Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1808

ZA Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden.

Inventarisnr. 59:

Dingsdag den 5e Januarij 1808

Extract uit het Verbaal van de Land-Drost

 

Alweer een Lijst der van ’s Konings Armee gedeserteerde Manschappen  ( 15 )

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Een verhooging van het Maalloon.

Welk maalloon ter invordering van het nieuwe financieel stelsel, zoo in de steden als ten platten lande, van den Molenzak betaald zou moeten worden.

Welke verhooging moet met het oog op het Middel van het Gemaal aangebracht worden ?

 

Extract uit het Verbaal etc

12 Januarij 1808.

Opgave gevraagd van de jaarlijks afgegeven Patenten.

 

 

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden

 

Mijne Heeren

 

Door den ramp aan de Dijk der Ouden Arne in den hoogen vloed eergistren nagt overgekomen; zijn wij genoodzaakt den mond van het gemelde Water te digten: hetgeen om spoedig en secuur te werken niet wel anders kan geschieden dan ter plaatse daar thans de brug legt.

Hierdoor zal de Passage al daar wel ligt eenigen tiojd met rijtuigen gestremd worden.

Wij hoopen dat dit maar zeer kort zal moeten plaats hebben, waartoe wij al het mogelijke zullen bijbrengen zorg dragende dat den Passage te voet onbelemmerd blijve.

President en Raaden der Stad Middelburg

 

16 Januarij 1808.

 

 

Extract etc

 

Maandag den 18e Januarij 1808

De Heer van Doorn Auditeur en Aide des Ceremonies  van Zijne Majest.

De Gestichten van Weldadigheid, de weeshuizen, vondelingshuizen en andere etablissementen, waarin behoeftigen worden onderhouden, van welke godsdienstige gezindheid dezelve ook mogen zijn, te bezoeken en daaromtrent zodanige opgave en renseignementen in te winnen als door de Koning “gevraagd “wordt.

De Quartier-Drosten dienen daartoe mee te werken.

 

Extract uit het Verbaal van de Land-Drost

Den 19e Januarij 1808.

 

Weer een Lijst van uit ’s Konings Armee gedeserteerde manschappen   ( 25 )

 

President Staten en Gecommitteerden uit de Breede Geerfden des Eilands Walcheren

Aan het Gemeentebestuur.

Er is een oculaire Inspectie geweest van de situatie van de Arnemuidsche en andere daar omstreks liggende dijken en van de Rampen aan dezelve door den Storm en Hooghe Vloed tusschen 14 en 15 dezer overkomen.

Hebben wij begreepen aldernoodzakelijkst te zijn om de Buis of Schoft leggende onder door de Walcheren zeedijk surerende in de vest van Arnemuiden geheel weg te nemen en het gat met goede kleij te stoppen, ten ende voor te komen het Eiland bij Onverhoopte hooge Vloed aan geen gevaar geexponeerd zij, te meer daar er buitendien een behoorlijke plaats is waardoor het water kan siceeren ?

 

Dinsdag den 26e Januarij 1808

Decreet waarbij op de ernstigset wijze alle communicatie met de vijanden va het Rijk door de Visschers wordt verboden.

De Land-Drost

  1. van Doorn.

 

Naamlijst der Deserteurs van ’s Konings Armee van 15 Januarij 1808 t/m 31 Januarij    ( 25 )

 

Den 5e Februarij 1808

Verhaald over het nut van draagbare Brandspuiten

 

Lijst van deserteurs : 1 januarij 1808- 14 Januarij   ( 11 )

 

15e Februarij 108.

 

Aansporing tot Land. “Collecte “wegens de Stormvloed in Zuid-West nederland.

 

Weering van alle verboden handel en correspondentie

  1. Schepen ter visvangst moeten genummerd worden + opgave van de naam van Schip, Schipper, Eigenaar Reder.
  2. Slechts mogen vissen na verlof met Permissiebiljet met vertrek en aankomsttijd
  3. Schepen onderzoeken op Onderduikers en Brieven.

 

Provisionel Instructie voor de Commisen van Toezigt in de onderscheidene Haven-en Zeeplaatsen.

Vreemdelingen zonder paspoort worden in verzekerde bewaring gesteld.

Houders van Paspoorten mogen geen afwijkende route nemen.

De Leden van Toezigt moeten de Eed afleggen.

 

Weer een naamlijst van Deserteurs    1- 14 Februarij 1808    ( 23 )

 

Extract uit het Verbaal van het verhandelde bij den Land-Drost in het Departement Zeeland.

 

Vrijdag den 4e Maart 1808.

 

Gelezen zijnde eene Missive van het Gemeente Bestuur van Arnemuiden de dato 29 Febr: te kennen gevende dat de zoutkeet van I: Bos te Middelburg staande en gelegen onder het Ambagt Mortier tegen over het Nieuwland, voor een gedeelte afgebroken zijnde deze afbraak den 9 deser Maand, door den Vendumeester der Stads Middelburgs Ambachten stond te worden verkogt, in prejudicis van de Stede Arnemuiden, als welken Stede zij sustineren  tot deze verkoping gerechtigd te zijn, en mitsdien verzoekende , dat den Heere Landdrost in deze zodanig gelieve te disponeren als ter decisie dezer questie zal oordelen te behoren en inmiddels de voorschreven verkoping te surcheren  ..... en voorts het Gemeente Bestuur van Arnemuiden bij Extract dezes aangeschreven dat den Heere Landdrost de door hun verzogte  surcheance van verkoping  der vooren gemelde afbraak niet te moeten accorderen , zoo als daar indan ook bij deze “ om redenen “ word gedifficulteerd , niet te min het Gemeente Bestuur vrij en onverlet latende tegen de gezegde verkoping  zodanig protest of interdictie te doen of zig andersints daar tegen partij te stellen als zij tot maintien van hun vermeend recht zullen geraden vinden, en voor het belang hunner gemeente oordelen te behoren

 

Accordeert met voorschreven Verbaal

De Secretaris Generaal

J. Snouck Hurgronje

 

Extract uit het verbaal Landdrost etc

15 maart 1808

Een gedeelte der Armee van Zijne Majesteit keert uit Duitsland naar het vaderland terug en bestemd om weder in het midden van hunne Vrienden en Broederen te verblijven.

Deze met roem teruggekeerde Legerbende dient overal in dit Departement op de gedistingeerdste wijze zoo door het luiden der klokken, het uitsteken der vlaggen en andere festiviteiten , als door hetgeven van alle ververschingen aan den Krijgsman te doen ontvangen

Van alle steden en plaatsen wordt een hartelijke “ontvangst” verwacht.

 

!5 maart 1808.

 

Weer een Naamlijst van Deserteurs  van ’s Konings Armee van 15 Februarij tot 29 februarij  23 stuks.

 

Extract uit het Verbaal etc.

18 maart 1808

De noodige orders te stellen en te zorgen dat van nu af voortaan van alle plaatshebbende publieke veilingen en verkoopingen van Goederen, welke in het Middel der Verponding zijn aangeslagen, eene Biljet worde ingeleverd ten Kantore  van den Commissaris tot het werk der Verponding over het Arrondissement.

 

21 maart 1808.

 

De Burgemeester der Stad Middelburg

Aan Den Praesident van het Gemeente bestuur van Arnemuijden.

 

Door de gereedlijke medewerking der Landlieden van onderscheide Parochien is de digting der Arne, al zedert eenigen tijd volbragt geweest, en indien het weder zulks niet had verhinderd waare het geheele werk nu reeds afgedaan.

Dan tot de voltooing van het zelve zijn nog weinige dagen nodig, vooral vermits het oogmerk is, om den weg zelve behoorlijk op te maken en te bezanden:

 

Indien nu de Landlieden onder Ued Parochie op het voorbeeld van anderen welke er thans nog aan bezig zijn zig eveneeens nog een a Twee dagen wilden verledigen, zoude alles binnen zeer korten tijd zijn afgelopen.

Wan neer Ued: dezelve daar toe geliefden te inviteeren en in dien gevalle zorgen , dat dezelve op Donderdag en desnoods vrijdag aanstaande des morgens vroegtijdig op het werk zijn zoude, daar door aan deze Stad een dienst geschieden, welk ik bereid ben bij voorkomende gelegenheid te reciproceeren

 

De Burgemeester voornoemd.

 

J.G. Schorer.

 

Extract uit het Verbaal etc

Missive van de Minister van orlog.

De geaccordeerde reisgelden aan de de Onder-Officieren en manschappen, welek na expiratie van hun verlof met verlofpas terugkeeren, door de zorg der Plaatselijke Besturen  zullen worden uitbetaald in het geval dat in hun verblijfplaats houdende dat  geen garnizoen of Raad van Administratie bevindt.

Er zal een voorschot moeten worden gegeven dat niet hoger mag zijn dan 3 stuivers per uur afstands van de plaats van het hun garnizoen.

De Raden van Administratie zullen bovenstaande per maand verrekenen.

 

Extract uit het Verbaal etc.

Dingsdag den 22 Maart 1808.

 

Eerst was volgens het 40e Artikel der Ordonnantie op het Middel van Gemaal het verboden aan Meelverkoopers beneden het gewicht van 6 ponden te verkopen aan gepatenteerde Brood-Beschuit-Koekbakkersof Meelverkopers van Tarwe- en Roggemeel. Dat verbod wordt gesurcheerd.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Dingsdag den 22 Maart 1808.

 

Gelezen zijnde eene Secreete Missive van de Minister van Justitie en Politie van den 15 dezer Maand no 1 houdende dat Zijne Majesteit minister bij eene secreete Kabinets ordre van den  heeft te kennen gegeven dat ofschoon de bepalingen vervat in het 5 Art van het Decreet van 23 Januarij l.l.in volle kragt blijven; het evenwel voor het vervolg niet nodig zijn zal dat aan boord der Visschers Vaartyuigen Militairen geplaatst worden !

Brengt de Heer Landdrost het vorenstaande bij Extract dezes en gewoone conductoire Missive ter kennis van de Burgemeesters der Steden Middelburg en Zierikzee en de Gemeente Besturen der overige steden en plaatsen binnen dit Departement van waar visch vangst gevaren wordt tot informatie en narigt.

J.Snouck Hurgronje.

25 maart 1808.

Weer een Naamlijst van Deserteurs van 1 maart 1808 tot 14 maart  (24 stuks )

 

De Kwartier-Drost te Middelburg.

29 maart 1808.

De heeren C.D. Baars, H.Lente, J,C. Frederiks, J.Loeff en J. Guignard, secretarissen van Arnemuiden, Domburg, oostcappel, Koudekerke en Cleeuwerskerke, Buttinge en Zandvoort worden benoemd tot leden van een commissie die belangrijke informatie uit hun gemeenten/plaatsen aan hem moeten doen toekomen.

 

Extract uit het Verbaal

29 maart 1808

Grutters en Meelverkoopers die hun Trafiek of nering zonder vereist Patent uitoefenen moeten er voor zoergen dat zij eind april in het bezit  komen van een patent bij den Ontvanger of Gaarder van hun woonplaats.

De Grutters zullen onder deze modificatie worden beedigd, dat door de verklaring van geen Steene in hunne Grutterijen te zullen hebben, bekwaam om daarop Tarwe. Spelt of Rogge te breken. Bij ede te kennen gegeven te hebben en plegtig beloofd te zijn geene Steenen te hebben.

Bij weigerachtigheid wordt zonder de minste conniventie verboden hun Trafie eenen van hunnent wege daartoe schriftelijk gemagtigd en des kundig Korenmolenaar geadsisteerd, volgens de Generale Ordonnantie, de Steenen der Grutters te gaan of te doen inspecteren en naar te zien of de billing der Steene steeds conform de voornoemde door hun Grutters te doene verklaring is ingericht.

 

Middelburg den 2e April 1808

De Kolonel Gradmann ?

 

Mijne Heeren !

 

Onder den 11e Julij l.l no 37 door Zijne Majesteit onzen Koning een nieuw Reglement voor de Kazernering der Troupen vastgesteld zijnde heeft Zijne Excellentie den Minister van oorlog mij gelast hetzelve binnen het Departement Zeeland geduurende den loop van deze maand in werking te brengen.

Ten gevolge van dien zal iedre Stad, Dorp of Plaats de Kazernering der Troupen tegens een Ontvangst van 12 penningen ’s daags voor ieder Man, en zeven Penningen ’s daags voor ieder paard voor zijne Rekening nemen en om dit Kazerneringswerk gemakkelijk te maken heeft Zijne Excellentie mij geauthoriseerd om aan de voornoemde Steden, Dorpen en plaatsen de nodige Fournituren en Kazernements goederen  tegens onpartijdige Tauxatie  uit ‘s Rijks magazijn aan te bieden wanneer zijlieden gelieven  daarvan over te nemen.

En deze overgifte in den loope van deze Maand zonder uitstel moetende geschieden, verzoeke ik U.L mij ten spoedigsten eene Lijst van de nodige Fournituren en Kazernementsgoederen over te geven etc etc.

Gradmann

 

De Commissie uit de Secretarissen ten Platten Lande van Walcheren Nieuwe en St. Joosland

 

Aan het gemeente Bestuur.

 

4 april 1808.

De koning heeft verboden dat er voortaan in de Kerken begraven wordt.

Begraafplaatsen moeten worden aangelegd op den afstand van 300 Roeden buiten de Steeden.

Binnen 14 dagen reactie verzocht.

Verder de klacht dat aan de gendarmes weinig respect wordt betoond. Deze moeten ook de voordeelen genieten weges de Brug-en barrieregelden.

Ook getal van de wezen wordt opgevraagd van 1 tot 5 van 5 tot 10 van 10 tot 15 en van 15 tot 20 jaar.

Brief gestuurd aan onze medegecommitteerde de Heer I. Guignart  op de Mal Litt: E no 40 te Middelburg.

 

Jan de Waardt Commissaris der Fournituren over Middelburg en ‘tPlattelandt in den Eijlande van Walcheren.

 

Hierinne bekomdt UED Een Missive van den Collonel Gradman waarop UEd  antwoordt gelieft in te zenden maar weest soo goed en verkiest eerst een a twee uyt Uld bestuur om teegen aanstaande donderdag morgen van 10 tot 12 Uuren  alhier  aan ’t Magazijn van Fournituren inde Verwerijstraat te koomen ik alsdan ULdns  een inligting van de zaak naader zal geeven want men heeft in deese daagen gauw te veel gesegt

Blijve met Achting

Uwe Dienstw Dienaar

Jan de Waardt.

Middelburg  4 april 1808

 

De Commissie uit de secretarissen

Over de wijze van verkoop van Roerende en Onroerende Goederen.

Speciaal of bij die verkoop wanneer deze elders geschied dan waar de Goederen gevonden worden of gelegen zijn, eenige meerdere leges en verdere ongelden moeten voldaan worden dan de Costume locaal van de plaats daar de verkoop geschied meede bregt en het belang zoo van de Onderscheidene Gemeenten als van der zelven Gemeente Bestuuren en Ambachtsheeren gebiedend vorderd dat bepaald zij

Gevraagd welke ideeen men heeft over de leges in de diverse situaties.

Vriendelijk verzoek bovenstaande deliberatie in overweging te nemen en ons daarvan spoedig in kennis te stellen.

 

Vervolg : uit naam van de Kwartier-Drost wordt geeist binnen de tijd van 14 dagen toe te zenden de lijst der leges  dewelke het Geregt en de Amptenaaren zoo bij den verkoop van goederen als bij alle andre geleegenheeden  in Uwe gemeente competeeren

De Commissie voornoemd en uit deselve

I.Guignard te Middelburg Litt. E no 40

 

Extract uit het Verbaal etc.

Vrijdag 8 April 1808

De kwestie tussen Middelburg en Arnemuiden over het stuk grond waarop de zoutkeet van I. Bos staat, moet in der minne geschikt worden. Zo dat vrugteloos blijft, dan dient men de argumenten duidelijk aan de heer Landdrost kenbaar te maken. Op grond daarvan kan de Minister van Iustitie en Politie een oordeel uitspreken.

 

Extract uit het Verbaal etc

Dingsdag den 12e April 1808

Aanschrijving aan de burgemeesters en gemeentebesturen om geen Certificaten ter bekoming van Buitenlandsche Paspoorten te verleenen als aan personen die al een tijd in hun plaats wonen en onbesproken zijn. Niet aan Onmondigen of Pupillen tenzij met voorkennis van Ouders of Voogden.

Een duidelijk signalement wordt van de verzoekers vereist.

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Vrijdag 15 April 1808.

 

Geen gekeurde Dekhengsten mogen uit dit Departement zonder voorkennis en permissie van het Gouvernement naar buiten’s Lands worden vervoerd

 

J.Snouck Hurgronje.

 

Opgave  van de namen van de wezen te Arnemuiden door de diakonie

Joseph Vogel geboren in 1792 .>>> 16 jaar

Andreas Vogel geboren   1793>>>>> 15 jaar

Cornelis Vogel geboren  1796 >>>>    12 jaar.

16 april 1808 P. Hondius  Nom: Syn:

 

Verplicht tot deze opgave: voor verplichte opname later in de Armee van Lod. Napoleon ?

 

Extract uit het Verbaal etc.

Dingsdag den 19e April 1808.

 

Weer een Naamlijst der Deserteurs  van 15 maart tot den 31e Maart 43 stuks.

 

24 April 1808.

Dankgebed voor de voorspoedige bevalling en het herstel van Hare Majesteit de Koningin.

 

Empire  Francais

 

Au Quartier General a Middelburg

Le 27 Avril an 1808

 

Le General de Brigade Osten,

L,un des Commandans de la Legion d’ honneur

Comandant 1e Div. 2e brigade

Monsieur e President de la Municipalitee d’Armuide

 

Monsieur le President..

 

Je vous previens que conformement aux ordres du General de Division commandant superieur l’embargo est levee sur les portes de cette Ile. Veuillez en consequence regarder comme  etc etc.

 

Extract uit het Verbaal etc

29 april 1808.

Weer een lijst van uit ’s Konings Armee gedeserteerde militairen. 14 stuks.

 

Osten de brigade generaal zal op verzoek al het mogelijke doen om de maritieme zaken te Arnemuiden voortgang te laten vinden.

 

Extract uit het Verbaal etc.

Donderdag 10 Mei 1808

 

Decreet van Zijne Majesteit:

Uitgifte der Recipissen tegen de rente van 7% profluerende uit de geldleening van 30 miljoen gulden. Het komt er op neer dat een bepaald deel van de inkomsten van ambtenaren in recepissen worden uitgegeven. Bij inkomsten van 600 gulden: de helft.

 

Extract uit het Verbaal etc.

Dingsdag 17mei 1808.

 

De Huizen waarin ’s Lands Ontvangsten plaats hebben worden bij inkwartiering zoveel mogelijk ontzien.

 

De Kwartier-Drost vraagt

of bij Ulieden eene zaamgevoegde dan wel eene separate Directie voor Grooten en

Kleijnen Armen bestaat Hoe ?

Combineren? Toezicht ?

Hoe heeft de administratie der Kerkgoederen plaats ?

Binnen 14 dagen opgave

 

 

Extract uit het Verbaal zie boven. Signalements-Lijst der gedeserteerd Manschappen van 1 tot 14 mei 1808 45 stuks

 

Extract etc       13 Juny 1808

Er is sprake van een Koninklijke Krant.

Verplichting behalve de steden om advertenties in de krant re zetten. Bij overtreding advertenties uit andere kranten halen op eigen kosten.

 

20 Juny 1808

President Staten en Gecommitteerden uit de breede-geerfden.

De opgave der paarden niet accuraat. A.s. donderdag moet er een accurate opgave zijn van de namen van de Ingelanden en aan te geven wie van hen 2 of 1 paard houden.

 

Extract uit het Verbaal  20 Juny 1808

Bij afbraak van huizen toestemmen: wel ervoor zorgen dat de buren van wege schade schadeloos gesteld worden.

 

Extract verbaal

 

De Persoonen die belast zijn met uitgifte van de patenten zijn als ontvangers of gaarders gehouden het Middel in te houden.

 

Extract verbaal

Missive van de Schout bij nacht N. Lemmers van tijd tot tijd te Vlissingen, als op de Schelde;

De manschappen verloopen zonder achterhaald te worden. Vooral in Zuid-Beveland

Door Ingezetenen Beurt-en andere Schippers behulpzame hand. Desertie moet met kracht worden tegengegaan met gepaste middelen.

 

Extract uit het verbaal.

Gepensioneerden en Gegageerden een niet op zegel geschreven door het geregt der Plaats geautifiseerd affschrift overleggen van de oorspronkelijke Acte. Resolutie waarbij het pensioen of gagement is verleend. Zonder overgifte geen betaling.

Extract 1 juli 1808.

Intentie van de landdrost etc over de inrichting en administratie der onderscheidene godshuizen en andere gestichten van liefdadigheid en het onderwijs in de Publieke Scholen.

Doelstelling: opvoeding tot deugdzame leden der Maatschappij te vormen en hun ten dien einde liefde en eerbied in te boezemen voor de Wetten en den Vorst die het Land regeert en wiens onvermoeibare zucht om het belang zijner onderdanen zoo veel in hem is te bevorderen, het geluk en de voorspoed van het volk  “wat dit publiek deel der opvoeding betreft geene godsdienstige gezindheid in het minst of meest in aanmerking te komen “

 

Extract Verbaal   4 juli 1808

De gedeserteerde manschappen van 1 tot 31 mei: Signalements-Lijsten: 51 deserteurs uit Holland en delen van Oost-Friesland en verder.

 

8 juli 1808 Het is tijd ter verandering van den kerkenraad en tot opneming des Armen rekening. Verplicht aan de Regeering der stad voor te stellen .

Collegium Qualificatum tegen Zaterdag 16 juli des nanoens te 4 uren P. Hondius

Prov. Syn ?

 

De Burgemeester van Middelburg: Afbraak van de brug omdat het water van de Arne afgesloten is. Er komt wel een klein bruggetje met een geschikte toegang aan beide zijden. Kosten voor Arnemuiden 9 Juli 1808

 

Extract verbaal  11 juli 1808

 

Aanmoediging bevordering en voortbreiding van de Inenting der kinderziekte door middel van Koepokstof.

Vooral op plaatsen waar veel mensen samenwonen: gestichten en andere inrichtingen.

Behoeftigen stimuleren; angst en principiele bezwaren tegen inenting.

Men is ondankbaar tegen het weldadig Opperwezen als men iets verwerpt omdat het een nieuwigheid is wil men geen kennis nemen van resultaten door de medische wetenschap bereikt.

 

Extract uit het verbaal

 

14 juli 1808

Geen reparatie aan de Pastoriehuizen of betaling van beroepingskosten en wat daarvan afhangt uit de Arme-of Diakonie-goederen zullen mogen worden gedaan dan met voorkennis en toestemming der resp. Kwartierdrosten

 

Extract 15 julij 1808

 

Geen pretensien van Part. Voer-Veer-en Tol-lieden of Schippers tenlaste van het Ministerie van Oorlog direct aan de  Minister, maar via de gemeentebeturen een declaratie op naam van de burgemeester of gemeentebestuur. Geen korter tijdvak dan een half jaar Duplicaat + mlitaire bescheiden volgens Reglementen.

 

26 juli 1808

Signalementslijst van gedeserteerde manschappen 15-30 Juny

77 deserteurs.

 

De Commissie uit de Secretarissen

Opgave van de monumenten die bescherming nodig hebben

Wele Molens en hoeveel brouwerijen zeepziederijen zoutkeeten

De staat der Visscherijen

Is er een Oude man en Vrouwenhuis of ander gestigt van Liefdadigheid

Een opgave van al het geene zoo tot verbetering van den landbouw.

 

Extract Verbaal  3 Aug. 1808

Bericht van Generaal Monnet.

De Commandant van het Fransche Wagtschip ter Rheede van veere heeft 27 juli gezegd dat 3 vissersschepen uit Veere en 3 van Arnemuiden communicatie met de vijand hebben gehad: dat hij generaal wel niet vooronderstelde dat de Vischers voorbedagtelijk zulks hadde gedaan, doch dat zij ten dezen zeer kwalijk hebben gehandeld door zich zoo ver in zee te wagen van door den vijand te kunnen worden overvallen en mitsdien verzoekende dat den heere Landdrost de voorss Visschers gelieve te doen corrigeren en tevens te zorgen dat dergelijk misdadige handelwijze worde voorgekomen en belet, anders wordt Monnet in de noodzakelijkheid gebracht de visvangst te verbieden en soldaaten op de Vissers-vaartuigen te posteren welke de visers verpligt zijn te onderhouden en te betaalen; voorts informeerende dat de vaartuigen der Visschers waar de vijand aan boord is geweest zijn genummerd die van Veere 2,3 en 4 een die van Arnemuiden no 8, 13 en 17. Komt er een proces.

Het Gemeentebestuur moet dit in de toekomst voorkomen, anders nadelige gevolgen.

J. Snouck Hurgronje secretaris-generaal.

 

Extract etc.

 

1 augustus 1808

 

En opgaaf ( zeer spoedig ! ) van 3 der voornaamste en gegoedste ingezetenen om door de Landdrost te worden aangesteld om met en benevens het Gemeentebestuur over de onderscheidene ingezeten der Gemeente om te slaan en te repartitieeren het aandeel dat in de somme van drie Miljoen gulden bij de wet van den 30 Maart gearresteerd is.

 

Extract etc

 

Missive van de Minister van oorlog

Bevel van de koning: Vissersschepen met passagiers aan boord mogen niet aanmeren maar moeten (zijn verplicht) zee te kiezen terwijl Zijne Majesteit in contra geval zich verplicht zoude zien om de visvangst geheel te verbieden. T.a.v Middelburg Zierikzee Goes Tholen Veere Arnemuiden Brouwershaven Burcht en Bruinisse.

J. Snouck Hurgronje

 

Als een gepensioneerd Officier of Onderofficier etc. sterft direct bericht aan Min. Van oorlog en de Directeur-Generaal der Publieke Schuld te Amsterdam.

 

Extract uit Verbaal etc    8 augustus 1808.

 

De bovengenoemde “voorname “personen : Jacob Marteijn, Paulus de Meulmeester en Adriaan Adriaanse onder verklaring dat de Landdrost niet twijffeld of zijlieden zullen zich tot welzijn hunner medeburgers in de heilzame bedoeling van Zijne Majesteit den Koning zich hiervan zodanig kwijten.

 

Extract etc

Landdrosten gekwalificeerd om te disponeren op alle verzoeken tot permissie van het doen van Collecte voor Personen die onvoorzien in Armoede zijn vervallen en hun gezin niet kunnen onderhouden. Wel spaarzaam gebruik in dringende gevallen. Als geen Kerk-of Armenfondsen er in kunnen voorzien.

Het Centraal Gezag manifesteert zich steeds sterker.

 

Extract etc 8 augustus 1808

Gedeserteerde Manschappen met signalement  1- 14 augustus   57 deserteurs.

 

Extract etc.

 

Surveillance van gemeenten ten platten Lande over de administratie der goederen van de Grooten als Kleine Armen.

Krijgen alleen waarlijk behoeftigen onderhoud, omdat ze door handenarbeid etc niet in staat zijn hun kinderen te onderhouden.

De resp. Armen-Directien moeten jaarlijks rekening en verantwoording over de laatste 5 jaar afleggen en opzenden.

Accurate opgave van alle goeden Baten en Effecten welke tot het Kerkenfonds der Hervormden in hun Gemeente behoren.

Verder: Welke vlekken, gehugten in hun gemeente gevonden worden.

Het getal van Hervormden Roomsen Joden e.a.

Welke aanmerkelijke Burgten en Buitenplaatsen onder hun Jurisdictie.

Namen van sluizen bruggen, veren Canalen, Rivier of groote Wegen

Het getal der Wind-en Watermolens. Fabrieken en Trafieken.

Namen van Beken, groote Sloten Watergangen e.a.

Misssive franco uiterlijk voor 1 september

De Drost J.W. Schorer

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden gecombineerd met Nieuwerkerke en Mortiere.

 

15 augustus 1808

Jacob Marteijn en Paulus de Meulmeester hebben zich onttrokken. A. Adriaanse nu met de ovrige Gecommitteerden.

Verzoek om goedkeuring aan de Landdrost

Goedkeuring tot repartitie van de 3 miljoen.

 

De Commissie  uit de Secretarissen

 

Informatie of binnen de gemeente eenige aantrekkelijke ziekte werd gevonden die voor een aansteekende ziekte van gevolge konde zijn.

Indien het geval of er genoeg bijstand is  van vakkundige Medicijnmeesters.

Of de Armen zodanige Middelen toegevoegd als met regt van de Menschlievendheid der Armverzorgers kan gevorderd worden

22 augustus 1808.

 

Extract 22 augustus 1808

Waarschuwing/onderrigt over de nadelige invloed der groote zomerhitte en brandende zonnestralen >> als gevaarlijke toevallen en hevige ziekten onder Gods zegen voor te komen.

 

Extract etc    22 augustus 1808

 

Missive van Binnenl. Zaken.

Opgave van Fabrieken en Trafieken aantal en soort :vroegere en huidige toestand

Bijbehoorende Lijst van Fabrijken en Trafijken.

 

Extract etc   22 augustus 1808

Lijst van deserteurs 14-31 Juli + signalement. Ook veel van Oostenrijkse en Duitse afkomst. 38 stuks.

 

2 september Te Deum; Dank-en Bidstond ter gelegenheid van de jaardag van de koning.

Nog meer bepalingen:

Donderdag 1 september ’s avonds om 7 uur salvo uit het geschut. Vrijdag 3 salvo’s in garnizoensplaatsen en parade. Alle schepen moeten vlaggen.

Paleis op de Dam geillumineers en voor de 3 middelste ramen van de voorgevel een publiek concert. De zang in het Hollands.

 

Extract etc.

 

Regeling van het tractement van de predikanten van den Hervormden Godsdienst  5 september 1808 etc etc.

 

Extract etc   9 september 1808

Signalementen der gedeserteerde Manschappen 1-14 augustus: 45 deserteurs.

 

Extract Verbaal etc

Reglement voor de Bakkers binnen de stad.

 

Extract Verbaal etc    19september 1808

Signalement der gedeserteerde Manschappen :22 deserteurs: 1- 15 augustus

 

Extract Verbaal etc.

 

Bij onverhoopt ontstaan van eene bedenkelijke kortstondige koortsige ziekte onder Paarden Runderen schapen of varkens hiervan terstond en onverwijld kennis te geven aan de Kwartier-Drosten als mede aan de Voorzitter der Departementale Commissie van Geneeskundig  Onderzoek. Ook aan het lid der Commissie van Landbouw in hun Arrondissement.

Alle Beesten op stal staande of in de weide grazende in geval van ziekte onmiddellijk van de gezonden afzonderen/ geen gemeenschap met elkaar.

Geen ziek eetbaar vee geslacht en geene aan die ziekte gestorven Beesten onder welk voorwendsel geopend, maar onverwijld vier voeten diep onder de aarde, zoveel mogelijk van het gezond vee verwijderd, begraven worden. 19 september 1808.

 

Extract etc 29 september 1808.

 

De Hertauxatie der gebouwen voor het Middel der verponding aan 3 neutrale deskundigen door den land-Drost te benoemen Personen gedemandeerd

 

Extract van het verbaal etc.  30 september 1808.

 

Conform Art. 16 der Publicatie van 20 Maart 1804 : niemand tot de uitoefening van de Genees-Heel-Verlos-of Artzenijmengkunde worde beroepen die zich aan een nader examen van de Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht heeft onderworpen of vorige diploma geviseerd (is)

 

Extract Verbaal  3 oktober 1808

Aan de eis van de koning m.b.t. de geldleening van 30 ? miljoen is door veel gemeente niet of onvoldoend voldaan , vooral wat de repartitie betreft.

 

Extract verbaal etc  4 oktober 1808

Vrijstelling over 1808 i.v.m. de ramp van 15 januarij: Dijkgraaf en Gezworenen van de Nieuwerkerksche Polder.

Adriana de Jonge, weduwe J.J. Catsman in’t Nieuwland.

Paulus Marinussen in de Polder Welzinge

 

Extract etc

Lijst van Deserteurs van 1- 14 september 1808

14 deserteurs.

 

De lijsten van Deserteurs worden voortaan alleen in de Koninklijke Courant voortaan gepubliceerd in verband met de hoge kosten.

 

Extract uit het Verbaal van de Landdrost van Zeeland.

 

Donderdag den 20e October 1808.

 

Het Maalloon, gerekend in Zakken naar de Amsterdamsche Maat, en mitsdien tegen zes en dertig \zakken in een Last voor Arnemuiden:

 

Tarwe en Spelt 9 stuivers; Rogge en Garst 6 Stuivers; mesting of Beestenvoer:5 stuivers..

 

Als de Rogge voor de Koekebakkers 2 maal gemalen wordt vermeerdering van het maalloon in de Steden met de helft, en ten platten lande met een derde,mits voor laatstgemelde de som van drie stuivers niet excederende

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

31e October 1808.

Gelezen zijnde eene Missive van den Franschen Schout bij Nagt commandant van het Fransche Eskader den Schelde vereischt schepen ter ontlading der Fransche Oorlog schepen voor Vlissingen te mogen worden geadsisiteerd en hem te willen informeeren van derzelven getal en groote.

Brengt den Landdrost het vorenstaande bij Extract dezes en gewoone  conductoire Missive ter kennisse van den Burgemeester van Middelburg van den Raad van den Stad Veere en het Gemeente bestuur van Arnemuiden  met notatie ?

1e om de nodige orders te stellen dat op de eerste aanvrage  de voorhanden zijnde schepen zooveel mogelijk  ter dispositie van gemelde schout bij nagt worde gesteld en

2e om inmiddels aan den Landdrost eene opgave te willen toezenden van het getal en de groote der scheepen welke gewoonlijk in hunne respective gemeentens disponibel zijn.

 

J.Snouck Hurgronje.

 

Extract uit het Verbaal.

Arnemuiden wil afwijken van het maalloon dat van hogerhand is vastgesteld.

De reden wordt niet aangegeven.

 

Voorbeeld

 

Het Maalloon per Amsterdamsche zak op 9 stuyvers bepaald zijnde bedraage dat per last

Pond 16-14 wanneer nu de Middelburgsche Maat a 12 zakken in’t last gebruikt word zal het maalloon een 42ste gedeelte  van de voorschreve gulden 16-14 of 8 stuijvers belopen en het blijft aan het voorschreve Gemeente Bestuur onverlet om wanneer  zij het beut ? van Amsterdamsche maten noodzakelijk agten dezelve voor de stadzelve te ontbieden.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

18 november 1808

 

Voor wagenvrachten ten behoeve van Fransche en Hollandsche troupes  zijn zodanige posten ingebracht welke het Rijk niet wenst te betalen. Dus de declaratie moet volgens de aanwijzingen worden aangepast.

Ook de declaratie van Geerard Meerman ten bedrage van 198 gulden moet worden aangepast.

Dit op last van de Secretaris-Generaal.

 

Extract uit het verbaal etc

 

Extract uit het verbaal van de Land-Drost etc

 

Donderdag 24 November 1808.

 

Buiten alle tauxatie voor het Middel der Verponding moeten worden gelaten alle publieke Gebouwen of van publieke Corporatien Kerkgebouwen, Akademien, Schoolgebouwen, Gevangenissen, Arsenalen, Heemraads-Polder-Stads-of Dorpshuizen, Vuurbaken etc.

 

Als er Conchierges, Oppassers, Schoolmeesters of anderen wonen dan wel .

 

Armbesturen moeten daartoe een speciaal verzoek indienen als ze menen op vrijstelling recht te hebben.

Extract uit het Verbaal van den Land-Drost van Zeeland.

 

Vrijdag den 25e November 1808.

 

Jagt-Officieren voor derzelver Koninklijke Jagers kunnen niet van het Middel van het Dienstbodengeld worden vrijgesteld, maar dat geen van beide verligt zijn het Regt op het Patent voor de jagt te betalen, aangezien zij bij voortduring zullen blijven jouisseren van het voorregt om de Jagt vrij en kosteloos uit te oefenen.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Maandag den 28e November 1808..

 

Er zal binnen de Steden en Plaatsen van den tweeden rang gedurende den tegenwoordigen Oorlog een meer bijzonder toezigt der Policie gehouden (moeten) worden op alle Vreemdelingen of Buitemlanders , welke binnen dit Rijk mogten binnen komen doorreizen of aldaar vertoeven.

 

In Middelburg den 29e Nov. 1808

 

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden.

 

Met haast doe ik U toekomen:

1e Of er geschillen zijn ten aanzien van het gebruik van Kerkgebouwen en de daaraan verbonden Fondsen, als er sprake is van diverse godsdienstige gezindheden.

2e Een verlangen van eene schriftelijke opgave van de verordeningen of reglementen opzigtelijk de opzameling en ’t gebruik van de miststoffen gezegd asch vuilnis, straataarde  als andersints en bericht of die reglementen behoorlijk gemaintineerd worden;

Wijders eene opgave wat Ul dienstig oordeelen zoude te moeten invoeren ter verbeetering om het verwaarloozen van de Meststoffen int vervolg tegen te gaan.

Eindelijk moeten wij nog van UL requireren mits dit afzonderlijk geschiede  en niet onder de gemelde Poincten:

Opgave der Mannelijke kinderen in Ulieder Gemeente  die tzij in of of door gestigten van Liefdadigheid hetzij op eene andere wijze  ten koste van het Publiek onderhouden werden daaronder ook begreepen zulke wier ouders uit eenige arme cas bedeeld worden

Deze opgave moet verdeeld worden  in deeze  4 Classen:

 

Jongens vande geboorte tot 3 jaar oud

Van 3 tot 7 Jaar

Van 7 tot 14jaar

Van 14 tot 18 jaar

 

Terwijl integendeel zodanige tzij ouders tzij weezen die uit de Arme Cas worden onderhouden, indien die Cas geen subsidie uit de algemeene dat is RijksCasse of Plaatselijk Casse genieten, daar onder niet moeten worden opgegeeven.

Even zoo min als die welke Lichaams gebreken hebben  van deeze laatste wij egter meede eene afzonderlijke opgave  requireren.

Wij verlangen het een en ander op instantie als vooren zoo spoedig mogelijk immers binnen 14 dagen na dato deezes terwijl wij met agting blijven.

 

De Commissie uit de Secretarissen.

 

J.C. Frederiks ?

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Maandag den 5 December 1808.

 

De Commissarissen van de Bakkerij te Utrecht melden bezwaren over de vermenging  van het Brood met Zemelen of Kort: vervalsching genoemd.

Opdracht aan de diverse besturen: waakzaam te zijn.

 

Extract uit het Verbaal etc

 

De Gemeenten dienen “gepensioneerde”militairen bij inwoning in hun gemeente geen beperkingen in de weg te leggen op vertoon van hun Acte van pensioen

 

Extract uit het Register der Besluiten van den Minister van Financiën van de Koning.

 

Vrijdag den 20e Februarij 1807.

 

Allen die werkzaam zijn in een bepaald bedrijf winkel etc. en nooit een patent hebben aangevraagd. Of, indien wel aaangevraagd, nooit het patent hebben afgehaald, worden als ze zich niet aan de regels houden als fraudateurs beschouwd. Op die wijze ontgaat het Rijk de patentbelasting en de zegelbelasting.

 

Extract uit het Verbaal van de Landdrost

 

De leningen die door de Koning worden uitgeschreven o.a. op 30 maart 1808 worden niet voltekend..

 

22 december 1808.

 

Wat betreft de  financiele ambtenaren:

Reglement voor het Corps ter Recherche bij de Middelen te Lande is bepaald, dat de Hoofdcomisen, Commisen en Bedienden ter Recherche te Lande in hunne qualiteiten voor hunne Personen vrij zijn van betaling voor Poort-Weg- Tol-Brug of Straat en Barrièregelden, zoo menigmaal zij bij dag of nacht dezelve zullen uit-of ingaan of passeren

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

22 December 1808

 

Goes,Arnemuiden Yerseke en Wemelding moeten uiterlijk binnen 14 dagen dezes derzelver consideratien en advis op en zoo ja welke generale maatregelen bepalingen en voorzieningen ten aanzien der Ansjovis Visserij, Oester en Mosselenvangst zouden kunnen behoren te worden daargestelt en zulks voor zoo verre hunne Ingezetenen hierin eenig belang mogten hebben, als zijnde hieromtrent dus verre bij het Reglement  van den 23 e September dezes Jaars geene Speciale bepalingen gemaakt.

De Drost voornoemd

J.W. Schorer.

 

DE MINISTER VAN OORLOG

 

Gezien hebbende de Declaratie van G: Meerman Veerman op de overzet Pont te Arnemuiden ad Een honderd negentien guldens twaalf stuivers wegens het overzetten van Militairen zedert 1 Meij tot ultimo Julij 1807 difficulteert in de voldoening dezer pretensie  vermits dezelve voor den Eersten April 1808 had behooren ingediend te zijn geweest

 

Amsterdam den 23e December 1808

De Secretaris Generaal.

 

Geef het inliggende papier aan de Hr. Huijgens terug: zeg hem dat men aan het Bureau er bij persisteert dat de rekening van de Veerman daar bij bedoeld niet op den bepaalden tijd is ingediend.

Zij is op geen een der registers vermeld die men op mijne aanvrage allen heeft nageslagen en ik vrees dus dat hier aan niets te doen zal wezen. Want of de Heer Huijgens en zijn Schoonvader al zeggen dat de inlevering op zijn tijd heeft plaats gehad en Schorel C:S: wier Departement het is blijven het vlak uit tegenspreken dan is die strijd tusschen ja en Neen van langen duur en niet wel tegen de Opinie van het Bureau in faveur van den Veerman te beslissen.

 

Extract uit het Verbaal

 

Dinsdag den 27 e December

 

De kerkmeesteren van Arnemuiden  Nieuwland Westkapelle Domburg Grijpskerke Vrouwenpolder,Gapinge Westzouburg Koudekerke en Bekerke geven te kennen dat ondanks de aanmaning der Sijnode van Zeeland de goedgekeurde Kerkgezangen weigeren in te voeren.

De Landdrost eist dat er voldoende gezangenboeken op de banken worden gelegd  en dat opkosten van het Kerkenfonds.

Er mag door geen enkele politieke of kerkelijke autoriteit tegenwerking worden gedaan.

Ga naar boven