Historische Vereniging Arnemuiden

Verordening op het ambacht van biersteker (circa 1580)

Archief van het Stadsarchief van Arnemuiden:

Ingang. 1200. Inventarisnr.1015.

Kladtranscriptie.

Alzoe bij dage(lickcse) experientie bevonden wort dat de gemeente deser Stadt Arnemuyden nyet gerieft en wort delstsche ? dagelickse biere ende dat de stekers van dien hn selven boven behooren daer in soucken zoe in t bringen alle oft den meestendeel de hooghste soorte van bieren ende gheen cleene als anderszins zoo hebben Bailliu Burghmrs. ende Schepenen ende Raiden der voors.stadt om daer inne te voorzien gemaect ende gestatueert op texercitie vande voors. bierstekerie deze naervolgen(de) poincten en art(ycelen),Bevelende ende ordonnerende die strictel(ick) onderhouden te worden op de penen boeten en(de) amenden by de zelve poincten respectivel(ick) gestelt.

In den eersten dat alle persoonen burgerendeser Stadt begeerende hen te geneeren met bierstekentselfste vriel(ick) zullen mogen doen mits daer in continuerende en(de) den onbequamen tijt zoewel als den bequamen waernemende om gheen gebreck van bier binnen deser stadt te wesen.

Dat om tselfde te beter te effectuere en(de) te weten aen wyen de stadt by gevalle van gebrecke van bieren haer regres ? zoude hebben om te verhaelen die schaden inde accijnzen en(de) Imposten daer bij te lijden als oock van het ongerieff der gemeente,zoe zullen de voors(eide) persoonen heuren naemen gehouden zijn te laeten opteeckenen bij de secretaris deser stadt binnen veerthien dagen naer datum van desen op de boete zoe wie in gebreecke waere van twintich schell(ingen) grooten Vlms. verboden te worden het bierstekersschapte bedienen en(de) aldaer beloven zijn bierstekerschap te doen gerieven en(de) tot dien fyne des somers op te leggen en(de) kelderen zulcken nombre van tonnen biers als by burgmrs, ende schepenen geordonneert zal worden en(de) dat omme te precauteren ? die stilten die oprijsen soude mogen ende gelijcke oplegginge te doene des winters om te precaueren de toecommende vorst

Op pene ende verbeurte dat bij gebrecke van de voors(eide) oplegginghe gebreck van bieren binnen der stadt waere dat men alsulcken schaden als de stadt in haer excysen en(de) Imposten lijden sal verhaelen zal aende gebrekelicke bierstekers met gereede ...

Item en zullen de zelve bierstekers heure bieren nyet hooger mogen vercoopen dan den pharo tegen veerthien schellingen,den mueselaer tegen acht schellingen, den ysrael tegen elff schellingen en(de) den val ? tegen vijff schellingen zes grooten de tonne.

Item zullen oock de voors(eide) soorten van bieren nyet tot minder prijse mogen vercoopen dan eenige soorte gecommen zijnde bij misval ? van brouwen oft anderssins dat de weerde vande naem nyet bij soude mogen verstreeken en(de) de gemeenten voor zulc ? nyet en souden begeeren te ontfangen, zullie ?die mogen leveren voor een ander minder soorte teweten pharao voor ysrael ysrael voor mueselaer en(de) mueselaer voor val op pene ende verbeurte van vijff schellingen grooten vlms. van elck tonne die contrarie deze ordonnantie vercocht zal wesen.

Item dat de voors(eide) bierstekers gehouden zullen zijn altijt te doen commen in een schip ten minsten drie soorten van bieren te weten anderhalff last mueselaer ende daeronder ten minsten negen halve vaten ..... ten minsten zess halve vaten vals,en(de) reste van de ladinge pharao oft ysrael tot beliefte van de steker op pene van drie schellingen van elck halff vat datter min zal wesen van de slechte bieren alsboven verhaelt staet.

Item:Indien Baillui Burgmrs. en Schepen(en) ende Raden voorn(noemd) tot gerieff en(de) proffit vander stadt en(de) bevonden oirboire in toecommen(de) tijden eenige ander ordonnan(tien) desen aengaend te maken dat die voors(eide) bierstekers die insgel(yck) beloven zullen te onderhouden.

Item dat die bierstekers henl(ieden) alsoe hebbende doen teeckenen nyet en zullen vermogen te laeten dexercitie van dien somers tegen dougstmaent,noch swinters tegen december en(de) bij anderen tyden zullen gehouden zijn den burchmr.oft secretaris by den boucke t selve een maent te vooren te kennen te geven eer zy zulcx soude mogen verlaeten oppene van binnen den zelven tyde inde zelve ordonnan(tie) gehouden te zyne.

Item dat gheen biersteker en zal vermogen eenige bieren op te slaen noch yemande te leveren dan by consente en(de) wete van(de) excysenaer op pene van thien schell(ingen) van elcke tonne.

Item dat de voors. bierstekers gheen swarder oft hooger bieren en zullen mogen bringen oft opslaen binnen dervoors. stadt dan bieren van veerthien schell(ingen) op de verbeurte van(de) selve bieren en(de)converteren alle de voors(eide) boeten een derde paert tot proffitte van(de) armen;ende het ander derdepaert tot profitte van(de) officier.

den Xen Juny 1588

by my Cornelis Cornelisse

Op den xviien meerte 1588 ? Jacob Jansse In de Spiegel vapevarende? (Langstraat?) ten cantoire der Stadt Arnmuyd(en),heeft aldaer zijn bierstekerschap opgezegt en(de) versoght deurvan noticie te houden en(de) daech der opsegginghe aengeteekent te worden.

Actum als boven.

Ga naar boven