Historische Vereniging Arnemuiden

Rekest bakkersgilde betreffende bakken van brood met te weinig gewicht - 1584

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1029

Aende Eerweirdige Wyse ende zeer voirsienige heeren Bailliu Burchmrs en de Schepenen deser stadt van Arnemuyden

Verthoonen in alder Reverentie aende uwe Eerw; de overdeken brootwegers mitsgaders deken beleeders ende de ghemeene gildebroeders van ’t backers ambocht binnen deser stede hoe zyluyden dagelicx grootte clachte hooren deur dien dat de backers alhier ofte sommige van hun geven het XIIIe broot toe/ Dwelck gegeven wort de machtige ofte de rijcke die veel broots halen maer de schamele backers commen daermede qualick toe die de macht (mogelijkheid) niet en hebben om een last terruwe /terwe te coopen oock wert hier by meest gefraudeert/ de schamele gemeente ende den Reysenden man daerop dese stadt meest staet die een broot ofte twee coopen om tschepe te eten ende seggen siet wat cleynder broot backtmen hier T’Arnemuyden zonder dat die weten van ’t XIII en broot want die ofte andere schamel luyden wel van doene hebben een ofte andere schamel luyden wel van doene hebben een ofte twee brooden maer niet een dosijn dat zy een broot zoude toe hebben al twelck is een groot bedroch ende faulte gelyck die van Middelburch tzelvin hun stadt wel vernomen maer hebben daerin strax voorsien alst blyct by copie autenticq hier aenvolgende ??

Alzzo oock bevonden ende gebleken is in het casteel van Zeeburch byden capiteijn alsdat inde soetelaers kelder tbroot van twee stuvers van Middelburg gecomen zynde veel te licht was/ Is tzelve byden voorss Capitein gerapporteert aende heeren van Weth(ouders) van Middelburch die den backer van tzelve broot voor hun ontboden hebbende den zelven backer verclaert heeft alsdat hij tbroot maer gebacken hadde op zeven oortkens / Dwelck by den heeren verstaen zynde hebben daerin voorsien als voorseyt is / Dwelck oock alhier tot Arnemuyden wel geschiet is alsdat zeker backers oock tbroot gebacken hebben op zeven oortkens ende dan zoo naer der Nuese/ Ter neuzen opde Schansse gesonden ende oock opde schepen van oirloghe inde vlote ende anders ende de backers alzulcken broot alsdan gebacken hebbende dickmael een broot gebacken zynde op zeven oortkens vercoopen aende passagiers jae oock wel aen haer eygen burgers voor twee stuyvers al grotelicx tot scande ende blamatie van tgilde ende de stadt alst tzelve zulcx bevonden wordt met noch meer ander Inconvenienten te lanck alhier te verhalen / Ende alzoet een zaecke van quaden consequentie is ende de Remonstrantie tzelve hebben ghewaer geworen en hebben om huerluyden eedts halve niet connende gelaten uwer Eerw: by Requeste aen te dienen ende te kenne te geven/ Al desen gemerct keeren zy Remonstranten aen uwer Eerw: ernstelick versouckende dat uwer Eerw: believe op de zaecke te letten ende daervan te doen expedieren acte in forme waerby alle backers wonende op Arnemuyden van nu voortsan by uwer Eerw; Geinterdiceert wort gheen XIIIe broot meer toe te geven oft eenighe meel bloeme oft gelt in plaetse van dien maer datse hun broot zullen backen naer de ordonnantie diemen huerluyden geven zal op peyne van telcker Reyse als contrarie bevonden wordt te verbueren twee pont groote vlaems/ De zelve somme te diverteren in vier deelen te weten deerste deel den armen deser stede tweede deel den officier ’t derde deel tot proffyte vande brootwegers die gehouden zullen zyn met den officier de executie te doen tegens die defaillanten oft misbruyckers zoo menichmael

Alst ghebeurt ende bevonden wort datter misbruyck is ende het Resteerende deel tot proffyte van tgilde Hierin implorende uwer Eerw: goede hulpe Raet ende assistenticie tot voorstant van tgilde eere vande stadt ende tschamel gemeente welvaert Dwelck doende ……

De Bailliu Burchmrs ende Schepenen ende Raedt deser stadt van Middelbuch considererende de fraulde ende bedroch dagelicx gebuerende onder de gemeene Supposten vande backers zoe binnen deser stede van Middelburch als op Arnemuyden toecommende duer toegheven van tderdthienste broot ofte anders Overmits welcke toegheven zyluyden tbroot nyet en backen op zyn gewichte volghende dordonnantie vande weghemeesters daer duere de gemeene luyden zoo van binnen als van buyten nyet machtich zynde broot by menichte ofte int tgetal te halen grootelicx gedefraudeert wordden deur dyen zyluyden by een twee ofte drye tseffens maer halende geen broot toegegeven en werde ende by die haer gewichte nyet en connen ghecrygen hebben daeromme by gemeene accoord vande supposten ende gildebroeders vande backers binnen deser stede ende op Arnemuyden eendrachtelick over ghedragen ende overdragen midts dyen dat van nu voortaen nijemandt wye dat hy zy doene tambocht ende neeringe van backen oft broot vercoopen binnen deser stede van Middelb: ende op Arnemuyden ofte iurisdictie vandien en sal mogen toegheven eenich tderthiesten ofte anders tzy de herbergiers luyden van binnen ofte van buyten te water oft te lande reysende maer sal gehouden wesen zyn broot te backen naer de Ordonnantie byde weghemeesters deser voorss stede op tgewichte gemaeckt op de boete van twee ponden groote vlaems telcke reyse te verbueren als hy bevonden werdt des contrarie te doene te gaen de selve boeten in drien den heere een derdendeel de gevangenen in Middelb; een derdendeel ende hier van sullen ondersoukers wesen de Baillieu deser stede ende Brootmeesters Actum ten Rade opden 10e novembrys duisent vijfhondert vierentachtentich onder stont mij pnt ende ondergeteykent ? Handtekening

Gheteeckent volgens het principael ende met dess bevonden te accorderen bij mij

Handtekening

Ga naar boven