Historische Vereniging Arnemuiden

Verordening op het gilde van de herbergiers of tappers

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1019

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden

Register van verordeningen op de ambachtsgilden inventarisnr. 1019

 

Allen den ghenen die dese jegenwoirdighe sullen zien oft hooren lesen Bailliu Burchmrs Schepenen ende Raiden der Stadt Arnemuyden in Zeelant /Saluyt/ Doen te weten dat wy ten ernsten versoucke ende begeerte van onse beminde medepoorteren de dekens met de gemeene ghildebroeders vande herbergiers oft tappers om alle goede ordre ende policie binnen der voorss Stadt ondrehouden te worden henl gegonnen ende geconsenteert hebben ende by dese onse letteren gonnen ende consenteren previlegie ende ordonnantie henl gilde aengaende omme die van nu voorts aen onder tselve gilde onderhouden te worden inder manieren naervolgende //

 

In den eersten dat alle gildebroeders van tvoorss gilde alle Jaere tsamen byden anderen gehouden zullen zyn te vergaderen op sulcken dach ende plaetse als by henl geraempt zal worden alwaer zyl by gemeenen voyse ende by meeste stemme nomineren ende verkiesen zullen twee dekens ende eenen bouchouder die dat toecommende jaer alsdan alle der voorrss gilde Incompsten trouwel ontfangen regeren ende administreren zullen zoe dat behoort op de boete zoe wye daer toe nyet en quame van twee schellingen gvls tot proffyte van tvoorss gilde te verbeuren zonder nootsakelicke onschult Ende soe wye deken gekoren zijnde by gemeene oft meeste voysen tselve weygerde ende veronwaerde te wesen zal telcke reyse verbeuren vijff schellingen gvls ende nijetemin noch deken blijven //

 

Item dat die oude dekens binnen veerthien dagen naer datse verlaeten zyn gehouden zullen

Zyn te vergaderen op de boete soe wije daer toe nijet ende quame wete gehadt ende geen

Onschult hebbende van XII grooten vls Ende indien de voorss dekens in gebreke vielen ten gesetten daghe heurl rekeninghe te doene zullen voor elcken dach verbeuren die zy in gebreke zyn vijff schellingen gvls //

 

Item dat alle persoonen die van nu voorts aen in tvoorss gilde zullen begeren te commen ende hem metter herberge generen gehouden zullen zyn hen poorterschap alvooren te coopen ende den eedt dies aengaende doen naer costume ende daer aff goet bescheet bringen in handen van de dekens vande gilde byden Secretaris deser Stede onderteeckent eer sy in tvoorss gilde aengenomen zullen mogen worden Ende indien de voorss dekens yemant in tvoorss ghilde ontfangen geen poorters zynde zullen verbeuren ende betaelen de boete van vyff schellingen gvls //

Item dat van nu voorts aen alle persoonen poorters zynde ende begerende in tvoorss gilde te commen gehouden sullen zyn voor hen Incommem gelt tot proffyte ende behouve van tvoorss gilde te betaelen twee pond grooten vls //

 

Wel verstaande nochtans dat alle burgers ende Inwoonders deser stadt henl jegenwoirdelick metter herberge generende geswooren poorters ende hier voortyts in gelycke ghilde binnen dess stadt zynde anders geen Incommen gelt gehouden en sullen zyn te betaelen dan twee carolus gulden elck die de voorss herbergiers alreede verschoten hebben ende noch verschieten sullen moghen tot voorderinghe van tvoorss gilde //

 

Item alle mans persoonen burgeren dess stede voor de loop ingelick herbergiers gilde vrij geweest zynde ende tselve nu nyet exercerende ende die noch in toecommende tyden deur gebreck van ander neringhe tselve soude begeren te exerceeren ende herberghe te houden tselve vryel sullen mogen doen mits gevende de voorss twee guldenen //

 

Dat oock alle vrouwe persoonen weduwe zynde vande genen die hier voortyts vry geweest zijn ende die hen jegenwoirdelick metter herberge gheneren oft in toecommende tyden souden begheren te generen tselve vryelick zullen mogen doen mits gevende ende betalende de twee carolus guldens als boven maer indien de zelve weduwe herhylijckten aenden ghenen die onvrij waeren oft van te vooren onvry geweest waeren ende in zulcken gevalle zullen alsdan onvry wesen ende heurl mans gehouden zyn het geheel Incomme gelt van twee ponden grooten vls te betalen als voorss is //

Item dat alle gildebroeders sonen begerende in tvoorss gilde te commen vry wesen zullen mits

betaelende halff Incomme gelt te weten schellingen grooten vls //

 

Item voorts indien men van wegen t’voorss gilde eenighe costen dede oft dat den gilde eenighe last op quame anders datmen met de Jaerpenningen ende ander Incommen vanden gilde al nyet vervallen en mochte dat alle die gildebroeders tselve met malcanderen gelyckel gelden ende de last helpen dragen zullen op peyne dat den defaillant daer vooren real geexecuteert zal worden dies en zullen de dekens geen costen lasten van wercken oft reparatie doen maecken dan by consente ende gemeenen accorde vande ghildebroeders //

 

Item zoe wanneer den gilde eenighe saecken opcommen van weghen Burchmrs Schepenen ende Raiden voorn oft anders ende dat dekens by voorgaende authorisatie van Burchmrs ende Schepenen de ghemeene gildebroeders byden cnape dede vergaren dat in sulcken gevalle alle ghildebroeders wete gehadt hebbende gehouden zullen zyn ter gesetter ure ende plaetse by een te commen ende tsamen te spreken \opde boete van XII gvls voor tgilde sonder merckel onschult //

Item soe wye vande gildebroeders de dekens ten tyde zynde eenichsins iniureerde met woorden oft met wercken ter cause van heurl administratie ende officie zal daer aff staen tot arbitrare correctie vande dekens ende ouderlinghen vande gilde voorss ende in cas hem die nyet en obtempereerde van Burchmrs ende Schepenen voorn Ende oock indien daer eenich questie oft geschil rese tusschen de voorss gildebroeders / dat sullen die dekens met drie oft vier ouderlingen vande ghilde opnemen ende payseren naer hen vermogen /ende wes de dekens mette ouderlingen partyen ordonneren dat zullen zy houden ende volbringen opde boete van vijff schellingen grooten vls ten waere yemant hem daer by beswaert vonde in welcken gevalle den geinteresseerden de saecke zal mogen betrecken voor Burchmrs ende Schepenen voorn ende indien sulcken betrecker in onrechte valt zal boven de voorss boete tot proffyte van t’gilde verbeuren II schellingen grooten vls Gereserveert altyts in als den officier de vijffboete ?? oft hoogere in diender vallen //

 

Item dat alle ghildebroeders die eenighe boete oft boeten Jaerpenningen oft ander Incommen den ghilde schuldich vallen ende nyet en betaelen ter maninghe vande dekens oft cnape oft binnen XXIIII uren daer naer/ Daer vooren terstont realick geexecuteert sullen worden //

 

Item dat zoe wanneer een vande gildebroeders compt te sterven zullen alle gildebroeders gehouden zyn ten begrave te commen van alsulcken overledenen mits dat zulcken overledenen off d’erffgenaemen van zynen weghe gehouden zullen zyn voor dootschult tot proffyte van tvoorss gilde te betalen II schellingen VI grooten vls //

 

Item dat alle de voorss boeten gedeelt sullen worden in dryen te weten den stadt gilde ende den armen elck een derdendeel daer van de dekens versocht zynde gehouden zullen zyn den geinteresseerden specifficatie ende dclaratie te doene ende soe wanneer den officier vande dekens versocht wierde om yemant van de boete te beslaen oft eenighe executie den gilde aengaende te doene zal den selven officier in respecte vande boete commen inde plaetse vande gilde //

 

Reserverende Bailliu Burchmrs Schepenen ende Raiden voorn themwaerts d’authoriteijt om de voorss articulen te mogen meerderen minderen ende oock geheelick annulleren ende casseren zulcx als zyl naer gelegentheyt vander saecke ende tot oirboir der voorss Stadt naermaels sullen bevinden te behooren/ T ‘oirconden van al tgundt voorschreven hebben wy dese jegenwoordighe by onsen Secretaris doen onderteeckenen ende tsegel ten saecken der voorn stadt hier onder aen gehangen Opden XVIe Octobris XVc zevenentzeventich //

Ga naar boven