Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1806

Zeeuws Archief /  Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

 

Inventarisnummer 57

 

Extract uit het Register der Resolutien van de Gedeputeerde Leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

Den 6e January 1806.

 

De Besturen van Middelburg, Zierikzee, Goes, Tholen, Vlissingen en Veere en ook de smalsteden en verder plaatsen, vanwaar naar andere Plaatsen, vaste  Beurt-of  Veerschepen, of Schuiten afvaren, passagiers vervoerende, aan te schrijven en te recommanderen, om: uiterlijk binnen de eerste zes maanden, zo mogelijk eerder met elkaar overeen te komen en vast te stellen de Vrachtloonen welke de Schippers of Veerlieden  voor het vervoeren van Passagiers zullen vermogen te vorderen.

Daarvan moet een gelegaliseerd afschrift der Ordre of Reglement >>aan den Raad van Finantien binnen dit Departement.

 

Daarvan uitgezonderd  zoodanige Ponten of Schuiten-Veeren die niet in die categorie vallen.

 

Extract uit de Notulen van den Raad der Financien  etc.

Donderdag den 16e Januarij 1806

 

Een resolutie van den secretaris van Staat voor de Financien van 30 december .l.l.

 

De Regeeringen der Steeden en Plaatsen alwaar zoutkeeten gelegen zijn almede met toezending van een Exemplaar der meergemelde resolutie van den Secretaris van Staat voor de Financien aan te schrijven en te verzoeken om ingevolge het 2e lid a de nodige zorg te willen dragen dat zolang  de nieuwe zoutmaten nog niet zullen zijn aangekomen met de oude maten op de respective plaatsen tot nu toe in gebruik zijnde geweest worden gemeten en den impost bij calculatie zoo na mogelijk berekenen en geheven  met verdere aanschrijving  om de nodige orderes te willen stellen niet alleen dat ingevalle de thans gewonen zoutmaten zijn Eigendommen van den Lande dezere ? bij dezen Raad worden ingezonden ( zodra de nieuwe zoutmaten zullen zijn gedistribueerd, maar ook dat de oude maten welke aan particulieren toebehooren tot verder gebruik onnut werden gemaakt

De voornoemde regeeringen op grond  van het 3e lid derzelve Resolutie te informeren dat zoodra de kopere of metaale maaten dienende tot leggers of slaapers zullen zijn ingekomendezelve tegen recepit door dezen Raad aan hun zullen worden uitgereikt onder bepaling evenwel dat dezelve altoos ten dienste van de ijkers of Meeters die de zelve nodig hebben zullen zijn.

 

Gaarne opgave van de personen die het meest geschikt zijn als ijkers van de zoutmaten met opgave van de beloningen  die moeten worden vastgesteld .

Deze zullen de voorgeschreven eed moeten afleggen.

 

Extract uit het Verbaal van het verhandelde bij den Secretaris van Staat voor de Finantien der Bataafsche Republiek

 

Maandag, den 30e December 1805.

 

Er is een Ordonantie op het heffen van de Impost op Zout binnen de Bataafsche Republiek

 

De Raden van Financien in de respective Departementen en het Landschap Drenthe worden aangeschreven met instructie van de Ontvangers en Gaarders van dit Middel:

Resumee:

Er mogen geen nieuwe Zoutziederijen , zonder toestemming van het Gouvernement worden opgericht.

Dat de Duplicaat-Billetten wegens de Uitslag uit de Zoutziederijen binnen de bepaalde tijd worden teruggebracht.

Geen Billetten tot Uitslag beneden de quantiteit van vier zakken Zout en van pekel van een Anker.

Geen aflevering toegestaan voor en na zonsopgang- of ondergang zonder voldoende reden

Geen Consent-Billetten tot Uitslag van ongeraffineerd Zout of Pekel aan geadmitteeerde Winkeliers noch aande Trafikanten of Fabrikanten  aan welke het gebruik van ongeraffineerd Zout voor hunne Trafieken is geaccordeerd uit de Zoutziederijen of Pakuizen en Bergplaatsen van de Zeehandelaren en Kooplieden te verleenen dan nadat hun alvorens zal zijn vertoond de origineele Acte van Admissie van den Raad van Financien of het Besluit van den Raadpensionaris bij den zoodanige verkregen.

 

Het is de bedoeling dat er er in de Bataafsche republiek uniforme zoutmaten en andere maten worden ingevoerd: dat is de wens van de Centrale Regering

 

Extract uit het Register der Resolutien van de Gedeputeerde leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Den 16e January 1806.

 

Het gaat om de eedaflegging van personen betrokken bij de Impost op de Zeep en Gemaal.

 

Geen onbevoegde Personen zal patent als Molenaar, Bakker of Meelverkoper worden afgegeven.

Als zich eenige Bakkeryen of Meelverkooperyen, in Tarwe- en Roggemeel, zich binnen de bepaalde Distantien van de KoornMolens mogten bevinden voor dit jaar bij overgangsmaatregel Patent.

Dit patent geldt niet en wordt niet verleend aan de zoodanige , welke als nu een bakkery of woning binnen de bepaalde distantie van de Koorn-Molens gelegen- zouden willen oprichten.

Om geen Consent aan de Koorn-Molenaars tot het malen van Mout voor de Branders en Brouwers te verleenen dan in cas van dringende noodzakelykheit , en met den bepaalden last  dat de Molenaar  van dat Consent uiterlyk  des anderen daags morgens aan den Ontvanger of Gaarder over de Plaats zal moeten kennis geven.

Om de Eeden by Artikel 7 en 16 der Ordonnantie voor den Impost op het Beestiaal voorgeschreven door de daar by vermelde Personen te doen afleggen en om daar van aan den Raad van Finantien kennis te geven..

 

Om de Eeden by Artikel 6, 18, 26 en 27 der Ordonnantie op het Middel van het Zout, voorgeschreven, door de daar by vermelde Personen te doen afleggen en daar van de aantekening op het Patent, zoodra de Patenten zyn uitgegeven of op het Besluit te doen stellen, en den Raad van Finantien van het geen door hun in dezen naar aanleiding der gemelde Artikelen is verrigt, kennis te geven. Etc.

 

Handschrift: Ontvangst van een kwitantie.

 

Ontvangen bij mij ondergeschrevenen met de administratie der Departementale huishoudelijke middelen en inkomsten van Zeeland gechargeert; van de  Regering der Stede Arnemuiden, de Somma van Vijv en Twintig Guldens zijnde zo veel de gemelde Regering wegens het contingent der Oester en Mosselvangers aldaar, schuldig is, over den termijn geexpireert den 30 September 1805; ingevolge en ter voldoening der resolutie van het Departementaal Bestuur van Zeeland van den 17e Juny l.l.

Middelburg den 24 Januarij 1806

Zegge 25 gulden                      Zacharias Paspoort.

 

Extract uit het Register der Resolutien van de Gedeputeerde Leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Den 31e January 1806.

 

De vereiste Patenten zullen, voor 1 april, worden gelicht van de Molenaars en hun knechts , Bakkers, Meelverkoopers, Grutters, Branders, Brouwers, Styfzelmakers, Vleeschhouwers, Spekslagers, Slagters, Beestensnyders en andere Neringdoende Ingezetenen of Trafikanten, welke gehouden zijn de Eed af te leggen aan de Ontvangers en Gaarders.

 

Extract uit het Register der Resolutien van de Gedeputeerde Leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Den 31e January  1806.

 

Het gaat relatief over het benoemen van gecommitteerdens uit de Gemeente tot het helpen beramen van Plaatselyke belastingen.

Zo mogelijk zal een opgave worden moeten gedaan of een dubbeltal van “min of meer geschikte personen”  Met een of meer van hen “zal in conferentie worden getreden “

 

Extract  uit het Register der Resolutien vande Gedeputeerde leden uit het Dep. Bestuur.

Van Zeeland

 

Den 31e January 1806

 

De Gemeentebesturen dienen zoveel mogelijk binnen 4 weken de ontwerpen of nieuwe Plans van Stedelyke of Plaatselyke Belastingen of Geldligtingen aan het Departementaal Bestuur ter Approbatie inzenden , aangezien de termyn om de oude Stedelyke of Plaatselyke belastingen nog voor 6 maanden gecontinueerd wordt om confusie te voorkomen. Spoedige invoering is strikt noodzakelijk. Bericht uiterlijk of voor 1 mei a.s.

De Plans welke zullen bevonden worden strydig te zijn met het Stelsel  der Algemeene Belastingen zullen vervangen moeten worden.

 

Extract uit  de Notulen van de Raad der Financien in het Departement Zeeland !

 

Vrijdag den 31e Januarij 1806

 

De Gemeentebesturen van Middelburg, Zierikzee, Goes , Tholen Vlissingen, Veere Arnemuiden Brouwershaven Cortgenen Sommelsdijk te verzoeken met de meeste spoed  over te gaan tot het dresseren der Quohieren van het Dienstbode Karos, Wagen en Paardegeld over het Saisoen van primo November 1804  tot Ultimo Oktober 1805 alsmede van het Amtgeld over den jare 1805 met verdere aanschrijving etc. Etc.

 

Het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan het gemeente bestuur van Arnemuiden

10e Februarij 1806

 

Extract uit het Register der Resolutien va het Departementaal bestuur van Zeeland.

 

Geconstateerd dat door het Gemeente Bestuur van Arnemuiden benoemd zijn Paulus de Meulmeester, Johannes Crucq, Pieter Adriaanse  en Jan Harthoorn  om als Gecommitteerden uit de gemeente met het evengemelde Gemeente bestuur te helpen beramen een nieuw plan van Plaatselijke Belastingen te Approberen gelijk geschied bij dezen.

 

Extract uit het Register der Resolutien etc

 

Den 17e February 1806.

 

Alle Eeden bij de invoering van de nieuwe Middelen opgelegd aan diverse fabrikanten en neringdoenden zullen gratis worden afgenomen zonder Leges, Jura of onder wat benaming het ook zoude mogen zijn.

 

De Raad der Financien in het Departement  Zeeland

Aan het gemeente bestuur van Arnemuiden.

Den 21e Februarij 1806.

 

Maandag den 17e Februarij 1806.

 

Is gelezen eene Missive van het Gemeente bestuur van Arnemuiden van den 15e dezer maand te kennen gevende etc

Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan

1e Het Gemeente bestuur van Arnemuiden te kennen te geven dat daar uit de voorschreve missive schijnt te blijken dat de Resolutie van dezen Raad in dato 28e December ll no2 door hun verkeerdelijk is geexpliceerd en ten executie gelegd aangezien bij de voorschreve resolutie alleen is bedoeld de aanstelling van die zoutmeters welke buiten alle betrekking met de Keten of Zoutzieders staande door de Regeringen bevorens wierden aangesteld ; terwijl bij het 17e Artikel der Ordonnantie van den Impost op de ronden maat aan de Zoutzieders gepermitteerd zijnde om het Zout uit hunne Keten af te leveren, door een daar toe bij hunlieden aan te wijzen expresselijk beeedigde bedienden te laten meten, de voornoemde zoutlieden tot het voordragen van zodanig een persoon bij Notificatie van den Raad in dato 30e December des afgelopen Jaars zijn opgeroepen, en dat derhalve van de Zoutfabrikeurs onder het ressort der Stede Arnemuiden van het voorschreve verlof willende profiteren, ook de vereischte opgave aan deze Vergadering hadden moeten doen, maar geenszins door het Gemeente Bestuur, de bedienden der Zoutzieders tot Meters  van het wit zout  te zijn aangesteld

 

II. Het Gemeente Bestuur van Arnemuiden voornoemd krachtens het hier voren ter nedergestelde aan te schrijven en te authoriseren om de bij hunnen misive gespecificeerde persoonen tot Meters van het grof of ongerafineerd zout aldaar in ’ s Lands dienst aan te stellen, en als zodanig te beeedigen  met verder aanschrijving om de zoutzieders welker fabrieken onder de Jurisdictie der voorschreven stad zijn gelegen te informeren dat bij aldien zij van het gemak willen blijven profiteren dat een hunner bedienden als Landsmeter worde geemploijeerd ;zij zich daar toe evenals door die in de overige districten van dit Departement is gedaan aan dezen Raad zullen behoren te addresseren—

 

Extract uit het Register der Resoluiien van het Dep. Bestuur etc.

 

24e February 1806.

 

1.Alle Advertentien namens de steden en gemeenten in de Staats-Courant te doen plaatsen.

2. om aan geene Logement- of Koffyhuishouders, herbergiers, Tappers en anderen, welke tot het zetten van gelagen kunnen worden geadmitteerd, ( voor zoo verre zy, tot dus verre gewoon waren, eenigerhande Couranten ten gerieve van die genen, welke hunne Huizen frequenteeren, na te houden, of zulks in het vervolg verkozen te doen,) Patent te verleenen etc.

3. Om by die genen, welke reeds door een verkregen Patent of Acte ,tot het zetten van gelagen zyn geregtigd, naauwkeurig te onderzoeken, of aan de bepaling in meergemelde Notificatie voorkomende , word voldaan; en om zorg te dragen dat by faute van dien, derzelver Patent of Ac te worde ingetrokken, en de nalatigen, an het regt van gelagen te zetten , worde verstoken.

 

Den Haag, den 21e February 1806.

 

De Secretaris van Staat voor de Financien.

 

Aan het Departementaal Bestuur van zeeland

 

Myne Heeren !

 

Een brief  van de bekwame secretaris van Staat voor de Financien Gogel.

 

Hij stelt vast dat niet op alle plaatsen in de Republiek de ordonnantie op het Regt van Patent wordt nageleefd, zoals wenselijk was en geeft aanwijzingen hoe het beter zou kunnen.

 

Extract uit de Notulen van de Commissie van Defensie, uit het departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Donderdag, den 13e Maart 1806.

 

Nodig is, een specifique opgave van de Personen, die in 1804, door de Opzichter P.F.schorer in hunne Gemeentens zyn gerequireerd tot het ryden aan de Fortificatien te Vlissingen.

 

Een Lyst van de Personen die deze diensten hebben volbracht, met vermelding van elken dag, waarop zij hebben gereden, met 1 of 2 paarden en een kar.

 

Den Raad der Finantien in het Departement Zeeland

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden..

 

28 maart 1806.

 

President en Raden der Steden Middelburg. Zzee Goes , Vlissingen, Vere en de gemeente bestuuren van Arnemuiden , Brouwershaven alsmede met toeznding  van een exemplaar dre door dezen gearresteerde concept-rekening te verzoeken binnen 8 weken de rekening van de Huisschatting van het eerst onverrekende jaar en die van het jaar 1804  daarbij  overleggende tevens  eene geauthiseerde copie van het cohier  zoo als zich dit over het eerstgemelde heeft bevonden  en als een bijlage en verificatoir bescheid  van de eerste en volgende rekeningen zal kunnen en moeten dienen.

 

Zo spoedig mogelijk dient te worden opgegeven het montant (bedrag) van het vorige jaar.

 

De Gedeputeerde Leden uit het Departemementaal Bestuur van zeeland.

Aan

Het gemeente Bestuur

Van

Arnemuiden.

Wij zenden aan Ul. Extract van de resolutien van 6 April 1806

Geen Exemplaren aangetroffen.

 

Middelburg 8 April 1806

Aan de Heer Corn. Dan. Baars

Secretaris van het Gemeente Bestuur

Te Arnemuiden.

 

Mijn Heer !

 

Gisteren eerst uit Holland teruggekomen zijnde vind ik Ued: brief van 22 maart ll waar uit zie dat ik voor mijn vertrek verzuimd heb, aan het Gemeente bestuur van Arnemuiden kennis te geven dat de Eigenaars der Zoutkeeten onder derzelver Jurisdictie gelegen ten alhier woonagtig reeds in mijn handen den Eed hadden afgelegt, denwelken volgens de ordonnantie daar op geemaneert vereischt word..

Ik neem de vrijheid Ued hier van bij deze kennis te geven ten einde  daarvan op de Patenten aantekening zoude kunnen geschieden ; Indien Ued: het noodig oordeelen mogt dat ik daar van aan het gemeente Bestuur zelve kennis gaf, verzoek ik zulks te mogen weten, wanneer ik mij daar van ten eersten acquiteren zal.

 

Extract uit het Register der Resolutien van de Gedeputeerde Leden uit het dep. Bestuur van Zeeland.

 

Er is een Libel verspreid met het opschrift: Oproepinge van het Bataafsche Volk en gedrukt voor rekening van de schrijfster Maria Aletta Hulshof, bevattende injurieuse uitdrukkingen tegen het Gouvernement van den Staat en verzelt met oproerige bedoelingen dus alomme by de Boekverkoopers worde opgehaald en wyders de noodige voorziening te doen, dat hetzelve Libel niet herdrukt, gedebiteert of gedistribueerd worde,  onder zoodanige poenaliteiten, als bevonden zal worden te behooren.

 

Extract uit de Notulen van de Commissie van defensie uit het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Donderdag den 11 April 1806.

 

In aanmerking genomen zijnde dat diverse Gemeente Bestuuren in dezen Eilande tot heden nalatig zijn gebleven in de toezending van de opgave der personen ten jare 1804 tot het rijden der fortificatien gerequireerd waar toe dezelve bij resolutie van den 13e Maart laatsleden zijn aangeschreven om daar aan binnen den tijd van 14 dagen te voldoen.

Is na deliberatie goegevonden en verstaan de nalatige Gemeente Bestuuren andermaal aan te schrijven met injunctie om binnen den tijd van agt dagen na den ontvangst dezer resolutie aan het gevorderde te optemporeren.

 

 

Extract uit de Notulen van dene Raad der Financien in het Departement Zeeland

 

Vrijdag den 25e April 1806.

 

Het gaat over de executie van eenige bepalingen m.b.t. de werkzaamheden van de Wijnroeijers, Peilers, Tellers en Proevers.

Zo spoedig mogelijk opgaven van :

De namen van alle personen hiermee “bezig” welke in ‘sLands dienst zijn overgenomen

Of deze personen uit hoofde van betaalde Recognitien of andere ongelden op het voortdurend genot van die bedieningen eenige aanspraak zoude kunnen worden gemaakt.

Wele tractementen, emolumenten of ander beneficien door hen in hun functie tot nu toe zijn genoten en welke vermindering daarin door de introductie der algemeene belastingen is teweeg gebracht.

Hoeveel personen er nodig zijn en welke tractementen zouden moeten worden toegelegd.

Als er meer zijn dan nodig; welke personen hebben de voorkeur.

Er wordt gerandeerd dat de gemelde personen dezelfde tractementen zullen genieten als vvoorheen.

 

Extract uit de Notulen zie boven

 

Vrijdag den 25e April 1806.

 

ER moet in iedere woonplaats een beedigd taxateur aangesteld worden om de tauxatien te doen van onroerende goedern behoorende tot Nalatenschapping aan de belasting op het recht van Successie subject.

 

Extract uit het register der Resolutien van het Departementaal Bestuur

 

5 Junij 1806.

Er voor zorgenn dat de Postillons aan de Veeren en Barrieres zo weinig mogelijk worden opgehouden en zo mogelijk “voorang” zouden krijgen

 

5 Junij Tot het houden van het Dood-Register voor het afgeven der Permissie-Billetten tot begraving der overledenen niet meer zal mogen worden gevorderd dan 10 stuivers.

 

Extract zie boven

12 Junij 1806.

Het gaat over de af te leggen Eeden bij artikel 5 en 16 der Ordonnantie op den Opheve van den Impost op de Inlandsche Koornbrandewijn, Jenever en Inlandsche Brandewijn van Wijn, gedisteleerde Wateren en fijne Likeuren.

Daarvan moet aantekening worden gemaakt op het Patent, zodra die zijn uitgegeven

 

Extract uit het Register der Resolutien van de Gedeputeerde Leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

12 Junij 1806.

 

Het schijnt dat men veel last heeft van loslopende honden. Er wordt met boeten gedreigd als dat niet voorkomen wordt.

 

N.B. Dit is de 2e publicatie die ik ben tegengekomen.

 

Extract zie boven

 

12 Junij 1806.

 

De Regtbanken der steden etc aan te schrijven: indien er verschil over de sterkte der verzonden wordende Dranken, als Inlandsche Koornbrandewijn, Jenever, Inlandsche Brandewijn, van Wijn, Gedisteleerde Wateren en fijne Likeuren, en over de waarde van de verzonden wordende Wijn, mogt ontstaan, als dan deskundige en neutrale Personen te benoemen, teneinde over dat verschil/geschil te beslissen.

 

Extract uit het register zie boven

 

19 Junij 1806.

 

Voor het eerst melding gemaakt van het aantreden Lodewijk Napoleon.

 

In de openbare gebeden: een formuliergebed:

Wij bidden voor Zijne Majesteit den Koning van Holland, onzen Souverain, voor Hare Majesteit de Koningin, en voor het verder Koninklijk Huis.

Er wordt gedreigd en gewaarschuwd t.a.v. predikanten zich in hun gebeden te onthouden van uitdrukkingen die de Regering van dit Land of de toestand in een minder gunstig dag licht zouden kunnen doen stellen.

Gelast met de meeste spoed dit aan de diverse godsdienstige instellingen ter kennis te geven.

 

Extract uit het Register zie boven .

 

Er zijn moeilijkheden met het invoeren van de nieuwe plaatselijke belastingen. De overgangssituatie mag niet te lang duren. Daarom wordt geboden haast te maken.

 

Extract uit het Register zie boven

 

30 Junij 1806.

 

Gezien de wens van koning Lodewijk Napoleon, die een hekel schijnt te hebben aan weidsche titels: wijziging;

Een eenvoudig Formulier Gebed:

Heere ! Behoed onzen Koning Lodewyk Napoleon, en verhoor ons ten dage dat wy U aanroepen !

Kunnende nogtans aan deze Bede door de onderscheidenen Christen Leeraren, deze of dergelyke uitbreiding gegeven worden:

Almagtig God! Wy bidden U voor Uwen knecht, onzen Koning Lodewyk Napoleon, door Uwe genadige beschikking geroepen tot het Bestuur va dit Koningrijk, geef dat Hy meer en meer toeneme in allerley dugden, dat Zyne regering van dezelve, haren schoonsten luister ontleene; dat Hy door dezelve geleid, de gevaarlyke aanlokzelen der ondeugden vermeide. – Op alle de Vyanden van den Staat zegenvier, en welgevallig in Uwe Oogen, eenmaal kome tot U, door Hem, die de Weg, de Waarheid en het Leven is, Jezus Christus Uwen Zoon, onzen Heere. Het zy zoo !

Deze inhoud wordt voorgeschreven enter kennisse gesteld

 

Extract uit het Register etc

 

13 Julij 1806

 

Als er “binnenlandse” schepen van Particulieren in ’ s Lands dienst tot bevrachting worden gebruikt, er zorg voor te dragen dat de betaling goed wordt geregeld.

Als basis: het aantal Lasten, waar op dezelve Schepen/vaartuigen voor het Binnenlands Lastgeld zijn geijkt

 

Extract uit de Notulen van de Raad der Financien in het Departement Zeeland

 

Donderdag den 24e Julij 1806.

 

Het gaat over de Ordonnantie op het Middel van het Patent op Neringen en bedrijven en ook op eenige Objecten van Weelde of Vermaak: het uitgeven van Patenten al lang verlopen en er een onoverzichtelijke situatie is ontstaan..

 

Goedgevonden: binnen 8 dagen opgave te doen van de datum van afloop van het patent zie boven: en de lijst van personen waar het over gaat

 

Extract Resolutien Departement Zeeland

 

28 Julij 1806.

 

De taxateurs van de belasting op het Regt van Successie zullen ook belast worden met het taxeren van de huizen voor de Personele belasting: de Huur te taxeren van de huizen die ingezetenen in eigendom hebben. Etc.

Daarbij behoort een Acte van Tauxatie.

De Regeringen wordt gelast de beedigde taxateurs, Schatters  of Schatsters tot het taxeren van Meubilaire Goederen bij de publieke Vendue te injungeren:

De berekening van de inboedel: om te komen tot een belasting op het Mobilair..

Geen vertraagde afgifte toegestaan.

Als er geen voldoende taxateurs aanwezig zijn in een gemeente, er voldoende te benoemen.

 

Aan Mijn Heer C.ornelis Dan. Baars

Secretaris te Arnemuiden

 

Middelburg den 28 Julij 1806

 

Mijn Heer

 

Tot herinnering is deze dienende als dat Ued: ten Comptoire van DE Mr IPW Pels als ontvanger van de Tienden alleen maar zal gelieve over te leggen Eene Verklaaring van de Tienden die getauxeerd worden, en op het slot van dezelve laate volgen, dat geene andere tienden bekend zijn etc.

 

Het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

 

7 Augustus 1806.

 

OP grond van een Missive van de Minister van Binnenlandsche Zaken: bericht: de vijand wil op eene hostile wijze ageren tegen de Visschers Lieden van dit Rijk; waar door wederom een aantal Menschen hoezeer door Middel der Vischvangst slegts het sober brood voor zich en hunne huisgezinnen trachtende te winnen, de ongelukkige slagtoffers zouden kunnen worden van deze onedelmoedige handelwijze indien daartegens van deze zijde niet zoo veel mogelijk behoedmiddelen worden aangewend en voorzieningen gedaan,- voorts verzoekende etc

De Regeringen van de steden etc van Zeeland aan te schrijven en te recommanderen om de vissers uitdrukkelijk te gelasten om die Vischvangst niet dan met de meeste behoedzaamheid uit te oefenen en zich mitsdien niet zoo verre met dezelver Vaartuigen van de Kusten in volle Zee te verwijderen dat zijlieden door den Vijand afgesneden en genomen zouden kunnen worden, alsmede om op het zien van vijandelijke scheepen zich dadelijk te retireeren en in veiligheid te stellen, voorts de meergemelde Visschers Lieden al mede onder den aandacht te brengen en te waarschouwen dat zoo door de seinwachters langs de kusten  als andersints nauwkeurig gelet en daar van ter behoorlijke Plaatse rapport zal worden gedaan wie van gemelde Visschers aan bovengemelden Last alsdan niet zal voldoen en dat bij ontstentenis van dien zij mogten genomen worden zij niet alleen onder de gewoone uitwisseling van krijgsgevangen niet zullen worden begrepen, maar integendeel in ’ s vijands handen gelaten en ook gevaar zullen lopen van ondersuspicie te vallen andere dan welgezinde bedoelingen omtrent dit Land te hebben.

 

Middelburg den 14e Augustus1806

De Commissie van Defensie uit het departementaal Bestuur van Zeeland

Aan President en Raden der stad Arnemuiden.

 

Mijne Heeren !

 

Nadien wij vernomen hebben dat door de vissers van Uwe Stadt vaarende niet even naauwkeurig geobserveerd worden de orders welke in de aanschrijving van het Departementaal Bestuur van den  iderer leggen opgesloten, vinden wij ons verplicht uwe nader aan te maanen, om hun hier over serieuselyk te onderhouden en ernstig onder het oog te brengen dat zy verplicht zijn daar aan zooveel mogelijk te voldoen ten einde niet geexponeerd te worden aan de gevolgen die zy door een ontijdig agterblijven of het niet observeren van het geen hun is aanbevolen zich zelven zouden kunnen veroorzaaken.

 

Extract uit het Register zie boven.

 

Den 21e Augustus 1806.

 

Op 25 augustus 1806 zal de verjaardag van Zijne Majesteit dcen Koning van Holland, gevierd worden.

Met aanschrijving dat op die dag door het uitsteken der Vlaggen, het spelen of luiden der Klokken, en door andere openbare vreugdbedrijven worde gevierd.

 

Extract uit het register enz.

 

Den 25e Augustus 1806.

 

Allen. Zowel regeringen als particuliere Persoonen zijn verplicht in verband met de perceptie der Huisschatting of verponding over te geven al de Leggers, Boeken, Registers, Cohieren, Zet-Maat-Omslag-enBoomboeken, of andre bescheiden, tot den opheve van de voorschr. ’s Lands Lasten specterende etc etc.

 

De Schoolopziener over het Tweede Schooldistrict  avn Zeeland  aan het Gemeente-Bestuur  te Arnemuijden.

 

Middelburg den 27 Augustus 1806.

 

De schoolopziener stelt 2 volgens hem vertrouwde personen voor het plaatselijk toezicht in zijn district ; : de predikant en de secretaris van Uw stad

 

  1. van Deinse

 

Aan dhr C.D. Baerts

Arnemuijden

 

29e Augustus.

 

Mijn Heer !

 

Daar de opzieners der Middelen bij aanhouden insisteren om de naamen der aangestelde Meters, Peilers, Proevers te mogen weeten, neeme ik de vrijheid bij UED op eene zoo spoedig mogelijke rescriptie  op ’s Raads Resolutie van den 25 April l.l. no 7 aan te dringen als waarmeede UED mij zeer verplichten zult.

 

De volgende brief volgt in extenso”

 

President en Scheepenen der Stad Vere

Aan

President en Raaden der Stad  Arnemuiden.

 

Alzoo wij kennis bekoomen hebben uit zeker adres door den Schouts van Cleverskerke aan Staate en Gecommitteerdens uits de Breede Geerfdens des Eilands Walcheren ingezonden en door dezelve in onze handen gesteld: Dat eenige ingezetenen an U Lieder Stad ten getalle van 6 a 7 persoonen zich onderstaan hadden om tegen den waarschuwing van het Departementaal Bestuur van den 14e Junij 1806 onder deen Jurisdictie van Cleverskerke te komen visschen met verboodenen vischtuigen en wel in de watergang sprinken en Dulven aldaar tegens de duidelijke letter van Hooggemelde Waarschouwing

Dat gemelden Schouts (schoon bij hem onbekend) zulks  ten ern stigste had verbooden en getracht dezelven van hun voorneemen te doen afzien daar in plaatze van daaraan te beantwoorden hem Schouts ten sterksten gebrutaliseerd en mets Dreigementen overlaaden hadden.

En daar zulks Daaden zijn welke niet mogen worden getollereerd verzoeken wij U Lieden om in den Uwen die maatregelen te willen neemen als welcke strekken konnen om zoodanige overtreedingen der Wet tegen te gaan, en U lieder Ingezetenen aan derzelver verplichting te houden.

Zo niet, dan zullen wij naar bevind maatregelen treffen

 

De Secretaris van het departementaal bestuur van Zeeland, Aan het Gemeente bestuur van Arnemuiden

 

Extract uit de Notulen van de Commissie van Defensie uit het Departementaal Bestuur etc.

 

22 September 1806.

Op aanvraag van de Fransche generaals requisitie van 82 Paarden en 41 Man tot het bedienen van de Artillerie Trein.

Het Platteland van Walcheren en Nieuw-en St.Joosland elk 2 paarden en een man tot bediening van het Veldgeschut binnen den Eilande van Walcheren.

 

De Gedeputeerde Leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan het Gemeente Bestuur en Rechtbank van Arnemuiden.

 

Wy zenden hier nevens aan UL. Eenige exemplaaren van de nevensgaande Notificatie ten fine van promulgatie en affixie, als naar gewoonte, alsmede onse resolutie van heden ten fine als daarbij vermeld.

 

Ter Ordonnantie van de Gedeputeerde leden voornoemd.

 

D.van der Horst.

 

Extract uit het Register van de Resolutien van de Gedeputeerde leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

Den 24 September 1806.

 

Alle Regeringen van Steden en Plaatsen te recommanderen serieuselijk om de vrijwillige recrutering voor ’s Lands Armee etc te bevorderen.

Desertie zoveel mogelijk tegen te gaan en eventuele deserteurs op te sporen en transporteren naar de naaste Militaire Hoofdwacht.

J. van den Houte.

 

Extract uit het Register der Resolutien van de Gedeputeerde Leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland.

Den 29e September 1806.

 

Er is sprake van de erectie eener Hoofd-Commissie tot de zaken der Verponding

Als Gecommitteerde in het Arrondissement van Middelburg, voor het Ressort van Middelburg is aangesteld: Jacobus Exrik, wonende te Middelburg.

Voor het Ressort Veere Jan Sweius Halffman, wonende te Veere.

 

Extract uit het Register der resolutien van de gedeputeerde leden uit het departementaal Bestuur van Zeeland.

Generaal Majoor du Rij de Collonel Ampt zijn benoemd tot Directeur en Onder-Directeur

Der Nationale Werving . Deze reizen rond om Jonge Lieden uit de Gods-Wees-Arm-en diergelijke Huizen te kunnen werven en om op de overbrenging der gevondene Deserteurs  en in den dienst genomene personen orders te stellen.

Verzoek om zoveel mogelijk assistentie te verlenen.

 

De gedeputeerde Leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan het gemeente bestuur en rechtbank van Arnemuiden.

Wy zenden hier nevens aan UL. Extract van onze Resolutien van heden, ten fine als daar by vermeld – In Middelburg den 2e October 1806.

 

De Gedeputeerden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

Aan het gemeente Bestuur van de Steede Arnemuiden.

De bedoeling is om het 5e Regiment Hollandsche Infanterij van Ligne, in de ontbrekende Manschappen aan te vullen.

Verder dat tot bediening an den Legertrain  de noodige Manschappen aan te vullen , mits de behandeling van Paarden gewoon zijnde, en geene Lighaams gebreken hebbende, aan te doen werven om naar Delft te worden opgezonden.

Het komt er op neer dat alle middelen bij der hand genomen en beproeft moeten worden om ’ s Lands Armee en den veldtrain van die Manschappen te voorzien, die dezelve ontbreken.

 

N.B. Er worden wanhopige pogingen ondernomen om jonge lieden voor ’s Lands Armee te werven. Er schijnt weinig animo te zijn

 

Extract uit het Register etc

 

16 October 1806

 

Nieuwe pogingen om het 5e Regiment van Ligne te completeren etc

Ingezetenen zonder lichaamsgebrek en geschikt op te wekken tot verdediging des Vaderlands vrijwillig op te komen.

De gemeenten moeten zoveel mogelijk de behulpzame hand bieden, en er zorg voor te dragen dat de aangeworven manschappen, die zich genegen tonen, naar de Stad Vlissingen te transporteren .

Verder een oproeping van Vrijwilligers  op de daadkrachtigste manier, ook voor Trainknechten en verzorging van Paarden voor de eerstvolgende veldtocht.

Vergoeding;  8 stuivers per dag en vrije Vivres . Bovendien bij aankomst in het Depot een Dukaat als premie.

De vrijwilligers moeten zich onmiddellijk naar delft beeven en zich vervoegen bij den Inspecteur en Chef van het Train-Battaillon Rittner.

 

Extract uit de Notulen van de Raad der Financien in het Departement Zeeland.

 

17 October 1806.

 

Beloning der Eijkers voor de Zoutmaten, en die der Zoutmeters:

 

Het eijken van een Schepel                           0 : 16 : 0

Van een halve                                                0 :   8 : 0

Kleindere maat                                             0  :  4  : 0

 

Voor het meten van hondert pond Zout

Ongeraffineerd uit Spanjen                            3 gulden

Item ongeraffineerd uit Frankrijk                   2 gulden: 10

Item geraffineerd voor binnenlandsche verzending

Idem

Idem voor buitenlandsche verzending            1 gulden 10

Eijkers der zoutmaten te Middelburg:

 

Quirijn de Gier

Cornelis  van Eeuwigh

Dirk Bos

Gerrit van Maasbergen en

Pieter Jobse Duivenee

 

Te Arnemuiden:

 

Jan Simonse .

Met last om zich zoo dra mogelijk tot het presteren van den Eed te wenden tot de Regeering van de voorschreven Plaatsen.

 

Er is ook 25 april j.l. informatie verzocht over de Wijnroeijers, Tellers, Proevers etc en alle de overige ambtenaren, waaronder meters

 

22 october 1806

 

Er wordt gewaarschuwd dat bij onvoldoende aanmelding van vrijwilligers voor ’ s Lands Armee, de kans groot is dat er concriptie: algemene dienstplicht wordt ingevoerd.

Het schijnt dat wat betreft “ de gestichten “ te weinig animo getoond wordt.

Dat is bijzonder jammer wegens de kritieke toestand van het Vaderlant.

Ook de “onafhankelijkheid” van het Vaderland staat zodoende op het spel.

 

23 October 1806.

 

De Raad der Financien in het Departement Zeeland.

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

Deze zijn niet te vinden.

 

De Schoolopziener over het Tweede Schooldistrict  van Zeeland

Aan

Het Gemeente-bestuur van Arnemuijden.

Middelburg den 20e October  1806.

 

Mijne Heeren !

 

De School te Arnemuiden is geplaatst in den Middelsten rang en de Sollicitanten die voorzien moeten zijn van Acten van den Derden of hoogeren rang – dat deze Klassificatie waarschijnlijk al spoedig zal gearresteerd zijn en er dus vrijelijk in de Advertentie  kan geplaatst worden : moetende de Sollicitanten voorzien zijn van eene Acte van den Derden Rang --  dat al verder de Advertentie moet behelzen eene naauwkeurige opgave van het tractement en de Emolumenten van elken Post en behalven in de Middelb. Courant ook in de Bijdragen van het Schoolwezen moet geplaatst worden ( waar ik om spoed te maken wat de Bijdragen betreft reeds zorg gedragen en den Commissaris tot de Zaken van het Lager Schoolwezen de noodige opgave gedaan heb, met verzoek om het berigt in het eertkomende Nommer te plaatsen.

Alsmede dat men voor de sollicitanten een behoorlijke tijd dient te laten tot ultimo November. Goed onderzoek naar examenresultaten en getuigenissen.

Echter: zo er een of  ander geschikte persoon gevonden kan worden om de school ad interim waar te nemen het belang der jeugd vordert van dezelve gebruik te maken en het onderwijs hem gedurende de Vacature aan te bevelen.

Graag antwoord hierop

 

Ant . van Deinse.

De gedeputeerde Leden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

Extract uit het Register der Resolutien van de Gedeputeerden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland.

 

27 October 1806.

 

Er is alleen volk nodig om met paarden om te gaan.

Het schijnt dat deels Kinderen, deels Landlopers, en bijna alle volkomen onkundig in het behandelen van Paarden waren.

 

Handtekening

 

J. Van den Houte

 

Het Departementaal Bestuur van zeeland

Extract van den 3e November 1806

 

Gedeserteerde Persoonen moeten van een behoorlijk signalement voorzien zijn en vervolgd door openbare publicatie met behulpzame hand van de Regeringen

 

Extract uit de Notulen van den Raad dre Financien in het Departement Zeeland.

 

Maandag den 3e November 1806.

 

Is gelezen eene Missive van het Gemeente Betsuur  van Arnemuiden in dato dezer verzoekende :

 

Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan de voorschreeve Missive Koijelij te stellen in handen van den Commissaris tot het werk der Verponding over het Arrondissement Veere I.S. Haffman ten einde op het daarin vervalle verzoek, zodanig reguard te slaan als hij zal vermeenen zo met ’S Lands belangens en het gerief van de Ingezetenen  der Stede Arnemuiden als naar aanleiding van het geen tot dien opzichte in et Departement Hollands plaats heeft te kunnen overeenbrengen.

Ten welken einde Extract dezes aan het  gemeente Bestuur van Arnemuden met ene Missive ter geleide als mede gelijk extract nevens de gemelde kopij aan de Commissais tot het werk der Verponding I:S:Haffman te Veerre tot informatie en naricht zal worden gedepecheerd zonder resumtie

Accordeert met voorschr; Notulen

J: Snouck Hurgronge

 

Extract uit de raad der Financien in het Departement Zeeland.

 

Vrijdag den 7e November 1806.

 

Is gelesen eene memorie van den Commissaris tot het werk der Verponding  over het mogte worden verstrekt omtot den ontvangst der voorschr: Anticipatie over die Stad, aldaar een on arrondissement Veere I.S. Haffman, de dato 6 der lopende maand , houdende informatie dat de menigvuldige werkzaamheden aan de invordering   den Anticipatie op de Verponding  de Anno 1806 verknogt  en de kortheid des tijds waarin zulks moet worden ter executie gelegd, het hem ondoenlijk maken  om zonder vertraging van het geheel  het versoek door het Gemeente Bestuur van Arnemuijden en faveur van derzelver Ingezetenen  bij Missive aan dezen Raad gedaan ten einde de nodige authorisatie op hem Commissaris mogte worden verstrekt om tot den ontvangst der voorschr: Anticipaie over die Stad aldaar een of meerder zitdagen te houden te kunnen inwilligen .

.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Zeeland

 

Den 10 November 1806.

 

Extra berichtgeving inzake de bevordering van het recruteren van vrijwilligers.

 

Extract uit het Register der Resolutie van het Departementaal Bestuur van Zeeland.

10 November 1806.

 

Over het aftreden van de zittende Leden in de Gemeetebesturen en dat de daartoe nodige nominaties nog niet zijn bekend

 

De Secretaris van den Raad Der Financien in het Departement Zeeland.

 

Mijne Heeren !!

 

Krachtens het besluit van den Minister van Financien in dato 30 Sep 1805 etc en de daarop volgende resolutie van den Raad  in dato 16 Jan: 1806 No 7 hebbe ik de eer Ued: hier nevens te doen toekomen en kopere Zoutmaat om door Ulieder als een legger  worden bewaard.waarna de IJkers de grootte der Zoutmaaten zullen moeten berekenen

 

Ik verzoek UL derhalven de nodige zorg te willen dragen dat dezelve ten allen tijde tendienste der IJkers gehouden worden endat de oude leggers in Ulieder plaats voor handen na den ontfangst dezes onbruikbaar gemaakt, of voor zo verre zij aan het gemeene land behoren aan de raad van Financien alhier worden toegezonden, terwijl ik de strijkstokken, zoodra die bij den Raad zullen zijn ingekomen, mede zal doen volgen, met verzoek om mij voor die beide stukken als dan eenen behoorlyke recepis toe te zenden.

Ik heb de eer met alle consideratie te zijn.

Ulieder DW Dienaer.

J.Snouck Hurgronje.

 

 

Extract uit de Notulen idem

10 november 1806.

 

Over het salaris der Zoutmeters:

 

Voor het meten van honderd pond Zout, ongeraffineerd uit Spanje                3 gulden

Item, ongeraffineerd uit Frankrijk                                                                    2 gulden: 10

Item, geraffineerd voor Binnenlandsche verzending                                        2 gulden: 10

Voor Binnenlandsche verzending                                                                     1 gulden : 10

 

 

Donderdag 13 November 1806

Voor 1 April 1807 dient ingezonden te worden de suppletoire Lijsten van die Patenten welke over het jaar 1806 zullen zijn verzocht en afgegeven.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal bestuur van Zeeland.

Den 17e November 1806.

 

Tot goedmaking der Huishoudelijke lasten hunner Gemeente, te mogen omslaan en invorderen, eene Hoofdelijke belasting, over de Ingezetenen.

Er wordt gelegenheid gegeven om bezwaren over die aanslag  mondeling ter kennis van die gemeente betsuren te brengen om op zoodanige klagten en doleantien het noodige regard te slaan, en in dezelve naar billijkheid te voorzien.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur

Den 17e November 1806

 

Na het eindigen van ieder jaar moeten de verkregen Patenten worden verwisseld of gehandhaafd met een verklaring dat alle de patenten welke in den Lare 1806 zijn uitgegeven worden gehouden voor vervallen met ultimo December aanstaande, uitgezonderd alleende zoodanige welke voor Beroepen, Neringen of Bedrijven, die in den loop van dit Jaar eerst begonnen, zijn afgegeven.

 

Handgeschreven stuk:

 

Middelburg den 25e November 1806

De Substituut Fiskaal over de Middelen te Lande

Ressort Middelburg

 

Aan de Raad der Stad Arnemuiden.

 

Mijne Heeren !

 

Teneinde te kunnen voldoen aan eene aanschrijving bij mij ontfangen aan de Advokaat Fiscaal over ded middelen te Land, in het Departement Zeeland

Verzoek: binnen 8 dagen een precise opgaaf uitg het Register der Patenten met vermelding der namen over :

Zoutzieders, zeepzieders en zeepmakers, korenmolenaars, knechts van de korenmolenaars, moutmolenaars, knechts van de moutmolenaars

Brood-Beschuit-koekenbakkers en Meelverkoopers van Tarwe en Roggemeel

Grutters, branders, brouwers, stijfselmakers, wijnkopers, tappers of neringen in wijn doende, branders of Distelateurs,  zeehandelaars en kooplieden naar buiten,

Vleeshouwers en Spekslagers, Slachters en Beetensnijders

 

Opgave of alle gepatenteerde Lieden de Eed hebben afgelegd volgens de  Ordonnantien op de Impost van het Zout de Zeep het gemaal de wijn de Inlandsche generver en Koren brandewijn en het beestiaal

 

De Schoolopziener over het tweede Schooldistrict van Zeeland

 

Aan het gemeentebestuur der Stede Arnemuijden

 

Middelburg den 18e Dec: 1806.

 

Mijne Heeren !

 

De Getuigschriften van Hermanus Hofman door UL. Mij met missive dato 13 l.l. toegezonden  komen mij alleszins voldoende voor. Wat Jacob Nijsen betreft hij heeft zich aangegedient om bij de aanstaande Vergadering der Departementale Schoolcommissie d.d. 24e dezer zich te laten examineren en ik twijfel niet of hij zal het vereischt Getuigenis bekomen. Indien het UL convenieert het nadere Examen te bepalen op Woensdag den 31e december des Voor- of namiddags zoo zulks mij dan  het best gelegen komen.

Ik zend de getuigenissen van H. Hofman hiernevens terug  en heb de eer met de meeste hoogachting mij te noemen,

 

Mijne Heeren

Uw dienstvaardige Dienaar.

 

  1. van Deinse.

 

Ontvangen van het Gemeente Bestuur van Arnemuyden zo veel het zelve ter somma van vijv Gulden wegens het contingent der Oester en Mosselvangers aldaar schuldig is, ingevolge en ter voldoening der Resolutie van het Departementaal Bestuur van Zeeland  van den 17e Juny 1805 no 17 over den termijn geexpireert ? den 30 September 1806.

 

Middelburg den 18 december 1806

 

Zacharis Paspoort.

 

Extract uit het Register der resolutien van de Gedeputeerde leden etc

 

22 December 1806

 

Kopij

 

Louis Napoleon door de Gratie Gods en de Constitutie des Koninkrijks Koning van Holland.

Wij hebben gedecreteerd en decreteren ’t geen volgt

 

Art. 1

 

Tot nadere  order zal geen schip uit de havens  van het rijk vertrekken, zonder van onzentwege van een speciale authorisatie daartoe voorzien te zijn, welke nogtans door ons niet zal worden verleend dan na dat zekerheid en cautie zal zijn gesteld dat de lading niet in eenige vijandelijke haven zal worden gelost de authorisatie tot vertrek zal door ons eigenhandig geteekend worden

 

Art. 2

 

Elk schip hetwelk in eenige haven van het rijk zal binnen loopen, zal dadelijk worden  aangehouden zonder te kunnen worden ontslagen dan op eene  speciale authorisatie van onzentwege door ons eigenhandig getekend.

 

Art. 3

 

Alle uitgaande en inkomende Visschersvaatuigen zullen voor derzelver vertrek en na derzelver aankomst; door de Officieren van Justitie en de Commisen der Convoyen en Licenten worden geexamineerd.

 

Art. 4

 

Geene Visschersvaartuigen zullen mogen vertrekken dan na dat alvoorens door de Schippers derzelve bij Eede belooft worde dat zij geene Vrijwillige verstandhouding hoegenaamd met eenig schip of vaartuig zullen houden en daar toe genoodzaakt wordende niet in gebreke zullen blijven daar van kennis te geven

 

Art. 5

 

De Directeuren en andere Geemploijeerden  der Posterijen zijn verantwoordelijk voor de Brieven uit Engeland komende of dernaar vertrekkende ; zij zullen dezelve onverwijld en onmiddellijk aan den Minister van Iustitie en Politie doen toekomen.

 

Art. 6.

 

Ministers zijn belast met de executie etc etc.

 

De Ondergeteekende Commandeerende ’s Konings Vaartuig te Veere

Aan de President en Raaden der Stad Arnemuyden.

 

Mijn Heeren !

 

Op verzoek eeniger Visschers zig heeden bij mij adreseerende tot verkrijging van Verlof om met hun onderhebende Vaartuige ter Verrigting van hun Bedrijf naar Zee te gaan, kan ik UWRd informeren, dat  zulks in allen deel kan toegelaaten worden mits  aan het Requisiet in Art: 4 van het Koninklijk Decreet van den 15e dec. l.l.bij Uw voldaan is  en allen zig met een Certificaat door Ulieder President en Secretaris geteekend ten Bewijze boovengemelde Eed bij Art: 4 geemaneerd  gepresteerd is; bij mij adresseeren .

 

Aan Boord Waterhond                                        Uw Lieder

Den 23 Dec: 1806                                               Dwillige Dienaar

Wardenburg ?

Command: der divisie bij Veere

 

Aan den Heer Baars

Secretaris te Arnemuyden

Mijn Heer en Vriend !

 

Heden in de Bijeenkomst van de Schoolcommissie  met mijnen Amtgenoot  over de Vacaturen sprekende herinnert mij ders ? aan Art. 16 der Verordeningen op de Examens bij ‘twelk bepaald wordt dat de Getuigenissen van den derden Rang alleengeregten ter Plaatsen gelegen binnenhet ressort der commissie van onderwijs voor welke het Examen is afgelegd. Ik meende dat op deze Wet  reeds eenige alteratie gemaakt was, maar wij zijn in onze pogingen hiertoe alsnog niet ......... Het spijt mij dus niet weinig dat Hofman in geen aanmerking altans voor als nog niet kan komen  en haast mij  U hiervan te berigten en hem zoo gij hem noch niet ontboden hebt. Te melden dat het Ex: vooreerst noch geen voortgang kan hebben.

 

  1. van Deinse

 

24 december 1806

 

De Schoolopziener over het tweede Schooldistrict

Van Zeeland.

 

 

Extract uit het register etc.

 

30 december 1806

 

Aan de vissers aan wie het is gepermitteerd om in geval zij door Wind of Weder verhinderd worden voor den avond uit zee terug te keeren zich des nachts in zee mogen ophouden met verdere last en recommandatie waakzaam te zijn en nogtans om te zorgen dat er van de permisie geen misbruik wordt gemaakt en dat geen verstandhouding met vijandelijke schepen plaatsvindt en dat de visscherslieden nogmaals serieuselijk voor oogen houden de poenaliteiten waar zij aan onderworpen zullen worden bij overtreding.

Ga naar boven