Historische Vereniging Arnemuiden

Taakomschrijving van de secretaris deel 2

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Inventarisnummer 691

Ordonnantie en Leijste van Salaris

Van den Secretaris gemaeckt bij

Burchmeesters Scheepenen en Raden

Der stadts Arnemuijden in Zeeland voor den

Secretaris deser stadtsvierschaer en

Policie griffier vande weescamer

Landrecht cleyne saecken ende in

Cas van fraude van den gemeene

Lantmiddelen ontfanger van het comptoir

Van namptissement  en weespenningen

Alles met den aencleeve van dien

Sooals den overleden secretaris tselve

Heeft bedient gehadt op na volgende conditien

 

Den secretaris sal dese ampten ontfangen en becleeden met alle behoorlycke respect aen syn meesters inde voorn: bedieninge te toonen gelyck oock deselve hem sullen geven syn respect hem competerende ende de gemeynte insgelijcx hem daervoor te doen erkennen ende in allen deelen in behoorlycke consientie mainteneren en tot dien eynde hem werde gegeven een acte ad vitam ten sy van  misdaet die meriterende hem te moeten verlaten

 

Ende alsoo in voortyden de secretarissen hebben gequalificeert geweest tot  raden deser Stadt ende de ondervindinge heeft geleert dat somtyds tweespalticheden syn opgeresen en onlusten gevoet omde welcke redenen als oock andere voor desen vastgestelt ende geresolveert is nu en in toecomende vastgestelt sal syn en blyven dat geen secretaris nu synde oft namaels comende oijt sal hebben te pretenderen oft mogen aenvaerden het voorn: raetschap op pene dat sal vervallen van syn voorn: ampten, alwaert dat het minste vant collegiec.f. weyniger getal daertoe quam te protesteren.

 

Maer sal den selven in cas van eenige verschillen ofte onlusten tussen de regeerders vallende ( diet Godt vergoede)moeten syn en blijven neutrael sonder  den een oft ander te mogen toevallen maer worden tot tot eenicheijt sonder dat oock d’een oft ander partie hem oversyn neutraliteijt en sullen mogen vercorten oft troubleren in syne bedieninge, maer hem die in alle rust ende orde laten exerceren sonder ijmand tegeseggen

 

Den selven secretaris ofte syne successeuren en sal noijt ofte oock niemant anders te mogen pretenderen te woonen opt stadthuys.

 

Maer sal hebben een sleutel vande voordeur en sijn comptoir omme daertoe te hebben vrijen af en toeganck na syn wel gevallen.

 

Voor syn boucken pampier perckement inct en was vijf ponden.

 

Ende voor den jaarycke tractement pond 8 : 6 : 8 gvls

 

Den selven sal vermogen te hebben ende houden  eenen gesworen clerck tsynder hulpe sonder coste vande stadt.

 

Sal oock sonder stadtscosten overstellen ofte doen overstellen alle resoluties van Wet en Raet accoorden ter weescamer ende anders in hare behoorlycke registreren te weten die noch in minute leggen en noch niet over en syn gestelt en soo daertoe registers int comptoir te weynich sijn sullen hem van date deses van stadswegen sonder synen coste deselve gelevert worden en telcken vergaderinge de oversettinge geschiede sonder meer te laten.

 

Den selven sal oock gehouden sijn alle acten van termynen sententien copien van overgediende stucken in vierschaere  Ballinckschappen des saterdaeghs gegeven moeten gereet hebben des dysendaechs  daeraen opdat de procureurs des woondaechs door hare clercken ofte andere die deselve van noode hebben hun daer van sullen mogen dienen soo wel vande secrtarij weescamer Landtrecht cleyne saecken ende froude van slandtsmiddelen gelyck oock de procureurs niet en werden gehoort ten sy deselve de leste acte vande rol overleggen ende vertoonen tot naester vierschare.

 

Gelijck sij oock mede alle verbintenissen transporten contracten paybrieven en wat voor schepenen gepasseert en met hunne segelen besegelt wort mitsgaders preferentie brieven datelyck off binnen weynich dagen al besegelt ende in goede ordere  expedieren opdat de goede ingesetenen in hun goet recht niet en worde vercort maer hunl: vande selve instrumentem connen dienen na behooren.

 

Solvit het Salaris vanden secretaris ter vierschare en policie lantrecht cleyne saecken in cas van fraude

 

In den eersten sal hij van alle Requesten te stipuleren het sy deselve een ofte meer persoonen aengaet, oock of die op een oft beyde syden beschreven sijn voort schryven

Ende …   hebben                                                                                                pond 0 : 4 : 0

 

Ende die niet en ?? obtineren                                                                             pond 0 :  2 :  8

 

Voor eene appostille op een requeste tsij die aen Wet en Raet ofte

Wette is gepresenteert                                                                                       pond 0 :  1 :   8

 

Voor aenstelleri  vanden  eysch                                                                        pond  0 :  1 :   8

Voor een simpele acte uijt het vierschaerbouck  tsy

Eysch van replyck ofte duplyck                                                                        pond  0 :  1  :  8

 

Voor een acte van pleydoye met het

Appointment disposityf                                                                                   pond 0  :  2  :  0

 

Voor een acte inhoudende eysch replyck en duplyck

Etc. met de condemnatie                                                                                    pond  0 :  2 : 6

 

Voor het Ballinckschap daer op te stellen                                                         pond   0 :  3 :  0

 

Voor een procuratie op een ofte twee sijden

Beschreven met het segel                                                                                  pond    0 :  3  : 4

 

Voor een Borgers brieff                                                                                    pond     0 :  3  : 0

 

Voor een soutbrieff sonder cleyn segel                                                             pond     0 :  0 :  9

 

Voor minute ende copie autentyck

Van een testament sonder zegel                                                                        pond      0 :  8:  4

 

Voort schryven van een conditie van een huys

Keete erve ofte landtvercoopinge                                                                     pond      0 :  6  : 8

 

De copien                                                                                                          pond      0 :  3  : 4

 

En soo den coop niet door en gaet van de conditie                                          pond      0  :  3 : 4

 

Voor syn dachgelt van een partie                                                                     pond     0 : 10  : 0

 

Alser 2 oft 3 syn                                                                                               pond     0 :  12 : 0

 

Ende 4. 5 oft 6 sijn                                                                                           pond     0  : 13  : 4.

 

Voor schryven vande caerten                                                                           pond     0  :  3  :  4

 

Voor een transport  gurant  paij ofte rentebrieff

Te beschryven ende het francys met was was sonder segelen                        pond      0  : 4  :   0

 

Des sal den secretaris tot segelen nemen alle maenden dry besondere  Burgemr: en Schepenen te weten deerste maent beyde de Burgemr en Schepenen  de ander maent de dry volgende schepenen de leste maent de leste schepen met de twee Burgermrs en soo vervolgens des soo vande dry heeren diens beurt dat is absent is sal ijmant anders syn plaets becleeden blijvende het segelgelt echter voor den  genen diens beurt dat het is.

 

Voort t ‘Register houden vant selve                                                                 pond     0 :  1  : 8

 

Voort schryven van een preferentie met francys ende minute                         pond     0  : 12 : 0

 

Voor aenteyckenen van een arrest                                                                   pond     0  :  1  :  6

 

Item sal den secretaris van elck bladt aen beyde syden beschreven met  goet leesbaer schrift van 20 regels op een syde niet min maer wel meer ende soo aen alle voorgaende acten als alle andere geschriften hier niet gespecificeert, en wort verstaen de leste syde voor vol te moeten betalen alwaert maer eenige regulen daer op en stonden                               pond     0 :  1  : 0

 

Ende de copien                                                                                               pond    0   :  0  :6

 

Maar alles wat hij voor de stadt sal schrijven en sal hy geen salaris van trecken.

 

Voor visiteren van een verongeluckt persoon                                               pond   0  :   1  : 8

 

Buyten de stadt                                                                                              pond   0 :   3  : 4

 

 Van staetgelt vacatie ende  zalaris vande weesmrs den clercq ende den bode van de weescamer mitsgaders van de ontfangers van de weesegoederen.

 

In den eersten soo sullen de weesmrs ende weesclerck voortaen van staetgelt van alle roerelycke goederen tcapitael van actien inde Oostindische Compaingie  alleene daeronder gerekent het aengeleyde capitael genieten  van 1 pond tot pond 1000: --  2 grooten te ponde sonder dat daer boven eenich staetgelt meer sal werden betaelt.

 

ORDONNANTIE  EN LIJSTE VAN SALARIS VAN DE SECRETARIS DER STAD ARNEMUIDEN IN ZEELAND  1768

 

Ordonnantie en Leijste van Salaris van den Secretaris, gemaekt bij Burgermeesters Schepenen en raden der Stad Arnemuijden in Zeeland voor den Vierschaar en Policie Weescamer Kleijne Saken ontfanger vant Comptoir van Namptissement en Weesepenningen

 

Burgermeesters Schepenen en Raden der Stad Arnemuyden in Zeeland van tijd tot tijd vernemende dat de ordonnatien bevoorens op het salaaris den 19 Febr: 1669 gemaakt ende geemaneert ten meeste delen in ongebruijk is geraakt waardoor in veele jaren aan ons is vertoont dat de de wijse van Extendeeren van de voorige Secretarissen niet uniform nog eenparig maar willekeurig was geworden – Hebbe ? ten eijnde te voorsien tegen de inconvenienten die daar uijt nootsakelijk moeten voortspruijten; en opdat aan de Eene Sijde den Secretaris behoorlijk moge worden gesalariseert en aan de andere sijde de goede ingesetenen, niet worden beswaard, ende uijt anderen consideratien na voorgaande deliberatie goetgevonden  met derogatie van alle voorgaande ordonnantien en Leijsten van Salaris te arresteren, gelijk gearresteerd word bij desen , de onderstaande ordonnantie en Leijste waar na sig den Secretaris en een jegelijk zal moeten reguleren.

Den Secretaris zal verpligt zijn te geven aan Burgermrs Schepenen en Raden en alle andere hun behoorlijk Respect, gelijk ook deselve zullen verpligt zijn aan hem te geven en in de gemeijnte insgelijks te doen maintineren.

Ingeval onverhoopt, eenige verschillen ofte onlusten tuschen regeerders mogten vallen, zal den Secretaris zijn en blijven neutraal ene de partijen moeten Raden tot eenigheijd, en over zijne neutraliteijt hem op geenderleij weijse moge verkorten ofte benadelen, in zijn persoon nogte ampt, maar hem in alle manieren vredig laten exerceren sonder imands tegenseggen.

Den Secretaris sal geen ?? Tractement genieten, en voor sijn Comptoir behoeftens jaarlijks van ………………………

Dog alle Registers en boeke ter Griffie en verders alles wat boven het ordinair is, sal door de Stad moeten werden gelevert en betaald gelijk als van outs.

 

Nog sal aan de Secretaris werden betaald voor het collecteren van Stadsimposten de Somme van ses ponden vls jaarlijks

 

Voor alle Commissies zal extra werden betaald na

Middelburg                                              pond  0   :  3   : 4

Na Veere                                                  pond  0   :  5   : 0

Na Vlissinge                                            pond  0   :   6  :  8

 

Alle andere en verder commissie na rato.

 

Den Secretaris zal mogen hebben een geswore klercq des noots, dog niet anders als op zijn eijgen Kosten.

Zal ook zonder Stads Kosten moeten overstellen en doen overstellen alle resolutien van Weth en ook van Weth en Raad,

Alle Actens uijt de Vier Schaar Rolle zal den Secretaris des Woensdags voor de Procureurs moeten in gereetheijd hebben

Gelijk ook alle andere actens en verbintenisse, Transporten Schepen Schult en Paaij brieeven en alle andere instrumenten , in weijnig Dagen zullen moeten in gereetheijd zijn, om te konnen werden affgegeven.

 

Salaris voor den Secretaris ter Vierschare & Landrecht

 

Voort aen stellen van een Saak                                    pond  0  :   4  :   0

Voor het brengen ter Rolle van alle actens

Appoinctemente, conclusien vonnissen

Zoo inter locutoor als difinitiven

Behoorlijk geschreven 20 regels                                 pond   0  :   8   :  0

De Copien per blad en versogte stukken                    pond    0  :   1   :  0

De Procureurs en zullen niet vermogen elkanderen stukken over te geven en op geenderleij weijse in de vierschaar mogen dienen op paene van dubbel salaris voor den Secrfetaris te verbeuren

Voor over staan van jeder saak                                   pond   0  :    2   :   0

 

Voor alle actens uijt de vierschaar

Rollen                                                                          pond   0  :    2   :   0

 

Fornissement van Stukken                                          pond   0  :     1   :   0

 

In schriftelijke Processen                                            pond    0  :     1  :   6

Taxatien van Coste   te ponden                                   pond    0  :     1  :   0

Recipissen van Stukken                                              pond    0   :    1  :   0

Voor het stellen van een ballingschap                        pond    0   :    4  :   0

Voor het affvragen van getuijgen

Per uur                                                                        pond    0   :    3   :   0

De Heeren Schepens per uur                                      pond    0   :   2    :   0

Ter Huijse dubbelt geld is het nootsakelyck

Voor alle missiven aan Collegien en Letteren

Requisitoriaal                                                             pond    0   :    3    :   4

Voor het schrijven van alle kaarten                           pond    0   :    10  :    0

Voor alle vacatie voor heeren Schepenen

En Secretaris voor een helen dag                               pond   0   :     10  :    0

Eenen halven dag te Rekenen                                    pond    0 :       5   :    0

Vier uuren voor eenen halven dag

Buijten de Stadt het na toe gaan en weder

Om komen daar onder te rekenen

Alles wat overjarig is op te soeken

Extra te betalen

Voor een Extra vierschaar in de vacantie

Oft buijten ordinairis Reg. Pond     1   :    1  : 0

 

 

In cas crimineel materemonieel en Injurie zaken dubbel salaries

 

Boedels en goederen te versegelen en inventariseeren

 

Voort versegelen van Goederen voor

Een uur ofte minder                                                   Pond  0  :   0   :    0

Voor Heeren Scheepen                                              Pond  1  :   0   :    8

Den Stadsboden                                                         Pond  0  :   1   :    0

Langer als een uur en buijten de Stad na Rato

 

Kleijne Saken

 

Voor aanstellen van de saken                                   Pond   0  :    3   :   0

Voor de conclusie aan te teikenen                            Pond   0  :    1   :   0

Zullen commissarissen zig moeten vergenoegen met het Salaris van den Stad

Buijten Saterdag dubbelt en buijten Costen der Stad

N.B. geen Saken boven de 25 gulden zullen mogen werden aangenomen

 

Den Secretaris zal te vooren behoorlijk moeten kennisse hebben van de Saak van betrek oft zal niet mogen den Regtdag dienen.

 

Van Geabandonneerde Insolvente Boedels

 

De goederen van de geabandonneerde Boedels, zoo insolvent als ten Sterff ?

Huijsen zullen door den Secretaris werden gesequestreert en genieten

Voor de acte van Repudiatie en

Sequestragie van jeder                                               Pond   0  :    3     :   4

Den Bailliu voor den uijtban                                     Pond   0   : 15     :    0

Den Secretaris voor alle penningen

Genamptiseert en aangeschat te

Ponde                                                                         Pond   0  :   0      :    6

De Heeren Schepen en Secretaris

Voort maken der Preferentie                                     Pond    0  :  10     :    0

Voor het  Registreren der selve                                 Pond    0 :   13     :    4

Voor een decreet brieff                                              Pond    0 :   16     :    0

Voor het Registreren                                                  Pond    0  :   8      :    0

Voor was en Parcament                                             pond     0  :   3      :    0

 

Verkoopinge van onroerende    goederen

 

 

Voor het stellen en schrijven

Der kaarten                                                                Pond     0  :   10   :    0

Voor vacatie van jeder palm Slag                              Pond     0  :   10   :    0

Voor Een Conditie                                                     Pond     0  :    10  :     0

Voor jeder Copie                                                        Pond     0  :    5    :    0

Voor Stad Unie ofte ponde geld

6 groten te ponde

Voor den Armen deser Stad

1 Grootje te Ponde

Voor vacatie van Schepenen ofte

Weesheren jeder                                                       Pond      0 :   10   :  0

 

 

Transport Schepen Schult en paaijbrieven, het oversetten

Van de gemeten land hofsteden Keeten en alles

Wat getranporteert en betaeld zal werden

 

Voor het maken van een Transport

Schepen Schultbrieff                                                Pond     0  :   6    :   0

’t Registreren der selven                                          Pond     0  :    3    :   0

De Heere Schepens                                                  Pond     0  :    3    :   0

Was en Percamente                                                  Pond     0  :    2    :   0

Voor twee in een Transport de

Helft meer

 

Voor drie en meerder huijsen Dubbelgeld

Voort Registreren van alle Documente

Dienende tot de Transporte  voor

Ider der selve                                                          Pond    0   :   3   :    0

Voor oversetten van jeder gemet

Land                                                                       Pond    0   :    0   :    6

Voor alle Transporten van vaste

Goederen publicq buijten dese Stad

Met den Stokke verkogt voor den

Secretaris dubbelde Legies/leges

En van de gemeten van oversetten

Van jeder gemet                                                  Pond    0  :     0    :    6

 

Zoo menigmaal de vaste ponde

Werden overgeset                                              Pond    0   :    10   :    0

 

 

Voor het Borger  Regt

 

In navolging van die van Middelb:

Zal geen borger werden beedigt

 

Voor dat bij Request aan weth en Raad

Daar toe is geadmitteert en aan de

Stad moeten betalen                                         Pond  0  :   6    :    8

Voor een Request te Registereren

En apostilleren                                                 Pond  0  :   5    :     0

Voor het affnemen van den Eed                      Pond  0  :   6    :     0

Voor het aantekenen van den Eed in ‘t

Borgerboek                                                     Pond   0  :   3    :     0

Den Boden                                                      Pond   0  :   1    :     0

 

 

Voor alle Bediende voor

het affnemen van den Eed

 

Voort doen van den Eed voor twee

Heeren wethouders en den Secretaris

Ieder 2 schellingen dus                                Pond    0   :   6    :   0

Voor het aantekenen van den

Eed int Borger boek                                     Pond    0  :   3    :    0

Den Boden                                                   Pond    0  :   1    :    0

 

 

Salaris van het maken en

Passeren van alle Instrumenten

Zonder verschot ofte zegels..

 

Voort maken van Testamente uijterste

Wille hoe genaamt                                    Pond     0 :   10  :   0

Voor de Copien                                         Pond     0 :   5   :    0

En voor alle andere  Instrumente

Als Adestatien procuratien en

Insinuatien oft arresten                             Pond     0  :   6   :    0

Voor alle requesten                                   Pond     0  :  4   :    0

Appostillen                                                Pond     0   :  1   :    4

Voor een Tolbrieff                                    Pond     0    :  3   :   4

Voor een zoutcertificaat                           Pond     0    :  1   :   6

Voor een Turffcertificaat                         Pond     0    :   1   :   6

 

Van Staadgeld vacatien van

Heeren Weesmeesters en den

Griffier

 

Alsoo aan weth en Raad is vertoont

Dat voorgaande Secretarissen zig

Geheel niet hebben gereguleert in het

Ontfangen der Leges, na de ordonnantie

Bevooren gemaekt en hoewel daar in

Een egale voet moeste werde gehouden

Soo is na rijpe Deliberatie goedgevonden

Het ordonnantie ter weescamer te laaten

Soo als het selve jegenswoordig is

Behalven dat in de Leges de navolgen-

De een Egalen voet sal werden onder-

Houden, en moeten werden ontfangen

En betaald,

Voor het stellen en Schrijven der

Wees rekening en inventarissen

Behoorlijk gedaan bijde Sijden            Pond    0  :  1     : 0

De copien per blad                               Pond    0  :  0    :  6

 

 

 

 

 

Soo den Griffier de weese rekeningen

Niet heeft geschreven voor het doubele-

Ren en appostileren, ieder bladsijde       Pond  0 :  0 :  2

 

Voor ’t aanstellen van twee voogden

Met den Eed                                           Pond  0 :   5 :  0

Een derde voor den Griffier

 

Voor’t schrijven van een acte in het weesboek    Pond 0  :   4  :  0

Voor alle accoorden ter weescamer                     Pond  0  :   6  :  0

Voor de copien der selve                                     Pond   0  :  3  :  4

Ontslag der voogden en weesen

Ter weescamer                                                    Pond   0  :  4  :  0

1/3 voor de Griffier

Voor’t Schrijven der Acte                                  Pond   0  :   4  :  0

Roijeren der acten                                               Pond  0  :   1  :   0

Den Boden                                                          Pond  0  :   1  :   0

Voor vacatie van Heeren Weesmeesters

En Griffiers binnen de Stad een heelen

Dag                                                                     Pond  0  :   6   :   8

Een halven dag                                                   Pond  0  :   3   :   4

Buijten de Sytad een derde meerder

Voor’t ontfangen van obligatien der

Weesen                                                              Pond   0  :   1   :    0

Zoo de voogden die ontfangen  voor de

Recipissen                                                         Pond   0   :  0   :    6

 

En zal als van ouds geen Notaris nogte Procureurs en  wie het zijn mag binne dese Stad ofte onderhorige jurisdictie mogen maken eenige Instrumente hetzij Testamente Codicillen Adestatien Procuratien Rekeninge Scheijding  nog deijlinge van boedels in Sterfhuijsen sonder consent van den Burgermeetser en Secretaris en aan hem te vooren te hebben betaelt de legis vooren gemeld op eene boete van drie ponden vls: te verbeuren zoo wel bij den maker als die een ander gebruijkt tot het vooren gemelde te maken en te passeren ; een derde voor den aanbrenger en een derde voor den Bailliu en den Armen deser Stad en eenderde voor den Secretaris.

Aldus geresolveert en gearresteert int Collegie van Weth en Raad n den 14 December 1768 en van alle de Present sijnde leden onderteijkent.

Maarten Adriaanse

Pieter Geene

Jacob van Kas Jan Fredr: Plaserie ?

Adriaen Joose

Aaron ? Haaij

Jacob Quinten ?

Salomon van Eenennaam

 

Mij Present

Casper Visser

 

Eed der Secretarissen

 

Alzoo ik Secretaris bij den Bailliu Burgemeesters en de Schepenen  en Raaden der Burgstad Arnemuijden gecoren ben ende mij het Offitie gegonnen ende gegeven hebben tot haarlieder wederzeggen ende beliefte zoo zweere ik in mijnder Offitie geregtde te handelen  geene secreten te openbaaren die bij den Wethouders binnen in besloten Camer geraempt ofte geproponeert zullen worden allen die Sententien niet anders te schrijven dan bij sententien uitgesproken ende belast zal wezen ende eenijgelick in als sonder simulatie fauveur door gifte ofte gaven  te dienen ende om behoorlick salaris des verzocht zijnde acten ballinckschap regte expedieren metten eersten als mogelick zijnde ende voorts der Stad gehouwe ende getrouwe te wezen Ende in alle haeren Vrijheden ende gerechtigheden vooren te staene ende te helpen is ’t mogelijk vermeerderen indien daar nog eenige te vervallen comen ende het Contoir met de Secreten dersever Stad getrouwelick te bewaren ende voorts alles te doene dat een getrouwe Secretaris schuldig is te doene.

Zoo moet mij Godt Almachtig helpen

Ga naar boven