Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1797-1800

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 55

Het Uitvoerend Departement des Provincialen Raads van Zeeland

d.d.den 2e Januarij 1797:  Advertentie

d.d.den 19e Januarij 1797: Advertentie

d.d. den 24 Januarij  1797  Extract van Onze Resolutie: Ten spoedigsten de Cohieren van het Familiegeld over het Jaar 1795, en die van het Ampt-Dienstboden-Karos-Wagen-en Paardengeld over het Jaar 1796 na behooren te dresseren, dezelve aan de Ontvangers daar van uit te geven , en hen tot de prompte invordering te gelasten, om onder de gewone praemien en poenaliteiten te worden betaald.

Accordeerd met voorz. Register: F: Ermerins handtekening.

Het derde Jaar der Bataafsche Vrijheid: Inhoud van de 2 eerste stukken wordt niet weergegeven

De Provinciale Raad van Zeeland

d.d. 10 januarij 1797: Publicatie : de Inhoud wordt niet weergegeven.

Idem: Publicatie en Proclamatie van de Nationale Vergadering representerende het Volk van Nederland: inhoud wordt niet weergegeven.

 

Gelykheid, Vryheid, Broederschap

 

Medeburgers

 

Wy zenden U L. Hier nevens eenige Exemplaren van een, by Ons gearresteerd Model van Omschryvings-lyst, welke Wy verzoeken, dat Gyl.behoorlyk ingevuld , zoo spoedig mogelyk, aan Ons wilt laten toekomen.

Heil en Broederschap!

 

Middelburg, den 1 February 1797.           De Commissie ter Algemeene Directie der

Gewapende Burgermacht in Zeeland

 

Paulus Ball .....

Ter Ordonnatie van Dezelve

Berlekom.

 

Extract uit het Register van de Resolutien der Vertegenwoordigers des Volks van Zeeland.

 

Gelykheid , Vryheid, Broederschap

 

Den 14 February 1797

 

Het derde Jaar der Bataafsche Vryheid

 

By resumtie gedelibereerd zynde op de Missive van de Commissie uit de Nationale Vergadering, tot afscheiding der Kerk van den Staat, van den 10 January dezes Jaars, houdende verzoek, om differente opgaven , ten einde in staat te stellen , tot het aan de handgeven van derzelver bedenkingen, nopens de geschikste wyze, op welke voortaan in het onderhoud der leeraren en kerkelyke Beampten zoude kunnen worden voorzien, en alzoo tot bevordering harer werkzaamheden, en bereiking van het oogmerk in dezen, ingevolge de Resolutie der Nationale Vergadering, van den 5 Augustus des vorigen Jaars; is goedgevonden en verstaan , dat de voorschreve Missive , met Extract  dezer , copielyk zal worden gezonden aan de Provinciale Rekenkamer, mitsgaders by Missive en Extract dezer, aan alle de Regeringen der respective Steden, Plaatsen en Dorpen binnen deze Proincie, ten einde door dezelve, een ieder zoo veel hunne Stad of Plaats betreft, binnen den tyd van twee maanden , na de receptie dezer, aan de Provinciale Rekenkamer in te zenden de berigten of opgaven , by die Missive  vervat, kan dienen.

Bijgaand: de resolutie daartoe van de Nat, vergadering

 

Een Extract van de Resolutie uit het Register van de Resolutien der Vertegenwoordigers des Volks van Zeeland den 14e en 17e Februarij 1797 en enige gedrukte exemplaren van de publicatie daarvan.

 

De nodige Ordres te stellen dat de gealimenteerde en onderhoorige in de Godshuizen en de armen buiten dezelve, voor zoo verre zy op kosten van die Huizen, of uit de Armen-kassen worden gekleed, of van deksel voorzien, zoo veel mogelyk, geene andere kleeding, dekking, of wat dies meer zy, gebruiken, dan van Stoffen in deze Republicq gewerkt, ten einde den bloei der inlandsche Fabricquen te bevorderen, of te herstellen.

 

2 “advertentien en publicatien d.d. 23 en 24 Februrij 1797  waarvan de inhoud niet wordt weergegeven

2 “ Publicatien als twee van Ons en een van de Nationale Vergadering d.d. 28 febr. Ende 7 Maart 1797: waarvan de inhoud niet wordt weergegeven.

 

February 1797

 

Vryheid, Gelykheid, Broederschap

 

Commissarissen der Ambachts-Grondveradering van Alphen en Rietveld, aan de Grond-of andere Volks-vergadering te .....

 

Medeburgers !

 

Wij hebben gelegenheid om Ul. Het nevensgaande PLAN tot een algemeen gedrukt WEEKBLAD of WEEKLYKSCHE COURANT voor de Grond- en andre Volks-vergaderingen of Societeiten aan te bieden, naa hierover tot onze voldoening onderricht te zyn, zoo dat wy vertrouwen reden te hebben om naar de algemeene goedkeuring van het zelve Plan te verlangen, naar welke de uitvoering alleen is wachtende.

Wij hebben gemeend het tot stand brengen van zoodang communicatief canaal niet beter te kunnen bevorderen, dan Ulieden het rondgaande Voorstel te doen, dat Gyl. Ten spoedigsten, het zy uwe goedkeuring, het zy uwe aanmerkingen aan ons, doch franco, gelieft te doen toekomen. Zoodra wy den algemeenen bijval verneemen, welke wy voor ons geloven dat dezze onderneming verdient, zullen wy hetzy door nadere aanschrijving, het zy door eene bekendmaking in de Courant welke ter onzer Plaatze gedrukt wordt, de Intekenings-penningen door den ons bekenden Directeur der voorgestelde algemeene Drukkery laten invorderen, ten einde, wanneer door iedere Grond-of andere Volksvergadering de in het Plan vermelde eene Gulden zal ingezonden zyn, onmiddellyk met de uitvoeringe een begin te kunnen maken.

 

Alphen

Den February 1797 jaar 3                                 Heil en Broederschap

J.C.. Obbes, President

P.Goedkoop, secretaris

 

PLAN

 

Art.  1

 

Ter correspondentie van alle Grond-en andere Volks-vergaderingen, in het Bataafsch Gemeenebest, zal een Weeklyksch Blad opgericht worden, welks comptoir en drukkery te Alphen (in Holland) zullen gehouden worden, als zynde deze de geschikste plaats in het Bataafsch gemeenebest.

 

 

 

2.Zoodanig Blad zal dienen om alles te plaatzen wat een Grond-of andere Volksvergadering aan de overige Vergaderingen heeft mede te deelen, of ter deliberatie voor te dragen, zonder dat zulks eenige andre kosten veroorzaken zal dan het franqueeren der Missive.

 

3.Ingevalle de menigte der toegezonden Stukken zomtyds niet mocht toelaaten dezelve allen gelyktydig te plaatzen , zal de volgende orde geobserveert worden: men zal een bepaalde voorrang instellen

 

4. Ingevalle het algemeen belang vordert dat er over een stuk gedelibereerd moet worden zal dat eventueel kunnen geschieden door een extraordinair Blad

 

5. Voor dit Blad dient men in te tekenen om van ontvangst verzekerd te zijn

 

6. Bij intekening wordt de vooruitbetaling gesteld op 1 gulden in de 3 maanden

 

7. De verzending zal geschieden op de minst kostbare wijze.

 

8. Niet ontvankelijk worden geacht missiven die niet gefrankeerd zijn

 

9. Alle stukken die gefrankeerd zijn en behoorlijk door President en secretaris getekend zullen zonder tydverzuim publiek gemaakt worden

 

10.Stukken van de Grond- en andere Volkvergaderingen hebben voorrang, als er plaats is zullen ook ander belangrijke nieuwstijdingen die daarop betrekking hebben in het kort worden gepubliceerd.

 

11.Het formaat zal enkel naar de extensie der Stukken bepaald worden, doch gewoonlyk gelyk zyn aan dat van Couranten

 

Publicatien d.d. 7 maart 1797 van de Vertegenwoordigers des Volks van Zeeland

Extract

 

Er wordt een Alphabetische Naamlyst van al degenen welke by  het Rapport van de Commissie tot onderzoek naa de Bewerkers, Begunstigers, Aanvoerders en dadelyke Deelnemers van –en aan de Plunderingen en Geweldenaryen van de jaren 1786, 1787 en 1788 worden voorgedragen worden gezonden aan het Uivoerend Departement van den Provincialen Raad, aan de Provinciale Rekenkamer, aan de Regeringen en Rechtbanken van Steden, Plaatsen en Dorpen, binnen de Provincie en aan de Dyk-Collegien etc

Zij die op de lijst voorkomen , binnen 8 dagen na de ontvangst daar van schriftelijk kennis te geven met bijgevoegde injunctie, dat, bij aldien dezelve zich, ten hunnen genoegen, binnen 3 maanden daar naa , niet volkomen zullen hebben gejustificeerd, van dat  geen, waar mede dezelve  zijn bezwaard als dan van zelve en dadelyk, zullen wezen vervallen van zoodanige Ampten of bedioeningen, als dezelve thans bezitten.

 

Extract uit het Register der Resolutien van de Prov. Raad van Zeeland.

26e April 1797.

Een Missive gelezen van het Committee tot de Algemeene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, geschreven in den Haag den 18e dezer:

Er moet voorzien worden tegen de “desordres” door personen tot de Fransche Troupes in soldij van dezen Staat behoorende van tijd tot tijd worden gepleegd, als zijn 1e : het vragen of vorderen van paarden, wagens, rijtuigen; item schepen, schuiten, of andere vaartuigen, onder voorwedsel van te zijn Ordonnances of Expresse door de commanderende Officieren afgezonden; bij aldien de Verzoekens niet zijn voorzien van een behoorlijk Certificaat van de commanderende Generaal door wien zij zijn afgezonden of het zelve niet vertoone hun verzoek volstrekt te weigeren als mede ook ten 2e volstrekt te weigeren alle verzoeken om vivres welke door Manschappen alleen op weg reizende worden gedaan, bij aldien dezelve mogten in gebreke blijven te vertoonen hunne fueilles de route, op welke voor al zal moeten zijn aangetekend de plaats , de dag en het uur waar op zij eenige vivres mogten hebben ontfangen.

 

Accordeert met voorsz: Register

I: H:  Appelius.

 

Publicatie van de Nationale Vergadering representerende het Volk van Nederland

d.d. den 1e Meij 1797.

 

Gelijkheid, Vrijheid , Broederschap

 

Het Committee tot de Algemeene Zaken van het Bondgenootschap te lande

 

Aan Het Provinciaal Bestuur van Zeeland.

 

Medeburgers !

 

Wanneer wij in aanmerking genomen hebben de onderscheide klagten, welke wij van tijd tot tijd ontfangen van diverse Steden en plaatsen in deze republiek over de difficulteiten welke niet zelden ontstonden over het gene door de Militairen wegens quartier gelden moest worden betaald; en voorts hebben geconsidereerd dat wij ook van tijd tot tijd door de Militie lastig worde gevallen met klagten over de hooge prijs welke van hun daarvoor hier en daar gevorderd word, hebben wij begrepen dat het best zoude zijn dat eene generale mesure wierde daargesteld en een vaste prijs door de gantsche Republiek bepaald, welke de Militie voor logement en  fournitures zoude betalen.

Dit is te meer noodzakelijk daar de prijs welke van de Militie gevorderd word, zeer varieert en daar door veroorzaakt word dat de Militie uit een guarnisoen, alwaar minder gevorderd word, komende in een andere plaats daar en meerder geeischt word aanstonds daar over te onvrede is, en begrijpt te kunnen volstaan met hetgeen hij te voren heeft betaald, ook is het voor’lands miltaire dienst nodig dat de Militie wete wat dezelve wekelijks vrij vertere kan; en zulks niet onderhevig zij aan zulke geduurige veranderingen als doorde onzekere bepaling der quartier gelden thans bestaan.

Wij hebben dus in consideratie genomen hebbende de soldyen der Militie ende prijs welke  doorgaands voor fournituren en quartier inbegrepen dat het met de billijkheid  zou .........indien de Militie onder de verplichting ..........bragt om ’s wekelijks voor Logement en ..... vier stuivers per man aan den enen  ..........levert te betalen en zullen diensvolgens  ordres stellen dat door de militie gereedelijk aan worden voldaan.

 

En daar wij overtuigt zijn dat  Gijl met ons zult instemmen dat ten dezen eene generale mesure nodig is, zoo twijffelen wij dan ook geenzins of het zal UL goedkeuring wegdragen dat dienaangaande maatregelen genomen worden en wij verzoeken UL derhalven met alle empressement dat Gijl: de nodige ordres in Ul: gewest gelievt te stellen dat in de plaatzen in welke Logement en fournitures aan de Militairen gegeven worden de voorsz: vier stuivers  en niet meerder mag worden gevorderd.

In den Hage den 5e Meij 1797

I:A: van Lith de Jeude

Ter ordonnantie van voorsz: Commissie

Get: B: Donker Curtius.

 

18 Mei 1797

 

Gelijkheid, Vrijheid, Boederschap

 

Medeburgers !

 

De Vertegenwoordigers des Volks van Zeeland hebben bij Resolutie van de 12e deser ,maand Meij goedgevonden te verklaren dat van de Landen gelegen in het zoogenaamd Wilhelmina Poldertje beoosten de Stad Arnemuiden langs het vaarwater van dien naam zedert den eersten Oogst na derselver indijking  zullen worden gevorderd alle de Lasten  welke van onvrije landen in het Eiland van Walcheren worden geheven en zullen tot en met den Jare 1796 binnen de tijd van drie maanden na dato van welgemeldde Resolutie en vervolgens jaarlijks op de gewone termijnen mitsgaders ons te authoriseren om deselve Resolutie te doen effect sorteren.

Belangrijk is te weten de nombre van Landen in ’t Voornoemde Poldertje gelegen en dierhalven UL: als mede  Eigenaars derzelve aan te schrijven  en te requireren  Zoo als Wij doen bij desen om binnen veertien dagen na de receptie deses ons preciselijk in geschrifte op te geven de effective grootte der landen, die Gijl: int Voorschreven Wilhelmina Poldertjen ( of hoe het zelve andersints genaamd moge zyn) langs het Arnemuidsch Vaarwater  gelegen en ten Jare 1793 ingedijkt, bezit; mitsgaders wanneer de eerste oogst van deselve na die beversching is geroofd geworden; opdat wij ; na ‘tbekomen dier informatien, vorder zoodanige schikkingen kunnen maken, als vermeenen zullen ten nutte van den Lande te behooren.

Gedaan ten Rekenkamer van Zeeland, binnen Middelburg desen 18e Meij 1797

Willem Marinissen etc

Ter Ordonnantie vandie van de Rekenkamer van Zeeland

I.A. .......

 

23 Meij Publicatie van de Nationale Vergadering : inhoud niet weergegeven.

Idem dd. 7 juni 1797:

 

Cornelis Cornelisse woonende binnen Arnemuiden verzoekt wegens het overlijden  van Blaas Jobse het grofzoutmeeters ampt   in de toekomst te mogen vervullen : toegestaan mits doende den behoorlijken eedt.

 

D.D. 26 en 27 Junij 1797 : publicatie als eene van de Nationale Vergadering en een van ons : zie hieronder

De Vertegenwoerdigers des Volks van Zeeland

Jan Bijleveld

 

Bekendmaking d.d. 26 Junij 1797

Het uitvoerend Departement

Der Provincialen Raade van Zeeland

B. van Berlekom

Ter ordonnantie van dezelve

I:H: Appelius

 

Wij zenden een proclamatie uit van de Nationale Vergadering tot oproeping der grondvergaderingen tegen den 1 Augustus dezes jaars tot het benoemen van kiezers ten einde door dezelve leden tot eene tweede Nationale Vergadering zoude worden gekozenen zulks ten fine als bij voorschreve Publicatie is gemeld.

Wij geven UL.kennis dat wij de verdeeling der Hoofddistricten binnen deze Provincie op dezelfde wijze hebben bepaald als bij onze Proclamatie en aanschrijving vanden 28 Februarij 1796 is bepaald.

 

De Vertegenwoordigers de volks van Zeeland

Jan Bijleveld

 

30 Juni 1797 Toegezonden een ontwerp van Constitutie voor het volk van Nederland.

Op 8 augustus moet dit in het gewest Zeeland  in de grondvergaderingen die bijeen gekomen zijn, worden aangeboden ter goed- of afkeuring.

Er moet een behoorlijk lokaal worden gereedgemaakt en Stemopnemers worden benoemd.

De ingezetenen moeten daartoe opgeroepen/ gedagvaard worden.Ook moet het ontwerp in diverse plaatsen ter kenisname worden gelegd.

De stemopnemers moeten uiterlijk 15 augustus de P.V.  inzenden met vermelding van bijzonderheden die zijn voorgevallen en het aantal voor-en tegenstemmers.

Wij bevelen Ul.in Godes heilige bescherming etc

De Vertegenwoordigers des Volks van Zeeland

Jan Bijleveld

d.d. 1 julij Proclamatie van de vertegenwoordigers des Volks van Zeeland Jan Bijleveld: inhoud wordt niet weergegeven.

 

Een resolutie van het uitvoerend Departement des Provincialen Raads  van Zeeland.

 

Is goedgevonden en verstaan, de respective Steden en plaatsen dezer Provincie bij Missive en Extract dezer aan te schrijven , om ieder in den haren de nodige ordres te stellen, dat van alle de gemeene Militairen zoo Nederlandsche als Fransche in schepen reizende, niet meer gerekend worde dan de halve vracht.

 

Extract van Resolutie van de Vertegen woordigers des Volks van Zeeland van 19 juli: inhoud niet aangegeven.

Handtekening: Jan Bijleveld

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Uitvoerend Departement des Provincialen Raade van Zeeland

Den 27: Julij 1797

Het 3e Jaar der Bataafsche Vrijheid.

 

Gedelibereerd zijnde op de Missive van de Gedeputeerden uit de Regeeringen der Steden en Dorpen in den Eilande van Walcheren geschreven te Middelburg den 25e dezer loopende Maand, verzoekende dat de kosten mogen worden gerestitueerd, welke door de respective Steden en Dorpen in Walcheren moeten worden geimpendeerd tot de Organisatie der Grond en Kiezers Vergaderingen tegen den 1e en 8e Augustus aanstaande, is goedgevonden en verstaan aan dezelve Gedeputeerden kennis te geven, dat na dat de specifiquen declaratien van de voornoemde te impenderene Kosten bij dit Departement zullen zijn ingezonden, dezelve door het zelve naar billijkheid zullen worden betaald.

 

I:A: Appelius

 

Publicatie van de Nationale Vergadering van 31 Julij: inhoud wordt niet weergegeven.

 

Publicatie van de Nationale Vergdering van 10 augustus: extract uit het Register der Resolutien van het uitvoerend Departement des Provncialen Raads van Zeeland.

 

Gedelibereert zijnde op de Missive van de Nationale Vergadering van de 24e te voren houdende aanschrijving om te zorgen dat aan hare Publicatie van den 21e April 1796 tegen het Verblijf der Fransche Emigranten hier te Landen stiptelijk worde voldaan; is goedgevonden en verstaan de Regeeringen der Steden en plaatzen binnen deze Provincie aan te schrijven en bij gewicht dezer zaak te recommanderen gelijk geschiedt bij dezen om ieder in den haren alle zoodanige maatregelen te beramen en in ’t werk te stellen als meest geschikt zijn tot eene stipte naarkoming der Publicatie  etc

 

12 september:

 

Een Vertaalde Reglement op de Cazernering: de inhoude wordt niet weergegeven.

 

Extract uit het Register van de Resolutien der Vertegenwoordigers des Volks van Zeeland

 

Is goedgevonden en verstaan aan alle de genen, welke op de Alphabetische Naamlyst der Bewerkers, Begunstigers, Aanvoerder en active Deelnemers van- en aan de plunderingen en geweldenaryen van de Jaren 1786, 1787 en 1788, met name zyn geplaatst, te verleenen eene prolongatie van nog drie maanden ten einde zich tegen de beschuldigingen ten hunnen laste, bij het Rapport der Commissie tot onderzoek naar voorschr. Plunderingen en geweldenaryen , des goedvindende, te justificeren: zullende voorschr: Resolutie worden gedrukt etc

 

Accordeert met voorschr. Register

F: Ermerins

 

Gelykheid, Vryheid, Broederschap

 

De Commissie tot de algemeene directie der gewapende Burgermacht in Zeeland, aan de Gerechte van Arnemuiden.

 

Medeburgers!

 

Wij verzoeken dat Gijlieden ten spoedigsten doet opnemen, of zich onder Ulieder Jurisdictie eenige persoonen, tusschen de 18 en 40 Jaaren bevinden, welke genegen zyn volgens het Reglement der Nationale Vergadering van 13 September 1796, zich tot den Burger-wapenhandel te laaten optekenen, en bereid de Belofte van trouw, bij het zelve Reglement vereischt, af te leggen, en welke Gijlieden zoude oordeelen de Wapens te zyn toevertrouwd; en dat Gijlieden de zoodanige met hunne eigene handtekening op het hier nevengaand Register laat inschrijven; welk Register, met een verslag van den uitslag van Ulieder opneming Gijlieden aan ons in Middelburg zult terug zenden binnen 8 dagen na de ontvangst dezes, ten einde onze werkzaamheden, ter Organisatie der gewapende Burgermacht ten platten Land, daar naar te richten.

 

Hier mede , Medeburgers! Bevelen wij Ulieden in Godes heilige protectie.

Geschreven te Middelburg den 21 September 1797

De Commissie ter algemeene directie der gewapende Burgermacht in Zeeland.

 

B:Van Berlekom

 

N.B. Het valt op dat de term burgerwacht uit de jaren van voor de Franse Revolutie vervangen is  door “ gewapende Burgermacht”

 

3 publicaties van de Nationale Vergadering van 4 en 11 October en 1 november 1797: de inhoud wordt niet weergegeven.

Handtekening

 

Extract uit het Register van de Resolutien der Vertegenwoordigers des Volks van Zeeland

Den 1e December 1797

 

Het derde Jaar der Bataafsche Vrijheid

Is goedgevonden en verstaan dat aande respective Steden en plaatzen by missive en extract dezes met copie der missive van het Commitee tot de algemeene zaken van het Bondgenootschap te Lande vanden 5 Mey dezes jaars betrekkelijk het betalen der quartiergelden voor de Nederlandsche Militairen door de Provincie ; - van de intentie van evengemelde Committee zal worden kennisgegeven, met ernstige adhortatie om aan deszelfs heilzame bedoeling mede werkzaam te zijn onder toezegging van al die medewerking welke het Provinciaal Betsurr, ten dienste der Nederlandsche militairen ten dezen opzichte zal kunnen aanbrengen.

 

Accordeert met voorz: Register

 

F:Ermerins.

 

Gelijkheid, Vrijheid Broederschap

 

Mede Burgers !

 

Wij zenden Ulieden hier nevens authenticque Copie van de door ons met Ulieden gearresteerde Contributien Lijst van Ulieder District met de quitantien daartoe relatief.

Welke wij verzoeken dat gijlieden zoo spoedig mogelijk gelieft in te voorderen en de penningen na aftrek van 5 procent voor Ulieder ontfangloon; over te maaken aan onzen Thesaurier Huibregt van der Meer in den Langendelft te Middelburg.

Waarmede zij Ulieden

Heijl & Broederschap

De Commissie ter algemeene Directie over de Gewapende Burgermacht in Zeeland

 

B: Van Berlekom.

 

Ter Ordonnantie van dezelve.

 

WB: Van Deinse

 

Gelijkheid Vrijheid Broederschap

 

Mede Burgers !

 

Wij zijn voornemens om Ons oensdag den 22 November 1797 des voormiddags om 10 uuren binnen Uwe Stad te laten vinden ten einde de contributien ingevolge het Reglement voor de Bataafsche Gewapende Burgermagt, te reguleeren.

Wij verzoeken dat eene Commissie uit UL: midden zig ten gemelden tyd op het Stadshuijs bevinde ten einde Ons in desen alle die informatien te suppediteeren welke wij zouden kunnen noodig hebben.—En ons ter visie te geven UL: Quohier van ‘ Familiegeld

In afwagting, zij UL:

Heil en Broederschap

De Commissie ter algemeene Directie over de gewapende  Burgermacht in Zeeland

B: van Gote etc ?

Ter Ordonnantie van deselve:

 

W:B: Van Deinse

Middelburg den 18e November 1797.

 

Wy zenden hier nevens aan UL Extract  van Onze resolutie ten fine als daar by vermeld

 

En hiermede Heil en Broederschap ! Te Middelburg , den 16 Maart 1798.

Het vierde Jaar der Bataafsche Vryheid.

 

Het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig Gewestelijk Bestuur van Zeeland

 

B. Van Berlekom

 

Extract uit het Register van de Resolutien van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest van Zeeland

 

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP

 

Den 25 April 1798

Het vierde Jaar der Bataafsche Vryheid.

 

Is goedgevonden en verstaan de Regeringen der Steden en plaatsen binnen dit voormalig Gewest, bij Extract dezer Resolutie kennis te geven van de aanschrijving vande Agent bij het Departement  van Algemeene Politie van Binnelandsche Correspondenten der Bataafschen Republiek geschreven den Haag den 19e dezer loopende Maand aan dit Bestuur dat voor zoo verre de Regenten en Ministers welke bij en na de omwending van den Jare 1787 in eenig bestuur zijn geweest alles ingevolge en uit kragte der Publicatie  van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek vanden 31e Maart laatsleden zig slegts buijten de Jurisdictie hunner woonplaatsen zouden willen absenteren aan de respective Municipaliteiten der Steden en Plaatsen word gedemandeerd dat hetzelve consent voor die geene welke zich buyten het Gewest waar zij hunne inwooning hebben begeven willen bij het Administratief Bestuur  van hetzelve moeten worden verzogt en geobligeert terwijl eindelijk alle zodanige  van de voorschreven gewezen Agenten en Ministers welke zich buyten het Territoir dezer Republiek zouden willen begeven zich tot verkrijgen van Consent  deswegens directelijk aan het Uitvoerend Bewind moeten adresseren

Accorrd met voorsz: Register

A:I: Sinclair

 

 

 

Alle bestuurders van de Provincie worden aangeschreven om ten spoedigsten de Cohieren van het Familiegeld over het Jaar 1796, en die van het Ampt-Dienstboden-Karos-Wagen-en Paardengeld over het Jaar 1797 na behooren te dresseren dezelve aan de Ontvangers daar van uit te geven, en hen tot de prompte invordering te gelasten, om. Onder de gewone praemien en poenaliteiten , te worden betaald.

 

Accordeerd met voorsz. Register

F:Ermerins.

 

Extract uit het Register van de Resolutien der Vertegenwoordigers  des Volks van Zeeland

 

GELIJKHEID VRYHEID,BROEDERSCHAP

 

8e December 1797

 

Is goedgevonden en verstaan de Regeering van Arnemuiden bij Missive en Extract dezer aan te schrijven om zich in de dispositie over de genote som van Logisgelden te reguleren naar de resolutie der Provisionele Reprentanten des Volks van Zeeland van den 19 Juli 1795 en van den Provincialen Raad van den 12 April dezes Jaars, en speciaal daar uit te betalen het hout en stroo hetwelk voor brand aan de Troupes moest zijn geleverd.

 

Accordt: met voorsz: Register

F:Ermerins

 

 

 

Wy zenden hier nevens aan UL. Extract van Onze Resolutien d.d. 1 Meij 1798.

Het vierde Jaar der bataafsche Vryheid.

 

Het Intermediair Administratief Bestuur  van het voormalig Gewest van Zeeland:

 

Gedelibereerd zijnde opde Missive van den Agent der Marine van de Bataafsche Republiek geschreeven in den Hage  den 25 April laatstleden houdende dat uit aanmerking der Vijandelijke Handelwijze van het Britsche Gouvernement ten opzichte  van Hollandsche Visschers. De zelve opnieuw geinterdiceerd worden tot nader Order verder dan in de binnen Zeeen te mogen visschen en wel onder zekere bepalingen is dien conform goedgevonden en verstaan de Regeering en den Steden en Plaatsen binnen dit voormalig Gewest aan te schrijven en te gelasten Zoo als geschied bij deze van te Zorgen dat alle Visschers welke zich binnen hun Lieder Stad of ressort bevinden niet verder dan in de binnen-Zeeen visschen en zulks onder de navolgende bepalinen; als;

1e Dat  een der Visschers vaartuigen al of niet medevisschende bijzonder zal zijn geaffecteerd om een wakend oog te houden op alle vijandelijke schepen welke onder het bereik van deszelfs gezicht mogte komen.

2e Dat hetzelve bij apparitie van zoodanige schepen , sein zal doen aan de andere Visschers Vaartuigen door het tweemaal opheisen der Bataafsche Vlag met behoorlijke tusschepoozing van vier of vijf minuten, ten einde zich bijtijds te kunnen bergen. En eindelijk

3e Dat elck visschersvaartuig  dat zich verder dan de binnen Zee begeeft, zal verbeuren eene boete van drie honderd Guldens: van welke aanschrijving bij Extract Resolutie en missive zal worden kennis gegeven  aan de regeeringen der Steden en Plaatsen voornoemd tot der zelver informatie en naarricht.

 

Accord: met voorsz; Register

 

A: I; Sinclair.

 

Wy zenden hier nevens aan UL: Extract van Onze Resolutien ten fine als daar by vermeld.

En hier mede, Heil en Broederschap! Te Middelburg, den 4e Meij 1798.

 

Het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig Gewest van Zeeland.

 

Handtekening: Marinus    .........

 

1e 19 Meij zal van alle Torens en Publieke Gebouwen met het aanbreken van den dag, Nationale Vlaggen worden uitgestoken

2e op een geschikte plaats ter viering van het Feest wegens de aanneming der Staatsregeling voor het Bataafsche Volk.

3e De gewapende burgermacht  zal de plaatselijke regering van de gewonen Vergaderkamer afhalen om ze naar `` plaats te brengen waar zij dit Feest zullen vieren  en voor het Front der Corpsen geleiden, op de wijze als met de commandanten zal worden overeengekomen

4e Om des middags ten twaalf uuren, door hunnen Praesident of secretaris, aan dezelve Gewapende macht, en aan de verder In- en Opgezetenen van hunne Plaats of Jurisdictie te doen voorlezen de Aanspraak, die hun op tijd zal worden gezonden.

5e Om zorg te dragen dat de Klokken, voor zoo verre zulks mogelyk is, geduurende dien dag,  met tusschenposen en beurtelings worden geluid en bespeeld.

Belangrijk zijn: betuigingen van vreugde en voorzieningen dat de orde en rust niet wordt verstoord .

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Intermediair Administratif Bedstuur van het voormalig Gewest van Zeeland

Den 4e Meij 1798

 

Een missive van den Agent van oorlog der Bataafsche Republyk, G.J Pyman, geschreeven in den Haag , den 30 April laatsleden, hier navolgende geinsereerd:

 

De Generale Entreprise van Vivres en Fourages voor de Fransche Troupen in soldy van deeze Republiek is aangenomen door de burgers P.J.van Oosthuyzen van Wyk en Comp. En wel voor den tyd van 12 maanden t/m/19 meij 1799.

Alle Municipaliteiten dienen daar “ stipte toeverzigt” op te houden m.b.t. Levensmiddelen en Fourages , welke aan de Fransche Armee worden uitgereikt, zoo wel met betrekking tot de quantiteit als qualiteit.

Het is van groot belang om aan de Franse troepen leveranties van voedsel etc te doen die van goede kwaliteit zijn. Daarom is het nodig zowel de quantiteit als qualiteit , ter  voorkoming van klachten “grondig te visiteren”.

Er wordt gedreigd met onordelijkheden en zelfs een gematigde vorm van  repressie”

 

N.B. Er  zou sprake zijn van “Bataafsche vryheid” maar dan wel “in gebondenheid “ met het oog op de aanwezigheid van Franse troepen wat “ repressief” zou kunnen werken.

 

Een Extract van een Resolutie van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest van Zeeland  van  11 en 13 Meij 1798.

 

De Gemeente-Raden in de Steden etc worden gewezen op hun verantwoordelijkheid om op grond van de publicatie van het Uitvoerend Bewind van 10 Mei “het Stemvermogen der Burgers” etc op te wekken en uit te nodigen tot inschrijving in het openbaar “Stemregister hunner Gemeente” na de vereiste verklaring , waardoor een Acte van Burerscap gratis worde afgegeven. Vermeden dient te worden dat de aanhangers van het Stadhouderlyk en Foederatief Bestuur, noch ook alle bekende wederstreevers van de groote beginselen der omwending  van den Jare 1795. zouden worden toegelaten.

Handtekening : A:I: Sinclair.

Bijgaand: een Model van Burgerschap

 

Extract uit het register der Resolutien van het Interm. Adm. Bets. Van Zeeland d.d. 15 mei 1798:

Alle familiewapens en alle manifestaties van bevoorrechting van bepaalde families in de vorm van wapenschilden, ook op koetsen, grafmonumenten, dienen op een of andere wijze te worden “weggeschilderd” of onherkenbaar gemaakt.

 

Een brief naar aanleiding daarvan van Radermacher Ambachtsheer van Nieuwerkerk:

 

Heer Secretaris !

 

Bedanke UE: en de Regering van de Stad van Arnemuijden voor de regt Vrindelijke Communicatie wegens het gemaakt Contract met den Heer van ‘tNieuwland en wensche dat alles in het vervolg voorspoedig zij: Uwe VrindschappelijkeAtentie wegens de Brutaliteit en Schending van mijne Arduijnsteene Tijtnaald en beloofde premie ter ondekking der Daaders van Vijr en twintich Guldens verpligt mij bezonder en zal met genoegen de helft van die premie zijnde Twaalf Guldens tien Stuijvers daar inee contribueeren nevens de helft inde verder Onkosten van de Iustitie .

Na reciproque Vrindelijke Dienst Offres heb ik de eer mij te noemen

Handtekening

Ambagtsheer van Nieuwerkerk

Middelburg

 

Adressering: Dheere Baars Secretaris der Stad te Arnemuijden

Te bezorgen in handen door Lootens, Stads Organist den 20. Meij 1798 cito

 

Instructie voor de Gemeent-Raden van het voormalig Gewest Zeeland

22 Mei 1798

Samenvatting : verplicht tot uitvoering van decreten en besluiten van de Constitueerende Vergaderingen, het Uitvoerend Bewind , het Administratif Bestuur van Zeeland .

Verplicht zich te onthouden van alle wetgevende macht: alleen maatregelen tot conservatie van de plaatselijke rust

Verantwoording schuldig aan bovengemeld Bestuur.

Plicht tot publicatie van alle maatregelen/ handelingen

Alle nuttelooze of onwaardige Ambtenaren en bediende  te ontslaan en waardige en kundige Vaderlanders darrvoor in de plaats te stellen en de bovenstaande Verklaring af et nemen

Van alles binnen 8 dagen kennis te geven aan het Administratif Bestuur

Een eed af te leggen: Ik verklaare te hebben een onveranderlyken afkeer tegens het Stadhouderschap, de Aristocratie, de Regeeringloosheid en het Foederalisme”

Belofte: Ik belove op myn Burgertrouw dat ik my met alle vermogens aan de inhoud dezer Instructie stiptelyk zal gedragen.

Aldus gedaan en gearresteerd by het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Zeeland, op den 4 en geadprobeerd bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republyk, den 22 Mey 1798

Marinus Piepers , vt

Onderstond Ter ordonnantie van het zelve Intermediair Administratif Bestuur

A.J. Sinclair.

 

Op 12 Junij 1798 een soort aanmaning om op te geven welke emblemen, inscripties etc tegen de thans gevestigde orde in strijd, er aanwezig zijn in de diverse steden , plaatsen etc.

 

12 Juny 1798.

“Om zonder conniventie in de admissie van Stembevoegde Burgers te observeren, ten einde voor te komen dat de te verkiezene Repraesentanten en Plaatsvervangers als benoemde door persoonen volgens de Constitutie daar toe ongequalificeerd worden gerecuseerd”

 

Wy zenden hier nevens aan UL een Extract van Onze Resolutie

En hier mede, Heil en broederschap! Te Middelburg, den 15 Juny 1798

Het Intermediair Administratif Bestuur etc

 

Handtekening

 

Is gelezen eene Missive vande Agent by het Departement van Inwendige Policie en toezigt op den Staat van dijken wegen en wateren der Bataafsche republyk A.I. La Pierre geschreven in den Haag den 13 dezer lopende maand, waar op zynde gedelibereerd is conform den last vanden Agent voornoemd goedgevonden en verstaan de Stedelijke en Plaatselijke Bestuuren  binnen dit voormalig Gewest aan te schrijven en op derzelver verantwoordelijkheid te gelasten zo als geschied bij deze om de personen van Pieter Vreede Wijbe Fijnje, Ebersteyn I Eykenbroek en Ducange de twee eerstgenoemde geweze Eeden van het voormalig Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republyk en alle voortvlugtig zynde zodra dezelve of een van hun binnengemelde steden of Plaatzen of wel onder derzelver Jurisdictie mogten gevonden worden onverwijld doen arresteeren  en daar van aan deze vergadering dadelijk kennis te geven zullende vandeze aanschrijving bij extracte Resolutie en Missive aande Stedelijk en Plaatselijke Bestuuren tot derzelver informatie en naerricht worden keniis gegeven.

Accordeert met voorsz; register A.I.Sinclair

 

17 Juny: Extract uit het  Register der Resolutien van het Intermediair Bestuur van het voormalig gewest van Zeeland.

 

De diverse Gemeentebesturen worden gewezen op de diverse resoluties met betrekking tot de hoofdelijke verantwoordelykheid in het formeren der Stemregisters, stiptelyk zich te gedragen naar het reeds aangenomen ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche Volk.

 

Diverse publicaties d.d. 21, 23 en 24  juni 1798

 

Een Missive van de Agent by het Departement van Inwendige Politie en toezicht op den staat van dijken wegen en wateren der Bataafsche Republyk de Burger J.A. La Pierre

 

Burger Administrateurs!

 

Daar de zoo gelukkig volbragte Revolutie opden 12e dezer maand Juny voorgevallen noch steeds door sommige kwaadwillige aanhangers van het geweezen inconstitioneel Bewind dezer Republiek met nijdige oogen worden aangezien die steeds ter ondermijning der gevestigde orde van zaaken in’ t heimelijke blyven woelen en door hunne gedraagingen en discoursen hier en daar vrij zigtbaar ........ zo is het volstrekt noodsakelyk dat de gangen der zulken met verdubbelde naauwkeurigheid worden nagegaan en hunne verrigtingen en discoursen gesurveilleerd en gade geslaagen Dit is dan ook de reden dat ik nodig geoordeeld heb UL by deze aan te schryven om de Commisien van Binnelandsche Correspondentien  binnen UL Gewest te injungeren om op alles wat gerekent kan worden  aan de tegenwoordige ordere van zaaken en Bestuur schadelijk te zyn  zorgvuldig te waken in .. uithoofde vande Noodsakelykeid dat alle ontdekkingen van dien aart zoo spoedig doenlyk ten myner kennisse gebragt worden van tyd tot tyd bij voorbeeld een of twee maal per week in gevallen er iets is voorgevallen van hunne bevindingen berigt in te zenden.

Waar mede blyven

Heil & Broederschap

Uw Mede Burgers

Geparapheert  A.J.La Pierre

In ordonnantie van den zelven

Geteekent I: Ondaatjen

 

26 Juny 1798

De verdeling en het getal van de grondvergaderingen heeft plaatsgevonden

Arnemuiden behoort tot het district Middelburg

Wij bevelen Ulieden zorg te dragen dat de Kiezers en Plaatsvervangers  in de grondvergaderingen binnen Ulieder Gemeente benoemd, voorzien van behoorlyke Lastbrief, zich op 13 July des voormiddags  ten elf uuren, bevinden ten Raadhuize van Middelburg om aldaar de  Districtsvergadering by te woonen.

Er moet  met alle oplettendheid gezorgd worden voor goede orde en rust en opetreden worden tegen alles dat deze deze verstoort.

 

Heil en Broederschap

Middelburg den 26e Junij 1798

Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest van Zeeland

Antonij Fokker

 

Op 29 Juny 1798 : een secreete brief van de Agent bij het Departement van Inwendige Politie en Toezicht op de staat van Dyken etc.

 

Een tirade tegen alle eigenbelangzoekers en intriganten die zich tegen de nieuwe orde verzetten en niet het heil van het Vaderland op het oog hebben.

Maatregelen dienen te worden genomen: verbod van verboden samenscholingen; de aanvoerders traceren en op hun namen openbaar bekend te maken. Verdachte gesprekken af te luisteren en aan te geven.

 

N.B. De ontwikkeling gaat in de richting van een politiestaat

 

D.D. Extract uit de procedure m.b.t verkiezing binnen de Grondvergaderingen

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest van Zeeland.

 

d.d. 3 juli 1798 Opgave van de namen van personen van voorstanders van het gewezen Stadhouderlyk Bestuur, die uitgeweken zijn naar het buitenland  en de redenen daartoe.

Welke ambten hebben deze bediend en welke zijn hun persoonlijke en famiale achtergronden: achtergelaten kinderen en huisgezinnen.; ook eventuele schulden waarmede hun goederen zijn bezwaard.

De agent van Finantien der Bataafsche Republiek < Gogel verzoekt een opgave van de eigendommen en goederen van buitenlanders en geestelijke goederen.

 

Een Extract van de Resolutie van 16 november 1798 van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Zeeland:

 

Is gelegen eene Missive van den Agent van Financien der Bataafsche Republiek de Burger Gogel geschreven in den Haag , den 10 dezes maand

Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan de respective stedelijke en Plaatselijke Bestuuren binnen dit voormalig Gewest zullen worden gerememoreerd het 3 Artikel van de Publicatie der nationale Vergadering vanden 4 November 1796 houdende “ Dat de Verzenders gehouden zullen zijn om zodanige Som van vreemde Muntspecien of zodanige Gouden of Zilveren Baaren of Staaven  welke zij buiten ‘sLands willen verzenden aan te tellen of aan te wegen in tegenwoordigheid van de Municipaliteit der Plaats of wel van eene Commissie uit dezelve welke daar van insgelijks gratis  een Certificaat zal moeten uitleveren en dat de aldus getelde of gewoogen som in tegenwoordigheid van die Commissie zal moeten gedaan worden in de daar toe gedestineerde kist of zak en daar na door die Commissie en de afzenders moeten gezegeld en gemerkt worden” en dat wijders de gemelde Bestuuren daar benevens zullen worden aangeschreven en gelast gelijk geschied is deze om zorg te dragen dat zoodra  in’t vervolg de geldspecien door de Commissie uit de Municipaliteiten ieder in den haren volgens het voorschr: geallegeerde Derde Artikel dier Publicatie zijn gevisiteerd geworden ingepakt en met het Cachet van de Municipaliteit ende Eigenaar verzegeld deze Specien voorzien van het gerequireerde Certificaat en Paspoort van het Huis der Gemeente direct naar het Veer vanwaar dezelve moeten verzonden worden gebragt worden zoodanig dat dezelve na dien tjd door de Eigenaars  niet wederom naar hunne huizen genomen zullen mogen worden, en ten dien einde aan alle Commissarissen, Postmeesters, Schippers en Voerlieden voor zoo verre dezelve als Stedelijke Amptenaaren zijn te considereeren op privatie van hunne bedieningen te interdiceren en te verbieden om zoo wanneer aan hun van wegens de Municipaliteit zoodanige zakken kisten of vaten ter vergadering zllen zijn toevertrouwd dezelve aan den Eigenaar of aan wien het ook zoude mogen zijn zonder permissie van zodanige Municipaliteit der Plaats wederom te mogen afgeven etc

 

Accordeert met voorsz Register

A.I.Sinclair

 

Extract van de Resolutie van 22 September 1798 van het Intermediair Bestuur van het voormalig Gewest van Zeeland

 

DeVerpachting van de gemeene Middelen zal als gewoonlijk plaatsvinden. De Commies der gemeene Middelen zal de verpagting gedurende dit jaar in de stad Goes en de Eilanden Tholen en Noordbeveland bijwonen. De Commissarissen en verder amptenaren als rentmeesters : voor defroijeement 2 Zeeusche Rijksdaalders ‘sdaags . De bode waar de plaats geschied: 1 Zeeuwsche Rijksdaalder met afschaffing van de maaltijden welke bij de maaltijden plegen gegeven te worden

Benoeming van Commissarissen:

Voor Walcheren: de burgers Bartholomeus en Marinus Tak cum Potestate substituendi.

 

Gelykheid, Vryheid, Broederschap

De Provisionele Commissie  tot Burgerbewapening, in het voormalig Gewest Zeeland

Aan

Den Gerechte van Arnemuiden

 

Medeburgers!

 

Opnemen of zich onder uw Jurisdictie enige personen tussen de 18 en 40 jaar bevinden die genegen zijn volgens het reglement der Nationale Vergadering van 13 september 1796 zich tot het dragen der Wapenen te laten opteekenen bereid de belofte van trouw by Publicatie van het voormalig uitvoeren Bewind de dato 3 Mey af te leggen en te ondertekenen. Beoordelen of zij daartoe geschikt zijn. Daarna inschrijving na het doen van de verklaring, voorzien van hun handtekening.

Terugzenden voor den 15e October aanstaande

 

W.B. Van Deinse

Ter ordonnantie van dezelve

Van der Meer.

Inhoud van de belofte van Burgertrouw:

Ik verklare te erkennen de Oppermacht des Bataafschen Volks; ik belove deszelfs Vryheid en Onafhanglykheid te zullen beschermen; de Wetten te zullen eerbiedigen en hand haven; eenen onveranderyken afkeer te hebben van het Syadhouderlyk Bestuur, de Aristocratie, het Foederalismus ende Regeringsloosheid; de Administratieve Bestuuren te zullen gehoorzamen; de de bevelen van allen die in den Wapendienst boven my gesteld zyn te zullen naarkomen, en my naar de Reglementen op de Burgerwapening gegeven, stiptelyk te zullen gedragen.

Dit belove ik op myn Burgertrouw      Jaartal 1798

 

2 October 1798 Resolutie van het Intermediair Administratif Bestuur van Zeeland

Gevraagd: een nauwkeurige opgave van de staat en gesteldheid van alle zoodanige Fondsen, Directien en Schikkinge, als tot onderhoud der Armen en het Armenwezen : binnen de tijd van 14 dagen.

Handtekening:

Sinclair

 

Idem 16 oktober 1798

 

Hoeveel Beleenbanken en hoe worden zij beheerd ?

Op welke wijze kunnen goederen beleend worden ?

Wel emploij en van de voordelen uit deze Beleenbanken voortspruitende tot heden gemaakt geworden

Aan dit verzoek aan de Municipaliteiten etc. Moet binnen 14 dagen voldaan worden.

 

N.B. Mogelijk probeert men verkeerde praktijken/ woekerrente etc op te sporen en tegen te gaan . Maar vooral grip/overzicht m.b.t. financiele en andere instellingen etc

 

Middelburg den 26e October 1798

 

Den Collonel Rietvelt

Aan

De Municipaliteijt der stad Armuijden

Medeburgers

Ik geeve Uw door deese kennisse als dat op zondag den 28e deeser binnen Uwe stad zal komen cantonneren tot nadere order een detachement van de Bataafsche trouppes bestaande in 1 officier 1 sergeant 1 tambour 2 corporaals en 12 soldaaten

Versoeke daar voor die tijt de Logementen voor in gereetheyt te brengen

Heijl en Broederschap

J.G. Rietvelt

Colonel

 

Intermediair Administratief Bestuur van Zeeland

1 november 1798

Op grond van de besluiten van het Uitvoerend Bestuur der Bataafsche Republiek d.d. 31 october 1798

 

De respective besturen van municipaliteiten worden gelast dat alle ongeregeldheden die naar opstand zwemen, dadelijk worden gestuit en  speciaal dat alle gewapende magt  tegen het 46  Artikel der Burgelijke en Staatkundige Grondregelen voor de acte van Staatsregeling geplaatst dat is zonder schriftelijke Last eenere wettigen magt en werking komende dadelijk  werde ontwapend en dat ingeval van resistentie geweld met geweld worde gekeerd met verzekering aan gemelde  Stedelijken en Plaatselijke Bestuuren dat dat hunne in dezen te nemene maatregelen op den eersten wenk door de gewapende Burger en Militaire Corpsen zullen worden gesecondeerd.

Sinclair

 

Idem

1 november 1798

Gelast de nodige Huisvisitatien en recherches te doen ter ontdekking van gevlugte requisitionairen uit de Fransche Republiek  en daar aan gehoorende landen, onverwyld te doen en executere, te arresteren en van hunne bevinding bericht in te zenden;etc

 

Idem 6 November 1798

Gelast: de Oficiere, hetzy Fransche of Hollandsche, het Commando voerende te seconderen en behulpzaam te zijn  in het arresteren van alle zoodanige jonge Lieden welke de Fransche Republiek verlaten hebben ter zake van conscriptie; echter daar onder niet begrepen zoodanige Persoonen die niet vallende in de termen der conscriptie als Insurgenten(opstandige elementen) moeten worden beschouwd, welke zich niet aan de aan de Militairen dienst der fransche Republiek hebben onttrokken en tegen welken de noodige maatregulen door het Uitvoerend bewind zijn genomen etc

 

Idem 9 november 1798

 

Op verzoek van de Agent by het departement van Inwendige Politie etc. Wordt gelast de nodige recherche te doen na de 2 gebroeders van der Noot en de persoon van Motman bekend als de voornaamste aanlegger der onlusten welke laatstelijk in de Negen vereenigde departementen vande Fransche Republyk zijn uitgebartsen en ingedval van eenige ontdekking onverwijld kennis te gevne aan de Officier en het Gerecht.

Handtekening:

Sinclair.

 

Idem 20 november 1798

 

Verbod van het aanleggen van Loteryen en het langs de huizen uitventen van allerley soort van Goederen door vreemdelingen of ander persoonen geen admissie tot het doen van neering van dusdanige Goederen

 

Idem 23 November 1798

 

Recherche naar J.J.Souter, zeecapitein Leutenant  en I.Koppes soldaat  beide uit hunne detentie geechappeerd en in het reede bij een signalement omschreven alle mogelijke recherche te doen.

 

Hierbij worden de signalementen gegeven

 

Idem 27 november 1798

 

Opsporing gelast van eenige Brabantsche en Hollandsche gemigreerde Officieren voorzien van geheime orders om zich vermomd te begeven naar Braband ende Bataafsche Republyk ten einde zich te  voegen by de onvergenoegden waartoe aan hun het benodigde geld te Brussel Antwerpen Gend en Amsterdam zoude worden ter hand gesteld  etc etc

 

 

Gelijkheid Vrijheid Broederschap Middelburg den 1e December 1798.

Het vierde Jaar der bataafsche Vrijheid

 

De Provisioneele Commissie tot  de Burgerwapening

In ’t voormalig Gewest Zeeland

 

Aan de Municipaliteit van Arnemuiden

 

Mede Burgers !

 

In antwoord op UL Missive van den 27e der voorgaande Maand diend, dat alhoewel den aanslag der Contributien even als ten voorleden Jaare, is gereguleerd, wij egter genegen zijn daarin voor zoo verre met de wet bestaanbaar zij, wel eenige veranderingen te maken, en om die reden Ul verzoeken aan ons met allen mogelijken spoed, te doen toekomen, eene door Ul: geformeerde aanslag , der zoodanige welke naar UL gedagten, te hoog, of te laag, naar gelang hunner omstandigheden, waar mede Ul. Zeer zeker meerder dan wij bekend zijn, zijn aangeslaagen zullende wij alsdan daarop een billik regard staan.

De ordres om de onwillige van den afgelopen Jaare tot de betaling te constringeeren bereids gegeeven en daarmede al reede een  aanvang gemaakt zijnde, twjffelen wij geen oogenblik, of de moeilijkheden, die Ul. Bij het executeeren , der ten dezen Jaare onwillige , vermeenen te zullen ondervinden, zullen hier door merkelijk vermindert, zoo niet geheel weg genomen zijn, En ’t is  dien ten gevolge, dat wij met allen ernst onze aanschrijving van den 24e der voorgaande Maand herhaalen, en Ul. Andermaal aanschrijven om onwillige Contribuanten , conform het Nationaal Reglement , met vermijding van omslagtige Procedures, bij wege van Executie op Ul. Plaats gebruikelijk tot de voldoening der zelve Contributie, te constringeeren.

Wij vertrouwen dat Gijl. Hieraan wel met allen spoed, zulen willen beantwoorden, en hiermede zij Ul.

Heil en Broederschap

De Provisioneele Commizssie voorn.

Paulus Ball...

Ter Ordonnantie van dezelve

H. v.d. Meer.

 

4 december 1798

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Zeeland.

Opsporing verzocht van “ Fransche of Belgische uitgeweken Priesters of andere Personen( als blijvende alle op dit subject bevorens en tot hier toe genome maatregulen in haar volle kracht en vigeur ) door de wetten der Fransche Republiek gecondemneerde Priesters,, bijzonder diegeene ,welke de oproeren in het voormalig Belgie hebben aangestookt” Deze moeten bij aantreffen direct gearresteerd worden.

Ook een wakend oog te houden op alle zodanige (Roomsche Catholijke) Priesters welk inboorlingen dezer Republiek zijnde na de dissolutie der kloosters zedert denJaara 1792 herwaarts zijn wedergekeerd en hunnentwegen eenige nadeelige oogmerken of verdachte Correspondentie ontdekkende daarvan aan deze Vergadering dadelijk kennis te geven

 

Sinclair

 

Extract uit het bovengenoemd register    4 december

 

Er moet opgave worden gedaan:

 

 1. De schulden van de respective Armwezens
 2. De Jaarlyckschen Ontfang
 3. Den Jaarlyckschen Uitgaaf
 4. Het Jaarlyks hier uit proflueerend Goed of Kwaad Slot
 5. De Bezittingen der Armen: Landeryen met hoeveelheid Gemeeten en Roeden. Huizen Obligatien, Rente-Schult-of Kustingbrieven, en alles wat onder de benaming van eigendom kan worden begreepen.
 6. De calculative waarde van ieder derzelve Goederen.
 7. Het getal der Gealimenteerdens, daar onder begrepen de Weezen, Simpelen en Zieken, door ieder gealimenteerd wordende.
 8. Opgave van de wys van administratie, mitsgaders van de bediendens by dezelve geemployeerd, en de tractementen door hun genoten wordende.

 

 

 

Bij verzuim moet een opgave gedaan worden met specifieke vermelding van de Kerkenraden of Armbestuurderen  die nalatig zijn.

 

A.J.Sinclair

 

De Raden van de Gemeente van Tholen, Vlissingen en Veere. Mitsgaders de Gerechten van de Smalsteden en Dorpen binnen het voormalig Gewest van Zeeland  worden op 5 december gelast de “vereischte zorg te dragen dat de Kiezers en Plaatsvervangers in de Grondvergaderingen binnen U Lieder Gemeente benoemd, voorzien van beoorlyke Lastbrief zich op 20 December, des voormiddags ten elf uuren, bevinden ten Raadhuize van Goes om daar de Ringvergadering by te woonen “

Alvorens dienen de kiezers of plaatsvervangers op dinsdag 18 december de grondvergaderingen bij te wonen tot het het verkiezen van leden van het departementeel Bestuur. De geschikte Localen dienen daatoe tijdig in gereedheid te worden gebracht.

 

Extract uit het Register hiervoor genoemd.

 

9 december 1798

Aankondiging van de vastgestelde heffing van vier ten honderd van een ieders Capitaal en bezittingen bij voorbetalinge op het beloop van de 25e Jarige Heffinge van 3 ten 100 van ieders inkomen.

Daartoe zullen worden gezonden een voldoende aantal Quotificatie-Billietten en Waarschouwingen.

A.J. Sinclair.

 

Extract uit het Register .......

14e December 1798.

Het is klaarblijkelijk dat er veel bezwaren zijn gerezen tegen de geeiste opgave voornoemd van de “Armwezens en Kerkenraden”

Daarom wordt die op een aantal punten aangepast

 

BERICHT

 

1798

 

Wegens de voortreffelyke deugdzaamheid, en het geruik van een voor weinige Jaaren uitgevonden scheepsvernis of smeersel

 

Hierbij een zeer uitgebreide gebruiksaanwijzing:

 

o.a een alleruitmuntendst middel tegen de aanhechting en doorvreeting der allerschadelykste zee worm aan en in de huiden der schepen welke door deeze worm dikwyls zoo geweldig doorknaagd worden. !?

Dit geldt ook voor de paalworm die erg veel schade aan zeewering heeft aangebracht ??

 

 

1798 PROCLAMATIE

 

BATAAVEN

 

Thands is de luisterryke dag gebooren, waarop het U eindelyk gebeuren mag, U openlyk te verheugen in het zeldzaam en onwaardeerbaar geluk van U een waarlyk vry en onafhanglyk Volk te mogen noemen etc  etc.

 

Extract uit het voornoemde Register

15e Januarij 1799.

 

Als het om heffingen/imposten etc gaat, verandert er weinig, ook na de “Nederlandse Revolutie”

 

Is goedgevonden en verstaan dat de Bestuuren van de respective Steden en Plaatsen binnen dit voormalig Gewest daar zulks gewoon is te geschieden, zullen worden aangeschreven , gelyk geschied by dezen, om ten spoedigsten de Cohieren van het Familiegeld over het Jaar 1797 , en die van het Ampt-Dienstboden-Karos-Wagen- en Paardengeld over het Jaar 1798 na behooren te dresseren etc

 

Aan den Burger President van den Gerechte der Stede Arnemuyden

(Relatief W en R) met potlood aangebracht.

 

Burger President

De zaak, waar over eene Commissie uit Collegie mij, als Voorzitter bij het Intermediair Administratif Bestuur laatsleden donderdag heeft komen spreken, heb ik bij d’ eerste gelegentheid ter kennis van mijne medeleden in het bestuur gebragt, en men zal gaarne daaromtrent , zonder verwijl , voorzien; doch daar dit zeer waarschijnlijk niet wel anders zal kunnen geschieden, dan door het plaatsen van eenige Hollandsche Militairen hier en daar onder uwe Iurisdictie, zoo verzoek ik, dat een of meer Gecommitteerdens uit Uw Collegie morgen ogtent ten 9 of half  10 uuren zich bij mij vervoegen, ten einde daar over met dezelve nader te spreken en te bepalen, waar gemelde Militairen best zouden geplaatst worden. Hier mede Heil, en Broederschap.

 

Uw dienstw: medeburger

B. van de Kreke

Middelburg den 20e Januarij 1799.

 

Extract uit het Register der Res: enz

 

Den 26e Januarij 1799.

 

De reisende Commisen of geemploijeerdens vande Ontvanger-Generaal der administratie te lande  Mr C. Van Berenstein “voor het Land uitreizende om gelden af te halen” hebben rijtuigen, sleedens karren wagens of vaartuigen nodig. Daarvan wordt kennis gegeven aan de respective Bestuuren van Steden en Plaatsen om daar zorg voor te dragen.

 

Extract uit het Register der Resolutien voornoemd etc

Den 28e Januarij 1799

Onverwijld moeten opgehaald worden  de Quoisatie-Billietten aan de In-en Opgezetenen rondgezonden. “genoegzaame” Waarschuwingen  voor den tweeden Termyn der Geldheffing van 4 ten honderd met aanschrijving en last om dezelve behoorlyk even als die voor het eerste termyn te doen invullen, door hun Secretaris onderteekenen en met alle mogelyken spoed aande Huizen der Ingezetenen ronde te doen brengen.

A.J.Sinclair

 

Extract uit het Register etc etc.

Gelykheid, Vryheid , Broederschap

Den 12e Februarij 1799.

 

De diverse Municipaliteiten in dit Gewest moet naarstig onderzoek doen of  binnen hun regio “bewisen of fundatien” te vinden zijn “ vande Roomsch Catholyken Godsdienst  ingericht tot het goedmaken der kosten voor het studeeren van een of meer jonge Lieden voorsz : Godsdienst toegedaan, waaruit eenige Pretensien of Goederen in Brabant bijzonder opde zogenaamde Hollandsche Collegien te Leuven, ten behoeve van voorschreeve kerkgenootschap zouden kunnen worden gemaakt of waar van de goederen Panden of anderen Effecten zijn gelegen onder het ressort van het voormalig Belgie, en die ontdekkende daar van dadelijk eene specificque opgave aan deze vergadering te doen met verder instantien om die bekomen hebbende dezelve aanhun te doen geworden.

Daartoe worden de bovengenoemde instantien aangeschreven.

Extract uit het Register bovengenoemd, etc etc,

 

17 February 1799

De Agent van de Nationale Opvoeding vraagt een nauwkeurige opgave van de navolgende Pointen:

 

 1. Welke Letterkundige Instituten: en alle overige Athenaea , Latynsche, andere Taalkundige en lagere Nederduitsche Scholen etc
 2. Wie / welke personen hebben opzicht/bedstuur
 3. Een overzicht van instructies/ordonnanties daartoe strekkende
 4. Hoe veel Onderwyzers/Onderwyzeressen  werkzaam zijn en verbonden
 5. De Wedden van de Opzieners der Wetenschappelijke Instituten
 6. De grootte van de bezoldigingen
 7. Welke Ordonnantien, schoolreglementen en schoolmeesters-Gildewetten er tot dus verre bestaan hebben, waarna de aanstellingen en examina der Onderwyzers, geregeld worden, met inzending van die Ordonnantien.
 8. Over welke fondsen, eigendommen, kabinetten van Physische of ander Instrumenten, Bibliotheken etc, die Instituten de beschikking hebben.
 9. Welke verder Geemployeerdens als Opzichters over Bibliotheken, Museae, aan die Instituten behorende, Custodes, Clavigers (sleuteldragers) en Bedienden + bezoldigingen etc
 10. Het aantal der leerlingen met een gemiddelde over de laatste 5 jaar
 11. Welke Wetenschappelijk Insttuten bestaan erdie geheel zelfstandig zijn en onder geen enkel toezicht staan
 12. Wele inrichtingen ‘er plaats hebben ter facilitering van het genot van onderwys van minvermogende leerlinegn, zo van individueele op de geleerde, als lagere Scholen, als van Kinderen uit Gods-en Armhuizen, -- hier toe behoort de opgave van alle beursen en stipendia, die voor handen zyn.
 13. Of  de Schoolgebouwen plaatselyke of kerkelyke Eigendommen zyn.

 

Trouwens, daarna zal ik in staat gesteld worden de nodige verbeteringen voor te dragen  die met betrekking tot het Nationaal Onderwijs  nodig zijn en een begrting maken van de financiele hulpmiddelen

 

De Agent der Nationale Opvoeding

 

T van Kooten.

 

Extract uit het Register voornoemd;

 

Gelijkheid etc

Den 19e Februarij 1799

 

De respective Commissarissen en ontfangers vacerende tot de recepte van het Familiegeld aan te schrijven en te gelasten om in de betaling van voorsz: middel over den Jare 1797 geen overschrijvings Bankgeld te admitteren en de furneerders daarvan voor het preesteren vanden Eed behoorlyk te informeren.

Accordeert met voorsz:  Register A.J. Sinclair

 

Extract uit het Register voornoemd: etc

 

8 maart 1799

 

Frans Wyntjes en zyne medehelpers worden gesteund in hun streven een soort nationaal fonds op te richten tot oprichting van “Fabrieken”. Bij collecte van de benodigde penningen, toestemming en toezicht vereist van plaatselijke besturen.

 

 

Extract uit het Register voornoemd etc

 

Den 12e Maart 1799

 

Bij resumtie zynde gedelibereerd op de Missive van den Gemeente Raad der Steede Arnemuiden van den 23e jongstleden : inzending van de declaratie van onkosten door kiezers en Plaatsvervangers op de gehoudenen Ringvergadering te Goes gemaakt, alzoo zij tot het voldoen van dezelve geen auctorisatie bekomen hebben, is goedgevondedn en verstaan het Plaatselijk Bestuur van Arnemuiden voornoemd te renvoyeren naar den duidelijke letter der Resolutie dezer Vergadering van den 16 Octoer des vorigen jaars met recommandatie om zich dien conform te gedragen waarvan by Extract dezer aan voorsz Plaatselyk Bestuur van Arnemuiden tot informatie en naaricht zal worden kennis gegeven.

Accordeert met voorsz Register

A.J.Sinclair.

 

Gelykheid     Vryheid         Broederschap

 

Middelburg  den 12e Maart 1799

 

De Commissie uit het Intermediair Administratif Bestuur, tot de Zaaken, van de Burger-Wapening , binne het voormalig Gewest Zeeland

 

Aan den Gerechte van Arnemuiden

 

Mede Burgers !

 

Door den Agent van Oorlog dezer Republicq gelast tot het invorderen van de Contributie voor de Burger-Wapening over het jaar 1798 met allen mogelyken spoed te termineeren. Er wordt 5% gegeven voor ontvangloon benevens een Declaratoir bij onvermogendheid tot de opbrengst of incassering bij verhuizinge e.d .

Vereist een nominative opgave van diegenen die onwillig zijn tot betaling

 

Loco secretaris C: van Citters

 

14 maart 1799

Een Resolutie van de Agent van Financien Gogel

Aan alle Besturen van Steden, Plaatsen en Dorpen moeten waarschuwingen worden gestuurd aan de ontvangers om de waarschuwingen rond te brengen aan de Huizen der Ingezetenen.

 

A. J.Sinclair.

 

De Agent bij het Departement van Inwendige Politie en Toezicht op de Staat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffsche Republiek

Aan de Municipaliteit van Arnemuiden

 

In den Haag Den 26e Maart 1799

 

Medeburgers

Bij Resolutie van het U.B. van den 18e dezer gelast zynde de noodige executie te geeven aan het besluit der eerst kamer van et vertegenwoordigend Lighaam

Verslag:

 1. Hoeveel de Contributiepenningen der gewezen gildebroeders van het St.Jans  of arbeidersgilde  tot onderhoud van het arbeidershuisje  bij uwe missive vermeld jaarlijks hebben gedraagen.
 2. Tot welk einde dat arbeiders huisje  is strekkende of geemployeerd wordt.
 3. hoedanig ten tijde der ontbinding van het gemelde gilde de staat van deszelfs kas is geweest.
 4. in gevalle daar bij eenige penningen mochten voorhanden zijngeweest, of dezelve zyn overgegeeven aande provisioneele Commissarissen  ingevolge Publicatie van 5 october l.l aangesteld

 

Waar mede blyve

Heil en Broederschap

Uw medeburger

A.J.  a  Pierre ??

Ter ordonnantie van den zelven

Ondaatje ?

 

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Zeeland

d.d. 27 Maart 1799

 

Aan het Gerecht/ Gemeentebestuur van Arnemuiden

 

Er wordt een collecte aangekondigd ten behoeve van de slachtoffers van de laatste watervloed. Deze collecte zal plaatsvinden op 10 april a.s.

Deze collecte moet op alle daartoe aangewezen plaatsen  goed georganiserd worden. Personen die daarbij ingeschakeld worden zullen dat om niet doen.

Binnen 8 dagen zullen de opgebrachte gelden verzameld worden “ ten Comptoire van het voormalig Gewest te Middelburg en ten aanzien van de buiten Eilanden : aan de Rentmeesters der gemeene Lands Middelen die op hun beurt tegen behoorlijke kwitantien den Ontfang zullen laten passeren “

 

Acc. Sinclair.

 

Extract uit het register etc   5 april 1799 het 5e Jaar der Bataafsche vryheid

 

Ambtenaren die niet in het Register van Stemgerechtigde Burgers staan zullen naar het voornemen van Het Uitvoerend Bewind hun post dienen te verlaten.

 

n.b Een handgeschreven brief

 

Extract uit het Register der Resolutien van de Commissie tot de Burgerbewapening binnen het voormalig Gewest Zeeland

Gelijkheid Vrijheid  Broederschap

Den 11e April 1799

 

Na lezing van de missive van de Municipaliteit van Arnemuiden, wordt na deliberatie goedgevonden voor eerst dat de Contributie van den Burger Caspar Mulder  van pond 16 16 – vls zal worden verminderd.

Dat geldt ook voor de burger Andries Adamse  i.v.m. onvermogen en voor Blaas Blaase vermits de gunstige intercessie  van deszelfs Municipaliteit.

Er zal antwoord gegeven worden op de requesten

 

Gelykheid , Vryheid, Broederschap

d.d. 13  april 1799

 

Het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas

d.d. 20 April 1799

N.B. Hoc loco voor de eerste keer deze benaming aangetroffen.

 

De gedachtenis van de aanneming van de Staatsregeling door het Bataafse volk

Zal op 23 april  gevierd worden met 3 maal 21 schoten uit het Geschut. De paraden van de Garnisoenen der Nationale Armee, in alle Plaatsen waar zulks gevoeglyk kan geschieden, op dien dag, worden verdubbeld.

Verder zal aan de gemeentebesturen worden overgelaten om op alle plaatsen waar dit zou kunnen plaatsvinden de Gewapende Burgers een groote Parade te doen houden.

Vlaggen moeten hangen aan openbare gebouwen en stadstorens , ook speelen der Klokken.

 

Sinclair

Ook d.d. 13 april “ het vierde point “ een gelasting aande de resp. Gemeentelijke Besturen om onderzoek te doen naar de precieze opbrengst van de heffing van 8% in de respective Ringen waartoe de gemeentens behooren en de vereiste lokalen te veschaffen en hulp , bijstand te geven en inlichtingen te verschaffen.

 

 

De President en Raaden in het Hof van Justitie over de voormaalige gewesten van Holland en Zeeland.

N.B. Nogmaals op 25 april: opdracht om een opgave te doen van alle zoodanige Ambtenaaren, Bedienden, of die eenige post, hoegenaamd, bekleeden en waarnemen, onder derzelver ressort, die tot dus verre nog geen Stemgerechtigden zyn  etc

 

Extract uit de Notulen van het Departementeel Bestuur van Schelde en Maas.

d.d. 26 april 1799

De diverse Gemeentebesturen worden gelast om een opgave te doen van de namen van byzondere Ingezetenen hunner Gemeente die slachtoffer zijn van de overstromingen van de afgelopen winter en aan te geven de persoonlijke en huishoudelijke omstandigheden  of behoeften van die personen

Dit uiterlijk te doen binnen de tijd van 14 dagen na ontvangst

 

N.B. Uit diverse stukken, o.a ook een stuk van 26 april 1799, blijkt het streven om vanuit de centralistische gedachte de diverse administraties van o.a. plaatselijke rechtbanken etc goed te organiseren en er zorg toe  wordt gedragen dat alles achteraf gecontroleerd kan worden.

Iedere gemeente een vast “Postcomptoir” met opgave van de naem en kwaliteiten van de personen die aan het hoofd van de administratie staan.

 

Extract etc. D.d. 30 april:

 

Voor de zoveelste maal wordt gelast een opgave te doen aangaande “ den staat der Genees-Heel-Vroed-en Artzeny-Meng-kunde, mitsgaders het Publiek onderwys en de Letterkundige Instituten, in de onderscheidene Gemeentens, aan den Agent van Nationale opvoeding dezer epubliek, de burger T. Van Kooten in te zenden

 

Extract uit de Notulen der Commissie tot de Administratie der Financien over het voormalig Gewest Zeeland.

De inning van de derde Termyn van de Heffing van 4% van der bezittingen, bij wyze van voorbetaling, over hun Ressort, schijnt niet al te soepel te verlopen.

Daarom dient daartoe een brief aan de hoofden der Huisgezinnen rondgebracht te worden zodat een ieder tijdig behoorlijk kennis heeft van het opbrengen van het “furnissement”

 

Extract uit de Notulen van het Departement etc.

Den 10e mey 1799

 

Veel personen die in de Franse Republiek op de Lyst der requisitie zyn ingeschreven, houden zich in onderscheidene Plaatsen van deze Republiek op om de wet te ontduiken, bedoeld tot completeering der 200.000 man .

Deze lieden moeten bij aantreffen gearresteerd worden.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

Den 17e Meij 1799.

De Oesterbanken onder Yerseke bevinden zich in een erbarmelijke staat.

Daarom wordt een opgave verzocht van lieden die zich “generen met visschen van Oesters onder de wal van Yerseke en Wemeldinge gelegen.

“Hebben deze lieden eenig notabel middel van bestaan, zodat dezelve bij verpagting van gedagte Banken van het grootste deel hunner kostwinning zouden wezen gepriveerd.”

 

 

Extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas

d.d. 14 Mey 1799

Vereist opgave van Fondsen Bibliotheeken Gebouwen oude Staatsstukken of andere Goederen van eenige Collegien, welke of reeds werkelyk zyn vernietigd of eerlang staan vernietigd te worden met specifique opgave van dezelve Goederen.

De opgave dient plaats te vinden 14 dagen na dato

 

Extract uit de Notulen etc

Bij Resolutie van het Uitvoerende Bewind dezer Republiek van 11 april worden uitgesloten de Commisien der voormalige Chirurgyns, Doctoren, Apothecars en Vroedkundige Gilden of Collegien bij aanschrijving aan de Municipaliteiten uit te sluiten van de verplicting om de Fondsen, contante Gelden en Documenten welke voor handen zijn over te geven aan Commissarissen tot de zaaken der Gilden.

N.B. Aan de bestaand Chirurgynd, Doctoren, Apothecars  en Vroedkundige Gilden of Collegien derzelver Fondsen, gelden en Documenten te laten behouden. Enz

 

Extract uit de Notulen etc den 27e Meij 1799

De superinterdentie  over de Weeskamers en verdere Instituten van dien wordt overgedragen  aan de Agent  van Iustitie.

 

Extract uit de Notulen etc den 4e Juny 1799

 

2 Missives van den Agent by het Departement van Inwendige Politie  en Toezicht op den Staat van Dyken, Wegen en wateren der Bataafsche Republiek.

Wanneer de Militaire Officieren de jonge Lieden uit de Fransche republiek die tot een aldaar plaats hebbende conscriptie behoorende, arresteeren en in verzekerde bewaring stellen, moeten de burgerbesturen en andere autoriteiten hierbij de behulpzame hand bieden. Hierin zijn medebegrepen refractiaire Priesters, Smokkelaars of Deserteurs, als zij zich op Bataafs Territoir begeven

 

Extract uit de Notulen den 11e Juny 1799

Opsporing verzocht van een zekere Fellers of Fellows die in Engelse dienst in het vernielen van het Bruggen-Canaal

 

Op 14 Juny 1799 levert Radermacher Heer van Nieuwerkerk een copie van nevensgaande Schriftuur over etc.

 

Arnemuiden behorende tot de 2e Ring dezes Departements dient een lid afte vaardigen naar Goes  op 25 junij. Dat lid is vooraf gekozen door de grondvergadering binnen Arnemuiden,

 

 

Het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas

Alle particuliere Loterijen worden verboden

 

Den 28e Junij 1799

Zowel de Bataafse als Franse deserteurs zullen zonder kosten overgeleverd worden.

 

Extract uit de Notulen etc

16 Julij 1799

Er zijn berichten dat aanhangers van het vernietigd stadhouderschapzich onbeschaamd gedragen en schrikbarende tijdingen verspreiden en contra-revolutionaire discoursen houden : de stadhouder komt eerlang terug !

Er worden zelfs oranjecocardes gemaakten openlijk op kermissen onder Bijouterien en andere winkelgoederen Oranjeteekenen gedebiteerd  en te koop aangeboden.

Oproep daartegen streng op  te treden.

 

17 Julij 1799:  Jan de Voogt is zonder attestatie aangetroffen, laatst gewoond hebbende in Arnemuiden. Is gearresteerd en komt pas vrij na overlegging van  attestatie en instructie van zijn gedrag.

 

Extract uit de Notulen etcen door deze iedere 3 maanden aan de Agent van oorlog

Den 26e Julij 1799.

Is goedgevonden de gemeentebesturen van Walcheren, Noord-en Zuidbeveland te gelasten om zonder conniventie of oogluiking tegen de Fransche Requisitionairen en Concrits met alle rigeur te executeren

Sinclair.

 

Commissie tot Administratie der Financien over het voormalig Gewest Zeeland

 

Extract uit de Notulen

Declaraties van Scheeps-en Karrevrachten etc moeten middels Bons aan de gemeentebesturen gestuurd worden  en examineerd door de Generaliteits Rekenkamer.

 

Extract uit de Notulen

Den 11e Augustus 1799.

Er heerst grote vrees dat de stadhouder en de orangisten met behulp van de Engelsen een poging zullen doen hier weer vaste voet te krijgen.

Waarschuwing: spoor verdachte elementen op en controleer o.a. in herbergen en logementen. Luister verdachte gesprekken af en let op suspect gedrag.

 

In Middelburg den 11e Augustus 1799

De Commissaris van het Uitvoerend Bewnd bij het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas.

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden,

 

Medeburgers !

 

Het is op speciaal verzoek van den Agent van Marine in aanmerking van de pernicieuse gevolgen welke het minste verzuim of dilai in dezen zoude kunnen veroorzaken dat ik mij verplicht vinde ulieden bij deze voor zoo veel desnoods op het ernstigste aan te schrijven en te vermanen alle zodanige ordere welke door den Commissaris der Marine te Vlissingen in derzelfs qualiteit worden gegeven , ’t zij dezelve zijn algemeen of Personeel  zoo veel in ulieder vermogen is  te doen respecteren ende zonder eenig dilai of het te schroomvallig in acht nemen van eenige formaliteiten te doen of helpen executeren ende speciaal in deeze critique tyden ten opzichte der contrainte op den Lootzen en het Zeevolck van den Staat denzelven onverwijld op ulieder personeele verantwoordelijkheid.

Heil en Broederschap

Uw Medeburger

A.Verlinden v.d Heuvel

 

Middelburg den 12e Augustus 1799

 

De Finantiele Commissarisen van het Uitvoernde Bewind als gelast met het toeverzicht over de Buregerwapening in het voormalig gewest Zeeland.

 

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

 

Eis tot opgave over de jaren 1795 en 1796 van de contributien voor de gewapende Burgermacht

 

Extract uit de Notulen

 

Den 13e Augustus 1799.

Bij een invasie van de vijand dienen alle Paarden zonder onderscheid binnen’s lands gevoerd te worden. Bij nalatigheid wordt je als verrader van het Vaderland beschouwd.

 

 

Gelykheid, Vryheid, Broederschap

 

De Commissaris  der Marine van de Bataafsche Republicq te Vlissingen

 

Den Raad der Stad Arnemuyden

 

Vlissingen, den 15 Augustus 1799

Het 5e Jaar der Bataafsche Vryheid

 

De Commissaris der Marine bij het departement Vlissingen, als daartoe van wegen den Agent der Marine van de Bat: Republicq gequalificeerde, verzoekt bij dezes den Municipaliteit van Arnemuijden, zorg te dragen dat geenen scheepen, kleen of groot en ook geen visschers  den wil hebbende naar Zee uit de havens vertrekken, maar deze lieden tot nader order onder strikten Embargo houden.

 

 

 

D: Speeleveld

Ter ordonnantie van denzelven

 

Handtekening

 

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas

Den 4e October 1799

 

Als er Paarden, Karren of Schepen ten dienste “van den Lande” worden gerequireerd, dan moeten daarvan worden uitgezonderd “zoodanige Paarden, Karren etc die “ aan eenige ‘sLands werken dadelyk worden geemploijeerd.

 

Extract uit de Notulen zie boven

Den 5e October 1799

De Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek.

 

Een probleem: een groot aantal ziek of gekwetst geweest zynde Militaren die naar hun onderdelen worden teruggestuurd blijven voor een groot deel achter of deserteren . De Gemeentebesturen moet er zorg voor dragen dat militairen zonder verlofpas zich binnen 24 uur bij hun onderdeel moeten melden. Anders komen ze voor de Guarnisoens-Krygsraad.

Heil en Achting

 

A.S. Abbema etc

 

 

Het Departementaal Bestuur zie boven

6 oktober 1799

 

Een beroepwordt gedaan op de Vaderlandsche Plicht om in de behoeftes van de soldaten te voorzien vooral met het oog op hun gezondheid.

Oproep tot leveren van jassen en hemden i.v.m. het jaargetijde.

 

Het Departementaal Bestuur zie boven

 

6 oktober 1799.

Waarschuwing tegen “valsche Geruchten” o.a dat in de stad Amsterdam de Staat van Beleg zou zijn afgekondigd, met de bedoeling om de handeldrijvende ingezetenen in paniek te brengen en chaos te veroorzaken, waardoor geen goederen/levensmiddelen meer zouden worden aangeleverd.

Dat moet ten koste van alles voorkomen worden.

 

Extract uit de Notulen van het Departement etc

 

13 October 1799

 

Burgers die zich onttrekken aan in dienstneming aan de Burgermacht moeten op hun vaderlandse plicht gewezen worden, bij recidive aangegeven als weerspanige burgers en worden gestraft.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

Alle gemeenten worden aangeschreven om bij een invasie van de vijand of dreiging   het bestuur te informeren en om van allerlei “bekendmakingen” een exemplaar aan het Bestuur te zenden.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

Om er zorg voor te dragen dat binnen de gemeente  voor iedere Grondvergadering 3 personen voor de Legermacht van den Staat aan te werven.

Als een Gemeente uit een Grondvergadering bestaat, is deze verplicht drie man te bezorgen; een Gemeente van twee Grondvergaderingen 6 etc .

De Manschappen  moeten tussen de 18 en 40 jaar oud zijn., van bekwame grootte, dat is niet beneden de vyf voeten Rhynlandsche maat lengte, en vry van ligchaams gebreken, gezond en sterk.

 

Er worden 10 ducaten beschikbaar gesteld voor iedere man .Die alle na alle formaliteiten ter beschikking zullen worden gesteld  aan de aangeworven persoon.

Daar komt nog boven op het gewoonlijke handgeld van 6 ducaten die uit de Recruteerings-kassen der respective Bataillons by de Nationale Armee gewoonlyk werdt gegeven.

Iemand die Manschappen aanwerft zal 2 +1 ducaat mogen incasseren.

Alle “gegageerdens in ’s Lands dienst voor zoo ver zy noch in staat zyn behoorlyk dienst te kunne praesteeren, en niet boven de vyftig Jaar oud zyn,zullen van de handgelden kunnen profiteren”

Bij verlenging van de “dienstperiode” een extra genot van 2 ducaten die door de gemeenten moet worden voorgeschoten en later zullen worden gerestitueerd.

 

De aangeworven manschappen zullen onder een behoorlyk en voldoend geleide moeten worden opgezonden naar Utrecht en zich aldaar addresseeren aan den Generaal Major van Guerricke etc.

De Manschappen zullen worden behandeld als “Troupes op marsch zynde” en ontvangen 3 stuivers voor elke 5 uuren afstands tusschen hunne Gemeente en de stad Utrecht onder de noemer daggelden.

Binnen 14 dagen zulen deze bedragen aan de gemeentebesturen worden gerestitueerd.

 

De Commissaris der Marine van de Bataafsche Republicq te Vlissingen.

 

Aan de Gemeente Raad te Arnemuijden.

 

25 October 1799

 

Medeburgers !

 

Ik haast mij met genoegen Ul: te doen weeten, dat het Embargo waaronder de visschersschuiten en andere vaartuigen op last van het Uitvoerend bewind als nog liggende zijn bij resolutie van voorgemeld Uitv: Bewind van 22e deezer is opgeheven zoo nogthans dat ten vollen blyven in vigeur ende observantie alle wetten en placaaten tegens het verzenden van mond- of andre behoeftens aan- en het  houden van correspondentie met den vijand en speciaal de Publicatie van het Uitvoerend bewind den 11e Sept: Ul: te dezer zaeke gearresteerd.

Gijl: word verzogt daarvan aan de respective commandanten te Lande kennis te geven ten einde alle posten en wagten  de nodige Ordres ontvangen  om alle Schepen  zoo wel den wil naar zee hebbende als naar binnen onder de bovengemelde bepalingen etc

 

Heil en Broederschap

 

D: Speeleveld

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur zie hiervoor

Het embargo op de Visschers en andere Vaartuigen gelegd, is opgeheven geworden  en ten dezen respecte is bepaald :

“ dat, zoo dra de eene of andere der Vischers zich in zoo verre kwamen te vergrypen, dat zy ontrouw wierden, en het hun toegestaan faveur van te mogen vischen, ten voordeele van den vyand misbruikten, het zy dan, door zich by eenigg vyandelyk Schip aan boord te begeven, eenig sein  voor hun te doen, of zich zoo verre van den wal te begeven of anderzints te wagen, dat zy in ,s vyands handen mogten geraken, of niet daar voor zorgen, dat er tuschen hen en den vyand geene gemeenschap, hoe ook genaamd , plaats grype , zy als dan ALLEN VOOR EENEN zullen moeten boeten; zoo dat van Dorp tot Dorp, of Vischersplaats tot Vischersplaats, het Embargo terstond op nieuw gelegd zal worden op alle Schepen of Vaartuigen van dat Dorp, of van die Plaats waar slegts EEN derzelven zich tegen deze bepaling zal vergrepen hebben; en eindelyk, dat zy des nagts met hunne Vaartuigen NIET  op Zee zullen mogen blyven, en , ingevalle iemand hunner daar in belet mogte zyn geworden, van de onmogelykheid  om TE HUIS te komen , by Verklaring der Manschappen, voor de Municipaliteit der Plaats, zal moeten consteeren, welke Verklaring als dan ter nadere examinatie en dispositie aan het bewind of den Agent der Marine zal moeten gezonden worden “

 

Handgeschreven

 

Gelijkheid, Vrijheid , Broederschap

 

Het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas, gelast hiermede het Gemeente Bestuur van Arnemuiden, om dadelijk op den Ontfangst van dit patent te requireren vijf Hooghaarsen ten einde eenige Fransche Troupes naar Wolphaarsdijk over te voeren, moeten dezelve Hooghaarsen tegen morgen ogtend ten vijf uuren in gereedheid zijn, om voorschreven Troupes te ontfangen en over te brengen.

d.d. 3 November 1799

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc

d.d.3 november 1799

 

Dat de Manschappen welke ter completering van de Bataafsche Armee moeten worden aangeworven en geleverd wel voor langeren, doch voor geen korteren tyd dan zes Jaren moeten worden aangenomen !!

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

5 november 1799

 

Waarschuwing dat vertrouwde en soms verdachte personen zich in Engelse dienst hebben begeven met het oogmerk middels een “invasie” een contra-revolutie in gang te brengen. Er volgt een zeer luiddruchtige scheldkannonade tegen deze “aterlingen” (onverlaten).Wees waakzaam en pak deze onverlaten !!

 

Uw Medeburger!  A.J.La Pierre

 

Ter Ordonnantie van Denzelven

Q.Ondaatje

 

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas

Gelykheid, Vryheid, Broederschap

Den 5 November 1799

Handgeschreven

 

Is gelezen een missive van de gemeenteraad der StedeArnemuiden geschreven aldaar den 31 October 1799 inhoudende:

 

Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan het GemeenteBestuur van Arnemuiden aan te schrijven en te gelasten gelijk geschied bij dezeom uiterlijk binne den tijd van drie dagen na den ontvangst van deze resolutie alsnog te voldoen aan de Circulaire aanschrijving dezer Vergadering van den 22 October jongstleden No 113 en mitsdien als nog de Ingezetenen van deszelver gemeente vallende in de termen van het Constitutioneel Reglement de dato 7 Meij 1799 tot de Burgerwapening te enregistreren met verderen last om Copie der Lysten van Enregistranten na den afloop der zelver aan dit Bestuur te doen toekomen mitsgaders om ten opzigte der geenen welke onwillig mogten blyven van zig behoorlijk te laten Enregistreren zoodanig te handelen als bij gedagte Reglement is bepaald.

 

Extract uit de Notulen der Commissie tot Administratie der Financien over het voormalig Gewest Zeeland

 

8 November 1799.

Resolutie van den Agent van Financien.

Verspreiding van Waarschuwingsbiljetten ondrtekend door Ontfangers of Secretaris om bij de Hoofden der Huisgezinnen te doen rondbrengen, ten einde een ieder tydig behoorlyk kennis kryge van het opbrengen van den vyfden termyn der Heffing van 4 pcT. By voorbetaling op de bezittingen.

 

Het Departementaal Bestuur van Schelde en Maad

d.d. 8 november 1799.

 

Extract uit de Notulen

 

Het vyfde Jaar der Bataafsche Vryheid.

 

Is gelezen eene Missive van het Gemeentebesuur van Arnemuiden

Daarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan het Gemeentebestuur aan te schrijven dat deze vergadering hoe zeer U alle mogelijke pogingen aanwendt om het gerequireerde getal manschappen voor de Armee te leveren (te ontduiken)daar echter geen genoegen mee neemt.

Recommandatie om toch het aantal ontbrekende manschappen ten spoedigste te leveren.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas.

 

Opdracht om alle persoonen, die enig ambt bedienen en zich niet in het Stemregister der gemeente waartoe zij behoren hebben laten inschrijven uiterlijk 31 July 1798, van deze posten vervallen te verklaren.

Binnen 8 dagen moeten die posten weer vervuld worden.

Nominaties in te zenden van voordrachten bij genoemde vakatures

Dit decreet geldt niet voor Professoren onderwijzers aan Academien, Gymnasia en Athenaea, Stads-doctoren, Vroedmeesters, notarissen, procureurs,makelaars, landmeters,sluiswachters, klappermans, zakkedragers etc.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas

 

Den 15e November 1799

 

Het betreft de aanwerving en levering van Manschappen voor ’s Lands Armee

Met de eerste vraag of ten aanzien daarvan de gemeenten hun plicht wel vervuld hebben. Het voorschieten van Handgelden en Praemien  wordt door sommige gemeenten beschouwd “ als een gedeclareerde onmogelijkheid” . Dat wordt niet geaccepteerd omdat het voorschieten maar “voor even” is.

In de tweede plaats wordt niet geaccepteerd dat gemeenten hun voorgeschreven contingent niet tijdig leveren zonder overtuigende argumentatie

De Manschappen worden geworven voor de Bataafsche Armee zonder bepaling

Of dezelve tot de Cavalerie, Infanterie of Artillerie zullen behoren.

Ieder Gemeente Bestuur moet “zyne aangenomene Manschappen naar Utrecht doen transporteren onder goede geleide.

Gemeente Bestuuren die met andere zijn “gecombineerd “ zijn niet geexcuseerd.

 

 

Extract uit de Notulen van het het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas.

 

Aan het gemeentebestuur van Arnemuiden

22 November 1799

 

Is geleesen Eene Missive van den Gemeente Raad van Arnemuiden geschreven aldaar den 18e der loopende maand daarbij ten vervolge van derzelver bericht in dato den 13e te vooren communiceerende

Waarop gedelibererd zijnde , is goedgevonden en verstaan het gemeente Bestuur van Arnemuyden aan te schrijven dat na de volbragte enregistratie eerst kan te pas komen de gemoveerde bedenking of de Burgers zich met de Visch vangst geneerende al of niet tot den Wapendienst kunnen worden verplicht wordende mitsdien het zelve gemeente Bestuur serieuselijk gelast om als noch binnen drie dagen  na den ontvangst van deze nadere resolutie aan de Circulaire aanschrijving van den 22e Oct: jongstleden te voldoen etc en de daarbijbepaalde Enregistratie te effectueeren

En zal hier van bij Extract Resolutie een Missive aan het voornoemde gemeente bestuur worden kennisgegeeven tot deszelfs informatie en naaricht

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

26 november 1799

De Agent van Nationale Oeconomie der Bataafsche Republiek wil gaarne een opgave van de Afzonderlyke Genoodschappen en Maatschappijen met de namen, het hoofddoel, welke subsidies zij ontvangen vanland of plaatselijk bestuur.

Onder “invloed” van welk bestuur .

Welke staan geheel op zichzelf en bedruipen zich zelf ?

 

Gelijkheid Vrijheid Broederschap

Medeburgers

 

Op versoek van den geregte van Wolphaarsdijk door order van de Generaal Osten wort van Ulieden gerequireerd zes Hooghaarsen om de Franse Troepen van Wolphaarsdijk te transporteren na de stad Veere

Blijve in Verwagting uit order van dit Bestuur

Als Secretaris

Sijmon de Hollander

 

Nota beene de bovengenoemde HoogHaarsen moeten zonder fout om agt Uiren opde kulk (kolk) zijn.

Wolphaartsdijk den

23 Novembris 1799.

 

 

 

Commissarissen tot Onderzoek naar den rictigen Opbrengst in de Heffingen van 5. en 10. per Cent over de Inkomsten, mitsgaders over de 4.per Cent van ieders Capitaal en bezittingen

 

Aan

De Municipaliteit van Arnemuyden

 

Mede-Burgers

 

Wy verzoeken dat Gylieden zorgt dat de hier nevensgande Bekendmaking, waarby de Ingezetenen, onder Ulieder District woonende, tot Vertooning hunner Quitantien worden opgeroepen, zonder uitstel ter gewoone plaats worden aangeplakt .

Waar op ons verlatende, zy Ulieden,

 

Heil en Broederschap

 

Commissarissen voornoemt,

 

Zacharias Paspoort

 

Middelburg 29 November 1799.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal bestuur etc.

Alle gemeentebesturen worden gelast om ter voorkoming van de verder verspreiding der thans grasserende ziekte onder het Rundvee, soigneuslyk te waken tegen de invoer van alle stoffe, welke die besmetting kan overbrengen of voortplanten, en speciaal te zorgen dat de smetstoffe niet zelve werde ingevoerd, of van besmette naar onbesmette Plaatsen vervoerd.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc

 

Er zijn nog steeds gemeentebesturen die verzuimd hebben de 3 gerequireerde manschappen per grondvergadering te leveren en onder begeleiding naar Utrecht hebben doen vertrekken.

Dit moet alsnog binnen 14 dagen te zijn geschied.

 

6 december 1799

 

Gelijkheid  Vrijheid     Broederschap (wordt hier weggelaten)

 

De Commissie van Onderzoek naar den richtigen opbrengst der Nationaale geldheffingen over den 1 Ring van het departement Schelde en Maas

 

Aan de Municipaliteit van Arnemuyden

 

Medeburgers !

 

Uit onse missive van gisteren zuly gyl: ontwaart hebben, dat wy overmorgen in ulieder Stad zullen vaceeren tot overneming der Quotisatie billietten van 12 tot 1 uuren: dan is ons voornemen om ons quart over 10 uuren of daaromtrent te Arnemuyden te laaten vinden op het Raadhuys, waar wij ter afgifte der onder ulieden berustende billietten eene commissie uit den uwent zullen verwachten: hier op ons verlaatende zy ulieden

 

Heyl en Broederschap

De Commissie voornmt

Uit dezelve

Zacharias Paspoort

Middelburg den 7e december 1799

 

Extract uit de Notulen van het Departement etc

 

De Franse generaal Osten, commandant van de Troupes in het Eiland Walcheren gelast via de daartoe aangewezen weg de arrestatie van “eenige der gevlugte Engelsche Krygsgevangenen “ als ze ontdekt worden. Dan overbrengen naar het Hoofdkwartier van Generaal Osten

 

De viering van het Nationaal Feest op de 19e December moet via een proclamatie worden gestimuleerd door middel van soortgelyke solemniteiten als op 20 oktober j.l.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal bestuur etc.

Den 17 December 1799

 

Op grond van een missive van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek:

De Bataafsche Troupes zullen van wegen den Lande tot ultimo Maart 1800 van de noodige Vivres en Fourages door Aannemers worden voorzien volgens 3 onderscheidene Contracten. Als er “uitschotten voor geleverde Rations Fourage” door Gemeente Bestuuren zijn gedaan, met bewijsmateriaal binnen 14 dagen zich tot den Burger W.C. van Wyk te wenden. Bij nalatigheid van deze , dient men zich te richten tot den Agent van Oorlog.

Bij geschillen of misverstanden arbiters te benoemen. Als dat niet lukt een proces verbaal aan den Commissaris van Oorlog der Divisie in te zenden.

Als een Aannemer niet promptelyk zorgt dat de Troupes  voor het afgekeurde onverwyld wierden voorzien, of dat de uitdeling van de bepaalde Vivres en Fourages niet volgens de Contracten geschiedt : op requisitie van de Commanderende Officier het noodige voor rekening van de Aannemers aan te koopen . Daarvan moet onmiddellijk aan de Commissaris der Divisie kennis worden gegeven, waarop eventueel korting kan worden toegepast.

 

N.B

 

De gemeenten die ten behoeve van den vorigen leverancier der Fourage A.Booy eenige uitschotten (voorschotten ) hebben gedaan voor geleverde Rations Fourage zich binne 14 dagen wende tot burger A.Booy. Bij nalatigheid voor 31 december informatie aan de Agent van Oorlog.

 

Extract uit de Notulen der Commissie tot de Administratie der Financien over het voormalig Gewest Zeeland.

 

18 December 1799

 

Er wordt ten beoeve van de door de jongste rampen des oorlogs, nooddruftig gewordenen Ingezetenen dezer Republiek   gecollecteerd. De opbrengst moet direct uiterlijk binnen 8 dagen worden overgebracht voor het eiland Walcheren  aan het Comptoire Generaal van het voormalig Zeeland te Middelburg, en ten aanzien van de Buiten Eilanden, aan de Rentmeesters der gemeene Lands Middelen. Met gebruik van behoorlijke Quitancien

 

 

Extract uit de Notulen der Commissie tot de Administratie  der Financie over het voormalig gewest Zeeland.

 

Gelykheid, Vryheid , Broederschap

 

Den 28 December 1799

 

De Quohieren van het Familiegeld over den jare 1798 mitsgaders van het Dienstbode Karos Wagen Paarde en Amptgeld   over het jaar 1799  ten spoedigsten en naar behooren te dresseren dezelve aan de respective Ontfangers dier Middelen uit te geven en hen tot de prompte invordering te gelasten om onder de gewoone premien en poenaliteiten te worden betaald.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur

7 January 1800

 

Een lijst van Burgers uit het Departement de Delf, die door hunlieder absentie buiten de Plaats hunner wooning zich aan de van hun gerequireerde dienst van de Burgermacht onttrokken hebben.

 

 

Ontvangen by my Onderschreve, als Ontvanger Generaal van het voormalig Gewest Zeeland, van Het Gemeente Bestuur te Arnemuiden

De somma van Een Pond dertien Schell. Vlaams

Voor zoo veel bij het zelve ter voldoening aan de Publicatie van het Uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek de dato 4 December 1799 is ingezameld ten behoeve van zodanige Ingezetenen die door de onlangs plaats gehad hebbende rampen des Oorlogs nooddruftig geworden zijn.

 

Gedaan ten Comptoire Generaal, binnen Middelburg, den 9e January 1800

 

w.g. Boddaert

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

10 January 1800

 

Een missive van de Agent van Oorlog der Bataafsche Republicq.

 

Zo spoedig doenlyk aan deze vergadering in te zenden de gecertificeerde Lysten van de door hun conform gedagte aanschrijving, voor de Bataafsche Armee, aangeworvene en te Utrecht goedgekeurde manschappen.

 

Extract uit de Notulen van het Departemental Bestuur etc.

 

Opsporing verzocht van een zekeren Ex-Marquis de la Fitte Pilleport , en deszelfs verblyf ontdekkende, daar van onverwyld aan deze Vergadering bericht in te zenden.

 

Extract uit de Notulen van de Commissie tot de Administratie der Fnancie over het voormalig Gewest Zeeland.

 

29 Januarij 1800

 

Is na deliberatie goedgevonden en verstaan het Quohier van het Dienstboden Wagen en Paardegeld over de stad Arnemuiden over de jaren 1798 en 1799 te stellen in handen van den fungerende Bailliu te Arnemuiden voornoemd met  recommandatie om hetzelve nauwkeurig te examineren en wanneer daar in eenige abuizen of ter kwader trouw gedane opgaven ontdekte, die te doen corrigeren en daaromtrent te procederen conform aan de ordonnantien en resolutien op de voorschreven middelen geemaneerd doende van zyn bevinding schriftelyk rapport van deze vergadering.

Ten welken einde Extract dezes met het voornoemd Quohier aan den fungerenden Bailliu te Arnemuiden, ter naarrichting zal wordentoegezonden.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc

 

Den 7 February 1800

Op  grond van de missive van den Agent van Nationale Opvoeding gelast:

1. Hoe veele Beesten door de veepest onder het ressort van de gemeenten zyn gestorven, sedert de besmettelyke ziekte onder het Rundvee, zich in dit Eiland heeft geopenbaard.

2. Hoe veele Beesten van dezelve ziekte zyn gebeterd of genezen ?

3. Hoe veele Beesten thans nog aan dezelve ziekte laboreren ?

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc

Op grond van een missive van den Agent by het Departement van Inwendige Politie en Toezicht etc

 

Opgave van de Tuchthuizen en andere Publieke Gebouwen die voor Nationale rekening worden onderhouden en niet tot het Departement van Oorlog of dat van Financie behooren

 

Extract uit de Notulen van het departementaal Bestuur etc

Den 11e February 1800

 

Burgers die voortdurend weigerachtig zijn om tot de burgermacht toe te treden zullen na

Diverse aanmaningen worden beboet. Toch weer een noodwendige clementie: ze kunnen zich toch nog binnen 24 uur aanmelden etc

 

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal bestuur etc

 

18e Februarij 1800

Het zesde Jaar der Bataafsche Vryheid.

 

Is goedgevonden en verstaan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden te kennen te geven de verontwaardiging dezer Vergadering dat dezelve als nog in gebreke gebleven is om te voldoen aan het gerequireerde by eene Circulaire aanschrijving welke binnen den tijd van Vier dagen na derzelve receptie moest zijn beantwoord geworden en bij welks inhoud de opgezeetenen van Walcheren zoo aanmerkelijk zijn geinteresseerd wordende het zelve Gemeente bestuur aangeschreven en gelast  om opde receptie van deze nadere aanschrijving onverwijld en zonder eenig delaij in te zenden de opgave bij gedagte aanschrijving vanden loopende Maand gereqireerd

 

w.g. Sinclair

 

Opsporing verzocht  21 February 1800: oproep van den Agent van Inwendige Politie etc.

 

Van een aantal Franse emigranten die volgens de oproep voor een deel tot een dievenbende behoren.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal bestuur etc.

 

28 February

Missive van den Agent van oorlog: bij inkwartiering van Troupes  of requisitie van Paarden, de Pulver-of Buskruitmolens, daar mede nier worden bezwaard, maar van gemelde inquartiering en requisitie worden uitgezonderd en vrygelaten.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

De Gemeentebesturen in het departement worden gelast om ,als er ter plaatse behoorlijk gekwalificeerde personen aanwezig zijn die geschikt zijn tot de “Zeedienst” zeer actief te zijn in het aanwerven van manschappen voor ‘sLands Schepen en vaartuigen van Oorlog, mitsgaders om dezelve aanwerving, zoo veel doenlyk , te faciliteeren.

 

Idem den 11e Maart 1800.

 

Een burger die nog het uniform van burgerbewapening nog geen 2 jaar draagt, zal bij verhuizing naar een andere plaats, zijn Uniform of Monteering moeten inleveren + distinctive teekenen

Welke straf is nog niet duidelijk !

 

Idem den 11e maart 1800

 

Besluit tot arrestatie van Hendrik van der Noot en het arrestatiebevel m.b.t.zijn broer Jan Baptiste van der Noot   in te trekken, zodat deze zich vrijelijk in de republiek mag bewegen, wonen en werken.

 

Extract uit de Notulen van het departementaal bestuur etc.

8 april 1800

Herhaling van de beschikkingen ten aanzien van de vivres en Fourage aan de bataafsche Troupes . Zie hiervoor

 

Idem

 

11 april 1800.

Aanschrijving aan alle gemeentebesturen de originele gecertificeerde Lysten van de door hun geleverde Manschappen bij bovengenoemd bestuur in te leveren. En declaratie van de onkosten.

 

Extract uit de Notulen van de Commissie tot de Adminstratie der Financie over het voormalig Gewest Zeeland.

 

2 Mei 1800

 

Betaling ter zake van schuite-en wagenvragten ten laste van den Lande over de maanden juli Augustus en september 1799 aan degenen die eenige pretensien hebben via de Nationale Rekenkamer. Nodig : overleggen van Acten van Furnissement als ten behoeve van eenige Gemeente bestuuren tot voldoening van gepreste schippers en andere schulden etc etc.

 

Idem  3 Mey 1800

 

Waarschuwing tegen het (over) voeren van Fransche soldaten welke als deserteurs zijn aan te merken; ook verboden hen schuilplaats aan te bieden.

 

 

Extract uit de Notulen van het Departemetaal Bestuur etc.

 

9 Mey 1800

 

Een missive van de Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek:

Aan G. Vos en Cie aanbesteed de aanschaffing en onderhoud van de noodige manschappen en Paarden voor de Artillerie-Veldtrain; dit bericht ter kennis te brengen van de diverse gemeentebesturen.

N.B. De Artillerie-veldtrain is een van de belangrijkste “gedeeltens van ‘sLands dienst’

 

Het Departementaal betsuur van Schelde en Maas aan het Gemeente Betsuur van

Arnemuiden.

 

14 Mey 1800

 

De “localen voor de Grondvergaderingen” moeten in orde gebracht worden om de kiezers ervan gelegenheid te geven een gekozen vertegenwoordiger en vervanger te eligeren.

 

Een handgeschreven missive:

 

Commissarissen tot Onderzoek

Naar den richtigen Opbrengst

In de nationaale Geldheffingen

Over den Eersten Ring van het

Departement Schelde en Maas

Aan de Municipaliteit van Arnemuyden

 

Medeburgers !

 

Voornemens zynde om aanstaande Maandag den 26 deser des morgens van halv elv tot een uur te vaceeren, tot afgifte der quotisatie Billietten en quitancien van het betaalde in de 8 PC en tot vidimering der quitancien van het betaalde 5 termijn in de heffing op de Bezittingen, geeven wij ulieden hier van kennis , met verzoek de Pubicatien daartoe strekkende te doen affigeeren en tegen gem. Dag en uur een vertrek op ulieder Raadhuys voor ons in gereedheid te houden, waarmede

Heyl  en Broederschap

De Commissie voornoemt

En uit dezelve

Zacharias Paspoort

 

Middelburg den

22 Meij 1800 etc

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc

 

Den 3 Juny

Het zesde Jaar der Bataafsche Vryheid.

 

De gewezen Aannemer Booy schijnt niet aan zijn verplichtingen te voldoen m.b.t. voorzieningen in het contract besloten ten behoeve van de gemeenten.

Betalingsstop. !

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur

Den 10 Juny 1800

 

Missive van den Agent van Oorlog:

De kosten voor de verzorging van geschikte “Localen voor de bataillons Provoosten, Wooningen der Provoosten, voor de Ammuniti-of Wapenkamers en Vergaderplaatzen der Raden van Administratie en Discipline worden gedragen door de gezamentlyke Gemeente bestuuren van ieder Departement.

 

 

Extract uit het Verbaal van den Agent van oorlog der Bataafsche Republiek

Den Haag, 10 Juny 1800

 

Dit heeft betrekking op af te geven Recus voor in requisitie gestelde Wagens of Paarden, volgens het Model by’t Marsch-Reglement gevoegd, door veele Officieren daar aan zeer gebrekkig word voldaan, blykens de Bons, gevoegd by de Rekeningen welke door de gemeente-bestuuren aan dit Agentschap worden ingezonden.

 

Besloten

 

1.De officieren moeten hun manschappen er op wijzen dat de bepalingen ten aanzien van de requisitie van Wagens en Paarden stiptelyk worden nageleeffd.

 

3.Alle officieren moeten bij requisitie contant betalen als dit “buiten de gevallen by het het Marsch-Reglement voorzien geschied”.

4.Als er declaraties zijn ten behoeve van de “Fransche Troupes’ deze niet in te dienen  bij het Agentschap an oorlog, maar bij ’t Commissariaat voor de Fransche   Troupes.

 

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

25 Juny 1800

 

Er zijn klachten over de ongelijke wijze van invordering van de boeten ten aanzien van de opschrijving  of enregistratie voor de Burgerwapening.

Sommige Schouten en Gerechten uiterst streng, andere uiterst slap.

Bepaald wordt dat er van gelijke behandeling sprake moet zijn.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

 

3 July 1800.

 

Diverse Gemeentebesturen  verwarren de aanneming voor de Fransche Troupes met die van de Bataafsche  zoo voor het drukken van Circulairs, Advertenties in de Nieuwspapieren. Dit kan bij het indienen van declaraties tot vertraging of niet-behandeling leiden.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

Er is spake van desertie op (zeer) grote schaal onder de Bataafsche Troupes .

De gemeenten worden aangespoord zich in te spanne voor de ontdekking en aanbrenging van deserteurs .

De geapprehendeerde deserteurs moeten zonder uitstel en zonder vergoeding van de onkosten naar de dichtsbijzijnde garnizoens-plaats.

 

 

Handgeschreven  Missive

 

Aan het Gemeente Betuur van Arremuyden !

In Zeelant

 

Burgers

 

In de Middelburgsche Courant van 8 July a.d gezien hebbende een advertentie over de vacature eene Chirurgijn op Ulieder Gemeente  zoo neem ik de vryheid  mij doordesen by Ulieden te addresseren-ten einde  enige informatie van Ul te erlangen in hoeverre die Plaats  een Bestaan kan opleveren .

Om is het mooglyk Ulieders Vertrouwen te verkrygen zoo informere ik Ulieden dat ik van den Jaare 1789-tot 1796 twee Reysen in Dienst der Oostindische Cie voor de Kaamer Amsterdam naar Batavia en Ceylon gedaan heb; dat ik zedert den jaere 1796 in dienst der Bataafsche Marine als Chirurgijn –Major ben en thans in die die Qualiteyt  op ’s Lands Corvet  Scipio leggende op de Roompot by Zirik zee diene.

Zugt tot een meerder Gerust Leven en Verlangen naar ( alzoo ik een vrouw en 2 kinderen heb ) het smaken van Huyslyke Genoegens zijn de Dryfveeren tot dese Stap.

 

Ik recommandeere Myn in Ulieder Protectie en (ben) inde Hoogachting ?? Ulieder Medeburgers

 

Joh: Janssen Brouwer

Chirurgijn Major

Op Lands- schip Scipio op de Roompot bij Zirikzee

N.B. Ik verzoek een spoedig antwoord ten eynde mijn daarna te kunnen reguleeren.

 

15 Julij

 

Opsporing  verzocht  van Augustin Denaes, Fuselier in de derde Compagnie  van het 2e bataljon der 98. halve Brigade . Verspreiding van diens signalement  binnen het heele eiland Walcheren. Het signalement is te vinden in de ingekomen stukken

 

Nog enkele brieven met vermelding van notoire spionnen die wel of niet zijn aangehouden.

 

18 Julij 1800

 

Personen die kiesrgerechtigd zijn kunnen ontheven worden van stemplicht als zij een medische verklaring kunnen overleggen dat zij daartoe lichamelijk/geestelijk niet in staat zijn.

 

Gelijkheid, Vrijheid , Broederschap

 

De Gemeente Raad van Vere

Aan

De Municipaliteit der stede Arnemuiden

 

Medeburgers !

 

De Schout bij Nacht Meurer commandeerende den Linker Vleugel der Linie van Defensie te water aan ons kennis gegeeven hebbende : Dat den omzigtigheid  vorderd om niet bij Nachte door den vijand overvallen te worden hij gehouden is alle praecautien in ‘twerk te stellen , en dus nodig geoordeeld heeft te bepaalen : Dat de Visschers van dit District met zonnen-ondergang gehouden worden binnen te zijn en zorge te draagen van geen Vuuren  aan de Toppen der masten te vertoonen, alzoo dezelve order gesteld heeft aan het fort den Haak omme des avonds na het Wagtschot op alle vaartuigen welke zich vertoonen te schieten, met verder verzoek  om u Lieden daar van te adverteeren, ten einde U Lieder Visschers daar ontrend onderricht worden en zich voor schaade konnen wachten.

Hier mede verblijven wij onder aanbod van Broederschap Uwe Heilwenschen

Medeburgers !

De Gemeente Raad voornoemd

 

25 Julij 1800.

 

Bekendmaking van renovatie van het decreet van 2 november1798 ten aanzien van “den voet van vervulling der vacatures in de Gemeente Betsuuren  en de aanstelling van Ontfangers en andere Finantieele Ambtenaaren  in de respective voormalige Gewesten tot tyd en wyle daar in, ingevolge de Staatsregeling, de noodige verandreringen zyn gemaakt; opwekking om dien overeenkomstig te handelen.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas.

 

1e Augustus 1800

 

Er is dringend een opgave vereist van Persoonen die als Goud of Zilversmeden (kunnen) fungeeren: binnen de tijd van uiterlijk veertien dagen

N.B. Is het is de bedoeling dat het gilde van de Goud-of Zilversmeden afgeschaft wordt.

 

 

Extract uit de Notulen van het departementaal Bestuur etc.

 

19 Augustus 1800.

 

Corpsen van ‘sLands Armee mogen op marsch gaande niet meer dan voor een dag Vivres en Fourage meenemen en vervolgens dagelyks op de plaats waar Nagtquartier wordt gehouden van den Aannemer of van de Municipaliteit de noodige Rations te ontfangen etc etc

 

Handschrift:

 

Aan het Gemeente Betuur te Arnemuiden.

 

Burgers !

 

Reeds van myne wieg, tot  op dit jongste oogenblik, waarvan myne lotgevallen, eene aaneenschakelinge van gewichtige, van zeldsaame gebeurtenissen; al by het ontluiken mijner jaaren; was ik niet ongevoelig, niet onopmerksaam ontrend alles wat mij ontmoete, wat my omringde. Niet onverschillig ontrend myn lot, was ik vak stout genoeg om de grootste rampen te bestrijden. Al vroeg was ik zoo gelukkig om te wete, om te gevoele, dat ik vijanden had; En dank zy de hemel ! dat het getal myner vyanden zoo bleef aanwasschen, dat ik thans de eer heb om veel eer het getal der haaren van myn hoofd  dan van myne vijanden te tellen.

Dan burgers ! ik gevoel by de oogenblikken  hoe zeer ik van godswege ,  verpligt ben  het gandsche koor van myne vyanden hartelyk lief te hebbe, daar die blinde wezens, die my , schoon onschuldig, haate vloekte, en met een dollen yver soms driest vervolgde, meestal dienstbaar mogte zyn, om in het ondoorzichtbre plan der alwyze, algoede voorzienigheid tot myn geluk mede te werke. Al vroeg maakte de loogen en laster my behoedsaam, en omringd door geduchte vijanden, wier invloed op min doorzichtige my volmaakt bekend is, verplichte die machinen my, om by de oogenblikken alle myne handelingen zoo in te richten, dat ik met een kalm geweten voor myn zelven, my voor een alwetend god!

Voor brave onpartydige menschen , kan verandwoorden, en ik heb het middelik de blinde woede myner vyanden te danke, my onder gods en myner braaven vrenden mede werkinge tot dedze hooget gevorderd te zien.

Nu komt hij ter zake!!

 

Ja burgers het is niet gering in myn opmerksaam oog op dit oogenblik door u.l. tot de gewichtige post van genees en heelmeester geoepen te worden.

 

Dan burgers ! was er ooit een critiek een gewichtig oogenblik in de kring !

 

N.B Wie verder dit verwarde verhaal van een stellig gefrusteerd of gestoord iemand wil vervolgen te lezen; raadplege de originele bron !!

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

Alle gemeente besturen van de eilanden van Zuid-West (Schelde en Maas) om mee te werken aan de zo nodige requisitie van Paarden tot transport van de Artillerie

 

Bevel van het Hoofdkwartier van de Franse Generale staf  om 3 vissersschepen ter beschikking te stellen voor niet nader aangegeven doeleinden.

 

Hieruit blijkt dat de Fransen eigenlijk voortdurend al vanaf 1795 als een duidelijk onofficieel als bezettende macht fungeren.

 

Extract uit de Notulen van het departementaal Bestuur etc

2e September 1800

 

Vuur en Licht voor de Militaire Wachten in het voormalig Gewest Zeeland is aanbesteed aanden Burger Jurrien Hillers woonende te Middelburg

 

4 september 1800 Alle Gemeentebeturen moeten op aanvraag van de militaire Commandanten of van de Agenten van het Commissoriaat voor de Fransche Troupes, in soldy dezer Republiek te fourneeren alle zoodanige Middelen van Transport als nodig zijn en de declaraties aan de Agenten in te leveren.

 

Extract uit het register der resolutien van den Agent van Inwendige Politie en Toezicht :alle bedelaars zonder onderscheid die niet in het departement woonachtig zijn, als ze actief met bedelen bezig zijn, direct buiten de grensen van hun District of jurisdictie af te voeren, en bij recidive te straffen Vagebonden en Heerenlooze Knegten overeenkomstig de Wetten van den Lande.

 

 

De Goud-en Zilversmeden hebben bezwaar om de Eed af te leggen. De Municipaliteiten moeten gelast worden de eedaflegging te “supersedeeren “  tot het Vertegenwoordigend Lighaam over de bezwaren zal hebben gedelibereerd. De Tweede Kamer heeft goedgevonden dit besluit onbekragtigd te rug te zenden.Dit tot teleurstelling van de Commissie van het vernietigd Goud-en Zilver-Smits Gild

Op 23 september alhier te willen bijwonen (ten Huize van denBurger TIMMERMANS,op den hoek van’t Buitenhof in het Cingel ten 10 uuren ‘smorgens

Een Comparitie van gezamenlijke Gedeputeerden uit de respective vernietigde Goud-en Zilver-Smits Gilden met als stuk de memorie van bezwaren

 

In den Haag den 13. September 1800.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

19september 1800

Alle gemeentebesturen worden gelast binnen den kortst mogelyken tyd een opgave te doen “van den staat van het Armweezen, niet Kerkelyk geadministreerd; het getal der bedeelden en het montant der bedeelingen in geld, voedsel,kleeding.

De Fondsen en Bezittingen,  uitmakende den eigendom van hun Gemeentelyk Armweezen. De opbrengst van de gelden uit andere bronnen.

De staat staat der Gestichten en Etablissementen tot hun Gemeentelyk Armweezen behoorende, met derzelver inkomsten en uitgaven, met copieen van de laatst gesloten Rekeningen of Administrateuren.

De Kerkgenootschappen op legale wijze vragen of ze in staat zijn hun behoeftige leden zelve te onderhouden of niet aangezien hun Fondsen niet toereikend zijn en daarom zich verplicht zien om de Armen als Kinderen van den Staat over te geven en zulks met afstand van alle Fondsen door Giften, Erfmakingen, Inzamelingen, Aankoop.

 

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc

 

19 september 1800

 

Gelijkheid Vrijheid Broederschap

De Gemeente Raad van Vere

Aan de Municipaliteit van Arnemuiden

 

Medeburgers !

 

Daar ons wegens ’s Lands Scheepen  gestationeerd in het Veergat heden morgen zijn toegezonden twee Persoonen genaamd Claas Blaas en Blaas Claassen; voorgevende uit U Lieder Gemeente ter visvangst gevaaren te hebben en op den 28e Junij 1799 door de Engelschen te zijn genoomen, dan alzoo dezelven van geen Paspoorten waaren voorzien hadt de commandant der gemelde Scheepen nodig geoordeeld dezelve aan te houden en aan ons over te draagen ten einde hun te examineeren en naar omstandigheid van zaaken daar in te handelen.

De eenvoudigheid van dezelve antwoorden heeft ons geen zwarigheid doen maaken om hun naar hunne wooningen te laaten wderkeeren; dan echter om van de waarheid overtuigd  te worden hebben wij nodig geoordeeld U Lieden daar van kennisse te geven met verzoek ons te willen elucideeren of gemelden persoonen  werkelijk in U

Gemeente behooren ten einde naar omstandigheid van zaaken te kunnen handelen ingevolge den Aanschrijving van den Agent van Inwendige Policie ons toegezonden.

 

 

De Gemeente Raad  voornoemd

 

Willem Marinissen

 

Ter Ordonnantie  van dezelve

J.E Martin

 

Extract uit de notulen etc etc

 

30 september 1800

 

Een missive van den Agent van Inwendige Politie over een zeker Werkje met de titel Lantaarn voor 1800 door Amurath Effendi Hekim Bachi en voorkomende als uitgegeven te Amsterdam in’t Nieuwe Licht, alomme by verscheide Boekhandelaren word uitgegeven.

Dit werkje in strijd met het 16e Artkel der Burgelyke en Staatkundige Grondregels, als zynde het zelve van den naam van den Schryver, Drukker of Uitgever niet voorzien.

Daarom is verspreiding van deze geschriften niet toegestaan.

 

De Commissie tot onderzoek naar de onderscheidene Nationale Geldheffingen over den ( ) Ring  van ’t Departement Schelde en Maas

Aan de Municipaliteit van Arnemuiden

 

Medeburgers!

 

Op 15 oktober zal bovengenoemde commissie vaceeren in Arnemuiden en bijgaand het verzoek van het gewoon locaal gebruik te mogen maken

 

Extract uit de Notulen  etc etc

14 October 1800

 

De Agent van Inwendige Politie etc binnen 14 dagen opgave van Wagen- of Schuiten-Veeren tot transport van Passagiers en Goederen ; de vragten en bestellonnen ; Instructien, Ordonnantien Reglementen of Tariven. Copieen daarvan.

 

Extract uit de Notulen etc

 

4 november 1800

Sommige Vleeschouwers “kunnen goedvinden, om een Jarige en nog geen Jaar bereikt hebbende Beesten by de Boeren op te koopen of te doen opkoopen—slecht t.a.v. de depopulatie van het Rundvee—maar aanleiding te vermoeden ook veellicht aan de Troupes slegt Vleesch wordt geleverd etc

Gelast oplettende te zijn dat de Aannemers van het Vleesch aande Troupes niet dan gezond en behoorlyk volwassen vleesch zoo als by de Contracten van aanneming is bepaald, worde geleverd en uitgereikt.

 

Extract uit de Notulen etc etc.

 

De Instructie voor de Postillons der Staats-Postery van 14 oktober l.l wordt aan de gemeente besturen gezonden.

 

7 november 1800.

 

Alle wapens, munitie etc die zich sinds 1795 in de gemeenten bevinden moeten

Dienen voor rekening van den Lande op de minst kostbare wijze naar de naast bygelegeg Lands Magazynen worden overgevoerd.

 

12 november 1800.

Aan de Provisionele Commissarissen van het vernietigd Goud- en en Zilversmid-Gilde

Te Arnemuiden.

De Goud-en Zilversmeden moeten zich laten inschrijven in een register by Art.20 van het Reglement voor de Goud-en Zilversmeden in de Bataafsche Republiek nader omschreven en de eed afleggen.

Daar hebben de smeden van Den Haag bezwaar tegen omdat de deliberatien nog niet zijn voltooid.

 

Extract  uit de Notulen etc etc

 

Het gaat over een gearresteerd Formulier der Quotisatie-Billietten voor de Heffing van twee, vier en zeven per cent van elks Inkomsten.

Er wordt zorggedragen dat het benoodigd  aantal Exemplaren wordt gedrukt en dat de  gemeenten deze onder de Ingezetenen verspreid.

 

Extract uit de Notulen van de Commissie tot de Administratie der Financie over het voormalig Gewest Zeeland.

 

Vraag: of dit voormalig gewest nog eenige praetensien heeft ten laste van de Fransche Republiek van Contracten,overgaven of leverantien welke geschied zyn tusschen de Ratificatie van het Tractaat van Alliantie, of 28 Mey 1795 en de overneming der 25.000 man Fransche Troupes in soldy dezer Republiek

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

14 november 1800

 

A.s. Registratie in die Plaatsen alwaar een Gewapende Burgermacht bestaat door een geschikte Officier(Colonel) die bekend is met de eventuele geschiktheid van de burgers.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

18 november 1800.

 

Binnen 2 maanden een accurate en specifieke opgave van Geestelyke Goederen en Fondsen waaruit Tractementen, Pensioenen, Kindergelden. Emolumente, Toelagen aan Leeraaren en Hoogleeraaren en derzelver Weduwen; Schoolmeesters Kosters Voorzangers,Krankbezoekers Organisten e.a.

Uitdrukkelijk dient te worden vermeld: De aard en de natuur der Goederen en Fondsen

De reeele of apparent inkomsten

Door wie bestuurd of geadministreerd ?.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

18 november 1800.

 

Niemand mag zich uitgeven voor Medicine Doctor,Heel-Vroedmeester, Apothecar of Vroedvrouw dan na een behoorlyk afgelegd examen.

Ook geen geheime Geneesmiddelen mogen aangeprezen worden.of toegediend

Verbod van Advertenties m.b.t. de geneesmiddelen

Kwakzalvers,Kasjesloopers, Olieverkoopers op Markten zullen streng aangepakt worden

Geen Tand-of Kiesmeesters mogen opereren zonder in die kunst geexamineerd te zijn

 

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

25 november 1800

Binnen de tijd van 14 dagen opgave van wat er omtrent de vernietigde Gildens is geschied   Arnemuiden en diverse andere gemeenten hebben geheel of gedeeltelijk aan het gerequireerde/verplichte voldaan.

 

Aan Commissarissen gequalificeerd tot de recepte der vrijwillige negociatie gearresteerd den 27e Julij 1795.te Arnemuiden.

 

Medeburgers !

 

Dewijl die van de Rekenkamer van dit voormalig gewest op pene van Mulcte (boete) vorderen dat aan hun zal worden ter hand gesteld het Register van Ulieder gantsche recepte zoo diend deze om Ulieden aan te schrijven   het zelve onverwijld op ontvang dezes aan mij toe te zenden—In verwagting van het spoedig te zullen ontvangen blijve

 

UL Medeburger

Den Ontvanger Generaal van het voormalig GewestZeeland

27 november 1800

 

Boddaert

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal etc.

 

2 december  1800.

Personen die zich als vrijwilliger hoe dan ook zich dapper gedragen hebben geduurende den vyandelyken aanval van voorleden Jare of gewond zijn geraakt, dienen bij voorkeur voor een hogere Post of Bediening in aanmerking te komen

 

Extract zie boven

 

Zorg voor voldoende Quotisatie-Billietten

 

Extract uit de Notulen zie boven.

 

28 november 1800.

 

Alle kinderen , welke door hunnen Ouders , het zy vroeger of later verlaten worden en onderstand behoeven onder de benaming van verworpenen Kinderen. Deze moeten onderhouden en opgevoed worden uit zoodanige Fondsen waar uit andere hulp en onderstand dervende ouderlooze Kinderen worden verzorgd en opgebragt : uit Kassen van het Algemeen Armbestuur of uit de Plaatselijk Armenkassen der onderscheidenen Gezindheden.

 

27 December 1800

De Commissaris van het Uitvoerend Bewind bij het Departementaal Bestuur etc.

 

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden

 

Medeburgers !

 

Arnemuiden is naast diverse andere gemeenten in gebreke gebleven om een exemplaar van publicatie te sturen  dienend tot bevordering van de goede orde of wering van misbruiken als Wetten van plaatselijke Politie.

Dit was wel afgesproken.

 

Extract uit de Notulen  etc

 

27 December 1800.

 

Een fonds tot het oprichten van een Fabriek , in welke Armen en Behoeftigen tot werkzaamheid worden opgeleid. Er mag een algemenen Collecte worden gehouden ten behoeve van Frans Wyntjes cum suis tot de 1e September 1801.

 

Het laatste stuk in inventarisnummer 55 is heel interessant  wat de ondersteuning van Armen en Behoeftigen betreft in de vorm van uitdelingen van voedsel (gaarkeukens) en kleding etc

Het betreft een Extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas

27 december 1800

De Agent van Nationale Oeconomie J. Goldberg heeft hieromtrent een missive laten uitgaan

Ga naar boven