Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1810

Zeeuws Archief  Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Aan den Hoofdofficier der Stede Arnemuiden

 

Wij haasten ons het gevorderden Register van de gebooren en gedoopte kinderen in deze Gemeente van den 1e Januarij  1791 tot ultimo december deszelven Jaars in te zenden letterlijk afgeschreven na UweE van onzen achting verzekert te hebben noemen wij ons  etc.

 

P:Hondius.  Arnemuiden 28dec 1810.

 

Aan den Maire adjoint Maire  en de Leden der communalen Raad der Stede Arnemuiden.

 

Mijne Heren

 

Wij ontveinsen het niet meermaal bekroop ons de vrees dat een vreemdeling misschien wel van eenen andere godsdienst hier in het bestuur zoude geplaatst worden; Gode zij dank die ons gebed verhoorde, wij zijn met de vrees vrijgekomen;gyl. Zelvs hebt de goedheid ons van Uwl aanstelling kennis te geven,met dankbaare blijdschap verheugen wij ons daar over: maar aan de andere zijde verstrekt het ons tot een gevoelig verdriet dat de kundige en zo nuttige werkzaamen Secretaris niet tot een hierwenselijke driemanschap behoort; dat zijn Ed onder ons ene tot heil dezer Stede mag blijven leven en arbeiden zie daar eene onzes vuurigsten wenschen.

Eensgezindheid is gewis een der grootste Christen plichten en eenen voordeligen band  der maatschappij naar ? neiging en strekking naar dezen deugd strookt zo volmaakt met de onzen wij hopen nimmer eenigen aanleiding te geven tot verkoeling, dit zij verre zeer verre van de opzieners der gemeinte met ? doel zijn moet ook voorgangers te zijn in billijke ondergeschiktheid aan den al den Stede gestelde mannen van Uwl welmeenendheid om met ons zamen te werken aan den opbouw van Gods Huis hebben wij veele aangename bewijsen en goede grond voor het toekomende: Zo moet het blijven.

Wij wenschen UWl hartelijk geluk met uwen Eerw. Posten neemt de zelve Jaren tot genoegen en voordeel der inwoners en onzen blijdschap maar geniet het welverdient vertrouwen en de bestendigen achting des volks ;uw loon zij de zalige bewustheid van alles te hebben aangewend wat ter verzagting der drukkende onaangenaamheden dienenkan ;Gods beste zegen rusten op hun werkzaamheden personen en huisgezinnen ;God zij Uwl Vader; Jesus uwen Verlosser en den Heiligen Geestwonen in Uw.

Wij bevelen ons in de voortduring uwe toegenegendheid en verzekeren Uwl van onze Hoogachting

 

P.Hondius

Predikant      Arnemuiden 28 december 1810

 

Proces Verbaal betrekkelijk het sluiten der Registers van den Ontvange der onbeschreve Middelen.

 

Het Jaar EenDuizend Agt Hondert en tien den 31e van de maand December, heb ik Christiaan Crucq Maire der Stede Arnemuiden Canton Veere Departement van de monden der Schelde mij na het ondergaan van de Zon vervoegd ten Kantore van de Onbeschreven Middelen ten dezen Stede door den Ontvanger C.D. Baars waargenomen wordende en  en aan den zelven verzogt mij zijn maandjournalen te vertoonen, waar aan voldaan zijnde mij is gebleken dat deszelfs kas over Arnemuiden zuiver bedraagt eenen somme van  vier Hondert Negen en Veertig Gulden, veertien Stuivers en zes Penningen en van Kleverskerke mededoor gedagte Ontvanger waargenomen zijnde eene Somma van Vijff en Veertig Gulden, Elf Stuvers en Vedertien Penningen terwijl door hem is vertoond dat hij zijn Register had gesloten, zijnde wijders door mij gedagte Ontvanger aangezegd dat deszelfs functien op heden komen te cesseren alles ingevolge het Arrete van den Heer Prefet van dit Departement in dato 19e December 1810 , waar van door mij dit Proces verbaal is opgemaakt.

 

Christiaan Crucq.

 

Hierna volgt

Tableau des Navires Bateaux et autre Batiments servant a la Navigation Interieure et exterieure

Existant dans le Port de  Arnemuiden.

Les quartose Premier nommee sont des Pecheurs qui pechent en mer Proche de cette Isle de Puis le moi d Ávril jusqua le mous de Novembre.

1. De naam Le jeune Jean; Willem Busser (Patron)

(prop)

Boudewin Blaasse Grootjans

Willem Busser

Nombre dÉquipage : trois et un garcon

 

2.   de naam  Les huit Freres      Blaas Klaasse (Patron)

(prop)

Joos van Belzen

Cornelis Muller

Equipage: quatre et un garcon.

 

3.  de naam  Le Jeune Klaas      Klaas van Belzen (Patron)

(prop)

Daniel van Belzen

Daniel Leenderts    Grootjans

Abraham Katte

Equipage: quatre.

4. de naam Le Cheval Marin     Boudewin Leendertse  Grootjans (patron)

(prop)

Le meme

Equipage: trois et un garcon.

 

5. de naam Le jeune Marinus    Marinus Schroevers  (patron)

Marinus Schroevers

Cornelis Schroevers

Adriaan Adriaanse worden alle 3 als eigenaar genoemd.

Equipage : quatre

 

6. de naam Demoiselle Marie   Jacob de Ridder (Patron)

Pieter Pous

George Gregorij

Eeuwoud Baak worden alle 3 als eigenaar genoemd

Equipage : trois en un garcon.

 

7. de naam Le Bon Accord        Daniel Joosse van Belzen (patron)

Joos van Belzen

Daniel Joosse van Belzen

Christiaan Crucq

Johannis Crucq worden alle 4 als eigenaar genoemd.

Equipage: quatre en un garcon.

 

8. de naam Le Jeune Jean           Marinus de Nooijer (patron)

Jan Blaasse

Marinus de Nooijer

Johannis Crucq

Adriaan Blaasse worden alle 4 als eigenaar genoemd.

Equipage: trois en un garcon.

 

9. de naam  La Pauline                Blaas Blaasse (patron)

Blaas Blaasse

Marien Klaasse

Izak Bronkerd ? worden alle 3 eigenaars genoemd.

Equipage: trois et un garcon.

 

10. de naam La Jeune Willemine Klaas Siereveld  patron

Adriaan Siereveld

Pieter Adriaanse worden alle 2 als eigenaren genoemd.

 

 

11. de naam La meilleur Paix      Blaas Lievense de Ridder patron.

Daniel Lievense de Ridder

Blaas Lievense de Ridder worden als eigenaar genoemd

Equipage : quatre

 

12. de naam l  ‘observation           Job Lievense de Ridder (patron)

Le meme et Job Bliek Prop

Equipage: trois et un garcon.

 

13. de naam Le vieux Klaas          Lieven Jacobse (patron)

Frans Joosse

Egtbert Blaasse

Laurus van Eenennaam worden als eigenaren genoemd

Equipage: trois.

 

14. Naam Le Sturm Polder            Anthonij Siereveld (patron)

Anthonij Siereveld

Marinus Janse Schroevers worden als eigenaar genoemd.

Equipage: trois et un garcon.

 

Observations: Celui la et des suivants sont des petits Batiments d ‘ont il y a que se servent dans l ‘ete et des autres pendant l ‘Hijver.

Sur les Rivieres qui en tourant le department : hiet is sprake van verbasterd Frans !!

 

15. Naam  le Hoogaars                  Boudewijn Klaasse le meme Prop.

 

16 Naam  le jeune David               Pieter Adriaanse Prop.

 

17. Naam le Hoogaars                   Jacob Boudewinse Grootjans le meme prop.

 

18. Naam Leune Jean                    Cornelis Weststraate le meme prop

 

19. Naam le Hoogaars                   Cornelis Weststraate  Prop.

 

20 Naam idem Leune Jean            Job Jobse de Ridder  Prop.

 

21. Naam le Hoogaars                  Jacob Blaasse de Nooijer le meme Prop.

 

22      Idem                                    Marinus Jacobse Meulmeester le meme Prop.

 

23.     Idem                                    Gillis Gillisse de Nooijer le meme Prop

 

24.    Idem                                     Egbert Blaasse  le meme Prop.

 

25.    Idem                                     Cornelis Cornelisse le meme Prop.

 

26.    Idem                                     Cornelis Cornelisse le meme Prop.

 

27.    Idem                                     Jacob Jacobse le meme Prop.

 

28    Idem                                      Cornelis Blaasse

 

29.   Idem                                      Job Jacobse  le meme Prop.

 

30    Idem                                      Blaas Jobse de Ridder le meme Prop.

 

31.   Idem                                      Cornelis Jacobse le meme Prop.

 

32.  Idem                                        Pieter Gillisse de Nooijer le meme Prop.

 

33.  Idem                                        Jacob Adriaanse de Ridder  le meme Prop.

 

34.   Idem                                       Cornelis Gillisse

Gillis Cornelisse  (Prop)

 

35.    Idem                                       Jacob Jacobse le meme Prop

 

36.    Idem                                       Joos Leendertse Grootjans le meme Prop.

 

37.    Idem                                       Lieven Jacobse le meme Prop.

 

38     Idem                                       Cornelis Klaasse   Prop.

 

39.    Idem                                       Job Cornelisse le meme Prop.

 

40.    Idem                                       Jacob Klaasse le meme Prop.

 

41.    Idem                                       Bastiaan Cornelisse

Hendrik Leenderse  Prop.

 

42.    Idem                                       Joos Jacobse Meulmeester le meme Prop.

 

43.    Idem                                       Blaas Klaasse le meme Prop.

 

44.    Idem                                       Adriaan Lievense de Ridder  Prop.

 

45.    Idem                                        Adriaan Jobse  le meme Prop

 

46     Idem                                         Huijbregt Schroevers

Boudewin Blaasse Grootjans  (Prop)

 

47.   Idem                                          Janis Meerman le meme Prop.

 

48.   Idem                                          Joos Boudewinse Grootjans le meme Prop.

 

49.   Idem                                          Jacob Joose Grootjans le meme Prop.

 

50.   Idem                                          Cornelis Jacobse le  meme Prop.

 

51.   Idem                                           Pieter Baas le meme Prop.

 

52.   Idem                                           Blaas Blaasse de Nooijer le meme Prop.

 

53.  Un Ponteau                                  Geeraard Meerman ( Patron) et le meme

Avec Prop. La ville d ‘Arnemuiden.

Pour La Passage de cet Isle a l Ísle de Nieuwland

 

54. Le Hogaarts                                  Adriaan Siereveld le meme Prop

A La Pêche

 

55.  Idem                                              Marinus Marinusse Meulmeester le meme Prop.

A la Pêche

 

56.  Idem                                               Marinus Schroevers

Jan Janse de Nooijer  ( Prop.)

A la Pêche

 

57. Idem                                                Daniel Leenders  Grootjans

Blaas Jacobse de Nooijer

A la Pêche ?

 

 

19 Janvier 1811

 

Departement de Bouches de l ‘Escaut.

 

Gezien het Keizerlijk Decreet over het begraven van den 23 prairial ‘t 12e jaar mogen er geen begrafenissen plaatsvinden in Kerke, Tempels, Sijnagogen, gasthuizen, Openbare Kappellen (gesloten gebouwen).

 

Teraardebestellingen mogen niet binnen 24 uur plaatsvinden, maar ook de 48 uren te boven gaan.

 

 

Declaration des Services par le sousignee I: Marteijn demeurant a Arnemuiden pour Chercher les vivres  pour les troupes  Francaise depuis le 1 Janvier jusqua le 5 mars 1811 dans cette commune

 

Ensemble La Somme de Cent et sept Francs

 

Arnemuiden 8 Mars 1811

 

A. Boone woonachtig in Nisse   heeft aan een Engelse Majoor  in het jaar 1809 2 paarden ter beschikking gesteld gedurende 24 dagen en andere kosten

Ensemble soixante cinq francs et cinquante centimes

 

 

Opgave van het geleverde aan de Fransche en Hollandsche troupen mitsgaders de schade door de ongelde ter oorzake van de landing( der Engelsen)  defensie  en verblijf veroorzaakt aan hun hebben gedaan te weten:

Thesauriers der stede Arnemuiden wegens de schade aan het stadhuis door de Engelsen toegebragt

Volgens taxatie en declaratie: 800 francs

Schade wegens munatie aan het boomgewasen weijpacht, hebben de navolgende personen hun schade opgegeven:

Joos Adriaanse

Jacob Marteijn

De HeerW.A. van Citters

Idem

Idem

Leendert Wisse

Abraham  Verhage

Joost Smout

Cornelis Melis

Jan Bernard Joosse

Jacob Scoonenboom

Wed. F: Mahieu ?

Adriaan Koets

Wed: Arij van Egem

Wed: Piet van de kreke

Abraham van Eenennaam

Geeraard Broenker

Jan Harthoorn

Johan Christiaan Coraij

Marinus Jacobse Schroevers

Cornelis Cramer

Willem Buster

 

Samen fr. 11329- 5- 11.

 

Transport

Willem Rijkse en Cornelis de Nooijer

Maatie van ’t Noord Ende

Adriaana Jacobse de Nooijer

Gillis Cornelisse

Jacob de Ridder

Klaas Mename Rijkse

Boudewin Leendertse Grootjans

Dina Marteijn

Adriaan Zuurmond

Jacobus de Rijke

Cornelis Dekker

Willem Huijszoon

Lieven Klaasse C.s (cum suis)

Jacob Adriaanse de Ridder c.s.

Jannis de Maree

Dingeman Janse

Jacobus Leunisse de Rijke

Anna Anthonette Nijssen

Johannis Crucq

Jacobus Meulmeester

Blaas Lievense de Ridder

Geerardus Meerman

Denzelven (bedragen geannuleerd)

Abraham van Eenennaam

 

Er wordt aangenomen dat deze opgaven juist zijn en daarom wordt er geen zwarigheid gemaakt tegen de declaraties

30 Meij 1810

 

Zijnde na het opmaken en sluitende dezer nog twee declaratie ingekomen te weten van

Geerard Meerman groot       fr. 4920- 0- 4

Denzelven                             fr. 1008- 15 – 0

Te samen fr. 5928- 15- 4

 

Een declaratie door 2 timmerlieden vanwege het stadhuis mitsgaders het afkappen en ruiniatie van Boom en tronken pacht van de weide door de Engelsen gebruikt

Eindelijk door het leggen van een brug van het Canaal in prejudicie van het waardoor deze in pagt heeft moeten missen een somma vam 306 fr.

Afgaat de schadeloosstelling door de Engelsen

 

Samen fr. 2709- 10 – 0

 

A. Boone

 

 

Le Maire de la Commune d ‘Arnemuiden Departement des Bouches de l Éscaut a pour la dite commune engager et designer le personne Gerrit Dorias pour entrer dans la Compagnie Garde Cotes pour cette commune a Veere et qu íl aura pour gagement de la dite commune un Rixdaler ou cinquante deux sous par semaine qu ‘ il peut recevoir tous les quinze jours.

Arnemuiden  Le   11e Mars 1811

Christiaan Crucq

 

1 april 1811

 

L’an mille huit cent et onze le Premier du mois d ‘Avril

Par nous Maire de la Commune d ‘Armemuiden canton Vere department des Bouches de l Escaut fait publiee les Roles de Patentes de 1811 pour cette commune ;le paijement les taxes au Percepteur le Sieur I:Boddaert etc etc

 

Le Maire

C: Crucq

 

Middelbourg 17 avril 1811

 

Le Prefet a Monsieur le Maire etc.

 

Je vous fais passer ci-joint, monsieur le Maire une expedition de mon arrêtee de ce jour, par lequel j’ ai nommee le Sieur Corneille Daniel Baars aux fonctions d ‘adjoint mair de votre ville en remplacement de Sieur Johan Chretien Coray.

Veuillez lui en delivrer une ampliation et proceder a son installation.

 

J  ‘ ai l ‘honneur de vous saluer avec consideration

 

Handtekening.

 

Extract du Register aux Arretees de la Prefecture etc

 

Le Prefet

 

Vu la proposition qui nous a ete faite par le Maire de la ville d ‘Arnemuiden du Sieur Corneille Daniel Baars pour remplir les functions d ‘adjoint Maire, en remplacement du Sieur Johan Chretien Coraij,nommee receveur des douanes imperiales a Vollenhoven

 

Arrete

 

Le Sieur Corneille Chretien Baars est nommees adjoint maire de la ville d’Arnemuiden en remplacement  du Sieur Johan Chretien Coraij nommee receveur des Douanes imperials a Vollenhoven etc etc.

 

Aan den Maire der Stede Arnemuiden

WelEdel Heer

 

Indien wij niet door eene aangenaame ondervinding van veele jaren overtuigt waren van Uw belangstelling in deugd en godsdienst; zouden wij door voldingende bewijsen den nuttigheid dier plichtsbetragtingen aandringen, immers is onzen godsdienst wel gekend en wel beleert juist geschikt om het geluk der vorsten en volken te bevorderen, daar zij eene weldadige vereenigingsband is tusschen de leden der Maatschappij , nu kunnen wij daarvan zwijgen en terstond tot de hoofdzaak komen; wij opzieners der christelijke hervormden Gemeinte te Arnemuiden hebben door den loop der tijden gedrongen zints lange middelen zoeken te beramen ter instandhouding der openbaren godsdienst bij herhaling de gemeinte opgeroepen om vrijwillig het haare bij te dragen om in de behoevte van ons godsdienstig genoodschap te voorzien- hoe zeer zommige christenen zich daar toe bereid hebben getoond, moeten wij nochtans met droefheid getuigen dat veele – de meeste zelvs zich hebben onttrokken, wij vinden ons daarom in de treurige noodzakelijkheid om ons tot Uwedele te wenden en  Uwed. Invloed in te roepen.

Wij vertrouwen van uwe godsdienstlievde van Uwe lievde voor het geluk onzer inwoners en en bekende welwillendheid datUE wel zulke maatregelen zal weten en willen nemen , waardoor onkundige en onwillige al is het min of meer ondanks zich zelvs zullen helpen medewerken aan hun eigen geluk, aan het onderwijs hunner kinderen en aan den maatschappelijken welvaart dezer Stede—in het volle vertrouwen van UE goedkeuring op dit ons verzoekdat gemis eerlang door  daadzaken zal blijken , hebben wij de eer ons met alle achting te noemen.

 

Uwe WelE DW Dienaren

De kerkenraad van Arnemuiden

Johannis Crucq

Adriaan Koets

Jan Bernard Joossen

A: Adriaansen.

 

Extract du Register aux Arretees de la Prefecture etc

 

De boeren krijgen de opdracht om op geschikte gronden beetwortelen/ suikerbieten te telen

21 juli 1811

 

Antwoordlijsten moeten worden geleverd over de hoeveelheden/ morgen landbouwproducten er worden geteeld.:

o.a.koolzaad, lijn zaad haver,cichorie, gerst , tarwe; rogge wordt er niet verbouwd.

Groente, erwten aardappels

Tarwe en koolzaad worden het meest verbouwd; ook tamelijk veel gerst

Tuinbonen, doperwten en aardappels worden ook in behoorlijke hoeveelheden verbouwd.

 

De uitgebreidheid van de landbouwgrond is 196 ½ arpents (morgen) ancienne mesure de 300 verges(roeden) de Rijnlant.

 

Bevolkingsaantal : 821

Onbekend: hoe groot dit aantal in 1780; er werden geen tellingen gehouden.

De oorzaak van achteruitgang; minder welvaart

Er zijn vele armen; in de zomer zijn er van 12 tot 14 bedeelden; in de winter 20 tot 22.

Er zijn 24 katholieke samen met de bedienden van de Douane

Er zijn 2 Luthersen en 795 Hervormden: samen 821.

Er zijn 175 huizen en pakhuizen

Er is een Korenmolen

Etc.

 

9 maart 1812.

Een nota van de gemeente Arnemuiden over de toestand van  zowel de hoofd-als secundaire wegen.

Vooral de onverharde waren van slechte kwaliteit.

 

7 april 1812

De prefect du Departement des Bouches de l Éscaut attendeert alle burgemeesters op hun verplichtingen:

o.a. wat betreft het budget en rekening en verantwoording afleggen

 

15 april  1812  De gemeenten zijn verplicht de bevolkingsadministratie nauwkeurig bij te houden.

Er is o.a een model waarbij de namen van inwoners van beneden de 12 jaar moeten worden aangegeven.

 

Er is een bedrag van ruim 339 francs ontvangen  “par le Receveur provision de l’octroi

 

14 mei 1812.

De Heer Baars benoemd tot adjunct- Maire door de Prefect. Deze zal door Christiaan Crucq geïnstalleerd worden.

 

Allerlei documenten dienen dat te bevestigen.

Een officieel document met handtekeningen m.b.t de de “stadsrekening “

 

Le maire der Stede Arnemuiden

 

Zijn Excellentie den Heer Prefet van het Departement der Monden van de Schelde

 

Wel Edel Gestrenge Heer

 

Ik heb d ‘eer hier bij aan Uwe Excellentie te doen toekomen het Budget van den Gemeente voor den dienst van 1813 met de daar bij benoodigde bescheiden zo als al het zelve door den Communalen Raad is gearesteerd; alleen moet ik Uwe Exellentie observeeren , dat de Schulden in het hoofd van het Budget genoteerd verminderd zijn; zo door de voldoening aan de Voormaligen Weeskamer  van fr. 256. 46 voor de Weezen Neeltje en Jacob Geldhof en Pieternella Vogel  uit het Provenue van het Verkogte Tin, volgens autorisatie van Uwe Excellentie verleende op het Budget van dit loopend jaar gearresteerd den 20 Februarij 1812 als door dien de Gulden Hollandsch ook voor den Schulden ingevolge Keizerlijk Decreet van den 12 April 1810 als nu berekend is,tegen  twee francs drie centimes.

 

Christiaan Crucq.

 

!5 mei 1812: een stuk over “de stadssrekeningen” en de kosten voor onderhoud van straten, officiële gebouwen ,administratie  etc etc.

 

Wel Edel Heer

 

De inhoude uwer ons vereerenden letteren heeft ons niet weinig verrast , en waarom zouden wij niet zeggen deze kennisgeving heeft ons bedroeft: aangenaam zoude het ons geweest zijn,dat den Heer Crucq nog jaren  Maire gebleven was, en met u voor het belang der inwooners dezer plaats hadgewerkt : wij berusten in dezen weg van God  te ligter; daar zijn Ed zo zeer verlangde  om van die werkzaame en moeilijke post ontslagen te worden, wij verheugen ons daarin dat de keuse op UL gevallen is ( dit zij voor UL maar niet nadeelig) Uwe kennis van de behoefte en de geaartheid der nwonwrs , de gelukkige slag welke UL er van  hebt omhen meestal te brengen daar zij zijn moeten, zijn voor ons gronden om er iets goeds van te verwachten.

 

Dat de bloei der godsdienst de welvaart van Arnemuiden UL terharte gaat weten wij door ondervinding, uwe gevoelens  zowel als uwe verzekeringen waarborgen ons, dat het UL altoos smarten zal geen meer nut en voordeel te kunnen aanbrengen , de achting en het vertrouwen der ingezetenen maken uwen arbeid gemaklijk , welgeslaagde pogingen  zij uwe beloning : wij opzieners der gemeinte zullen het ons eer en pligt rekenen met u vereenigt te werken: God bewaare deze plaats, verleene ons stille dagen dat deugd Godsvrucht onder en door ons toe  neemen de Heilige Geest zich onder ons mag verheerlijken  door het bekeeren van zondaren is onsen biddende wensch.

Wij verzekeren UL van onzen ongeveinsde achting:

God zij met UL ende Uwe

 

Uwe Ed : Dienaren en Vrienden

De leden derKerkenraad

Uit naam derzelve

P: Hondius.

 

30 Mei 1812

Corneille Daniel Baars is Maire de la Commune d’Arnemuiden

De prefect besluit de Heer Abrahan van Eenennaam  te benoemen tot adjoint Maire.

Sieur Crucq est demissionnaire

 

Idem dito le 11 Juin 1812

Nommee le Sieur Chretien Crucq ancien Maire aux fonctions d’Adjoint en remplacement du Sieur van Eenennaam non acceptant de la fonction.

 

Door den Heer Maire gevraagde opgaaf van den Predikant  in de gemeente van Nieuw- en St.Joosland

Naam: De Cock, voornaam Gerardus Ernestus, geboren 29 feb: 1764

Getal der zielen der Gemeente : 500 zielen

Inkomen van het Gouvernement : fr. 786 hieronder is begrepen fr. 100 huishuur en fr. 36 classisgeld  dat ultimo 1810 betaalt is

Kindergeld: Drie minderjarige kinderen; ieder fr. 50 maak fr. 150

Totaal fr. 936.

 

 

Le Prefet: 30 Septembre 1812:

Je vous invite m ‘addresser  les noms des ministres des cultes

 

WelEdel Heer

 

Ik haaste mij op UE aanvraag van gisteren dit antwoord in te zenden.

Het tractement was Gulden 865- 16-p

En dan ontvingen de predikanten jaarlijks gulden 50 – 0 – voor elk kind – gezegend met agt zonen had ik jaarlijks boven het genoemde tractement  400 gulden dat ik als een gedeelte van tractement beschouwde .

Drie mijner zonen zijn wel noch niet boven de jaren op welke het kindergeld bepaald is, maar verdienen bijna hun eigen brood.

Vijf mijner zonen zijn ten mijnen laste : voor ieder 50 gulden is 250

 

9 oct 1812

 

P.Hondius.

 

Tractement   fr. 750

Huishuur             72

Classisgeld          36

 

En was 858 pour  8 enfants fr 400.

 

15december 1812

 

Om de 5 jaar dienen volgens het Decret Imperial du 15 avril 1806 de functies van maire en adjunct-maire vernieuwd te worden.

Zo wordt inplaats van Chretien Crucq Daniel Baars Maire en Chretien Crucq adjoint Maire

 

 

Lijst der Personen of Eigenaren van Landen gelegen onder Arnemuiden welke Beetwortelen moeten Zaaijen in den aanslag van 6 hectares 15 Deciares…. Over 1812

 

Maria Adriaansen                 4 Gemet   150 Roeden 7 ares

Jacobus Bliek                       44 Gemet   69 ares

Jacobus Boudewijnsen         3 Gemet 150 Roeden 69 ares

De Erven Cornelis Brouwer 5 Gemet  7 ares 5 deciares

Pieter Pietersen de Kraker   41 Gemet   64 ares 4 deciares

Jan de Pla                             15 Gemet  24 ares 3 centares

De Erven Abraham de Visser  29 Gemet 100 Roeden 46 ares

Maria Tak Wed.Brouwer     4 Gemet 6 ares 2 deciares

Floris Fransen                      2 Gemet 150 Roeden 3 ares 9 deciares

Bartel Huyzen                      24 Gemet 195 Roeden 38 ares 8 decares

Jan Harthoorn                       1 gemet 100 roeden 2 ares 1 deciare

Tannetje Salomonsen Ingelse 18 gemet  150 Roeden 29 ares 1 deciare

De Erven Pieter la Riviere   22 Gemet 34 ares 5 deciares

Jacob Marteijn                      14 Gemet 38 Roeden 22 Ares

De Erven Cornelis Melis      14 Gemet 21 Ares 8 deciares.

De Heer I.A. Schorer            25 Gemet 206 Roeden  40 Ares 1 deciare

De Erven dhr Mr W.A. van Citters  70 Gemet 239 Roeden 110 ares 2 deciares.

B en I Van de Kreke             4 Gemet 5 Roeden 6 Ares 2 deciares

Andries Lourensen Wisse    28 Gemet 43 Ares 8 deciares

Leendert Wisse                     11 Gemet 178 Roeden 18 Ares

Jacobus Westveer                  9 Gemet 123 Roeden 14 Ares 3 deciares

De Heer I.H. Schorer            13 Gemet 20 Ares.

405 Gemet 284 Roeden 635 Ares

 

Lijst van de Personen of Eigenaren der Landen gelegen onder de Jurisdictie der Stede Arnemuiden

Totaal als staat in register

Namen                                           Weijland                Zaaijland                 Gemet         Roeden

Gemet      Roede      Gemet    Roede

Adriaan Adriaansen                                                                                                          150

Maria Adriaansen                                       263            4            150                 5                113

Jacobus Bliek                                                              44                                52               298

Pieter Bommelje                        23                                                                 38                  84

Jacobus Boudewijnsen               28                               3            150               30               280

Cornelis Brouwer                        42             113            5                                 47               113

Abraham  Centse ?                      1                                                                    1

Neeltje Dingemanse                    8             191                                                 8               197

H.I.Dankaarts                              2             153                                                 2                153

Gommert de Vries                      3                 7                                                 3                    7

Pieter Pietersen de Kraker          6                                41                                53               175

Jan de Pla                                 17              163           15                                32               163

De Erven Abraham de Visser                                        29           100               29                101

Maria Tak wed. I.Brouwer           10                                 4                                20               154

Pieter Flipsen                           10              165                                               10               165

Floris Fransen                           14               27             2           150                16               177

Gasthuis Middelburg                  2                                                                     5                 57

Bartel Huijsen                          23                               24          195                 47               195

Jan Harthoorn                           11              200             1          100                 13                  8

Tannetje Salomonsen Ingelse    16                               18          150                 43                 31

De Erven Pieter la Riviere          41              281             22                                63              287

Hendrik La Soe                          4                                                                    4                 38

Philip Maas                                3              130                                                3               130

Jacob Marteijn                           15                                 6            59                21                59

Idem                                                                             7           279                 7               279

Jan Meeuwsen                            2              55                                                   2                55

Transport                                                                       229      133                565             169

 

 

De Erven Cornelis de Melis       42               73                      14                              56               73

Petronella Adriaanse Philipse     9             100                                                          9             100

Dana Barbera Potterij

Wed.  van Visvliet                      3                27                                                          3               27

Adriaan Hagar ?                         2               11                                                          2               11

De Heer I.A.Schorer/

I.Adriaanse                                 8                                         25       206                  33             206

Johan Guilmus Schorer                                                                                              7             289

Adriaan Suurmond                     2              200                                  250                    3             250

De Erven Adriaan van Breden?   2               152                                                          2              152

Dhr Jacob Verheije van Citters   10              244                                                       10              244

De Erven dhr Wilhem

Aernout van Citters                   32             257                      70          239                129               89

Dirk Hendrik van de Kamer       10              212                                                          10             212

De Erven Verschuuren/

Steynvaar ??                              9              177                                                            9             177

Jan van de Putte                        1              280                                                             1             280

Jacob en Barth v.d. Kreke                                                        4            5                     4                 5

Leonardus Constantijn

van Sonsbeek                            2                 75                                                            2               75

Andries Lourense Wise             48               244                      28                                76              244

Leendert Wisse                         35                                         11          178                 46              178

Jacoba Westveer                                                                     9          123                   9              123

 

Totaal                                                                                     392          284                985             204

 

Dhr I:H: Schorer                       10                                            13

________________

405 284

 

 

Aan mijn heer Le ………………..??

 

Mijn Heer !

Om aan uwen brief van de 15e December laastleden te voldoen no 454 Heb ik aan de jagers de fourage voor hunne paarden te geven hetgeen gij mij hebt voorgeschreven.

De prijs van het brood voor sestien dagen is fr. 4 die van het stroo fr.3.60 en het haver 10 fr. In het geheel 17.60

Ik vind mij in de noodzakelijkheid om U te informeren dat er in mijne gemeente geen haver meer is ter oorzake dat de boeren er zich niet van bedienen om hunne paarden te voeren waarom gij mij een gevoelig vermaak zult doen om mij te verschoonen om haver te leveren ofwel in plaats van weder betalen het mij in nature te verzorgen

Ik heb de eer mij naar een volmaakte hoogachting te teekenen

Den Maire voornoemd

C. Crucq

Arnemuijden den 24e Januarij 1813.

 

Vere den 25 Maart 1813

Le Receveur de l ‘Enregisterment

Et des Domaines

Aan dhr Maire van Arnemuiden

 

Mijnheer !

Hier nevens bekoomt UED weder de Staten ter invulling der dooden die gedurende het loopende jaar 1813 in uwe Commune zullen voorvalllen met vriendelijk verzoek dezelve zoo te dresseeren dat zoowel ouders kinderen in het kort alles wat er in gezegde Registers kunne gebracht worden om met vrucht eene zoo belangrijke zaak van mijne administratie voor te kunnen zetten en alle difficulteiten die hier uit zouden voortvloeijen te vermijden

Zijt verzekerd Mijnheer van mijnen diepen Eerbied

Handtekening

 

 

Weledele Heren

Het geschenk, door de Regeering op woensdag  aan de armen gedaan,was aan  de armverzorgers om meer dan eene reden zeer aangenaam ; de armekas is zober, en wij zien met droefheid den nood  onzer lijdende broeders en zusters zonder er in te kunnen voorzien; daarbij de plegtige gelegendheid ,waaraan UE zich zo gelukkig hebben weten te bedienen, verhoogde UE gift vooral verblijden wij ons  aan het geschenk omdat wij daar door overtuigd worden de landen van het Stedelijk bestuur zijn niet langer door wilkeurige overheersching van strenge vreemdelingen gebonden en ingeval wij het nodig hebben zullen wij bij Uwe niet te vergeefsch om ondersteuning voor behoeftigen vragen.

De laatste naneef zal het ongelooflijk  schijnen  wat in het wonderjaar van  1814 geschied is,UE en ons zelfven wenschen wij hartlijk geluk meede onze leuse zij God Vaderland en Overheid; ontvangt bij de voortduring uwer ambten voortduurigen vermeerdering van Godlijke ondersteuning, de goedkeuring des gewetens en de welverdiende achting des inwoners, o mogt de Nederlanders en wij alle in het bijzonder aan deze plaats zelve  onzen redder danken alle de dagen onzes levens tot Zijnen eer dank en en spreken en werken en wierden wij door een opregt geloove in den eenigen Heiland en Zaligmaker verlost van den wreeden dwingeland van den vorst der duisternis , die groote genaade schenke ,God Ul en de inwoners van Arnemuiden, dan con de liefde en eendracht onder ons wonen ;onse tempel steeds vol biddende lovers en loveressen zijn- dat conde voor UL en ons verblijdende zijn, nu zo doe er onze leeren toe

Wij danken UEd voor de kennisgeving en inder armen naam voor het geschenk in geld; wij bevelen de belangens  der ongelukkigen en  en onzes godsdienstig genoodschap aan Uwl zorg en noemen ons met heilbeden   aan

Arnemuiden 21 Meij 1814    P.Hondius als preses en scriba

 

5 juni 1813

 

Departement

Des Bouches de l Éscaut

Premier Arrondissement

Le Sous-Prefet

 

Opgave wordt geeist over “un etat de la population de votre  commune”

 

Dat wordt ook geeist voor de andere jaren Er wordt “une extreme exactitude “geeist.

 

Extract du Moniteur

Parijs den 19 junij 1813

 

Hare Majesteit de Keizerin-Koningin en Regentes heeft de volgende nieuwstijdingen ontvangen van den 14 Junij

Alle troepen zijn in hunne kantonnementen aangekomen

De Keizer houdt alle dagen ten 10 uren parade

Eenige vijandelijke partijgangers zijn nog in beweging. Er zijn er die naar de wijze van Schill ?? den oorlog

voor hunne eigenen rekening voeren en den wapenstilstand weigeren te erkennen.

Verscheidene kolonnes zijn op weg om hen te vernielen. Etc.

 

Le sous-Prefet bericht dat de gemeente 100 francs wordt toegekend voor de reparatie: voor het zandpad naar de molen en voor de Molendijk

 

28 augustus 1813

Oproep tot definitief onderzoek door den Raad van Recrutering op 10september  Stellig met het oog op het feit dat steeds meer gevallen van dienstweigering of anderzijds zich voordoen

 

30 augustus 1813

 

De verminkingen niet meer als een reden van afkeuring beschouwd zullen worde dat de Concrits die om hunne toevallig geoordeelde verminkingen niet naar de Pioniers kunnen wordende gezonden, zullen gedirigeerd worden naar de ekwipagie-batttaillons of de ambulante kompagnien, volgens den dienst welke zij in een dezer korpsen zouden kunnen verrigten.

Het is te wenschen dat ten gevolge van deze bepaling, de door lafhartigheid uitgevondene en door kwaadwilligheid aangeradene middelen om soldaten aan het leeger en nuttige burgers aan de maatschappij te onttrekken, niet meer gebezigd zullen worden

Er worden strenge maatregelen uitgevaardigd tegen z.g. zeer-hoofdigheid , die maar weinig zijn aangetast.

In plaats van zich te laten genezen, proberen ze zodoende aan de conscriptie te ontsnappen.

De officieren van gezondheid moeten in dezen hun plicht verstaan.

Deze waarschuwing 3 achtereenvolgende zondagen afgekondigd en aangeplakt en 3 maal van 14 tot 14 dagen in de dagbladen geplaatst.

 

Hierbij gaat een Bulletin des Proprietees

De M. Citters Guillaume Arnold rentier demeurant a Goes

Middelbourg le 10Juillet 1813

 

Idem de M. Flipse Pierre jardinier demeurant a Middelbourg

10 Juillet.

 

Idem de M. Boudewijnse  Andree jardinier demeurant a Middelbourg

10 Juillet 1813

 

Idem de M. Schorer Jean  rentier demeurant a Middelburg.

 

Aan den Maire der Stede Arnemuiden.

 

WelEdel Heer

De armverzorgers van deze plaats bedroeven zich innig aan den toestand  der behoeftigen de inkomsten verminderen onder de inwoners het getal der armen neemt toe daar zommige huisgezinnen van werkzaame winst aanbrengende hoofden zijn beroofd die daar ten oorloge zijn opgeroepen en ongelukkige vrouwen met hulpeloose kinderen hebben nagelaten de penningen welke wij inzamelen zijn op verre na niet toereikende om hen te voorzien van zo veel geld als die beklagingswaardigen voorwerpen nodig te hebben om eene beete broods te bekomen , hen van kleding te voorzien  daaraan kunnen wij niet denken ; wij geven aan stokoude menschen niet meer dan 9 stuivers per week en wezen ook dit niet te zullen kunnen volhouden: ons hart bloed op de gedachte van de naderende winter; wij zijn bedroefd half raadeloos en weten in deze bangen nood niets beter als onder opzien tot God onze klagten tot UL te brengen met ernstig verzoek om ons met uwe wijsheid voor te lichten en zo mooglijk daadelijk ondersteuning voor onse lijdende broeders en zusters te bezorgen- wij wenden ons te geruster tot UL daar eene aangenaame ondervinding ons een meenigte opbeurende bewijzen gegeven heeft van uwe vaderlijke bekommeringen  voor de noodlijdenden in de stille hoop dat UE er iets goeds op zult uitdenken  verwachten wij Uw antwoord en noemen ons met verschuldigde achting

Uwe Dienstwillige Dienaren de opzieners en armverzorgers van deze plaats uit naam en last derzelve

P: Hondius predikant

Arnemuiden

Den 14e Sept: 1813.

 

20 septembre 1813

 

Oproep om ten strengste op te treden tegen deserteurs en achterblijvers die niet op tijd of helemaal terugkeren naar hun legeronderdeel.

 

Emploi et Repartition des Sommes payees par le Gouvernement pour les Chevaux de Curassiers et de Cavalerie legere fournis par le 1e Arrondissement en execution du Decret Imperial du 4 Janvier 1813

Voor Arnemuiden pour  1 cheval de Curassier fr. 400

Voor St.Joosland  pour un cheval 363.18 francs

 

Bij de geboorte van « enfants Israelites » schijnt het dat ambtenaren weigeren bepaalde « Bijbelse »voornamen

Te accepteren. Dat is  « contraire a ce que la loi du II germinal an XI et le decret du 20 juillet, ont reglee «

 

Pour le Prefet absent,

Le conseiller de Prefecture deleguee

Snouck Hurgronje

 

Bureau des fourages no 454 Flissingue 25 Xbre 1813

Le intention de mr. Le Gouverneur Gillij est que les 2 chasseurs a cheval qui se rendent a Arnemuijden y recouvant ….. les fourages pour leurs chevaux  chaque ration se compose de cinq kilogr de foire cinq kilogr de paille et huit litres d  ‘avoine. Vous vous concerterez pour le remboursement de ces rations avec mr Fontaine Agent en chef de fourage de Flessingue etc.

 

25octobre  1813

 

De onderstaande Vragen worden door de Heer Sous Prefect bij de deszelfs Missive van de 7 Julij aan de Maire van Arnemuiden gedaan.

 

Getal van het hoornvee van 1 jaar, boven de 2 jaar, beneden de twee jaar  >>>>>>>>>>>  190

Getal der jaarlijkse geboorten van hoornvee :totaal mannelijk en vrouwelijk >>>>>              75

 

Getal beestiaal benoodigd in een jaar voor Consumptie

Getal van het beestiaal dat jaarlijks sterft.

Middelprijs van het hoornvee

Van een os                         fr. 156

Van een koe                       fr. 156

Van een vaars                    fr.    86

Van een kalf                       fr.   16

 

Er wordt geen hoornvee ingevoerd.

De gemiddelde leeftijd van het hoornvee is 12 a 13 jaar

Er wordt geen hoornvee gesneden om als trekdier te functioneren

16 voor de teelt en om er genot van te hebben

Hoeveel koeijen rekend men voor een stier>>>>>>>>>>>> 200

 

Middelburg 29 november 1813.

 

Er worden 23 werklieden gevorderd om aan de fortificatie van Veere tewerkgesteld te worden.

Moeten op 1 december om 7 uur beschikbaar zijn voor minstens 8 dagen.

Dan opgevolgd door 23 anderen.

Deze maatregel  moet streng met sanctie uitgevoerd worden,

 

17 december 1813

 

Als charpentiers/timmerlieden deserteren, moeten het getal « deserteurs « onmiddellijk aangevuld worden.

Met sanctie.

 

Signalement d’un deserteur        EXEMPLE

 

Nom et Prenoms

De Nooijer Jacob Klaas

Signalement :

Fils de Klaas

Et de de Cornelia Meulemeester

Domicilies a  Arenemuiden

Departement des Bouches de l Éscaut

Nee le 26 fevrier an 1786

A Arnemuiden

Canton de Veere

Taille d’un metre  73 cm

Cheveux bruns   sourcils

Jeux bleus          front rond

Nez  long           bouche grande

Menton rond      visage  ----

 

Grade et No d’Incription

 

64

Date de

Desertion

10 Octobre

 

Lijst der Arbeiders van den 23 December 1813

 

  1. Jacob Adriaanse de Ridder
  2. Gillis Gilisse de Nooijer en Zonen

5      Pieter Gilisse de Nooijer en Zonen

8      Jacob Blaasse de Nooijer

9.     Jacob van Belzen

10.   Adriaan Zegers

11.   Marinus Marinusse  Grootjans

12.   Lieven Karelse

13    Eeuwoud Baak

14    Jan Janse de Nooijer

15 Marinus Janse de Nooijer

16     Robbert Blaasse

18    Jacob Jobse de Nooijer

19    Joos Vogel

20 Klaas Joosse Grootjans

21 Klaas Huibregtse

 

3 janvier 1814

Extrait du Registre aux Arretes de la Prefecture etc

Le sieur Chretien Crucq adjoint Maire de la Commune d’Arnemuiden est nommee maire de la dite commune en remplacant du sieur Baart nomme aux fonctions de juge de Paix du Cantn de Veere etc

 

Middelbourg le 5 janvier 1814

 

Iedere dag ontvang ik klachten dat verscheidene communes in gebreke blijven om het vereiste contingent karren etc te leveren. Dat kan zo niet doorgaan.

Waarschuwing om zich rigoreus aan de vereiste requisitie te houden.

 

Af en toe kwam de commune een te verwaarlozen  tegemoetkoming ten aanzien van de requisitie toe.

Zo op 7 janvier 1814 een bedrag van 2.65 fr.

 

 

Een brief van ds. Hondius van 2 januari 1814

 

Weledele Heer.

 

Wij gevoelen u het lastige, dat aan uwen post verbonden is en verheugen ons dat UE de moed hebt om U aan het betrachten uwer moeilijken pligt niet te onttrekken : het is ons zeer aangenaam, dat een inwoner dezer plaats aan het hoofd van het bestuur gesteld is ; het zal ons een bijzonder genoegen zijn van onze zijde     mede te werken ter geruststelling en tot onderlingen eensgezindheid in de gemeente onze alse en Stem mitsg in godsdienstige gevoelens is geene kleinen vereenigingsband : de leer van onze gezegende verlosser leerd en dring tons tot eerbied voor onze overheid en gehoorzaamheid aan de machten in de volle overtuiging dat het UE aangenaam is in de gelegendheid gesteld te worden om de belangens van dit volk voor te staan, vragen wij van UE dat UE de goedheid zult hebben om op het budget voor de wooninge van den leeraar 250 Frank te brengen.

Indien onze gebeden verhoort en onze wenschen wezentlijkheid worden dan zult UE roemen  vreugd van uwe bediening inzamelen, in alle gevallen zal UE versterkt worden door de zagte en streelende bewustheid : ik zogt niets dan s’volks welzijn – God geeve UE alles wat goed en nuttig voor UE en de Uwe is, ons allen stille en geruste dagen, wij beveelen ons en de gemeente UE aan en U en ons aan den Almachtigen

Den Kerkenraad van Arnemuiden

Uit naam en last derzelven

P. Hondius

 

Etat du Foin ( hooi) et la Paille ( stro) fourni par la commune d’Arnemuiden :

4500 kilogram de foin et de 650 kilogram de Paille

Fourni par L. Wisse             250 kil

D.Rijkse             100 kil

A.Koets              250 kil

A.Verhage          250 kil

I. Marteijn          250 kil

I. Schooneboom     250 kil

I. van Maldegem     250 kil

Totaal                                 1600 kilogrammen

 

De la Paille

 

D.Rijkse                                   40 bossen

L.Wisse                                    14 bossen

A. Verhage                                 20 bossen

I. Adriaanse                              100 bossen

I.Marteijn                                    12 bossen

A. Koets                                       50 bossen

I. Schooneboom                           16 bossen

 

Lijst van gevorderde Graanen

593 kilogrammen tarwe en 120 Erten of Boonen

Gemeten Tarwe              kg                      Dito Boonen

Daniel Rijkse

Of Erven van Citters                 29                           493

Corn : Meelis                             2,5                           40

A : van Maldegem                      6,5                         110

Joos Adriaanse                           9                            153

Jan Harthoorn                             1                              17

Adriaan Koets                             2                              34

J.Schoonenboom                         6                              57                            45

Abram Verhage                           11,5                                                       195

Jacob Martijn                               9                           153

Leendert Wisse                            9                           153

 

 

1210 240

 

Zwarte Boonen 44 gemeten                                  21                               59

Dezelfde landlieden

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezelfde landlieden  44 gemeten  roeden 159       21                              65

 

Notitie voor de Maire van Arnemuiden

Van de landlieden welke op van de Maire hebben opgeheeven hoeveel gemeten tarwe  Erwten en witte  Boonen zij in 1813 hebben ingezameld

 

De bovenstaande landlieden

76 gemeten                            15 boonen                         8 tarwe

Den 19 van Louwmaand 1814

Als Bode

J :C : Harthoorn

 

Ook Tarwe en Drooge Groenten zijn geleverd door bovenstaande landlieden

Voor het rijden der Boonen fr. 69-21

 

Wat de boonen betreft : er moet 8 kilo per gemet geleverd worden.

 

Door bijna ieder bovengenoemde landlieden dienen vaak meer dan 100 kilo hooi( foin  ) geleverd te worden.

 

Hooij

Arnemuyden                   4500 kilogram

11 febr

C. Melis                          400 kg

16e A.Verhage                      300 kg

I.Adriaanse                     4oo kg

A. van Citers                  550 kg

23e

A.van Maldegem           425 kg

I. Schoonenboom           525 kg

C. Melis                         148 kg

2748

Blijft te kort                                1752

4500

 

Middelburg den 20 Februari 1814

De Commissarissen belast met de verzorging der gerequireerde Goederen in de Sterke plaatsen van het Eiland Walcheren

 

Al het hooi en stro dat tekort komt moet ten spoedigste geleverd worden.

De nalatige contribuanten worden als onwillig beschouwd als ze niet binnen enkele dagen leveren.

Dat kan onaangenaamheden veroorzaken,

 

Guerre Concriptions

& Garde Cartes ?

1814

\

4 maart 1814

Er dienen 1000 boomstammen geleverd te worden voor de genietroepen

 

Fokker

 

15 februari 1814

Het stro , vermeld bij de laatste aanschrijving moet niet te Vlissingen, maar in Veere geleverd worden.

 

15septembre 1813 !!!

Un ampliation de l’arretee de mr. Le prefet du 11 de ce mois relatif au service des tombereaux (stortkarren op twee wielen)                            Fokker

Het gaat over de vuilnisophaaldienst die niet naar wens verloopt. Gendarmes dienen daartoe op te treden

 

Over gevorderde paarden moeten hongres ( ruinen) zijn en buiten de gevaren van de castratie

De paarden moeten minstens 2 jaar oud zijn en niet ouder dan 9 jaar  en moeten ook aan andere eisen voldoen etc etc

 

Er zijn (vastgesteld in 1810) deux parcs de Voitures pour le service Militaire : een in Vlissingen  en de andere te Domburg :daar 8 karren met 2 paarden. Te Vlissingen ook zo.

Om de 4 dagen  dient gewisseld te worden.

 

19februari 1814

Corneille Kramer wordt benoemd tot adjunct-maire in plaats van Crucq die Maire wordt.

 

Fokker.

 

Vlissingen 1 maart 1814.

Door de oorlogsomstandigheden gedwongen  wordt de zetel van de Prefecture verplaatst naarde vesting

Vlissingen, dat beter verdedigd kan worden. Etc etc.

 

 

De Baron Pycke

 

De rekeningen van 1811 en 1812 zijn ingediend bij de sous-prefect. Maar die worden niet ondersteund/onderbouwd  door bijgeleverde stukken ; zodat justificatie niet mogelijk is.

 

20 April 1814

 

De President van Walcheren

Aan Mijn Heer de Maire van Arnemuiden

 

Mijn Heer de Maire

 

Het tijdstip wederom daar zijnde waarop de noodige permissien kunnen worden afgegeven tot het weiden van koebeesten langs de wegen , heb ik de eer uEd  te verzoeken mij wel te willeen doen toekomen op gelijke wijze, als zulks voorleden jaar is geschied, eene opgaaf der behoeftige Lieden uit Uwe Gemeente aanwien UEd zoudt verlangen dat dit wierd toegestaan, waarop de permissien door de Directie van Walcheren zullen worden afgegeven.

Mag ik UEd verzoeken deze opgaaf is het mogelijk wel voor heden over 8 dagen te willen inzenden, ten einde de Directie op Maandag daaraan volgende de permissien zoude kunnen aggeven en de door UEd geproponeerde persoone te informeren,dat zij op dien dag ten 10 uren ter kamer van Walcheren dezelve kunnen komen

Afhalen.

Ik heb de eer mij met achting te noemen

 

UEd Dienstw. Dienaar

 

Handtekening.

 

29 Avril 1814

 

Objet

Requisitions

Combustiles (brandstoffen)

Le gouverneur a Flessingue vordert 30.000 fagots (takkenbossen), waarvan Arnemuiden 800 takkenbossen dient te leveren in totaal .100 kubieke meter droog hout

Dit alles dient op 2 mei a.s. geleverd te worden.

 

De laatste missive

 

Middelbourg le 2 Mai 1814

 

LE SOUS-PREFET

 

A Monsieur le Maire de la Commune d’ Arnemuiden,

 

Monsieur

Par sa lettre du 27 avril dernier Mr. Le Prefet a autorisee le Paijement d  ‘un secours de 200 francs du bureau de bienfaisance de votre commune afin de solder les dettes qu’il a ete contrailles en 1813 en venant au secours des malheureux de la commune.

Le budget de cette annee en renfermant point d’allocation pour cet objet, il vous autorisee a imputer cette somme sur celle de 796fr. 93 reservee  pour depenses imprevues.

Je vous retourne les comptes de cette administration pour 1811 et 1812 avec les pieces y jointes qui vous m ávez envoijez.

J’ai l’honneur de vous saluer avec une parfaite consideration.

 

Fokker

Ga naar boven