Historische Vereniging Arnemuiden

Staat van vergoedingen voor het vervoer per schip (soldaten / materiaal) - zj

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1375

 

ORDONNANTIE WAER NAER SCHUIJT ENDE SCHEEPSVRACHTEN IN VERVOEREN VANDE ruijteren soldaten ende andere des gemeene lants behouften van d’eene plaetse in dandere betaelt sullen worden vanden eersten Martij totten eersten novembris ende vanden eersten November totten eersten Martij den vijffden penninck meer/ Ende sal elcke schuyte oft schip naer den groote van synen last ontfangen als volgt:

1.  Het sal den magistraeten off commisen vrijstaen aen te nemen schepen van alsulcken groote ende sterckte, als sy tot dienste vant landt sullen bevinden noodich zonder dat yemant den selven aengenomen sal mogen  wtloten kavelen ofte beurte molesteren//

2.  Item sullen de vier grootste partyen schepen twee dagen moeten leggen boven den dach dat sij aengecommen sullen sijn sonder eenich leggelt daervooren te ontfangen / Ende die twee partyen vande cleijnste schepen sullen eenen dach moeten leggen sonder dach off leggelt boven den dach van haer aencompste als voren

3.  Item sullen de dachgelden nijet loopen naer dato dat sij sullen gelost sijn waervan Sij gehouden sullen wesen recognitie te bringen vande Commys oft magistraet Ter plaetsen daer sy gelost hebben //

 

5.* Item indyen de schuijten ofte schepen gecommen synde ter plaetse ende op de selve Bevracht syn aldaer van wegen het gemeen landt opde havenen daervan sy syn ofte Op naerder havene tusschen beyden weder bevracht worden sullen noch halve vracht ontfangen opde haven daer sy lossen maer voorder ofte ter syden buyten den wech vaerende die van heure Stadt es streckende sullen sy geheele vracht hebben van tgene dat sy buyten oft vuyt haeren wech vaeren moeten/

 

6.  die schuyten ofte schepen die met amenitie van Oorloge ofte eenige ander behouften vanden leger bevracht wordden sullen met dachgelt betaelt worden naer de groote van de schepen in conformiteyt vande Ordonnantie sonder dat sy ijdt van het verseylen sullen mogen heysschen//

 

7.  Ende sullen alle schippers ofte schuytvoerders gehouden syn soo veel volcx ofte andre vracht inne te nemen als sy ter discretie vande magistraeten ofte Commysen laden stouwen ende innemen mogen op pene dat by gebreke van desen tselfde aen haere vracht afgetogen ende vermindert sal wordden/

 

8. Item sal in alle steden byde dekens vande schippers gildeende eenige deur de Magistraet  daerbij vougen pertinente lyste gemaeckt wordden vande groote vande lasten van alle de schuyten ende schepen welcke de schippers ofte schuytvoerders van haere gilde hebben ende tot dienste vande lande bequaem syn ende sal de dubbel vande selve lijste aende Gecommitterde Raden vande Heeren Staten van Zeelant overgesonden ofte gelevert ende jaerlicx vernijeut worden/ doch indijen middelertyt yemant syn schip oft schuyte mochte vermangelen ofte verandren sal sulcx byden dekens opde rolle verandert   ende medeonder haere attestatie aende Commisen overgelevert wordden//

 

9.   Tgene alhier van Middelburch opde gestelde plaetsen is geseyt tselve wort van alle andere mede naer advenant verstaen //Als te weten by exempel soo een schip compt te reysen van Dordrecht op Gorcum, sal hebben soo veel als die van Middelburch affgetogen soo veel als die van Middelburch hebben op Dordrecht soo die van Dordrecht commen te reysen naer Oostende sullen eerst genijeten soo veel als die van Middelburch hebben op Dordrecht ende wederomme zoo veele als die van Middelburch hebben op Oostende //

 

Concordat                Collatione facta

 

Handtekening               De Jonge ..

 

*  Het getal 4  ontbreekt in de opsomming 

Ga naar boven