Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1801-1805

Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Inventarisnummer 56

Extract uit de Notulen van de Commissie tot de Administratie der Financie over het voormalig Gewest Zeeland

 

2 Januarij 1801

 

Is na deliberatie goedgevonden en verstaan de respective Gemeente Bestuuren der Steeden en Plaatzen in het voormalig Zeeland daar zulks gewoon is te geschieden, aan te schrijven zoo als geschied bij deezen om de quohieren van het Familie Geld over den Jaare 1799 mitsgaders die van het Dienstbode, Karos Wagen Paarden en Amptgeld over den Jaare 1800 ten spoedigsten en naar behooren te dresseeren voorts om die van het Familie&  Ampt geld aan de respective ontvangers dier Middelen uit te geeven en hun tot de Promte invordering te gelasten  om onder de gewoone Premien en paenaliteiten te worden betaald en de overige Quohieren aan deeze Vergadering toe te zenden.

 

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal  Bestuur etc.

9 january 1801.

 

...Dat aan ieder uitgeweken gehuwd Bataaf of deszelfs weduwe, welke een request met de noodige bewyzen voor primo November l.l. heeft ingeleverd zal worden geaccordeerd eene somme van 300 gulden  en 200 guldens voor ongehuwden als mede een kindergeld van 75 guldens voor een kind , 120 guldens voor 2 kinderen, voor 3 kinderen 150 gulden en meerder kinderen hebbende voor ieder kind 50 guldens  doch alleen van die kindren die beneden de 15 jaar zijn.

Uitzondering van hoogbejaarden  ten minsten boven de 60 Jaaren en in ‘sLands dienst verminkten  welke zich boven dien by Request voor 1Juny 1801  zullen kunnen addresseeren  met behoorlyke bewyzen van goed gedrag en volstrekt onvermogen en gedetaillerde Brieven van Voorschryving van de Municipaliteit hunner woonplaats en desnoods Attestatie van een medicinae Doctor of Chirurgyn

 

Extract uit de Notulen zie boven

 

Opsporing verzocht van de persoon van Hendrik Breukelman die nu weer op Bataafs grondgebied schijnt te vertoeven nadat hij na zijn arrestatie in juli 1798 was uitgezet.

Hij mag weer terugkeren als er vrede is gesloten (met Engeland)

Dat het om een “staatsgevaarlijk” persoon gaat, lijkt uit het feit dat er van hem een

SIGNALEMENT wordt verspreid.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc

 

6 February 1801

 

Nationale, Departementale en Plaatselyke Amptenaren, Bediendens en gepensioneerden die zich voor of uiterlyk op den 31 July des jaars 1798 in het Stemregister waar toe zy behoorden, niet hadden doen inschryven, niettegenstaande de daar toe vereischte en genoegzame gelegenheid te hebben gehad;- met opgave van namen en qualiteiten.

Verder moeten de gemeenten een beschikking treffen op de verzoeken van de zoodange, als welke zich voor den 31 July 1798 ter inschrijving in het openbaar Stemregister hunner gemeente hebben aangegeven , doch niet zyn aangenomen.

 

A.J.Sinclair

 

Extract uit de Notulen

17 February 1801

 

Er zijn klachten dat Wervers voor de Bataafsche Armee door gemeente bestuuren in hun werving verhinderd zijn. Daar moeten maatregelen tegen genomen worden

Alle Wervers of Verlofgangers zullen gehouden zijn om in alle Plaatsen waar zy passeren of vernachten aan de Commandant van hte Guarnisoen, zoo er geen Guarnisoen zich bevindt, aan den Plaats-Major, en wanneer er geen Plaats-Major is , aan den Commandant van de Gewapende Burgermacht, indien dezelve in activiteit is, en anderzins, aan den Praesident van de Municipaliteit of eenig gekwalificeerd  Persoon hunne Passen te vertoonen, als mede, om wanneer zy langer dan een nacht zich in eene Plaats onthouden, die Passen onder die persoonen te laten berusten, tot zij vertrekken en dezelve in persoon by hun vertrek af te halen, en dat wanneer eenig gequalificeerd Werver de opening van een Werfhuis mogt nodig hebben, zulks niet anders dan met voorkennis  van de Praesident van het Plaatselyk Bestuur zal mogen geschieden.

2.Als aan bovengestelde is voldaan zal geen enkele gemeente of municipaliteit de werving mogen beletten, maar juis bevorderen.

De Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek

 

Extract uit de Notulen etc

 

3 Maart 1801

 

De Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek gelast namens het Uitvoerend bewind ter bevordering van den Bloei en Welvaart der Vaderlandsche Fabrieken dat alle kleeding die bij de Corpsen van ’s Lands Armee nodig zijn uit Inlandsche Stoffen worden vervaardigd. Daartoe zijn medewerking van de diverse besturen nodig en ook certificaties van Fabriqueurs ter bekrachtiging en er zorg voor e dragen dat zich geen fraudes voordoen.

 

Extract uit de Notulen  etc.

10 Maart 1801

 

Het gaat om het verzoek van het Gemeente Bestuur van Nieuwer Amstel, om diegenen wele aan de Brandspuiten zyn geaffecteerd van de Burgerwapendienst mogte worden vrygesteld. Het gevaar voor brand was zo groot dat daar gehoor aan werd gegeven.

 

Extract uit de Notulen etc.

13 Maart 1801

 

N.B. Hier de eerste vermelding van verdachten van een mogelijke aanslag op de 1e Consul der Fransche republiek op 24 december laatsleden.

 

Een Missive van den Agent van Inwendige Politie etc met een kopie van een missive van de Adjudant Commandant Burthe: een signalement van :

Limosan, gezegt Beaumond; Joyeux, gezegt Dassas; La haye St. Hilaire, gezegt Raoul; Saint Regout, gezegt Pierette en Le Petit Francois, voormaals behoord hebbende tot Chateaux Neuf, gezegt Achille Le Blond.

Opsporing verzocht met verspreiding van hun signalement !!

Dit is in de bronnen aanwezig .

 

Extract uit de Notulen etc

 

Toegezonden worden de Oproepings-Billiettenvan de Stemgerechtigdens met gelasting deze behoorlyk ingevuld en door hunne Secretaris onderteekend aan de Huizen der Burgers, welke in het openbaar Stemregister zyn ingeschreven, tydig worden rondgebragt.

Lokalen moeten tijdig in orde worden gemaakt.

Regeling/Instructie op de verkiezing en ook ten aanzien van Gevolmachtigdens uit de Stembevoegde Burgeren.

Ook moeten uit het midden van de gemeente Besturen tot beheering de polderzaken Persoonen worden gekozen.

 

Extract uit de Notulen etc.

20 Maart 1801.

 

Is gelezen Eene Missive van den Agent van Oorlog der Bataafsche republiek geschreven in den Haag den 5e der loopende maand geleidende twee Ordonnantien----- in voldoening der aan Stem Agent toegezondene declaratien Van diverse gemeente Bestuuren wegens Scheeps en Wagen vrachten zoo als dezelve ter nationale Rekenkamer zyn geliquideerd etc

Voor Eerst: te verleene Ordonnantien van betaling op den Ontfanger Generaal Mr P.I Boddaert ten behoeve  van de onderscheidene gemeente bestuuren welke ter zake voorn. Ten Laste van den Lande eenige praetensien hebben en zulks ter somme als waarop de respective Declaratien ter nationale Rekenkamer zijn geliquideerd.—

Etc etc.

 

Gelijkheid  Vrijheid   Broederschap

Brielle den 2 April 1801

De Municipaliteit der Stad Brielle

Aan

De Municipaliteit van Arnemuiden.

 

Medeburgers !

 

Alzoo wij tot welzijn onzer gemeente zijn omziende naar een bekwaam chirurgijn en Vroedmeester; nemen wij de vrijheid UL te verzoeken om Uw getuigenis en Uw informatien nopens door Curen en Verlossingen aan de dag gelegden Kunde zo in de Chirugie als Vroedkunde van de bij UL: geetablisseerde persoon van Cornelis de Jong ons oogmerk van het welzijn der Maatschappij in’t gemeen en van onze gemeenten in het bijzonder te willen werkzaam zijn, aan u door dezen bekend geworden zijnde vertrouwend wij op uwen oprechtheid in’tgeven dezer informatien U verzeekerende dat gij ons in gelijk geval met terzijde stelling van alle eigebelang ! altoos zoud bereid vinden UL met waarheid op ondervinding rustende te dienen alzo op deze wijze alleen de Maatschappij in’t gemeen gelukkig worden kan.

In verwagting van Uw spoedig antwoord.

Heil en Broederschap

Ter ordonnantie van voornoemde

Municipaliteit

 

H.M.van Lith

 

Hieronder een zwammerige brief van iemand die als chirurgijn alle credit verloren heeft maar zich op hoogmoedige, denigrerende toon  afzet tegen een mogelijk nog slechter functionerende collega en de z.g. domme massa; en zodoende probeert na stellig gebleken slecht functioneren een zeker  eerherstel te verkrijgen.

Gelijkheid  Vrijheid  Broederschap

 

Arnemuiden den 18 Maart 1801

Het 7e Jaar der Bataafsche Vrijheid

Cornelis de Jong stadsmed.doct & chirurgijn

Aan

De municipaliteit van Arnemuiden voorn;

 

Burgers !

 

In het voorleden jaar wettig door u lieden tot den post van stadsdoctor en chirurgijn in deze gemeente geroepen zijnde; zoude ik mij die eer onwaardig maake indien men mij van plichtverzuim konde beschuldigen in een briev bij het aanvaarden van dezen mijnen post aan U:L:geschreeve, meen ik te kenne gegeven te hebben dat ik het gewicht van dezelve in al zyne uitgebreidheid kende en gevoelde ; is het nu mijn plicht  om voor voor het leven en de gezondheid van hun die zich aan mijne zorgen durve toevertrouwen met allen ijver te waaken

Het is dan ook niet minder mijn plicht om te zorge dat reeds genoeg door allerlij verachtelijke intrigues mislijde domme menigte onder ons niet langer niet meer worde bedrooge die ellendige wezens, onbekwaam om te kunnen oordeele daar veele onder hun, evens als de inwoonders van Nineve misschien het onderscheid tusschen hunne rechter- en linkerhand niet kenne ; dus ook de waarde van een ander even zoo min als van hun zelve: kunnen dus gemaklijk door de sireenenzang van baatzuchtige kunstenaaren, of snoode en onkundige bedriegers, tot hun te laat beklaagd ongeluk op de een of ander klip verzeilen, en onherstelbaar schipbreuk lijde, als men nu die domme en mislijde menigte van de beklaagenswaardige zijde naamlijk van hunne onkunde beschouwd kan men zich dan wel verwonderen dat die verblinde schepsels zich niet zullen ontzien om zelf hem die het beste met hun op het oog heeft te verachte te bespotte, ja zelfs te steenige ?

Dan Burgers ! de man die verder ziet dan hem de neus lang is, en daar bij het hart wel geplaatst heeft, zal zulke stik-ziende (bedoeld stikblinde ?) weezens meer beklaage dan verachte, rustig stapt hij alle hinderpaalen over en vergeeft oogenblillijk de snoodste beledigingen, onder deze verzuchtingen: “ Vader vergeef het hun, want zij wete niet wat ze doen “

Terwijl hij geen eene gelegenheid laat voorbijgaan om hen zoo niet gelukkig te maake, tenminsten zoo veel in hem is, alle wat hun nadeelig kan zijn, zoo ver mooglijk van hun te verwijderen; vooral, wanneer hy in zynen kring zulks kan en moet doen; wy voor ons burgers , vinden ons plichtshalve , in de onvermeidelijke noodzaak om uit deze een kwaad te weeren , dat voor onze inwoonderen reeds zeer naadeelige gevolgen heeft  en doodelijk worden kan. Ik bedoel; dien hoogduitschen kwakzalver, bij U:L: alle bekend en alhier resideerende, een man zonder bekwaamheid, zonder principes, die volstrekt, volgens de wetten van ons land, niet mag toegelaate worde  het menschelijk lichaam te behandelen; door wiens onkunde en bedrog reeds menigeen, welke thans door mij behandeld worde, ongelukkig gemaakt, ofhun geld afgestroopt zijn. Want, (indien hetgeen mij verhaald waar is ) zijnde zulke van de manlijke sexe die hij door jenever met stroop behandeld, en onder de vrouwties ,zij die anijs en water krijgen nog de ongelukkigtse niet, evenwelis het zeer zekre, dat zij in een publiek huis, voor minder geld, des des begeerende , een borrel kunne koope.

 

Dus Burgers ! Zoud gijlieden u aan de schandelykste inactiviteit schuldig maake , indien gij mijne billike klagten in de windslaeg, en het wezenlyk belang van uwe ingezetene schandig wilde verwaarlooze, dog zoo lang k U:L: als mannen van eer beschouw   zoo lang mag ik zulks niet vooronderstellen.

 

Ik vraag dus gefundeerd op het recht , met d’eerbied die ik U:L: in uwe kwaliteit schuldig ben, dat gijlieden zult waaken dat die bewuste kwakzalver niet verder voord gaa om en deze gemeente de genees of heelkonst te oefefen.

 

Het is ulieder plicht, en tevens uwe macht en van die macht geen gebruik te maake ,zoo eenen grond leggen om U:L: van lafhartigheid te beschuldigen.

Ik voor mij althans, maak mij sterk volkoomen in staat te zijn om U:L: tot het uitvoeren van die zaak te sustineeren, of wel te constringeren.

 

Heil en Eerbied

Uwen medeburger

De Jong.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc

 

14 April 1801.

 

Vanuit de Minister Plenipotentiaris der Fransche Republiek, de Simonville  etc het signalement van een zekere Bery, die valse wissels zou maken.

De brger Christoph Herstst bankier in de gemeente keulen is slachtoffer geworden  van een maaker van valsche Credit- en Wisselbrieven.

 

Het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas etc

17 April 1801.

De Bataafsche Armee heeft zich heldhaftig betoond in de Campagne van Noord-Holland  in 1799; ook de dapperheid betoond bij Afschaffenburg en de standvastigheid onder de muuren van Marienburg, bravoure bij Burg Ebeach en eindelijk haar gedrag in gansch Frankenland.

Opwekking: Bij de terugtocht van de Bataafsche Krygsbenden en doortocht hen een goede huisvesting en verzorging te doen genieten en hen niet in een kerk of oud gebouw op stro maar  hen op betamelijke wijze bij de ingezetenen nachtverblijf te bezorgen.

 

17 april 1801

 

Opsporing verzocht  van Juvert Lievers die manschappen door bemiddeling van C. Van Ryswyk  doorsluist naar het Hannoversche Grondgebied. Signalement gaat hierbij

 

Het Departementaal Bestuur  etc

 

21 April 1801 : een algemeenmaking en bevordering van de Inenting der Kinderpokken

 

Extract uit de Notulen van de Commissie tot de Administratie der Financie over het voormalig Gewest Zeeland

 

Den 21 April 1801

 

Is gelezen Eene Missive van den Agent van oorlog der Bataafsche republiek geschreven in den haag den 25 Maart 1801 geleidende eene globale Ordonnantie ten behoeve van deze Vergadering en ten laste van den provisionelen Ontfanger generaal van de Administratie te Lande N.M. Bogaert van Alblasserdam in voldoening der aan hem Agent toegezondene declaratien van diverse Gemeente Besturen, wegens gepraesteerde Schuit en Wagenvrachten zoo als dezelve ter Nationale Rekenkamer zijn geliquideerd met verzoek etc

Al die declaraties als ze verrekend zijn, in te dienen bij de Ontfanger-Generaal.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc

24 april 1801.

 

Op Texel in een gedeelte van het Departement is een huid ziekte onder de schapen ontdekt

 

En tevens in aanmerking genomen zynde dat in veel Steden  en ook ten platten Lande, zeer dikwyls Schaapvee geslagt wordt, het welk aan het ongans of de waterzucht en andere ziekten laboreert  - slecht voor de wol –

Verbod van uitvoer en strenge keuring voor toelating op de Markt; de Schaaphouders moeten de zieke dieren van de gezonde afzonderen; visitatie/ inspectie van tijd tot tijd bij alle schaaphouders.

 

Extract uit de Notulen van et Departementaal Bestuur

 

28 april 1801

 

Militairen die uit hoofde van langdurige diensten of verminking gegageerd worden en vertoeven op plaatsen waar een militaire bezetting is zullen zonodig “ van alle Geneeskundige-en Heelkundige Middelen kosteloos worden bediend ; ook worden zij “aand de menschlievende zorg en protectie van de bedoelde Gemeente Bestuuren aanbevolen “

Wanneer een “gegageerd Militair komt te overlyden, het lyk van denzelven, door de, ter dier Plaatse guarnisoen houdende Militairen, de laatste en in de daad wel verdiende eer zal worden aangedaan, door het zelve, met de gewone Militaire Honneurs te begraven.

Gemeenten waar geen garnsoen is wordt aanbevolen “den Krygsman, welke in ‘s’lands dienst is grijs geworden , of eervolle teekens van zijn betoonde dapperheid omdraagt, en door verminking buiten de mogelykheid is gesteld, om langer in zynen roemryken loopbaan voort te gaan, alle hulp en bystand bieden en door een goed voorbeeld  de Ingezetenen aanspooren, om de ouden afgeleefden Soldaat, met die egards te behandelen, welke hy zoo zeer aan allen, wier leven en bezittingen hy verdedigde en beschermde, heeft verdiend.

 

Accordeert met voorschreven notulen

  1. J.Sinclair

 

Extract uit de Notulen

Den 28 April 1801

 

Er wordt een aantal(5) Signalementen ter verspreiding toegezonden die wegens moord in het Departement van Pas de Calais “ by contumacie door den eersten Krygsraad van de 16e Militaire Divisie ter dood zijn veroordeeld. Zij hebben burger Boche vermoord, gendarme der residentie van Douay.

Opsporing verzocht !!

 

5 mei 1801

 

Plaatselijke Banken of banken van Leening mogen niet langer “verhuurd” worden dan voor de tijd van 1 of uiterlijk 2 jaar.

 

8 mei 1801

 

De administratie over de Tonnen, Kaapen en Vuurbaken en de perceptie der gelden dient ingezonden te worden aan den Agent der Marine

 

Extract etc

 

12 Mey 1801

 

Lijst van vergoedingen van karren met 1 of meer paarden die “in ‘ Lands dienst gebruikt zijn geweest” Voorbeeld 3 gulden per dag voor een kar met 3 paarden.

Voor ieder verloren paard 50 gulden; voor iedere wagen 35 gulden

 

Extract etc

31 maart 1801.

Iedere gemeente moet een lijst sturen van voor de Burgermacht geregistreerde manschappen. Veel gemeenten waaronder ook Arnemuiden zijn nalatig geweest.

 

Extract uit de Notulen etc.

26 Mey 1801.

 

Een vorm van censuur: In “de publieke nieuwspapieren of vanuit buitenlandsche Papieren overgenomen” geen berichten of toespelingen op zaken betrekking hebbende op “Staatszaken’ beschiking over de middelen ter defensie van deze Republiek”

Alle Schrijvers, Drukkers of Uitgevers van eenige publieke Nieuwspapieren, Week-of Dagbladen” dienen daaraan te voldoen.

 

Extract uit de Notulen

16 Juny 1801.

 

Hendrik van der Noot, als nu te permitteren de inwooning binnen de republiek, even zoo als zulks ten aanzien van deszelfs Broeder J.B. van der Noot.

Wel dient de gemeente waar H. Van derNoot komt te domicileren daarvan aan het Departementaal Bestuur kennis te geven.

 

Extract etc.

Den 23e Juny 1801.

 

Opsporing verzocht van G.W. Motman en deze persoon te doen arresteren

 

Extract uit de notulen etc.

 

30 Juny 1801

 

Over het Quotisatie-Billiet van de heffing van 2% op elks bezittingen van 17 Juny 1801

Er dient gezorgd te worden voor voldoende van deze billietten.

 

Extract uit de notulen etc.

30 Juny 1801.

 

Voor de zoveelste keer een opgave verzocht van de inkomsten en bezittingen van instellingen van “Geestelijke Goederen en Fondsen, waaruit salarissen of Pensioenen  van Hoogleeraren en Leeraren van de Heerschende Kerk betaald worden etc etc

 

Extract uit de Notulen etc.

4 Julij 1801

Opgaven verzocht  van het getal der Oude en Jonge Paarden: de Jonge te rekenen tot en met 2 jaren, en de Oude daar boven.

 

Extract uit de Notulen etc.

 

Resolutie:de Agent van Inwendige Politie

14 July 1801

 

Proclamatie houdende een Generaal Pardon voor alle Deserteure uit de dienst der Republiek. Verder een verbod aan Voer-en Veerlieden om Scheepsvolk zonder van een Pas voorsien te zijn , in te nemen en te vervoeren etc.

 

Extract uit de Notulen

Den 17e Julij  1801.

Handgeschreven

 

Is goedgevonden en verstaan aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden bij deszelfs Missive verzoekende de intercessie dezer Vergadering nopens het gedeclareerde van de nationale Rekenkamer, dat zijlieden zodanige Posten als waar voor geene Bons zullen worden overgelegd in declaratie gebragt voor het overzetten van Fransche Militaire, bij het vervolg zullen roijeren, te kennen te geven gelijk geschied .

Deze Bons zijn benodigd als verificatie bj de Nationale Rekenkamer.

 

Extract uit de Notulen etc.

17 Julij 1801

 

Binnen uiterlijk 8 dagen moet de toezending worden gedaan van de Cohieren van het Dienstboden, Caros, Wagen en Paardengeld pro den Jaar 1800.

 

Extract uit de Notulen etc.

11 augustus 1801

 

Een missive van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek over de leverantie van het benoodigde Vuur en Licht aan de Militaire Wachten in de voormalige Gewesten Zeeland, Holland en Bataafsch Braband . Daarvoor gecontracteerd o.a. de Burger J.Hillers te Middelburg over Zeeland.

 

De Commissaris der Marine van de Bataafsche Republicq by het Departement te Vlissingen

 

Aan de Municipaliteit van Arnemuijden.

 

Vlissingen den 17 Augustus 1801

Het 7e Jaar der Bataafsche Vryheid

 

Ik heb het genoegen U te informeeren dat het gelegde Embargo op de Scheepen en Vaartuijgen de Wil naar zee hebbende , heden is opgeheven.

 

Heijl  en Broederschap

D: Speeleveld

En ordonnancie van denzelven

 

Nozeman

 

De Commissaris der Marine

Van de Bataafsche Republicq by het

Departement te Vlissingen.

 

Den Capt Ter Zee commandeerende Slands Scheepen en Vaartuijgen

Uit Veere gat Brouwershaven en Zierikzee

 

Aan de Municipaliteyt der Stad Arnemuyden

 

Aan boord Cachelot int Veere Gat 30 Augustus 1801

 

Geeve Uw: Ed: bij deze kennis dat ‘tEmbargo op alle vaartujgen de wil naar zee hebbende is geprolongeert tot nader ordre.

 

Heyl en Broederschap

 

Handtekening onleesbaar

 

31 augustus 1801

Hetzelfde bericht van de Commissaris der Marine te Vlissingen

 

Extract uit de Notulen etc

 

1 september 1801

 

Melding van de vaststelling van het concept Instructie voor de Departementale School Opzieners , het Reglement voor de Departementale School Bestuuren, de algemeene verordeningen omtrent het afnemen van de examens  en het Regelement van orde voor de openbare Scholen binnen deze Republiek.

Ook maatregelen rakende het verzorgen van vrye Inwooning en geevenredigde Toelagen of Tractementen aan Plaatselyke Onderwyzers ten laste der laste der Gemeenten, speciaal in Plaatsen waar de School Onderwyzers tot nu toe uit Geestelyke of andere Lands Comptoiren betaling hunner Tractementen ontfangen.

 

Middelburg, den 1e September 1801

 

De Commissie tot de Administratie der Financie, over het voormalig Gewest Zeeland.

 

Aan

Het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

 

Medeburgers !

 

Nadien wij het genoegen hebben de Liquidatien der Provinciale Geld Heffingen van 6 en 4 ? ten Honderd op de Bezittingen der Ingezetenen volgens de Placaaten van den tijdelijken Souverains van Zeeland dat is 17 November 1795 en 28 November 1796 geheeven, ten gevolge onder herhaalde poogingen immers van eenige der met den ontvang daar van gechargeerd geweest zijnde Persoonen daargesteld te zien en het aan ons gebleeken is, uit het Bericht ons deswegens door den Ontvanger Generaal van dit voormalig Gewest toegezonden dat door hem aan Commissarissen in uw lieder Gemeente tot de recepte der voorss Heffingen gevaceerd hebbende generale quitancien voor het geheel montant hunner geincasseerde en ten Comptoire Generaal overgebrachte penningen zijn afgegeeven en zijlieden dus in voorss Posten completelijk hebben gedefungeerd; zo haasten wij ons om Ulieden daar van kennis te geeven.

Overtuigd dat het ontslag der Persoone welke zich met gemelde ontvangsten uit Lievde tot het Vaderland en uit zucht om de pogingen tot redding van hetzelve te ondersteunen zo belangloos hebben bezig gehouden niet alleen gevoeglijk maar noodzaaklijk op dezelvde wijze  behoord te geschieden als dezelve zijn aangesteld door de Stedelijke Bestuuren op aanschrijvingen der Provinciale Representanten etc.etc.

In gevolge de daar toe bekomen authorisatie verzoeken wij U om de respective Commissarissen tot den Ontvang der Prov.heffingen van 6 en 4 P:C: voornoemd binnen Uwlieder Gemeente gevaceerd hebbende na overneeming der Generale Quitancien door den Ontvanger generaal afgegeeven ten einde die ter uwer Secretarij te deponeeren in naam van het Gouvernement met dankzegging voor de gehoudene richtige administratie finaal en zonder reserves te dechargeeren “.

 

Ons op Uwlieder welwillendheid verlatende zij Ulieden

 

Heil en Broederschap

De Commissie in het hoofd dezes gemeld.

Fokker

 

Extract uit de Notulen van de Cmmissie tot de Administratie der Financie over het voormalig Gewest zeelandsdaags

 

2 September 1801.

 

Is na deliberatie goedgevonden en verstaan Voor Eerst te Consenteren 1e In den opheve, Verpachting en Collecte der Gemeene Middelen van Consumptie  en verdere Lands Impositien met den aankleven vandien voor den tijd van twaalv maanden na het eindigen van de nog loopende verpachting en Collecte ---

Ten derden dat de verpachting als naar gewoonte zal worden waargenomen door CommissarissenLeden dezer  Vergadering te weten : Een voor Walcheren met assistentie van de diverse besturen/rechtbanken  der stad alwaar de verpachting geschied en zodanige verdere Amptenaren als in den jaare 1795 is bepaald en vervolgens heeft plaats gehad en bij Resolutie van den 18e september is bepaald.

Onkosten: boven schuit en wagenvracht voor defroijement toegelegd twee Zeeuwsche Rijxdaalders daags met uitzondering alleen van de Gecommitteerde Leden dezer Vergadering in de buiten Eilanden: de somme van f. 7.10

En dat in ieder Commissie aan de medegaande Bode of adsistent en ook aan de bode der Plaats waar de Verpachting geschied, zal worden toegelegd Een Zeeuwsche Rijxdaalder daags met afschaffing van de maaltijden welke bij de Verpachting plegen gegeven te worden en alles opden voet bij de Resolutien van de 18 September en 27 october 1795 breder gestatueerd.

Dat in alle de pachtdistricten de Staatsresolutie van 22 september 1796 wordt nageleefd betreffende het niet betalen van Impositien voor goederen welke onmiddellijk voor rekening van den Lande worden ingeslagen

 

5 september 1801 .

Tot waarnemer der verpachting van de Gemeene Middelen wordt gecommitteerd

De burger I.P. Fokker  met macht van subsitutie.

De “geestelijke goederen “ worden hierbij ook betrokken.

 

Extract uit de Notulen van de Comm. Tot de Administratie der Financien .....

9 september 1801 .Onkosten met betrekking to het schieten, vangen en vernietigen van schadelijke dieren meten volgens een bepaalde “Cynosure”  Procedure op een separate declaratie worden ingediend.

Was geparafeerd    Goldberg.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc

15 september 1801

Het gaat over het Formulier der Quotificatie Billietten voor de heffing van vier per cent van elks Inkomsten.

Na het drukken van voldoende Exemplaren, dient ook de verspreiding  aan alle daartoe onderworpen ingezetenen in goede orde te geschieden.

 

Extract uit de Notulen zie hiervoor.

18 september 1801.

 

Missive van de Agent van Inwendige Politie etc.

De ingezetenen van alle Plaatsen dienen beschermd te worden tegen het adverteren in diverse Couranten van zogenaamde “geheime”  Geneesmiddelen en Kwalkzalvery

Zonder authorisatie over “ de echtheid”

 

Extract uit de Notulen etc

 

22September 1801.

Het gaat over de Signalementen van vier Engelsche Emissarissen welke met een plan zouden rondlopen  om “ de Schepen van deze Republiek te verbranden.”

Een dwaas verhaal !!! : wel worden signalementen verspreid.

 

De Commissaris van het Uitvoerend Bewind der Bataafshe Republiek by het departementaal Bestuur van Schelde en Maas twijfelt niet : dus wel aan het feit of in Arnemuiden de orders en bevelen van 14 en 18 september  1801 zijn nagekomen.

Bij disobedientie/ ongehoorzaamheid  zal de hoge overheid maatregelen treffen die de nodige gevolgen zullen hebben !!

L.C. van Sonsbeeck

 

N.B. L.C. van Sonsbeeck: De naam van een Patriotisch Regent  in Vlissingen die door het Oranjevolk van Vlissingen in 1787 gemolesteerd werd en wiens huis geplunderd werd. Zijn bijnaam bij de Vlissingse Oranjeklanten was “klanknabootsend”:

Père  du mensonge : vader van de leugen: benaming voor de satan.

 

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

27 september 1801.

 

Er moet een stemming komen over een aangeboden Ontwerp van Staatsregeling.

In iedere gemeente moeten 2 registers aanwezig zijn: het een “voor ja “ het tweede “ voor neen”

Deze 2 woorden moeten door “ de comparanten” en door niemand anders worden geschreven met bijvoeging van de handtekening, behalve in geval dat de comparant niet kan schrijven. Dit moet worden verricht door een door het gemeentebestuur speciaal gekwalificeerd  persoon.

Niemand mag 2 maal stemmen.

Niemand mag geintimideerd worden om niet te stemmen.

Personen van 20 jaar zonder het afleggen van eenige Verklaring of belofte conform de Proclamatie van den 14e dezer worden niet als stembevoegd beschouwd

 

Extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur etc.

1 October 1801.

 

6 oktober a.s. dienen de stemregisters over het Ontwerp zonder verwijl geslotren te worden. Op dezelfde dag of uiterlijk de volgende moeten de stembiljetten in originali “ langs de meest convenable en spoedigste weg aan het bewind worden ingezonden.

Accordeert met voorschr. Notulen

(Geteekend) A.J. Sinclair.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

Extract uit het register van den Agent van Inwendige Politie

 

De Gemeenten dienen er zorg voor te dragen dat “ aan reizigers gelegenheid zal moeten worden gegeven om door het trekken van eene op beide de oevers der rivier geplaatste Klok of groote Bel, de veerman te kunnen adverteeren, dat zij begeeren overgehaald te worden.

 

Extract uit de Notulen van het Departemtaal Besuur etc

 

3 November 1801.

 

ER is een verwoestende brand geweest in Sommelsdijk. De daartoe gecommitteerde burgers van deze plaats wordt  permissie verleend om een collecte te houden binnen dit departement.

Er is ( al enige tijd geleden) een grote brand geweest op 23 september 1799, waarvan de schade tot nog toe niet hersteld is.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

20 november 1801

Eem missive van den Agent der Buitenlandsche Betrekkingen dezer republiek. Ontvangen een nota van de Minister Simonville : opsporing verzocht van een zekere van Rooten, ontvanger der Contributien over verscheiden Gemeenten in het Departement van de Schelde ( het huidige Belgie) die de wijk heeft genomen naar “  het  Bataafsch Territoir” met een grote som gelds

 

Er wordt van deze voortvluchtige persoon een Signalement verspreid.

 

25 november 1801

 

Weer een nota van Minister Simonville : opsporing verzocht van 2 personen die zich aan aan zware misdaden schuldig hebben gemaakt en de wijk hebben genomen naar Bataafsch Territoir.

 

4 december 1801 Nota onfvangen “ van den Minister Plenipotentiaris der Fransche Republyk: de signalementen van vyf personen ter opsporing , die ontsnapt zijn uit het gevangenhuis van Turnhout.

 

 

5 december 1801

 

Het gaat weer over de Quohieren van het Familiegeld mitsgaders die van het Dienstbode, Karos Wagen , Paarden en Amptgeld over den jare 1801 ten spoedigste te dresseren.Voorts om die van het Familie en Amptgelt aan de respective ontfangers dier Middelen uit te geven en hun tot prompte invordering te gelasten. Om onder de gewoone praemien en poenaliteiten te worden betaald  etc.

 

13 december 1801

Verzoek van de gemeente Asperen tot het houden van een collecte voor de slachtoffers en de schade van een grote brand op j.l 25 juli

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

8 december 1801

De Minister Plenipotentiaris van den Keurvorst van Paltsz-beyeren verzoekt middels zijn ambteaneren opsporing van Conrad Eckenbrecht voorheen Raad en Fiscaal der Finantie-Kamer, van het Palatinaat van de Rhyn, en Richter/rechter der stad Eppingen.

Bij arrestatie al zijn waardevolle bezittingen in beslag te nemen.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc.

 

11 december 1801

 

J.H. Gunningh heeft het contract van 1 jaar voor de Vivres, Fourages, Brand en Legstroo voor de Fransche Troupes “ aangenomen”

De “rations” =rantsoenen als volgt bepaald:

Brood 1 pond per dag

Jenever een zestiende Fransche Pint per dag

Legstroo : 10 pond in 15 dagen

Brand: zie het vroeger daartoe bepaalde

Het betreft alleen de Zeeuwsche Eilanden, die van Voorne en Goedereede, en aan de Helder.

Hooy en Stroo   10 pond

Haver ruim 7 pond Amsterdams gewicht.

 

Een brief van Radermacher, Heer van Nieuwerkerk

 

Aan de Gemeente Raad der Stad van Arnemuijden

Agtbaare Heeren !

 

Ik heb de eer gehad te ontfangen voor mij en mijne Famille UE: hoogstaangenaame Missive, dat de gemeente Raad op Haare Verpligtende Noodiging ontfangen haden en reets in derzelver Raadkamer op het Stadhuijs geplaats hadden er gedagtenis mijn Poutrait, als mij eenigssins bij UE verdienstelijk gemaakt te hebben indien mijn Vermogen en Credit grooter was, zoude in gaarne met verlangen andere en meerdere Blijken van mijn Welmeenend en Toegenegendheid voor UE Agtbaare Heeren en Derzelver Ingesetenen zoo binnen als buijten de Stad: Het Present van het Orgel heb Ik UE: aangeboden tot Eer van de Grooten Godt, en om den Eerdienst meerder Luijster bij te zetten.

Mijn hartelijken Wensch is dat alle Heijl en Zegen bestendig zij en blijve, over UE: Persoonen en Famillien, Burgers en Ingestenen, terwijle ik met Waare Vrindschap en Hoogagting mij zeer gedienstig noeme

Agtbaare Heeren !

UE: zeer Verpligten Dienaer

Radermacher

Heer van Nieuwerkerk.

 

Extract uit de Notulen van de Commissie tot de Administratie der Financie over het voormalig Gewest Zeeland.

 

6 Januarij 1802.

 

Gedelibereerd zijnde op eene Missive van den raad van oorlog der Bataafsche Republiek met betrekking gepresteerde schuit en wagen vragten, zooals dezelve ter NationaleRekenkamer zijn geliquideerd.

Arnemuiden ontvangt van de Ontvanger-generaal Mr. P.I. Boddaert, de Somma van

Pond 2 : 6 : 8 mitsgaders nog van :

Pond 9 : 4 : 4  en eindelijk:

Pond 8:  3  : -

 

De Gecommitteerdens door de In- en Opgezetenen van Sommelsdijk en Jurisdictie van dien

Aan Het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

De voornoemde gevraagde collecte schijnt op diverse plaatsen niet te zijn geaccordeert en weinig opgebracht te hebben , daarom wordt in de betreffende brief een dramatisch verhaal gedebiteerd in de hoop op een beter resultaat.

 

!8 maart 1802

 

De ondergeteekende als gequalificeert tot den ontvangst van de gecollecteerde penningen  voor de Kerk Thoorn en schade geleede hebbende Ingezeetenen bekent bij deeze  van de gemeente Raad der Stad Arnemuyden ontvangen te hebben de somme van twee ponden vijf schellingen en agt grooten Vlaams

Sommelsdijk  den 18 maart 1802

 

Extract uit de Notulen van de Commissie tot de Administratie der Financie over het vormalig Gewest Zeeland

 

6 april 1802.

 

Alle declaraties van Schuit-en Wagenvragten te quiteren en dezelve vervolgens ten Comptoire-Generaal over te brengen.

Dus: de Gemeenten moeten die voorschieten !

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur  etc.

 

13 april 1802.

 

Geen lid der Gewapende Burgermacht, (geen Officier zynde) uit den personeelen dienst zal worden ontslagen, dan na alvorens zyne Wapenrusting en Kleeding-Stukken aan den Commandeerenden Officier zyner Compagnie te hebben geresstitueerd.

Bij nalatigheid moeten gepaste “dwangmiddelen” worden toegepast.

 

Extract uit de Notulen van het  Departementaal bestuur etc.

16 April 1802.

Extract uit het register der Resolutien van den Agent van Inwendige Politie:

De media moeten zich onthouden van nieuws / besluiten van het Bataafsche Gouvernement waarvan zij op het punt van waarheid niet goed zijn onderricht.

Als er verminkte of onwaarachtige Nieuwstijdingen zullen worden geplaatst, zullen straffen volgen: door suppressie der uitgave van zoodanige Neuws papieren voor den tyd van zes weken

N.B. voor het eerst een aanwijzing van een vorm van censuur.

 

Aan Commissarissen gevaceerd hebbende tot den Ontvang van de 50e Penning of liberale Gifte gearresteerd den 2e Meij

Te Arnemuiden

 

Mijne Heeren!

 

De Rekenkamer vordert van den ondergetekende bij herhaling en wel met bedreiging van Mulcte de gerequireerd wordende verificatoire Bescheiden met opzicht tot de verantwoording van de Heffing der 50e Penning of  liberale Gifte gearresteerd den 2e meij 1793 hij verzoekt Ulieden des de goedheid te willen hebben om hem dezelve zo dra mogelijk te doen geworden- In verwagting hier van betuygd hij met alle Achting te zijn

 

Uliedes dienstwillige Dienaer

De ontvanger Generaal van Zeeland

Boddaert

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur etc

 

4 Mey 1802

 

G.J.Palthe is door het Staats-Bewind aangestelt en gecommitteert om een naauwkeurige opneming te doen van alle Maten en gewigten in deze Republiek in gebruik met de opdracht om die met de nieuwe Fransche Maten en Gewigten te vergelyken en derzelver juiste verhouding te bepalen etc. De gemeenten worden verzocht zoveel mogelijk mee te werken als informatie wordt verzocht.

 

Extract uit de Notulen van het departementaal bestuur etc.

5 meij 1802

 

Er is de wens om nieuwe departementen te constitueren waartoe Braband, Zeeland en Holland zouden moeten behoren.

Op 17 mei a.s. zullen de publieke stemregisters worden ontsloten en zullen alle manspersonen van 20 jaar en ouder die volgens art. 25 dre Staatsregeling niet van de stemming zijn uitgesloten om op het aangeboden reglement hun stem uit te brengen.

De tegenstemmers worden in aanmerking genomen, terwijl alle de overigen gehouden zullen worden het ontwerp te hebben aangenomen.

 

N.B. Blanco stemmen was geen optie; het was zeer onredelijk en “ niet-democratisch “ zoals verlichte despoten ook in later tijden hebben toegepast, om de thuisblijvers als voorstemmers  aan te merken.

 

 

Agtbaare Heeren !

 

De Vrindschappelijke Betrekkingen die wij tot Elkaar hebben verpligten mij UED: ter gedagtenisse voor dezen en volgende tijden toe te zenden deze Schilderij van mijne Ambachts Heerlijkheid Nieuwerkerk benevens Oud Arnemuijden, en de Stad Nieuw Arnemuijden, zijnde door de Oudheid geworden een Agttingswaardig Stuk: Na UED: alle heijl toegewenscht te hebben, zoo blijven ED: Dienstwilligen Dienaer.

 

Radermacher

Heer van Nieuwerkerk.

 

Aan Commissarissen gevaceerd hebbende tot den Ontvang der 50e Penning

Te Arnemuiden.

 

19 Juny 1802.

 

Burgers Ten einde afrekening der Heffing van den 50e Penning of liberale Gifte gearesteerd den 2e Mey 1793 te bewerkstelligen en Ulieden eene  Acte van Decharge  te konnen bezorgen hebben die van de rekenkamer mij doen geworden het nevensgaand declaratie zo spoedig doenlijk getekend te rug wagtende , met alle agting blijve.

 

Uwe DW Dienaer

De Ontvanger Generaal

Boddaert

 

12 July 1802

 

Aan de Regeering van Arnemuijden

 

Wy zenden hier nevens aan U L. Een aantal gedrukte Quotificatie-Billietten onder de Letter A. Tot 7., betreffende de loopende geldheffingen, vermeld by de Publicatien van den 15 Juny en 8 July 1802, met aanschryvinge om dezelve Billietten aan alle de Ingezetenen  te doen uitreiken.

 

Extract uit de Notulen van het Departementaal  Bestuur van Zeeland.

 

Den 25 July 1802

 

Gedelibereerd zynde op eene Missive vande gemeente Raad van Arnemuiden van den 13 dezer verzoekende consent en auctorisatie, om vermits het onvermogen der voorschreeven Stede binnen dit Departement van hunnentwege Eene  Collecte te mogen laten doen ten behoeve der bewooners van de acht zoutkeeten welke door het springen van de Stoof en het Korrelhuis op de Kruidmolen de Grenadier en daar uit ontstaane brand in den nacht tusschen den 6e en 7e dezer maand  ten prooi der vlammen zijn geworden waar door dezelve zijn de agt persoonen benevens hunne vrouwen en zessentwintich kinderen in de diepste armoede zijn gedompeld/ Is goedgevonden en verstaan aan den gemeente Raad van Arnemuiden voornoemd te laten onverlet om zich tot het doen der verzochte Collecte aan de Regeeringen der Steeden, plaatsen en Dorpen binnen dit Departement te mogen Addresseeren.- waarvan by Extract dezer aan tvoorschreeven gemeene Bestuur tot informatie en naaricht zal worden kennis gegeven.

 

Acordeert met voorz; Notulen

 

Zacharias Paspoort

 

De Departementale Commissie van Geneeskundig Bestuur te Middelburg.

18 augustus 1802.

 

Aan het Gemeente bestuur van Arnemuyden.

 

Vanwege onderzoek van den staat der geneeskunde binnen het Departement Zeeland zien wij ons verplicht U een opgave te laten doen door welke Persoonen de genees-hell-Vroed- en Artseny-Mengkunde worden beoefend

 

In onze Vergadering

 

Extract uit het register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

9e September 1802

Naar ouder gewoonte zal de aanstaande verpachting plaatsvinden

 

Idem

Den 9e September 1802.

 

De verpachting zal worden waargenomen door Commissarissen Leeden dezer vergadering  te weten: 2 voor Walcheren, een voor Schouwen en Duiveland met Sommelsdijk en Brouwershaven twee voor Zuid beveland Noord en oostbeveland en twee voor Tholen en St.Maartensdijk.

 

Arnemuiden, den 11 sept.1802

 

C.de Jong stadsmed. Doct. Ende chir

Aan den raad deezer gemeente

 

Burgers !

 

Door een bestel der aanbidlijke voorzienigheid, wierd ik heeden 2 jaaren geleeden tot deeze gemeente gezonden; hier lag eenigen arbeid voor myne rekening dank zy de medewerking van ’s Heemels zeegen, dat ik hier aan zommige onzer lijdende naturie ? genooten heb mooge nuttig zyn. – ach hoe gaarne had ik het meer algemeen wille zyn !

Thans zal myn werk voor het grootste gedeelte onder u lieden afgedaan zyn. Die zelve hand die my hier geleide wenkt my op het onverwagste , naar elders: En in vinde alle reeden die wenk te volgen: En deeze plaats te verwisselen met het Nieuwdorp in Zuidbeveland mijn taak dan dus ver onder u.l afgewerkt zynde leg ik by deeze met behoorlijke reverentie ! mijne gewichtige post in den schoot van dit bestuur dankbaar te rug ! met een zucht dat ik in mynen post mag vervange worde door een man wiens verheevene kundigheeden, wiens yver myne eenvoudige weetenschap myne zwakke poogingen zoo verre mag overtreffen, dat hy het vertrouwen van u alle mag waardig zyn en ondervinde etc.

 

Vaarwel u L dienaar en vriend C. De Jong.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

20 September 1802

 

Tot Commissarissen tot het waarneemen der Verpachting van de gemeene Middelen van Consumtie voor het aanstaande Saisoen zijn gecommitteerd

Over Walcheren

Voor Arnemuiden

Mr. P.G. Schorer en

Mr. J.J. Macquet ?

 

Districts Gecommitteerdens ter Onderzoek na de Rigtige oprengst der loopende Geldheffing te Veere

Aan de Regeering van Arnemuiden.

 

Burgers !

 

Ingevolge het 8e Artikel van de Publicatie van ’t Staats bewind der Bataafsche Republicq de dato 15 Junij 1802 verwagte wij van UL ten spoedigsten immers ! binnen den tijd van agt daagen na dato deezer eene Naauwkeurige lijst van de opgezetene Uwer Gemeente  en van de rondgebragte billetten ten einde onze werkzaamheden te konnen voortzetten.

 

Heil en Hoogagting

District Gecomm: voornoemt

En uit derzelve Naam.

A.Jacobse

Veere 19 October 1802

 

De Directie over den Brand binnen de Stad Middelbrg

 

Aan de Gemeente Raad der Stad Arnemuijden

 

Wij hebben uijt handen van de Generale Brandmeester Matthijs van Ooijen ontfangen Uwe Missive van dato 23 October deses jaars ten Geleide eener Somma van twee  en veertig Gulden de welke door Ulieden aan ons is gedemandeert   om uijt te deelen onder hun welke met de mede gebragte Brandspuijten ter hulp zyn toegeschoten tot Blussing vanden Noodlottigen Brand aan de zoutkeeten bij Uwe Stad geleegen in den Nagt van de 6 opden 7 Julij deses jaars.

 

Met het Grootste genoegen ontfangen wij dit bewijs uwer erkentelijkheit ziende meerder op de welwillendheit waarmede als op de Grootheit der som aan ons geschonken. En zullen niet nalaten hiervan Gedagtenis te houden: en van Uwe Welwillendheit na mate van uwe kas in onse Notulen aanteekening te doen.

Gelijk wij ook aan alle Officieren en Geaffecteerden van die Spuijten haar aandeel hebben doentoekomen en hun uwe Missive bekent gemaakt Hun verder aansporende tot Dienstveerdige Hulp in diergelijke Gelegenheden. Hebbende gemelde Officieren en Geaffecteerden ons versogt Ulieden kennis te geeven van het Genoegen dat zij hebben in dit blijk Uwer Erkentelijkheit: gelijk wij dezen zijn doende.

Na toewensching  van alle Heil, en Bevrijding van zulke of dergelijke Ramen over uwe stad en deezelver inwoonders.

Zijn wij met alle Agting.

De Directie over den Brand binnen de Stad Middelburg. En uijt derzelver Naam.

Als secretaris

Jacobus Vinke Middelburg den 11e November 1802.

 

Donderdag den 2 December 1802

 

De Departementale Commissie van Geneeskundig Betsuur te Middelburg.

 

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

 

Er is een resolutie van den Raad van Binnelandsche Zaken  der Bataafsche Republiek van 1 November l.l. :

Niemand , zich hebbende geetablisseerd, of willende etablisseren zal in het Departement Zeeland worden geadmitteerd dan op een Diploma van eene Academie waar uit blykt dat hy in persoon voldoend Examen heeft afgelegd voor de Medische Faculteit aldaar, na het alvoend het zy daar, hetzy elders een behoorlyken tyd, Academisch Onderwys te hebben genoten: en voorts dat niemant , hoe ook genaamd, tot de Praktyk der Heel-, Verlos- of Artseny-Mengkunde  behoort te worden toegelaten, dan die voor onze Commissie en behoorlyk  en voldoend Examen heeft gedaan, tenzy , zy dezeve reeds voor bovengemelden tyd hebben geoeffent, en als Heel-, Vroedmeester of Apotheker geetablisseerd zyn geweest .

In dat geval moet daarvan direct kennis worden gegeven.

 

De Commissie voornoemd,

Op last derzelve,

 

J.C. Baerts

2 december 1802

 

Het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Er worden exemplaren van de Publicatien tot den Opheve van een dubbelen Honderdsten en Tweehonderdsten Penning over de Landen, Huizen, Tienden etc en andere extraordinaire Middelen, geconsenteerd voor het Jaare 1803.

Ook zorg dragen voor de inning daarvan.

 

M. van den Houte

 

31 december 1802

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

31 December 1802.

 

Ten spoedigste dienen de quohieren van het Familiegeld over den jaare 1803 en die vanhet Ampt, Dienstboden, Karos, Waagen en Paarde Geld over den Jaare 1802 na behooren gedresseerd te worden. De Ontvangers moeten zo spoedig mogelijk tot invordering overgaan.

 

20 January 1803.

 

Er wordt op 2 maart a.s. eenen Algemeenen Dank-en bededag, door de geheelde Bataafsche Republiek uitgeschreven.

Ruime publicatie voorgeschreven

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van zeeland

 

7 Februarij 1803

 

De Commissarissen van het Amptgelt in de respective Steeden en Plaatsen binnen dit Departement  te recommanderen het Montant van het door hun geapprobeerd Cohier aan den Ontvanger Generaal bij behoorlijk ondertekend declaratoir kennis te geven ten einde hij zig daarna in het doen overbrengen van het provenue van het voorz: Middel door de ontvangers ten zynen Comptoire kan reguleeren.

 

Van den Houte

 

Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

16 Februarij 1803

 

Over het Middel der Huisschatting : de redemptie ervan zo spoedig mogelijk aan te zuiveren en aan te betalen. Of te wel aan te geven wanneer zij aan deze aanmaning zouden kunnen voldoen: hetzij op den voet hierboven gemeld, hetzij bij Liquidaties van zoodanige Poste, welke zij in redelijkheid zouden oordeelen ten laste van den Lande in Computatie te kunnen brengen.

 

Accordeert met voorss: Register

 

Van den Houte

 

Hierna een rouwadvertentie van de Ambachtsheer van Nieuwerkerke Daniel Radermacher die op de leeftijd van 80 jaar is overleden, Oud Bewindhebber der oostIndische Cie ter Kamer Zeeland  en Lid van diverse geleerde Genootschappen

8 maart 1803.

 

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

23Februarij 1803.

 

Er worden op 14 maart stemregisters geopend om gelegenheid te geven aan alle burgers, manspersonen, twintich jaar oud  en niet van stemming uitgesloten, om hun stem uit te brengen. Zij die hun stem niet uitbrengen worden beschouwd als voorstanders van het aangeboden ontwerp.

Na sluiting van de stemregisters dienen deze aan het departementaal Bestuur ingestuurd te worden met opgave van het getal der apparente Stemgerechtigde Burgers hunner Gemeente.

 

 

Extract uit het Register der Resolutien van het  Departementaal Bestuur van Zeeland

 

18 Maart 1803.

 

Het gaat over een nevens gevoegd Besluit van het Staats-Bewind, copielyk te zenden aan de Regeeringen der Steden, en de Gemeente Bestuuren ten platten Lande, binnen dit Departement:

Stembevoegden welke door ziekte, hoogen ouderdom of wettige Absentie buiten de plaats, alwaar zy zich moeten laten inschryven, verhinderd worden in persoon ter inteekening in het Stemregister te verschynen, te permitteeren zulks by Procuratie op een publiek persoon te moen laten verrichten.

Het stemmen bij volmacht was toendertijd anticiperend op de huidige situatie, bijna een onmogelijke zaak.

 

N.B. Attentie op de volgende punten

 

De juistheid ervan moest aan het Gemeentebestuur aangetoond worden.

De procuratie moet zyn op een publiek persoon: dus niet jan en alleman mocht voor jou bij volmacht stemmen.

Je verzoek moest Gerechtelyk of Notarieel gepasserd worden.

Ten slotte: er mocht natuurlijk geen stemming bij volmacht plaatsvinden als je een vrouwspersoon was; invulling word vereist van een formulier waarbij je o.a  trouw belooft aan de Constitutie  en onderwerping aan de Wet en je te houden aan andere stringente bepalingen.

De Gerechten/Notarissen dienen er op te letten dat de Acten “eigenhandig onderteekent” zijn

 

Agtbare Heeren  !

 

Wedele d’Heer Daniel Radermacher heeft bij Zijne Codicillaire dispositie de volgende bepaling gemaakt:
”Alsoo de Regeering der Stadt Arnemuijden mijn groot Huijs Orgel dankelijk geaccepteert en in hunne Kerke geplaatst heeft, zoo is mijn wil en begeerte dat aan dezelve Regeering na mijn overlijden zal worden ter hand gestelt drie Hondret Ponden Vlaams Capitaal in Obligatien ten laste deze Provintie Zeeland croiserende ten Intreste van drie procent in’t Jaarom dien Intrest ter Somma van negen Ponden Vlaams jaarlijks door deselve Regeering te moeten werden uitgekeert en betaalt aan den Organist die het Orgel in de Kerk waarnemen en bespelen zal, zooland het Orgel door de Regeering in een goeden Staat ten Dienste der Gemeente en voor Kerkgebruik zal onderhouden worden----- en zullen de Obligatie of Obligatien door eene behoorlijke Subjectie in alienabel moeten getselt worden, om wanneer men bij vervolg ’t gebruik van ’t Orgel door Verzuijm mogt laten vervallen, deselve Obligatien door mijne Erfgenamen ofte hunne Successeuren zouden konnen gereclameert  en terug gekregen werden tgeen ik betreur ! dat in zoodanigen geval van verval of Onbruik van het Orgel zal moeten plaats vinden.

 

Aan deze dispositie hopen eerlang te vodoen die met hoogagting d’Eer hebben te zijn.

 

Agtbare Heeren

 

Executeuren

 

d.d. 19 maart 1803

 

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Met betrekking tot het dresseren  der Cohieren  van het Karos-Wagen-en Paardegeld ten platten Lande  over den Jaare 1802 uit het midden van de daartoe aangewezen commissarissen te commiteren om een oordeel te geven in hoeverre de rijtuigen door de Opgezetenen ten platten Lande onder de benaming van Speelwagens gebruikt wordende  moeten verstaan worden. Cieraad, gemak, of aanleg tot vermaak, en niet

(uit commerciele overwegingen : commentaar P.J.F.)

Overwegingen hieraangaande de Cohieren aan te passen of vernieuwen.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

De Regeeringen van de Steeden Middelburg Tholen Veere Arnemuiden en Brouwershaven zijn nalatig geweest met zowel informatie als betaling van de redemtie der Huisschatting ter aanzuivering.

 

Extract uit het register der resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

28 Meij 1803

 

Er moeten de nodige maatregelen wordne genomen om zoo spoedig mogelijk op zekere daar tegen te stellen poenaliteit het losloopen der Honden onder de Jurisdictien van de diverse steden en plaatsen te verbieden.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland

24Juny 1803.

Alle huizen, waar in eenige Lands Ontfangsten, hoe genaamd, geschieden, worden vry gehouden van alle Militaire inquartiering; met last aan hun die het zoude moen aangaan, om zoodanig Krygsvolk , hetzij Nationaal, het zy vreemd, als andersints, overeenkomstig een billyke verdeeling in die huizen, waar zulke zoodanige Ontfangst geschied , zoude moeten ingequartierd of gehuisvest worden,elders te besteeden in publieke Logementen  of Herbergen, met vrylating om de uitschotten of kosten daar voor by wege van contributie in redelykheid in te vorderen  van de respectve Ontfangers, Commisen of Collecteurs, ten welkers huizen of onder wiens directie de voorscheven Lands Ontfangsten geschieden.

 

Tot  blz.25 gebleven bij correctie

 

Extract uit het Register der Resolutien van hhet Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Den 29e Junij 1803.

 

Is goedgevonden en verstaan Praesident en Raaden van Middelburg, Ziericzee, Goes Tholen, Vlissingen en Veer mitsgaders de Regeringen van Brouwershaven Arnemuiden Sommelsdijk en Bruinisse, aan te schrijven en te gelasten zoo als geschied bij deezen om de noodige maatregelen te neemen en te zorgen  dat geene Visschers Pinken of andere vaartuigen onder deszelfs Iurisdictie behoorende ter Visvangst zig in zee begeeven  tot dat daar omtrent nader en anders zal worden verstaan, en zulks uit hoofde der ongehoorde handelwijze door den Vijand gepleegd weegens het wegrooven vande Visschers Pinken  van Scheveningen en elders en wijders om al medde te zorgen dat de Visschers binnen de banken zig tot voorkoming van schade zoo bij hun uitgaan als te rugkomen vervoegen aande ‘sLands schepen of vaartuigen langs welke zij moeten passeeren.

Ten welken Einde Extract dedzes aan President en Raaden van Middelburg Ziericzee Goes, Tholen Vlissingen  en Veere , mitsgaders aan de regeeringen van Brouwershaven, Arnemuiden Bruinisse en Sommelsdijk tot informatie en narichtzal moeten worden gezonden.

Handtekening.

 

Aan de Gemeente Raad  der Stede Arnemuiden

 

Burgers !

 

Bij Resolutie van het Departementaal bestuur van Zeeland van den 29e Junij jongstleden aangeschreven zijnde om de noodige maatregelen te neemen en te zorgen dat geene visschers pinken of andere vaartuigen ter visvangst zich in zee begeeven totdat daar omtrend nader  en anders zal worden verstaan en zulks uit hoofde der ongehoorde handelwijze door den vijand in het rooven der visschers pinken gepleegd wordende –

 

Dan, daar door dat gemelde verbot een groot gedeelte dezer Stads ngezeetenen zich in het beste jaarsaisoen van hun bestaan vinden verstooken, en daar door in Armoede worden gedompeld, zij wij te raade geworden ons ten hunnen behoeven aan het Staats Bewind   te adresseeren( met kennisgeving van ons verichte aan het Departementaal bestuur van Zeeland en verzoek het Hoogst nodig appuij dien aangaande te willen verleenen ) ten einde door het Staats-Bewindzoodanige middelen  ter hulpe van die ongelukkigen mogen worden aangewend als hunne wijsheid zal vinden te behooren—

 

President en Raaden der stad Vere

 

Jan Bijleveld

Vere den 2e Julij 1803.

 

Aan het Staats-Bewind der Bataavsche Republicq

 

Burgers !

 

Bij Resolutie van het Departementaal Bestuur van Zeeland den 29e Junij j.l genoomen aangeschreven en gelast zijnde tot het neemen van de noodige Maatregeln en te zorgen dat geene Visschers Pinken of andere vaartuigen onder onze Jurisdictie behoorende ter visvangst zich in zee begeeven totdat daaromtrent nader en anders zal worden verstaan en zulks uit hoofde der ongehoorde handelwijzen door de vijand gepleegd, wegens het wegrooven van de pinken visschers van Scheveningen en elders.

Dan door het besluit waaraan wij daadelijk hebben geobtemporeerd een groot gedeelte dezer StadIngezetenen zich met de Vischvangst geneerende in het voor hun aller gunstigste Jaarsaisoen in de dieste armoede zich vinden gedompeld  en buiten staat gesteld het nodige onderhoud voor hunne huisgezinnen te konnen bekoomen ; zoo neemen wij de vrijheid ons aan Ulieden te addresseeren met eerbiedig verzoek en Beede het Ulieden behage mooge om ter voorkoominge van de totaale ondergang van veele onzer Stadsgenooten zoodanige middelen daar te willen stellen, als Ulieder wijsheid zullen vindente behooren.

Wij hebben de Eer  met alle Eerbied te blijven.

 

President en Raaden der Stad Vere

 

2e Julij 1803

 

Den 7e Julij 1803

 

Is na deliberatie goedgevonden en verstaan dat de regeeringen van de respective zeesteden en Gemeente Bestuuren der Zee-plaatsen  binnen dit Departement met naame middelburg, Zieikzee, Goes, Tholen, Vlissingen, Veere, Arnemuiden, Brouwershaven, Sommelsdijk en Bruinisse bij alteratie der resolutie vanden 29 Junij ll zullen worden aangeschreven en verwittigd dat de Vischerij aldaar wederom word gepermitteerd, onder de navolgende bepaalingen:

 

1e dat een der Visschers-vaartuigen van ieder Plaats bijzonder zal zijn geaffecteerd of geschikt om een wakend oog te houden op aller vijandelijke schepen of chaloupen welken onder deszelfs gezicht mogeten komen.

2e Dat hetzelve bij apparitie of verschijning van zoodanige Schepen- of Chaloupen Sein al doen aan de andere Visschers-Vaartuigen, ten einde zich dadelijk te bergen-

 

3e Dat elke Visschers-vaartuig welk zich verder dan een Mijl van de wal begeeft of aan het gedaane Sein van bergen niet terstond gehoorzamen zullen verbeuren alle de gevangen Visch ten voordeele vande Armen der Plaats; zooals meede geene Pinken in Zee zullen mogen steken voor het opgaan der zon en voor het ondergaan der zelve gehouden zijn terug te komen.

 

4e Dat, ingevalle een of meer Pinken door den Vijand mogten genomen worden ten gevolge van zich  verder dan een mijl in zee te hebben begeven of zich op het gedaane sein niet dadelijk te hebben geborgen , de Rheeders van de alzoo genomene Vaartuigen voor elk van dezelven zullen verbeuren een duizend Guldens.

 

5e Dat de zelve Pinken geene hoegenaamde Communicatie zullen houden met eenig schip of Chaloup zonder onderscheid of hetzelve voor Vriend of Vijand word aangezien ; op de boete van drie honderd Guldens en arbitraire correctie  naar exigentie van zaaken .

 

6e En dat tot meerdere zekerheid van de naauwkeurige uitvoering van deze precautien op elk der voorschr: wacht-pinken zal worden geplaatst een geschikt persoon  om ophet doen der Seinen en het gehoorzaamen van dezelve acht te geven, en daar van exact Journaal te houden; zullende deeze persoonen in redelijkheid door de gezamenlijke Rheeerijen worden gesalarieerd.

 

En zal Extract dezer Resolutie van de voren gemelde Regeeringen en Gemeente-Bestuuren bij Missive worden gezonden  met specialen last om zorg te dragen dat aan den inhoud der zelve stiptelijk worde voldaan , en wijders daar van aan alle de daar bij belang hebbende de noodige kennis te geven.

 

Accordeert met voorsz: Register

 

H. van Stapele

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal bestuur van Zeeland

7 July 1803.

 

Een ordre du jour van den Generaal en Chef, Victor betrekkelijk het furneeren vorderen

Van Wagens  etc.

Alle stedenen gemeentebesturen worden hiervan in kennis gesteld.

Ten einde op eene juiste wyze de Militaire Convoyen, die de op marsch zynde Corpsen achter aan volgen, te regelen, zoo word de Armee by dezen verwittigd , dat er op ydere rustplaats, vier  rytuigen met 2 paarden of wel twee met vier paarden per Battaillon of Regiment Cavallerye zullen geleverd worden.

 

Deze rytuigen zullen stiptelyk aan de Municipaliteit worden teruggezonden en mogen niet door de Corpsen achtergehouden worden.

Als deze maatregel niet strikt wordt toegepast zal dit leiden tot de ernstigste ongevalllen  bij transporten  en de marsch der Troupen.

 

Generaal Victor

 

President en Raaden der Stad  Vere

 

Aan de Gemeente-Raad der Stede Arnemuiden.

 

Burgers !

 

Bij ons op heden ontvangen zijnde eene Resolutie bij het Departemetaal Bestuur van Zeeland den 7e dezer genoomen concerneerende de Visscherijen  der daar bij vermelde Steedden en plaatsen en voorts daar op gehoord hebbende de consideratien der Visschers en Reeders  van dezelve zijn wij te raade geworden ons deswegens aan het Staats-Bewind en ter appui aan het Departementaal Bestuur te Addresseeren.

Dan alvoorenn s daar toe over te gaan hebben wij nodig geoordeeld eene Commissie bestaande uit de Heeren Jacobzen  en Boddaarts, beneevens twee onzer Visschers te decerneeren ten einde zich op morgen bij den President van het Departementaal Betsuur te begeeven en de bezwaaren dien aangaande voor te dragen.

Endaar. U Lieden ! bij de gemelde Visscherijen even als wij zich vnden geinteresseerd  en het nimmer nadelig kan zijn om de obsteerende bezwaaren gezaamenlijk voor te draagen, verzoeken wij U Lieden eene dergelijke Commissie te willen decerneren om op morgen  den 13e deezer zich te begeeven in den Abdij tot Middelburg, des morgens 9 uuren om aldaar mets den door ons benoemden Commissie aangannde de bezwaaren tegen die gelimiteerde Visscherijen te aboucheren en volgens het resultaat  dier conferentie aan den Praesident van het bestuur voornoemd voor te draagen en het nodige Appui aan het Staats Bewind te verzoeken.

 

Jan Bijleveld

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

19 July 1803

 

Over Tarief en bepalingen aangaande de distributie van Vivres, Fourages en Brand aan de Battaafsche Troupes  welke de volle Rations daar van genieten,  bij het Staats-Beewind gearresteerd.

 

Empire Francais

 

Au Quartier General  de Flessingue 1e Thermidor l an 12  Ie de l ‘ Empire.

Le General de Division Monnet, Commandant superieur de la Place de Flessingue et de l’Isle de Walcheren

 

Monsieur le president de l’administration de la Ville d’ Armuyden.

 

Monsieur le President

 

Un de vos habitants pecheur de profession le nommee Baude Wil hendett ? Groot Jans, s’est permit de prendre en mer a son bord un inconnu qui se dit Americain en arriver de Baltimore sur un batiment Americain d’ ou il l’ a pris. Je ne puis que blamer la conduite de patron de s’etre chargee de debarquer et conduire a Vere un inconnu  qui est problabement  un espion Anglais.

 

Je veux bien croire que ce patron pecheur n’ a eu aucune mauvaise intentione et n’ a pas senti les consequenses de cette demarche . Mais comme il est important pour la surete du pays de prevenir de pareille abuse, je prente qu’ un exemple est necessaire c’est pourquoi je vous invite Monsieur Le president a faire mettre en prison ce patron pecheur pour vingt quatre heures. J’ espere que cette punition suffira pour lui donner une lecon ainsi qu’a ses semblables.

Vous voudrez  bien Monsieur Le president m’accuser recepion de cette letter

 

J’ai l’honneur de vous Sale ?

 

Monnet

 

Den Haag den 14 July 1803

 

De Secretaris van Staat, Departement van Oorlog der Bataafsche Republiek

 

Aan het

Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Burgers !

 

De gemeentebesturen dienen binnen 6 weken een behoorlijke opgave te doen van het getal van paarden en wagens/karren en wagendiensten  of andere middelen van Transport die “ gevorderd” zijn ten behoeve “ der doorpasserende Fransche Troupes “

Met inzending van de daar voor afgegevene Bons .

 

Districts Gecommitteerden over de Rigtige opbrengst  der 8 en 25 jaarige geldheffingen te Veere

 

Aan de regeering van Arnemuiden

 

Burgers

 

Ingevolge het 10 Artikul van de Publicatie van ’ t Staats Bewind der Bataafsche Repubicq de dato 17 Februarij 1803 verwagten wij van UL ten spoedigsten immers binnen den tyd van agt daagen na dato  dezer eene naauwkeurge lijst van de opgezetene uwer gemeente geen uitgezondert en van de rondgebragte billetten ten einde onze werkzaamheeden te konnen voortzetten.

 

Heil en Hoogagting

 

Namens de districtsgecommitteerden

Jacobze

 

Republique francaise

 

Au Quartier General de Flessingue  le l’an 12 de la Republique Francaise .

 

Le General de Division Monnet , Commandant superieur de la Place de Flessingue ende l’Isle de Walcheren.

 

Monsieur  Le President de la  Ville d’ Armuyden.

 

 

 

D’apres la demande que vous me faites par votre letter du 29 Juin et voulant alleger autant qu’il est possible la misere de votres concitoijens , je veux bien permettre a vos habitant d’aller al la peche mais je vous observe qu’ils doivent ne pas s’ecarter en mer afin d’etre a meme de se retirer sous la protection des batterie pour eviter d’etre prisonnee par l’ Ennemie, et qu’ enfin la permission que j’ accorde avec plaisir avec pecheurs  est subordonnee a la prudenceavec la quelle ils agiront.

Je suis stattee Monsieur Le President  de trouverl’ ocasion  d’etre utile a votre commune .

J’ai L’Honneur de vous salues ?

 

Monnet

 

Extract uit het register der Besluiten van het Staats-Bewind der Bataafsche republicq

 

Vrijdag den 5 Augustus 1803

 

Is gelezen het Rapport van den Raad der marine in dato den 4e dezer Maand gerequireerd.

1e Den 18 Julij ll no 25 op eene Missive van het Gemeente Bestuur der Stede Arnemuiden, in ’t Departement Zeeland ten geleide en Appui der Requeste van Klaas Blaasse c.s. alle Inwooners der gemelde Stede, en Stuurlieden van Visschers Schepen aldaar.

2e Den 19 daaraanvolgende  no 9 op de Requeste van Jan Meeuse c.s. alle Inwoners der Stad Veere en Stuurlieden van Visschersschepen aldaar, beide tenderende tot alteratie in het Secreet besluit van den 1e dierzelfde maand  ll waar bij de Visscherij onder de daar bij gemaakte bepalingen wordt gepermitteerd; en dat over zulks een Landsch Vaartuig of gewapende Poon, ter dekking hunnen Visch-Schuiten buiten hunne kosten in dienst mogt worden gesteld, en de afstand der vaart van die visschers in Zee op drie inplaats van op een Mijl mogt worden gesteld, ofte wel zodanige andere voorziening deswegens als het Staats-bewind zoude vermeenen te behoren etc.

Waarop zijnde gedelibereerd besloten dit verzoek te difficulteren  en mitsdien te persisteren bij Secreet Besluit van den 1e Julij dezes Jaars

 

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

8e Augustus 1803.

 

Er dienen Cohieren van het Wagengeld ten platten Lande  van het afgeloopen  Jaare 1802 of wel met de reeds gemaakte Cohiern met een na- Cohier te amplieeren en aan deze Vergadering in te zenden.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Den 18e Augustus 1803

 

Is na deliberatie goedgevonden en verstaan de Regeringen der respective Steden en Smalsteden binnen dit Departement aan te schrijven en te recommanderen om ’ s Lands Kruis-Poon tot geene diensten, hoe ook genaamd, te doen pressen.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal bestuur van Zeeland.

 

Den 29e Augustus 1803.

 

Alle steden en smalsteden van Zeeland aan te schrijven en te recommanderen om de nodige praecautien te gebruiken tegen het verkwisten en misbruiken  van Drinbaar water ten einde zooveel mogelijk alle gebrek in dit articul van eerste noodzakelijkheid voor de Ingezetenen  ende zwaare bezetting  van Troupes in de Steden te praevenieren..

 

 

Idem 29e Augustus

 

Met Jan Kosterman is voor de tijd van een jaar een contract afgesloten vanaf 1 september 1803 voor de levering van de benodigde hoeveelheden  “ Brand en Licht “ voor de Militaire Wachten.

Dit wordt allerwegen bekend gemaakt.

 

Extract etc

 

De Departementaale Commissie  van geneeskundig Bestuur, departement  Zeeland, te Middelburg beklaagt zich over zeker Kwakzalver

Alleen personen die gekwalificeerd zijn  tot de uitoefening van “ de Genees-Heel-Verlos- en Artzenyengkunde.

 

Aan het Gemeente-Bestuur van Arnemuiden

 

Resolutie van het Departementaal Bestuur van Zeeland  invordering gelast van de Lijsten van alle contribuable Ingezeetenen in de heffing van twee percento op de bezittingen van de Inwonenden. Binnen 8 dagen wordt een accurate lijst verwacht.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departemenaal Bestuur van Zeeland

 

12 September 1803Geprocedeerd zynde tot de organisatie der Gemeente Bestuuren en Rechtbanken van de Smalsteden en verdere Plaatsen ten platten Lande van Walceren, het Nieuw en St. Joosland; is, na deliberatie goedgevonden en verstaan:

 

Voor eerst : uit krachte van het 42. Articul van het Departementaal Reglement, en overeenkomstig  het 2. Articul van de Reglementen voor de navolgende Gemeente Bestuuren en Rechtbanken, te benoemen en aante stellen, zoo als benoemd en aangesteld worden by dezen, tot Leden van het Gemeente Bestuur en Rechtbank van Arnemuiden, gecombineert met Nieuwerkerke en Mortiere, te weten : tot

 

Bailliu

 

Christtiaan   Cruque

 

Schepenen en Leden en Leden van het Gemeente Bestuur

 

Johan Christiaan  Cooray

Abraham van Eenenaam

Janus de Marree

Jacob Martyn

Jan Simonse

Joseph de la Warde, en

J.H. Zonk

 

Secretaris

 

Cornelis Daniel Baars.

Hierna idem dito voor de andere plaatsen etc.die wel een rechtbank en schout hadden in tegenstelling tot Arnemuiden

 

De praesident neemt de Leden van het Gemeente Bestuur en van de Rechtbank de Eed af volgens het formulier.

De praesident zal de vergadering als het Constitioneele Gemeente Bestuur  proclameeren.

Het Gemeente bestuur zal bij missive kennis daarvan geven aan het Departementaal bestuur en by Publicatie aan de Ingezetenen van de Gemeente.

 

Middelburg den 13 Sept 1803

De Commissie van Defensie

Aan het Gemeentebestuur van Arnemuiden

 

Medeburgers !

 

Op aanzoek van den Generaal Monnet moeten er nog agt horazen/ hoogaarzen of hengsten geplaatst worden aan de Zuid Kraayer(t) ten einde  met de aldaar leggende in eeens zes honderd man uit Zuid Beveland naar dit Eyland te kunnen overvoeren ; dan alzoo de kosten voor den Lande zoodanig hoog lopen, daar de Schippers afvragen een Ryksdaelder per dag, verzoekt de Commissie dat gy de goedheid gelieft te hebben niet alleen ten aanzien van deze  aante nemen als die reeds eenige dagen gelegen hebben een redelyken schikking aan te gaan, en de Commissie daar van ten spoedigsten te willen informeren, is het doenlyk morgen ogtend, wijl de Commissie alsdan by den anderen is, of by een andere gelegenheid.

Ook geeft de Commissie UE berigt dat met de schipper van de pont  accoord is aangegaan voor 5 schellingen daags, of liever gezegd  in de 24 uuren ten einde ... voor alle Militaire Personen, hoe genaamd over te voeren.

 

Uit naam van de Commissie

P.G. Schorer.

 

P.S. Volgens inhoud van den brief

Moeten zij er binnen de 24 uuren leggen.

 

Het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan

Het gemeente Bestuur

Van de Steede Arnemuiden

Exemplaren ter publicatie van de aanstaande Verpachting van de Gemeene Middelen voor een geheel Jaar; ook Publicatie m.b.t tot de Tiende Verhooging op sommige van dezelve Middelen.

Het betreft de ontvangers van het Dienstboden-Karos-Wagen-en Paardegeld. Ook met inachtneming van de 10e verhoging.

Middelburg den 15e September 1803

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

Den 15 September 1803

 

Den Opheve, Verpachtinge en Collecte der Gemeene Middelen van Consumtie en verdere ’s Lands Impositien, met den aankleve van dien, voor den tyd van twaalf maanden, na het eindigen van de nog loopende Verpachting en Collecte, zoo vruchtbaar als dezelve in het voorleden Jaar zyn geconsenteerd en thans geheven worden. Voor gelyken tyd, in de extraordinaire Verhooging op de Wynen, Brandewynen en Rentieren; als mede van den Impost op de Aalbesse Wynen.

 

In de Opheve en Collecte van den Taux op den Ondertrouw

Inde Opheve en Collecte van het Middel der Collateraale Successien.

Inde Opheve en Collecte van den 40. Penning der Verkooping en Alienatie van on roerende Goederen

In den Opheve en Collecte van het Klein Zegel

In den Opheve en Collecte van het Middel van het gemaal.

In den Opheve en Collecte van het Middel der Bieren en Mol, met de Rentieren wederom te innen op den laatsvorigen voet;

En

In den opheve en Collecte van het Middel der Zeep met declaratoir: “ dat niemand , binnen het Departement van Zeeland, zal mogen verkoopen eenige zagte Zeep, dan die blykt, in eene der Zeep-Ziederyen binnen het zelve  gezoden te zyn;”

 

Voor Walcheren wordt de Verpachting waargenomen door Commissarissen. Leden der Vergadering zynde . Op Walcheren: te Arnemuiden : J. Byleveld  en Mr. J.J.Macquet.

 

 

Middelburg den 28e Septemb. 1803

De Quartiermeester Generaal Gradmann

 

Aan Het Gemeente Bestuur van Arnemuiden

 

Door den Commanderenden Generaal genoodzaakt geworden zynde 80 complete fournituren aan de marine te Vlissingen ende 120 Complete Fournituren aan het hospiaal alhier af te geven; ben ik buiten staat hoe gaarne ik zulks anders ook wilde doen UL verzoek te vervullen dus blijft er niets over als den Chef te verzekeren de 28 Manschappen in plaats van a Costy  ? bij de Boeren te Nieuwekerke te doen leggen die doch ook nog weinig of geen last van Inquartiering geleden hebben

Handtekening

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

3e October.

 

Gemeentebesturen der Smalsteden en van dorpen alwaar geen inkwartiering van Militie plaatsvind worden uitgenodigd te bevordern dat er een vrijwillige inschrijving  onder de Burgery en Ingezetenen  gelegenheid te geven, om door een engagement van ten minste 5 gulden door ieder vermogend huisgezin te contribueeren het Gemeene Land in staat te stellen om door een tydige voorziening, in het aanschaffen van een genoegsaam aantal Fournitures den last van inquartiering, zoo mogelyk te praevenieeren

 

De Commissie van defensie uit het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan

Het Gemeente Bestuur

Der Stad Arnemuiden

 

Deze diend UL te verzoeken om aan de schippers der vaartuigen in het Sloe gestationeerd te doen weeten dat zy alle met Zaterdag avond aanstaande uit den dienste van den Lande worden ontslagen

Waarmede

Heil en Achting

De Commissie voornoemd

Handtekening

Middelburg 5e October 1803

 

D’Arnemuyden 20 Vendemiere ? an 12

Du Fraire ? lieutenant Commandant d’Arnemuyden

Au maire de sa ditte ville

 

Je  vous prit monsieur de vouloire Bien faire Reparer le fenettre des chambre de la Caserne  ainsi que celle de la cuisine vue que voilas les frois qui commence  vous pouve faire. Mettre des vitre de vert ou de papier huilee ce le ? mais indiferent pouvue que toute bien clos

Jai l’ honeree de vous salue

Du Fraire ?

 

 

Middelburg den 11 October 1803

 

De Commissie van Defensie uit het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan

Het Gemeente Bestuur der Stede Arnemuiden

 

Bij onze vorige verzogten wij UL: te zorgen dat alle de Hengst Booten in het Sloe gestationeerd met Zaterdagavond laastleeden uit den dienst van den Lande  wierden ontslagen en wij vertrouwen dat dit door UL: zal weesen geeffectueerd, nader zijn wij onderricht dat de Commandant den Wagt aan het Veer in ’ t Sloe heeft gedifficulteerd de Schuijten aldaer leggende te laten vertrekken, als daar toe geen ordre hebbende, wij verzoeken dan nader dat UL gelieven te zorgen dat er aan t’gemelde veer verblijven twee schuijten tot overvoer desnodig van ordonnances waar van de Eene Zyne Legplaats moet houden aan deze en de andere aan geene zyde  aan de Zuid Bevelandsche Wal.

Alvoorens dit te doen plaats hebben behooren de Schippers daar van kennis te geeven aan de commandant der aldaar staande wagten aan beide zijden.

 

 

Extract  uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van zeeland

 

17 October 1803

 

In plaats van de vacatures  Jacob Martijn en Joseph de la Warde worden in de Raad benoemd; Arij van Egem en Jan Bosselaar.

 

Goes den 26e October 1803.

 

Den Commissaris van Oorlog Swilders

 

Aan

Het Gemeente Bestuur der Stad Arnemuijden.

 

Dewijl op order van den Commandeerende General Monnet den 27e October het Eerste en Tweede Battaillon  der sesde halve Brigade over den Zuijd Craijer uyt Zuijd beveland sig moeten begeeven naar Walcheren zoo heb ik het genoegen Ulieden  daar van te prevenieeren en te versoeken van te zorgen of te doen zorgen dat teegen neegen uuren of uyterlijk halv tien aan het veer of waar de oversetting van de Zuijd Kraijer word gedaan de noodige waagens tot transporteering van de gesegde twee Bataillons gereet staan te weeten Elv wagens voor den Stav en Eerste battaillon der sesde halve Brigade als meede Elv wagens voor den Stav en tweede battaillon der sesde halve Brigade te zaamen twee en twintich wagens in welker verwagting blijve naar toewensching van Heijl. Met Achting   Swilders.

P.S. Meede zullen er nog vereijscht  worden teegens opgemelde tijd aan het veer van den Zuijd Kraijer en het Sloe vier waagens voor het 3e Bataljon der 6e halve Brigade  en drie waagens voor het vierde Escadron van het Eerste Regiment Cavalerie welke alle op boven gemelde order sig op morgen moeten begeeven naar Middelburg endus die wagens in Ulieder omtrek moeten gevonden worden.

Wilders

 

Aan den Bailliu van Arnemuijden.

 

Deze is dienende om Uwe te berigten dat door de Gemeente bestuuren van ’ t Nieuwland En Sint Jooslant twintig wagens zullen worden gerequireerd om op het bepaalde uur en Plaats zig te bevinden ten dienst van den Land laatende dus nog negen overige wagens ter beschikking  en versorging aan Uwe over

 

I;I: Catsman secretaris

 

Aan den Raad van het Gemeente Bestuur te Arnemuiden.

 

Achtbare Gemeente Bestuurders

 

Niet zonder gemoedsaandoening ontving ik den 16e deezer Ulieder mij zeer vereerende aangenaame Missive  uit de hand van den schoolmr door eene Commissie uit UL: midden geadmitteerd; communiceerende daarin dat de beroeping door den Eerw. Kerkenraad op mijn Persoon uitgebragt met overleg en volkomene goedkeuring van den Raad geschiedt was met reedenen door UL aangedrongen die niet weinig gewigt aan het beroep bijzetten etc etc. Heeft 14 dagen bedenktijd nodig om te beslissen.

Uw Dienstwillige Dienaar

Gerhardus Haijkens

Koudekerk

18 november 1803

N.B. De eerstvolgende maandag verzoek ik U mij gelegenheid te geven “ de pastorie in oogenschouw te nemen “

 

Op 30 november ziet ds. G. Haijkens alsnog af van het aannemen van het beroep uit Arnemuiden, omdat er sterke drang vanuit de gemeente Koudekerk op hem is uitgeoefend om daar te blijven.

Ook een 2e beroep vanuit Arnemuiden wijst  hij met vrome woorden af.

 

Den Haag den 20e Deceber 1803.

 

Circulaire

Toezending van het Reglement

Voor de Administratie en het

Onderhoud der 18.000 Man

Fransche Troupes

 

De Eerste Commissaris voor de Fransche Troupes in het Bataafsch Gemeenebest.

 

Aan het Gemeente-Bestuur van Arnemuijden.

Er wordt een Exemplaar van het jongst overeengekomen Reglement voor de Administratie en het onderhoud der Fransche Troupes aangeboden en gewezen op een stipte uitvoering zowel in het belang van de troepen als de daarbij betrokken burgers.

Jammer genoeg is er geen exemplaar achtergebleven in het archief.

 

 

De Commissie van Toeverzicht na de Heffing van 2% van ieders bezittingen

Hoofdplaats Vere.

Aan het Gemeente bestuur te Arnemuiden

 

Mede Burgers !

 

21 december 1803

 

De eerstvolgende Vrijdag en Zaterdag zal bovengenoemde in een daartoe gereedgemaakt lokaal  Arnemuiden bezoeken om de ontvangst etc te recipieren.

UL: Goede Vrunden

Uit naam der Commissie

Handtekening

 

Extract uit het register van het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

Den 4e Januarij 1804

 

Ten spoedigste dienen de Coieren van het Familiegeld over het jaar 1802 en die van het Ampt Dienstboode Caros Wagen en Paardegeld over het jaar 1803 op den gewoonen voet en wijze naar behooren te dresseren  etc. Etc

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van zeeland.

 

Den 4e January 1804.

 

Iedere gemeente wordt gelast zich te houden aan het Regelement ter onderhoud van 18000 Man Fransche Troupes: een overeenkomst tussen het Bataafse en Franse Gouvernement gemaakt.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Den 4e Januarij 1804.

 

Is gelezen eene Missive van de Commissaris der Marine van de Bataafsche Republick bij het Departement Vlissingen D: Speeleveld van heden :

Er moet omgezien worden naar bekwaame  schippers, Stuurlieden of bootslieden uit de Commercie of van de Vischvangst varende schepen  of vaartuigen geschikt om het bevel over de Platboomde vaartuigen te Vlissingen verzameld te kunnen voeren opde gage van Opperstuurlieden  a 48 guldens s’ maands als mede om op gelijke wijse om te zien naar Koks voorde Texelsche Transportschepen op een gage van 22 guldens ‘smaands en de gewoone praemie en staand cedul en zodanige Personen gevonden hebbend dezelve ten voorz: einde uit te nodigen en te renvoijeeren aan de Commissaris der Marine voornoemd.

 

Aan het zeer Achtbaar Gemeente Bestuur der Stede Arnemuiden in Zeeland.

 

Zeer Achtbaare Heeren !

 

Ik heb UE Achtbr. Brief van den 13 dezer te gelijk met dien van den Kerkenraad Uwer Stede wel ontfangen en met genoegen uit denzelven gezien dat de op mij uitgebragte beroepinge in de Gemeente te Arnemuiden met overleg en volkomen goedkeuring van UE Achtb. Is geschied: hartelijk dank over dese toegenegenheid jegens mijn persoon: gelijk tevens over het allervriendelijkst aanbod in UE brief gemeld ; zoo het der wyse en goede Voorzienigheid mogt behaagen, dat ik immer Herder en Leeraar der Gemeente te Arnemuiden wierde , dat ook de bijzondre toegenegenheid van UE Achtb: te bezitten  en te behouden geen mijner geringste genoegens uitmaaken; ik wensch in deze beroepinge niet dan naar rijp beraad een besluit te neemen, en heb ten dien einde aan de Eerw; Kerkenraad om 14 Dagen ter overweginge gevraagd : helpt mij intuschen nu wijsheid en inlichting van boven smeeken.—

Ik bidde UE Acht: E: Heeren dierbaarste zegeningen toe! Hij zij met UE Acht: in alle Uwe posten en betrekkingen!

Met gevoelens van hoogachting en eerbied teken ik mij

Zeer Achtbaare Heeren,

UEAchtb: DW Dienaar

 

G. Blaaubeer ?

Huis den 21 Januarij 1804

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland

Den 21e Januarij 1804.

 

De diverse besturen van steden enz. Laten na de orders en Precautien bij de Publicatie van dit bestuur van den 5 der voorige maand en bij de waarschuwing van het Staatsbewind vanden 13e dezer  voorkomende met alle nauwkeurigheid te observeeren of te doen observeeren opde Correctien en Penaliteiten bij dezelve gemeld.

Extract wordt aan alle daartoe bestemde steden etc gezonden.

 

In den Haag, den 26e Januarij 1804

De Secretaris van Staat,

Departement van OORLOG der Bataafsche Republiek

 

Aan het gemeente bestuur van Arnemuiden.

 

Burgers!

 

De bij UL: Missive van 20 dezer gevoegde declaratie en ons van gepresteerde Wagendiensten ten fine van aanbetaling door mij gezonden zijnde aan den Eersten Commissaris voor de Fransche Troupes; - heb ik gemeend UL: daar van bij deze te moeten verwittigen en UL: daar bij tevens te informeeren dat de opgemelde Declaratie gebragte Twee Posten . waarvan de Bons  door UL: aan het Departementaal Bestuur van Zeeland zijn ingezonden , tot nogtoe met gene betaling kunnen worden agtervolgd, alzo omtrend dezelve in dergelijke verschotten Ene speciale Dispositie van den Wetgever wordt tegemoedt gezien.

Heil en Achting

Pijman.

 

Extract uit het Register “Zeeland”

 

Over de verhoging van Familiegeld voor 1802, Ampt, Dienstbode Caros Wagen en Paardengeld over 1803   die bij de collectie op grond van de cohieren moet worden gehouden.

Men poogt in de jaren vanaf 1800 tot 1801 etc oplopende heffingen op te leggen op de inkomsten en bezittingen.

30 january 1804

 

Middelburg den 2e Februarij 1804

De quartiermr Generaal Gradmann

Aan Het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

 

In antwoord op UL: geeerde van gisteren diend dat ik mij in de volstrekte onmooglijkheid bevinde UL de verzogte Convertures te bezorgen zoo wegens het grote guarnisoen dat voorheen binnen deze Stad nooit zoo sterk is geweest als door het verzenden van 200 Fournitures naar Zierikzee alwaar het Guarnisoen desgelijks staat vermeerdert te worden. – doch ten bewijze mijner welwillendheid, bekomen UL hiernevens vijf Complete Kribben, zijnde dit ook alles wat ik UL in de tegenwoordige overstrooming tot Cazernering des Troupes  a Costy kan bijzetten.

 

Heil en Achting ,

I: Gradmann.

 

Extract uit het Register van “ Zeeland”

Den 13e February 1804.

 

Voor Woensdag 7 maart a.s. wordt door de geheele Bataafsche Republiek

Eenen Algemeenen Dank- en bededag gehouden.

Tegen allen die pogingen doen om de uitoefening daarvan te belemmeren, zal arbitrale correctie worden toegepast.

 

Idem 13 february.

 

Met betrekking tot de casernering zal de gemeente moeten kunnen beschikken over exemplaren van Paspoorten.

 

Mijne Heeren

 

De roeping van Arnemuiden onder opzien—tot God behoorlijk hebbende overwogen. Vinde ik dringenste redenen om als nog bij mijne Poederoyschen gemeinte te blyven  -- ik achte het van mijn plicht UED van dit mijn besluit terstont by dezen kennis te geven – ik kan niet nalaten voor de mij bewezene toegenegenheid en betoonde Hoogachting van mijn vrije inwoning ter uwer Stede zoo gulhartig aan te bieden de oprechtste dankzegging te doen—Ik bidde den Genaderijken God  van ganscher harte , dat Hij onder derzelver wijs en genegen bestier der waardige Gemeente van Arnemuiden eenen man beschikke wille die tot Eere Zijns groten Naams tot heil dier Gemeenten en tot luister van het Evangelie van onsen gekruisten Zaligmaker allzints vertrekkemoge ! ik heb de Eer mij met ..... eerbied  en de uiterste hoogachting te noemen .

 

Mijne Heeren !

 

Ulieder ootmoedige ende Heilbiddenede Dienaar en Vriend

C:I: Pols

Predicant te Poederoijen

Poederoyen den 1e Maart 1804.

 

Extract uit het Register der Besluiten van het Staats Bewind der Bataafsche Republiek

Copie voor het Land no 4.

 

Donderdag den 1e Maart 1804.

 

Is gelezen het rapport van den Raad van Binnenlandsche zaaken etc.

 

Daarop zijnde gedelibereerd is besloten met ampliatie en alteratie in zoo verre van het opgemelde besluit van den 4e December 1803 no 1 nader te bepaalen en vast te stellen zooals geschied bij deezen: Dat wanneer aande Gemeente bestuuren uit het Verbaal der geborgene Equipagien van gestrande Scheepen vergeleken met hunne Scheepspapieren en bijzonder met den aart der lading consteerde dat dezelve Scheepen waaren uitgeklaard in Havens der Oostzee; en andere Noordsche Landen, daar geene besmetting heerschte, welker overbrenging te vreesen was; en wanneer als dan teevens die Gemeente Bestuuren door deskundige persoone van den Staat der Gezondheid dier manschappen buiten alle bedenkelijkheid van epidemie wierden verzekerd door een schriftelijk Certificaat in dat geval aan de Gemeente Bestuuren op hunne verantwoordelijkheid  de Vrijheid word gegeeven om die manschappen buiten de bepaalde stricte bewaring te laaten en dezelve even als in ordinaire tijden buiten alle surveillance te houden, blijvende met de geborgene goederen en scheepsgereedschappen aangaat het gestatueerde bij bovengemelde Besluit van den 1e December 1803 no 1 in volle kragt en Vigeur.

 

Hultman

Extract uit het Register der Resolutien van de Commissie van defensie uit het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

Zaterdag den 7e April 1804.

Opgave gevraagd van een specifiek register van personen die in elke plaats/gemeente met hun paarden, wagens en karren naar de Fortificatien van dit eiland kunnen rijden.

P.F.Schorer is aangesteld  tot het oproepen van de nodige personen en registratie en administratie der biljetten.

 

Accordeert met voorss register :

 

Luteijn

 

Amanuensis der Commissie

 

Extract uit het Register van het departementaal Bestuur enz.

 

Den 9 April 1804.

 

Is na deliberatie goedgevonden dat de Gemeente bestuuren der aan Zee gelegen Plaatsen de rentmeesters der Domeinen den Bailliu over de Wateren en Stroomen en alle andre die tot het Strandrecht zijn gequalificeerd zullen worden aangeschreven en gelast zooals geschied bij dezen om onverminderd de Voorzorgen bij de Publicatie dezer Vergadering van den 5e December 1803 vast gesteld aan de Commissaris  van de Marine  bij het Departement Vlissingen D. Speeleveld de nodige en spoedige informatie te geven van alle zoodanige persoonen en goederen als welke door hun van genaufrageerde(door schipbreuk)  en onbekende schepen aan de kusten en stranden van dit Departement mogte  zijn gered en geborgen –

En zal Extract dezes worden gezonden aan de Commissaris der Marine te Vlissinge aan de praesident en Raden van Middelburg, Zierikzee, Vlissingen en Veere aan de Gemeentebestuuren van Arnemuiden, Brouwershaven en van Burcht en Bruinisse aan de Rentmeesters der Domeinen Beoosten en bewesten Schelde en aan de Bailliu over de wateren en Stroomen van Zeeland tot informatie en narigt

 

Handtekening.

 

De Commissaris der Marine van de Bataefsche Republiek, by het departement Vlissingen.

 

Aan den Raad der Stad Arnemuijden

 

Vlissingen den 14e April 1804.

 

Den Raad der Marine aan de eene zijde met verontwaardiging  vernemende de gebeurtenissen van den dag door eenen Roofzuchtigen Vijand op de Stroomen van dit Gewest voorgevallen  en doordrongen met yver tot handhaving van de belangens der Natie  goedgevonden hebbende om langs eenen extraordinairen weg tegen dergelijke vexatien te voorzien, heeft mij gelast  om met en benevens den commandant der Zeeuwsche Stroomen den Capitein Lemmert een convenabel  getal manschappen aan te werven op de navolgende zeer aannemelijke voorwaarden:

1e Dat aan ieder der Manschap zal worden uitgereikt  een praemie tot f. 25 == in een maandgeld van 11 tot F. 15== naarmate van volwassenheid en bekwaamheid moetende den ouderdom derzelve niet beneden de 18 en niet boven de 53 jaaren zijn aan geene breuken of Lichaamskwalen laboreerende

2e Dat derzelver tijd van Verbintenis niet langer zij dan van een Jaar—

3e Dat dezelve onder de stelligste en heiligste verzekering  tot geene andren hetzij binnenlandsche hetzij  nog veelmin buitenlandsche dienst zullen kunnen en mogen worden gebruikt dan alleen tot den dienst en ter beveiliging der Zeeuwsche Stroomen.

N.B. Op alle mogelijke wijze zal dat gedeelte der ingezetenen dat door de ongunst der tijden minder gelukkig is om langs hunne gewoone weg in hun behoeften te voorzien, door Armbezorging door de Liefdadigheid moeten worden ondersteund in waartoe zal deeze worden in staat gesteld . de Burgers der Steden onder de algemeene Last gebukt gaande met nog zoveel bezwaarende bij draagen tot de Armbezorging gedrukt moeten worden om zeg ik dit gedeelte tot deezen zo gemakkelijke als Vereerende ? dienst aan te zetten ten einde daardoor den Last der Armbezorging te verligten en het ledig loopende behoeftige gedeelte in de zoo hoognodige handhaving den algemeene belangens gelegenheid te geeven om langs den  vereerendsten en gemakkelijksten weg  in de behoeftens van hun zelve te voorzien.

 

Wat de kosten van aanwerving belang indien U:E: deswegens enige uitschotten mogten doen zal in alles door de marine op vertoon worden voldaan terwijl zoo op het uitbetaalen der praemie en het verzorgen der nodige plunjes door ons de nodige orders zullen worden gesteld,

 

Handtekening : D: Speeleveld

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Dep. Bestuur van Zeeland.

 

16e April 1804

 

“de opmaking van de Cohieren “ t.a.v. de invordering van het Amptgeld over 1803 met intermediaire aanpassingen.

 

 

Aan den Burger Secretaris van Arnemuiden

 

Medeburgers !

 

Op gistere hebben zich eenige visschers van UL laats zig bij mij vervoegd ten eind te verzoeken den generaal Monnet zoude gelieven aanschrijving te laaten doen aanden ..... Triton leggende onder het fort ten Haak om te gelasten de vissers van u plaats te laaten

Dit heb ik heden morgen ook verricht dan moet UL berigten omstandigheeden van de tijd zulks voor dit moment belette ; by nadere omstandigheden ?? zal ik op nieuw den openstand ? het verzoek  hetnieude aan UL hier van kennis geven

(  een staaltje van krom Nederlands/ koeterwaals)

handtekening

 

Handschrift

 

Vlissingen, den 6e Meij 1804

 

De Schout-by-Nacht VERHUELL, commandant en chef der Bataafsche flotille en commissaris der marine by den Eersten consul der Fransche republiek

 

Aan het gemeentebestuur der Stad Arnemuiden.

 

Ulieder Missive vanden 4e deezer maand heb ik ontvangen  en tot antwoord daar van is dienende  dat het Fransche wachtschip hetwelk voor het fort  Den Haak ligt gewis nog geen order bekoomen had om de visschers Pruisische Passen hebbende vreijelijk te laaten passeeren en vermits het voormelde vaartuig niet onder mijn directie is, zal ik om aan Ulieden verlangen te voldoen desweegens met den generaal Monnet confereeren  en tragten te bewerken dat binnenkort de noodige orders aan den commandeerende officier van het voorsz wachtschip werden afgevaardigd.

 

Heijl en Achting

 

Ve(r)huell

 

Handschrift

 

Republique Francaise

 

Au Quartier General de Flessingue  le 19 floreal

L’an 12. de la Republique Francaise

 

Le General de division Monnet, Commandant superieur  de La Place

De Flessingue et de l’ Isle de Walcheen

 

Au President dela Municipalitee d’ Arnemuyden

 

Monsieur le President

 

J’ ai recu votre lettere du 6 Mai/ april, j’ ai l’honneur de vous repondere qu’ aussitot

Le depart de la flotille mouillee dans la rade (rede) de Flessingue, je vous accorderai avec plaisir la permission que vous me demandez  pour les pecheurs de votre commune.

Je me reste seulement a vous observer que vos marine seront obliges de se conformer strictement aux loix du pays sur la peche en temps / de guerre, ainsi qu’ aux instructions que j’ai donnee au commandant du stationnaire francais etable  vis-à-vis le fort de haack

 

J’ ai l’ honneur de vous saluer

 

Monnet

 

 

Handschrift

 

Extract uit de notulen  van de Commissie van DEfensie uit het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Den 15 Meij 1804

 

Gedelibereerd zijnde op het voorstel daar toe gedaan.

 

Is goedgevonden  de gemeente Bestuuren in dit Eiland  aan te schrijven en te gelasten ingeval bij sterfgeval of verhuizing eenige verandering onder de Landlieden van UL district mogt plaats hebben;

Als dan daar van ten spoedigsten opgave te doen aan G:F: Schorere opzichter over het rijden der Wagens te Vlissingen ,ten einde dit op heet daarvan aangelegd Register te adnoteren en alzo  een geregelde ordre in het rijden te bewaren.

 

Accordeerd met voorsz; notulen

 

Luteijn

Amanuensis der Commissie.

 

Handschrift

 

Republique Francaise

Au Quartier General de Flessingue

Le 26 Floreal l’ an 12 de la Republique Francaise

 

Le General de Division Monnet

 

Au President de la Municipalitee d’ Arnemuyden

 

Monsieur Le President

 

Je vous previens ?/ que j’ai levee l, Embargo et je suis charmee de pouvoir vous annoncer que les pecheurs de votre commune peuvent reprendre leurs travaux mais a condition qu’ils pecheront sous la vue du stationnaire en fort de Haack et qu’ aucun d’ eux ne s’ ecartera trop en mer, qu’ ils n’ auront aucune communication directe  ou  indirecte avec l’ Ennemi ; car s’ il en doit autrement je me verrois encore dans la necessitee de susprendre pa peche et la faute ou l’ imprudence d’un seul priverais les habitants d’ Arnemuyden de la seule ressource que leur offre leur industrie.

 

J’ ai l’ honneur  de vous saluer

 

Handtekening

 

 

Gebleven tot blz 46

 

 

De Departementale Commissie  van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht

 

Aan de president van Arnemuiden.

 

Enquete of zints 2 december 1802 iemant als Med. Doctor, Chirurgyn, Vroedmeester, Apothecar of vroedvrouw heeft geetablisseerd, naar elders begeven of gestorven is .

Daarvan telkens in de toekomst  kennis van te geven..

 

Extract uit de Notulen van de Commissie van Defensie uit het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

5 Junij 1804.

 

In cas van alarm of dadelijken aanval van den Vijand ten dienst van de Artillerij op de eerste requisitie gereed zijn zich naar Veere te begeven:

 

2 voerlieden

4 paarden

1 wagen

moetende de wagens met planken te zijden zijn voorzien en elk paard met een tuig toegerust terwijl een voerman bij twee paarden wezen moet met verderen last om binnen tweemaal 24 uuren na receptie dezes aan deze commissie toe te zenden een nominative staat van de persoonen  tot dat werk geschikt  en dezelve aan te zeggen dat binnen kort den generaal Monnet de revue over dezelve zal komen doen.

 

Accordeert met voorsz notulen

 

Luteijn.

 

Extract uit het Register der Besluiten van het Staats-Bewind.

 

19 Junij 1804.

 

Volgens het Staatsbewind wordt er misbruik gemaakt van de vrijheid van drukpers, waarbij vaak anoniem lasterpraat gedebiteerd wordt tegen het Gouvernement en o.a.

Andere staten van Europa, Hoge ambtenaren etc.

Daarom worden alle overheidsinstantien magistraten rechtbanken etc gelast om strafrechterlijk op te treden tegen lasterschriften pasquillen  en alle middelen daartoe nodig te gebruiken. De procureurs Generaal by de Departementale Gerechtshoven worden gelast te waken voor de naleving van de Wetten.

 

 

Handschrift: moelijk leesbaar

Vlissingen den 2 Jullij 1804.

 

Aan den Heer

..... Dan Baars

a Arnemuiden

 

Mijn Heer !

 

Het gaat m.i. over een weigering van de generaal Monnet om met bovengenoemde persoon een gesprek te hebben.

 

 

Ondertussen is Frankrijk een keizerrijk geworden; de Fransche Generaal Monnet verzoekt binnen de omtrek van zijn Commandement t.a.v. Militairen die door desertie de Fransche Armee verlaaten hebben met name te publiceren

 

 

Extract uit het Register der besluiten van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek.

 

Vrydag, den 6 July 1804.

 

Opsporing verzocht van Philippus Verbrugge , gewezen predikant van Koedyk, en zynde een sedert veele Jaaren bekende, en reds een en andermaal gesetrafte Pasquil-Schryver, de Autheur is van het Weekblad  de Themis

Deze persoon is zo staatsgevaarlijk dat hij bij arrestatie meteen over de grens moet worden gezet zodat hij geen schade meer zal kunnen aanrichten.

 

Handtekening:  Hultman

 

Handschrift:

 

Extract uit de Notulen van de Commissie van Defensie uit het Departementaal Betsuur van Zeeland.

 

Donderdag den 19e Julij 1804.

 

Gelezen zijnde eene Missive van den Generaal Monnet  daar bij te kennen gevende dat op aanstaande Zondag , de De Generaal le Maire Inspectie nemen zal van de voerlieden Paarden en wagens in den voorleden Maand ten dienste der Artillerij in cas van alarm of vijandelijken aanval gerequireerd.

 

Is goedgevonden en verstaan het gemeentebestuur van Arnemuyden hier van te verwittigen en gelasten om te willen zorgen dat op aanstaanden Zondag zullende zijn den 22 dezer Maand des morgens ten 5 in eenvolkomen ordre  zich te Veere bevinden alle de voerlieden door gemelde Bestuur tot dat einde bij nominative lijst opgegeven met de daar bij vermelde Paarden en Wagens elk paard toegerust meteen tuig en elke wagen ter zijden met pla nken voorzien.

 

Handschrift

 

Den 30 Julij 1804.

 

De Lootsen welke uit derzelver steden Veere en Arnemuiden in zee loopen te gelasten om de schepen naar Antwerpen gedestineerd  van nu voortaan door den Deurloo en Wielingen en niet door het Veergat de Schelde op naar Antwerpen te lootsen weer en wind nochtand daar toe dienende.

 

Handtekening.

 

Handschrift

 

Extract uit de Notulen der Commissie van Defensie uit het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Dingsdag den 31 e Julij 1804.

 

Na demaal dor de Leden van sommige Gemeente bestuuren in deezen Eilande  van Walcheren tot een sijnosure (sine cura ) wordt gehouden dat zij hun zelven  als leden van,t Bestuur vrij stellen van den last van Inkwartiering van Troupes; terwijl door hun dit bezwaar alleenlijk wordt gelegd op de schouderen hunner meede in en opgezetenen het geen groot misnoegen verwekt en gegronde klagten doet ontstaan welke behooren te worden voorgekomen.

 

De inkwartiering van Troupes moet worden beschouwd als een algemeene bezwaar deertijds omstandigheden die door alle ingezeetenen gelijkelijk moet worden gedragen.

De gemeenten worden verzocht te voorkomen dat deze misbruiken plaatsvinden.

Dat wil zeggen dat ook regenten en andere hooggeplaatste personen, om zo te zeggen er aan moeten geloven.

 

Middelburg 11 augustus 1804.

 

De Commissie van Defensie uit het departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Aan de gemeente Arnemuiden.

 

Ten spoedigste moeten worden aangeschreven de steden Middelburg, Vlissingen, Veere en Arnemuiden om te zorgen dat de visschiuten uit deze havens ter visvangst varende behoorlijk worden genummerd en daaren boven gemerkt met een M voor de van Middelburg, met een  F?  (Flessingue :een door Frankrijk geannexeerde stad ) voor die van Vlissingen met een T voor die van Veere en met een A voor die van Arnemuiden

Moetende deze nummers en Letters met zwarte verwe geplaatst worden op het groet Zeil van ieder Visschuit.

 

23 Augustus 1804. Wederom zal aan J.Kosterman de leverantie van het benodigde Brand en licht aan de Militaire Wachten binnen de Republiek

 

Districts Gecommitteerdens over de buiten gewoone belasting van 2% op de bezittingen en van de 25 jaarige GeldHeffinge te Veere.

 

Aan de Regeeringe van Arnemuijden.

 

Mijn Heeren.

 

25augustus 1804

 

Wij verwachten van u ten spoedigsten binnen den tjd van agt dagen na dato deses eene naauwkeurige Lijst ende opgaave van de opgezetenen uwer gemeente geen uitgezondert als meede an de aan hun Rondgebragte billieten en zoo er eenige zijn die qualiteiten bezitten in welke zij fourneeren moeten zulks insgelijks aan ons specificq op te geeven ten einde wij in staat getseld worden onze werkzaamheeden aan te vangen.

 

Heil en Hoogagting

Districts Gecommitteerdens voornoemd

En uit derzelver naam.

 

Handtekening

 

 

In den Haag den 30e Augustus 1804.

 

De Secretaris van Staat

Departement van Oorlog der Bataafsche Republiek

 

Aaan het Gemeente Bestuur der Stede Arnemuiden in Zeeland.

 

Burgers

 

Ontvangen een rekening wegens gedane wagendiensten met het bedrag van twaalf Guldens : “ op de voldoening derzelve zal ik als naar gewoonte orders stellen; -dan ik heb gemeend, daar het mij is toegeschenen dat Gijlieden niet al te wel met de bestaande orders omtrent het fourneren van wagens etc bekend zijt Ulieden deswegens te moeten informeren dat alle rekeningen betreffende de Bataafsche Troupes aan het Departement van Oorlog en die van de Fransche Troupes aan het Commissariaat voor dezelve Troupes moeten worden ingediend;-- en wat betreft de bepalingen op het leveren, requireren van Voerwerk , hieromtrent oordele ik het geschikste te doen, met Ulieden te renvoyeren aan het Marsch-Reglement gearresteerd by Publicatie van den 29e Augustus 1799 als zynde daar bij voorgeschreven hoedanig ieder Gemeente Bestuur zich hebbe te gedragen.

 

Heil en Achting

 

P: I: Pijman

 

 

Extract uit het Register der resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

17 September 1804.

 

Het betreft: “ den Opheve en collecte der Gemeene Middelen van Consumptie, en de verdere Lands Impositien, met den aanleven van dien, voor den tyd van twaalf maanden, na het eindigen van de nog loopende Verpachting, zoo vruchtbaar als dezelve in het voorleden Jaar zyn geconsenteerd en geheven te worden; voor gelyken tyd, inde extraordinaire Verhooging op de Wynen, Brandewynen en Rentieren, als mede van den Impost op de Aalbeswynen.

 

In den Opheve en Collecte van denTaux op den Ondertrouw

In den Opheve en Collecte van het Middel der Collateraale Successen

Inden Opheve en Collecte van den 40. Penning der Verkooping en alienatie van onroernde goederen.

In den opheve en Collecte van het Klein Zegel

In den Opheve enCollecte  van het Middel der gestempelde Billetten.

In den Opheve en Collecte van het Middel van het Gemaal

In den Opheve en Collecte van het Middel van de Waag

In den Opheve en Collecte van het Middel der Bieren en Mol, met de Rentieren, wederom te innen op den laatstvorigen voet.

 

In den Opheve en Collecte van het Middel der Zeep, met declaratoir, dat niemand binnen het Departement Zeeland, zal mogen verkoopen eenige zagte Zeep, dan blykt in een der Zeepziederyen binnen dezelve gezoden te zyn, op de boete en poene, mitsgaers onder de verplichting van de Zeepfabricquers in Zeeland, breeder by het 10. Articul van de Ordonnantie op dat Middel, van den 21 April 1774 gespecificeerd .

De verpachting  zal waargenomen worden door Commissarissen: voor Arnemuiden J. Byleveld en Mr. J.J. Macquet

Het nog loopende pachtsaisoen  loopt tot en met den 30e September 1805.

 

Het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

 

Er worden eenige exemplaaren van het Billet ter bekendmaking van de dagen der aanstaande Verpachting van de Gemeene Middlen voor een geheel Jaar als mede van de Publicatie betreffende de Tiende Verhooging op sommige van dezelve Middelen.

 

17 september 1804.

 

Extract uit het Register der resolutien van het Departementaal Bestuur.

 

Pelders mogen in hun molens geen breeksteenen aanwenden waardoor de gepelde Gerst tot Grutten of Juffrouwgort zoude kunnen worden gemaakt.

Ook ChocolaadFabricqieurs mogen geen ander gebruik maken van de Breeksteenen of andere machines dan tot de bijzet voor de Chocolaad nodig.

De Officieren van de Justicie zullen er een wakend oog op houden.

 

N.B. Bijproducten kunnen worden afgezet zonder dat er impost wordt geheven: dubbel voordeel.

 

Den Haag den 21 September 1804

De Eerste Commissaris voor de

Fransche Troupes in het Bataafsch Gemeenebest.

 

Aan

Het Gemeente Bestuur van Arnemuyden.

 

Bestek en Conditien op de Generale Leverantie van Vivres, Fourages, Brand en Legstroo voor de Nationale en Fransche Troepen op den 8 Augustus ll. Is gecontinueerd aan den Burger ADRIANUS DE JONGH, wonende te Maassluis ( zyn Generaal Bureau  houdende in den Haag, ten huize van P.J. van OOSTHUISE, )voor den tyd van twaalf maanden, beginnende met den 22e September 1805 , of van den 1e Vendemiaire tot den 5e Complementairen dag van het 13e Jaar der Fransche Republiek.

Het zal overbodig zijn Ulieden ter dezer zake eenige verder inlichting te geven; daar, na mijn inzien het bovengemelde Contract alles in zich bevat, wat tot goede uitoeffening van den dienst wordt vereischt, en ook bij de Articles Convenus, in dato 30 Brumaire 12e Jaar ( 22 November 1803 ) waarop dit Contract gebazerd is, het ontbrekende wordt voorgeschreven.

 

Het is vooral  belangrijk dat de Gemeentens, waar in te voren geen Garnisoen was, noch ook eenige passage plaats vond , mij dadelijk verwittigen of den dienst ten hunnent behoorlijk wordt uitgeoefend; blyvende als nog vast bepaald dat de Rekeningen enz. Uiterlijk veertien dagen na het eindigen van iedere fransche maand aan mij moeten ingezonden worden, zonder dit zoude men van de betaling, volgens Decreet der Nationale Vergadering, verstoken blijven..

 

De Eerste Commissaris voornoemt,

 

Handtekening

 

Extract uit de Noulen van de Commissie van Defensie uit het Departementaal B estuur van Zeeland.

 

Zaterdag den 6e October 1804

 

ER dient zorg te worden gedxragen dat de Landlieden voldoende Karren en Wagens leveren, gevorderd wordende tot het werk der Portificatien in dit Eiland wordende aangelegd. Bij nalatigheid zouden niet dan zeer onaangename en kostbare maatregelen tegen de Landlieden getroffen worden.

 

24 october 1804.

 

Toestemming van de Brigade-Generaal Osten, na aanmerking van generaal der Divisie Monnet weer op de voor maanden laastelijk voorgeschreven (condities) weer kunnen gaan visschen.

 

Voor Copie.

 

Fransch Keizerrijk

 

In het Hoofd kwartier  et  Vlissigen den 20 Brumaire van het 13e jaar het 2e van het Keizerrijk  of den 10e November 1804.

 

Dit wordt zowel in het Frans (origineel) als Nederlands(vertaling en kopie) weergegeven.

 

Bijzonder berigtschrift of order voor de Lootsen en Visschers van Veere en Arnemuiden

 

Artikel 1

 

De Visschers of Lootsen die schepen aandoen welke uit zee komen , gedestineerd of den wil hebbende na de Rheeden van het Eiland Walcheren, zullen zorg dragen zich van de wind afhouden.

 

Artikel 2

 

Zij zullen hun afvragen wanneer zij dezelve naderen, van waar zij komen ? (het vraagteken staat in de tekst) en met welken Koopmansgoederen zij geladen zijn.-

 

Artikel 3

 

Ingeval dat schip uit of van een Spaansche Haven komt, of uit alle andere Vreemde havens, in de Middelandsche Zee, zullen de Visschers of Lootsen dezelve  Gebieden tot op de Rheede van het Fort den Haak  en voor hetzelve zorg doen dragen op de schuit, die in het passeeren dezelve stuurt, zonder met het schip communicatie te houden

 

Artikel 4

 

Zij zullen dezelfden voorzorg gebruiken omtrent schepen komende uit een andere haven welke in zee communicatie gehouden hebben met de eerstgemelden.

 

Artikel  5

 

Zodra zodanig schip op de Rheede geankerd zal zijn word hun verboden op geenerleij wijze met hetzelve communicatie te houden en de Lootsschuit  zal ten eersten daar van kennis geven, aan den Capteijn va het Wagtschip, die op staande voet, berigt zal doen aan de Brigade Generaal zo ook  aan den Commissaris Directeur/ Oppersten Commandant van de Marine, ten einde het Departementaal Bestuur zo spoedig doenelijk worde onderrigt.

 

Artikel 6

 

Den Generaal Oppersten Commandant onderrigt de Visschers  en Lootsen dat het Staatsbewind met Ernst gebied dat deze Dispositie of dit Bevel met alle naauwkeurigheid en in zijn geheel worde uitgevoerd; en die geene die eenige inbreuk maakt van eene van deze Articulen zal  dezelve Quarantaine worden opgelegd als  het schip, waar mede zij communicatie gehouden hebben, en gevaar loopen van met met de dood getsraft te worden, ingeval hij trachte mogt van in een der havens van het eiland Walcheren binnen te loopen.

 

Artikel  7

 

De Brigade- Generaal Osten is gelast deze order aan de Visschers en Lootsenvan Veere en Arnemuiden bekend te maken in tegenwoordigheid  van derzelver Bestuur en de hand te houden tot het strikt uitvoeren  van de middelen die dezelve inhoud.

 

Den Generaal van de Divisie Oppersten Commandant  van het Camp van Walcheren

Get: Monnet

Voor overeenk: copie

Get: I: Osten

 

11 november 1804.

 

Er is een vissersschip no 9 in quarantaine gebracht met als piloot  capt. Castel Formel komende uit Sevilla in Spanje

Ik wacht verder orders af

Dit schip wordt bij Ford den Haak aan de ketting gelegd

 

Op 24 december 1804 komt er een “ verlossend” bericht dat het vissersschip ontslagen zal worden uit de “ quarantaine”

Niet duidelijk is wat er verder zal gebeuren zal  met de delinquenten – afgezien van de schade van het “aan de ketting leggen”

 

Extract  uit het Register der Resolutien van et Departementaal Bestuur van Zeeland

 

Den 17e December 1804.

 

Is gelezen eene Missive van het Staats Bewind der Bataafsche Republiek van den 4e dezer Maand ter geleide van en om Bericht en Consideratien op een Request van Petronella  de Nooijer Huisvrouw van Anthony Siereveld, Dina Marinusse de Nooijer  huisvrouw van Marinus Janse Schroevers , Lucretia Siereveld , huisvrouw van Karel  Lievense en Jannetje Schroevers huisvrouw van Blaas Blaasse  alle woonende te Arnemuiden en welkerse Mans zijn Eigenaars van en uitmakende De Equipage der Vissers Schuit genaamt de  Sturmpolder No 9, vaarende ter vischvangst van Arnemuiden  doch thans leggende onder Quarantaine op de Rheede  voor de Stadt Veere ter oorzaake van het binnenloodsen opden 8e November laatstleden van een al mede voor de gemelde  Stadt onder quarantaine  Zweedsch Schip  gekomen van Sivillien in Spanje  aan het Staats Bewind  gepresenteerd om daar by geallegueerde redenen verzogt hebbende dat zij supplianten de voorss Visseschuit als de eenige bron van hun bestaan uitmakend mogen behouden en weegens de overtreeding van de waarschouwingen van het Staats Bewind van den 13e Januarij en 11 October dezes Jaars het binnenlootsen van Zeescheepen

 

komende uit eenige Spaansche havens onder zekere bepaalingen verbiedende mogen worden verschoond en dat mitsdien de Resolutie dezer vergadering van den 10e November laatstleden niet moge ten executie gelegd.

Waarop is goedgevonden de finaale deliberatie aan te houden tot dat Deze Vergadering na de expiratie der quarantaine tijd van het Zweedsche Schip hiervoorengemeld genoegzaam zal zijn verzeekerd van de staat der gezondheid van de Equipagie  van het gemelde schip en oft op het zelve ook eenikge besmetting is geweest. Dog is dien onverminderd by verdere delberatie goedgevonden en verstaan het gemeente Bestuur van Arnemuiden aan te schrijven en te gelasten gelijk geschied bij dezen om in middels en hangende de deliberatien van het Staatsbewind  over het  voorss: Request de bij Resolutie dezzer vergadering van den 10e Novemer laatsleden op geende der bovengemelde waarschouwingen aan hun gegeven last om de voorss : Visch Schuit ten behoeve van den Armen van Arnemuiden te verkopen  met ter executie te doen leggen.

 

Handtekening.

 

Veere le 3 Nivose an 13

 

Lemarchand  etc

 

24 december 2004

 

A Messieurs la membre composant l ‘ administration municipal de la ville d’ Arnemuide

 

Messieurs

 

Je vous envoy par order du General Monnet le Bateau Pecheur le numero 9 et les hommes  qi si trouvons si tot quis sera arrivee a sa destination je vous a vore desposition ; et vous prie de instruire le President du  departement

 

Handtekening.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departemental Betsuur van Zeeland.

24e December 1804.

 

Geligeerd en aangesteld tot Lid van het Gemeente Bestuur en Rechtbank van Arnemuiden

 

Ary van Egem.

 

Handtekening.

 

Het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

Aan Het gemeente  Bestuur van Arnemuiden.

 

Er worden gedrukte exemplaren gezonden tot den Opheve  van eenen dubbelen Hondersten en Tweehonderdsten Penning over de Landen, Huizen, Tienden &c en andere extraordinaire Middelen, breeder daar by vermeld geconsenteerd voor den Jaare 1805.

 

Extract uit het Register van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

N.B. Niet toe te laten binnen dit departement eenige Franschen behoorende tot de Militaire Conscriptie tenzij  zij van een behoorlijk paspoort zijn  voorzien, geviseerd door de Commandeerende Generaal der Fransche Troupes  in Zeeland,

 

Alle Franschen die zich sedert 3 jaren binnen hunne Jurisdictie bevinden, te gelasten, om, dien onverminderd , aan de Militaire Commandan t der Stad of naaste Plaats te bewyzen, dat zy geensints behoorden tot de Militaire Conscriptie.

 

Handtekening.

 

 

Extract uit het register van het Dep. Bestuur van Zeeland.

 

Alle Gemeente besturen van Zeeland

Middelburg Zierikzee Goes Tholen Vlissingen Veere smalsteden Arnemuiden  Brouwershaven St.Maartensdijk, Cortgene en Sommelsdijk

Het gaat over de Cohieren van het familiegeld over het  jaar 1803: verder het Ampt, Dienstboden Karos, Wagen en Paarde Geld over het jaar 1804 op den gewoonen Voet en wijze naar behooren te dresseeren met in achtneeming van het 1/10  verhooging op het Dienstboden Karos wagen en Paardegeld conform de Publicatie van het Staats Bewind van den 26e Meij 1803

 

Etc Handtekening

 

Missive den Januarij 1805

 

De commissie vande defensie uit het departementaal bestuur van Zeeland

 

Aan het Gemeente bestuur van Arnemuiden.

 

Wij zende hier quitantie voor de declaratie van wagenvragten voor de Bataafsche Troupes met verzoek om dezelve ten spoedigsten bij de ondergetekende te laten ontvangen

 

Handtekening : Luteijn

 

 

Extract uit het Register der Besluiten van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek

 

Donderdag, den 3 January 1805.

 

Wat moet er gebeuren omtrent het onderhoud van Kinderen, welke onvermogende Militairen na of achterlaten..

Zie het 6.Art. van het Reglement op de alimentatie der Kinderen door Militairen nagelaten  bij publicatie van 3 Juny 1803, “ de magt is gereserveerd om in alle onvoorziene, of in dit Reglement niet duidelyk genoeg bepaalde gevallen, overeenkomstig de bepaalingen in het zelve vervat, te beslissen:”

 

Is, by nadere explicatie besloten dat Kinderen van onvermogende Militaire Ouders, welke door het Gemeente Bestuur der Plaats, daar het Corps waar in de Vader dienst doet, in guarnisoen ligt, geheel of gedeeltelyk worden onderhouden, niet langer ten laste van zoodanige Gemeente zullen blyven, zoo dra het Corps naar elders in guarnisoen word verlegd, maar met het zelve zullen moeten medegenomen, of, des noods, naar de Plaats van het guarnisoen kunnen verzonden worden, mits de Vader in staat zy het guarnisoen van zyn Corps  te volgen, of derwaards getransporteerd te kunnen worden

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

De Markt-of Veerschippers die varen via afgelegen Veeren op Holland  enz  mogen tot gerief van de reizenden Bier  en Sterke Dranken tappen. Wijn en andere dranken zijn daarvan uitgesloten.

 

Extract uit het Register van het dep. Bestuur etc.

 

Het gaat over een request van Petronella de Nooijer huisvrouw van Antthony Siereveld  en eenige andere alle wonende te Arnemuiden, en welken Mans zijn Visschers Eigenaars van uitmakende  de Equipage van de Visschers-schuit De Sturmpolder no 9, varende ter Vischvangst van gemelde Plaats, daar bij hebbende te kennen gegeven, hoe en bij welke gelegenheid door de Equipage van gemelde Vischschuit, een Zweedsch Koopvaardij Schip in nood zijnde  en komende  van Sevillien in Spanje in het Veergat was binnen gelootst en voorts om geallegueerde redenen hebbende verzogt te mogen worden ontheven van de Poenaliteit bij de Waarschouwingen van het Staats-Bewind van den 13e January en 11 October 1804 op het binnenlootsen van Schepen komende uit Spaansche Havens, onder eenige bepalingen vastestel; en dat mitsdien de Resolutie van dat Bestuur van den 10e November laatsleden op grond der voorss waarschuwingen de verkoop der voorss Schuit ten behoeve van den Armen bevelende  niet mogt worden ter executie gelegd.

Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan op grond van het gemelde Besluit bij alteratie der Resolutie dezer Vergadering van den 17e December 1804 het gemeente Bestuur van Arnemuiden aan te schrijven en te gelasten zo als geschied bij dezen om conform het 1e Lid der Resolutie dezer Vergadering van den 10e November laatsleden naar aanleiding der Waarschouwingen van het Staats Bewind van den 13e Januay en 11e October des afgelopen jaars, de bovengemelde Visch Schuit de Sturmpolder No 9 ter oorzaak van het binnenlootsen op den 8e November jongstleden van een Zweedsch Schip , gekomen van Sevillien in Spanje ten behoeve van den Armen van Arnemuiden te verkopen.

 

 

Extract  uit het Register

 

Alle Marktschippers , varende van hunnen Haventjes, ter zake van het opentlyk of besloten handel dryven in eenige Impost subjecte Specien moeten beedigd worden

 

Extract uit het Register etc.

 

Den 4e February 1805

 

Het betreft de kosten der locaalen voor de Battaillons-Provoosten, en andere daar toe behoornde administratien van de Gewapende Burgermacht. Alle kosten hieromtrent dienen over alle gemeenten te worden “overgeslagen”.

Voor Arnemuiden, de Somma van Zes en Veertig Guldens Negen Stuivers en Vier Penningen.

Dit bedrag moet binnen 3 maanden voldaan worden ten Comptoire Generaal van dit Bestuur tegen “kwitantie” van den Ontvanger Generaal Jan van de Kruysse.

 

’ s-Gravenhage den 16 Februar 1805.

 

Aan het Gemeente bestuur van Arnemuiden.

 

Het zal Ul: zeker onbekend zijn dat er zedert langen tijd op’t Bureau van Oorlog een Consent van betaling legt ten bedrage ? groot pond 9 ?  welk moet geligt worden. Indien gil: verkiest dat ik het zelve voor U ligte en vervolgens daar voor bij den Raad van Financien ordonnantie van betaling vrage zo gelieft mij de hier nevens gevoegde model procuratie op een zegel van 6 stuivers is ’ t mogelijk Nationaal Zegel geschreven toe te zenden, dan zal ik het voor UL: invorderen

Saaijmans

Geemployeerde by ’t Departement van Oorlog .

 

Extract uit de Notulen van de Departementale Rekenkamer van Zeeland,

Donderdag den 28e Februarij 1805.

 

De gemeente Arnemuiden beschikte sind 1796 over een Oxtroij met betrekking tot de “ stadsrekeningen “ Deze werden wel “etr Camer “ gecontroleerd.

 

Den Haag den 11e Maart 1805

De Secretaris van Staat

Departement van Oorlog der

Bataafsche Republiek

 

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

 

Burgers !

 

Ik accuseer Ul bijde receptie van Uwe Missive van den 2e dezer, waarbij Gijl verzoekt geinformeerd te worden of Gij voor elk Consent dat door mij ten uwen behoeve wordt verleend, eene procuratie moet overmaken, teneinde hetzelve te poursuiveren, en daar voor betaling te bekomen.

Hoezeer ik mij niet kan inlaten met hetgeen den Burger Saaijmans klerk ten mijnen Burele dien aangaande aan Ul geschreven of aangeboden heeft, en hoezeer het ook geenzins  van mijne Competentie is, om Ul:  de wijze voor te schrijven op welke Gijl: U ter bekoming van voldoening uwer pretensie zult moeten gedragen. Zoo is het evenwel zeker, Burgers ! dat ieder geinteresseerde , in een bij het gouvernement aanhangige zaak gehouden is, om voor hret poursuiveren derzelve de nodige zorg te dragen. Hij kan echter daar toe, zo als van zelve spreekt, zodanige wijze verkiezen als hij zelf voor zijne belangen best geschikt zal oordelen, en het staat derhalven in deze geheel en alleen aan UL alle de middelen tot het incasseren der aan UL: geconsenteerde gelden bij de hand te nemen. Het is mij volkomen onverschillig op hoedanige wijze  zulks wordt geeffectueerd maar het is niettemin nodig dat door UL: op het afhalen van het door UL: aan mijn Departement gereed liggend Consent order gesteld worde

 

Pijman

 

Extract uit de Notulen van het Departement.

 

7 maart 1805.

 

Generaal Monnet zal a.s. zondag inspectie houden over de voerlieden, Paarden en wagens in de Maand Junij ten dienst der Artillerij in cas  van alarm of vijandelijken aanval gerequireerd.

Een lijst van opgegeven personen dient aanwezig te zijn.

 

Luteijn

 

Extract uit het Register  etc.

 

Rapport 19 November  1805: concept Huishoudelyk School-Reglement door het Departementaal Schoolbestuur benevens een Lyst van Schoolboeken welke tot onderwys der Jeugd in de Scholen over het algemeen zouden behooren te worden gebruikt.

Wordt geapprobeerd en voor gearresteerd gehouden.

Het School-Reglement wordt aan alle Gemeentebesturen toegestuurd met de bedoeling dat die zich daaraan zullen houden.

 

Accordeert met voorschr: Register

 

Zacharias Paspoort

 

 

28 maart 1805.

 

Het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan het Gemeente Bestuur van de Steede Arnemujiden.

 

Wij zenden Uw.L hier nevens eenige exemplaaren der Publicatie ten aanzien van

Een Ontwerp der Staatsregeling

Voor het Bataafsche Volk

Ter promulgatie en affixie

 

Extract uit de Notulen etc

 

28 maart1805.

 

Generaal Monnet klaagt over het slegt opkomen der Landlieden tot het ryden aan de Fortificatiewerken van dit Eiland. Hij dreigt met “andere “ maatregelen en wel van Militair bedwang.

Oplossing: dagvaarding van de “gevorderde” personen en bij verhindering zorgen 6 a 8 dagen van te voren voor plaatsvervangers .De Opzigter voor de Werken van Vlissingen en Rammekens is P.F. Schorer.

Bij “nalating” zal de Schout voor rekening van de nalatige  een ander in dienst nemen.

 

De schout is verantwoordelijk voor dit alles: en ook voor de verdere afwikkeling wat o.a. beloning betreft.

 

Luteijn

Amanuensis.

 

BELANGRIJK VOOR DE  TOENMALIGE GEMEENTEN IN VERBAND MET DE BRANDWEER

 

INTEKENING  IS MOGELIJK OP DE AANSCHAF VAN DRAAGBARE BRANDSPUITEN

 

EEN UITGEBREIDE PROSPECTUS MET GEBRUIKVOORSCHRIFTEN IN DIT

INVENTARISNUMMER TE RAADPLEGEN

 

 

 

EMPIRE  FRANCAIS

Au Quartier General a Middelbourg le 25 Germinal  an 13e 15 April 1805.

 

Le General de brigade Osten

L’un des Commandans de la Legion d’honneur

A Monsieur le President de la Municipalitee d’Armuyden

 

Er dienen Six(6) bateaux(schuiten) geleverd te worden om zich te begeven naar de Passage du Sloe  a la maree de cette nuit pour passer de l’autre cotee les troupes qui arriveront demain matin pour se rendre dans le Suid beveland

Je vous engage a mettre tout le zele  met alle nadruk onder deze omstandigheden

 

Idem le 4 Floreal an 13e 24 april 1805

 

 

Morgen de 5e Floreal zullen 300 hommess du 48e Regiment sortant du Sud beveland  se rendront naar het eiland Walcheren. Daarvoor weer 4 gevorderde  schuiten nodig die op tijd in het Sloe aanwezig dienen te zijn

 

Het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan

Het Gemeente bestuur van Arnemuiden

Extract uit het Register etc. Den 13e mey 1805.

Berigt van den Ontvanger van het Dienstboden-Karos-Wagen-en Paardegeld over de Stad Middelburg en Ressort, Aarnout de Warem, Jzn

Op de Cohieren van het Wagengeld niet behoeven te worden gebragt, maar van de betaling van het Middel van het Wagengeld moeten worden gebragt, en aan het Middel van het Wagengeld moeten vertstaan worden subject te zyn, de Wagentjes geheel van maaksel en voorkomen gelyk aan de ordinaire Boerewagens en slechts in grootte van dezelve onderscheiden, voor dezelve bezeten worden: 1. by Renteniers, of ook de zoodanige die geen Bouwmans bedrfyf exerceeren; en 2. by Landlieden, die, behalven een of meer eigentlyk gezegde Boerewagens, dusdanig kleiner Wagentje tot gemak van zich zelven of hunne Paarden houden, hetzy dat het zelve tot het ryden naar de Stad, of by enkele gelegenheden, tot het doen van kleine vrachten bij verkiezing gebruikt word.

 

Handtekening

 

Hierna volgt een PUBLICATIE  VAN HUN HOOG  MOGENDEN

Vertegenwoordigende  het

BATAAFSCH GEMEENEEBEST,

 

Wegens het houden van eenen Dank-, Boet- en Bede-dag, op den 24 Julij eerstkomende

Gearresteerd den 10 Junij 1805

De inhoud van de publikatie  kunt U in “ gezwollen”  taal aantreffen in de originele bron. Zie aldaar !

Ter Staatsdrukkerij 1805

 

In den Haag                Spreuk in vignet met de Oud-Vaderlandsche Leeuw

 

RES PARVAE CRESCUNT  CONCORDIA : EENDRACHT MAAKT MACHT

 

Extract uit het Register Resolutien der Resolutien etc.

 

17 Junij 1805

 

Enige onderscheidene stukken met betrekking tot de Visscherij op de Zeeuwsche Stroomen en Banken etc.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk:

4e Den Ontvanger van den Tol te Bath aan te schrijven en te gelasten gelijk geschied bij dezen om van de schippers der Vaartuigen door wien de Mosselen en Oesters naar Braband worden vervoerd, te vorderen een Gerechtelijke of ander bewijs , alvoorens hun te laten passeeren, dat zij zijn ingezetenen van Zeeland  en van welke plaats bepaaldelijk afvarende ten welken einde de regeeringen van zoodanige Plaatsen alwaar de Oester en Mosselvangst gedreeven word almede zullen worden aangeschreeven en gerecommandeerd gelijk geschiedt bij deze om hunne Ingezetenen die hedt voorss beroep exerceeren van zoodanig een bewijs bij form van declaratoir te voorzien.

5e De Regeeringen der Plaatsen binnen dit Departement alwaer de Oester en Mosselvangst gedreven word al verder aan te schrijven , gelijk geschied bij dezen , om te zorgen dat voor den 1e September van ieder jaar van Elk Ingezeten of Eigenaar en bezitter van een Vaartuig en van alle andere die de de Oester-of Mosselvangst verkiesen te exerceeren worde ingevorders eene Gulden voor het geheele Saisoen bij wijze  van recognitie aan den Lande, dat voor de voldoening dezer recognitie worde afgegeeven een behoorlijke Acte  . Het Montant der Somma voor den laatsten dag van de maand overgeboekt naar het Comptoir Generael  van dit Departement.

 

 

Extract uit het Register etc.

Den 8e Julij 1805.

 

Het betreft in het bijzonder het Middel der Huisschatting binnen de respective Steeden dat voortaan als een ’s Lands Middel zal worden aangemerkt door Thesaurier Generaal en Raaden  van Finantien aan het Staats Bewind  voorgedraagen.

Nu volgt integraal:

Extract uit het Register der Besluiten van het Staats Bewind der Bataafsche Republiek.

Vrijdag 26e April 1805.

“ Is gehoord het gerapporteerde door de Commissie van Finantien hebbende , ingevolge van en ter voldoening aan het Besluit Commissoriael van den 22e dezer No 15 geexamineerd

1e Eene Missive van Thesaurier Generaal  en Raaden van Finantien van den 21e Januarij ll no 15 ingekomen den 28e daar aan no 10  en houdende  verslag  van hetgeene door hen was verricht tot het bevorderen der aanzuivering van de Verpondingen op de Gebouwen in het Departement Zeeland  aldaar bekend  onder de naam van Huisschatting en even als in het Departement Holland door de Gemeente Bestuuren wordende ingevorders met bijvoeging van een concept van Voorwaarden op welke de invordering  der geelde Huisschatting als een ’s Lands Middel zou kunnen worden afgestaan, en aan den Lande overgegeven onder de bepalingen  daarbij ende bij de voorschreeve Missive breeder gedetailleerd; -- zijnde deze Missive den 4e dezer Maand No 45  op rapport van opgemem: Thesauriers en Raaden nevens het zelve weder in handen derzelve Commissie gesteld.

2e Het rapport van voorschreeve Thesaurier en Raaden van den 17e dezer  No 41 houdende ter voldoening aan het Besluit vanden 4e te vooren No 45 derzelver Consideratien zoo omtrent eenige bedenkingen gevallen op hunne eerstgemelde: voordragt wegens het veranderen der Zeeuwsche Huisschatting in een ’s Lands Middel als omtrent de aanzuivering der agterstallige Interessen etc

Waar op gedelibereerd zijnde is beslooten:

1e Te aprobeeren en arresteeren gelijk geschied bij deden; de Voorwaarden door meergedachte Thesaurier en Raaden bij derzelver eerstgemelde Missive  aan het Staats Bewind voorgedragen, opzichtelijk het veranderen der Huisschatting in het Departement  Zeeland in een’s Lands Middel , zoo en in dier voegen als hier na volgd geinsereerd.

Voorwaarden op welke de Invordering der Huisschatting in de voormalige Stemmende Steeden in Zeeland en in de Smal Steeden Arnemuiden en Brouwershaven als een ’ s Lands Middel zal worden afgestaan en aan den Lande overgegeeven zoo wel voor het toekomende als over voorige Jaaren over welke het voorschr: Middel nog moet worden ingevorderd of de redemtien aan den Lande verrekend.

 

Art. 1

 

Het Middel der Huisschatting zal over de Steede Arnemuiden, van den Jaare 1804 af aan en vervolgens gaaf aan den Lande worde afgestaan, zoo als het zelve met en over dat Jaar zal gehouden worden voor een s Lands Middel, en ingevorderd worden met recht van parate en reeele executie  zooals ’s Lands Middelen gewoonlijk worden ingevorderd en geexecuteerd.

 

Art. 2

 

De Steede Arnemuiden zal hebben en behouden de Administratie van het Middel der Huisschatting met alle de voordeelen daar aan verknogt, daarnder begreepen de aanstelling van een ontvanger  of Rentmeester, niettemin behoud het Land aan zich de faculteit om de geheele Administratie de aanstelling  van den Ontvanger daar onder begreepen aan zich te trekken bij aldien de Stad in gebreke blijft, aan het in deezen te neemen Besluit te voldoen.

 

Art. 3

 

De steede Arnemuiden of Thesaurieren der zelve zullen ter zaake van het Middel der Huisschatting comptabel zijn aan de Rekenkamer van Zeeland even als alle andere Rendanten van , s Lands Middelen.

 

Art. 4

 

Tegen het slot der Rekening zal de Steede Arnemuiden gehouden zijn even als de Rendanten van ’s Lands Middelen van tijde tot tijde  in mindering ten Comptoire  Generaal van Zeeland te furneeren en zullen deze furnissementen speciaal strekken in mindering van de Redemtie van 28 pond 13 schelling die de Steede Arnemuiden gehouden is aan den Lande wegens de redemtie van het Middel der Huisschatting te betalen; zullende dezze redemtie blijven in haar geheel enop den hier vooren gemelden Voet met dien verstande nogthans dat over den Jaar 1804 de geheele redemtie voor of bij het overbrengen der Rekening  ter Departementaale Rekenkamer in 1805 en zoo vervolgens jaarlijks die der volgende Jaaren geheel en volkomen zal moeten zijn aangezuiverd en betaald waarvan met productie van quitantie  van den Ontvanger Generaal bij het overbrengen der rekening ter gemelde kamer na behooren zal moeten blijken.

 

Art. 5

 

De Steede Arnemuiden zal bij de overbrenging van het Quohier der Huisschatting, zooals het zelve thans bestaat, in evenreedigheid der redemtie met het Gemeeneland, de Schade deelen, die, door eene vermindering van het voorschr: Quohier door afschrijvingen mogt veroorzaakt worden; daaren tegen zal door haar worden geprofiteerd met en nevens het gemeene Land in dezelfde evenreedigheid zoo wanneer door eene vermeerdering van het voorzegde Quohier eenige baten van het voorschr: Middel mogeten opkomen.

 

Art 6

 

De steede Arnemuiden zal de zelfde voor-en nadelen dragen als het Middel van Huisschatting door een ander Middel wordt vervangen.

 

De Regeering van Arnemuiden dient zich exact aan de regeling en voorwaarden te houden.

 

Handtekening

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Betsuur van Zeeland

 

Den 8e Julij 1805.

De Regeeringen van de steden/plaatsen waar Oester- en Mosselvangst wordt bedreven: Arnemuiden, Borssele Wemeldinge Yerseke ‘ Ford ter Bath Tholen St.Maartensdijk, Scherpenisse, Brouwershaven,Bommenede Bruinisse en Sirjansland.

Verlicht als die producten afzetten een navolgend Declaratir af te geven:

 

Schipper ........ of .......... heeft gekogt deszelfs lading Mosselen of Oesters van ......

Ingezdeeten van .................................................   blijvende in deszelfs geheel de resolutie dezer Vergadering van den 17e Junij laatstleden bij  aldien door de Ingezeetenen der voorn: Plaatsen zelve met hunne eige Vaartuigen de Oesters of Mosselen naar Braband worden v ervoerd.

Handtekening

 

Extract uit het Register: idem

 

Den 11e July 1805

 

Van de kant van de Fransche Generaal Monnet, wordt geklaagd over het feit dat niettegenstaande de vorige aanschrijving onder voorwedsel van by de Ingezetenen tenplatten Lande te arbeiden, verscheide Deserteurs van het Fransche Grondgebied in de Eilanden van dit Departement ophouden.

Op het serieuste wordt gelast er zorg voor te dragen dat geen Franschen, behoorende tot de Militairen dienst te Water of te Lande en andere, onder hunne Gemeentens worden toegelaten tenzy dezelve zyn voorzien van een behoorlyk Paspoort, geviseert door de Fransche Generaal en Chef of de Militaire Commandant van het naast by zynde Guarnisoen. Zij, die geen Paspoort hebben moeten worden overgebracht naar het Hoofd-Quartier te Vlissingen.

Als daar niet behoorlijk de hand aan wordt gehouden, zullen “ strenge” maatregelen volgen.

 

Extract idem

Den 22e July 1805.

 

Alle besturen van steden en plaatsen binnen “ den Eilande van Walcheren en St. Joosland, te gelasten  op te treden – op zekere poenaliteiten tot den 15 September aanstaande --- het losloopen der Honden worde verboden.

 

Extract idem

 

Den 22e July 1805.

 

Ter bestrijding van het tekort op de gewoone Inkomsten van den Staat in het jaar 1804 en 180, alsmede tot vermindering  van den achterstand van vorige Jaaren, zullen worden opgebragt drie Termynen van de Buitengewoone Belasting naar evenredigheid der bezittingen of inkomsten.

Ook een waarschuwing provisioneel voor den vierden Termyn.

Er moet gezorgd worden voor een voldoende aantal exemplaren voor deze Waarschuwing

 

Extract idem

 

Den 29e Augustus 1805

 

Missive van de Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog der Bataafsche Republiek.

De levering van Brand en Licht aan de militaire Wachten weer gegund aan de aannemer Kolterman ??

 

De Gedeputeerde Leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

Den 17e Oct: 1805

 

Gelezen een Missive van President en Raaden der Stad Veere kenisgeving: geinformeerd dat zekere schaapherders Hond alle blijken van dolheid of razernij hebbende door het land loopt en mede op twee onderscheidene Plaatsen  de honden der Landlieden heeft gebeeten.

Ten strengste wordt verboden : het losloopen van honden.

 

Extract uit het Register der Resolutien

 

Den 17e October 1805

 

Dat de op handen zynde invoering van de Algemeene Belastingen van grote invloed zal zijn op de fondsen van Geestelijke Kantoren etz, waaruit de Predikanten der Hervormde Gemeenten worden betaald.

Ook nodig: de Commissarissen, Kerkmeesters of Kerkenraden der ereformeerde Gemeente op hunne Plaats zoo der Nederduitsche, als Fransche, Engelsche of Hoogduitsche te requireren een korte en tabellarische opgave van de staat hunner Gemeente op te geven en inte vullen. Ook opgave van de zielen van de diverse gemeenten.

 

Relatief  Wet en Raad

9 november 1805

 

Arnemuiden 6 November 1805.

 

Op bevel van Edel Agtbaare Regering hebbe in presentie van de selve het Corpus van Jasper Rosel beschouwt, en an het zelve Niets bevonden als Een contusie onder het Linker oog, de welke zo gesegt gevallen te zeijn een dag of wat voor zeijnen dodt, de Uursak zeijnes dodts perse is—gedagtlijk Een Art van Catalepses waardoor de Mann in het water gerakt jedog door het inswelgen van water Niet, maar door de Koude en Versteiving der Spiritui vitales  heft zeijn Geest  in de Andere werlt gesonden en hier zeijn Leven geEijndiget

 

Hier mede UEDel Agtbaaren

Heeren dienstwilligen

Dienaar

  1. Frederik Rilcke ??

Atestere als Chirurgijn.

 

Extract uit het Register etc

Den 18e November 1805.

 

Het korden van Oesters op de Bank van Yerseke etc verboden.

Het bevissen der voorss Banken te permitteren tot den 1e Februarij 1806 onder speciale bepalingen .

Tot een bepaalde maat en een “Visacte” tegen betaling van een achtste Rijksdaalder voor afgifte van de Acte en de afgifte van de Maat. Die maat moet worden voorzien van een Stedelijk Merk  onder het Jaartal , waarin dezelve aan den verzoeker zal worden afgegeeven.

De ondermaatse oesters zullen meteen overboord moeten worden geworpen teneinde het beschadigen en verminderen van den aanwas der Jonge Oesters zoo veel mogelijk voor te komen.

Bij overtreding zonder eenige Conniventie zullen verbeuren hun schuit en Viswant

 

Den 19e November 1805.

 

De Kerkenraad doet een opgave van de zielen die tot de gemeente behoren en geeft o.a aan wie lutheraan of gereformeerd zijn.

Het gemeentebestuur wordt dankgezegd dat er maatregelen getroffen worden ter bevordering van de goede zeden en een publicatie tegen het straat loopen vloeken tieren en schreeuwen vooral op ’s Heeren dag  Tot groot verdriet van de Kereknraad is de affiche van de Publicatie door onverlaten afgescheurd.

Bederf: meermalen werkt men op Zondag.

Den een maakt zijn Hoogaars klaar tegen ’s anderdaags, de ander maakt hem schoon, een ander deed wat anders . Althans meer dan eens heb ik midden op den dag meer dan 40 menschen openlijk in hunne vaartuigen zien werken.

Wilt U daar ook in voorzien !!

Dat het Gouvernement voortdurend laat zien alwat Godsdienst en deugd ademt te willen bevorderen

 

Ulieder Zeer Gehoorzame Dienaar

 

N: Van Rijssen.

 

Extract uit het Register van Staatsbesluiten van de Bataafsche Republiek.

Maandag den 9e December 1805.

 

Een zeer uitvoerige Ordonnantie voor de Waagmeesters of Wegers

 

Aan den Heer D.  Baars

Secretaris te Arnemuiden.

 

Mijnheer  !

 

De Heeren C: Serle S.Loeff en ik gisteren zijnde tot het formeeren van de bewuste concept ordonnantie voor der Weeskamers ten platten Lande—waartoe wij voornemens zijn aanstaande maandag een aanvang te maaken; zoo is ons daarbij voorgekomen: dat het niet ondienstig zoude zijn, maar teffens van zeer veel aanbelang ,emmers wat de hoofdzaken betreft, om eenigsints dienaangaande uit de reeds ingeleverde concepten geelucideert ten einde zo na mogelijk eene Lijn te trekken  Het is ter bereiking van dit oogmerk, dat wij de vrijheid neemen Uw Ed: op’ t vrindelijkst te verzoeken om ons voor een korten tijd met de inzage van desselvs concept te vereeren en ons alzoo met brenger dezer die wij daar toe expresselijk zenden jegens nevensgaande Recep is mede te geven,

Wy twyffelen geenzints aan Uw Ed: benevolentie in dezen gelyk wij UWED: van onze bereidvaardigheid in diergelijke off andere opzigten compleetlijk verzekeren . Inmiddels hebben wij de eer met alle agting te blijven

 

Mijn Heeren

UW Ed: dienstwillige Dienaar

Uit naam mijns mede Gecommitteerde

Handtekening

Middelburg 18 december 1805

Extract

 

Extract uit hert Register idem

 

Den 21e December 1805

 

Tot Lid van het gemeente Bestuur en Rechtbank van Arnemuiden met Nieuwerkerke en Mortiere te eligeeren en aan te stellen

 

Cornelis Kramer

 

Handtekening

 

Extract uit de Notulen van den Raad der Financien in het Departement Zeeland !

 

Zaterdag den 28e December 1805.

 

Is voorts gelezen eene Missive van den Secretaris van Staat  voor de Financien dezer Republiek geschreven in den Haag den 23e van de lopende maand en geleidende de ordonnantie op den import van den ronde maate:

 

Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan: Eerstelijk de Ontvanger van het middel der ronde  maat in de Steden Middelburg Zierfikzee Goes Tholen Vlissingen Veere mitsgaders de gaarders binnen Arnemuiden Cortgene Brouwershaven en St. Maartensdijk aan te schrijven en te gelasten gelijk geschied bij dezen

 

1e Dat niemand mag meeten voor een ander dan de beeedigde meeters daartoe door of van wegens de administratie der financien gequalificeerd of geadmitteerd—het hunnes inziens voor derzelver Stad of plaats vereist wodende getal Meters hetzij uit de tegenwoordige Stedelijke Meters ’ t zij uit andere geschikte persoonen tot het doen der Metingen Landmeeters aan te stellen en als zodanig te beeedigen met belofte dat zij exactelijk overeenkomstig de bepalingen zullen gedragen. En bij het aanvaarden van ee nieuwe partijvan de oude aan de gaarder eerst kennis zullen geven.

De meetlonen zullen exact moeten worden vastgesteld; er mogen geen geschenken worden aangenomen.

 

Extract uit de Notulen van den Raad der Financien in het Departement Zeeland !

Ga naar boven