hondert drie quartier een hondert oft vyff quartier groff souts en ladede den panneman alevenwel voor zes quartier ghehouden zal zyn te betaelen dies es oock bespreck(besproken?) dat zo verre den panneman twee resten ghecocht hadde(n) in twee schepen liggende ende dat de zelve twee schepen tzy te welsinghe oft hier voor dess stadt op tslyck by malcanderen laghen de voorss scippers te weten die telcken bevracht ende aengenomen zullen wesen ghehouden zullen zyn de zelve twee resten by een reyse ende aennemynghe te laden ende aende soutkeeten te vletten welverstaende dat de zelve twee resten met een paer meters ghemeten zullen worden//

Ende oft ghebuerde dat de voorss scippers sout inghenoomen hebben om te vletten deene dach opde zate ghecommen zynde sanderdaechs nyet ghelost en wierden daertoe goet weder ende bequamen tydt ghedient hebbende ende anderssins nyet sullen de voorss scippers van yederen dach dat zyl.inden ? voorss sanderdaechs op sate liggende ende nyet ghelost en sullen worden vande panneluyden ghenieten ende ontfanghen vyff schellinghen gvls/

Ende op dat dit jeghenwoordich accoordt zyn effect sortere ende nyet illusoor en blyve ende dat de schippers by redelicke aerbeytsloon leven ende die panneluyden wel deghel. ende vlitel. gedient souden moghen worden en sullen de voorss scippers nyet meer moghen heesschen van tvletten van een yeder hondert souts dan de voorss negen schell. gvls ghel. ooc de panneluyden nyet minder en sullen moghen bieden oft gheven dan de voorss negen schellinghen Op pene ende verbuerte van twintich schellinghen gvls Soewel by den panneman als den schipper te verbueren Sonder eenghe rechvoorderinghe T appliceren een derdendeel tot proffite van elcke neringhe oft gilden tweede derdendeel tot proffyte van officier en tderde derdendeel tot proffyte van den aermen dess stadt/

Ende dit alles by provisie ende voorden tydt van twee naestcommende Iaeren onder conditie dat dit jeghenwoordich accoordt by de Wet alhier ghautoriseert ende geappliceert zal worden

ende in Oorconde van tgundt voorscreven? is zyn dese by Jan van Huessen als deken ende Adriaen Jansz coster als beleeder van de soutneringhe midtsgaders Willem Maertensz. Bom Cryn Gillisz. alias Witte Cryn ende Marinus Pietersz. als beleeders van tscippersgilde ende oock hen sterckmaeckende voor den deken van tscippers gilde absent wesende ten daeghe maende ende Iare als booven onderteeckent

--------------------------------------------------------------

Wy schippers van Arnemuyden hiernae geschreven die dit met ons eigen handt onderteeckent hebben vergadert zynde op het schippers Caemer inde nieustraete deser stede hebben tsamen gestemt geaccordeert ende metten anderen vriendelicken gecontracteert op de voorss Caemer Alsdat van nu voortaen geene schippers van tgilde van deser stadt Arnemuyden hem en zal vervoorderen eenige eenige vracht te maecken onder de keeten aengaende tvletten zonder eer ende alvooren zy schippers gedobbelt zullen hebben Ende te bedingen van de panneman voor elck hondert souts twelff schellingen grooten Vlaems/ Zoo eenghe vande schippers in dit gilde zijnde min voor elck hondert souts bedingen ofte nemen wilde vande panneman zal verbueren tot prouffyte van tgilde de somma van twee ponden grooten Vlaems ende thien schellingen- groote voorden aermen deser stede Dit is aldus met gemeinder stemmen opde voorss Caemer geschiet/ Ende dat duer oorsaeck om dat de deken ende beleeders van tschippers gilde alhier versocht hebben gehadt aende deken ende beleeders vande panneringhe om tsamen dobbelinghe te hebben ende alzulcken redelicken loon als zy metten anderen conden accorderen int vriendelick Waerop Deken ende beleedres vande panneringhe zeyden inden naeme vande geheele panneringhe dat zy geene dobbelinghe begeirden toe te laeten maer begeirden de neringe vry te hebben

hoewel deken ende beleeders van het schippers gilde Inden naeme vande schippers presenteerden aen Deken ende beleeders vande panneringhe de zelve panneringhe tsamen te dienen voor andere Coopluyden want den eenen schipper zoe wel leven moet als den anderen ende dat op het een schip niet meer en is te seggen dan op dandere duerdien de schepen van alhier alle saeke geclopt ende gevisiteert worden tot middelburch ende gemerct oock boven dien dat in andere steden zoo ter Veere als Vlissinge ende andre tgebruyck ende ordonnancie is Dat men om alle vrachten dobbelt met de gemeene schippers Ende gildebroeders van alsulcken gilde Oirconden der Waerheyt hebben wy schippers dit elck bisondere met onse eigenen handen onderteeckent/ Actum op het Schippers Caemer opden twelfden Octobris XVc vierentnegentich in Arnemuyden/

Ongeveer met 16 namen / symbolen onderteeckent/

--------------------------------------------------------------

Alzoe ter kennisse van Bailliu Burchmrs Schepenen ende Raeden deser Stadt Arnemuyden gecommen is dat de gemeene schippers dess stadt hen onlancx vervoordert hebben met authoriteyte ende deur ontbiedinghe van deken ende beleeders van tvoorss schippersgilde vergaringhe ende zeker concept ende onderteeckinghe te maecken van onder de keeten aengaende tvetten dobbelinghe te willen maecken ende meerder loon aff te nemen naer heurl appetitie/ op zekere pene daerop malkandren verpeent alles sonder daertoe behoorl. authorisatie gehadt te hebben/ ende dat tselve genouchsaem monopolie maeckende ?? daer inne nootelick dient voorzien/ Soe hebben B+B+S+R voorn. voor eerst geannuleert ende te nyette gedaen annuleren ende doen express. te nyette gedaen annuleren ende doen express. te nyette mits dese tvoorgeroerde geconcipieerde ende onderteeckende van de voorss schippers houden tselve voor qualick ende tegen dauthoriteyt vande magistraet ende tegen den burgerlicke eedt by de voorss Schippers gedaen geschiet te zyn ende zulcx tselve nyett te connen tolereren maer te willen doen straffen naer verdienste volgens den last dienthalven den bailliu gegeven/ Interdicerende daeromme den voorss schippers ende allen anderen des noodt zynd van geene gel. vergaringhe oft concepte voortaen te vinden te doene ende maecken op pene gestraft te worden als monopoliemaeckers naer vermogen de rechten ende placaten daervan wesende/ Item dat voortaen van wegen tvoorss schippers gilde geene vergaderinghe gedaen oft gehouden en zullen moghe worden dan met kennisse ende in presentie van de overdeken ende zelven gilde op de boete van thien ponden grooten Vls. by deken ende beleeders vande gilde in huerl. eygen persoone ende goederen te verbeuren ende te diverteren een derde voor den officier een derde voor de stadt een derde voorde aermen ende voorts op pene dat van alsdan ende dan alsnu verclaert ende gehouden wort van onweerde alle tgene by de voorss deken ende beleeders oft het gemeene gilde in affwesen van de voorss overdeken gedaen ende geresolveert mochte worden/ Elck zegget den anderen voorts ende wachte hen van schade/

Gepubliceert ter peuyen der stadt Arnemuyden op den XXVen Octobris 1594//

------------------------------------------------------------

Eerweerdighe wyse discrete zeer voorzienighe heeren

Burchmrs Schepenen ende Raiden der stadt Arnemuyden in Zeelt

Verthoont reverentel. Cornelis Cornelisz. inden roode leeu innewonende burger dess stadt hoe dat hy voor eenen tyt van zeven Jaeren van de Tresoriers gehuirt heeft een erve inde docke buyten deser Stadt daer hy zyn timmerwerff gehouden heeft/ welcke erve hy suppl. in bet dan twee Iaeren nyet en heeft connen oft mogen gebruycken deur tverhoogen van tslyck aldaer/ 

Ga naar boven