Historische Vereniging Arnemuiden

Rollen van eisen m.b.t. inwoners van Arnemuiden 1503-1567

ARA-Toegang nr. 3.03.01.01 Inventaris nrs. 3696 t.e.m. 3768

Versie: 18 mei 2000 (aangevuld 20.10.2000)

Toelichting op de aanvullende onderzoekgegevens, die verkregen zijn door A. Mackor uit de Rollen van het Hof van Holland, ARA toegangsnr. 3.03.01.01, inv. nr. zie onderstaand.

Dit onderzoek is gebaseerd op de gedachte dat bij het Hof van Holland meer zaken werden aangemeld (en dus in de Rollen verschijnen) dan er behandeld zijn (en dus in de Dingtalen verschijnen). Een verdere selectie vindt plaats in de Sententien, waar alleen die zaken verschijnen, die voor het Hof uitbehandeld moesten worden, omdat partijen het tussentijds niet eens konden worden én omdat partijen niet door geldgebrek of andere reden er de brui aan gaven.

Aldus zouden de Rollen de meest uitvoerige informatiebron moeten zijn over personen en zaken, die bij het Hof werden aangemeld in de periode 1504-1550, die overeenkomt met mijn onderzoek naar de Dingtalen (en Sententien, dat nog niet voltooid is). Inderdaad blijkt uit mijn onderzoek (o.a. naar Reymerswale), dat dit het geval is.

Echter is de leesbaarheid van de geschreven tekst van de entree's beduidend minder dan van de Dingtalen, kennelijk gezien het sterk interne karakter van de Rollen. Bij de behandeling van het request of ander verzoekschrift maakte de griffier in de rechter bladhelft zeer haastige en bondige aantekeningen, die vaak voor de niet-geoefende slecht toegankelijk zijn. Deze, meestal juridisch-formele, aantekeningen heb ik niet bekeken.

Bovendien ontbreken bij zowel Dingtalen als Rollen bepaalde periodes, niet altijd dezelfde, zodat deze beide tot op zekere hoogte complementair zijn.

Voorts ben ik in de loop van het onderzoek de spelling en het woordgebruik gaan moderniseren om sneller te kunnen werken, zonder echter de oorspronkelijke spelling van de persoonsnamen aan te passen. Daarbij dient echter opgemerkt dat de klerken zich ook daarin een grote mate van vrijheid veroorloofden.

Tenslotte merk ik op dat de Rollen (= Presentatieboek) onderverdeeld worden in Rollen van eisen (waarvan nog vele boeken aanwezig zijn), die hier bestudeerd zijn en Rollen van antwoord (die pas in 1537 beginnen en waarvan er veel minder zijn, die bijna geheel complementair zijn in informatie aan de Rollen van eisen).

Inventarisnr., Roldatum, Bladen ongenummerd: (v./r.), Partijen etc.

Gebruikte afkortingen:

avdH = advocaat van de(se)n Hove, bvdH = bode vdH, cvdH = cipier vdH, dvdH = deurwaarder vdH, evdH = exploictier (of deurwaarder) vdH, pvdH = procureur vdH, rvdH = raad vdH, svdH = secretaris vdH.

A. = Arnemuiden (in vele schrijfwijzen), Bhv = Brouwershaven, D. = Duvelant, G. = Goes, M. = Middelburch, N. = Nyeuwerkerck, O. en Oo. = Oosterlant, Ou. = Ouw/derkerck, R. = Reymerswale, S.A. = Sint Annaland, S.M. = Sint Maartensdijk, Z. = Zierikzee.

RBO/WS= Rentmeester BeOosten/WestenSchelde.

i. = inwonende, p. = poorter, w. = wonende.

m. en(de) v. = man en(de) voogd.

Partijen zijn: app(t)(e). = appellant(e), impt(e). = impetrant(e), req(t)(e). = requirant(e) of gede. = gedaechde en gereq. = gerequireerde.

r.a. = rau actie = eerste aanleg, ref. = reformatie/reft. = reformant.

Verdere afkortingen hebben hun gebruikelijke betekenis.

Nr. 3700:

ma 22.5.1514: r. Cornelis de Cock x Adriaen Piersz. up A.

Nr. 3703:

7.9.1525: v. Jan van Nyerop eiser x Jan de vleyschouwer van A.

12.3.1525 (= 1526): r. Martin Hermansdorp, coopman van Conincxberghe x Andries op 't Gat w. A.

9.7.1526: de executeurs van heer Thomas van Swanenburch eiser x Jan Bettez. van A. voor zich en voor Adriaen Jacobsz., Lenaert Cornelisz. en Jan Danckertsz.

Nr. 3704:

12.12.1530: r. Ffernando de Miranda Spaengert coopman, w. A., appt. x Jacop Willemsz. en Cornelis Adriaensz. weert in den Hollantschen Tuyn tot Dordrecht

19.12.1530: r. Jacob Willemsz. impt. x Pieter Cornelisz. w. A.

12.1.1530 (= 1531): r. Pouwels Claesz. vander Goes impt. x Lieven Stevensz. w. A. (decl. van kosten)

ook: 13.31530 (= 1531) r.

Idem: Idem, gede. x Eodem impt.

Idem: v. Claes Hermansz. cramer w. A. appt. x mr. Govert houfslaiger van Gorinchem

21.3.1530 (= 1531): r. Cornelis Jacopsz. wert in de Rysel ter Goes eiser x Pauwels die backer als man vd weduwe van Jacop Willemsz. w. A. (decl. van kosten)

16.5.1531: r. de burgemeesters en regeerders van Z. imptn. x Jacob Joostenz. deken, lange Adriaen Jan Willemsz. en Adriaen Jansz. tot A., beleders vd scippers van M. en A. en Claes Andriesz. perturbators, met de burgemeesters van M.

17.7.1531: r. Geryt Claesz. w. A. gede. x Heynrick van Opmeer p. Amsterdam

Idem: v. Augustin Cornelisz. c.s. x o.a. Mathys de Kennoy bailliu vd watere, Huyge Spierinck, Dirck Willemsz. cramer, Willem Aerntsz., Betram Noblet Breton wesende op A., Cornelis in den Croon, Leenart Leenartsz. Broucker, coman Cornelis, al w. A.

31.7.1531: r. Geryt Claesz. w. A. als m. en v. van Anna Zymon van Veen's dochter, impt. x mr. Amelius Cornelisz. doctoer in medecinen w. den Haag in de nam van zyn vrouw

Nr. 3705:

6.9.1531: r. Geryt Claes van A. x Heynrick van Upmeer van Amsterdam

Idem: v. Frederick de lyndraeyer w. A.

12.9.1531: r. Geryt Claesz. w. A. impt. x Heynrick van Opmeer w. Amsterdam

10.10.1531: v. de weduwe van ...le Cornelis Jacobsz. Foy tot A.

25.10.1531: r. Jan Zymonnet van M. gede. x Pieter Legeyn tot A. impt.

20.11.1531: r. mr. Pieter Garsie bailliu van M. x Geryt Claesz. van A.

10.1.1531 (= 1532): v. mr. Balthasar van Hogelande x de weduwe van Cornelis Jacobs Foy tot A.

21.2.1531 (= 1532): v. Geryt Claesz. w. A. impt. x burgemeesters en regeerders van M.

27.2.1531 (= 1532): r. Gabriel Stielinck? e.a. kooplui vd Duitse natie tot Antwerpen, imptn. x Mathys Kemoy bailliu vd waetere A. namens Erasmus Scheets c.s tot Antwerpen (2x)

4.3.1531 (= 1532): v. Claes Jansz. Roese p. Vlissinge, impt. x Vlissingers + Dominicus van Nyeuwenhoven w. A. upte docke (AM: vroeger Reymerswale)

25.6.1532: v. Machuyt Stoffelsz. w. Veere gede. x Lieven Stevensz. w. A. als facteur van Jacob Belssoon, coopman vd Duitse natie

Nr. 3706:

1.7.1532: Lieven Steffensz., w. A. x scipper Mahieu Stoffelsz.

29.7.1532: Steven Jacobsz. van M. x Lucia Dircxd., huisvrouw van Lenaert Broucker, w. A.

ook: 31.7.1532 (2x) (de Brouckere)

31.7.1532: r. Claes Jansz. Roose impt. x Gillis Jansz., Jacob Cornelis Woutsz., Quiryn Jansz., Cornelis Jacobsz. Engelsman, w. Vlissingen en Dammans van Nyeuwenhoven w. A.

11.10.1532: r. Anna Clemensd. w. A. impt. x Heynrick Stoep schout vd Veer

Idem: v. Geryt Claesz. w. A. x burgemeesters en regeerders van M.

Nr. 3707:

23/24.4.1533: v. ...Merten vander Mortel, Willem Truyck w. A. ...

10.9.1533: r. Gheryt Claesz. van A. eiser x Simon Kost als grootvader en naaste manhoir en voogd van Jan Simon Kosten dochter en Adriaen Anthonisz. als huerlinck vd lynbaen lentenriricx??

ook: 22.12.1533 v.

26.11.1533: r. Burgemeesters en schepenen van M. met Guilleyn Mathysz. bailliu van den waters gedn. en (Pieter de Garsye de Lalo) bailliu van M. x Frans van Halsburge w. A. (2x)

22.12.1533: v. Cornelis Gerytsz. w. Goude en mr. Willem Gerytsz. w. Oudewater als voogden van Marytgen Jansd. x Geryt Claesz. op A.

Idem: Lenaert Lemsz. van Bhv impt. x Cornelis Burre w. A.

Idem: v. Huybrechts ...o.a. Jan Boestensz. van A....

ook: 23.2.1533 (= 1534) v.

19.1.1533 (= 1534): 1e zaak: Cornelis Dammasz. w. Leyden impt. van purge en injurien x Jan die backere w. A. in den Gulden Molen (2e deffault)

Idem: Idem om te hebben brieven van sauvegarde x eodem

6.2.1533 (= 1534): (Waveren procureur:) o.a. ... Vrederick Baerntsz., Jan Joostenz., Goel Engels weduwe, alle i. A ...

23.2.1533 (= 1534): v. (Huybrechtszoon als procureur) o.a. ...Cornelis in de Halve Mane, Jan Joestez. van A. ...

Nr. 3708:

14.4.1534: v. Steven Jacobsz. p. M. impt. x Lucya Diricxd. w. A. (brief van oblig. dd. 23.1.1532 (= 1533; 1 pond gr. vl.)

17.6.1534: v. Adam Aertsz. brouwer, w. A. up 't ambocht van Nyeuwerkerck, impt. x de burgemeesters, scepenen en regeerders van M. met mr. Pieter Gersia de Laloo bailliu van M., Jan Meynert en Pieter de Meye (deffault)

Idem: Idem, impt. x Marck Taelman (AM: Goes), Pieter Lamtsz. en marten van der Mortele

20.7.1534: v. Zymon Cost up A. gede. x Geryt Claesz.

9.9.1534: r. Cornelis en mr. Willem Geryts als voogden vh weeskind achtergelaten door Jan Symonsz. Cost, apptn. x Jaspar Adriaensz. w. A.

Idem: v. Idem (= Adriaen van Dam, pvdH) impt. x Joorys Pietersz. op A. (decl. van kosten)

Idem: v. Idem x Lieven Stevensz. op A. (idem)

10.9.1534: r. Geryt Claesz. w. A. impt. x weduwe Heynrick van Upmeer, voor haar zoon, Claes Jacobsz. en Cornelis Cantert, zwagers en erfgenamen vd zelfde Heynrick

16.9.1534: v. Idem (= mr. Nicasius Hanneman), impt. x Anthonis Adriaensz. w. A. (decl. van kosten)

30.9.1534: v. Cornelis Jansz. in de halve Maen tot A.

22.12.1534: r. Roebbert Cuyper p. Veere gede. x Geryt Heynricxz. scipper w. A. up 't Gadt

Nr. 3709:

12.1.1534 (= 1535): v. Jan Dircxz. w. A. x Joost Cornelisz. w. Veere

Idem: r. Gerit Heynricxz. scipper w. A. impt. x Robert Comper p. Veere

13.1.1534 (= 1535): Cornelis Jacopsz. waert in den Rysel, impt. x de weduwe en erfgen. van Jan de la Palme w. A.

3.2.1534 (= 1535): r. Cornelis Jacobsz. vleyshouwer tot M x ...o.a. Jacobmine weduwe van cooman Pier up A.

9.3.1534 (= 1535): v. mr. Cornelis Borre cureyt up A. gede. x Aelbrecht Cornelisz. als m. en v. van Cornelia Willemsd. van Bhv

11.5.1535: r. lange lijst namen met o.a. Pier Jacobsz., Huyman Jacobsz., Michiel Leynsz. van A.

Nr. 3710:

6.9.1535: v. Loy Adamsz. backer w. A. cedent x Thielman Gerritsz. w. Delft e.v.a., waaronder Louwereyn de scryffver w. A.

Idem: v. Hector Coenez. gede. x Loy Adam backer tot A. impt.

9.9.1535: r. Adriaen Jansz. bvdH x Geryt Baertsz. w. A.

13.9.1535: r. Gelam Mathysz. bailliu vd watere tot A. x Jan Jansz. apteker w. aldaar imptn. x Dirick Maertensz. en Jan Jansz. metselaer vd Goude

22.11.1535: v. Geryt Claesz. w. A. impt. x Cornelis pater Remmez., coman Neel en Meynert de linnewever, voogden vh Sacramentsgilde binnen Alcmaer

Idem: v. de weduwe van Adriaen van Dam (AM: pvdH) x Joorys Pietersz. w. A.

29.11.1535: r. mr. Jacob Bartolomeeusz. van M. als gekoren voogd van Adriaen Andriesz. en Jannetgen Andriesd. en Willem Jansz. van A. als vader en voogd van Yeman zyn zoon en jannetgen zyn dochter, arme miserable personen, impetranten in r.a. x mensen uit Ouderkerk in Duiveland, Bhv, Nieuwe Tonge (en S.M.)

ook: 12.1.1535 (= 1536) r.; 6.3.1535 (= 1536) v.

14.12.1535: v. Jan Diricxz. w. A. x Joost Cornelisz.

Idem: v. Geryt Claesz. w. A. impt. x de voogden vh Heilige Sacramentsgilde tot Alkmaar

11.1.1535 (= 1536): scipper Gysbrecht Heynricxz. w. A. impt. x Jacob Adriaensz. metselaer en zyn vrouw, w. A.

20.1.1535 (= 1536): r. Geryt Claesz. w. A. impt. x Rombout Jansz., Jan Jans aptecker, Jacop Pietersz. w. A. en Jan Pietersz. Biscop, secretaris van M.

Idem: Idem, impt. x scepenen en gerechte van M. met hun gezworen secretaris

21.3.1535 (= 1536): r. Geryt Claesz. w. A. reqt. x Simon Cost Cornelisz. en meester Willem Gerritsz.

Nr. 3711:

2.10.1536: r. Jorys Pietersz. w. A. x Arnoult de la Canuye w. Veer

10.10.1536: Pieter Adriaensz. van Koudekerck, impt., wil executie op een acte van condempnacie vdH, dd. 30.9.1534 x Adriaen Pietersz. en Cornelis Jansz. w. A.

9.1.1536 (= 1537): v. Jorys Pietersz. wylen bailliu van A.

16.1.1536 (= 1537): v. Lenaert Cornelisz. Poelvoet (AM: w. Zierikzee) appt. x Baernt Jansz. van A.

ook: 5.2.1536 (= 1537) v.

6.2.1536 (= 1537): r. mr. Adriaen van der Goes eiser van salaris x Jorys Pietersz. bailliu van A.

Nr. 3712:

9.12.1540: r. Joost Janss. van A. als m. en v. van zyn vrouw, impt. x Pieter Nigreyn schipper, Geryt op 't Gadt en Danckert op 't Gadt van A., te antwoorden volgens de Sententie vdH

13.12.1540: v. Geryt Claesz. van Armuyden, w. Amsterdam

19.1.1540 (= 1541) v. o.a. Hubrecht Muyter, tollenaar op A. en Meynert van Huessen, tollenaar tot M. (van Yrsickeroort)

9.2.1540 (= 1541): v. Joost Janss. als m. en v. van zyn vrouw op A. impt. x Pieter Negryn c.s.

Nr. 3713:

5.9.1541: r. Geryt Claesz. van A., w. Amsterdam, wil executie op het vonnis van M. dd. 19.3.1531 stilo curie x Herman Nannincxz. van A.

Idem: v. Geertruyt oude Jans, weduwe van Jan Jansz. Biscop w. A., impte. x Maerten Cruyff tot Edam als boelhouder vd goeden, achtergelaten by Neeltgen, wylen zyn vrouw

ook: 10.10.1541 r.

Idem: r. Harman Nannicxz. blockmaicker up A.

ook: 27.9.1541 r.

19.9.1541: r. Dirick Cornelisz. w. A. als m. en v. van Margriete Gysbrechtsd.

10.10.1541: Idem (= mr. Cornelis van der Cappella, procureur, eiser van salaris) x mr. Jan Borreman w. up Arremuyden

26.10.1541: v. mr. Cornelis van der Cappella eiser van salaris x Geryt Adriaensz. Bostelman tot Delft

8.11.1541: v. Leenaert Cornelisz. Poelvoet (AM: Z.)wil executie op een acte van tauxatie vdH dd. 20.8.1539 x mr. Jan Borreman w. A.

Nr. 3714:

30.9.1544: Jan Claes Diert brouwer ter Goude, impt. x Cornelis Jansz. Schot en Thoen Jansd. zyn vrouw, w. A.

ook: 6.10.1544 r.; 14.10.1544 v.

26.11.1544: v. Pieter Verwoert w. A.

9.12.1544: r. Jacob Aertsz. bvdH x Cornelis Jansz. backer w. A.

15.12.1544: v. Pieter van de Voorde, w. Antwerpen

26.1.1544 (= 1545): v. Jacob Ottez. als tollenaer van Yrsickeroort up A.

2.3.1544 (= 1545): r. Pieter Nigry w. A.

9.3.1544 (= 1545): v. Jacob Adriaenss. metselaer up A. in de Smack, impt. x Katharina, weduwe van schipper Gysbrecht Heynricxz., voor zich en voor haar kinderen als erfgenamen van hun vader

18.4.1545: r. Joest Jansz. van A., namens zyn vrouw, impt. van gyzeling x Pieter Nigry tot M.

ook: voorlaatste zaak met omgekeerde locaties

8.6.1545: r. Pieter van Nes (AM: pvdH) impt. van salaris x Adriaen Pietersz. tot A.

ook: 22.6.1545 r.; 13.7.1545 v.; 27.7.1545 r.

Nr. 3717:

3.6.1551: v. Adriaen Thonisz. Coudekerck, stuerman tot A. gede. x Dirck Lenaertsz. tot Z.

15.9.1551: r. Willem Cruycke w. A. x Joachim Strijp w. Bezoyen in de Langestraet

8.10.1551: v. Idem (= mr. Cornelis de Capella, procureur), impt. x Meijnert Jansz. van Schaegen w. buiten Armuyden (decl. van kosten)

ook: 3718, 1.12.1551 r. (2e deffault)

Nr. 3718:

7.12.1551: r. Adriaen Eeuwoutsz. up A. als m. en v. van Lysbeth Jansd. impt. x Jacob Jansz. Byle, panneman ter Goes

Nr. 3719:

30.5.1552: v. Meynaert Jansz. van Schaegen w. buiten A. appt. x Gielis Jansz. w. aldaar

17.6.1552: r. Pieter van de Voerde nu w. A. impt. x scepenen van Ursem en Joost van Veen hun baljuw

Idem: Idem, impt. in ref. x Geryt Hees w. Ursem

18.7.1552: v. Elbert Gerrytsz. coster van Suyerwoude (Zuiderwoude in Waterland) cessionant x Frans seylmaecker, Cornelis Jansz. in den Rooden Thoeren, w. Armuyden, Pieter Salomon, Jan Drose tot Middelburch, Franchiscus Scefca, dienaer van Pieter Jemus tot Antwerpen

7.9.1552: v. burgemrs. en regeerders van M., imptn. (decl. van kosten) x Roelant Roes w. A.

9.9.1552: v. Eele Jansz. van Schaegen, w. in de Heyman in Walcheren, impt. x Cornelis Piersz. w. omtrent A.

19.9.1552: v. Cornelis Pietersz. alias Kel up oude A., gereq x Elyas Janss. van Schaegen w. in 't Polderken

Nr. 3720:

26.10.1552: r. Aelbert Gerrytsz. schipper tot Groschuysen (ook: Grosthuysen), impt. x Lysbeth (ook: Elysabeth) Sybrants(d.), vrouw van Symon Poort (Poert), w. A.

ook: 29.11.1552 v.

Nr. 3721:

28.2.1553 (= 1554): v. Jan de Lobris w. ter Nyeuwerkerck by A.

Nr. 3722:

2.4.1554: r. Ferdinandus Molckman bailliu vd water tot A., namens joncvr. Marie Molckmans en haar kinderen

Idem: r. Pieter Jongelynck (ook: Jongelinck) controleur vd tol van A. en ontvanger vd twee ten honderden, gede. in appel x Louris Rysser (ook: Ryser) tot Amsterdam up A., impt.

ook: 4.4.1554 r.

3.4.1554: r. Meynert Jansz. van Scagen w. upte Heyman buiten A.

10.4.1554: r. Meeusken Cornelisd. tot A.

17.4.1554: r. Jacob Jansz. Byle p. Goes, impt. in ref. x Jacob Diricxsz. up A.

Idem: r. Dirck Joostenz. in den haag, impt. x Jan de Lobus w. Nyeuwerkerck by A. (oblig. 15.7.1553: 4 lb. 10 sch. vl.)

Nr. 3723:

15.11.1555: v. Victor Jansz. molenaer, w. A., impt. x Maerten Pietersz. w. Westersoubburch

18.11.1555: r. Florys van Jutphaes schout van Wieringen reqt. x Adriaen Croll op A.

26.11.1555: r. de provisor en deken van Walcheren imptn. x Jan de Lobbe w. parochie van Nyeuwerkerck buiten A.

Nr. 3724:

2.3.1555 (= 1556) v. Luyt Jansd. weduwe van Heynrick Smout, w. den Haag, namens Reyer Aelbrechtsz., impte. x Jan Jansz. vleyshouwer up A.

Nr. 3725:

20.7.1556: r. Adriaen (M)Aertsz. w. Delft, impt. in r.a. x Adriaen Volckersz. alias cappiteyn Crol tot A. (handtekening onder uitspraak dd. 29.1.1555 stilo curie: 20 kar. guld.)

ook: 21.7.1556 r.; 31.7.1556 v.

30.7.1525: v. Jan de Lobbes alias thollenaer, w. buiten A., impt. in appel x Adriaen Pieter Pancraes w. M.

Idem (2e vermelding): r. Adriaen Arntz. uit de Briel, nu w. Delft, impt. x Cornelis Jansz. seylmaeckere, w. A.

19.9.1556: r. Heynrick Meertss. als voogd vd weeskinderen Lysbeth Jacob Heynricxz. van der Eecke, w. A.

Idem: v. Jan Claesz. Banck van der Goedereede w. Zierikzee, impt. in r.a. x Willem Cruycke w. A. (brieven van oblig. 4.1.1554 voor Pasen: 3 ponden 6 sch. gr. vl.)

25.9.1556: v. Adriaen Arntsz. uit de Briel, nu w. Delft, zie 30.7.1556

Idem: Idem, impt. x Adriaen Volckertsz. alias capiteyn Croll tot A.

ook: 3.10.1556 r.

31.10.1556: r. Augustyn Pratis en Willem Pietersz. coopluyden tot A., imptn. in r.a. x Willem de Bye (Debye) als m. en v. van Lysbet Jacobsd., met dezelfde Lysbeth, w. dordrecht (Lysbeth's oblig. van 25.6.1556: 20 ponden, 5 sch. gr. vl.)

Idem: v. Johan de Loebbes w. buiten A., impt. van appel x Adriaen Pieter Pancraesz. van M.

Idem: r. Reyner Evertsz. als m. en v. van zyn vrouw, impt. x Jacob Cornelisz. Foy, Jacob Marischal en Augustyn Pratis op A.

Idem: r. Jan Heymansz. voor zich en namens Jan van Hargum, Jacob Willemsz. Vernin, Willem de Vrient, Cristoffel de Rode en Gerrit van Stenevelt, imptn. in r.a. x Adriaen Croll capiteyn, w. A., voor zich en voor Servaes Jansz., Cornelis Adriaensz. (brief van oblig. 29.7.1555: als reste 10 ponden gr. vl.)

Nr. 3726:

26.2.1556 (= 1557): r. Cornelis Jacobsz. en Barnaert in de Galeye, w. A.

8.3.1556 (= 1557): v. Cornelis Jacobsz. w. in Yperen up A.

10.3.1556 (= 1557): v. cappeteyn Adriaen Crol reqt. x Adriaen Aertsz.

ook: 30.3.1556 (= 1557) v.

12.3.1556 (= 1557): v. Cornelis Jacobsz. w. in Yperen up A. x Anthonis Leynssen van Soutelande

22.3.1556 (= 1557): v. Jacob Symonsz. w. A. impt. in r.a. x Willem vander Goes w. Leyden

1.4.1556 (= 1557): v. Jan van der Venne als man vd weduwe van Barnaert Heynricxz. de Keyser en Marinus Marinusz. vander Muije als man vd dochter van BHdK, beide w. Sint Maartensdijk, imptn van appel x Cornelis Jacobsz. w. A.

9.4.1556 (= 1557): v. Jacob Symonsz. w. A.

11.5.1557: r. Huych Jacobsz. w. M., impt., wil executie op een vonnis van M. dd. 19.6.1555 ( 5 ponden 13 sch. 8 d.) x Janneken Adriaensd. w. A.

Nr. 3727:

23.9.1557: r. Pieter Jaspersz. w. A. impt. x iemand uit Enkhuizen

Nr.3729:

10.5.1558 v. Marinus Jansz. impt. x hele series namen van Mechelen,Rotterdam, Delft, Alkmaar, Goes, dan:

inwoners van Wolffersdyck, Nissestelle, Ovesant, Baersdorp, 'sHeerarentskercke, Ackersloot, Herpe, Matte, scipper Geritsz. w. Armuyden, M., Scerpenisse, Wiskercke (om cessie te zien interineren)

11.6.1558: r. Marinus Jacopss. van Campen w. A. gede. x Cornelis Pieterss. zeylmaicker up A., impt. in ref.

Nr. 3730:

7.7.1558: v. Heinrick Janss. Teynge (ook: Teyne) up A. voor zich en zyn moeder, weduwe van Jan Teynge Claess., impt. in ref. x Jan Cornelisz. van Gendt namens de erfgenamen van Bruyninck Forck (ook: Forc?)

ook: 27.7.1558 r.; 3731, 4.10.1558 r.

12.7.1558: r. Jan Jansz. Scram w. A.

ook: 3731, 4.10.1558 v.

19.9.1558: v. Adriaen Corneliss. w. A., impt. in r.a. x Jacop Gieliss. w. A. (brieven van oblig. 10.5.1557: 10 ponden gr. vl.)

23.9.1558: r. Jan Gheleynss. w. A. als getrouwd hebbende Gheertken Cornelisd., Lennert (ook: Lenaert) Pieterss. (ook: Philipsz.) met hun consorten, erfgenamen van Gheertken Cornelisd., impt. van appel x Jan Anthoniss. Note craker w. A.

ook: 3731, 3.10.1558 r.; 11.10.1558 v.; 25.10.1558 v.; 14.11.1558 v.; 29.11.1558 r.

Idem: r. Jan Pieterss. molenaer op 't oude gat buiten A., impt. x Willem Jacobss. w. M.

ook: 3731, 11.10.1558 v.

27.9.1558: v. Claes Anthoniss. op A., biersteker, impt. x Willem Jacobss. collecteur vd impoest op het platteland

ook: 3731, 11.10.1558 r.

Nr. 3731:

13.10.1558: r. Augustyn van Prate tot A.

31.10.1558: r. Augustyn Pratis en Willem Pieterss. w. A. x iemand uit Gorcum

Nr. 3732:

11.1.1558 (= 1559): r. Christoffel Cornelisz. in den Haag als by het Hof geordonneerd curator vd nagelaten wezen van wylen Jacob Ottess. van Myerop, in zyn leven tollenaar tot A.

ook: 21.2.1558 (= 1559) r.; 3.3.1558 (= 1559) r.

24.1.1558 (= 1559): r. Andries den Hollander up A.

15.2.1558 (= 1559): r. Marinus Jacobsz. op A., impt. van decl. van kosten x Cornelis Pieterss. seylemaicker w. A.

Nr. 3734:

10.6.1559: v. Henrick Maertenss. op Ermuyden, appt. x Adriaen Mathyss. (aldaar)

ook: 28.6.1559 v.; 18.7.1559 r.

24.7.1559: v. [J]an Jacobss., waert in de Vier Heemskinderen tot Ermuyden, impt. in r.a. x Jan Floerss. [en] Cornelia, mr. Jan Govertss.'s dochter, panneluyden tot Brouwershaven (hun oblig.: 54 lb. 10 sc. gr. vl.)

Idem: v. Jan Pieterss. molenaer op 't Oude Gadt, impt. x Sebastiaen Claess. en Adriaen Claess. als erbyters w. Ermuyden

Nr. 3735:

29.11.1559: v. Heynrick Janss. Thyn op A. reqt. x erfgenamen uit Utrecht

5.12.1559: v. Pieter Jaspersz. up A., impt. in ref. x iemand uit Asd

Nr. 3736:

18.3.1559 (= 1560): r. Heyndrick Maertss. w. A., appt. x Adriaen Mathyss. aldaar (2e deffault)

23.4.1560: v. Adriaen Volckertss. Crol capiteyn tot A., impt. in r.a. x iemand uit Vlissingen (oblig.)

ook: 24.4.1560 v.

Nr. 3737:

10.5.1560: r. Bouwen Ghysbrechtsz. en Willem Ravensz. lijnslagers w. A., imptn. in r.a. x Claes Anthuenisz. en Jacopmyne Laurensd. zyn vrouw, aldaar (oblig. 4.3.1559 stilo hollandie: 70 ponden gr. vl.)

20.6.1560: r. Pieter Heynricxss. brouwer tot A., impt. x Griete (ook: Grietgen) Jansd. weduwe van Jacob Man(s)s. tot A.

ook: 3738, 29.7.1560 v.

Idem: v. Jacob Foij w. A., namens Jan Abbout (scipper), Joris Walhuys, Jan van Nyeuwerkercke, Jan Willemoe, Pieter Cappoen en Jacob Maertens, kooplui uit VLaanderen x kooplui uit Engeland

ook: r.

Idem: een procureur x Luden Arisd., weduwe van Adriaen Corneliss. w. A.

26.6.1560: 1e zaak: de consuls vd natie van Spanje, residerende tot Brugge, impt. in ref. x Maertin de Posa, Jan de Hinocoza, Pieter Darnedo, Nicolaes Vaillant, Marcus de Palma, Natale de Franche en Cristoffel Spierinck, w. M. en A. (alleen de laatste)

ook: 24.7.1560 r. (2e deffault)

Idem: 2e zaak: Idem, imptn. x Barnaert Zomer, Jan van Campen, Merten de Posa, Jan de Honocoza, Pedro Darnedo, Nicolaes Vaillant, Marcus de Palma, Natale de Franche en cristoffel Spierinck, al tot M. en A.

Idem: r. Jacob Foy(s) (ook: Focx en Foicxsz.) w. A., (als facteur vd koopluiden en reders vd scepe van Jan Abbout, scipper) namens Jan Abboudt, Joris Walhuys?. Jan van Nyeuwerkerck, Jan Wellemo, Pieter Cappoen en Jacop Maertens, kooplui uit Vlaanderen x kooplui uit Engeland en een dvdH

ook: 27.6.1560 v.; 1.7.1560 v.; 8.7.1560 r. (2x); 9.7.1560 v.

27.6.1560: v. Pieter Janss. Kinderen procureur, impt. van salaris x Luen Aerntsd. weduwe van Aernt Corneliss. w. A.

7.9.1560: v. Cornelis Jooss. decker, w. A. als waarlijk voogd en met procuratie van zyn moeder Tanne Cornelisd., weduwe van Heynrick mitten baerde, impt. in appel x Huyge Jacobss. namens de gemeen erfgenamen van Yde Jans, met marinus Franss.

ook: 3738, 9.9.1560 r.

Nr. 3738:

7.10.1560: v. Gerit Raes scipman vd Goude, impt. x Meynaert van Huessden, tollenaer van A.

5.11.1560: r. Pieter Heyndricxss. brouwer tot A., impt. x Griete Jansd., weduwe Jacob Manss.

ook: 14.11.1560 v.

Idem: r. Jan Damen tollenaar tot Geervliet, impt. in r.a. x Meynaert van Huesden tollenaar tot A.

6.11.1560: v. Pieter Vlasman, executeur vd testamente van Pieter uuyten Hage x Meynaert van Huessen, tollenaar van A., w. Haarlem

Nr. 3739:

5.12.1560: 2e zaak: Floris van Jutphaes, schout van Wieringen, reqt. x Adriaen Crol up A.

15.1.1560 (= 1561): v. Adriaen Volckerss. Crol reqt. x Reyn Claess. w. A.

4.2.1560 (= 1561): r. iemand uit Dordrecht, impt. x Cornelis Danckertss. scipper, w. A. (brief van verband 7.9.1558, gepasseerd voor waterscepenen van Dordrecht: 5 lb. 8 sch. 4 d. vl.)

Nr. 3740:

6.6.1561: v. Floris van Jutphaes, schout van Wieringen, reqt. x (capiteyn) Adriaen Crol op A.

ook: 3741, 13.9.1561 v.; 15.9.1561 r.

10.6.1561: r. Gillis Huygess. en Geert Heyne, beide w. A.

13.6.1561: v. Pieter Jasperss. up A.

27.6.1561: v. Meynaert van Huesden tollenaer tot A.

ook: 3741, 14.7.1561 r.

28.6.1561: v. Pieter Jasperss. op A. en Amndries van Werchter, secretaris vd Veere, als curators vd weeskinderen van Jan Pendricht x dame uit Veere

Nr. 3741:

25.9.1561: v. Willem Corneliss. en Jacob Franss. als erfgenamen van Frans Halsbergen, zyn vader, p.'s M., w. up A., imptn. in appel x Jan de Leeu, w. Berchem

Nr. 3742:

13.10.1561: 1e zaak: Henrick de vleyshouwer op A.

17.11.1561: v. Heynrick Maertensz. vander Morter w. M. als oom en wettige voogd vh weeskind van wylen Jacobmyne Maertens, vrouw was van Michiel de Torelles, w. prochie Nyeuwerkerck in de Oosthouck t'A., impt. x Michiel de Torelles, w. ter N. in de O. t'A.

Nr. 3743:

17.2.1561 (= 1562): r. Jan Heynricxss. Moen tot A. namens Gregorie de Valedolyt tot M.

9.3.1561 (= 1562) r. Cornelis Lacher op Lacher op A.

Nr. 3744:

22.4.1562: r. Cornelis Jacobsz., Cornelis Claesz. Bontekoe en Jacques de Vriese, tegenwoordige kerkmrs. van A., imptn. x Bouwen Ghysbrechtsz., Adriaen Mathysz. en Willem Ravensz. up A.

3.6.1562: r. Michiel de Toreilles w. A., impt. in appel x Heynrick Maertensz. aldaar

Nr. 3746:

19.1.1562 (= 1563): v. Michiel Toreilles w. A.

3.2.1562 (= 1563): r. Jan Heyndricxz. Moy, w. in den Gulden Nagel tot A., impt., wil decl van kosten x scipper Taems Janss. w. Wydenisse

8.2.1562 (= 1563): r. Pieter Heynrick up A. en Anthonis Pietersz., prochiaen in Nyeuwerkerck, imptn. in appel x Floris Scaeck eertyts schout van N.en nu bailliu vander Goes

6.3.1562 (= 1563): v. Cornelis Jacobsz., Cornelis Claesz. Bontekoe en Jacques Vriese kerkmrs. van A., imptn. x Bouwen Ghysbrechtsz., Adriaen Mathysz., Willem Ravensz. op A. (obediëntie)

ook: 3747, 15.3.1562 (= 1563) v.; 22.3.1562 (= 1563) v.

Nr. 3747:

16.3.1562 (= 1563): r. Agniete Fransd., weduwe em boelhouster van Jan Heynricxsz. Moy w. A., wil decl. van kosten x scipper Taems Jansz. van Wydenes

29.3.1562 (= 1563) r. Jan Jansz. SCram w. A., impt., wil executie op een acte van condempnatie vdH, dd. 14.11.1557: 27 Fransche croonen x Cornelis Jongebyl, w. M.

30.4.1563: r. Frans Heynricxz. w. Vlissingen, impt. x Reynert Claesz. Roo en Adriaen Janss. tot A.

Nr. 3748:

26.7.1563: v. Eadem (= Anneken Egbertsd., weduwe van Kors Govertss. tot Rotterdam) impte. in r.a. x Jan Walichs w. A. (18 guld. 10 st.)

29.7.1563: r. Jan Jansz. Scram tot A., impt. x Middelburger

Idem: v. Vlissinger(s) x Adriaen Jansz. up A.

ook: 3749, 16.9.1563 v. (en Reynyer Claess.)

Nr. 3750:

17.1.1563 (= 1564): r. Middelburger(s) x Pieter Jaspersz. w. upte docke up a.

ook: 3751, 8.2.1563 (= 1564) v.; 24.2.1563 (= 1564) r.

18.1.1563 (= 1564): v. Cornelis Olesz. panneman w. Z., impt. in appel x Jacques de Vryese w. A.

Nr. 3751:

24.1.1563 (= 1564): v. Rem Pietersz. prochiaen in Nieuwerkerck in den Oosthouck by A. x Middelburger(s)

ook: 8.2.1563 (= 1564) r.

26.2.1563 (= 1564): v. Lysbeth Lievensd., weduwe van Jacob van Ryne tot A.

Nr. 3752:

20.3.1563 (= 1564): r. Louris Janss. Ryser, Adriaen Adriaensz., Jan Wouterss. en Jan de backer, kerkmrs. van A., imptn. x Bouwen Ghysbrecht w. M., Adriaen mathysz. en Willem Ravensz., w. A.

ook: 18.4.1564 r.

21.4.1564: 3e zaak: Jan Symonz. van Nyeuwerkerck in de Oosthoek van A. x Cleverskercker(s)

2.5.1564: v. Louris Janss. Ryser w. A., impt. in r.a. x Delftena(a)r(en)

ook: 4.5.1564 v.

Nr. 3753:

7.7.1564: v. Middelburger(s) x Jan Janss. Scram tot A.

14.7.1564: v. Heynrick Janss. Teyng up A. gede. (decl. van kosten) x een advocaat:

ook: 3754, 13.9.1564 v.

Nr. 3754:

26.9.1564: r. de dekens en belders vd drie schutterijen, met de notabelen en ingeztenen van A., zo wel boven als beneden de dijk, eisers in r.a. x de burgemrs., schepenen en raad van M., verweerders. Eis doen, volgende het appointement vdH dd. 26.7 l.l.

23.10.1564: r. Rotterdammer(s), impt. in ref. x Claes Maertensz., namens Symon Corneliss. up A.

N.B. dit boek is in boeken ingedeeld:

,,Hier beghint 't derde bouck'' (halverwege):

29.11.1564: v. Bouwen Ghysbrechtsz. van M. reqt. x de kerkmeesters van A.

19.3.1564 (= 1565): r. de burgemrs. en regeerders van M., reqten. x de dekens en beleerders vd drie schutteryen met die notable (ende) ingestenen van A., (zowel boven- als benedendijks)

ook: 5.4.1564 (= 1565) v.

Nr. 3756:

14.11.1564: r. Delftena(a)r(en), impt. x Willem ravenz. tot A. als m. en v. van Matgen Blocx weduwe in Zeelant

Idem: Idem x Servaes ackerman tot A.

Nr. 3757:

9.5.1565: r. Jan Cornelisz. tinnegieter ter Goes op 't Hooft, impt. van cessie x Adriaen in de Vier Heemskinderen op A., Claes Claesz. ter Veer, de weduwe van Jasper Janss. cuyper tot Vlissingen, Lammen Janss. tot Zotelande, Gillis Pierss., Jan Michielss., Jan van der Hage als machthebbers van iemand tot Antwerpen, hem onbekend, Mathys Mathyss. scoemaicker, Cornelis Stelle, Bouwen in de Baerse, Matheus den brouwer, Lene Jansd., al tot M., met Wouter die lepelmaicker tot Antwerpen

Idem: r. Symon Romboutsz. op A. als pachter vd (einde tekst)

ook: 15.5.1565 v. als pachter vd impost van M., eiser in r.a. x serie namen (uit M.?)

26.6.1565: v. Huych Janss. van Groenwegen als vader en voogd van zyn weeskinderen, impt. in r.a. x Willem Aryensz. tot A. (schepenenbrief: 50 kar. guld., verschenen Pasen l.l.)

28.6.1565: r. Willem Jacopss. tot Nyeuwerkerck by A., impt. in appel x Jan Pieterss. aldaar

Nr. 3758:

4.9.1565: v. Pieter Jobsz. de jonge, coopman van Groeven en Witte Zoute, w. A., impt. van cessie x Charles Cornelisz. in den Bruynvisch, Louris Ryser, Adriaen in der Goes up A., namens Jan Wiggersz. van Amsterdam, Joos Joris Foortsz., mr. Claes Hebschaep, beide tot M., namens Gerrit Floriss. de jonghe, w. Schoonhoven, Willem Pietersz. in Rosenburch, Tanneken Pietersd., weduwe van Jan van der Hooghe , Herman Wessel tot M., Symon de Bretaigne, Toenken Jobs Pietersz. weduwe en Dirck van Zwol up A.

11.9.1565: v. Niclaes van Damme als man vd weduwe van Jan Sammer w. A., impt. in appel x Jannetgen Conincx aldaar

25.9.1565 v. Jan Louwess. (ook: Laureyss.) Verstel, scipper tot A., impt. x mr. Jacop Cabau(w), rentmr. vd aspargne (ook: espargne)

ook: 3759, 3.10.1565 v.

Nr. 3759:

5.10.1565: r. Marinus Corneliss. Ruyse, w. Dordt (AM: ex-Reymerswale?), impt. x Pieter Jopsz. panneman tot A.

ook: 9.10.1565 r.

29.10.1565: v. burgemrs. en regeerders van M., gede. in appel x Adriaen Mathyss. en Willem Remensz. op A.

Criminele rol 17.3.1571 (= 1572)!: r. Jan Cornelisz. Runenburch tot Bhv, impt. van remissie x Clewaert Marinusz. op A., oude en jonge Jan Marinusz., gebroeders, kinderen van Marinus Clewaertsz. neergeslagen, Jan Turck stadhouder van BWS

en de p.g. vdH

(Vervolg) 31.10.1565: v. Willem Ravenss. lynslaeger van A. voor zich en voor Adriaen Mathyss. mede lynslaeger, imptn./apptn. x burgemrs., schepenen en raad van M. (2 x)

Nr. 3760:

9.1.1565 (= 1566): v. mensen uit M. en Reymer in de Witten hon/ut, Anthonis Jan Jooss., Paes de vleyshouder, Janne Costens, Jan heynricx, Symon Romboutss., Bastiaen Claess., Anthonis Vercreke, Jan Jolyt, Jan de backere, Willem Lievenss., Hillegont Jansd., Grietgen Thiemans, Pieter Jaspersz. upten Docke, Heynrick Jacopss., Pieter maertss. en Gerrit Cornelisz. scipper, al up A., crediteurs vd voorss. Michiel de Thorailles Spangaert...

ook: 7.2.1565 (= 1566) v.

Nr. 3761:

26.4.1566: r. Heynrick Maertsz. vander Mortele tot M. als oom en voogd van het weeskind van Jacobmyne Maertensd. van der Mortele, in haar leven vrouw van Michiel de Thorailles, impt. in ref. x Jan Louwersz. tot A., met de burgemrs. en regeerders van M.

11.5.1566: r. Thyman Ghysbrechtsz. ter Goude, impt. in r.a. x Jan Janss. Schram (ook: Stroem) w. up A. (oblig. 22.10.1565: 43 kar. guld.)

ook: 14.5.1566 v.

28.5.1566: r. Heynrick Maertss. vander Mortele tot M. etc. impt. x Jan Louriss tot A. c.s.

11.6.1566: 2e zaak: Dordtena(a)r(en) x Cornelis Danckertsz. impt. w. A. (deffault)

Nr. 3762:

1.7.1566: v. Haerlemmer(s), impt. in appel x mr. Jacop Jacopss. up A.

10.7.1566: v. Jacop van Renen (AM: burgemr.?) (van Rhenen) impt. in appel x mr. Jacop Jacopss. tot A.

ook: 16.7.1566 v.; 20.7.1566 r.; 9.9.1566 r.

15.7.1566: r. Delftenaar impt., wil executie op een acte van namptissement vdH x Gillis Cornelis, Marinus Cornelisz. Eleman voor Jan Cornelisz., hun broer en Marinus Jacopss. als man van Geertruyt Cornelisd. tot Yersickendam, Marinus Willemss. als m. en v. van Jannitgen Cornelisd., Adriaen Baltesz. als m. en v. van Neeltgen Cornelisd., Jan Joosten tot Armuyden als man van Tryntgen Cornelisd. Eleman, alle erfgenamen van wylen Cornelis Janss. Eleman

28.9.1566: v. mr. Pieter Janss. namens Adriaen Pouwelss., impt. in r.a. x Claes Dircxz. tot A. (oblig. 44 kar. guld.)

Nr. 3763:

7.10.1566: v. Adriaen Mathyss. lyndrayer w. A., impt. van cessie x Willem van Domburch tot M., namens Heyn Franss. van eedam, Willem Heynricxz., Huych Spierinck, Anthoenis Jan Joostess., Anthoenis de Moer als ontvanger van Willem Mort? weeskinderen, Jan de Bretaigne, Jacop Symonss., Adriaen van Campen, Anthonis de Horter, Claes Vaillant, Pieter Sebastiaenss., Cornelis Meys, Heynrick Maertsz., Willem Ravens, Symon Romboutsz., Louris Janss. Ryser, de heylichgeestmrs. up A., Jan ten Beene vleyshouder, Jan Woutersz. namens Joos de brouwer tot delft en Jop die exchysemnaer, al up A., Thyman Ghysbrechtsz., Cornelis Claess. henyckmaicker ter Goude, Cornelis Gerritsz. alias Focker en Dirck Ottesz. lyndrayer tot Woorden en lambrecht Willemss. tot Schoonhoven

16.11.1566: v. Pieter Jobsz. up A., impt. van cessie x Gerrit Florisz. de jonge te Schoenhoven, Tanneken van der Hooge en Joos Jorisz. up A.

ook: 21.11.1566 v.

Nr. 3764:

11.12.1566: v. Reymer Voz. tot A. x man/mensen uit den Briel

31.1.1566 (= 1567): 1e zaak: Symon Romboutsz. up Armuyden namens Claes Maertsz., van Wormer en Jan Janss. van Raerop (AM: Ransdorp), impt. in r.a. x Roelandt van Gastele, capiteyn op het huis van Zeeburch (AM: Rammekens) (oblig. 13.2.1565 stilo curie holl.: 77 ponden gr. vl.)

ook: 3765, 4.3.1566 (= 1567) r.

18.2.1566 (= 1567): r. Cornelis Andriess. van Domburch up A., impt. in ref. x Anthoenis Oelesz. scipper up A.

Nr. 3765:

14.4.1567: v. Jacop Willemss. Benninck tot Amsterdam, impt. van cessie x kooplui uit Antwerpen, Deventer, Middelburg, Adriaen Adriaenss. in der Goes op Armuyden en Gabriel in de Sloetel mede aldaar, lieden uit Amsterdam, Alkmaar, Frans Janss. tot Beuckesloot, Purmerend, Symon Gerritsz. van Hollesloot, Hoorn

22.4.1567: r. Anthonis Pietersz. voor zich en zyn zuster tot A., imptn in r.a x 'sHeeroertskercke

Nr. 3766:

15.5.1567: v. Lambert Willemss. tot Schoonhoven, Gerryt Reyerss. ter Goude en Jop Geertsz., exchysenaer up A., reqtn. x Jan Vos als procureur (AM: vdH) van Heynrick Maertenss., Jan Hobyn als procureur van Cornelis Gerritsz., Dirck Ottesz., Willem van baersdorp als procureur (AM: vdH) van cornelis Claess., alle crediteurs van Adriaen mathyss. up A., cessionant

Nr. 3767:

16.7.1567: v. Jan Janss. karreman w. A., impt. x de weduwe van Joes Denisz. w. Bhv, voor zich en als moeder en voogdes van haar onmondige kinderen by JD

9.9.1567: v. Heynricxgen Aert Maertsd. als houdster van een schepenwaterbrief op Jan Mathysz. w. A. x JM (waterbrief, waaruit 3 kar. guld. resteren van een paeye, verschenen Jacobi 1565 met 16 kar. guld. van 1566 en nog 72 guldens over de termyn, verschenen Jacobi l.l.)

26.9.1567: r. Eadem (= Henrytghen Aert Mudtsd., weduwe van Cornelis Joestensz. seylmaker, in zyn leven w. Delft, namens Floris Willemsz. en aert Cornelisz. van Geessele(n)) als houdster van een schepenen-waterbrief op Jan Mathysz. w. A., impt. in r.a. x JM (waterbrief, waaruit 3 kar. guld. resteren van een betaling, verschenen Jacobi avont, met 16 kar. guld. van 1566 en nog 72 guld. over de termyn, verschenen Jacobi l.l.

ook: 16.10.1567 v.

17.10.1567: r. Bouwen Ghysbrechtsz., gede. x de kerkmrs. van A.

Nr. 3768:

14.11.1567: r. Henryck Haelken, coopman tot Amsterdam, im;t. in r.a. x Bouwen Ghysbrechtsz. w. A. (2 oblig., waaruit 19.9 l.l. tesamen 2011 ponden 14 sch. van 40 gr./pond verschenen zyn, affslaende etc.)

19.11.1567: v. Fardinandus Molckman, bailliu vd watere

24.11.1567: v. Jan Willem Floren op A., impt. in appel x Gerrit Gerritsz. stoofmeester w. Nyeuwerkerck beneden A.

2.12.1567 v. Henryck Maertsz. vander Mortele w. M. etc. x Jan Lourisz. tot A., met de burgemrs. en regeerders van M.

Ga naar boven