Historische Vereniging Arnemuiden

Verordening betreffende de schippers ( het Sint Jacobsgilde )

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1019

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden

Register van verordeningen op de ambachtsgilden inventarisnr. 1019

 

Allen den ghenen die dese jegenwoirdighe zullen zien oft hooren lesen/ Bailliu Burchmrs Schepenen ende Raeden der stadt Arnemuyden in Zeelant/ Saluyt doen te weten dat wy ten ernsten versouck ende begeerte van onsen beminde medepoorteren den deken ende beleeders met de gemeene ghildebroeders van t’schippers oft Sint Jacobs gilde om alle goede policie binne der voorss Stadt tot oirboir ende proffyte der zelve ende der voorss ghilde onderhouden te worden / hebben henl gegonnen ende geconsenteert / ende by dese onse letteren gonnen ende consenteren privilegie ende ordonnantie henl gilde aengaende / omme die van nu voorts aen onder tvoorss ghemeene ghilde gheobserveert ende onderhouden te worden inder manieren naervolghe //

 

Inden eersten dat nyemant van nu voortaen int voorss gilde commen oft vrij worden zal ten zy alvooren poorter der voorss Stede ende poorter zynde ende begerende int voorgeroerde gilde commen sal tsynder incompste tot behouve vande gilde betaelen de somme van 20 schellingen grvls op aldien hy van binnen Zeelant bewesterschelt geboren is ende indien hy van binnen Zeelant beoosterschelt oft van buyten den graeffschappe van Zeellt geboren is sal tsynder incompste betalen de somme van twee ponden grooten vls //

 

Item dat nyemant int voorss gilde commen oft vry worden zal ten zy alvooren dat hy gedaen zal hebben den behoorel eedt in handen van deken ende beleeders vande zelve gehoorsaem te syn mitsgaders tvoorss gilde in alle saecken met zyn goet voor te staen ende te helpen voorderen naer zyn vermogen //

 

Item dat geenen vremden schipper van buyten commende hem en sal vervoorderen binnen der voorss Stadt ende Iurisdictie van dien eenighe vracht te maken oft aen te nemen ten zy alvooren poorter dess stede ende vry gesworen schipper int voorss gilde opte verbeurte van 20 schelling grvls ende daerenboven de vracht nyet te hebben ende tot dien eynde tot gerieff van den coopman zullen de gildebroeders van tvoorss gilde terstont gereet maken een schip om soedanigen coopman te dienen voor eenen behoorel penninck daer den coopman nyet over en can geclagen //

 

Item dat geen vremde schippers op Hollant varende en zullen vermogen van hier varen naer Hollt geladen zynde ten zy alvooren dat zyel telcke reyse tot proffyte van tvoorss gilde betaelen twaelff grooten vls Item dat alle vremde schippers varende van hier geladen op Vlaenderen oft op Vranckryck zullen van ghelycke gehouden zyn te betalen tot behouve van tvoorss gilde telcke reyse 5 schellingen grvls //

 

Item bet voorts dat geen schippers hier binnen residerende en zullen vermoegen hen broot alhier te winnen met vaeren ten zy alvooren vry ende geswooren schipper ende poorter dess Stede/ gedaen hebbende den behoorel eedt als boven Op de boete van twintich schellingen grooten vlaems //

 

Item dat nyemant vande ghildebroeders hem en zal vervoorderen eens anders vracht te verminderen off te onderloopen opte verbeurte van VI schellingen gvls ende daerenboven de vracht nyet te hebben //

 

Item voort dat nyemant vande ghildebroeders hem en zal vervoorderen vracht boven vracht aen te nemen opde boete van vijff schellingen grvls telcke reyse te verbeuren yemant des achterhaelt werde ende indien den coopman daer over claechlick waere sal de zelve coopman mogen huiren een schip om gedient te worden opdes schippers coste //

 

Item dat nyemant vande ghildebroeders en zal vermogen te laden zyn schip op Antwerpen off elders met coopmans goet derde boort in/ ende oock wederom zyn schip te ontladen tot derdeboort vry is op de boete van XX schellingen grvls //

 

Item elck ghildebroeder die een schip met coopmans goet sal betalen tot proffyte van t’ghilde voor zyn Jaerpenningen twaelff stuvers ende die een schuyte voert sal betaelen voor zyn Jaerpenningen zes stuvers //

 

Item oft gebeurde dat het voorss ghilde eenighe processen creghe sullen dekens ende beleeders de zelve op tgilde cost mogen vuyt driven sonder Burchmrs ende Schepenen voorn aen te spreken ende oock oft geviele dat den ghilde eenighe andere last op quame anders al datmen met de voorrss Jaerpenningen ende ander Incommen van tgilde nyet vervallen en mochte zullen alle de ghildebroeders gehouden zijn daer inne te contribueren elck zijn aenparts / aandeel ?

 

Item soe wat gildebroeder eenich schip coopt sal telcke reyse tot behouve van tvoorss gilde betaelen zes stuvers ende die een schuyte coopt zes grooten //

 

Item oft geviele datter een vande ghildebroeders quaeme tot eenighe siecten crancte oft armoede hoe dattet soude mogen wesen sullen deken ende beleeders indien t’noot zy sodanigen op tgilde cost bystant doen ende sterfft hy sullen dekens ende beleeders hem ter eerden mogen doen op tgilde coste als boven //

 

Item oft geviele datter eenighe gildebroeders in weygeringhe oft ghebreke waeren henl Jaerpenningen ende tgene zy den ghilde souden mogen schuldich zyn op te bringen ende betalen zullen deken ende beleeders oft de geswore knape alsulcken gildebroeders hen neringhe mogen verbieden ter tyt toe zyl tgilde betaelt sullen hebben ende indien zy daerenboven vaeren zullen verbeuren noch vijff schellingen gvls //

 

Item soe wat gildebroeders Deken ofte beleeders oft den geswooren knape iniureerde oft qualyck toe spracke ter cause van het gilde ende van hen officie weghes al daer van staen tot arbitraire correctie van Burchmrs ende Schepenen voorn ende oock soe wat gildebroeder het gilde ofte deken ende beleeders nyet ghehoorsaem en is sal telcke reyse verbeuren de boete van vijff schellingen //

 

Item oft geviele datter een vande gildebroeders quame te sterven zal de gesworen cnape alle de gildebroeders adverteren ende waaerschouwen om ten begrave te commen ende hem ter aerden te helpen opde verbeurte zoe wye nyet en quame veradverteert ende by huys zynde van twee schellingen gvls zal oock elck gildebroeder stervende oft derffgenaemen daer vooren tot tgilde behouff voor doot schult geven ende betaelen eenen schellinck zes grooten vls //

 

Item sullen deken ende beleeders van tvoorss ghilde gehouden zijn alle het Incomme gelt Jaerpenningen dootschult ende allen anderen Incommen den ghilde aencommende te beneerstigen ende ontfangen ende daer aff goede Rekeninghe bewijs ende Reliqua te doene alle jaere opden gecostumeerden dach in presentie van de gemeene ghildebroeders mitsgaders den overdeken die zyel vuyt collegie van Wette alreede gecoren hebben zullen oock de voorss rekeninghe gedaen en gesloten zynde deken ende beleeders alle jaere vermaect ende verkoren worden by gemeene voyse vande gildebroeders ende die dan deken oft beleeders gekoren worden ende nyet wesen oft aennemen en wilden die sullen verbeuren twaelff groten vls tot tgilde behouff alsoe menichwerff als zyel dat wederseggen ende veronwaerden te wesen//

Ende nyettemin deken oft beleeders blyven //

 

Item alle dese voorgaende boeten sullen gedeylt worden in drien te weten de Stadt gilde ene den armen elcx een derdendeel ende tot dien fijne sullen deken ende beleeders versocht zynde gehouden zyn den geinteresseerden daer van specifficatie ende declaratie te doene ende soe wanneer den officier yemande vande boete besla(e)gen ende alsoe prevenieerde oft oock van deken ende beleeders versocht werde om eenighe executie den gilde aengaende te doenen zal den zelven officier commen in plaetse van tgilde //

 

Item ten laesten hebben bailliu Burchmrs Schepenen ende Raden voorn tot henl gereserveert de macht ende authoriteyt om die voorgeroerde ordonnantie te mogen vermeerderen verminderen in tgeheel oft deele zulcx als tot nut ende oirboir van de Stadt bevonden zal worden naermaels te behooren //

 

t’Oirconden van al tvoorschreven hebben wy dese jegenwoordighe ordonnantie by onsen Secretaris doen onderteeckenen ende t’segel ten zaecken der voorss Stadt hier onder vuyt doen hangen opden XXIIIIen January XVcLXXVtich styl t’hooffs van Hollt //

 

t ‘originael van desen is geexpedieert in parchemijne /perkament onderteeckent B Cannoye ende bezegelt mettet zegel ten zaecken der voorss Stadt Arnemuyden daeronder vuythangende in groenen wasse met dobbele steerten mits dat alvooren de zelve ordonnantie ter peuyen dess Stadt gepubliceert ende affgeroupen is geweest opden XXIIIIen January XVc LXXVtich

ad Hollt als boven //

In kennisse van mij

B. Cannoye

Handtekening

Ga naar boven