Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1748-1793

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 52

Eerzame Discrete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens eenige gedrukte exemplaren van de Publicatie by ons op huyden gearresteert tot ontdekkinge van spions welke zig in de Provincie mogte komen op te houden: Met last en ordre dat UL: dezelve zult doen publiceren en affigeren daar zulks gewoon is te geschieden.

Int Hof van Zeelandt tot Middelburg den 8e January 1748.

 

Aankondiging van de voorspoedige zwangerschap van de gemalin(nu al gedurende 7 maanden) van Willem IV met verzoek om voorbede “ in de publyque, zoo Nederduitsche, als Walsche ende Engelsche kerken dezer Provincie door de Bedienaers des Godtlyken Woordts dat Godt Almachtigh Haere Koninglyke Hoogheidt, Mevrouw de Princesse van Oranje en Nassau in Haeren gezegenden staet van zwangerschapwil bewaeren; in gelukkigh doen voortgaen; en te zyner tyt eene gewenschte verlossing geeven, ten beste van Landt en kerke; en vanhet Doorluchtigh Huys van Oranje en Nassau.

Waer mede,

Edele Erntfeste Wyze Discreete zeer Voorzienige heeren,

Zullen Wy Ued: in de bescherminge Godes beveelen.

In’t Hof van Zeelandt, te Middelburgh, den 8 Januari 1748

Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raeden van Zeelandt

Ende is getekent Jn Pr Recxstoot

 

Eerzame Discrete Lieve Bijsondere

 

Wy zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaeren van het Placaat den 27e der voorleden maent Maert bij Haar Hoog Mog; gearresteert op de remonstrantie aan haar gedaan door verscheide notabele geinteresseerdens in Staats Vlaanderen althans overheert door de wapenen van den koning van Vrankrijk, wonende in deese Prvintie van de zwaere lasten en invorderingen tot verscheide ydens ?? hun opgelegt worden. Met last en ordre dat UL: deselve sult laeten publiceeren en affigeeren alomme daar sulx gewoon is te geschieden.

 

Waer mede

Eerzame discreet Lieve Bijsondere zyt Gode bevoolen

Int Hoff van Zeelant tot Middelburgh.

Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raeden van Zeelant.

Handtekening.

 

Eerzame Discrete Lieve Bysondere

 

Wy zenden hier neevens aan UL: eenige gedrukte exemplaren van de waarschouwinge by ons gearresteert tot elucidatie en interpretatie van ons placaet den 5e December: 1747 op de belasting van den 50e Penning of liberaele gifte geemaneert met last en ordre dat UL: deselve sult laaten publiceeren en affigeeren alomme daar sulx gewoon is te geschieden.

Waarmede

Eerzame discreete Lieve Bysondere zyt Gode bevolen Int Hoff van Zeeland tot Middelburg den 16e Mey 1748.

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

 

Handtekening.

 

Eerzaame Discrete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van’t Placcaat bij ons op huiden gearresteert; waar bij alle Ingezeetenen binne deze Provincie die in het Cohier aan het Familie-geldt zijn aangeslagen van de 1e tot de 16e classis ingeslooten; worden gelast ten profijte van den Lande te furneeren een vierde van de somme waar over zijn getauxeert volgend het cohier vanden Jaare 1745 en daar voor te ontfangen obligatien tot laste van de Provincie: UL: last en ordre dat UL: dezelve doe publiceeren en affieeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden.

 

Waarmede:

Eerzaame Discreete Lieve Bijzondere zijt Gode bevolen!

In’t Hof van Zeelandt tot Middelburg den 16e mei 1748.

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt.

Handtekening.

 

Eerzaame discreete Lieve Bysondere

 

Wy zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van’t placaat by Haar Hoog: Mog: den 7e deeser maandt gearresteert zoo om te doen cesseren alle hostiliteyten(vijandelijkheden of vijandelijke houding) tegens Fransche schepen als om in het generael de Commercie met Vrankryk te herstellen, op den voet soo als die voor de troubles is geweest.

Als mede eenige gedrukte exemplaeren van het Generael Pardon by Zijne Hoogheid gearresteert voor alle Ruyters Dragonders en Soldaten, die zonder behoorlyk paspoort haare Compagnen verlaaten hebben, en uyt den dienst van de Staat gedeserteert of uyt het eene Regiment in het andere overgegaan syn: met last en ordre dat UL: beyde deselve sult doen publiceeren en affigeeren alomme daar sulx gewoon is te geschieden.

!5 Juny 1748.

Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raeden van Zeelandt

Handtekening.

 

Aanhef zie boven.

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van de Publicatie bij ons op huiden gearresteert ten opzigte van de beweegingen onder de Ingezeetenen ontstaan tot afschaffinge van de Pagten der Gemeene Middelen van Consum(p) tie : met last en ordre dat UL: dezelve laat publiceeren en affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden.

Waar mede:

Eerzaame discreete Lieve Bijzondere, zijt Gode bevolen!

In’t Hof van Zeelandt te Middelburg den 1e Juli 1748.

 

Handtekening

 

Aanhef zie boven

 

Wij zenden hier nevens aen UL: eenige gedrukte Exemplaren van het Placcaat bij ons op huijden gearesteert tegens het debaucheren ( tot desertie overhalen) van soldaten met last en ordre dat UL: dezelve zult doen publiceeren en affigeeren daer zulks gewoon is te geschieden.

2 september 1748.

 

Publicatie tot het verpagten van de Gemeene Middelen als in voorige jaaren: last en ordre tot publicatie en het affigeeren alomme

3e september 1748.

Extract van een resolutie van de Staten van Zeeland van de 23e september 1748:

Den 23e September 1748

Is goedgevonden en verstaen dat de verpagting van de gemeene Middelen van Consumtie gewoon tot Arnemuyden gedaen te worden; en volgens de publicatie van den 3e deeser maent opden 25e September geordonneert om redenen voor deese reise en zonder con sequentie ; aldaer niet; maer tot Middelburg den 26e gedaen; ende echter aen die van de Wet van Arnemuijden het gewoon salaris , defrooijementen voor de maaltijt, en ten behoeve van den Armen der Plaatse en drie grooten vlaems te ponde betaelt zullen worden en zal bij Extract deeser Resolutie kennis worden gegeeven.

Accordeert met voorz: Register:

Handtekening.

 

 

Wij zenden hiernevens aen UL: eenige gedrukte Exemplaeren vande publicatie bij Hun Ho: Mog: den 1e deeser Maendt gearresteert raekende het Munten ( tot gerief en verzeekerheijd van de Ingezetenen op de Munte deezer Landen van een provisioneelen Vasten en verzeekerden Gouden Nederlandschen Stantpenning heele en halve ouden Reijders; met Last en ordre dat UL: dezelve zult doen publiceeren en affigeeren etc

21e Augustus 1749.

 

De invoer van Hoorn-en Rund-vee alsmeede van hooi; van buiten sLands in deese Provintie en van het eene Eilandt der zelve in het andere wederom voor drie maenden wordt verboden: En het verbodt van het aftrekken der huiden en het uitnemen van het Roet( vetdelen) der gestorven der gestorve Beesten; bij Placcaat van den 17e December 1744 gestatueert; wordt gealtereert en ingetrokken.

Als ook eenige gedrukte Exemplaeren van het Placcaat meede bij ons op huiden gearresteert tegen het Steelen van hout Rijs staaken en gaarden van hoofden- en Zeewerken etcetera. Met Last en ordre dat UL: dezelve Placcaaten alomme daer zulks gewoon is te geschieden.

 

D.D 13 maert 1750.

 

Placcaten met de resolutie om het Landt te zuiveren van alle ondeugende/ ondeugdelijke paijement specien: en voor te komen dat geen gebrek aan goede payementen voor het gemeen komme te ontstaen.

En van de Publicatie en Ordonnantie ten zelven dage mede by Hunne Hoog: Mog; gearresteert tot wegneeminge en voorkoominge van Dispuiten Mestrouwen en Confusen ontrent de ligte goude nederlandsche Ducaaten en andre goude Specien: mitsgaders de defectueuse goud gewigten door de Ingezeetenen gebruykt wordende: met last en order dat UL: de gemelde placcaten en publicatien zult laaten publiceeren en affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden.

D.D, den 14e Mey 1750.

 

Placcaat tot voorkominge van het naadeel dat de groote Visscherije en Haaring-vaart deezer Landen kan koomen te lijden door het debaucheren van kundige Lieden in vreemde diensten:

En van het Placcaat ten zelven dage mede bij Hunne Ho: Mo: gearresteert ten voordeele van de Groote Visscherije en Haaring-vaart deezer Landen behelzende verbodt van invoer ten voordeele vande Eigenaars der Griende en de Geinteresserdens in de Koop-negotie en Kuijpers van deeze landen:

 

En eindeling vande Publicatie ten zelven dage bij Hoogst gemelte Hunne Ho: Mog; gearresteert tot conservatie vande meergemelde Groote Visscherije en Haaring-vaart deezer Landen om de Geinteresseerdens in dezelve instaat te stellen om daar in met voordeel boven andere Natien te kunnen continueeren: met last en ordre om de gemelde Placaaten te laaten publiceeren etc

28 Mei 1750.

 

Weer voor 3/6 maanden een invoerverbod van Hoorn en Rundvee van buitenslands in deese Provincie en van het eene Eiland derzelve in het andere etc.

d.d. 18 Juny 1750.

 

Idem dito

 

d.d. 11 September 1750.

d.d. 8 December 1750

d.d. 23 September 1751

 

Placaat tot “opheve” van de Extraordinaire Middelen geconsenteert voor den aanstaanden jaare 1751

d.d. 10 december 1750.

 

Ook een resolutie van 14 december 1750

 

Een invoerverbod van vreemde gesnedene en gefatsoeneerde Kurken ter conservatie van de KurkenSnijderijen.

d.d. 4 Januari 1751

 

Ook voor 1751 wordt er eenen algemeenen Dank-Vast en Bededag vastgesteld voor de 24e Maart. Met last en ordre dat daarin voorzien wordt.

d.d. 4e maart 1751.

 

Weer invoerverbod van Hoorn en Rundvee van buiten sLands en derzelve in het andere wederom tot den 1e October 1751.

 

Wij zenden hier neevens aan UL eenige gedrukte Exemplaaren van het Reglement op de gestrande genaufrageerde buiten en binne de tonnen gevischte en opgebragte goederen; bij ons op den 14e Junij deeses jaars gearresteert met last en ordre dat UL: dezelve zult doen publiceren etc.

d.d. 21 September 1751.

 

Waerschouwinge gearresteert tot voorkominge dat de besmettelyke ziekte te Constantipolen/Constantinopel grasserende en zig van daar verder in de Levant zoude konnen extendeeren entot andere Plaatsen en ook in deze Landen over gebragt werde: met last en ordre dat UL: de voorsz: Waarschouwinge doedt publiceeren en affigeeren daar zulx gewoon is (te) geschieden.

 

d.d. 6 November 1751.

 

Een extract van een resolutie van 13 December 1751, zonder inhoudsopgave.

 

Resolutie + Placcaat om te beletten dat aan die geenen welker toeleg schijndt om de fabricq van Houtzaagerie deeser Landen te ruineeren niet uit den Staat zelve worden toegevoert de instrumenten waar door in staat zouden konnen worden gestelt om daar inne te reusseeren/ slagen met last en ordre dat UL: dezelve zult laaten publiceeren etc

d.d. 17 februarij 1752.

 

Over het “inbrengen van Brabandsche zoogenaamde Permissie Schellingen”

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaren van ‘tPlaccaet den 21e Februari 1752 bij Haar Hoog; Mog; gearresteert tegens het inbrengen in’t Gebiedt van Onzen staat van Brabandsche zoogenaamde Permissie Schellingen: als mede ten opzigte van andre vreemde ongeklote Schellingen en derzelver Cours; met last en ordre dat UL: dezelve zult laten publiceeren en affigeeren alomme etc.

 

d.d. den 28e Februari 1752.

 

Nu ook weer wordt de invoer van Hoorn- en Rundvee van buitenslands in deeze Provintie en van het eene Eiland derzelve in het andre wederom tot den laatsten september 1752 verbooden:

23 maart 1752.

 

Idem tot 30 november 1752: er wordt zelfs met zeekere zwaare straffe gedreigd

d.d. 18 september 1752

Handtekening Jacob du Bon

 

Publicatie tot het verhoogen van de Imposten op de Bieren in de Provintien van Hollandt en West Vrieslandt en van Utrecht respective gebrouwen en binnen de Provincie ingebragt wordende ! Met Last en ordre dat UL: dezelve zult doen publiceeren etc

19 september 1752.

 

Ee Placcaat van d Hoog:Mog; van 6 december 1752 over het behoud van de Kurkensnijderijen dezer landen nog voor den tijdt van 2 jaaren bij vernieuwinge wordt geinterdiceert het inbrengen van alle vreemde gesnedene en gefatsoeneerde kurken .

d.d. 21 december 1752.

 

Handtekening

Jacob du Bon

 

Geprolongeert wordt de Publicatie van den 9e Meij 1750 tot conservatie van de Groote Visscherije en haringvaart der vereenigde nederlanden voor den tyd van drie jaaren en zulks tot den 1e Januarij 1757

Int Hof van Zeeland den 19e Julij 1753.

Handtekening Jacob du Bon.

 

Wy zenden hier neevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van de Publicatie bij Haar Hoog Mog: op den 8e Augustus 1753 gearresteert waar bij de Schippers Stuurlieden en andere navigeerende persoonen deeser Landen nader werden gelast om de vaartuygen van Algiers of andre Turksche of Moorsche Natien en derzelver Equipagien overeenkomstig de Tractaaten tusschen Haar Hoog; Mog: en de Regeeringen der voorsz natien aangegaan te bejegenen: Met last en order dat UL: dezelve zult laaten publiceeren etc.

d.d. 27 augustus 1753.

 

Publicatie tot het belasten van alle Carotten waarvan Snuijftabak gemaakt wordt; alsmede van alle Snuijftabak; mitsgaders gerapste of geprepareerde Rappee (met 1 e ) Als mede eenige gedrukte Exemplaaren vande Publicatie van de zelven datum; tot het belasten van alle Stijfzel, kommende uit eenige der Geunieerde Provincien, en het Ressort van de Generaliteit of van elders binnen deeze Provincie ingebragt wordende ; met last enordre dat Ul : dezelve laat publiceeren etc.

d.d 17 September 1753.

 

Voor woensdag 13 maart werd er weer “ eenen Algemeenen Dank Vast en Bede-dag uitgeschreven.

 

Op de 24e september 1753 missive met last en ordre van de Staten van Zeeland om de opheeve van de Extraord Middelen niet alleen te publiceren maar ook te bevorderen.

 

N.B wordt ook de daaropvolgende jaren o.a 1756 tot 1759 herhaald.

 

Een opmerkelijk Placcaat :

 

Een verbod van de Gecommitteerde Raden van Zeelandt tot de vervoeringe van Lint-molens naar buiten deze landen

 

N.B. Waarschijnlijk bedoeld om de eigen textielnijverheid te beschermen

Door een verbod van uitvoer van productiemiddelen.

 

 

Eerzaame Discreete Lieve Bysondere

 

Wij zenden hier neevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaren van de Publicatie bij ons op huiden gearresteert waar bij is vastgesteld dat nu voortaan ook van alle van buiten in deeze provintie ingebragt wordende en door dezelve transito passeerende Carotten waarvan Snuyftabacq gemaakt word zal worden betaalt aan de pagters van den impost op de tabak gemaakt word zal worden betaalt aan de pagters van den impost op de tabak in ieder district drie stuyvers per pond; als mede van alle geprepareerde Snuyftabak zes stuiyvers per pond boven het billetgeld en zulks geduurende dit loopend pagtsaisoen. Met last en ordre dat UL dezelve zult laaten publiceeren en affigeeren alomme daar sulks gewoon is te geschieden

 

In’ Hof van Zeeland tot Middelburg den 19e november 1753.

 

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeeland

 

Jacob du Bon

 

Weer een uitvoerverbod van het versmelten of uit den lande uit te voeren , eenige zilvere Standpenningen in dezen Staat gemunt ofte nog te munten; uitgezondert alleen penningen van Negotie; dewelke ten dienste vande Oostindische Compagnie naar andere gewesten verzonden worden:

 

Hof van Zeeland te Middelburg 7e december 1753.

 

Publicatie waarbij aan Directeuren van de Commercie Compagnie en particuliere kooplieden te Middelburg en Vlissingen navigeerende en handel drijvende op de kusten van Africa onder de Limiten van ‘ Octroy van de Westindische Compagnie prolongatie word verleent vande concessie aan dezelve in denjaare 1734 geaccordeert; tot den jaere 1760 incluys: Met last enordre dat UL dezelve zult laten publiceeren.

Hof van Zeeland tot Middelburg den 26e Februarij 1754

 

Jacob du Bon (handtekening)

 

Publicatie tegen de “Contraventeurs van de * op het Veergeld in dato den 4e February 1674 en tot het beter mainctineeren van het zelve Middel: Met last en ordre dat UL dezelve zult laaten publiceerenen affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden.

Hof van Zeeland tot Middelburg

20 september 1754.

 

Weer een uitvoerverbod met bedreiging van zekere boeten van lompen mitsgaders van allerhande vischwant zoo oud als nieuw en van oud afgesleten Touwwante tot de scheepvaart onbruikbaar zijnde ; als meede van alle gebrooke en aan stukken gekapte Touwwerke dat direct tot scheepsgebruik onbequaam is; provisioneel voor den tijd van vijftien jaaren: met last en ordre dat UL: deselve zult doen publiceeren etc

 

Hof van Zeelandt te Middelburg 20 september 1754.

 

Publicatie van de Staten van Zeeland : het belasten van alle Stijfsel komende uit eenige der Geunieerde Provintien en het ressort van de Generaliteit of van elders binnen deze Provintie

Hof van Zeeland te Middelburg

24 september 1754

Jacob du Bon

 

Placcaat/Aankondiging van zeekere zwaare straffen op den invoer van Hooren en Rundvee van buiten ’s Lands in desse Provintie en van het eene Eilandt der zelve in het andere tot 26 augustus 1755

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

 

Jacob du Bon.

 

N.B.Deze publicatie wordt in oktober 1755 en 15 maart 1756 herhaald

 

Publicatie: tot meerder aanmoediging van het volk van oorlog ter zee tot bescherminge en navigatie van de ingezeetenen van deesen staat tegen die van Algiers eenige premie toe te leggen etc

Hof van Zeeland Middelburg 28 April 1755.

 

Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden van Zeeland. Middelburg 28 April 1755

Jacob du Bon

Handtekening

 

 

Placcaat : tot meerdere beneficeeringe van de gemeene middelen van Consumtie; het

Reclaesseeren der ingeslopene abuizen; en het weeren der Fraudes en Contraventien, alles breeder by het voorss: Placcaet gemelt.

 

Nog publicatie van de interpretatie van ons Placcaat en ordonnantie van den 13e December 1703 nopens de betalinge van de Taux op den Ondertrouw: met last en ordre dat UL: dezelve respectivelijk zult laten publiceeren etc

Hof van Zeelandt tot Middelburg

d.d. 24 september 1755.

 

Waarschouwinge : alle ingezeetenen deezer Provintie die in het Cohier van het Familiegeld zijn aangeslagen van de eerste tot de veertiende Classe beide incluys worden gelast ten behoeve van den lande te furneeren een vierde vande Capitaale Somme op welke in het Cohier over den jaare 1753 zijn getauxeert geweest en daar voor te ontfangen obligatien tot laste deezer Provintie:

Hof van Zeelandt Middelburg 24 december 1755.

Jacob du Bon

Handtekening.

 

N.B. o.a.herhaling 22e december 1758

 

Belangrijke publicatie i.v.m. de verspreiding van (geauthoriseerde ) extracten uit resolutien van de Staaten van Zeeland

 

Resolutie: dat niemandt buiten de Heeren Minister van Staat zal vermogen eenige Extracten uit onse resolutien te authoriseren op de poenaliteiten daarbij vermeldt: met last en ordre dat UL: dit zult publiceeren etc.

Jacob du Bon.

 

Klacht :De Placcaten en Ordonnancien op het stuk van de gemeene Middelen van Consumtie werden slecht “ geobserveert” en nog minder nageleefd.

Hof van Zeeland 26 juli 1756.

 

Publicatie: tot informatie van de accessie van den Erf Prins van’t Rijk van Marocco aan het Tractaat tusschen deszelfs vader den Keizer van Marocco en Hun Hoog: Mog: den 21e November 1752 gesloten

Hof van Zeeland Middelburg 12 augustus 1756.

 

Resolutie van de Staten van Zeeland: dat de respective ontfangers van het middel van het Dienstbode, karos, wagen en paardegeld jaarlijks : (in plaatse van opschrijvinge te laaten doen ) van het getal der dienstboden mitsgaders vande rytuijgen rijpaarden by ieder ingezeeten gehouden wordende gedrukte billetten beslaagen met een zegel van twee stuijvers te betaalen by de aangeslagenen door een stadsbode rond te laaten brengen omdat de hoofden van de huijsgezinnen te worden ingevult met het getal hunner dienstboden rytuygen en paarden in voegen en ten fine als by voorschreve resolutie is vermeld ; met last en ordre dat UL: de voorz: Exemplaaren te laaten affigeeren etc

 

Hof van Zeeland tot Middelburg den 21e september 1756.

 

Placaat : geamplieerd en vernieuwt wort dat van 9 Augustus 1658 tegens de vreemde Commissie vaarders als mede het Placcaat van den 7e november van hetzelfde jaar tegens het misbruyk der Havenen gearresteert

Hof van Zeeland tot Middelburg 11e november 1756.

 

Publicatie door de Hoog: Mo: tot continuatie van den vrijdom der lasten aan die van de groote Visscherie van Haering-vaert deezer Landen opden 7e Julij 1753 geaccordeert; wederom voor drie eertskoomende jaaen zullende zullende ingaan den 1e januri 1757 en eindigen met den jaare 1759.

Hof van Zeeland Middelburg 20 december 1756.

 

Er is in die tijd ook een resolutie genomen met betrekking tot interpretatie en ampliatie van eenige Pointen in de ordonnantie op het middel van klein Zegel den 21e Septembris jongstleden gearresteert etc.

 

Placcaat tot verbod van den uitvoer van allerleij soort van graanen uit deeze Landen

 

10 February 1757.

 

Dit vorige placcaat wordt op de 3e maert om niet vermelde redenen ingetrokken.

 

Op den 1e April 1757 wordt ook de uitvoer van den Haver, eertijds verboden, gepermitteerd en open gesteldt.

 

Dan wordt weer tot 15 juli 1757 de uitvoer ervan streng verboden.

 

Publicatie : betreffende het verkiezen van Maalsteeden voor de opgezeetenen ten platten Lande woonagtig onder de parochien alwaar geen molens gevonden worden: etc

Hof van Zeelandt tot Middelburg : 26 September 1757.

 

 

Placcaat : verbod van uitvoer van Hooi en Stroo uit de respective Provincien en het District van de generaliteit op zeekere Paenen

Hof van Zeelandt Middelburg 4 september 1758.

 

Op 22e December 1758 Familiegeld, Karos, Wagen en Paardegeld en het dresseren van de respective Personeele Cohieren

 

Placcaat: verbod het werven van Bootsvolk voor vreemde diensten als mede aan het Bootsvolk van haar te begeeven in vreemden dienst en de revocatie van het zelve volk uit vreemde diensten.

Verbod van allerley vaart uit deeze Landen met zeekere uitzonderingen:

 

Hof van Zeeland Middelburg 5 april 1759.

 

Extract uit et Register van de Resolutien der Heeren Staten van Zeeland.

 

Den 1e September 1760

 

Stemhebbende en smalle steden dragen zorg voor de verpachting van het verijken van alle Brouwers vaatwerken bij de gezworen ijkers of branders conform de ordonnantie op de impost van de bieren van date 25 september 1637 zoo binnen de steden als ten platten lande behoorljk worden geijkt: met verdere authorisatie en last enz

 

Het schort aan de uitvoering van de bepalingen van 18 september 1675 “van den Impost op de Bieren die op de zeeschepen leggende in de Havens en Kaaijen binnen deze Provintie geconsumeerd of ingeslagen worden .

Er is sprake van meenigervuldige fraudes omtrent de gemeene Middelen van consumptie voor al ten platten lande onder zekere boeten boeten en paenen te verbieden dat geenerleij Goederen of eeniger hande specien impost subject van deze buiten deze Provincie ... met Schepen Schuiten Booten zoogenaamde Hengsten Karren Wagens of eenigerhande machines zullen mogen ingebragt of ingevoerd worden dan in de ses Stem in Staat hebbende Steden dezer Provincie Middelburg Zierikzee Goes Tholen Vlissingen Veere.

Ook m.b.t. het “ Billet voor den Tabak die door kleine Winkeliers bij Grossiers en Winkeliers onder peil staande word gehaald bij forme van ampliatie op onze Ordonnantie op het middel van het Billet ... geld vanden 23e september 1756.

Iemand mag geen pachter zijn inzake producten waar hij zelf “bedrijvig “ mee is.

15september 1766.

 

16 september 1766 : Instructie met betrekking tot het middel van het gemaal.

 

Oct 1768

 

Aan de Agtbaare Heeren Burgermeesteren Schepenen en Raaden der Stad Arnemuijden in Zeeland

 

Geven oodmoedelijk te kennen de gesamentlijke geadmitteerde schoenmaakers baazen binne dese Stad mitsgaders Deken en beleders van het Scoenmakers gilde binne de Steden Middelburg Vlissingen en Veere dat der supplianten Ambagt dagelijks meer en meer ten agteren gaat door het inbrengen en verkoopen van Buijtenlandse Schoenen muijlen laarssen brandemmers en ander gemaakt werk hun voorss Ambagt aangaande zoo ter sluijk als op enige jaarmarkten binnen deze eilande zedert eenige jaaren zoo overvloedig binnen desen Eilande aengebragt en van alderleij eigen opgezetenen aengekogt zoo voor hunselfs en geheele familie waar door geoccasioneert word een groot nadeel zoo wel voor het algemeen als voor der Supplianten Ambagt

 

Aangezien voor alde gemeene man ? schoenen en muijlen op de kermis of van leurders ter Sluijk koopende daar voor besteden hun Contant geld welk vervolgens buijten lande werd gevoert en verteert zonder dat land of stadt daar bij eenig voordeel heeft of immers staat te wachten en waartegen de geringe Consumtie die de komst van vreemdelingen binne desen Eilanden geduurende den tijd van omtrent vier weken dat de kermissen deuren in geendeminste Consideratie komt terwijl ondertusschen de supplianten behalven de gewone Burgher ? nog dagelijx onder inden dat sulke onder den Gemmenen man die geen Contant Geld hebben om op Kermissen of vn de Sluijkers te koopen hun schoenen en muilen bij die van der Supplianten laten maken zelfs in een Ruimeere daar ondergerekent in voorraad dog met geen ander oogmerk als om daar mede banquerot te gaan of nimmer te betalen Waarbij nog komt dat door het verval vant Voorss Ambagt meer dan Duijzent Menschen minder in dit Eijland zijn als er te vooren geweest zijn en noodwendig jaar voorjaar ?? zal moeten verminderen dog ingevalle het buijtenlands werk van der supplianten ambagt aangaande gelijkerhand konde werden geweerd zoude in wijnige jaaren het aantal weder werden vermeerdert als tevooren geweest zijn zoo al niet mogte te boven gaan

Zijnde volgens een naauwkeurige lijst door de supplianten daar van geformeert zoo binne de besloten als smalsteeden mitsgaders op alle de dorpen binnen dezen Eilanden van Walcheren niet meer dan eengetal van 829 menschen zoo Baazen knegts vrouwen en kindern die tot het voorss Ambagt behooren te weten binnen de stad Middelburg 57 Bazen die hun knegt vrouwen en kinderen een getal uijt maken van 420 Persoonen binnen de stad Vlissingen 15 Bazen die met knegts vrouwen en kinderen uijt maken 84 Persoonen binnen der stad Veere Zandijk en ’t Casteel daar onder gerekent 10 Bazen en een Weduwe ’ t Ambagt doende met een knegt vrouwe en kinderen daar ondergerekent uijtleverende ? 40 persoonen - binnen de stad Arnemuijden 5 Bazen en twee vrouwen zamen zeven personen en ’ t overige getal ten Platten lande een vermindering zoo groot ten aansien van der Statelijke en Stedelijke lasten als mede ten opzigte vande Gemeene Samenleving dat de komst van vreemdelingen tot de jaarmarkten daar bij in geenen deelen kan opwegen bepalende verder de voorschreven schade zig niet alleen tot die vander Supplianten Ambagt maar ook tot verscheijden andere Takken van slands ende ingesetenen welvaart aangezien het werk der Supplianten Ambacht aangaande binnen desen Eilande op kennissen of andersins is komende almede het gelooijde en berijde leder daar beneffens werd in gevoert daar anders het voorz: leder of hier bewerkt of als negotie ter scheep word ingebracht waar bij zoo wel den koopmanschappen Arbeiders als loijers importante Schade lijden en ’t Contant geld buijten s’Lands gaat gelijk als dan wederom in gevalle zulx konde werden geweest meerder menschen zouden bestaan en Stads en Stadsinkomsten vermeerderen/

Dat voorts die vander Supplianten ambagt nog dagelijks meer en meer moeten verminderen en de weinige overgeblevene knegts wegtrekken in gevalle het verkopen van buijtelands gemaakt werk der Supplianten Ambacht aangaande zoo op de jaarmarkten als andersints blijft continueeren aangezien vele der Bazen in de steden maar voor al ten platten lande nootwendig moeten Arm werden en van geen ambagt meerder tot laste van armen en behoefte vervallen zoo in de stede als ten plattelande

Tewijl zij of geheel tot Schaden werken of immers ? Eene geen noemenswaardige winst op hun werk hebben aangezien de ingezetene der Steeden en voor al de landlieden hunne arbijders of zoo genaamde daagse schoenen en muilen doorgaans bij die van der Suffisanten Ambagt laten maken die gewerkt worden van swaar leer dat bij de ponden gekogt en bij de Stuk uijt erkogt wordende op verre na zoo veel winst niet kan geven nog aan baas nog aen knegt als die zoo genaamde Zondaagse Schoenen en muilen die op de kennis of van Sluijkers gekogt worden en die gemaakt worden van ligt leer t geen ingelijcx bij de pas..de gekocht en bij ’t stuk verkogt word.

Zijnde de Supplianten niet onbewust het voorgeeven dat de Schoenen en Muilen binnen dezen Eilande gemaakt wordende duurder zijn als voorschreven buijtenlands werk; dog daartegen zoude konnen dienen dat die vander Supplianten ambacht zoude konnen klagen wederom over de duurte van het werk vande andere ambachten en hantwerks lieden mitsgaders winkeliers en overmits dat der Supplianten ambagt behoort tot den Algemeene Schaakel drie burgelijke maatschappij en het er dus niet op aankoomt ofmen in Gelderlant of de Lang straat Goedkooper Schoenen koopen kan daar de Arbijdsloonen consumable huijshuure en lasten minder zijn nog ook of sulkx in Holland kan geschieden alwaar doortocht is van vreemdelingen daar alhier geen andre werk is ofte kan vallen als van eijgen inwoonders en van de gunst der kooplieden ; Gelijk wijders aldaar verscheijde goedkoop leer als paardeleer Besaan en gelaast ? mag werden verwerkt dat- alhier met goede Reeden is verboden ten nutte vant gemeen behalve dat het verschil in de Prijs niet noemenswaardig is, als men hier zoodanigen ligte werk laat maken als het buijtenlands werk is dat op de jaarmarkt of ter Sluijk word verkogt komende klagten dat men bij eenige Bazen somtijds niet zoo spoedig kan worden geholpen als men spreekt Nergens anders van daan als dat de voorss Basen goede knegts hebbende die slegts een maand of vier in ’ t jaar konnende werk geven die daar na moeten heengaan en velen willen weder komen

 

Dat de klagten van de leeden vander Supplianter Ambagt niet alleen bepaalt binnen dit Eiland maar ook drukkelijk is gevoelt bij die van al voorss Ambacht binnen andere Steeden Middelburg Zierikzee Tholen en Goes op derzelver welgegronde klagten en ootmoedige Supplicatie hebben verkregen verbod van Hollandse Gelders werk der Supplianten Ambacht aangaande zoo wel buijten als geduurende de jaarmarkt

Dat de Supplianten in dit algemeen verval van hun Ambagt geen beter heul kunnen zoeken als zig bij dezen met alle oodmoed te keeren tot U Agtb: Eerbiedig versoekende dat alle invoer van vreemde buijtenlands gemaakt werk des Supplianter Ambacht aengaende zoo op vrije jaarmarkten als daar buijten binnen dese Stad en des selver Jurisdictie mag werden verboden op zekere Poene bij U Achtb: daar op te bepalen en dat wijders bij Publicque Couranten jaarlijkx tijdig mag worden bekendt gemaakt dat op de jaarmarkt binnen dese stad niet zullen mogen worden te koop geveild Eenige Schoenen muijlen of ander Schoenmaakers werk buijten dese Provintie gemaakt

 

Twelck doende

Christiaen Roese als deeken van de stat Vlissinge

Jan Jansen als beleder van Vlissingen

Markus Schuering als deken van de stad Middelburg in Zeeland en als beleders inde selve stadt

Lendert Blok

Paulus Roo

Pieter Verhoeven

 

Pieter van Kas

Balten Schaaleven

Jacob Verlorekost

Jacob Hubregtse

 

 

Waarschouwing nopens de ontdekking in Duitsland over het uitgeven van kunstig nagemaakte Goude Ducaaten die na den Muntslag van Holland en Utrecht met het jaartal 1766 zijn uitgegeven

Eerzame Discrete Lieve Bijzondere zijt Gode bevolen

In ’t Hoff van Zeelandt te Middelburg den 18e Junij 1772

 

Hierna volgt een Extract uit het Register vande Resolutien der Heeren Staten van Zeeland van 20 september 1773.met betrekking tot de collectie van het Middel der Bieren en Rentieren

 

Een brief van Radermacher van Nieuwerkerke van 1773 gericht aan de Heer Glasius lid der Regring en ’s Lands Commis te Arnemuiden

Alzoo UE: mij lastelijk hebben vertoond een gedrukt document zijnde geinteluteert(geintuteleerd) Privilegie aan de Burcht van Arnemuijden verleene en het nog in de Staate Notulen in dato 8 Junij 1665 in die forma te vinden is nog bij den Staten Drukker of tot nog toe op de Griffie zoo is mijn vrindelijk verzoek van mij van dat van Arnemuijden een copia te willen verzorgen ten mjnen koste.

 

Ook in 1778 de uitschrijving van het celebreren van eene Algemeenen Dank-Vasten Bede-dag

 

 

Renovatie van het 8e Articul van het Placcaat ter praecautie tegens de verdere verspreiding van de besmettelijke ziekte onder het Rundvee binnen deze Provincies van den 21e December 1769

Datering: 24 April 1780 : In,t Hof van Zeeland te Middelburg den 24e Aoril 1780

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeeland

L.P. van de Spiegel

 

Ampliatie van het 8e Articul der Ordonnantie op het Middel van den 100ste/ nu 80e Penning der publique Verkoopingen van alle roerende goederen van den 9 Julij 1764.

Dagtekening : 22 meij 1780

Terordonnantie van de Staaten van Zeeland

J.M. Chalmers

 

Resolutie dato heden houdende dat voortaan voor de afschryvinge van wijnen uit het een Pagt-District naar het ander vervoerd wordende door de Pagters ook niets zal mogen worden ingevoerd.

Dagtekening: Middelburg den 14e September 1780

Ter ordonannantie van de Staaten van Zeeland,

L.P. van de Spiegel

 

Weer de uitschrijving tot het “celebreeren van eenen Algemeene Dank-Vast- en bede-Dag die wezen zal den 14e der aanstaande maand Februari.

Dagtekening:In’t Hof van Zeeland tot Middelburg den 29e Januari 1781

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeeland

L.P.van de Spiegel

 

Generaal Pardon bij Zijne Hoogheid den 19e Januarij gearresteerd voor alle Ruijters Dragonders en soldaaten die zonder behoorlijk Paspoort haare Compagnien verlaaten hebben en uit den dienst van den staat gedeserteert of uit het eene Regiment in het andere overgegaan zijn: met Last en ordre dat UL: het zelve zult doen publiceeren en affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden:

Dagtekening; In’t Hof van Zeeland te Middelburg den 29e Januarij 1781.

 

Placaat van de Staten van Zeeland: verbod tegen het werven van Bootsvolk voor Vreemde Diensten als mede aan het Bootsvolk van haare te begeven in Vreemde diensten ende revocatie van het zelve Volk uit Vreemde Diensten met een Generaal Pardon voor alle Bootsgezellen, matroosen en andere uit den dienst te Water der Vereenigde Nederlanden gedeserteert

Dagtekening: Int Hof van Zeeland te Middelburg den 23e Februarij 1781

Ter ordonnantie van de Staten van Zeeland

J.M. Chalmers

 

Prolongatie tot 1e Julij 1781 van het voorgaande placcaat van de Staten van Zeeland

Handtekening: L.P. van den Spiegel

 

Ook verbod van het overvoeren van eenige Militaire Persoonen zonder Pasporten van hunne Officieren en Billetten vande Regeeringen der respective Steden of gerechten ten platten Lande.

Dagtekening: Int Hof van Zeeland te Middelburg : 29 maart 1781

 

Verbod van uitvoer van alle Werktuigen en gereedschappen tot de Papier Fabrijken benoodigd

Dagtekening 31 Meij 1781 zie verder boven

 

Blijk van armoede ook ten aanzien van de inventaris van het stadhuis te Arnemuiden

 

Mijn Heer Visser

 

Ik hebbe UwEd aan mij gedaan versoek om de afgelegde ?? stoelen in de Kamer van de Heeren Staaten voor Uw Stadhuijs bij tauxatie over te nemen aan de Heeren gecommitteerde Raaden voorgedraagen ; haar Ed; Mog; hebben de goedheit gehad alle die stoelen of zoo veel als UwEd zoudet noodig hebben ten dienste van uw stadhuijs te offereren zonder daar iets voor te betaalen; ik hadde gedagt dat Uw ?? in Stad soudet gekomen zijn en dewijl ik mogen mijn Dogter Canisius na Goes brenge zoo dinet deese om Uw daar van kennisse te geeven moetende Uw zich nu hier over maar addresseren aan de heer raad Pensionaris en versoeke zyn Weledele de Heeren Gecomm: Raaden uijt naam des Magistraet van Arnemuyden te bedanken voor de gracieuse concessie en dan kan Uw ordre stellen om alle die stoelen af te laaten haalen Uw zoude de eene oude stoel met de andere kunnen laaten repareren

Waarmede na vriendelijke groetenisse aan Uwe desselfs waarde vrouw en knderen zo blyve met alle cosideratie

UWED DW en toegenegen vriend

Handtekening

Middelburg : 1 oktober 1781

 

Casper Visser was Borgermeester en Licentmeester etc te Arnemuiden

 

Verbod tegens het overbrengen en Verkoopen van volbouwde Scheepen by Derzelver Placaat den 26e January dezes jaars gedaan word bepaald tot de Scheepen en den Jaare 1781 of daarna gebouwd:

Dagtekening : In’tHof van Zeeland te Middelburg den 26 November 1781

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeelant

L.P.van de Spiegel

 

Publicatie van 15 november waarbij tot alteratie van Derzelver Placaat vanden 26 January deezes jaars word opengesteld de vrye vaart met uitzonderinge alleen van de Scheepen tot de walvisvangst en haringvangst: dagtekening : 29 november 1781

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeeland

L.P.vande Spiegel

 

Verbod op de In – en uitvoer van Hoorn-en Rundvee, mitsgaders van Hooij en Stroo in en naar buiten de Provincie zonder voorgaande verkrege permissie dog vrijlaatende denVervoer van al het gemelde van het eene Eiland naar het andere binnen dezelve voor den tijd van twaalf maanden te beginnen met den 1e January 1782 en te eindigen den 31e December daar aanvolgende

Herhaling 18 december 1783

 

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeeland

L.P.vande Spiegel

 

Weer een besmettelijke ziekte onder het Rundvee op twee plaatsen in de Vier Bannen van Duvelant

Zich had geopenbaard zoodat van de 28 beesten sedert 30 april tot 24 meij 1784 waren gestorven 24 en gebeterd 4 beesten

Deze facheuse tijding hebben wij noodig geoordeeld aande Magistraaten der steden en plaatsen dezer Provintie te communiceren en UL te recommandeeren alle mogelijke precautien te doen en agt neemen om onder Gods zegen de verspreiding van deeze gedugte plaag te beletten

Dagtekening : 3 Juni 1784

 

 

Verbod van het raapen van Oesters en Mosselen aan de Rijsbermen of op de vaste stranden annex de Dijkagien binnen dezze Provintie

Dagtekening 1 November 1784.

 

Verbod van vervoer van verscheide Speeren uit deze Republijk naar de Oostenrijksche Nederlanden

Dagtekening 15 november 1784

 

Verbod tegens het werven van Bootsvolk voor Vreemde diensten als mede generaal pardon voor alle bootsgezellen matrozen etc mitsgaders besluit van 19 november 1784 tot generael pardon voor alle Ruiters Dragonders en sldaaten uit den dienst der Vereenigde Nederlanden gedeserteerd

.

 

Ook uitvoerverbod van lompen voor den tijd van nog 15 jaaren

13 Januarij 1785.

 

Hierbij gaat een gedrukte Generale Instructie voor de Collecteurs van de thans gecollecteert wordende Middelen

d.d 22 September 1774

 

 

 

 

1 Maart 1782 : Resolutie ten aanzien van het Stroo tot gebruik der Dijkagien benoodigt

De inhoud hier niet aangeduid.

Herhaling van bovenstaande resolutie d.d. 30 December 1782

 

Besluit: tot “opheeve der Tweehonderdste penningen op de Actien der Oostindische Compagnie

 

Dagtekening : 31 Meij 1782.

Ter ordonnanntie van de Staaten van Zeeland

L.P.van de Spiegel

 

 

Request van Burgermeesters Schepenen en Raden der Stad Arnemuiden aan de Ed: Mogende Heeren Staten van Zeeland gepresenteer den 25e October 1773

 

Geven onderdaanigst te kennen Burgemeesters Schepenen en Raaden der Stad Arnemuiden

Dat van onheugelijke tijden herwaarts hetzij uit kragte van een Privilegie bij die van Arnemuiden voorss geobtineert in dato den 25e Augustus 1531 en dienvolgende meede bij Zijne prinselijke Excellentie geconfirmeert opden 30e Januarij 1576 hetzij uit kragte van een constant en nimmer geinterrumpeert gebruik , waarvan zoo veel nood aan U:Ed: Mog: kan consteren(constateren ?) uit eene verklaring van de oudste pachters van den Impost op de bieren binnen Middelburg welke zij Suppliantende vrijheid gebruiken aan deeze requeste te annexeeren de Successieve Bierbrouwers inde Brouwerij binnen Arnemuiden voorz: altoos hebben gejotisseert/gejouisseert(genoten)? Van de faculteyt om hunne bieren af te leveren in de beslootene Steden van dezen Eilande zonder immer deswegens aan eenige meerdere Lasten ( immers zoo veel ‘ sLands Impositien aanbelangt boven de Bierbrouwers binnen de voorss beslootene Steden te zijn gesubjecteert of ten dien opzigte met de Brouwers ten platten lande gelijck gestelt geworden zijnde de Supplianten in staat en bereid om het geen zij met de overgelegde verklaring ten opzichte der Stad Middelburg hebben geverifieert waneer het zoude mogen noodig zijn hetzelvet bewijs ook ten respecte van de twee andre Steden van dezen Eilande aan UED: Mog: te suppediteren.

Dat gelijk de voorss afleevering van Bieren schoon van geene notabele importantie zijnde nog eenige merkelijke prejudicie aan de voorn: Brouwerijen inde gem: drie Steden kunnende toebrengen egter nog eeniszins heeft gecontribueert om aan de Brouwerij inde stadt Arnemuiden eenig meerder vertier te geven en dus de gem: traficq aan de gang te houden hetgeen aan een plaats welke tot zulk eene geringheid en verval is gebragt nog al een point van eenige consideratie uitmaakt en dat boven al de gedelebreerde ? finantien derzelver Stad in de conservatie van de gem: vrijheden en voorechten ten allersterksten zijn geinteresseert geconsidereert zijnde dat sedert zulke onheugelijke tijden dat de eerste beginselen van dien bij de Supplianten niet hebben kunnen worden nagespeurt van ijdere Ton Biers uit de meergem: Brouwerij afgelevert wordende van Stadswege immers voor tweederde is geheven eene belasting van drie Stuivers onder den naam van kwade plak behalven de Stedelijke Excijns op welke de schulden der Stad als gewoonlijk zijn geadsigneert ende de voorsz belastingen tot securiteit derzelve verbonden geworden gelijk het resteerende een derde van de voorsz: zoogenaamde kwade plak nog dient tot eenig soutien ?/soelaas van de Armen wier fonds insgelijks zig in eene alsins desolate situatie bevindt.

Dat mitsdien allen de Supplianten om hunne verplichting omtrent het welzijn der Stede en den welvaart hunner Burgeren zoo veel mogelijkx te voldoen zig indispensabel hebben genoodzaakt gevonden aan UED: Moog: eerbiedig en onderdanig voor te dragen de onoverkomelijke inconvenienten welke opde Stad Arnemuiden en derzelver inwoners zouden resulteeren ingevalle ten hunnen respecte wierde in train gebragt en met alle rigeur geexecuteert het 24e Art: van UED Mog: Ordonnantie op het collecteeren van den Impost der Bieren geemaneert den 10e December vanden laast gepasseerden Jare als waar bij de bieren binnen de smalle Steden gebrouwen met die vande Bieren ten platten lande zijn gelijk gestelt ende dus onder eene egaale belasting met de Hollandsche Bieren gebragt geworden waar uit UED:Mog: zoo de Suplianten nederig vertrouwen en in aanmerking nemen de hetgeen hier vooren is gedetailleert, ligtelijk zulen bemerken dat alleen het geheel verval der Brouwerij en de ruine der huisgezinnen welk daar uit hun bestaan vinden , maar ook een irreparabel nadeel voor de Stad zelve zoude proflueren.

Reden waar omme de Supplianten zig keeren tot Uedel Mogende ootmoedigst biddende dat het UED: Mog: behagen mogen uit consideratie van het verkregen recht en langduurige possessie der Stede het gering nadeel dat daar uit op iemand kan redundeeren ? vooral het diep verval derzelver Stad en haare finantien het gem: 24e Art: ten haaren respecte buiten effect te stellen haar te herstellen opden ouden voet en daar van bij nadere Interpretatie of Ampliatie der meergedachte Ordonnantie aan dezelve het effect te doen verlangen, ofte wel ten behoeve der Stad Arnemuiden hetzij bijzonder of gemeen met de andre Smalle Steden der Provincie ten dezen te doen zoodaanige nader voorziening als UED: Mog: naar derzelver hooge wijsheid en rechtmatigheid zullen bevinden tot preventie van haare verdere ruine ongeprejudiceert de belangen van den Lande te behooren

’T Welk doende etc

 

 

Er wordt op 1 februarij 1779 een Algemeenen Dank- Vast en Bede-Dag uitgescheven op woensdag 24 februari ; ook in februari 1780

Extract uit het het Register van de Resolutien der Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeeland Den 23e Junij 1785

 

Jacobus Stroosnijder militair weigert voor zijn vier kinderen te zorgen in strijd met zijn natuurlijke zorgplicht. Daarin wordt hij tot verontwaardiging van de Gecommitteerde Raden en andere burgelijke en kerkelijke”ambtsdragers” gesteund door de Officieren onder wier bevel hij staat. Nu moet de Diakonie er voor opdraaien.

Lieutenant Colonel Macalester als commanderende het 2e Bataillon van het Regiment van Houstoren in Garnisoen binnen de stad Goes en Eiland van Zuidbeveland recommanderen om ten spoedigsten en wel binnen 8 dagen ordre te stellen dat de soldaat Jacobus Stroosnijder zijne kinderen met kennis van de Diaconie van Arnemuiden afhaalt van de plaats daar dezelve besteedt zijn dezelve onder zijne Directie aanvaardt en daar voor zorg draagt gelijk een ieder verplicht is: terwijl Hun Edele Mogende : onverlet laaten ( : indien hij de Diaconie van Arnemuiden daartoe kan bewegen ) en ..... den Stand besloten tot van dezelve te ontfangen: dat wijders in gevalle binnen de gemelde agt dagen aan deze resolutie niet is voldaan de Bailliu van Arnemuiden zich zal gequalifieerd houden om tegen den voorn Stroosnijder schoon in Militairen Dienst zijnde wegens het abandonneeren van zijne kinderen zoodanich te procedeeren als hij in goede Justitie zal oordeelen te behooren; en dat Hun Edel Mogende zig verder zullen bedienen van efficaciente / efficiente maatregeen om zorg te dragen dat de Wetten en Politie van den Lande onder geene praetexten hoe genaamd straffeloos worden overtreeden en bespot

Accordeert met voorsz Register

L.P. van de Spiegel

 

Eerzaame Discreete Lieve Bijzonder

 

 

Publicatie van 14 februari 1783

De hostiliteiten tussen Engeland en de Republiek zijn in zoverre gestaakt dat er sprake is van een wapenstilstand

Dagtekening: In tHof van Zeelandt te Middelburg 20 Februarij 1783

 

Er wordt dit jaar (1783) besloten tot opschorting van de maandelyksche Bede stonden en ten einde daar by vermeld

Dagtekening : 24 Maart 1783

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeeland

L.P.van de Spiegel

 

 

 

 

 

 

Wij zenden hiernevens aan UL: eenige gedrukte exemplaaren van de twee afzonderlijke Publicatien den 21e November laatstenleden door Hun HoogMogende gearresteerd tot intrekking van Hoogst Derzelver Placaaten dato 1e en 2 November 1784 zoo tot den ver voer van Paarden als den uitvoer van Verscheide Articulen naar de Oostenrijkschen Nederlanden met last en orde dat UL: de gemelde Publicatien zult doen promulgeeren en affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden.

Hiermeede

Eerzaame Discreete Lieve Bijzondre zijt Gode bevoolen In’ t Hof van Zeeland te Middelburg Den 5 December 1785.

 

Ter Ordonnantie vande Staaten van Zeelandt

L.P.van de Spiegel

 

Er wordt door de Staten van Zeeland een Dank-Vast-en Bede-dag tegen Woensdag, die wezen zal den eersten Maart 1786 aanstaande in verband met de afloop en slechte gevolgen etc van o.a de 4e Engelse Oorlog

N.B. ook behoort men God te bidden om Zynen Zegen over het gantsche Land; dat de Landbouw voorspoedig zy, de veepest ophoude , Watervloeden, Overstroomingen en de steeds aanhoudende plaag vande Paalwormen geweerd worde en dat Zyne Goedgunstigheid alle werk bekroone

Ook voorbede voor de Protestantsche kerk

 

12 Meij 1786

Verbod dat “de Ingezeetenen deezer Landen zig in dienst van vreemde Visserijen ter Zee zich begeeven

 

10 Augustus 1786

Verbod (tegengaan) van het gaan in dienst van Vreemde Compagniken en het part en deel nemen in dezelve . Pubblicatie van gedrukte exemplaren.

 

Verbod van in- en uitvoer van Hooij of Stroo en Hoorn of Rundvee in en naar buiten de Provintie zonder voorgaande verkreegen Permissie , doch toelaatende den vryen Vervoer van al het zelve uit het een Eiland naar het ander binnen de Provintie geduurende den tijd van het aanstaande jaar 1787 met last en orde dat UL het voornoemde Placaat doen publiceren etc

18 December 1786; al op 30 december 1778

 

M.B.T. de publicatie van de Staaten van Zeeland van 14 maart 1787

 

Opmerkingen: over de inwendige beroeringen, die de Fundamenten van het Staats-Gebouw doen schudden en daveren, en hier endaar treurige toneelen geopend hadden, hebben egter nog niet gehad alle die vreeslyke uitwerkzels , welke, zoo God Almagtig het niet genaadig hadt verhoed, daar van te dugten waren.

Zyne on tfermende Goedheid en Verschooning, heeft de regtvaardige kastydinge van Ziekte onder het Rundvee, van Watersnooden en buitengewoone Sterfte onder e menschen, die te vooren wel eens gevoelig knelden, tot hier toe zeer gematigt en ook een matige bloei van de commercie en Zeevaart.

Wel is herstel van de zedelijke toestand der natie noodzakelijk etc etc

 

Publicatie van de Staaten van Zeeland inhoudende dat geene gewapende manschappen ’t zy Burgers of Militairen van buiten deeze Provintie in dezelve mogen trekken door passeeren of van de eene Plaats van de Provintie naar de andere zig begeven etc als mede Verbod ter Vervoer van Kanon Wapenen of eenige ammunitien van Oorlog zonder permissie van het Collegie ter Admiraliteit alhier resideerende met last en ordre dat UL de voornoemde Publicatie doen promulgeeren en affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden

12 Julij 1787

 

Er volgen in het jaar 1787 diverse Publicatien en de daarbij behorende gedrukte exemplaren ter versterking van het gezag en autoriteit van Willem V.

 

 

Verbod voor niet de eerste keer van de in-of uitvoer van Hooij of Stroo en Hoorn of Rundvee in en naar buiten de Provintien geduurende het Jaar 1788

Dagtekening 17 december 1787; ook een dagtekening van 26 December 1788

Idem van 23 December 1790.

 

Een Placaat tegen het “rooven “ van Zaad-en Mosselen en Oesters van de banken en Stroomen dezer Provintie. Dagtekening 20 April 1789.

 

Achtbaere Heeren

 

In den conferentien tusschen de drie Walchersche Steeden gehouden omtrend het stuk der graanen is goedgevonden te bepaalen dat de stad Arnemuiden in cas van gebrek aan dezelve door de Parochie van Cleverskerke en den Orangen polder zouden worden voorzien.

Wij hebben de vereischte orders gesteld dat door gemelde districten terstond op U Achtbaarhedens requisitien de noodige tarwe zoude worden geleverd

Uw Achtbaeren goede vriende Bailliu Burchmeesteren Scheepenen en Raaden der stad Veere

M.J. Van Visvliet

Dagtekening Veere den 26e december 1789

 

Briefje van Blaas Lievense

 

Ik ondergeschreve Blaas Lievense verklare dat ik in de maand Maart 1787 aan dHeeren Gebroeders Tak hebbe gezegt dat de keet genaamd de Hoop van Welvaren door mij als wrogte bewoond door het overzijgaan en breken van de binten in zo slegte staat was dat ik er niet dan met vrees voor ongelukken en kon blyven wonen en dat de keet buiten staat was om er verder zout mede te rafineren alzo de keet meer en meer na de kille is weggezakt en nooit goed te maken was of zoude tot op de fundamenten moeten afgebroken worden

Middelburg den 30e April 1788

Klaas Lievense .

 

N.B. Hieruit blijkt dat de zoutindustrie ter plaatse e.a in groot verval verkeerde.

Door slecht onderhoud en de slechte toestand van de kade dreigden verzakkingen en instorten van de bouwvallige keet/keeten, die door minder bemiddelde lieden en “ wrochten” bewoond werden.

 

Jan Staats eigenaar van een Oesterput:

 

Jan Staats eigenaar van den Oesterput binnen deze stad heeft Hun Edele Achtbare van Veere klaagelijk koomen kennis geeven dat den Arnemuidenars niettegenstaande Hunne Edele Achtbare Publicatien van de 4e October 1788 zich thans weder verstouten om langs en op de oester banken strekkende vande Montfoorschen Thooren dezer stad tot jegens den Orange Polder te loopen en van daar zijne tot voorteeling gezaaide oesters te rooven en te vernielen hetgeen tot groote schaade van hem eigenaar strekt en verzocht daaromtrent de behulpzame hand en voorzieninge Hunner Edel Achtbare etc :

Zoo is’ t dat de Regeering dezer Stad daartegens van nieuws willen voorzien bij dezelve resolutie van de 31e Octobris laastleden goedgevonden hebben mij te authoriseren om aan U: WelED: van voornden klachten over de ingezeten van Arnemuiden kennis te geeven met verzoek dat U: WelED: die directien gelievt te houden dat daar tegen word voorzien.

De schuldige rovers dienen “ zonder eenige conniventie “ te worden bestraft “als overtreeders van de beveelens des Regeering dezer stad . Er zou een paal met een plank op de voornoemde banken worden geplaatst met een waarschuwing om boetes en verdere “onaangenaamheden “ te voorkomen.

Veere den 3e November 1798.

 

N.B.Uit ook andere bronnen is bekend dat door Arnemuidenaars ook in de 16e en 17e eeuw mossel- en oesterbanken geplunderd zijn , zonder dat die schaaldieren volgroeid waren. Hiertoe ging men over als men door hongersnood en bittere armoede gedreven werd.

 

Een heugelijk bericht:

 

Na het hongerjaar 1789, ook het jaar van de Franse Revolutie, was er in 1790 een overvloedige oogst . De prijzen daalden . Het Placcat van den 29e October 1789 tot voorkominge van schaarsheid en duurte der Graanen en de nadere interpretatie van 13 Meij 1790 wordt “buiten effect/werking gesteld”

 

Extract uit het Register vande Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland

 

Den 21e September 1790

 

Is na deliberatie goedgevonden en verstaan dat de Magisstraaten van de respective stemmende en smalsteden deezer Provintie bij missive en Extract deezer Resolutie zullen worden aangeschreven: dat de Heeren Staaten in aanmerking genomen hebben dat de vrees voor gebrek en excessive duurte der Graanen door de gelukkige recolte der Tarwe ten eenemaal is komen op te houden en dit reeds tengevolge heeft gehad dat de geldinge derselve tot eenen zeer matigen Prijs gedaald zijnde het dus allesints billijk is, dat de goede Ingezeetenen niet langer genoodzaakt worden het brood boven den marktprijs te moeten koopen ...... etc

 

Extract uyt het Register vande Resolutien des Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeeland .

 

Den 13 April 1791

 

Is goedgevonden en verstaan aan de respective Magistraten van Arnemuyden en Blankenberg nevens Extract dezer resolutien te redresseren ? Exemplaar van de beide Publicatien der Heeren Staten van deze Provincie in dato 12 februarij 1759 en 11 maart 1773 en dezelve daar bij aan te schrijven dat van tijd tot tijd door derzelver Ingezetenen zig met de Visch-vangst zich niet schuldig maken aan het ruineren en roven van bakens en tonnen . De schuldigen zullen “op het rigoreuste worden gestraft”

 

Een aantal Ingezetenen van Bruinisse hebben zich schuldig gemaakt aan het “ rooven van zaadmosselen en oesters van de Banken en Stroomen”

Dagtekening : 13 Meij 1790.

 

Publicatie ampliatie en alteratie vant 10e Articul der Ordonnantie op ‘ tSlagtgeld van 1637 verbiedende alle Slagters Winckele buiten den Ring der Dorpen ten platten Lande

Dagtekening: 13 December 1790

 

Placaat ter vernieuwing van vorige Placaaten op het stuk de Landloopers Vagebonden en bedelaars van tijd tot tijd geemaneerd; met last en ordre dat “ te publicere “

 

De baljuw van Vere in zijn kwaliteit van Rentmeester der Domeinen van Zyn Doorluchtige Hoogheid den Heer Prince van Oragne en Nassau onze Heer en Marquis : klacht van de pachter der watergangen dat verscheide ingezetenen van Arnemuyden zig niet ontzien dagelijks in dezelve te komen visschen tot merkelijk nadeel van den pagter: Instantelijk verzoek: gepaste maatregelen te nemen : anders zullen andere middelen worden gebruikt zoals verhaal van schade op de ingezetenen.

Datum: 23 Juni 1792

 

Aanvaarding en Dankbetuiging van stadschoolmeester Waling:

 

Dewijl ik op dezen Dag het geluk mogt hebben van in de berichten van U Heer te zien dat het de goedheid van Haar Achtbaar der Magistraat van de Stad Arnemuyden behaagd heeft mij in de plaats van Mar .... Haaij te verkiezen tot derzelver Stads Schoolmeester op dat Tractement en die Voordeelen door mijn Heer geschreeven: zo heb ik na weinig beraad goed gevonden om deze Roeping als een Gunstbewijs van Haar Achtbaare : ziende met het oog op God met veel genoegen aan te neemen. Voor welk gunstbewijs ik Haar Achtbaare op het hoogste dankbaar ben; en altijd hoopte toonen dat ik waarlijk ben Haar Achtbaarens en mijn Heer onderdanigen en veel verplichten Dienaar

Bergen op den Zoom

1 november 1793

 

Verbod van uitvoer naar buiten ’s Lands van Aardappelen

Dagtekening 7 December 1789

Ga naar boven