Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1809-1810

Zeeuws Archief  Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

De Landdrost van Zeeland

Extract uit het Verbaal etc

Dispositie van de minister van Binnenlandse Zaken

Dingsdag den 3e Januarij 1809.

 

Decreet van Lodewijk Napoleon

 

Het nut van Vaccinatie wordt vastgesteld

Daarom wordt gelast aan de Land-Drosten etc het vaccineren zoveel mogelijk te bevorderen

Allen die onderstand ontvangen uit Publieke Kassen en nog geen Kinderziekte hebben gehad moeten

Binnen 3 maanden gevaccineerd worden.

Ook al de Officieren en soldaten van onze Land-Armee moeten binnen 3 maanden worden gevaccineerd.

Elk der 3 Doctoren of Chirurgijns  welke de meeste vaccinaties hebben verricht krijgt een gouden Medaille ter waarde van tien ducaten. Zorgvuldige controle daarop is nodig.

De Departementale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt zullen er voor moeten zorgen dat er voldoende entstof voorradig is.

Ook afgelegen dorpen of gehuchten dienen er mede in betrokken te worden.\

Elke 3 maanden moet door de Doctoren en Chirurgijns kennis geven van het aantal personen dat gevaccineerd is.

Bij besmetting door een of meer personen, mag geen kind in de scholen komen dat de kinderziekte niet heeft gehad en geen vaccinatie heeft gehad.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken zal de Maatschappij tot Nut van het Algemeen  uitnoodigen tot het doen herdrukken van zeker Werkje : “de ondervinding is de beste leermeesteresse, eene huishoudelijke zamenspraak waarin de inenting der Koepokken beknopt en bevattelijk wordt behandeld.

Dat geschrift moet gratis ter beschikking worden gesteld.

 

Lodewijk

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Vrijdag den 13e Januarij 1809

 

Eigenaren die hun Huizen en Gebouwen begeren te “amoveren”moeten een Request zonder Zegel aan de Minister van Financiën presenteren aan den Commissaris –Ontvanger  van het Middel der Verponding.

Deze moet dit in handen van de Burgemeester of van het Gemeente-Bestuur stellen. Uiteindelijk moet de minister van Financiën uitspraak doen.

 

Extract uit het Verbaal van den Land-Drost van Zeeland.

 

Het betreft de uitgave en presentatie van het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Maandag den 23e Januarij 1809.

Bij zware sneeuwval dient er zorg voor gedragen worden dat niet door de onwil van particuliere Ingezetenen de Postiljons vast komen te zitten omdat ze weigeren sneeuw te ruimen. Het zijn Koninklijke Postiljons en de waardigheid van de Koning is er mee gemoeid.

 

Mijne Heeren

 

Wij zullen ons met behoorlijken ondergeschiktheid gedragen overeenkomstig de aanschrijving van Uwed: d.d. 21 Jan l.l gegrond op een Koningklijk besluit:

Indien het noch een enkel kind door de diakony onderhouden wordende, geen pokken gehad heeft; zullen wij zorgdragen dat de inenting plaats hebbe: hiermede oordeelend voldaan te hebben aan de aanschrijving

 

10 Februarij 1809

 

P: Hondius  V:D:M: ibidem

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Vrijdag den 10e Februarij 1809.

Alle wegen dienen bij zware sneeuwval voor Postiljons begaanbaar te worden gemaakt.Ook voor het overige verkeer dienstig.

 

De Burgemeester van Middelburg kondigt aan dat de Bruggetjes op het Arnemuidsche voetpad welke thans onder water leggen vordert om verhoogd te worden.

 

Een slecht leesbare brief aan het Gemeente Bestuur te Arnemuiden in Februari 1809

Van ds. Hondius over een twist met de gemeente Kleverskerke.

 

Extract uit het Verbaal etc

14 Februarij 1809.

Voor 22 Februarij 1809 wordt een algemeene Dank-en Bededag door het gansche Koningrijk gehouden.

Geen runderpest, geen aanstekende ziektens ; de oogst is ook niet mislukt

Wel last van de voortdurende oorlog; de watersnood van de afgelopen winter

De geduchte ramp welke dezer dagen in zoo vele streken van het Land door overstroomingen door losbrekend ijs het afkomend water en zware stormwinden; veel dijken zijn bezweken.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Vanwege de ontzettende rampen wordt aan een ieder de gelegenheid gegeven hunne edelmoedige liefdegaven te geven. De gemeenten moeten Registers ter Inschrijving openleggen 4 dagen lang en zorgen dat de geplaatste kisten worden gesloten. Waar dat nodig is  zullen de notabelste ingezetenen assisteren bij het rondgaan met eene openen Schaal

Aan de minister van Binnenlandse Zaken dient een accurate opgave te worden gedaan van al de ontvangen penningen en de penningen zelf met de meeste spoed aan de Land-Drost doen toekomen

 

Extract uit het Verbaal

Dingsdag den 14 Februarij 1809.

 

Er worden veel aanstellingen gedaan van Heel-en Vroedmeesters, Vroedvrouwen etc zonder toestemming en zonder de benodigde Acten. Dit  moet voorkomen worden.

 

Het Gemeente Bestuur van Cleeuwerskerk

Aan

Het Gemeente Bestuur van Arnemuiden

Zeer Geachte Vrinden en Nabuuren

 

Ulieden hebben aan ons een Missive geadresseerd in date 11 deser  betreffende het geschil  tusschen UL en onze kerkenraad over een armsubject genaamd Matthijs de Smit voorzoon van Cornelis Beekman, welke ten jaare 1794 ter UL Stede is komen woonen.

Den inhouden derzelven hebben wij heden overwogen en gelet op ’t geen deze zaak vereijste vermeenen wij UL dienaangaande te moeten antwoorden.

Dat het volstrekt bezijden de waarheid  is dat den Kerkenraad van Cleverskerk eenen acte van indemniteit ten behoeve van Matthijs de Smit hebbe gegeven; Cornelis de Bree den eenige als nog aanweezende toenmalige Lid des Kerkenraads( want op zodanige beroepen wij Ulieden) en die een eerlijk en geloofwaardig man is, op wien wij ons kunnen verlaten, heeft dit aan ons verzekerd. En daarenboven zijn na naaukeurig gedaan onderzoek zijn er geen traces hoegenaamd in of buiten het acteboek deswegen te vinden;

Weshalven nog het voorgeven van Cornelis Beekman  nog UL aangevoerde waarschijnlijkheden van het zoek geraken dier acte door verplaatsing van Papieren bij Vakatures van predikanten in UL Gemeente  bij ons voor geen argumenten veel weyniger valablen bewijzen kunnen worden gehouden. Tevens UL zoo maar gratis geavanceerden omtrent het rouleren van het Acte Boek en Documenten met het vertrek van  di Noncebel  en eerst Jaaren daarna zijn terug gezonden als eene palpablen onwaarheid tegenspreeken- en gerustelijk den Verspreider daar van provoceren om zulcx voor ons te herhaalen terwijl wij ons in Staat vinden om met goede bewijzen ja zelvs  van nog in leven zijnde Predikanten die destijds relatie tot het Bestuur der kerk hadden het contrarie aan te toonen .Evenzoo min kunnen wij wat UL ook gelieven te zeggenvan het Placcaat van 1705 iets daar in vinden tgeen ons zoude kunnen verpligten omUL sustenien te advoueren. Daar het geven en nemen   van actens van Indemniteit door eene aloude gewoonte als een Wet word nagekomen, want dit werd niet algemeen gepractiseerd  en wij zoude verscheidene Plaatsen in desen Eilands kunnen opnoemen die geen Actens geven of nemen behalven dat al ware ’t zoo een Oude gewoonte geen Kragt van Wet hebbe, maar altoos eene gewoonte blijvd

Dit voor ons antwoord houdende opt een en andere door Ul: geavanceerden; diend als nu ter zaak; dat wij geene redenen betuigen  te vinden, om onze kerkenraad te permoveren tot het alimenteren van den gemelden persoon als het daar voor houdende dat hij niet tot laste deser Gemeente behoord.

Gemeentebestuur van Cleverskerke

Guignard secretaris.

 

 

Extract uit het Verbaal van den Land-Drost van Zeeland

Vrijdag den 17 Februarij 1809

Hierbij een aantal exemplaren van de nadere bepalingen wegens het formeren der maandelijksche Founituurlijsten(lijst van benodigdheden) der Militairen, alsmede wegens het afgeven van Decklaratoiren voor Kleeding, Magazijnen en Discipline-Kamers.

In de bepalingen wordt vermeld  de een mans fournitures voor de Zieken

 

Verbaal van de Land-Drost aan het gemeentebestuur Extract.

Wegens de nood veroorzaakt door de jongste Watervloed wordt bij gelegenheid van de aanstaande Dank-en bededag bij de onderscheidene Gezindheden gecollecteerd; de collecte zal ter beschikking van Minister van Binnenlandsche Zaken worden gesteld ; zullende mitsdien voor dit jaar het gecollecteerde op den Dank-en Bededag niet komen ten behoeve van den Armen der onderscheidene Gezindheden van de Plaatsen.

 

Extract uit het Verbaal etc

Vrijdag den 24 Februarij 1809.

Wat betreft het plegen van bedrog en het uitventen van Loten of gedeelten van dien, tot de Koninklijke Loterij behoorende, nauwkeurig te letten op voornamelijk zwervende Joden en andere Landloopers die er bepaalde praktijken op na houden om daardoor het crediet der Koninklijke Loterij te maintineeren, en bovenal de goede en eenvoudige Ingezetenen voor de enorme nadeelen, hun door deze bedriegerijen toegebragt wordende, zoo veel mogelijk beveiligd.

N.B. Hierboven een blijk van anti-semitisme, steeds meer aangroeiend en vooral aanwijsbaar vanaf de geschiedenis van het Perzische Rijk tot heden.

 

Extract uit het Verbaal etc.

De 27e van Sprokkelmaand 1809.

 

Voortaan moet gebruik gemaakt worden van de Hollandsche benaming der maanden van het Jaar, als Louwmaand, Sprokkelmaand, Lentemaand&c.

 

Extract uit het Verbaal etc

Dingsdag den 31e Januarij 1809

Het gaat over het huisvesten en voeden der Landmagt wanneer dezelve zich binnen het Rijk op marsch bevindt ..

De Declaratien ten laste van het Rijk voor Wagenvrachten, Veer-en Tolgelden, over de maand Januarij afzonderlijk.

Na 1 februari moet er per half jaar gedeclareerd worden.

Staat der Manschappen en Paarden. Voorbeeld voor den Bosch: De gezonde Manschappen zijn die genen welke twee mans-fournitures bekomen.

De zieken zijn die Manschappen welke in het Regiments-Hospitaal worden verpleegd, en slechts 1 mans fournitures bekomen.

Wanneer er Manschappen of Paarden in ’s Rijks Gebouwen hebben gelogeerd of gestald zijn geweest, moet dit getal in de colonne van aanmerkingen worden vermeld.

Er moeten o.a kribben worden geplaatst.

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Maandag den 27e van Sprokkelmaand 1809

 

Declaraties van de Veerman van de Pont ten aanzien van overzetten van militairen en het leveren van paarden en wagens, dienen bij de Minister van Oorlog te worden ingediend.

 

Extract uit het Verbaal etc

Opgave verzocht door de Minister van Oorlog van “eenige Rijksgoederen van Oorlog: Geschut, Affuiten, Voertuigen,Geweren,Sabels of andere Wapenrustingen, Munitien, Kogels, Bomben &c of Gereedschappen tot het een of ander behoorende: Werktuigen of Instrumenten, Schoppen,Spaden, Kruiwagens etc

 

Extract uit het Verbaal etc.

Gelezen zijnde eene Missive van den Minister van Oorlog van den 15 dezer maand no. 34 daarbij te kennen gevende, dat onder die maatregelen waarvan men te allen tijde in ons Vaderland een affschrik had, inzonderheid behoort een gedwongene verpligting tot den Krijgsdienst, en dat Zijne Majesteit den geest der Ingezetenen op dit stuk kennende, meer dan eens de stelligste verzekeringen gegeven had, dat deze hier niet zoude worden ingevoerd, dat intusschen &c.

 

Brengt de Land-Drost de inhoud der voorschrevene Missive ter kennis etc om de werving of het vrijwillig dienst nemen op alle mogelijke wijze te begunstigen.

De Staat kan niet beschikken over betere en meer uitgelezen Manschappen

In vorige tijden kon men in naburige Staten veelal de gelegenheid vinden om het Leger met goede en geschikte Soldaten aan te vullen, doch thans hebben veranderde omstandigheden dit middel onmogelijk gemaakt.

Behalve dat het altijd onbetwistbaar blijft, dat eene Armee uit Inboorlingen bestaande, verre de voorkeur verdient.

Ten aanzien van de vrijwillige Armee zijn verbeteringen opgetreden ten aanzien van de huisvesting, voeding,geen vernederende  bestraffing.

Er is geen enkele reden meer om de werving zijdelings tegen te werken op vele plaatsen.

Er zijn Gemeentebesturen die geen Werfhuizen dulden dan in de afgelegendste en slechte buurten  en dus in die huizen waar alleen de heffe des Volks zich verzamelt.

Wervers worden vaak onheus behandelt en mogen b.v niet op dagen dat er openlijke vermakelijkheden plaatsvinden hun werk uitoefenen. etc

N.B. Hier op de achtergrond de dreiging van invoering van de algemene dienstplicht, als er niet voldoende inspanningen en resultaten zijn te boeken.

 

Amsterdam den 20 van Lentemaand 1809.

De Minister van Oorlog aan het gemeentebestuur

Van Arnemuiden.

Mijne Heeren !

 

De pretensie van den Veerman in Uwlieder Stede F. Meerman wegens het overzetten van Militairen in 1807 ad 119 guldens en omtrent welkers voldoening ik reeds bij mijne dispositie vanden 25 van Wintermaand 1808  No 74 heb gedifficulteerd niet kunnende aannemen vermits dezelve bij mijn Ministerie te laat is ingediend.

 

Extract uit het Verbaal.

 

Maandag den 20 van Lentemaand 1809.

 

De koning wil een lijst van alle de Gemeenten : derzelver bevolking en het aantal inwoonders tot elk Godsdienstig Genootschap behoorende  . Dat die lijst echt is en goed bijgewerkt

.Dus een soort volkstelling.

 

Extract uit het Verbaal etc

Er is een Request van de Roomsch-Katholijke Pastors te Goes, Kwadamme en ’s Heerenhoek binnengekomen met het verzoek van vrijstelling van Inkwartiering onder betaling van een door het Gemeente Bestuur te bepalen taux.

De Land-Drost verschilt van mening hieromtrent maar laat toch toe dat de casernering der Troepen in dit geval elders geschiedt.

 

Extract uit het Verbaal etc.

Maandag den 27e van Lentemaand 1809.

Een gebouw voor de uitoefening van den Godsdienst moet duidelijk herkenbaar zijn: b.v voorzien van een kleine toren waarin eene Kerkklok kan worden gehangen.

 

Extract uit het verbaal van den Land-Drost

 

Maandag den 27e van Lentemaand

Over het algemeen zijn de hoofd-en secundaire wegen bijna overal in een slechte staat. Slechts onzorgvuldig herstel, met soms noodreparaties. De wegen moeten zo breed zijn dat 2 rijtuigen elkaar kunnen passeren

Er dient een wakend oog worden gehouden dat in de eerste plaats de wegen goed onderhouden zullen worden.

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Betreffende de alimentatie van de weeze van C: Beekman genaamt M: de Smith.

Zolang er geen voldoende bewijzen zijn geleverd voor o.a de Acte van Indemniteit , dient de Armdirectie van Arnemuiden verpligt deze te onderhouden als de gemelde weeze tot armoede vervalt door zijner handen arbeidt of door ondersteuning van zijn famillie op geen behoorlijke wijze aan de kost kan geraken..

N.B. Het heeft er de schijn van dat deze wees een lichamelijke of verstandelijk beperking  heeft.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Dingsdag den 4e van Grasmaand 1809.

 

Opgave verzocht van de vrouwelijke Personen welke de Vroedkunde uitoefenen en hen te gelasten zich door de Departementale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toeverzigt te laten examineren.

 

Extract uit het Verbaal  etc.

 

Maandag den 10e van Grasmaand  1809.

 

Gelezen zijnde eene Missive van de Divisie Generaal Monnet  van de 10e dezer maand, daar bij te kennen gevende dat &

Worden de Regering der Stad Veer en het Gemeente bestuur van Arnemuiden bij Extract dezes en Conductieve Missive te kennen gegeven dat de Land-Drost  met leedwezen en ongenoegen heeft vernomen dat de Visschers van hunne plaatsen varende zich niet tegenstaande de daar tegens vigerende Decreten en zo menigmaal herhaalde waarschuwingen bij herhaling verstouten om met den Vijand te corresponderen, dat zelfs de Vissers vaartuigen genummerd No 8 en 6 gepasseerde Vrijdag  den 7 dezer maand  den geheelen dag bij den vijand zouden zijn verbleven om zich aldus aan een alleszints strafbaar gedrag hebben schuldig gemaakt met verdere aanschrijving aan de voorschreven gemeente Bestuuren om de Visschers lieden binnen hunne plaats voor zich te ontbieden  en ten ernstigsten aan te maanen om onder geene voorwendsel hoegenaamd  eenige gemeenschap of Verstandhouding  met den Vijand te houden, maar zich daar voor zorgvuldig te wagten ten einde zich niet bloot te stellen aan de straffen welke op zodanige verregaande Wandaden zijn gesteld  om de onaangenaamste gevolgen welke daar uit voor hun verder zoude proflueren.

Wordende eindelijk de Bailuwen der steden Veere en Arnemuiden bij Extract dezes gelast om voor zoo verre de Vissers van de Visschuiten No 8 en 6 onder hunne Jurisdictie woonen te onderzoeken of dezelve  eenige Gemeenschap met den vijand hebben gehouden en wat daartoe heeft aanleiding gegeven onder spoedig rapport aan de Land-Drost en om voorts diens onverminderd tegens dezelve na bevind van zaken conform de Wetten des Rijks te procederen.

 

Empire Francais

Au Quartier a Middelbourg

Le 10 avril an 1809

 

Le General de Brigade Osten

L ‘un des Commandans de la Legion d’honneur

Commandant le 1e Divisie 2e Brigade

Messieur le President & Membre de la Municipalitee d’Armuide

 

Messieur

Conformement aux orders du General de Division Monnet commandant superieur je vous invite a vouloir bien signifier aux pecheurs d’Armuiden que le General leur interdit la peche jusque á nouvel ordere parce que’ils se permettent de communiquer avec l’ ennemi contre les ordonnances du Pays. Je vous prie de m’ accuser   “reception de la presente

J ‘ ai l ‘honneur de vous saluer avec consideration

Osten

 

Osten

 

D ‘ apres une letter que je recois a l ‘instant du General de Division Monnet commandant superieur le General par humanitee pour les habitans d ‘Arnemuiden interdit seulement la peche aux trois pecheurs no 6, 8 & 14; les autres pourrent  aller a la peche , mais en passant a Cerrevees ? Ils seront obliger de prendre un soldat de terre ou de marine qui sera chargee d émpecher les pecheurs d áller tropau large afin eviter toute communication avec l’Ennemi   etc

 

Osten

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Maandag den 17e van Grasmaand 1809.

 

Het Wetboek Napoleon wordt ingevoerd

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Een Leening voor buitengewone kosten van den Waterstaat: plaatselijk overal opwekking tot ruime deelneming in deze geldlening. De inschrijvers doen dat in 6 termijnen.

Het gaat om een Geldleening van 6 miljoen Guldens Hollands Courant tegens den Interest van 4%, gevestigd op Koninklijke en Nationale Domeinen, welke successivelijk zullen worden verkocht, en waarvan de Jaarlijksche Inkomsten en de Opbrengst van den Verkoop speciaal worden geaffecteerd tot de voldoening  der Renten en de Aflossing der Kapitalen

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Maandag den 24 van Grasmaand

 

Het gros der Israeliten die zich binnen het Rijk bevindt leeft in een staat van vernedering en armoede.

Dat moet ophouden: zodanige vreemden moeten niet meer ons land binnenkomen aangezien ze geen middelen van bestaan hebben en daardoor ten laste der Armen-kassen komen.

Ze mogen alleen in fabrieken of in de landbouw werken onder een acte van Indemniteit van 2 gegoede Inwoners van het Rijk.

Ze moeten aan de Consistoriale Kerk van het Arrondissement of het Kerkbestuur der Hollandsche … Israëlitische gemeente waarzij zich willen neerzetten een Declaratoir erlangen dat zij o.a. niet tot de Armen moeten worden gerekend.

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Maandag den 24 van Grasmaand  1809

 

Het aanwerven van Handwerkslieden naar buiten ’s Lands en het uitvoeren van gereedschappen of werktuigen tot eenige Fabriek behoorende , onder de daartegen bepaalde straffen verboden. Ook speciaal toe te zien en te waken tegen de uitvoer van eenige Ketels, Bakken en Kuipen en verdere tot eene KorenWijnstokerij behoorende gereedschappen  en werktuigen of gedeelten van dien hier te Lande gemaakt zijnde.

 

Au Quartier general a Flessingue

Le 25 Avril 1809

Copie

Le Gouvernement vient de m ‘0rdonner vu les circonstances de mettre l ‘Embargo sur tous les batiments de toute espece susceptible de prendre la mer. Je vient de prevenir a l ‘instant par courier extraordinaire le Roi de hollande de cette disposition . Je vous donne l órdere  de mettre embargo general dans tous les portes &…

De votre commandement et de tenir la main le plus severement possible a ceque cette mesure soit executee dans toute sa teneur. Vous voudrez bien m ‘accuser reception de cette lettre.

 

Monnet

 

Copie  papier beschadigd.

 

Extract van het Verbaal

 

28 van de Grasmaand.

De havenmeester van Veere mag geen Lantaarngeld eisen van de Arnemuidse vissers.

 

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden

 

De Koning voornemens zijnde zig heden te begeeven na Ulieder Plaats diend dese om UL daar van te verwittigen en Ulieden uit naam van den Heer Kwartier-Drost te recommanderen dat denselve Collegie ilico werde geconvoceerd en beneevens den Predikant en Kerkenraad zig voor het Stadhuis bij de komst van Z. Majesteit sisteren. Wijders dat de Vier Span Paarden met tuigen en voerlieden in gereedheid zijn.

De commissie van secretarissen

Guignard

Zaterdag Ogtend

½ zeven 13 van Bloeimaand

 

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden

 

Alzoo Zijn Majesteit den Koning op Morgen Dingsdag den 16 meij 1809 Ulieder Stede benevens ‘t Eiland van Nieuw- en St. Joosland zal bezoeken- geven wij  Ulieden hier van kennis – ons refererende aan onze Missive van Zaterdag lestleden : dan zulks Ulieden tevens ook zorg dragen dat de Ponte in gereedheid zij en buitendien  nog 4 a 5 scheepjes om de verdere Stoet over Uw Veer te voeren.

Er zal een Eere Wagt van negen Landlieden Z.M.van hier begeleiden

De Commissie

Guignard.

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Maandag den 15e van Bloeimaand 1809.

Koninklijke Decisie: dispositie van de Minister van Binnenlandse Zaken.

 

Alle gestichten van milddadigheid, Wees-en Arm-Huizen, zonder onderscheid tot welk Kerkgenootschap onder hun Oppertoezigt te nemen : dat aan de intentie van de Fondateurs of Donateurs stiptelijk wordt voldaan; dat alles worde aangewend tot de gezondheid en den best mogelijken staat der Personen en Kinderen in die Gestichten opgenomen, voorts te zorgen dat het voedsel gezond en goed zij, dat voorschreven Personen en Kinderen van tijd tot tijd immers zoo dikwijls mogelijk  in de lucht gebragt worden  en buiten de Steden en Plaatsen gaan wandelen, als zijnde een dier middelen welke tot de gezondheid moeten bijdragen.

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Dingsdag den 23 van Bloeimaand 1809

 

Een missive van de Minister van Financiën: Boerenknechts en meiden voor zoo verre dezelve in dienst van eigenlijk gezegde Boeren of Landlieden, en niet van tot hun vermaak of voordeel nevens andere middelen van bestaan, ook Landbouw uitoefenende Heeren of groote Landeigenaren zijn en alzoo werkelijk en alleen tot den Landbouw of Boeren bedrijf gebruikt worden, ( MET UITZONDERING ECHTER VAN DE AFZONDERLIJK  AAN HET Patent onderworpen vreemde arbeiders) niet aan het Regt van Patent zullen behooren onderworpen te worden.

 

De Commissie uit de secretarissen

 

Of er binnen Arnemuiden Schutterijen zijn voorzien van Deplome’s dat is Magtbrieven verkregen van Keizer Karel V of voormalige Graven, Prinsen, Provinciale Staten. Deze uiterlijk binnen 8 dagen toezenden; andere komen er voor in de plaats.

Opgeven van geschikte personen voor de Tentoonstelling der voortbrengselen van den Volksvlijt.

Zoals eerder in de Koninklijke Courant aangekondigd. Het gaat vooral om nieuwe uitvindingen.

De verbetering der wegen met eventuele verandering van de breedte der vellingen van de wielen of het spoor binnen het eiland te veranderen.

26 van de Bloeimaand

 

Extract uit het verbaal

Vrijdag den 2 van Zomermaand

Dankzegging en het zingen van een te Deum of andere Lofzangen op de eerste zondag na dezen vanwege het feit van de grote overwinning van het leger van de Oostenrijkse Keizer. En afsmeking van ‘s Hemels zegen op de verderen voorspoed dier Wapenen; dat er spoedig eene algemeene en bestendige Vrede verkregen worde.

 

Extract uit het Verbaal

Vrijdag den 2den van Zomermaand 1809

 

Opgave van alle kerken  Hervormd of Roomsch-Katholiek die geen genoegzame goeden hebben om zichzelf te onderhouden met specifieke opgave van de goederen en fondsen aan die Kerken toebehoorende.

Ook erven , Landerijen etc

Verder een ruwe begroting der sommen welke tot dat einde uit gedachte kassen jaarlijks plegen geimpendeerd te worden.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Vrijdag den 9den van Zomermaand 1809.

 

Over de verdeling van de gecollecteerde penningen ten behoeve van de Zeeuwsche ingezetenen welke door den Watervloed van den 14 en 15den van Louwmaand 1808 het meest geleden hebben.

Zij die menen aanspraak te maken worden opgeroepen om binnen 14 dagen zich te vervoegen bij het Gemeentebestuur. Ook de gemeenten moeten gedupeerden aansporen.

 

Extract uit het Verbaal etc van de Kwartier-Drost

Maandag den 12e Zomermaand 1809.

 

Aan de Inwoonders van Bergen op Zoom wordt toegestaan om evenals de Inwoners van het Departement Zeeland vrijelijk op de Schelde te vissen.

 

J.W. Schorer

 

Extract uit het Verbaal van de Land-Drost van Zeeland

Maandag den 12den van Zomermaand

 

Er zijn klachten over het Militaire gebruik dat op vele Dorpen speciaal te Waarde en Ovezande van de Schoollocalen gemaakt wordt.

De gemeentebesturen moeten er voor zorgen dat de Schoollocalen voor de Schooldienst worden gebruikt en anders niet.

Er moeten voorzieningen komen.

 

 

Extract uit het Verbaal

 

Vrijdag den 16e van Zomermaand 1809

 

De Landdrost laat via een Missive van den Minister van Eeredienst en Binnenlandsche Zaken weten dat er voor gezorgd moet worden dat met er daad en niet slechts in naam, alle Gezindheden zonder eenig onderscheid deelen en genot hebben in alle inrigtingen van welke aard ook, waartoe Plaatselijke of Algemeene kassen contribueren.

Ook Kwartier-Drosten moeten bij plaatselijke besturen nagaan of dat werkelijk gebeurt

 

Extract uit het Verbaal van den Landdrost van Zeeland

Maandag den 19den van Zomermaand 1809

Nadere instructies  met betrekking tot het recht van zegel en het patentrecht en de belasting ervan.

 

Extract uit het Verbaal van den Landdrost van Zeeland

 

Vrijdag den 16 van Zomermaand 1809.

Arnemuiden behoudt middels de dispositie van de Minister van Eeredienst en Binnenlandsche zaken de zelfde voorrechten als de andere Steeden in het Eiland Walcheren.

De Landdrost geeft deze dispositie door.

Echter Arnemuiden wordt niet genoemd in het algemeen ontwerp ter verbetering van het Departement Zeeland.

 

Extract uit het verbaal etc

Vrijdag den 23e van Zomermaand 1809.

Het gebeurt practisch nooit dat een deserteur wordt opgepakt. Er is klaarblijkelijk geen vigilantie daartoe

Zoals onlangs gebleken is toen 3 Grenadiers van ’s Konings Garde, ter naspeuring van eenige Deserteurs van het zelve Corps uitgegaan, in drie Dorpen tot dat einde eenigen tijd in volle Uniform zich hadden opgehouden, den geheelen dag op de publieke Wegen zich laten zien, en overal ontvangen waren geworden, zonder dat hun van iemand der civiele Autoriteiten naar hunne Pas was gevraagd, met verdere invitatie om aangezien zulke achteloosheid zeer ten nadeele van ’s Konings dienst strekte, tegen dit misbruik de efficacieuste middelen aan te wenden.

Dringende waarschuwing: alle militairen zonder paspoort te ondervragen en aan te houden.

 

Extract uit het Verbaal van den Land-Drost van Zeeland

 

Maandag den 26e van Zomermaand 1809

Kennisgeving van een Koninklijke decisie waarin eenige algemeene bepalingen worden vastgesteld ten einde de verspreiding der ziekte onder de Schapen bekend onder de naam de naam van Schapenpokken tegen te gaan en te stuiten.

Hierbij is aan te treffen een Kopij Extract van de nadere bepalingen en richtlijnen volgens welke men moet handelen  in geval van besmetting ervan.

 

Extract uit het Verbaal van den Landdrost van Zeeland

Maandag den 26e van Zomermaand 1809.

 

Een heel merkwaardig 67e Artikel van het Koninklijk Decreet van den 6den bevorens No.12, houdende !!

 

“Inte gaan met den eersten van Hooimaand, zal het geene Vrouw ten platten Lande of van de Dorpen in het Departement Zeeland vrijstaan meer dan een OorIjzer tot Tooisel onder haar Muts te dragen, de Vrouwen kunnen er een ter linker zijde, en de Ongehuwde meisjes een aan de regter zijde dragen; edoch alleenlijk aan de Vrouwen die zelve haare Kinderen zogen zal het vrijstaan er twee te dragen.

 

Het vervolg heeft  slechts betrekking op de situatie in Zuid-Beveland , waar Protestanten en Rooms-Katholieken een eigensoortige “klederdracht” er op na houden. Op een of andere “ludieke”wijze wil de minister er verandering in brengen.

 

Middelburg den 26 van Zomermaand 1809

De Officier der Jagt in het Eerste District van het Dep. Zeeland

 

Edele Achtbare Heeren

 

Alzoo mij bij de afgifte der Actens tot het uitoeffenen der Visscherij is voorgekoomen dat veele Ingezeetenen van Uwe goede Stad Arnemuyden die mette zig met de Vischvangst geneeren tot heden nalatig geweest zijn de certificaten bij het 19e Art. van het regelemt den 23 september laastleden door Zijne Majesteit op de Visscherij binnen dit Koningrijk , vastgesteld bij mij ter registratie in te leveren en dierhalven  in de termen van het 3e Art van gemeld Reglement vallen; zoo neeme ik de vrijheid Ww Ed. Achtbr; hier mede toe te zenden de Lijst der geene welke  behoorlijk aan de wet hebben voldaan met instantelijk verzoek mij te willen doen toekoomen eene opgave van alle zodanige Ingezetenen van Uwe goede Stad welke zig met de Visscherij geneerende in de termen van het 19 Artikel der voorn wet vallen en niet op deze lijst vermeld staan,teneinde ik in staat gesteld moge werden de wederspannige tegen ’s Konings beveelen ingevolge de wet te doen vervolgen en straffen.

Ik nodige Uw Ed: Achtbr: uit de tot heeden nalatig geblevene Ingezetenen aan te maanen omte mijnen Huyse voor het afloopen dezer week de hier vooren gemelde Certificatien in te leeveren ten einde ik niet in de treurige noodwendigheid moge gesteld worden dezelve in de Uitoeffening hunner kostwinning “uit te sluiten “etc.

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Maandag den 26e van Zomermaand 1809.

 

Het gaat over de Gealimenteerde, welke ten gevolge van Zijner Majesteits bevelen in het Koninklijk Etablissement van militaire Kwekelingen moeten worden opgenomen, maar ook de Plaatselijke Administratien tot de meeste en geschikte medewerking ten dezen te adhorteren.

Medewerking van de plaatselijke besturen dringend nodig.Deze maatregel moet beschouwd worden als de eenigste die in een Land alwaar geen geforceerde Wapening of Conscriptie plaats heeft, geschikt is om ’s Konings leger bij voortduring in een goeden staat te houden, en uit brave, geschikte en uitgelezene Manschappen te doen bestaan.

 

Extract uit het Verbaal van den Land-Drost van Zeeland.

 

Maandag den 3den van Hooimaand 1809.

 

De bij de Kerken geplaatste Knekelhuizen moeten afgebroken worden, en naar mate der omstandigheden op zoodanige plaats en wijze als de Locale situatie medebrengt en met de minste kosten geschieden kan, in de opene lucht een of meer Grafkuilen of kelders af te zonderen op eenplats die aan de openlijke aanschouwing onttrokken is. Dat moet wel met de vereischt zorg geschieden.

 

De Armerekening is gereed; de tijd der jaarlijkschen verandering van den kerkenraad is er. Wij vragen aan de Municipaliteit zamenroeping van een Collegium Qualificatum tegen Zaturdag den 15e dezer maand ‘s nanoens te vier uuren. Wij vleijen ons dat deezen voorslag niet onaangenaam zijn zal.

Wij hebben de eer ons met betamelijke achting te noemen

 

Arnemuiden 4Julij 1809

UweEd: Dienaren

Nom: Syn:

P.Hondius

 

Extract uit het Verbaal  etc.

 

Vrijdag den 7e van Hooimaand 1809

 

Het betreft een nadere redactie van de Grondwet op den Constitutionen Adel etc.

 

Extract uit het Verbaal

 

Maandag den 10e van Hooimaand 1809.

 

Provinciale Departementale en Plaatselijke Publicaties of Keuren ter vervolging van Vogels en uitroeing van nesten van Vogels blijven niet langer van kracht, als die niet bij het Jagt-Reglement als schadelijk zijn opgegeven.

 

N.B. Vroeger werden eksters, kraaien , vlaamse gaaien etc nogal een bestreden

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Vrijdag den 14e van Hooimaand 1809.

 

Met betrekking tot het opzenden der Jongelingen uit de Gods-of Armhuizen, naar het Instituut der Koninklijke kweekelingen:

 

Zodanige Gods-Wees-of zoogenaamde Armhuizen jongelingen, met uitzondering van hen die door ongemakken of lichaamsgebreken voor de Militaire Dienst ongeschikt zijn, mitsgaders van de zulken die ten koste hunner Ouders of Naastbestaanden daarin zijn geplaatst, vallen daaronder

 

De Gealimenteerden uit Diaconiefondsen van onderscheidene Gezindheden zonder in een Gesticht te zijn geplaatst.

 

Die zich vrijwillig hebben aangegeven of door hun Ouders aangeboden worden.

 

Het gaat om de namen en ouderdom der Jongelieden die 14 jaar oud of daarboven van de diverse katagorieen

Extract uit het verbaal etc.

 

Vrijdag den 21e van Hooijmaand 1809

Op grond van een missive van de Opperjagermeester van den Kroon.

Het was de opperjagermeester voorgekomen dat onderscheidene Vissers van Arnemuiden  zich niet ontzagen om zonder Certificaat zich niet te laten registreren, waarbij ook het Gemeentebestuur in gebreke is gebleven.

De Opperjagermeester roept iedereen op inspanningen te doen om te registeren of te doen registeren.

 

Extract uit het Verbaal etc

Vrijdag den 21e van Hooimaand 1809

 

Aangezien er niet op alle plaatsen Meters van de Ronde maat zijn aangesteld, wat aanleiding geeft tot ongenoegen onder de Landlieden, die geen Meetloon willen betalen, worden de diverse Regeringen opgeroepen binnen 8 dagen een opgave te doen van de namen van de Meters van de Ronde Maat.

 

 

Mijne Heeren,

 

Jongelingen van veertien jaar of daarboven worden uit onzen Diakonij kas noch gedeeltelijk veel min geheel onderhouden; wij oordelen hiermede aan Uw Ed aanschrijving van den 22 van Hooijmaand l.l. te hebben voldaan; en nemen de vrijheid ons met alle achting te noemen

 

UWeled. Dienaren

Nom: Syn:

P. Hondius  V:D:M:

Arnemuiden den 26 Julij 1809

 

Extract uit het verbaal

 

Zaterdag den 29e Hooimaand 1809

 

De Land-Drost heeft alle de Schippers van Hoogaarssen voor zig ontboden en dezelve gelast om met hunne schuiten dadelijk naar het Sloe te vaaren dat hoe zeer eenigzints met tegenzin echter door sommige daar aan voldaan was, terwijl het water als nu voor de overige te ver was verlopen om aan de gegevene bevelen te voldoen , doch dat zij hadden toegezegd om dezen nagt te zullen vertrekken

Werd door de Land-Drost het Gemeente-Bestuur van Arnemuiden Extract dezes en conductoire Missive aangeschreven en gelast om dadelijk na den Ontvangst dezes aan den Schippers der Hoogaartsen aldaar welke nog niet vertrokken zijn ten ernstigsten aan te zeggen dat zij dezen nacht ingevolge de hun reeds gegeven orders naar het Sloe moeten vertrekken op penen dat indien zij verder nalatig blijven zullen worden behandeld en gecorrigeerd als wederstrevers van de bevelen van Zijne Majesteit.

 

J. Snouck Hurgronje.

 

De Land Drost van Zeeland gelast het gemeente bestuur van Arnemuiden om op den Ontfangst dezes dadelijk alle de Hoogaartsen binnen derzelver plaats zich bevindende  in requisitie te stellen en dezelve te doen verzeilen naar het Sloe ten einde aldaar tot nader order van den landdrost post te houden.

Niddelburg den 29e Hooijmaand

De Land Drost voornoemd

  1. van Doorn.

 

Extract uit het verbaal etc.

 

Zaterdag den 12e van Oogstmaand 1809

Gelezen zijnde eene Missive van de Admiraal en Chef Sir Strachan van de 10e dezer maand houdende dat hij Admiraal met den Commandant en Chef van Zijner majesteits Land Troupes geraadpleegd hebbende met betrekking tot de Visschers of namelijk  aan dezelve zoude kunnen worden toegestaan om hunne gewoone bezigheeden te hervatten er geene redenen waren voorgekomen waarom zij niet even als te voren ter visvangst zouden kunnen uitgaan, dog dat daar met deze toestemming alleen beoogd wordt het gerief der Ingezetenen, het mitsdien noodzakelijk is dat de Visschers worden aangezegd dat wanneer door hun eenige der naburige Eilanden welke niet door Engelsche Troupes zijn bezet, mogten worden aangedaan of met de Inwoonders derzelve Communicatie gehouden, deze permissie dadelijk zal ingetrokken worden.

Dit ter kennis van de Raadvan Veere en Arnemuiden en alle vissers.

 

J. Snouck Hurgronje.

 

 

Middelburg den 10e Augustus 1809

Mijn Heer !

 

Den Heere Graaf van Chatham Commandant en Chef van de Landmagt van Zijne Britannische Majesteit geconsuleerd hebbende over de vrijlating van de Visschers te Middelburg tot hervatting van hunne gewone bezigheden, heb ik de eer U te berigten dat voor het tegenwoordige geene zwarigheid voor schepen die alleen ter Vischvangst uitgerust zijn,deswegens bestaat. Maar bij de minste afwijking van gedrag en het verrigten van andere dan hunne gewone beroepsbezigheden zoude verpligten om de opgemelde concessie ten eenenmale in te trekken.

Ook mogen de vissers de naburige eilanden niet bezoeken of er communicatie mee hebben.

 

Strachan

 

J.Snouck Hurgronje.

 

 

Hieronder volgen de ARTIKELEN van CAPITULATIE aan de Troepen van Zijne Groot-Britannischee Majesteit: 8 artikelen en een Additioneel artikel

 

Ondertekend: C.G. Byleveld

P.G. Schorer

J.M. van Schoor

J.C. van der Mandere

 

Heights of breesand this 31e daij of Julij 1809

EYRE COOTE

 

Lt. Generaal

 

Extract uit het Verbaal  etc.

 

Vrijdag den 18e van Oogstmaand 1809.

 

De Commissaris-Generaal der Engelse Troepen W.H.Robinson vordert ten behoeve van de Britsche Armee 100 Wagens tot permanenten dienst van het leger tegen een redelijke huurprijs:spoedig opgave.

Er wordt goed gezorgd voor de Voerlieden en paarden en er zal bij schade van de wagens schadevergoeding gegeven worden .

Oproep voor een maand of een halve maand  een wagen en twee paarden in permanenten dienst van het leger te willen komen.

De gemeenten worden gestimuleerd om mee te werken.

 

J.Snouck Hurgronje.

 

 

PROCLAMATIE

 

Zyne Excellentie Lord Chatham, commanderende de Troupen van Zyne Groot Brittannische Majesteit, geinformeert zynde, dat zich veel Persoonen permitteeren van het eene Eiland naar het ander te rezen, zonder voorzien te zyn van de nodige Paspoorten, gelast, dat niemand zich onderstaat, omme zich van het Eiland in hetwelk hy woonachtig is, naar elders te begeeven, zonder alvorens van de Magistraat een Paspoort te hebben geobtineert; dewelke van den Generaal of Commandeerende Officier moet worden gecontraseigneert; op poene van aangehouden te worden.

Gelast alzo alle Veerlieden of Schippers, zich niet te veroorloven, iemand zonder Pas als hier boven vermeld over te voeren , en hier aan overtredende, zoo zal de veerman of Beurtman  niet alleen zyn Schip verbeurt verklaard worden, maar zelf na omstandigheden, volgens de Militaire Wetten gestraft worden.

 

Middelburg

Den 21 Augustus 1809

 

Extract uit het Verbaal van de Land-Drost\

 

Donderdag den 4e van Louwmaand 1810

 

Gelezen zijnde een Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 2e van Louwmaand l.l.houdende kennisgeving van den ontvangst ingevolge de door den Burgemeester der Stad Middelburg aan den Minister gedane communicatie van het in bezit nemen van het Eiland Walcheren in naam van den Keijzer der Franschen  en den door den Minister dien aangaande gedaane voordragt voor eene aanschrijving van wegens den Raad der Ministers welker inhouden meergemelde Ministers door’t toezenden van een Kopij der missive  door den Minister aan den voorgemelde Burgemeester geschreven mede op den 2e dezer maand ter Kennisse van de Landdrost brengt tot deszelfs informatie en narigt en ten einde door de Landdrost daarvan met betrekking tot de verdere Ambtenaren de nodige executie worde gegeven verzoekende de Minister op de spoedigste wijze van alle buitengewoonen voorvallen in dit Departement te mogen worden geïnformeerd; houdende etc.

De Landdrost brengt dit alles te kennis van alle gemeentebesturen van Walcheren en andere autoriteiten.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Vrijdag den 12e van Louwmaand 1810.

 

Zo spoedig mogelijk aan het Ministerie te doen toekommen een Lijst der Jongelingen uit de Wees-en Armhuizen etc welke boven de 16 jaar oud zijn. In het vervolg  dienen al die jongelingen in de termen vallende dadelijk in de Militaire Etablissementen of bij het Legioen Velites te worden opgenomen. Amersfoort  de Raad van Administratie van het gemelde Legioen, blijvende het emplacement der derde Klasse van de Koninglijke Kweekelingen in den Haag

 

Extract uit het verbaal etc.

 

Maandag den 15 van Louwmaand 1810.

 

Het gaat er om een lijst te doen formeren van alle zulke kinderen van Godshuizen of gealimenteerden die boven de veertien jaar oud zijnde vrijwillig of door middel van gepast encouragement zich voor het etablissement in den Haag zouden opdoen en daaruit een twintigtal der beste en knapste uit te kiezen die als dan door de zorg van de Regenten der Godshuizen of van de  gemeente besturen naar den Haag kunnen worden opgezonden.

 

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Maandag den 15e van Louwmaand 1810.

 

De Minister van Eeredienst en Binnenlandsche Zaken wijst er op dat door de kerkenraden en vooral de predikanten wordt nagelaten in de Openbare gebeden de Koning expliciet te noemen.

Daar neemt de Koning geen genoegen mee en de Minister wordt er voor verantwoordelijk gesteld dat dat wel gebeurt. Op zijn beurt wordt ook de Landdrost verantwoordelijk gesteld dat dit gebeurt.

De burgemeesters van de diverse plaatsen dienen er voor te zorgen dat de Leraren des Hervormden bij de openbare gebeden aan de aanschrijving gevolg zullen geven.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Maandag den 15e Louwmaand 1810.

 

Het schijnt dat aan de aanschrijvingen van onderscheidene Ministerien geene volledige executie wordt gegeven.

Er is een Algemeen bestuur der Instellingen van Weldadigheid ingesteld.

Het blijkt echter dat de gevraagde/daartoe bevolen informatie om deze instelling goed te laten functioneren door besturen van gemeenten en kerken niet altijd/ of in geringe mate wordt aangeleverd.

Er moet dwang worden uitgeoefend om dat alsnog te doen.

 

De Commissie uit de Secretarissen ten platten Land van Walcheren Nieuw en St.Joosland.

 

16 januari 1810.

 

Deze Commissie heeft van alle kosten o.a. van “de receptie van de Koning”een Reekening opgemaakt bedragende 2571. 8 gulden, daar op eene Repartitie onder de respective Parochiën gemaakt waarin Ulieden Gemeente is aangeslagen jegens 21 Penningen in de gulden, Bedragende alzo eene Somma van 168.15waartegens door Ulieden is bekostigd 98.1 mitsdien aan de generaale Rekening verschuldigd eene Somma van 70.14 gulden  etc.

 

De Commissie voornoemd

 

I. Loeff

 

Extract uit het Verbaal

 

Een secreet besluit van de koning:

“dat het Zijner Majesteits intentie is dat de binnen het Rijk gecantonneerde fransche troupes overal als troupes van vrienden en bondgenoten van het Rijk worden behandelt en zulks ten einde door dezelve Ministers ijder voor zooveel hun aangaat de nodige orders kunnen worden gestelt  dat aan de opgemelde intentie van Zijne Majesteit allerweegs worde voldaan.

 

Extract uit het Verbaal  etc.

De ambtenaren door de  Hollandse Eed aan de Koning verplicht hem te gehoorzamen, zullen met geweld gedwongen worden ook de  huidige en toekomstige bevelen van de Keizer van Frankrijk te gehoorzamen.

Dat kan eigenlijk niet zolang ze niet van de eed aan de Koning zijn ontslagen.

 

N.B. De volgende niet mis te verstane en bedenkelijke missive van de Land-Drost van Zeeland

Ik zende hier nevens aan UL eenige exemplaren van de nevens gaande Twee Besluiten ten fine van promulgatie en affixie als naar gewoonte met last om mij binnen agt dagen na de receptie te informeren of de publ: affixie is geschied en zoo neen de redenen daar van op te geven.

In Tholen den 16 van Spokkelmaand 1810

De Land-Drost voornoemd,

Namens den zelven

De Secretaris Generaal

A.M. van Citters.

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Maandag den 19e van Sprokkelmaand 1810.

 

Adhortatie aan de Gemeentebesturen of anderen die met de uitgifte van Patenten zijn belast:

Te letten op een verminderde Impost ten met betrekking tot de paarden: of deze werkelijk voor de landbouw worden gebruikt maar alleen om belasting te ontduiken.

 

Aan de Regeering van Arnemuiden

 

Mijne Heren

 

Daar de voorzanger en custos Hogerheijde aan onze Vergadering verzogt heeft verzekering dat men hem in dit jaar in boveng. Qualiteit zoude betalen oordeelt de kerkenraad het nodig het wel in een Collegi Qualificatum  te handelen wij wenden ons tot de Regeering en verzoeken dat het een Collegium Qualificatum belegt aande tegen de volgende zaturdag den 24e dezes maand ’s avonds om ses uuren en onzen gewoone vergaderplaats wij noemen ons met eerbied.

 

Arnemuiden den 20 Februarij 1830.

P.Hondius.

 

Extract uit het Verbaal van den Land-Drost etc.

 

Vrijdag den 2e van Lentemaand 1810.

 

Na een klacht en rekest

Het betreft de moeilijke positie waarin de Burgemeester en verder amptenaren in het eiland Walceren zich bevinden.

De eerste secretaris van het kabinet des Konings… brengt ter kennis aan alle ambtenaren op het eiland Walcheren: om te defereren aan hetgeen door of van wegen de fransche agenten en authoriteiten van hen wordt gevordert en zich uit dien hoofde  en op dien grond dien conform te gedragen.

De gemelde Minister twijfelt er niet aan dat dit zal dienen als een “voldoende rigtsnoer”

 

Extract uit het verbaal van den Land-Drost in het Departement Zeeland

 

Woensdag den 7e van lentemand 1810.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Vrijdag den 9den van Lentemaand 1810.

 

Een missive van den Minister van Oorlog:

Dagelijks klachten over de levering van manschapen door de gemeente besturen voor ’s Konings Garde.

De vereischt wordende Certificaten die aan Vrijwilligers worden afgegeven beantwoorden zeer dikwijls niet aan de werkelijke toestand van de persoon; terwijl verscheidenen welke gezegd worden te zijn van eene bekende en eerlijke Familie in dit Koningrijk, geene zwarigheid gemaakt hebben, om, zoodra zij goedgedaan waren, en het handgeld genoten hadden met Compagnie’s kleedingstukken te deserteren.

De Manschappen dienen ongetrouwd of weduwnaars zonder kinderen te zijn.

Na enige tijd blijkt dat het niet zelden gebeurt dat die mannen door Vrouw en Kinderen worden agtervolgd; en dat eindelijk ook manschappen worden opgezonden, welke stellig en bepaald voor de Garde zijn aangenomen, zonder dat aan dezelven bekend wordt gemaakt, de order, om wanneer zij bevonden wordende nodige vereischten om in ’s Konings Garde toegelaten te worden, niet te bezitten, als dan in een ander Corps tegen het genot van een gewoon handgeld geplaatst te worden etc etc.

De Secretaris-Generaal

A.M. van Citters.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Missive van de Minister van Binnenlandsche Zaken: ondanks herhaalde aanschrijvingen geen berigten ontvangen nopens de gevaccineerden.

Daartoe opnieuw een adhortatieve aanschrijving.

De Plaatselijke Commissien van Geneeskundig Toeverzigt in de diverse gemeenten(Arnemuiden wordt niet vermeld) om alsnog binnen 8 dagen de gerequireerde Lijsten van het getal der in het Jaar 1809 binnen hunne Gemeente gevaccineerde Perssone aan den Land-Drost te doen toekomen.

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Maandag den 12e van Lentemaand 1810.

 

Bepaald door Minister van Justitie en Politie dat op de zogenaamde Markten zij die hun Brood ten verkoop aanbieden, even als alle anderen verplicht zullen zijn de Zetting op het Brood in acht te nemen.

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Dispositie van de Minister van Binnenlandsche Zaken:

Vereist een Declaratie volgens het daarbij vermelde formulier van de genoten Tractementen en Emolumenten.

Dat moet volgens een bepaald tarief. Anders mag er niet uitbetaald worden.

 

Extract uit het verbaal etc

 

Vrijdag den 16e van Lentemaand 1810

 

Het is Arnemuiden niet toegestaan om de Beschreven Middelen binnen die Stede zelve of wel te Middelburg te voldoen.

 

Notitie van Gelevert hooij op versoek en Order van het Gemeente bestuur van Arnemuyden in de maanden Augustus en September 1809 en opt ? in veelle difrente Reysen twee voer 89 gulden

 

Voor maaijen en bewerke van’t meulweytie  18 gulden

Voor naderhand extra bewerken                       6 gulden

24 gulden

 

Versoeke verder van pagt en personeel van ’t Weytie ontslagen te zijn.

Hebbe van der Noordwalle maar half gebruijk gehad dus late dit aan de Eedelmoedigheyd van d’Heeren van ’t Gemeentebestuur.

Arnemuijden 9 maart 1810

 

P I: Harthoorn

 

Middelbourg le 20 Mars 110

Le Sous-Prefet de Walcheren is benoemd door zowel Zijn keizerlijke als Koninklijke majesteit.

Na de organisatie van het eiland en sous-Prefecteure, zal alles bij het oude blijven, zolang er geen nieuwe instellingen zijn gekomen

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Op Zaterdag den 31e van deze Lentemaand zal Napoleon in het huwelijk treden met de Aartshertoginne Maria Louisa van Oostenrijk en dat op zondag van Grasmaand  het huwelijk wordt ingezegend.

De Leeraars der onderscheidene Kerkgenootschappen te gelasten  om op die zondag het Opperwezen voor deze gewigtige Gebeurtenis Eerbiedig te danken  en den Zegen vanden Algoeden God daarover af te  smeeken op de wijze bij hunne gezindheid gebruikelijk eventueel met het aanheffen van het Plechtig Te Deum.

 

Middelburg den…..    Maart 1810

Den Onder-Prefect van Walcheren aan de gemeentebesturen van het Eiland.

 

Om in het vervolg de correspondentie met de Gemeenten op een zekere en gemakkelijke wijze te doen, zal het noodig wezen dat de besturen alle Maandagen en Donderdagen om twaalf uuren hun Officier of Bode naar de Onder-Prefecture zenden, ten einde de depechen af te halen

Ik verzoeke Mijne Heeren! Deze mode van correspondentie met alle exactitude te doen observeren.

 

Du Bosch

 

Extract uit het Verbaal etc

 

Maandag den 9den van Grasmaand 1810 des morgens ten elf uuren.

De Inwoners van de Departementen Zeeland en Braband, van het Land tussen Maas en Waal, Nijmegen, de Bommelerwaard en het Land van Altena , hetzij Ambtenaren etc zijn ontslagen van de eed aan de Koning

 

De Commissie uit de Secretarissen bericht dat er een nieuwe repartitie is toegepast, waarbij Arnemuiden

107 gulden en 10 cent moet bijdragen in de gemaakte vroeger vermelde kosten

 

Extract uit het Verbaal etc.

 

Een missive van den Generaal Gouverneur van Bergen op den Zoom

 

Alle ambtenaren zijn ontheven van den eed aan de Koning van Holland.

Voorlopig zal er tot nader order niets veranderd worden in de posten van de ambtenaren.

 

Laurent

 

Departement de lÉscaut

Isle de Walcheren

Le Sous-Prefet de Walcheren

 

Over het ter aardebestellen: een enquete.

Hoeveel dagen zitten er tussen dood en begrafenis ?

Begraven in de kerk ?

Op welke diepte begraven

Hoeveel jaren dienen de graven in tact gelaten te worden ?

 

15april 1810

 

Middelburg 19 april 1810

 

Verzoek tot overleg op het stadhuis te Middelburg door een te benoemen gedelegeerde van Arnemuiden

Op verzoek van Ermerins de Land-Drost.

 

De burgemeester van Middelburg

J.W. Schorer.

 

Middelbourg le 7 Meij 1810

 

Le sous-Prefet de Walcheren

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuyden

 

Brengt hier mede ter kennis als dat bij de komst van Z:K:K: M er wagens benodigt zijn ter transporteering van goederen requireert mitsdesen drie wagens die op woensdag den 9 Meij ’s morgens om 6 uuren zich op Sloe zullen moeten bevinden uit de Commune van Arnemuijden en stelt het gemeente bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering.

 

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuijden

 

Mijne Heeren !

 

Ten gevolge eener door ons op heeden  gehouden conferentie verzoeken wij Ued: bij deezen een lid uit Ulieder vergadering of derzelver Secretaris te benoemen om te compareeren op’t huis van Domburg donderdag den 17e Meij 1810 de middags ten een Uur ten einde finaal over de kosten van de receptie van Zijn Majesteit den Koning te handelen.

 

De Commissie uit de Secretarissen

Guignaard

 

Sous-Prefecture de Walcheren

 

Middelburg met een bevolking van ruim 14.000 zielen moet voor des Gardes-cotes 140 man leveren

Arnemuiden heeft 840 zielen: moet 8 Gardes-cotes leveren.

Gage in oorlogstijd :

Onderofficieren kannonniers  50 centimes perdag

Kapiteins                                   3 F perdag

Luitenants                                  2 F per dag

In vredestijd:

 

Een kapitein                     600 F.per jaar

Een Luit                            400 F.

Serg-maj                           150 F

Sergeant                              72

Korporaal                            54

Chaque Appointee               45

Chaque Tambour                 45

Chaque Canonier                    36 F

 

Een prompte opgave geeist van het aantal trekpaarden dat zich in het resort bevindt.

 

Extrait du Registre aux Aretes du Prefet du Departement des Bouches de l’Escaut

 

In ieder plaats/gemeente dient een opgaven van de inwonesr plaats te hebben.

Naam, voornamen, geboorteplaats, leeftijd beroepgodsdienst huisadres etc.

9 Juin 1810

 

De Coninck

 

Middelbourg le 18 Juin 1810

 

J’ai l ‘honneur en vous annoncer Monsieurs que Sa Majeste a accordee aux pauvres de votre ville une somme  a mille francs pour y etre distribuee pa une commission  nommee par moi vous voudrez bien m ‘indiquer ( au plutot dix personnes choisies parmi les habitants les plus notables de votre ville et pris dans les differentes communions en proportion de leur population

 

J’ai l ‘honneur et vous saluez

De Coninck

 

De Commissie benoemd bij Arrete van den Prefect van het Departement van de monden der Schelde op den 13e Junij 1810, tot de opgave van het zuiver inkomen van alle de Eigendommen in dit Eiland.

 

Mijne Heeren

 

Om te voldoen aan het oogmerk der Commissie welke op ons gestrekt is, hebben wij nodig geoordeelt dat door ieder gemeente Bestuur aan ons  worde opgegeven een getal van ses personen het meeste geacrediteerd het meeste kundig in hun district wonagtig om de waarde der Landerijen onder het zelve gelegen te tauxeeren op dat door ons uit dezelve een drietal ten zelven einde worde gekosen en met de nodige commissie voorzien.

Binnen de tijd van 4 dagen

 

Middelburg 21 Junij 1810.

o.a L.C. van Sonsbeeck

J.A.Schorer

 

Aan den Municipaliteit van Arnemuiden

 

Mijne Heren

De door uwe vergadering aan ons gezonden aanschrijving van den Prefect van de monden van de Schelde heeft ons veel moeite gekost; zie daar de reden van ons traag antwoorden en nog zijn wij niet zeker dat wij juist aan den inhoud voldaan hebben maar vertrouwen onzen regering zal onze goeden wil in aanmerking nemen en het gebrekkige verbeteren.

Hoe veel kerken zich hier bevinden ? antw :aan de Hervormden in welke staat zij zich bevind ? Zo maar redelijk zijn toereikend  van de Godsdienst oeffening ? antw: Ja

Hoe groot is de Gemeente ? antw: agthondertvijftig zielen. De naam van de predikant ? Pieter Hondius.

Jaarlijks tractement, wijse van betaling. Antw: is agthondert vijfensestig gulden  sestien stuivers ; dit wordt door het Goevernement betaalt; voor ieder kind vijftig gulden sjaars.

Vraag: Waarin de goederen van de kerk bestaan, de jaarlijkse inkomsten uit landen renten en andere voorwerpen van allerleij aart ?

Antwoord: de kerk heeft geen eigendommen, geen vaste inkomsten; zij word onderhouden uit het geld der zitplaatsen en weekelijkschen collecten.

Vraag : Hoe de Kerk bestuurd wordt ? door kerkmeesters.

Het getal der ouderlingen & de opzieners der gemeinte: zijn predikant vier ouderlingen en vier diakenen.

Men moet hier bijvoegen al het geen tot voordeel des godsdienst verstrekken kan.

Antwoord:

Dat de wetten tegen de ontheiliging van den zondag worden gehandhaaft; dat de predikanten door het Gouvernement worden betaalt als mede de orgelist voorzanger en ..(custos=koster?) stokkeman, dat er jaarlijks Sijnode is van tijd tot tijd classicale vergadering en kerken visitatie.

Hier mede denkende aan de aanschrijving aan de aanschrijving beantwoord te hebben noemen wij ons met behoorlijke achting

Uweled: Dienaren:

De kerkenraad van Arnemuiden

Uit naam en last derzelven

P: Hondius predikant.

 

Arnemuiden den 23e Junij 1810

 

Middelbourg le 27 Juin 1810

Aux Autorites Administratives de ce Departement des Bouches de L’Escaut.

 

Les habitans qui ont fournis le Logement aux Officiers pendant le mois de Mai devront addresser leurs reclamations a Messieurs les Sous-Inspecteurs aux revues, son Excellence me previent que elle mettra a ma dispositions les fonds necessaries lorsque les revues dressees a ce sujet lui seront parvenus, pour que j’en fasse distribuer le montant aux differents particuliers qui y fiuront; quant a l’indemnitee de Logement pour le mois de Juin courant eux memes qui devront payer leurs hotes ainsi que le portent les reglements.

Je vous invite donc Messieurs les Officiers trouvent de gre a gre des Logements convenables a des prix moderes

 

Jái l’honneur de vous saluer:

 

Le baron de Coninck

 

Middelburg 26 Juni 1810

De Commissie benoemd tot de opgave van de zuivere Inkomsten van alle Eigendommen in dit Eiland.

 

Verzocht wordt een Juiste opgaaf van de onzuivere huurwaarde van alle de Landerijen zonder onderscheid onder UEd: Gemeente gelegen, zo dat de hoogste en laagste huuren  door elkanderen geslagen een middelprijs uitmaken waar van wij verlangen  geinformeert te worden.

Op dezelve wijze verlangen wij eene opgaaf van de onzuivere huurwaarde van alle gebouwen onder ULD.gemeente.

Tot merder gemak van dit werk hebben wij een Classificatie gemaakt om in dezelve alle die huizen classe van 500 francs gerekend tot een halve gulden en nederdalende als volgt

1e Classe        500 francs

2e Classe        450 francs

3e Classe       400 francs  doorlopend tot

22e Classe       10 francs.

 

Het is nodig dat deze werkzaamheid door UL ten eerste worden aangevangen en ten einde gebragt voor den 15e der volgende maand Julij. Terwijl wij op dien dag zelve den uijtslag daar van aan het adres der Commissie ter griffie van de Stadhuize zonder verwijl tegemoet zien.

 

De Commissie voornoemd,

 

J.W.Schorer   en andere

 

Extrait du Register aux Arretees de la Prefecture des Bouches de l’Escaut

 

Vertaling:

Aan de armen van Middelburg wordt de somme van 15.000 francs uitgekeerd

Aan die van Vlissingen                                                30.000

Veere                                                          2.000

Arnemuiden                                              1.000

Domburg                                                   1.000

 

De som van 1000 francs aan de armen van Arnemuiden moeten verdeeld worden door een commissie bestaande uit Pierre Hondius predikant , Jan van Belsen, Adriaan Adriaanse, Jean van der Weele en Corneil Daniel Baars.

 

Middelburg 28 augustus 1810

Le Maitre des Requetes

Vertaling :Er worden een zeker aantal paarden gevorderd  voor dringende werkzaamheden.

Dat betekent voor Arnemuiden  dat er 4 paarden gevorderd worden.

Dan komt er een briefje op de zelfde dag dat deze vordering als niet gedaan moet worden beschouwd.

 

12 december 1810

Extract du Register aux Arretes de la Prefecture du Departement des Bouches de lÉscaut :

 

Maire de la commune de Arnemuiden : C: Crucq

Adjoint maire                                        I.C. Coraij

Membre du conseil Municipal           I. de Marree

Idem                                                  A. Van Eenenaam

Idem                                                  C. Kramer

Idem                                                  I: Symonsen

Idem                                                  C.D. Baars

Idem                                                  I: Crucq

Idem                                                  S: Meerman

Idem                                                   I:van derWeele

Idem                                                   H: Leendersche

Idem                                                   J:L: de Rycke

Fait a l’Hotel de Prefecture a Middelbourg

 

Signee   De Coninck

Allen zullen de eed moeten afleggen

Ga naar boven