Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1807

Zeeuws Archief  Gemeente Arnemuiden Inventarisnummer 58

Maandag  den 22e December 1806

 

Extract uit het Register der besluiten van den Minister van Financien van ZIJNE MAJESTEIT  den KONING van HOLLAND.

 

Over paarden c.q. hengsten.

 

1e Dat de Hengsten, alleen en bij uitsluiting tot de Paarden-fokkerij geemploijeerd wordende , zonder ooit of immer op een andere wijze tot vermaak of plaisier te dienen, behooren te worden gerangschikt onder de tweede Klasse van de Tweede Begrooting van de Impost op de Paarden, en mitsdien aan den daarbij gemelden Impost van eene Gulden en tien Stuivers onderworpen.

 

2e Dat de Hengsten-Houder eigenaartig onder de Stal-Houders behoort, en dien tengevolge even als dezelve behoort gepatenteert te worden. En

 

3e Dat hoe zeer het Bedrijf van Hengsten-Rijder niet  uitdrukkelijk bij de Ordonnantie op het Middel der Patenten is genoemd, hetzelve echter in consideratie, dat voornoemd Bedrijf, bij het 8e Artikel dier Ordonnantie van het nemen van Patent niet speciaaal is uitgezonderd, toch van Patenten moeten voorzien zijn.

 

Handtekening

De Secretaris-Generaal

 

Canneman.

 

8 januari 1807

 

Extract uit de Notulen van de Raad der Financien   etc .

 

Binnen 8 dagen aan de Raad te doen toekomen nadere Lijsten van de over het jaar 1806 uigegeven Patenten met specificatie van de namen der Personen door wie bedrijven worden geemploijeerd.

Door de gemeenten wordt nauwelijks of in het geheel niet gevolg gegeven aan de oproep tot opgave van namen en beediging.

Dat geldt voor de Personen werkzaam in de Zeepindustrie , het gemaal het Beestiaal en het Zout, mits gaders  van de Inlandsche Koornbrandewijn etc en de Wijnen.

 

Cloetinge 9 Januarij 1807.

 

Edele Achtbare Heeren !!!.

 

Gelijk ik op het aangenaamst verrascht wierd door het vereerend bericht dat de beroeping tot eenen gewoonen Herder ende Leeraar in uwe vacante Gemeente door het Wel Ed. En Wel Eerwaarde Collegium Qualificatum  gehouden  7 januarij l.l. op mijnen geringen persoon die geene de minste waardigheid  bezitte  boven mijne Medebroeders ware uitgebragt met genoegzame eenparigheid van vrije en ongelimiteerde keurstemmen, zo vind ik niet minder getroffen   door uwe vriendelijke en opwekkende Missive met welke het U Ed Achtb; behaagd heeft mij te willen  vereeren, ik achte het geene geringe eer  voor mij, en he strekt mij tot een bijzonder genoegen dat UED: Achtb: niet alleen de beroeping op mij uitgebragt met Uwe hooge uitkering wel wilt bekragtigen, maar zelfs belangstelling in mijnen persoon en dienst wilt aan den dag leggen, waar voor ik Ued: Gr: Achtb: mijnen hartelijken dank betuigen moet; Ik heb, volgens den hier bijgevoegden brief aan het WelEd. & Wel Eerw: Collegium Qualificatum, deze gewigtige Zaak in ernstige overweging genomen, den Heere smeekende dat Hij mij Zijne wegen leere en leide in Zijne paden opdat ik een keuze moge doen in Zijne vreze  die U Ed Achtb: noch mij immer berouwe , gaarne evenwel  zoude ik  eens op Arnemuiden, waar ik tot nu toe vreemd ben, tegenwoordig zijn,  en neeme daar toe de vrijheid Ued. Achtb: voor te slaan eene visite met mijne waarde vrouw te mogen maken aanstaande Dingsdag( tegen 10 uuren ’s morgens opdat wij het genoegen smaaken  van het een en ander  nader te mogen onderricht worden; zullende ik dan de vrijheid gebruijken mij te ver vervoegen ten huize van de weled. Gestrenge Heer Baars, wanneer geene verhindering mogte plaats vinden, in welk geval ik vriendelijk verzoeke daarmede te mogen worden bekend gemaakt.

Ondertusschen verblijde ik mij dat Moses en Aaron in uwe Gemeente zo gelukkig hand aan hand gaan, dit kan niet anders dan de gelukkigste gevolgen hebben, want daar liefde woont gebied de Heer den Zegen en het leven tot in eeuwihgeid ; de Heer Geve Schijnsel op deeze vereenigde pogingen !Hij kroone Uwe Hooge Persoonen en aanzienlijke betrekkingen met Zijne Goedgunstigheden;

Zitte voor met Zijnen Geest in uwe vergaderingen; woone rijkelijk met Zijne Genade in Uwe harten en omringe Ued: Actbr: met de keure van Zijne zegeningen ! Met dezen wensch en bede, heb ik de eer met verschuldigden eerbied en Hoogachting mij te noemen.

 

Edele Achtbare Heeren !

 

Ued: Achtb: DW. Dienaar en Toegenegen Vriend

C. Van Eck V.D. M te Cloetinge

 

Cloetinge den 9 Jan 1807.

 

WelEd & weleerw: heeren Broeders, Leden van het Weled; en Weleerw: College  en Opzieners der Gemeente te Arnemuiden.

 

Niets kan meer onverwagt en treffende voor mij zijn dat uit den mond van Uwe Ed: U weleerw: Gecomm: en uit uwe verEerende Missive  de aangename en verrassende tijding te vernemen dat met genoegsame eenparigheid van vrije en ongelimiteerde keurstemmen Uwe keuze met de hartelijke toegenegenheid bepaald waren om mij als gewoon Herder en Leraar  in de Gem: van Arnem: te beroepen, Ik zegge Uweled welEerw hartelijk dank  Mijn Heeren Broed: voor de groote  eer aan mij onwaardige bewijzen en voor de plegtige bekendmaking van deze vereerende beroeping op mijn gering persoon uitgebragt, ik wensche  met deze gewigtige zaak voor den Heere, wiens dienstknegt ik ben gemoedelijk te werken en het onderwijs van Zijnen geest en alle nodige genade van hem te smeken, op dat ik Zijnen wil volgende  niet dan met blijken Zijne hooge goedkeuringe en met volle ruimte een keuze doen mag die meest tot heerlijkheid van Gods naam tot vrede voor mijn gemoed en tot heil van Sion uitloope.

 

Ik ben wel niet voornemens Ul lange op te houden Ued: verzoeke evenwel deze voor Ul: en mij zo gewigte zaak eenige tijd in ernstige overweging te mogen nemen en wensche wel gelegenheid te mogen vinden van met UwelEd: & WelEerw: eens mondeling confereerende mij van het een en ander nader te laten onderrigten ten welken einde ik aanst: dingsd: tegen 10 uuren voor den middag  uit Midd ? uwelE welErw gaarne eene bezoek met mijn waarde vrouw geven zoude Wanneer wij geene verhindering aanbragten in welk laatste geval wij vriendelijk verzoeken met eenige letteren van UwWel & en Weleerw: daarvan verwittigd te worden, ondertusschen beveel ik mij Ernstig Uwen Godvrugtige voorbede bij den Heere aan, terwijl mijn hart bid dat God UwEd:&WelEerw: Personen &betrekking lieflijk omhelzen alle Uwe Raadslagen in Zijne  ........aangevangen met Zijne hooge goedkeuring kroonen; en tot roem van vrije genade tot Sion stelle tot een lof op aarde.

Terwijl ik met verschuldigde Eerbied & ware hoogachting mij noeme  etc etc

 

Mijn Heer en Vriend !

 

Ingevolge belofte deel ik U bij dezen mede het antwoord van de Commissaris tot de zaken van het Lager Schoolwezen gister bij mij ontvangen. De Wet kan noch mag zijns oordeels verandering ondergaan, uit hoofde der nadeelige Gevolgen welke zulk een voorbeeld zou hebben; en hij raadt dus het presenteren van een Adres af als ’ t welk zeker een Declinatoir moet en zou bekomen; maar hij wijst een anderen weg aan, en wel dezen. Zoo Hofman bij de Commissie van Hollands Zuidelijk gedeelte zich aangeeft om een Examen voor den tweeden Rang af te leggen en daarin resisteert geregtigt hem de Acte van den tweeden Rang om overal te solliciteren en beroepen te worden.

Misschien strekken zijne kundigheden wel zoo ver en was het in dezen zoo alniet  met hem, als wel behoorde, men zou om Arnemuiden te helpen in dit geval niet ten strengste kunnen handelen in vertrouwen dat hij zich verder oefenen zou & zoo men derhalve Hoffman volstrekt begeert zou men hem hiertoe kunnen raden onder belofte datmen hem in de onkosten van het nader Examen zou tegemoet komen en op Vertooning der Acte van den tweede Rang zeker beroepen .

Deez raad behaagt mij zeer en zoo dezelve ook bij U: bijval vindt en t Bestuur en Kerkenraad langs dezen weg Hofman begeeren wil ik wel aan een  of ander Lid van de SchoolComm; in Zuid Holland over hem schrijven.

In afwachting en schriftelijk of mondeling antwoord ben ik met heilbeden

Uw dienstw: dienaar en Vriend

Ant. Van Deinse.

 

De Gedeputeerden  uit het Departementaal Bestuur van Zeeland

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

 

In verband met het feit dat naar het schijnt de luchtgesteldheid van ons gewest Zeeland nadelige invloed heeft op de gezondheid  van hen die daaraan ongewoon zijn  en dat de aanhoudende ziektes  en buitengewone sterfte onder de Troepes, het ten uitersten moeijlijk maakt, om door door het genoegsaam aanvoeren derzelve in de verdediging des lands, naar behooren te voorzien........ verdient het voorkeur van een Corps van inboorlingen>>> dus een Zeeuws Legioen.

In de oprichting daarvan liggen consequenties: ten aanzien van de bezoldiging; en is de veiligheid bij een vijandelijke aanval voldoende verzekerd.

Dat is aannemelijk omdat deze gemotiveerd zijn eigen huis en haard met de andere ingezetenen  te verdedigen.

Verzoek om met alle kracht pogingen te doen dit te bewerkstelligen

 

Middelburg 12 Januarij 1807

 

De Gedeputeerden voornoemd

 

F.Ermerins etc

 

Extract uit het Register der Resolutien van de Gedeputeerden uit het Departementaal Bestuur van Zeeland

Den 19 Januarij 1807.

 

Leiden heeft een vreselijke ramp getroffen. In het hele land worden hulpacties georganiseerd. Ook in Arnemuiden.

 

Extact uit het Register etc

 

Zonder toestemming van Zijne Majesteit mogen er geen transporten van buskruit of salpeter plaatsvinden.

19 Januarij 1807.

 

Extract uit het register  der Resolutien etc

26 Januarij 1807

Wordt gelast dat er geen publicaties worden geemaneerd die indruisen tegen de algemeene wetten van den lande.

 

De Gedeputeerden uit het Dpartementaal bestuur etc.

27 januarij 1807

 

Op  Februarij a.s. in verband met de oorlogstoestand  in Europa worden er op bevel van de Koning dankgebeden opgezonden  voor een gelukkige veldtocht ven broer Napoleon.

 

Extract uit het Register etc.

 

Verzoek  om eene accurate opgave van de namen en den ouderdom der gewezen Officieren van de Landmacht te doen, welke binnen de genoemde plaatsen hunne vaste woonplaats hebben gekozen. Met opgave van rang en kwaliteit van die Officieren.

 

Extract etc

 

2 februarij 1807

 

Het schijnt dat het met het oprichten van een Zeeuws legioen niet zo goed gaat.

 

Extract uit het Register der Resolutien etc.

 

Den 9 februarij 1807.

 

Een missive van den Minister van Justitie en Policie.

 

De tendens: de gemeentebesturen en rechtbanken etc. Zullen op den actuelen voet blijven continueren totdat een aanstaande organisatie zal hebben plaatsgevonden.

Dus geen periodiek aftreden etc.

 

Extract uit het Register etc.

Den 19 Februarij 1807.

 

Opgave verzocht van:

Worden er tot onderhoud van Gereformeerde Kerkgebouwen en Pastorij-huizen binnen hunne Gemeenten, plaatselijke belastingen geheven, in welke ook de Roomsch Catholijke Ingezetenen, of die tot  een ander Godsdienstig Genootschap behooren, verplicht zijn te contribueren.

Of de publieke inkomsten der Gemeenten bestemd tot onderstand der Armen, verdeeld worden onder alle de Inwoonders, geevenredigd, naar hunne behoeften, zonder acht te slaan op den Godsdienst, welke zij belijden.

 

Donderdag 19 Februarij 1807

Extract uit de Notulen van den Raad der Financien  etc.

Er is sprake van irregulariteiten en bezwaren m.b.t. tot de executie der ordonnantie op het recht van Patent op alle, Handel  Neringen en Beroepen, Bedrijven als mede eenige andere objecten van Weelde of Vermaak.

Patenten zijn niet bestemd geweest , o.a. door Vischleursters omdat hun namen niet bekend zijn.

Als de vrouwen gehuwd zijn moeten de verzoekschriften ondertekend worden door hun man.

 

Extract uit de Notulen van de Raad der Financien. Etc.

 

23 Februarij 1807.

Orders te stellen dat de Registers, Quohieren of andere Leggers van de Verpondingen en Grondlasten, welke bij eenige  Collegien of Personen berusten, dadelijk aan de Commissarissen tot het werk der Verponding worden overgebracht.

Ook verzamelboeken , volgens welke de invordering der Huisschattng pleegt te geschieden.

 

De gewezen Ontvangers der 100. en 200. Penningen, op de Landen, Boomgaarden, Huizen, Molens,Dijk-en Gorsettingen binnen dit departement .

Registers, Blaffaarden ?, Verzamel en alle andere boeken, waarvan zij zich te voren tot de perceptie der voorschreve belastingen hebben bediend. Ook aantekeningen moeten worden overgeleverd. Ook die van de in de Anticipatie gedane fournissementen te confronteren, en van de openstaande Posten een behoorlijke Lijst met de namen der Debiteuren, en de sommen door elk derzelve verschuldigd en niet of te weinig gefourneerd , op te maken en daarna dezelve Quohieren, Registers &c te restitueren; met verder authorisatie en specialen last, om na het formeren der voorschreven Lijst aan de Raad toe te zenden met vermelding van boetes etc

J. Snouck Hurgronje.

 

Extract uit de Notulen van den Raad der Financien in het Departement Zeeland.

 

Vrijdag den 27e Februarij 1807.

 

Is gelezen eene Missive van het Gemeente Bestuur van Arnemuyden d.d. 25e dezer daarbij verzoekende dat aan hen evenals aan de Regeringen der Steden en het Bestuur van Wissekerke in Noordbeveland een stel der Amsterdamsche Graanmaten mag worden toegezonden..

Niet ingewilligd: voor het construeren en ijken der Graanmaten moet Arnemuiden zich renvoijeren tot de leggers bij de Regeringen der Steden Middelburg of Vere berustende..

Accordeert met voorsz: Notulen:

J. Snouck Hurgronje.

 

Extract uit het Register etc.

 

Den 2 Maart 1807.

Recommandatie: als binnen de gemeenten brand of eenig extraordinair ongeval heeft plaats gehad, daarvan onverwijld, zowel aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, als aan het Departementaal Bestuur worde kennis gegeven met bijvoeging van de aanleiding en verder omstandigheden, tot zoodanig voorval betrekkelijk.

 

Aan het Achtbaar Gemeente Bestuur der Stede  Arnemuijden.

 

Mijne Heeren !

 

Grootelijks strekte het mij tot genoegen overtuigt te worden dat in deze dagen waarin eene verregaande godsdienstige onverschilligheid op veele plaatsen heerscht, in mijn dierbaar Nederland nog overheden gevonden worden die soo veel zij kunnen en moogen de belangen van de zuivere Hervormden Godsdienst zich aantrekken; zich als Voedsterheeren van Gods Kerk gedragen, en niet onverschillig zijn, welk een Leeraar den Kansel betreed.

Niet weinig invloed maakte het op mijn hart dat de beroeping voor het welEdel en WelEerw. Collegium Qualificatum der Hervormde Gemeente te Arnemuijden op mijn persoon uitgebragt UwelEerw: goedkeuring wegdraag; en zoo veele blijken van waare belangstelling in mijn overkomst tot Arnemuijden, in den briev waarmede ik vereerd werd doorstraalde.

Dit, mijne Heeren ! zette de roepstem, die ik hoorde, zeer veel kracht bij – de verzeekering van UwelEd: vriendschap; de toezegging van mij de behulpzaame hand, te zullen bieden in hte geen  tot algemeen Welvaaren der Gemeente zou kunnen strekken, deedt in de eerste dagen van overweeging bijna mijne wankelende keuze aan de zijde van Arnemuijden overslaan.

Dan, daar het Gemeente Bestuur te dezer plaatse, zich niet onverschillig omtrend mijn verblijve alhier betoonde, maar vriendelijk verzogt van hiet niet te scheiden; vinde ik mij, ook om reedenen in den briev aan het WelEdele en Welerw: Coll: Qualificatum opgegeeven verplicht voor de beroeping op mij uitgeragt beleevdelijk te bedanken- waarvan ik mij verplicht reekenen ook UweEE kennis te geven, niet twijffelende of elk uwer zal overreed zijn dat k niet lichtvaardig ben te werk gegaan, maar met bedaarden ernst de zaak overwoogen heb.

Na Gods dierbaarste zeegeningen over Uwe weleerw: in uwe persoone en gewichtige bedieningen te latenafgebeden noeme ik mij met waare hoogachting.

Sommelsdijk 6 maart 1807.

 

I.Montijn.

 

P.S. Verzoek/ Afrading om voor een tweede maal te beroepen.

 

Extract uit de Notulen van den Raad der Financien etc.

 

Vrijdag den 27e Maart 1807.

 

Over het gebruik der zoutmaten.

Er is l.l.3 november 1806 een kopere Zoutmaat als Legger toegezonden. Daarmee moet eenig en alleen het Zout worden gemeten dat dadelijk uit de Zoutziederijen wordt uitgeslagen, zonder de daaromtrend gemaakte bepalingen, tot kleinere quantiteiten, waarmede in deze Spetie door Winkeliers wordt gehandelt , te willen extenderen, hetgeen een daad van Politie zoude zijn, en dat mitsdien de onlangs verzondene kopere Zoutmaten alleen behooren te worden gebruikt, om naar dedzelve die Maten te Ijken, waarmede het Zout uit de Zoutziederijen wordt uitgeslagen.

 

Extract uit het Register van de gedeputeerde Leden etc.

 

Den 6e April 1807

 

De vissers te Arnemuiden woonachtig zijn niet gehouden of verplicht tot de betaling van den Vistol op den voet en wijze zooals die door den Rentmeester der Nationaale Domeinen voornoemd van hun schijne te worden gevorderd.

 

17 April 1807.

 

De Provisioneel aangestelde Commissaris tot het werk der verpondinge voor het Arrondissements Vere.

Aan

Het Gemeente Bestuur te Arnemuiden & Nieuwerkerke.

 

Mijn Heeren  !

 

Ik twijfel geensints of het Middelburgs dagblad zal tot Ul: kennis gebragt hebben de Provsioneele aanstellinge der respective Commissarissen binnen dit Eiland  in het Vak in het hoofd dezes  gemeld: waar bij wij tevens kennis gaven  & de Ingezetenen hebben getragt te Praevenieeren om te voldoen  aan het 15 &28  Art: der Publicatie & Ordonnantie op het middel der Verpondinge gearresteerd den 20 Januarij dezes jaars  en het is op die gronden dat Ik op last van den hoofdcommissie voor opgemelde vak vervat bij missive van dato 9 dezer Ul: moet uitnodigen voor eerst om aan mij te zenden eene accurate lijst der Transporten welke zedert 20 Januarij l.l.voor Ul: zijn gepasseerd en zulks onder genot van zodanig schrijfloon als door den Minister van Financien nader zal werden bepaald, en Ten tweeden om alle Eigenaren welke voortaan Transporten van vaste goederen voor UL zullen doen, dadelijk na dat de Transportbrief zal zijn afgegeven immers binnen den bepaalden tijd na mij te renvoijeren om het exhibitium op de origineele Acte te doen stellen & de simpele Copien daar van te overhandigen uit aanmerking dat in het vervolg geen Transport van eenig Perceel meer zal kunnen geschieden wanneer aan de laatste acte dat Exhibitium ontbrak.  Ik verlate mij op UL: welwillendeheid & teken met: agting.

 

Mijne Heeren !

De Commissaris voorsz:

J:S: Haffman

 

 

Extract uit het Register der Resolutien etc

 

Den 21 April 1807.

Missive van den Minister van Oorlog.

Onder veel Pruisische Krijgsgevangenen openbaart zich een ziekte van zorgelijke aard: hetzij in hospitalen of in bewaring.

Er moet gewaakt worden tegen verspreiding der ziekte.

Op alle mogelijke manieren dient de ziekte gestuit te worden. De gemeenten die het betreft worden verzocht de inspecteurs zoveel mogelijk behulpzaam te zijn.

 

Extract uit het Register etc.

 

Den 23 April 1807.

 

Veel Franse Conscrits ( dienstplichtigen) hebben zich onttrokken en zijn voortvluchtig vooral in Brabant : den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Rozendaal en Lommel.

Opsporing verzocht en overleveren aan de Franse autoriteiten.

Door de miltairen en bijzonder door de Gens d’ Armes alle assistentie te geven door het doen van patrouilles, visiteren der passen van Vreemdelingen.

Als er goede medewerking is zal men minder last hebben van de vexatien van de Franse Gendarmerie, met schending van het Hollansch Territoir.

 

Extract uit het Register der Resolutien

23 april 1807.

Over de rigtige overboeking der Eigendommen aan het Middel der Verponding subject op de nieuwe Kohieren; ook het Middel van het Klein-Zegel etc etc.

 

Het is de bedoeling dat jongelingen vanaf 18 jaar de Veterinaire school te Parijs bezoeken om later als veearts werkzaam te kunnen zijn

 

Empire Francais

Au Quartier general a West capelle

4 mei 1807

Le general de brigade Osten

Commandant la droite de Isle Walcheren

Monsieur le President de la Municipalite dÁrnemuyden

Jái l’honneur de vous prevenir que chargee par de general Monnet d’avoir un entretien avec les Pecheurs d’Arnemuyden.

Je vous invite en consequence a vouloir bien faire assembler les dites Pecheurs a la Municipalitee mercredi prochain  6 du courant a onze heure du matin heure a la quelle je serai a Arnemuden.

Je desire meme que vous nommez deux commissaires pour etre temoine de ceque je dirai aux pecheurs

 

8 mei 1807

Het Departementaal Bestuur van Zeeland aan het bestuur van Arnemuiden.

Met alle kracht ook vanuit de uitdrukkelijk wil van de koning te bevorderen het aanwerven voor het Zeeuwse Legioen.

Zal dat ooit gelukken ?

 

Vrijdag den 1e Meij 1807

 

Het gaat om een accurate lijst van de beeedigde Meters van de Ronde Maat door de Raad der Financien in het Departement Zeeland aan te stellen en ook bij overlijden het aamtal aan te vullen.

Salaris naar evenredigheid der verknogte ??/verrichte  werkzaamheden als billijk.

Het loon mag niet hoger zijn dan ½ stuiver per zak.

De meters moeten zelf de benodigde gereedschappen aanschaffen.

 

Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal bestuur van Zeeland.

Den 14 Mei 1907.

Te zorgen dat geen verhinderingen aan het transport van wapenrustingen Munitien of andere goederen zullen plaatsvinden.

 

De Land Drost in het Departement Zeeland

22 mei 1807.

Publicatie en affixie.

25 mei + 28 mei.

 

De Kwartier- Drost te Middelburg

Aan het gemeente Bestuur van Arnemuiden, Nieuwerkerke Mortiere

Over de broodzettingen

De plaatselijk verordeningen omtrent de qualiteyt en gewigt van het brood stiptelijk in acht genomen en kennisgeving daarvan. Geregelde zetting van het brood na evenredigheid van die van de steden.

Ook opgave gaarne van de Staat der Dijken, Wegen en bruggen,

 

3 juni 1807

 

Extract uit het Verbaal van het verhandelde bij de Land Drost in Dep. Zeeland.

De Landdrost moet kennis worden gegeven van storing der publieke rust en orde m.b.t. de algemeene veiligheid van het Rijk.

Het Dep. Gerechtshof , de Regt banken Procureur-Generaal Baljuw en Officieren van Justitie van aamkomst verblijf verrigtingen en vertrek van alle vreemdelingen en suspecte persoonen in kennis te stellen.

 

De Schoolopziener voor het 2e Schooldistrict van Zeeland

De getuigschriften van H.W. Hoogerheijde zijn overeenkomstig / conform de Wet voldoende en tegen den dag tot het Examen bepaald heb ik niets: alleen zal ik waarschijnlijk bij hetzelve niet kunnen assisteren;

Mag ik in dit geval iemand uwer verzoeken hetzelve af te nemen ? en tevens van den uitslag nog schriftelijk te berigt

Ik ben met alle achting

Mijne Heeren

Uw dienstwillige  Dienaar

Ant van Deinse.

 

 

4 Junij 1807

 

Extract zie boven

Verzuimd door diverse gemeenten aan hun verplichtingen te voldoen op het 32e Art der Ord. Op het binnenl Last-Water-Plaizier- en Passagegeld opgelegd, niet hebben voldaan

z.s.m. Lijsten der Vrachtloonen van Beurtschippers/ Veerlieden etc.

Informatie daaromtrent

Zijn er nog andere beurtschippers etc

Secretaris- Generaal

J. Snouck-Hurgronje

 

Heusden den   ………….. Juny 1807

 

Door een goede vriend gewezen op de post van schoolonderwijzer vacant.

Examen in ’t Hollandsch en Fransch afgelegt te Rotterdam.

Wil ook eventueel een Fransche Kostschool oprichten (aankweken)

Mogt men in Zeeland een 2e Examen daar stellen met de meeste lust daar aan onderwerpen.

Getuigschriften worden U toegezonden.

24 jaar oud geboren te Veere.

De verre afstand mijner zwakke moeder doet mij met des te meer lust naar die post dingen

M.I. Polderman.

Secondant dans la pension Francaise a Heusden.

 

Zaterdag 6 Junij 1807

 

Extract zie boven.

De Kwartier-Drosten , reg. Bestuur Regtb. Etc

Over directie over het Regt van Successie commissarissen tot het werk der verponding ontvangers Gaarders  Hoofd- en andere cherchers Priseerders van het Beestiaal den Commandeur vna de Kruispoon. Schippers van de Recherche Vaartuigen

Dat de Titulature van de Land-Drost door een elk en een iegelijk jegens hem te bezigen immers provisioneel en tot nader order zij

Mijn Heer de Land-Drost.

Secr-generaal

J. Snouck Hurgronje.

 

Mijn Heer !

Ik heb op de teruggaande concept waarschuwing geen andere bedenking dan deze of namelijk de in Arnemuiden woonende landlieden als Martijn Joosten en Harthoorn die hun vergaderde mest na dezelver eijgen landen vervoeren niet konden worden uitgezonderd ende permissie aan Thesauriers tot de vervoering moeten vraagen, ten einde alle verkeerde opvatting voor te komen, en teffens het voorgestelde oogmerk om de kwaade praktijk van Ingelse tegen te gaan met onderwerping aan UEd  gedagte noem ik mij waar agtich met Willem Aernout van Citters

Brakenburg 8 Junij 1807

 

Haarlem den 8e Junij 1807

 

M. van der Veen ziet af van zijn eerste voornemen als predikant ?

 

Den Commissaris tot het Werk der verpondinge.

Na de Publicatie van Zijne .Maj. En de nadere aanschrijving van de Hoofdcommissie gelast te requireren alle de kaarten van Polders, Plaatsen, Gemeenten Districten, die voorhanden zijn, aan mij over te zenden ten einde die aan de Hoofdcommissie te doen toekomen

Veere 9 Junij 1807

Den Commissaris J.S. Haffman

 

Extract zie boven

9 Junij 1807.

Lijst van Deserteurs  (122) van ’s Konings Armee

 

Extract zie boven

 

Min.van Binn. Zaken

 

 1. Op zoek naar de evenredigheid binnen diverse plaatsen tussen de populatie en de hoeveelheid armen.
 2. Hoeveel Armen op de onderscheidene plaatsen, de publieke of zoogenaamde heilige Geest Armen en hoeveel van ieder onderscheiden Kerkgenootschap.
 3. Welke armen zijn niet in staat te werken, welke wel; proportie.
 4. Hoe geschiedt de armenbedeeling?

Welke etablissementen van werkzaamheden + andere.

 1. Hoeveel kost het onderhoud van ieder arme in doorsnee in de diverse plaatsen ?
 2. De berekening van de hoeveelheid geld er in doorsnee in diverse plaatsen nodig is om een bepaald aantal armen te onderhouden.
 3. Hoe berekent men het doorgaande verlies ?

 

Aan het gemeentebestuur van Arnemuiden

Edele en Achtb. Heeren

Ds. J. van Heusden te Hilvarenbeek bedankt voor het beroep op hem uitgebracht.

13 Junij 1807

 

Extract zie boven.

17 Junij 1807.

 

 

Lodewijk Napoleon gedecreteerd en decreteren tot een goede administratie

Art 1 Land-Drosten zullen doen formeren van Registers in elke gemeente

 1. Getal der inwoners, ongehuwden, met of zonder Dienstboden, getrouwden met kinderen en Diensboden
 2. De Huur die Ongehuwden of Huisgezinnen betalen, hetzij zij dezelve afzonderlijk of te zamen in een Huis wonen.
 3. Het beroep van elke Ongehuwde, of Hoofd van het Huisgezin.
 4. De hoeveelheid Hoornbeesten Paarden Schapen bij een boerderij of aan het Hoofd toebehooren. Mitsgaders de quantiteit grond in weiland of bouwland
 5. Wat betaalt elke ongehuwde en Hoofd des Huisgezins in het Personeel in het Dienstbodengeld, Paardengeld, Hoorngeld en aan Patenten

 

Art. 2

 

Bij de Registers: het numero der Huizen of Woningen

 

Art. 3

Deze Registers zullen in den tijd van 2 maanden moeten worden voltooid.

 

Get. Lodewijk

Minister van Staat

W.F. Roell

Min. Secretaris van Staat

S. Dassevael

Wenckebach

 

Hierna volgen Elucidatien/nadere uitleggingen

 

Aan deWeled. Gestrenge Heer C.D. Baars secretaris

H.W. Hogerheyde wil het gemelde huis van gem. Calmijn huren omdat ik met den prijs van de huur der huizen te  Arnemuiden onbekend ben.

Na verschooninge verzocht te hebben.

19 Junij 1807.

 

20 Junij 1807.

Besluit van de Minister van Financien over de vaste goederen die bij Executie wegens achterstallige Verponding ( verkocht worden)

 

27 Junij Extract zie boven.

 

 1. De notarissen tot heden wettig benoemd worden in het vervolg door zijne Majesteit benoemd. Zij krijgen de titel Koninklijk notaris.

 

4 Julij 1807

Naamlijst der Deserteurs van de Garde en Armee des Konings.

Aantal van in totaal 94 deserteurs.

 

11 Julij 1807

Extract zie boven.

Aanhoudende klachten van de keizer over toelating /bescherming der Fransche Deserteurs en Concrits op de grenzen van dit Koninkrijk.

Er wordt geen ernst gemaakt met de opsporing en berechting.

Er moet steeds nauwer met het Fransche keizerrijk worden samengewerkt.

Deze intimidatie zal op den duur leiden tot inlijving in et Fransche Keizerrijk

 

Extract zie boven.

 

 1. Opsporen van vreemdelingen zonder beroep of woonplaats
 2. In het bijzonder m.b.t. Franse deserteurs en concrits

 

Deze aan de Franse autoriteiten overleveren.

De gemeentebesturen aan de grens moeten zich zich ten uiterste inspannen om dit decreet uit te voeren.

De militaire commandanten moeten alle mogelijk bijstand verlenen.

 

Extract uit het Register der Decreten en Besluiten van Zijne Majesteit den Koning van Holland.

Den 17den Julij 1807.

 

Bestemming der Gendarmerie

 1. handhaving der orde en de uitoefening der Wetten
 2. Veiligheid van de grenzen van het platteland, de groote wegen en de kusten.
 3. Bestaat uit 180 Brigades te Paard.
 4. De Kolonel-Generaal der Kavallerie is Inspecteur-Generaal der Gendarmerie
 5. De oude, niet gebrekkige Militairen van 25 tot ten hoogsten 40 jaren de lengte hebbende van ten minsten 5 voeten en 6 duimen met Paspoort als ewijs dat ze gediend hebben zullen tot de Gendarmes worden toegelaten Ze zullen moeten kunnen lezen en schrijven..
 6. Alle jonge Lieden oud 22 jaren en daar boven, ten hoogsten tot 30 jaar, zijnde sterk en van een goede constitutie, lang 5 voeten 6 duimen, begeerende dienst te nemen in de Gendarmerie, zullen moeten aantoonen van bekende, in het Koningrijk gedomiliceerde, en zich onbesproken gedragende Ouders geboren te zijn.
 7. Zij moeten mede kunnen lezen en schrijven.
 8. De Gendarmes moeten geworven worden uit Nationalen.Geen vreemdelingen worden toegelaten, tenzij onder genoegzame waarborg.
 9. .Na oprichting: leeftijd 25 jaar.- tot 40 jaar. Moet minstens 3 campagnes meegemaakt hebben of onbesproken gediend in vredetijd bij de cavalerie.

Certicaten van onbesproken gedrag. Kunnen lezen en schrijven. Lang: ten minste 5 voeten en 7 duimen.

 1. Soldij per jaar: De Kwartiermeester 600 gulden; de wachtmeesters Chef 150 gulden;
 2. Op Franse voet geequipeerd etc
 3. Werkzaamheden: Ronden doen op de groote wegen kruiswegen bijwegen en in den geheelen omtrek togten ritten en daarvan aantekeninge houden. Informatie inwinnen over misdadigers etc; boosdoeners opsporen; op heterdaad betrapten inrekenen; arrestatie van iedereen die met bebloed wapen wordt aangetroffen;De Oogst-en Boomschenders, gemaskerde Jagers  en gewapende Smokkelaars te vatten, als ze op heterdaad worden betrapt.; alle Benden , gauwdieven,Struikrovers Moordenaars vatten; zorgen voor vrij Vervoer van Levensmiddelen; de binnenlandsche handelaren beschermen; wakend oog op de bedelaars, Landloopers. De baljuwen zullen daartoe een lijst verstrekken.; Processen-Verbaal van alle lijken die gevonden worden; rapport van Brandstichtingen, inbraken Moorden en alle misdaden met sporen. Etc etc.

 

Extract zie boven.

18 Julij 1807.

Geen vrij transport aan Militairen die ofschoon ziek of gebreken hebbende niet buiten staat zijn te marcheren tenzij zij onderweg “instorten”

Zieken die daartoe buiten staat zijn, wel: met biljet dat door de Officieren van Gezondheid moeten worden geverifieerd.met opgave van ziekte of gebreken.

 

22 Julij 1807

Approbatie van de beroeping van Huibregt Willem Hoogerheyde tot Schoolonderwijzer, voorzanger en koster te Arnemuiden

 

Weer een lijst van gedeserteerde militairen met de krachtigste nadruk op opsporing en berechting.

 

Extract zie boven

Over de zoutmeters: de beedigde bedienden mogen niet meer meten dan 25 zakken.

Over grotere partijen alleen de beedigde  zoutmeters van in dit geval Arnemuiden en Middelburg. :: het middel van de ronde maat.

Er wordt voor de Ontvangers en Gaarders van het Middel op zout een Lijst van Meters aangelegd en tourbeurten en wie werkelijk in functie zijn. Op het Duplicaat-biljet de naam van de meter. Bij een vacature een voordracht in te zenden aan de Land-Drost.

 

Middelburg den 25 Julij 1807

 

De  Landdrost in het Departement Zeeland.

 

Het blijkt volgens een door de Landdrost ontvangen Missive van den Generaal Osten dat de aanwerving van Manschappen dagelijks verflaauwt en binnen kort geheel schijnt te zullen ophouden, indien door geene vernieuwede pogingen een ieder worde aangespoord om zich toch van geene dienst te onttrekken die in allen opzigt maar speciaal ten aanzien  van deszelfs inrigting en oogmerk zoo zeer een ieders aanbeveling en medewerking verdient.

De alleruiterste pogingen dienen te worden ondernomen aan de wens van Zijne Majesteit de Koning tegemoet te komen.

 

Extract uit het Verbaal zie boven.

 

Weer een naamlijst van Manschappen van ’s Konings Armee met signalementen die gedeserteerd zijn.

 

Extract uit het verbaal etc zie boven

 

27 Julij 1807.

 

Vrijstelling van het Patent wordt niet verleend dan aan werkelijk onvermogende Personen wier bedrijven het betalen van het Regt van Patent niet kan opbrengen en welke worden onderhouden of gealimenteerd.

De Regenten en administrateurs van Publieke Gestichten, Gods-of Armhuizen, Diaconieen of Armebezorgers die aanspraak kunnen bekomen op vrijdom of restitutie van ’s lands Belastingen krijgen een exemplaar van de betreffende Formulieren

De Inlandsche Fabrieken, Trafieken en bedrijven worden ervan op de hoogte gesteld dat tewerkstelling van de betreffende personen tot  “belastingfaciliteiten” etc zou kunnen leiden.

Moddermolens, Modderschuiten, en ander Vaartuigen van diverse plaatsen die vrijgesteld zijn van lastgeld “op eene Lijst te doen stellen”  en aan de Gaarder of Ontvanger van dit middel door te geven.

Die Vaartuigen zullen ingebrand worden met een bepaalde Letter, dat die vrijgesteld zijn voor het jaar 1807, en 1808 zal bestaan in de Letter V.

 

Middelburg den 28 Julij 1807.

 

De Landdrost.

Er zijn voorlopige tijdingen van een onlangs geslotenen Vrede. Dat geeft reden tot blijdschap.

Aanschrijving om op de meest solemnele wijze door het doen van opzettelijke dankzeggingen en het zingen van een Te Deum of andere Lofzangen op zondag den 2e Augustus  des Voordemiddags de verschuldigde hulde aan het Opperwezen openlijk te doen plaats hebben, onder affsmeking van den Zegen des Allerhoogste, zoo over het welgelukken van alle aan te wendene middelen, ter bekoming van eenen algemmenen Vrede.

De Landdrost

 1. van Doorn

 

Extract uit het Verbaal  zie boven.

Den 4e Augustus 1807.

Als de nummering van de Gebouwen nog niet is volbracht dient dit ogenblikkelijk et geschieden.

Deze nummering is ten dienst van het Middel van Verponding.

Bij oververven van eenig gebouw en bij reparatie dient het nummer weer duidelijk te worden aangebracht.. Onder verbeurte van een boete.

 

Maandag 27e Julij 1807.

De voerlieden en verhuurders van Paarden die belast zouden kunnen worden volgens de ordonnantie op het Paarden-Plaizier-en Land-Passage-Geld, van een Patent als Stalhouder moesten zijn voorzien en dat voorts een Logementhouder of Tapper, tevens Stalhouder en Voerman of verhuurder van Rijtuigen , deze Neringen niet als verwandt zoude mogen beschouwen, maar voor ieder derzelven een afzonderlijk Patent moeten nemen.

 

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Zaterdag den 8  Augustus 1807.

 

Het gaat over het feit dat Patentbelasting genoemd in de Ordonnantie op het Regt van Patent, ook gevorderd wordt van vreemde Mars- en Pakkendragers of Pakkendraagsters, hunne Waren langs  de Huizen ventende, op een zeer verkeerde wijze door Gemeentebesturen wordt toegepast en daardoor tot verkorting van ’s Rijks Inkomsten, en tot nadeel van vele Ingezeten etc.

De bovengenoemde lieden moeten werkelijk aantonen geassocieerden van eene gepatenteerden Mars- of Pakkendrager, of Pakkendraagster , vreemden Schaarslijper, Ketelboeter etc te zijn.

Ook knechts moeten aantonen dat zij bestendig en onaffscheidbaar hun meester vergezellen.

De Opzieners der Middelen te Lande binnen dit Departement moeten zeer waakzaam zijn of bovenstaande regels worden nageleefd en vreemde marskramers etc te visenteren.

 

Extract uit het Register der Besluiten van den Minister van Financien van Zijne Majesteit den Koning van Holland.

Maandag, den 27e Julij 1807.

 

Extract uit het Verbaal etc zie boven

 

12e Augustus 1807.

Weer een Naamlyst van Deserteurs.:29 stuks met korte levens  beschrijving.

 

Extract uit het Verbaal  zie boven

 

Vrijdag den 14e Augustus 1807.

Is, ten einde op het Feest van den 15 dezer, zoowel de Naamdag van Zijne Keizerlijke Majesrteit, den Grooten Napoleon, als de heugelijke gebeurtenis van den gelukkig geslotenen Vrede op het vaste Land, gepast en luisterrijk worden gevierd, besloten:

 

Er zalop den avond van die dag dienen te worden geillumineerd en de klokken bespeeld of geluid, te weten: des morgens van 8 tot 9 uren, des middags van 12 tot 1 uur , en des avonds van 6 tot 7 uren, en de Vlaggen van de Torens of andere publieke geouwen uitgestoken

 

De Schoolopzieners van het Tweede Schooldistrict van Zeeland.

Aan het Gemeente Bestuur der Stede Arnemuijden.

 

Mijne Heeren !

 

Overtuigd van Uwe welwillendheid om het verbeterd Schoolonderwijs te bevorderen, hebbe ik de eer UL bij dezen te proponeren om de schadelijke gewoonte van de kinders telken schooltijd met duiten of oortgens te laten betalen te doen vervangen door een wekelijksch Schoolgeld van b.v. 12 duiten voor kinders welke leeren spellen; 2 stuivers van zulken die lezen en schrjven en 3 stuivers die ook leeren rekenen- en wel te betalen niet op het einde maar vooraf in het begin der week telken Maandag morgen bij het eerste Schoolkomen

Het voordeel hiervan prijst zich bij het minste nadenken van zelfs aan: daardoor toch wordt de Schoolmeester niet alleen beter van het Schoolgeld verzekerd, maar de Ouders voor de verzoeking bewaard  om hunne kinders nu en dan tot het uitsparen van de duiten of om een kleinigheid te huis te laten blijven.

Ook zou het mij hoogst aangenaam zijn wanneer het Bestuur kon besluiten de School althans vooreerst van lees-en spelboeken te voorzien, welke de Schoolmeester telken Schooltijd zou kunnen omdeelen tot het gebruik en bij het eindigen der School weder opsamelen en bewaren. Dit spaart de ouders geld uit., maakt het onderwijs eenparig  en zou misschien niet hooger dan 3 Rijksdaalders bedragen.

Ik biede mij aan om de vereischte boeken tot de minste prijzen te bezorgen en lijve met de meeste achting.

Mijne Heeen ! Uw dienstvaardige Dienaar.

Middelb. 15 Aug. 1807.                Ant. Van Deinse

 

N.B. Dit  bovenstaande stuk  verdient  bijzondere aandacht !!

Wegens de didactische overwegingen.

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Dingsdag den 18 Augustus 1807.

 

De leverantie van Brand en Licht aan de Miltaire Wachten is mede door W. Van Rijn aangenomen.

 

Middelburg den 21 Augustus 1807.

 

De Land-Drost in het Departement Zeeland..

 

Op 2 september 1807 wordt Onzen Koning jarig.

Nodig: veelbehoorlijke vreugdebetooningen, maar ook eenen plegtigen Dank-en Bedestond. De inzet van de Koning wordt geprezen

Die Bidstond zal wezen op 2 september om 10 uur inde morgen.

Openbare Dankzegging, het zingen van Te Deum of andere Lofgezangen.

Alle hogere en lagere gezagsdragers dienen deze plechtigheid mee te maken.

Vlaggen moeten worden uitgestoken, de Carillons of klokken gehoord. Ook Saluutschoten; de gewapende Burgermachten zullen ook deelnemen.

 

Dingsdag den 1e September 1807.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Voor de casernering der Troupen moet in de gemeenten voldoende Logement en Stalling zijn: Gebouwen en Fournitures, gezond gesitueerd  en van goede qualiteit, zindelijk en zuiver tot conservatie van de gezondheid.

Aanwijzingen voor declaraties: per kwartaal.

 

 

J. Snouck Hurgronje.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Zaterdag den 5e September 1807.

 

Een lijst van 73 gedeserteerde Manschappen van ’s Konings Armee

 

J.Snouck Hurgronje

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Zaterdag den 5e September 1807.

 

J.Eerens en W.B. Kool, commissarissen tot het werk der Verponding in de Ressorten en Arrondissementen van Bergen op den Zoom en Heerenveen respective, als Gequalificeerden van wege den Koning tot de herziening over de rigtige aangeving van de ebouwen in de Dorpen, en ten platten Lande van dit Departement voor het  Middel

Der Verponding, hen in dezelve  qualiteit te erkennen en zoo nodig alle hulp en adsistentie in de uitoefening van hun Commissie te verlenen.

Vooral dat deze zonder hindernis in de gebouwen worden toegelaten.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Woensdag den  9e September 1807.

Als bepaalde personen Paspoorten mogten verlangen voor het buitenland: opgave of het over land of over zee gaat. Als het “over zee “ gaat, zal er een specifieke opgave moeten worden gedaan van de naam van het schip, van de Schipper, als van de Plaats vanwaar zij zullen vertrekken, met juiste aanwijzing tevens van de Plaats der destinatie.

J.Snuck Hurgronje.

 

Jan de Waardt Commissaris der Fournituren over Middelburg En ’t Platte Landt in den Eijlande Van Walcheren.

Aan ’t Gemeente Bestuur der Steeden Arnemuijden.

Meede Burgers.

 

Mijn Vriendelijk Verzoek is aan U Lieden Om bij de Eerste Okkasie soo spoedig het U Lieden moogelijk is mijn terug te zenden de Geleende twintig Compleete Fournituren En de Drie Veldkeetels Om Reeden ik zit zoo verleegen om Goedt door al de Zieken dat ik mijn Eijgen bijkandt Niet kan Redden, En U Lieden hebt teegens woordig tog Geen Garnisoen En Soo draa het mogt gevallen  van deeze Winter dat U Weder Volk kreegen kan U Weer Vrij over de Goederen Disponneren En kan dan weer Direct se laaten Haalen.

Etc etc

Middelburg 14 September 1807.

Jan de Waardt.

 

Exract uit het Verbaal etc.

21e September 1807

 

Middelburg den 11e Octb: 1807

 

De  Gequalificeerden van wegen Z.M. Den Koning tot de algemene Herziening in de steden van het Departement Zeeland

Aan Den Raad der Gemeente van Arnemuiden.

 

Wij informeren UL: bij deezen dat wij van voornemens zijn Morgen voor de middag  den 12e dezer een aanvang met de Herziening te maaken over de rigtige aangevingen der gebouwen tot den aanslag der verponding  in Ulieder Stad, waarvan den Heer LandDrost U.L. voorlopig reeds kennis zal gegeven hebben.

Daar het van veel belang is dat de ingezetenen van deeze operatie niet onkundig  de Tauxateuren vrij en onverhindert in alle de Huizen worden toegelaaten, en in hunnen qualiteit erkend; zo is het allernoodzakelijkst dat hiervan de nodige publiciteijt worde gegeven; en wel zo het zijn kan op heden of anders morgen zeer vroeg, het welke mij bij deezen speciaalijk verzoeken alsmede tevens te doen  adverteren dat  een ieder Eigenaar verpligt zal zijn zijne geslotene Huizen Stallen pakhuisen Tuinen etc te ontsluiten en aan te wijzen opdat alles agtereenvolgende zonder de minste retardatie behoorlijk zal kunne geinspecteerd worden.

Wij noemen ons met achting

De Gequalificeerdens voorn:

 

L. Engelenburg

Onleesbaar

 

Extract uit het Register der Decreten en Besluiten van Zijne Majesteit den Koning van Holland.

 

Den 7 October 1807.

 

Extract uit het Register der decreten en Besluiten van Zijne Majesteit den Koning van Holland

 

Den 7 October 1807

 

Een ‘sLands Ambtenaar, die van geene Acte van Indemniteit is voorzien, tot armoede vervallende, met zijn huisgezin zal komen tot laste van die Armenkas, tot welke hij, ten tijde van zijne benoeming tot armoede zijnde vervallen, zoude hebben behoord.

Bij overlijdenvan die ambtenaar, zal de weduwe en kinderen ten laste van die zelve Godsdienstige Gezindheid komen.

 

Idem zie boven.

 

Woensdag den 14 October 1807.

 

Het gaat niet zo goed met de voortgang van de algemeene herziening en tauxatie der Gebouwen in de onderscheidene Departementen.

 

20 October 1807.

 

De zoveelste naamlijst der Deserteurs van ’s Konings Armee te Lande (74)

 

 

Extract uit het Verbaal van het verhandelde bij den Land-Drost in het Departement Zeeland

 

Dingsdag den 20e October 1807.

 

Het gaat over “den beklaaglijken toestand van het Arnemuidsche Canaal en de gevolgen welke dezelve voor hunne Stad reeds hadden en verder hebben zoude  en tevens verzogt hebbende dat het den Heere Land Drost mogt behagen deze klagten te brengen onder het oog van Zijne Majesteit den Koning en bij denzelven te insisteren ? dat ten allerspoedigsten orders mogten gegeven worden tot de uitvoering der Middelen bij de voorschreve Missive vermeld en aan de hand gegeeven tot herstel zoo voor het Arnemuidsche als Welzingsche Canaal; en wijders bij resumtie de voorschreeve Missive van het Gemeente Bestuur  van Arnemuiden overwogen zijnde.

Is op de gronden bij het voorschreven advis gelegd besloten: om, declinerende de door het evengezegde Gemeente Bestuur bij deszelfs voorschreve Missive gedaane voordragt dien onverminderd hetzelve te kennen te geven zoo als geschied bij dezen dat den Heere Land Drost het Bestuur van Arnemuiden laat vrij en onverlet het beramen van zoodanige middelen met overleg van de regering der Stad Middelburg, als tot verbetering van het Vaarwater der beide Steden zal noodig geoordeeld worden, met verklaring tevens dat den Heer Land Drost bereid is, om nae Examinatie en goedkeuring der gezegde middelen, het belang van de beide Steeden bij den Koning in der tjd zoo veel mogelijk voor te staan en te bevorderen.

Waarvan bij Extract dezes etc.

 

Extract uit het Verbaal van het verhandelde bij den Land-Drost in het Departement Zeeland.

 

Saturdag den 24 October 1807.

 

Gelezen zijnde een Adres van Dijkgraaf gezworens en Ingelanden van den Nieuwerkerker Polder annex St.Joosland, verzoekende dat

Is besloten:

 

Het Gemeente Bestuur van Arnemuiden aan te schrijven  zoo gelijk geschied bij dezen om op de eerste aanvrage van ’s Lands Inspecteuren A. Dingemanse en A. Schraver het door hun te verzoeken getal Hoogaarssen en daar bij behorende manschappen dadelijk te pressen  en ter dispositie van de gezegde Inspecteuren te stellen ten einde onder genot van een redelijk loon, zich tot het aanvoeren van schor aarde en andere benodigde Specie aan het werk van de Nieuwerkerkepolder te doen emploijeerengedurende de tijd dat zulks van hun zal worden gevorderd.

 

 

24 October 1807

 

Extract uit het Verbaal van het verhandelde bij den Land-Drost in het Departement Zeeland.

Inhoud: verdeeling van het Rijk in Jagt-Districten.

1e Jagt-District: Het Eiland Walcheren met Noord-Beveland

2e Zuid-Beveland, Wolfaartsdijk en Oost-Bevelant

3e Stad en lande van Tholen met St. Philipsland

 

Ingevolge order van de generaal Osten gelast den ondergetekende Capitain tans commanderende het 3e Bataillon van het 5e Regiment Infanterie  aan den Corperaal I. Haring om zig op heeden avond te begeven naar Aermuyden en aldaar met de Regeering de noodige schikking te maakentot het inkwartieren van de 2e Compagnie welke op morgen den 30e van hier derwaarts zal marcheeren.

Actum ter Veere

Den 29e October 1807 de Vassy

Capt.

 

Empire Francais

Au Quartier a Middelb.

Le 29 Octobre 1807

Le General de Brigade Osten l  ún des commandans de la Legion d’honneur Commandant la 1e Brigade

Mon le le Pres. De l ádministration d’ Arnemude

J’ai l’honneur de vous prevenir que d ápres les orders du general de Division  Monnet ( heb ik ) d órders a une Compagnie du 3e bataillon dela Region Zelandaise departir de veere demain de bon matin pour se rendre a Armuyde ou elle cantonnera jusquá  nouvel order

Je vous invite a preparer de suit les logement en consequence

J ái l’honneur de vous saluer avec estimee

Osten

 

5e Regiment 3e bataillon  2e Compagnie

Infanterie van Ligne

Lijst der sterkte van opgemelde compagnie : op den 29 e October 1807

Eerste Leutenant

1 serg-majoor

2 sergeanten

4 Corporaals

2 Tambours

1 pijper

40 soldaten

welke op den 30 October tot Harmuyden marcheren

v.d. Huchte

 

De Kwartier- Drost te Middelburg aan het gemeentebestuur.

De Vaartuigties uit het voormalig Brabant die in Zeeland Mosselen en Alikruiken kopen en afhalen zonder  enige vragt hoegenaamd  dan deze Visch terug te voeren provisioneel niet zak worden ingevordert het lastgeld volgende Art. 64 der publicatie van 6 december 1805, geheven wordende van schepen uit het voormalig Brabant en Vlaanderen op dit Rijk navigeerende; moetende niettemin tegen alle misbruiken in deze de nodige praecautien worden genomen.

 

Extract uit het verbaal van de Land-Drost etc

 

Dings den 3e November 1807

 

Een lijst van conscrits uit het Departement van de Schelde in het Fransche Keizerrijk voor zooverre deselve zich in het Departement Zeeland in het Koningrijk Holland bevinden.

Opdracht op de voorschreven  Lijst vermelde Personen de serieuste recherches te doen of te laten doen; en na arrestatie over te brengen naar het dichtstbijzijnde Militair Garnizoen

Snouck Hurgronje                 Grote Lijst

 

Idem Zie boven

 

Saturdag den 7e November 1807

Weer een lijst der Deserteurs van ’s Konings Armee   ( 30 stuks )

 

 

13 November 1807

 

Idem Zie boven

Extract uit het Register der besluiten van de Minister van Financien etc

Lijsten wegens de achterstallige en niet ingevorderd kunnende posten van de beschrevev Middelen over de Gemeenten

Klassen:

1 Armen die bedeeld worden

2 Insolventen

3 Uitlandigen

4 Verhuisden naar andere Arrondissementen

5 Onvermogenden en Dubieusen

Jaarlijks moet ieder gemeente een Restant-Lijst voegen

 

Model

Personeel/Diensbodengeld/ Paarden-Plaisier-en Passagegeld/ Runderbeesten/ Mobilair/ Haardsteden Impost/ Zegel

 

Extract Zie boven

Dinsdag 17 November 1807

Weer een lijst van de exemplaren van de Lijst der van ’s Konings gedeserteerde Manschappen   ( 67 )

 

Extract uit het verbaal zie boven

Missive van de Schout bij Nagt Lemmers, commandant van Zijne Maj, Zeemacht.

Order van de Min. Van Marine tot allerrigoreuste maatregelen t.o.v. binnenvallende Noordamerikaanse schepen speciaal voor schepen uit Charlestown. De Geele Koorts regeert daar. Vissers mogen die zeelieden absoluut niet ontmoeten.

Ook geen Loodsen uit de zeeplaats of Visserslieden mogen communicatie hebben.

 

Extract zie boven

Het getal Predikantsplaatsen moet om financieele redenen sterk verminderd worden als ze voor een deel of geheel door het Rijk bekostigd worden

Voor gemeenten beneden 2000 zielen: een predikant.

 

Den Ondergetekende Commanderende ’s Konings Vaartuigen bij ter Veere.

Weer een waarschuwing:

Alle N. Amerikaanse uit Charleston onder quarantaine ook de met hen gecommuniceerd hebbende.

Aan Boord ’s Konings Schoener Waterhond ter Rheede Veer den 29e November 1807

Wardenburg Comman der Divisie bij Veere.

 

Extract zie boven van Deserteurs uit ’s Konings Armee met signalement  ( 43 )

 

 

Aan de Wel. Ed. Agtbare

Heeren Uytmakende

Het Gemeente bestuur

Van Arnemuiden

 

Vlissingen 5- 12-1807

Sollicitatiebrief van een vroedvrouw.

 

U Edele vraagt een vroedvrouw voor Arnemuyden; indien U nog niet voorzien bent en ik weeten mocht welke voorwaarden: ze wil weten hoe de gezondheidstoestand is en hoeveel kinderen per jaar ongeveer worden geboren. Of er een vroedmeester is die de Konst oeffent; hoe de bezoldiging is. Zelf van Steenbergen afkomstig, in Tholen 16 jaar gewoont en daar voor een gedeelte de verloskunde geleerd  en heb die verder te Middelburg bij den heer J. de Puyt voltooid aldaar is ook door het Collegie Medicum geexamineerd en daarop als vroedvrouw binnen Vlissingenkomen woonen daar ik nu als tweede Stadsvroedvrouw over een half jaar ben aangesteld op een tractement van 100 guldens in het jaar en hoewel ik geen klagen heb over Vlissingen als hebbende ordentelijk mijn deel zoo ben ik egter voorneemens te vertrekken om den staat van verandering  welke die Stadt ondergaat. Wat ons huishouden betreft: wij zijn Man en vrouw en 2 kinders dog maar een kint ten huis; mijn man is van hantwerk een Timmerman knegt

Uliede Dienstvaardige Dienaares

Maria Soeters geb. Vermeulen

Stadsvroedvrouw N.B. Ik heb nog maar een jaar in deze Stad gewoond

Mijn Ouderdom is circa 38 jaar

Woond in de Langstraat

 

 

Vervolg op de vorige brief

Vlissingen 9 december 1807

 

Aan Mijn Heer

C:D: Baars

Secretaris

 

Maria Soeters wil een tractement van 100 gulden per jaar, vrije woning en 30 tonnen turf en vrij van borgerrecht te koopen als ook om amtsgeld te betalen, hoewel zij niet weet of dat bij u gevorderd wordt en dan nog vrij overvoeren en dat zoude  met 2 wagens wel gaan denk ik.

Mijn Heer zal zeker zeggen dat is te veel volgens gewoonte. Maar men vermindert niet graag en ik heb hier geen vrije wooning nog brand, maar ik haal hier ook meer kinders en zonder grootspraak denk ik er in het aanstaande jaar meer als 100 te halen. Ik heb reeds in de 20 vrouwen aangenomen om in Januarij en Februarij te helpen.

Ook heeft men hier veel voordeelen: een buyten dat dien ik eenig vooruitzicht te hebben van te kunnen bestaan als ik eens het ongeluk had dat mijn Man ziek werd of kwam te sterven, en als ik al hoop had, dat men mij dat voorgeslagene zoude toestaan, dan komt er nog een vriendelijk verzoek bij namelijk om 100 gulden bij wijze van voorschot hetgeen men van het Tractement in de eerste Jaaren met 50 Gulden benevens den intrest zal kunnen invorderen.

Ziet Mijn Heer; nu weet U Ed mijn geheel sentiment, kan U Ed mij daaromtrent nu eenige hoop geeven zoo verzoek ik nog maal van Uw Goedheid eenig bericht en zal mij dan  per Requeste adverteren ?

Maria Soeters

 

 

Den 9e December 1807.

Weer een sollicitatie voor vroedvrouw die niet in staat is voor dit oogenblik om over te koomen

Is de plaats nog vrij ?

Adres is nu: Vroou de Yoop ?

In de Klaastraat bij Klaas van Suytsien ?

Toot Uytrech

 

N.B. Het slordige briefje is nauwelijks leesbaat

 

 

 

Vlissingen den 11e December 1807.

 

Het gemeentebestuur voldoet niet aan alle eisen van vroedvrouw Maria Soeters.

Zij wil ook niet naar Arnemuiden komen op uitnodiging van het bestuur.

Misschien wel naar Middelburg. Een tractement van 100 gulden en de andere voorwaarden schijnen teveel te zijn. Maria zegt: Ik doe verder geen onnodige moeite.

Hondert guldens krijgt men overal en op de dorpen het meest.

Het is niet te veel, als men gelieft op te merkendat het Ampt van een Verloskundige het Edelste en teffens het gewigtigste is, wat in de geneeskunde word geoefend, daar er somtijds het leeven van Moeder of Kind, of wel bijden van afhangt.

Ik wil egter toestemmen dat men ook wel een vroedvrouw op Hondert G. Tractement krijgen kan, mits zij geen plaats heeft, maar als zij haar werk verstaat, en wat meer kan krijgen, dan gaat zij weer heen.

Ik zoude derhalve dubbeld dwaas doen als ik heen ging om minder te hebben dan ik in Vlissingen heb.

In Steenbergen, mijne geboorteplaats is mij 150 gulden gebooden, dog ik zoude om zekere reden wel liever in Zeland blijven, maar wat ik nu zal doen in deze tijdsomstandigheden, weet ik niet.

 

P.S. Door tusschenkomst van mijn man zal ik nog een voorslag doen.

Mijn Heer,

Ik zal in het gewoone vroedvrowenhuis op het jaar verwoonen 24 gulden, maar toMeije aanstaande vrij, omdat ik ook in Vlissingen tot die tijd huur moet betalen, brant dient er bij te zijn, maar ik laat het aan de Heeren hun deciesie  als zij liever hout wilden geven, overeenkomstig den torf, maar het betalen van borgerrecht moet er af, en dat is toch een ouder gewoonte, alzoo men dat op den Eene plaats moet verlatene om nae de ander toe te koomen.

Als nu de Heeren nog konden besluyten dit te accorderen, zal ik tot maandag berigt wachten, dog zoo niet, dan zullen wij de zaak van nu af voor afgedaan beschouwen, en dus het antwoorden op dezen om moiete te sparen, onnodig .

Als de Heeren intusschen Maandag in Middelburg moesten zijn, en ik wist waar hun Ed. te spreeken, zoo zoude ik zien daarnaar toe te koomen.

N.B. Toch is Maria Soeters mogelijk dank zij haar kwaliteiten aangenomen als vroedvrouw van Arnemuiden.

 

Extract etc  Zaterdag  19 december 1807.

Weer een lijst van gedeserteerde manschappen.

 

Tot Jagt-Officier van het Eerste District, het Eiland Walcheren met Noord-Beveland is benoemd : J.C. van der Mandere.

Ga naar boven