Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1755-1774

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 53

Liassen van Resolutien van de Staten van Zeeland
Bij een lias treft U de omgekeerde volgorde aan.

 

Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland

Den 15e December 1774; 30 december 1773; 19 november 1772 ; 16 december 1771 5 December 1763 etc etc etc.

Is, na deliberatie, goedgevonden en verstaan, de magistraten van de Steden en Plaatzen, daar het gewoon is te geschieden, aan te schryven, ten spoedigsten de Cohieren van het Familie-geld over het Jaar 1773 en die van het Ampt-Dienstboden-Karos-Wagen-en paarden-geld, over het jaar 1774 naar behooren, op den Eed te dresseeren; dezelve aan de Ontfangers uit te geven, en hen tot de prompte invordering te gelasten, om. Onder de gewoone Praemien en poenaliteiten te worden betaald, in te gaan met den eersten maart naastkomende. Zullende die gene, die den Taux, waar op in het Familie-geld zyn aangeslagen, heben betaald, voor den eersten April daar aanvolgende, voor een Praemie mogen korten 5 per cento; die na den voosz 1 April betalen, de Praemie verliezen; en die na den 1e Mei komen te betalen, boven haar angeslagen Taux, moeten voor eene boete voldoen 5 per cento.

 

Wordende by dezen, allen en een iegelyk gelast, op den bovengenoemden tyd betaling te doen, aan de Ontfangers van de voorsz: Middelen, en, zoo veel het Familie-geld aangaat, in conformite van de Ordonnantie, den 22 December 1758 gearresteerd: als mede van de Publicatie, tot Elucidatie, Interpretatie en Ampliatie van de voorsz; Ordonnantie, den 21 September 1761 geemaneerd.

Des worden de voorschreve Magistraten, by dezen, verder gelast, de Cohieren van het familie-geld, ingevolge de bovengemelde Ordonnantie te formeeren.

Zullende , ten fine voorschreve Extract dezer resolutie aan de Magistraten en Ontfangers; als mede aan deHeer Ontfanger Generaal I:V: Sprenger, tot Zyn narigt, worden gezonden

Accordeerd met’ t voorscheve Register

Handtekening

 

 

 

Extract uit het Register

Den 28 December 1772

 

Is, na deliberatie, goedgevonden en verstaan te statueren, zoo als geschied by deze, dat(blyvende alle bereids gedane betalinge , zoo als die geschied is, zonder eenig Regt van restitutie van het meerder voldane) voor alle toekomstige te doen betalinge van het regt van het Collateraal zal worden betaald tot den Twintichsten Penning van alle Goederen en Effecten, welke aan iemand in Collaterali Linea aankomen ab Intestato, wanneer de verkryger den overledenen bestaat tot in den vierden graad inclusive, na de Civile Regten te rekenen, terwyl omtrent alle andere graden en gevallen van Erffenissen de reeds doore Hunne Ed: Mog: gearresteerde Ordonnantien in haar volle kragt en vigeur verblyven.

Ten welken einde deze Resolutie met den Druk gemeen gemaakt en aande respective Magistraten der Steden en Plaatsen dezer Provincie, mitsgaders aan de Heeren van de Provinciale Rekenkamer, en eindeling aande respective Ontfangers van het zelve Middel , tot derzelver informatie en narit zal worden gezonden

Handtekening

 

Extract uit het Register

Den 2 July 1770

 

Is. Na deliberatie , goedgevonden en verstaan, alzoo Hare koninglyke Hoogheid Mevouwe de Princesse van Orange en Nassau, Zig in een gezegenden staat van Zwanger zyn bevind, dat inde publicque, zoo Nederduitsche-als Walche-en Engelsche kerken, binnen deze Provincie, door de Bedienaren des Goddelyken Woords, zal worden gebeden, dat God Almagtich Hare Koninglyke Hoogheid in dezen gezegenden staat wil bewaren , gelukkig doen voortgaan., ente zyner tyd , eene gewenschte verlossinge geven, ten besten van Land en kerk, en van het Doorlugtig Huis van Orange en Nassau.

En zal daar van, by Extract dezer esolutie, aan de Steden en Plaatsen, daar het by het uitschryven van Bede-dagen gebruikelyk is, kennis worden gegeven

 

(Onder stond,) Accordeerd met voorsz. Register

(Geteekend,) J: M: Chalmers

 

 

 

 

 

Extract uit het Register : 24 Maart 1774

 

Is gelesen eene Missive van de magistraat van Arnemuiden geschreven aldaar den 21 dezer tot bijlagen hebbende het quohier van het Dienstboode geld over dezelve Stad over de jaaren 1772 en 1773 na deliberatie goedgevonden dezelve in handen te stellen van den geene de zelve functie waarneemende om op den Eed gedaan hebbende het quohier nauwkeurig te onderzoeken of iemand de opgaave zyner bedienden abusivelijk of ter quader trouwe gedaan mogte hebben, de zoodanige zonder eenige oogluijkinge te calangeeren en de Boetens by de ordonnantie gestatueert te doen betaalen volgens de ordonnantie van 24 december 1755 en 22 december 1758 met verder recommandatie om aan de Heeren van den Raad schriftelijk te berigten of op het voorss quohier eenige remarques hebben en hoedanig door hem daaromtrent is gehandeld en geprocedeert

Accordeerende met voorss Register

Handtekening

 

Extract 28 januari 1774

Is na deliberatie goedgevonden en verstaan de Magistraaten van de respective Walcherse Steden te qualificeeren zooals geschied bij deess omme bij aldien zulks mogetn goedvinden de Bieren in de Brouwerij ter stede van Arnemuiden gebrouwen binnen dezelver Steden onder betaaling van den zelfden Provinciale Impost als of die binnen een vande besloote steden dezer Provincie gebrouwen waren te laten invoeren met last aan de collecteurs der voorschreeven Walcherse Steden om zig na de ten dezen te nemen en Resolutien door de Regeeringen dezelver te gedragen.

Ten welken einde Extract dezer resolutie aan de magistraaten der Steden Middelburg Vlissingen Vere en Arnemuiden ter informatie; mitsgaders aan den commies van ‘Slands gemeene middeln Mr Pieter de Timmerman en aan de Collecteurs in de voorsz: steden ter narigt zal worden gezonden.

Accorderende: met voorss: Register

Handtekening

 

Eerzame Discreete Lieve Bijzondere

 

Alzoo wij mids het overlijden van den heer Ontfanger Generaal der Provincie Mr Johan Schorer bij onse Resolutien van den 30e September jongstleden goedgevonden hebben Provisioneel en bij die van heden finaal te authoriseeren en qualifiseeren den Heer Mr Willem Schorer Executeur ten Boedel voornoemt en den eersten kassier van het Comptoir Generaal Johan Valentijn Sprenger tot de directie en adminisratie van het voorss Comptoir etc etc

 

Extract

 

Den 21e Maart 1771.

Goedgevonden na deliberatie bij interpretatie van het Dienstboden geld, waarover dat Middel moet worden betaald, niet zijn begrepen zodanige persoonen die als kasteleijns worden gebruikt ter bekasteleijning van Hoven en Landerijen als mede niet de bediende van zodanige kasteleijns ten ware het consteerde/ vaststond ? dat dezelve of hunne bediende tot ordinaire tuinmans of andere diensten den tijd van 6 maanden in een jaar worden gebruikt voor dewelke voortaan het dienstbode geld zal moeten worden betaald

Wordende aan de respective ontfangens van ‘ voorss Middel gelaten om wanneer eenige abusive of ter kwader trouw gedane opgave van bediende mogten komen te ontdekken zulks aan de officieren van de plaatsen daar ’ t zelve geschied aan te geven om dus het bij Hun Ed: Mog: Resolutien vanden 21e Sept: 1756 en 22 Decemb: 1758 aan hun toegelegde 1/3 gedeelte in de boete te kunnen laten vervolgen dog blijvende volgens den teneur dier evengem: laatste Resolutie de calange zelve competerende aan de respective officieren.

En zal Extract dezer Resolutie aan dezelev Magistraten gezonden worden om in het formeeren der quohieren van het Dienstbode geld daar naar te reguleeren worden gezonden
Handtekening.

 

Extract

 

Den 7 December 1769

 

Is na deliberatie goedgevonden etc de respective Kerkenraden binnen deze Provincie zullen worden aangeschreven en gelast, zoo als gelast worden by deze, ten einde de predikanten in hunne publyke Gebeden met den gepasten ernst aanhouden dat het der Goddelyke Voorzienigheid behage, de drukkende plage der Runderziekte te doen ophouden en den Lande voor die en ander Strafgerichten te bewaren!

Accordeerd met voorz: Register.

(Was getekend,) J: M: Chalmers

 

18 December 1769

 

Is, na deliberatie goedgevonden en verstaan, die ordres te stellen, dat de respective Nederduitsche, Fransche en Engelsche Kerkenraden binnen dee Provicie gelast worde, ten einde de predikanten in derzelver publyke Gebeden met den gepasten ernst voor de herstelling en het behoud van den Persoon van Hare Koninglyke Hoogheid, Mevrouwe de Princes van Orange en Nassau, thans aan de kinderziekte laborende, aanhouden.

 

Was geteekend : J: M: Chalmers

 

Extract

 

Den 13e Juli 1769

 

Wat alle ontvangsten van het Dienstboden Karos Wagen en Paardengeld betreft,

Is aan de Heeren van de Rade gebleken dat het ombrengen der Billetten ter invulling vooral ten platten Lande niet in de beste ordre geschied, maar waarschijnelijk alleenig aan zoodanige Luidenen welken op den Cohieren van een vorig Jaar gestaan hebben of door de Gerechten ten platten Lande zijn opgeheven waardoor verscheide Luiden andersints dit middel subject worden overgeslagen ; dat zij ontfangers derhalven door Hun Ed: Mog: bij dezen op het serieuste worden gerecommandeert om het ombrengen der voorsz : Billetten ter invulling jaarlijks te laten doen, niet alleen aan die geene die op vorige cohieren zijn gebragt oft opgegeven, maar ook verder aan alle zoodanige , welke zij op den Eed in den aanvang hunner bedieninge gedaan vermaanen zullen dit middel verschuldigt te zijn.

Dat wijders de Magistraten der Stemmende Steeden en plaatsen die gewoon zijn de Cohieren te dresseeren zullen worden verzogt gelijk geschied bij dezen om met alle exactitude te letten dat hieraan in ordre worde voldaan:

En in zoo verre aan hen mogte consteeren/vaststellen dat Luiden op vorige Cohieren waren geomitteert/ nagelaten te brengen zoo als zeer waarschijnelijk en zelfs door den Heer Bailliu van ...... / een Exempel met relatien tot een dienstmeid geallegeerd is, dezelve op het eerstvolgende cohier bij Verhaal ook over tvoorgaande jaar en dus tenminsten voor twee jaar zoo als wel meermale gepractizeert is te brengen.

Accord: met voorss: Register

 

J.M.Chalmers

 

 

Aan Casper Visser Collecteur van den impost op het Gemaal

Geeist ingevolge de Stadts Resolutie van 11 Febr: 1692 om binnen drie weken na ontvangst dese te stellen twee suficiente Borgen voor den Impost op het Gemaal als mede van de Waag ende 12e ? penning op het verkoopen of vermangelen der paarden en daarvan de behoorlijke Acte van Borgtogt conform het Formulier van 5 December 1681 ter onzer Kamer over te brengen op de boete van 100 gulden Waar op ons verlatende bevelen wij U:E:Gode In Middelburg den 31e Julij 1769

Ter Ordonnantie van die vande Rekenkamer van Zeeland.

 

Extract:

 

Den 22e September 1768

Bij alienatie van onroerende goederen : in plaats van den 50e den 40e penning

En van de roerende goederen in plaats vab den 100e den 80e penning

Accordeerd

J.M.Chalmers

 

22e September het Koets en paarden-geld in het Generaal met ¼ te verhoogen ingaande 1e november 1768

 

Extract van de Resolutie op het gemaal: dat het het Middel gedurende het aanstaande Pagtsaizoen bij Collecte in plaats van bij Verpagtinge zal worden geint.

Daarom Collecteurs aan te stellen. Hierbij gaat een instructie.

 

Extract van een Resolutie heden bij ons gearresteerd concernerende den tijd wanneer en de omstandigheid bij welke (beide bij ons door een nader Waarschouwinge bekend te maken) de Illuminatien binnen deze Provintie ten respect van Zijne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prince van Orangien en Nassau etc etc etc als Erfstadhouder Erfgouverneur Erfcapitein en Admirael Generael van den Lande van Zeeland Voorne en den Briel zulen moeten plaatshebben met last ende ordere dat Ued: de voorss Publicatien zult doen promulgeren en affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden.

Handtekening.

 

Extract van 24 December 1755

 

Is naa deliberatie met eenpaarige bewilliging van alle Leden goedgevonden tot verbeeteringe van het Middel vanhet Dienstbodegeldt sinds de voorige ordonnantie van 20 september 1752

De Cohieren zullen op tijd moeten worden gefurneert aan de respective ontvangers

Over dit lopende jaar zal dit Middel moeten worden geheven in conformite van de Concept veranderde en verbeterde voorige ordonnantien den 20e September 1752. Daar op gearresteert en met de daar ingemaekte veranderingen en bijvoegingen nevens het voorss Rapport ter Tafel van Hunne Ed: Mog; overgelegt wordend de voorss concept-ordonnantie zoo als die is ontworpen bij deesen gearresteert zullende dezelve zoo spoedig doenlijk worden gedrukt en ten fine van exacte observantie aan de respective Magistraa van de steden en plaatsen deeser Provintie om zig in het formeeren van de Cohieren van het Dienstbodengeld over den loopenden Jaare 1755 daar naar te reguleeren mitsgaders ten fine van publicatie en affixie daar zulks gewoon is te geschieden worden gezonden

 

Eodem Die

 

En is vorder goedgevonden en verstaan dat de respective Cohieren na dat de zelve jaarlijks door de Magistraaten zullen weesen geformeert en aan de respective ontfangers ten fine van inninge van het voorss Middel ter hand gesteld copielijk zoo als dezelve zijn geadresseert door voorn: Magistraaten meede zullen worden gezonden aan Hunne R

Ed: Mog: of indien dezelve niet vergadert mogten zijn aan de Heeren hunne Ed: Mo: Tafel of in het voorss geval wegens die der Heeren van den Raade gezonden worden aande officieren vande respective steden en plaatsen om te examineeren en onderzoeken op den Eedt door dezelve bij den aanvang van hunne bedieningen aan den Lande gedaan of ook iemandt de opgeevinge van zijne bedienden abusivelijk of ter kwader trouwe gedaan mochte hebben ende zoodanige zonder eenige oogluijkinge of verschooninge te calangeeren ende boete bij de voorn: ordonnantie gestatueert te doen betaalen wordende de voorss magistraten tot het overzenden vande voorn; Cohieren invoege als boven bij deesen versogt en desnoods gelast ende Heeren van den Raade tot de verdere terhandstellinge van dezelve aan de respective officieren in het voorss geval meede bij deesen versogt en geauthoriseert . Ten welken einde Extract deeser Resolutie aande respective Magistraaten van de Steden en plaatsen deeser Provintie nevens eenige gedrukte exemplaaren van de voorss ordonnantie zullen worden gezonden.

 

Eodem Die

 

Is met eenpaarige bewilliging van alle Leden goedgevonden en verstaan : te consenteeren gelijk geconsenteert word bij deesen inde verdubbelinge van het jaarlijks amptgeld zoo als het zelve bij hunne Ed: Mog: Resolutie van den 24e September 1703 op alle Ampten die binnen deese Provintie of buiten de zelve op nominatie of Collatie van eenige Collegien of Societeiten in deese Provintie resideerende worden bedient , is geintroduceert de voorsz verdubbelinge en verhooginge in te gaan met en over den loopende jaare 1755 onder die bepaalinge nogtans dat van de voorsz verdubbelinge zullen blijven geeximeert de respective Predikanten endat het jaarlijksch Amptgeld van de Raaden Scheepenen ende Kiezers binnen de stemmende Steden deeser, alleen met helft en zulks van twee ponden vls; zoo als tot hier toe hebben betaalt met nog een pond, en dus op drie ponden vls: jaarlijksch zal worden verhoogt en vastgetseldt.

En worden de respective magistraaten vande steden en plaatsen desser Provintie bij deesen versogt en zoo veel desnoods geordonneert zig in het formeeren en dresseeren vande Cohieren van het voorss: Amptgeld over den lopende Jaare 1755. Daar naar exactelijke zonder conniventie te reguleeren ende ontfangers van het zelve Middel in den haaren dien conform te gelasten. Ten welken einde Extract deeser Resolutie aan voorn: respective Magistraaten zal worden gezonden.

 

Eodem Die

 

Is nog goedgevonden en verstaan: als een vaste Cijnosure ?? te statueeren dat van de geene die over de helft van het jaar een Ampt heeft bekleed of wiens Tractement tot de volle helft van het jaar of daar over word betaald en het zelve daar na verlaat of sterft het jaarlijks amptgeld over het geheele jaar zal moeten worden betaalt: dog dat iemandt binnen het eerste halfjaar koomen de te sterven of zijn ampt te verlaaten en geen half jaar of meerder Tractemente door hem of zijne Erfgenaamen zijnder genooten over dat Jaar int geheel geen Amptgeld zal moeten worden voldaan. Tenwelken einde Extract deser Resolutien aan de respective Magistraaten van de Steden en plaatsen ten fine van dat naakoominge in het formeeren der Cohieren en inde gevallen daar bij vermeld gezonden werden

 

Jacob du Bon

 

Extract uit het Register vande Resolutien der Heeren Staaten van Zeelandt

 

Den 14e September 1761

De resolutie der Heeren HunEd: Mog: Gecommitteerde Raaden van den 6e October 1761 bij de welcke Schipper Jan Kronenburg met zijn Poonschuit en onderhoorige Manschap in ‘sLands dienst zijnde om te kruisen op de Stroomen deezer Provintie ter weeringe vande Fraudes en Contraventien in de Gemeene Middelen van Consumptie gepleegt werdende was geregtigt verklaart tot een derde deel in de respective ordinaris Boeten in welke Adriaen Hoen Markt Schipper van Stavenisse op Rotterdam , Jacob Kanter, Markt Schipper van St. Annaland mede op Rotterdam en Cornelis Boedt, markt Schipper van Scherpenisse insgelijks op Rotterdam door voornoemden Kronenburg de twee eerstgemelde wegens Fraudes ende laatstgenoemde wegens geweigerde visitatie van zyn Poonschuit aangegehaalt zijnde gecondemneert wordende derhalven het verzoek van voorss Heeren Balliuws bij Hunne Voorsz Requeste gedaan bij deezen gedeclineert en tot interpretatie van Hun Placcaten van den 24e September 1755 en 8 October 1756 zooveel desnoods en ter wegneeminge van alle Cavalatien ? voor het vervolg gedeclareert dat niet alleen voorn: Schipper Jan Kronenburg maar ook alle aanbrengers van Fraudes en Contraventien het zij dezelve in den Eedt en Dienst van’t Land zyn dan niet boven het aandeel inde Boetens Breuken Verbeurte en Confiscatien Hun bij Hun Ed Mog: Voorsz Placcaten toegezegt oock gerechtigt te zijn tot het aandeel inde Boeten bij het Generaal Placcaat van den 23e Sept: 1637 gestatueert.

Zullende Extract deezer Resolutie aan voorss Heeren Balliuwen ? mitsgaders den schipper Jan Kronenburg ieder tot deszelfs narigt worden ter hand gesteld en zal gelijk extract gezonden worden aan de Magistraaten van de respective Steden iudicatieve hebbende over de gemeene Mddelen van Consumptie met recommandatie omme zig naar den inhoud derzelve in Iudicaride ? te reguleeren

 

Accordeert mett: voorss; register

 

Handtekening

 

 

N.B. Poonschip: naam van een bepaald soort vaartuig van het het type der smalschepen, gewoonlijk op de binnenwateren in gebruik

 

 

 

Extract uit het Register van de Resolutien der Heren Gecommitterde Raaden van Zeelandt

 

Den 8 Juni 1761

 

Is geleezen een Missive van de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden geschreven in den Hage den 1e Deezer loopende Maandt:waarop zijnde gedelibeert is goedgevonden en verstaan; dat den Heer Balliuw van Zeelandt Bewesten Schelde mitsgaders de respective Officieren van de Steden en Plaatsen deeser Provinie zullen worden kennisgegeven dat Isaacq Steven van Delen tot Schoonenburg op Saterdag den 9 mey 1761 onder andere geweldenarijen bestaan heeft zijn schoonvader den Rigter Diderik Louis van Brakel tot den Brakel ten huize van den laatsgemelde binnen de stadt Thiel op een ongehoorde en moorddadighe wijze te quetsen zoo dat de zelve daar op den 12e daar aan volgende was komen te overlijden: dat de delinquant ..........wierde ende te zijn ongeveert agt a negen en twintich jaaren , redelijk lang nagissing omtrent zes voeten rijnlantsche maat ranck / van postuur rood en pokdalig van wezen met een kleine

Opgetrokken neus , donker bruin van hair, bruin en levendig van oogen rad in gang sprack en actien

Met recommandatie en last ten aanzien ?? de Personen in de voorsz beschryving gemelt zoo veel mogelijk agt te geeven en te in quireeren en den zelevn gevonden wordende in hegtenis te neemen..

Ten welken einde Extract deeser Resolutie aan gemelte officieren zal worden gezonden

Accordeert met voorss Register

 

Eersame Discreete Lieve Bijzondere

 

Dezen diend om UL: te gelasten en ordonneeren van de aanstellinge van Aarnout Hackenberch tot Opper-Collecteur van het middel van den 50e en 80e Pennning op de verkoopinge ende alienatie der onroerende goederen en van den 100e penning op de verkoopinge der roerende goederen door de Heeren Staten van Zeeland op den 24e September jongstleden gedaan, kennis te geven aanden vendu-meester om de penningen over dit lopende seizoen in handen te geven van de Opper-Collecteur etc etc

 

Den 1e November 1759

 

Extract dd. 17 april 1758

 

 

Het collecteloon van den ontfang der losse goederen wordt vastgesteld op 5% te verdelen tussen de collecteurs en de vendumeesters of de geene die den 100e Penning invorderen, ieder voor de helft.

En dat het reguleeren der Loonen of daggelden van hen, die de Billletten hebben omgedragen en opgehaald van het Coffy en Thee-geldt mitsgaers van het Dienstboden-geldt, zal worden gelaaten, gelijk het zelve gelaaten wordt bij dezen; aan de Directie van de respective Magistraaten onder recommandatie nogtans van daar omtrent zoo veel menage in agt te neemen als doenlijk is en de bestiptheidt der Provnciale Financien van dezelve vereischt

 

Accordeert met het voorss Register

 

Handtekening

Ga naar boven