Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1814-1815

Zeeuws Archief  Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Middelburg den 4e Meij 1814

 

De onder Prefect van Walcheren

 

Aan De Heer Maire van Arnemuiden

 

Mijn Heer de Maire

 

Op verzoek van de Commissaris  van wege Z.K.H: De souverain vorst van Nederland gelast ik UE alle disponible hoogaarsen van Arnemuiden morgen vroeg te laaten …..naar Vlissingen ten einde de evacuatie van Fransche troupes te bevorderen en het transport naar breskens te doen.

Hoope UE haastelijk ? aan de deze ordere zult …

Blijve met de meeste consideratie

 

Fokker

 

 

Middelburg den 4e Meij  1814

De Onder Prefect van Middelburg

Aan den Heer Maire

 

Mijn Heer de Maire

 

Op herhaald verzoek van den Heere Commissaris van wegens Zijne Koninglijke Hoogheid den souvereine vorst van Neerland recomme ?  deeze UEd de door mij gegeven ordres van heden om alle disponiele hoogaarsen van Arnemuiden naar Vlissingen te laaten vervoeren zodat  de zelve morgen vroeg op hunne bestemde plaats zijn

De Heer Commissaris geeft met deze een detachement vrijwillige gewapende burgers van Middelburg mede ten einde in geval van weigering in uwe functien te souteneeren . De uitvoering van de gegeven orders is van belang en alle onaangenaamheden moeten voorkomen worden zodat de Fransche troepen van Vlissingen  naar breskens vervoerd worden.

Groete UE met achting

Fokker

 

P.S. Er zijn geen genoegzaame vaartuigen in Vlissingen of te Middelburg voorhanden

 

Deez gezien en goedgekeurd

 

De Commissaris gelastigd tot het overneemen van het Eiland van Walcheren in naam van Z.K.H. onzen geliefden vorst twijfeldt geenzints aan de hartelijke en vuurige begeerte van de schippers van Arnemuiden om alles wat in hun vermogen is te doen om zo spoedig mogelijk de Fransche troupes dit eiland te doen verlaaten

 

De Commissaris voornoemd

Majoor van Gorkum.

 

 

BEKENDMAKING

 

De Commissarissen-Generaal van het Departement der Monden van de Schelde

De nieuwe koers wordt 2 Francs en tien Centimes voor eenen Gulden Hollandsch

 

EXTRACT uit het Register der Besluiten van Commissarissen-Generaal

 

Alle Ingezeetenen worden ontslagen van de eed aan het Fransch Gouvernement

Provisioneel worden alle Autoriteiten en Ambtenaren in hunnen respective posten gecontinueerd

De Onder-Prefect kreegt de titel Districts-Commissaris

De  Maires >>>> provisionele Burgemeesters ; vice-maires >>>>> vice-Burgemeesters ; de Raad >>Provisionele Raad

Municipale Raden >>>>> Provisionele Raden

 

Gedaan te Middelburg den 11e Meij 1814

Commissarissen Generaal voornoemd

 

W.F.van der Burcht van Lichtenbergh

J.H.Schorer

 

Op maandag 16 mei op de Statenkamer in de Abtdij alhier zullen overgaan tot het beeedigen der schouten , terwijl hun ED de schouten magtigen om daarna hunne raden den eed in hunne handen te doen afleggen.

De Districts-Commissaris

 

Fokker

 

Extract uit het …………… verhandelde bij Heeren-Commissaris Generaal  etc.

 

Maandag den 16e Meij 1814

Op heden zijn door de Heeren Commissarissen successsivelijk geïnstalleerd en beeedigd de Heeren C. Crucq als provisionele Schout van Arnemuiden zijnde de Heeren Schouten gechargeerd om hun raden den eed af te nemen.

En zal Extract dezes aan de Heer C. Crucq  worden toegezonden.

 

Middelburg den 23 e Meij  1814

 

Z.K.Hoogheid bij besluit te vinden in het Staatsblad no 50 bepaald hebbende dat de acte van admissie van beurtschippers of veerlieden aan hen ingevolge art. 29; 32 en 45 van het reglement op het binnelandsche water plaisier en passage geld op te leggen onderworpen zullen zijn aan een regt van registratie ten bedrage van 12 st. hetwelk vervangen zal het zegel van 12 st. waarop deze acten te vooren behoorden te worden geschreeven:

Ik heb de eer UEd dit ter uwer kennis te brengen met verzoek om tot de rigtige naarkoming daarvan de hand te houden

De Districts-Commissaris van Walcheren

Fokker.

 

Middelburg den 26 Meij 1814

 

Ik haast mij Mijnheer UE te informeeren dat bij besluit van Z.K.H. van den 16 dezer benoemd is tot Gouverneur van de Provincie Zeeland de Wel Edel Gebooren Heer I.H. Schorer en dat gemelden Heer die functien op gisteren den 25 dezer aanvaard heeft.

Ik houde mij verzekerd dat Ul verheugd over deze zo gelukkige keuze zult medewerken om alles aan te wenden wat strekken kan om voornoemde heer in de waarneming zijner gewigtige functien zoo veel in u is, bij te staan.

Ontvangt, Mijnheer, de verzekering mijner achting en toegenegendheid.

De District-Commissaris van Walcheren

 

Fokker.

 

Middelburg den 26e Meij 1814

 

Hier nevens bekomt UE het vereischte getal exemplaren van het besluit van Z.K.H. van den 20e dezer betreffende het ophouden der maandelijksche bedestonden.

Verzoeke UE de zelve bijtijde te doen toekomen aan de Leeraars der bij u bestaande kerkelijksche gemeentens ten einde in staat te zijn omgemelde besluit op aanstaande Zondag van de Predikstoelen te kunnen afkondigen.

De District-Commissaris,

 

Fokker.

 

Vere den 25 Meij 1814

Le Receveur de l Énregistrement et des Domaines

 

Zeer binnenkort opgave doen een gedetailleerde staat van alle de veren aanwijzende het kantoor waarbij de zelve ressorteeren;de plaats waar gelegen de naamen der Eigenaaren en die der pachters als mede alle aanmerkingen

 

Middelburg 10 Junij 1814.

 

DeGouverneur der Provintie Zeeland wordt opgedragen door den Heer Secretaris van Staat van Binnenlandsche zaken dat in alle de steden en plaatsen der Vereenigde Nederlanden op den 31e Meij de tusschen de VERBONDENE MOGENDHEDEN EN FRANKRYK  gesloteneVrede ,onder anderen, door het luiden en spelen der klokken,mitsgaders door het uitsteken van vlaggen van de torens der Publieke gebouwen en Kerken, als ook van de schepen gevierd worde, haast zich om dit ter kennis te brengen van de Gemeente besturen.

Dit feit behoort a.s. 14 Junij op de meest convenable  wijze te worden gevierd.

 

J.H. Schorer.

 

Middelburg den 11 e Junij 1814

 

Op aanschrijving van den Heer Gouverneur etcd.d. 28 Februarij 1814 inviteer ik U om de Gecommitteerde tot Zaken van den Burgelijken Stand in uwe gemeente te gelasten om ten spoedigste aan den Heer Beusekom alhier Regulatien   voor de invordering der successien ter hand te stellen een door hem behoorlijk geteekende Lijst van alle de in uwe gemeente plaatsgehad hebbende sterfgevallen gerekend van den tijd dat door het publiceren der wet op de belastingen dit middel moet gecenseerd worden geïntroduceerd te zijn, met juiste opgave van de namen der overledenen, de dag van het overlijden, de wijze en het no.van het huis waarin het sterfgeval is voorgevallen, en bij vervolg uiterlijk op den derden dag van iedere week zodanige Lijsten der sterfgevallen in de

In de laastvoorgaande week aan voornoemde Regulatien te doen toekomen.

De District- Commissaris van Walcheren

 

Fokker

 

`Middelburg den 14e Junij 1814

 

Den Heer Gouverneur dezer Provincie inviteert mij om uw attentie te vestigen op het besluit van Z.K.H. van den 19e Maart ll no115 vervat in het Staatsblad waarbij de remissien en restitutien voor de indirecte belastingen aan de armdirectien en pieuse gestichten de Fabrieken en Trafieken  bij de wet van den 21e April 1807 toegestaan, worden gecontinueerd; ten einde om aan de belanghebbende hier omtrend de nodige inlichtingen te geven.

 

Middelburg den 15 Junij 1814.

 

Ter executie van de besluite van Z.K.H. van den 29e Januarij 1814 4 Februarij en 7 Maart daar aanvolgende zo ter vaststelling van het Patent recht, als het introductie der belastingen bekend onder de naam van dienst boode, paarden plaisier en passage geld mitsgaders het veeziekten Fonds, is bepaald dat de omschrijving der Patent plichtingen en de omslag der andere belastingen, zal geschieden door de Zetters Repartiteurs van iedere Directie belastingen van het District waarvan de President der plaatselijke regering altoos voorzitter zijn moet, en welk collegie bovendien nog een lid der regering behoord sessie te nemen. Daar nu de controleur dier belastingen voor dit district tot het in werking brengen van die bepalingen de nodige orders hebben ontfangen en alzoo de werkzaamheden de zetters eerstdaags een aanvang zullen moeten nemen, inviteert ik UE omgemelde  bepaling een voor zoo veel UE betreft in acht te nemen en de zetters of repartiteurs van uw gemeente aan te schijven dat zij in die zelve betrekking als zodanig ook voor de voornoemde belastingen van deze loopende jaren worden gecontinueerd .\

De District Commissaris  van Walcheren

 

Fokker

 

Middelburg den 18e Junij 1814.

 

De Directeur van Policie te Zierikzee wordt gesupprimeerd: ontslag: voortaan alle correspondentie dienaangaande te richten tot  de Heer Procureur- Generaal bij het Hooggerechtshof der Verenigde Nederlanden.

Ten aanzien van die zaken van Policie.

 

De Kolonel en Kapitein ter Zee belast met het onderzoek over het Lootswezen de betonning, bebakening vuuren en Lichten

 

Den Edelachtbaare Heer President van het Plaatselijk bestuur. Te Arnemuiden

 

Belast i.o.v Z.K.H Met  het lootswezen, de betonning bebakening vuuren en lichten in het Zuider Departement van Marine.

Vraag naar informatie:

Of er in vroeger dagen te Arnemuiden van binnen of van buiten er eenig lootswezen bestaan heeft.

Zoja: directie; inkomsten; tarieven; welke ordonnantie

Opgave van namen etc gedrag datum van aanstelling van het eventuele lootswezen van Arnemuiden, van zowel binne-als buitenloodsen.

 

Middelburg den 26e Junij 1814.

De eigenaren van de door de Franse troepen gerequireerde geweren  kunnen na aanmelding hun geweren af halen aan het Arsenaal te Vlissingen de 28e te Vlissinegen de 29e te Veere.

 

Middelburg den 29 Juny 1814.

 

De Districts Commissaris Fokker zend aan de gemeente alle tot hier toe uitgekomen Staatsbladen als van no 1 -19 over 1813 en van no 1- 66 over 1814 zullende de expeditie daarvan voortaan UL regulier bij het uitkomen geworden.

Dit is de eerste zending, moet ik UL observeren dat UL u zooveel mogelijk van de dispositien der zelve penetrere aangezien bij aaaart. 3 van het 1e nummer van 1814 deze, de bevorens gebruikelijke toezending van gedrukte exemplaren vervangen.

Daarom zijn dan ook de Gemeente besturen verplicht zich dezelve ten hunnen koste aan te schaffen; zullende de daar voor verschuldigde som en de wijze van betaling der zelve nader worden aangewezen.

Handtekening van Fokker.

 

29 Junij 1814.

Overzicht van wat er in de uitgaaf der Nederlandsche Staats Courant wordt bepaald dat in dezelve zullen worden geplaatst.

Voor Arnemuiden is belangrijk dat de gemeente verplicht is deze zelf aan te schaffen. Ter bereiking van de geprononceerde intentie van onsen geeerbiedigde souvereine ( Vorst ) ook in dezen, voor zover niet gedaan ten spoedigsten deze courant aan te schaffen.

De hier uit volgens gemeld besluit resulterende kosten moeten bij kwartalen betaald en in de rekening van den ontvanger der gemeente gevalideerd worden, terwijl de heer gouverneur mij meld het hem tot hier toe het gevoeglijkst is voorgekomen.

Over de begroting ingevolge besluit van den 18februari j.l m.b.t. tot de op te maken begrooting ,komen binnnekort instructies.

 

29 Junij 1814.

 

De Heer Commissaris van Politie te Middelburg schrijft aan de Heer Commissaris van Politie van de Stad Arnemuiden de opsporing van 3 knapen die zich schuldig hebben gemaakt aan dieverijen van vooral onderdelen van schepen in Zierikzee en andere plaatsen. Ze hebben ook een boot gestolen waar zij zich mee verplaatsen Het zijn vermoedelijk deserteurs van de Nederlandse dragonders, die ook vernielingen hebben aangebracht . Signalementen wordt opgegeven.

 

Handtekening

M. Bastiaanse in opdracht van I.C.Kroef

 

Middelburg den 30 Junij 1814

 

Handschrift:

 

De Districts Commissaris in Walcheren verzoekt op grond van een ontvangen aanvraag van de Goeverneur van Zeeland een opgave van de betalingen die in dit district voor het jaar 1810 uit plaatselijke kassen aan hervormde Predikanten plegen te geschieden en die over het eerste kwartaal van gemeld Jaar uit ’s Lands kas zijn gedaan.

Zeer grote spoed moet m.b.t de opgave worden betracht.Zoveel mogelijk voor 7 Julij a.s.

De zelve moet bevatten de standplaats en naam der Predikanten die thans op deze bepaling aanspraak mogten hebben; het object waarvoor of de benaming  waaronder die betaling pleegt te geschieden, het quantum der som en de nodige aanmerkingen daarbij etc.

 

Handtekening:

 

Fokker

 

Middelburg den 5e Julij 1814

 

Het gaat over “het herstel der nationale Schuld: en de wijze waarop de gemeenten zich hieraangaande behoren te gedragen

 

Middelburg den 7e Julij 1814

 

No 23

 

De besluiten van Z:K:H dienen te worden uitgevoerd m.b.t. tot de gezegende verlossing van dit district.

In ieder geval moet ten uitvoer worden gelegd de opschrijving van alle manneb van 17 tot 50 jaren.

Het volgend model hier bijgevoegd: doorgeschrapt

 

 

Er is wel een handgeschreven “model “dat niet ingevuld  is :

Omschrijving der weerbare manschappen van 17 tot 50 jaren

In de Gemeente van ……..

District van Walcheren

 

Middelburg 1814.8 juli 1814

De districtscommissaris zend een aantal exemplaren van de  door de koning vastgestelde dankdag

Op de 20e van de aanstaande maand.

Deze dag moet op de meest gepaste wijze worden gehouden en met de vereiste eerbied.

Alle winkel-en andere neringen dienen gesloten te zijn. Ook de openbare bedrijven en vermakelijkheden geheel stilstaan. Dit bericht bekend te maken aan alle godsdienstige gezindten

 

Fokker.

 

9 Julij 1814.

 

Opsporing verzocht van alle kanonnen, geweren die wel of niet aan schutterijen hebben toebehoord

 

Middelburg den 12e Julij 1814.

 

De verschuldigde sommen op het fonds der gardes champetres onverwijld bij de den ontvanger generaal te doen storten.

 

Fokker.

 

Middelburg den 15e Julij 1814

 

Hierbij gaat een model m.b.t wanneer een vreemdeling het verzoek indient voor het verkrijgen van een paspoort.

 

Middelburg den 18 Juli 1814.

No 30

 

Missive van de Goeverneur.

Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van clandestiene handmolens  waarmede Ingezetenen   zich veroorloven in Contraventie van den wet van den 17e December 1805 de rechten van den Lande te verkorten.

Er moet binnen uw gemeente een verbod uitgaan van het gebruik van zodanige handmolens.

Waarschuwing voor de onaangename gevolgen van een blijvend gebruik.

 

Middelburg den 26e Julij 1814

 

No 31

 

De bewegingen onder het werkvolk aan het Arnemuidse Canaal hebben mij na alvorens nopens de stand der zaak volledige onderrigting bekomen hebbende doen besluiten tot den maatregelen vermeld in de nevens gaande waarschuwing ; welke ik UEdverzoek dadelijk na den Ontvang op de Werkplaats zelve voor te lezen, en te doen aanplakken in het een en ander met overleg van den commanderende Officier te werkgaande; Terwijl het mij aangenaam zal zijn van het Effect dezer demarche door UEd te worden geïnformeerd

De Goeverneur der Provintie Zeeland

 

J.G.Schorer.

 

No 32

 

Middelburg den 25e Julij

 

Er zijn ook in Zeeland valsch muntspeciën in omloop als Ducaten, Zeeuwsche Rijksdaalders, guldens fransche en brabantsche kroonen, agtentwintigen, vijf francs stukken.

Is er roulance van deze specien in uw omgeving of oorsprong van uitgifte.

De valse specien hebben specifieke jaartallen. De guldens zouden eenigzins blauw van kleur en geel van stempel en rond zijn.

 

Handtekening

 

Fokker.

 

No 33 Middelburg den 26e Julij 1814.

 

Waarschuwing voor de gevolgen van een eventuele aankomst van het schip de St.George met Capt. Nicolo Delpostolo dat besmet is door de pest.

Alle  vissers, loodsen etc. dienen waakzaam te zijn.

Als onverhoopt er een aankomst is, dienen alle afgeleverde goederen in een afgezonderd gelegen locaal te worden gebracht en de lijken terstond op de afgelegendste plaats begraven.

 

Middelburg 4 Augustus 1814.

Hier volgt een Copie van 5 april 1814 over de uitgifte van patenten.

Uitgifte van de Commissaris-Generaal tot de zaken der Finantien van de Vereenigde Nederlanden

De belangrijkste punten:

 

Een ieder die patent  wil worden zal gehouden zijn zich daartoe bij het plaatselijk bestuur aan te melden.Deze dienen over de daarvoor geschikte billetten te beschikken.

Deze moeten zowel door de verzoeker als de President van de Plaatselijke regeringen ondertekend te worden na invulling en op een gelijkluidende legger aan de Controleur der Directe belastingen te worden opgezonden.Deze zorgt voor behoorlijke registratie en zenden aan de ontvanger onder wie de Patent valt.

Daarna zal deze opgenomen worden op een voorlopig  Kohier met kennisgeving aan den Patentabelen.

De Patentschuldige gaat met zijn verkregen quitancie  naar de plaatselijk regering. De ontvanger geeft een acte van Patent

De Billetten gaan naar de Controleur  etc.etc.

 

Middelburg den 5e Augustus 1814.

 

De ambtenaren van Administratie en Recherche der directe en indirecte belastingen alsmede van de convoijen en licenten zijn vrijgesteld van de betalingen van alle overvaart Tol, Hek, Brug, Poort, Straat en barriere gelden.

Dienen bewijs van aanstelling te vertonen. Alleen bij eigen districten of arrondissementen van hun functie

 

Vere den 9e Augustus 1814

No 37

 

De Vrederegter van het Canton  Veere C.D. Baars stuurt een Extract uit het Verbaal der handelingen van den Prokureur Generaal bij het Hoog Geregtshof  der Vereenigde Nederlanden, als belast met het algemeen toezigt en het opperbestuur der Policie

 

Het betreft vooral ordonnanties met betrekking tot alle vreemde kramers en kooplieden; marskramers schaarslijpers,ketelboeters gravers grasmaaiers , veenders dijkwerkers bleekers bleekersmeiden, entrepreneurs van openbare vermakelijkheden.

Daar is acte van patent voor vereist.

Bewoners van het platte land worden gewaarschuwd geen herberg te verlenen in hun huizen, loodsen en schuren ,hooibergen  vooral des nachts zonder dat te kennen te geven aan de bestuurders ter plaatse.

De paspoorten van vreemdelingen dienen goed te  worden gecontroleerd door het bestuur. Zij die geen paspoort bezitten, moeten worden aangehouden als zijnde vagebond, bedelaar, deserteur of ander misdadiger, zonder dat er genoegzame termen gevonden zijn omhem als zoodanig aan de justitie over te geven.

Aan de prokureur-generaal een omstandig verslag: alleen het gemis van paspoorten kan geen reden zijn tot aanhouding

 

No 38

 

Middelburg den 10e Augustus 1814.

 

Er dienen 5 geschikte personen tot samenstelling van het College van zetters/repartiteurs te worden voorgedragen  voor het jaar 1815.

Deze moeten zo mogelijk gekozen worden uit de contribuablen der gemeente, maar waar van ten minsten twee niet in dezelve woonachtig

 

De districts Commissaris van Walcheren

Fokker

 

Middelburg den 13e Augustus 1814

 

Met betrekking tot de jagt en visscherij verbod van het losloopen der honden zonder dat deze voorzien zijn van een kruijsblok.

Ook mag niemand jagen of vissen zonder provisioneel consent van den Heer Houtvester.

Hiertoe aan deze een schriftelijk ver zoek te richten.

 

Middelburg den 11e Augustus 1814.

 

Het montant der zegels en Confectie  der registers van den Burgelijke Stand voor dit jaar moet afgegeven worden en door de ontvanger overgestort bij den Ontvanger-generaal. Der Middelen te Water en te Lande dezer Provintie

 

Fokker.

 

Middelburg den 16e Augustus 1814

 

No 41

 

Waarschuwing van  President en Raden der Domein Kamer tegen het klandestien binne waarts varen van zeedriften door vissers en zeevarende of andere onbevoegde personen buitengaats gevist of gevonden ? .

Deze te straffen.

 

Kopie President Raden Rekenmeesteren der Domeinen brengen bij deze ter kennisse van alle belanghebbende dat dezelve door zijne Koninglijke Hoogheid den Heer Prince van Oranje Nassau Souvereint Vors  der Vereenigde Nederlanden etc speciaal zijn geautoriseerd om van wegens Hoogstdezelve allen en een iegelijk te waarschuwen dat alle wetten en bepalingen in vroeger tijd gemaakt en gepubliceerd tegen  het buitengaats opvisschen en met voorbijgang der Strandvonders binnenwaards vervoeren van eenige goederen of zeedriften in volle kragt blijven; en dat bij voortduring aan alle daartoe onbevoegde persoonen zulks verboden blijft op straffen bij die waarschuwingen en wetten op den strandroof bepaald.

 

19 augustus 1814

Met de regeling van de patenten wil het nog niet goed lukken: vooral in Amsterdam veel nalatigheid.

N.B. Het kostte voor de aanvrager veel geld, aangezien de Staat er voor de belasting er ook een slaatje uit sloeg.

 

Middelburg den 31 Augustus 1814

 

No 42

 

De Commissaris-Generaal voor het Departement van Oorlog  heeft de Auditeurs Militairs in de onderscheidene Districten de uitbetaling  der premie van een en twintig Guldens welke de ontdekkers van Deserteurs der Landmilitie is toegezegd, daadwerkelijk te stimuleren zodat de ontdekking en opsporing met meer succes zal plaatsvinden.

 

Middelburg 16 October 1813.

De Regulateur der Successie verzoekt een opgave der overledenen in elke gemeente zedert de 1e Januarij tot heden.

 

Fokker

 

Middelburg den 7e September 1814

Een exemplaar van het besluit van Z:K:H: van 21 Julij met voorschriften ter voorkoming van sluikerijen tegen de wetten op de indirecte belastingen en verzoek UE voor zoveel UE aangaat stiptelijk na deszelfs bepalingen te gedragen en wel bijzonder oplettend te zijn op den inhoud van het 9 Artikel betrekkelijk den eed door de molenaars, bakkers, grutters Wijnkopers tappers en anderen voor het gemeente bestuur atte leggen op welke UE de nodige perquisitien behoord te doen en niet te gedoogen dat er eenige van die beroepen in UE gemeente worden geexcuserd zonder dat die verplichtingen worden vervuld.

Ik geloof het niet nodig te zijn UEd te doen begrijpen het belang dat er in gelegen is om overeenkomstig Z.K. intentie de bediendens der Contributien in hunne werkzaamheden alle vereischt wordende faciliteiten toe te brengen en om dezelve des noods door kragt dadigen middelen tegen alle heimelijke en openbare tegenstand te beschermen en dat zo deze verplichtingen eenigermate mogen worden veronachtzaamd of verzuimt UE voor zeker het ongenoegen van Z:K:H: op den hals zoud halen.

Ik moet UEd: nog verzoeken mij een maandelijks rapport in te zenden tot verzekering dat de wetten op de indirecte middelen ten serieuste worden gehandhaafd met realiter der middelen welke van uwen zijde hiertoe zijn gebezigd geworden.

Dit rapport diende mij maandelijks binnen de 5 dagen der volgende maand te geworden, naardien ik gehouden ben een algemeen verslag daar omtrend aan den Heer Gouverneur binnen de 10 eerste dagen van ieder maand in te zenden.

 

Fokker.

 

 

No 276                                                                       Middelburg den 7 September 1814

 

Ik zende UEd hier nevens een exemplaar van het besluit van Z.K.H. van den 1e Julij ll houdende voorschriften tot voorkoming van sluikerijen tegen de wetten op de indirecte belastingen. Men moet zich stiptelijk volgens die bepalingen gedragen en bijzonder oplettend zijn op den inhoud van het 9e Artikel betrekkelijk den eed door de molenaars, bakkers, grutters wijnkopers Tappers voor het gemeente bestuur af te leggen op welke UEd de nodige perquisitien behoord te doen en niet te gedoogen dat er eenige van die beroepen in deze gemeente worden geëxerceerd zonder dat die verplichtingen worden vervuld.

Vooral de bedienden moeten daartoe ook de vereischte faciliteiten toegebracht worden,desnoods door kragtdadige middelen tegen alle heimelijke en openbare tegenstand te beschermen en dat zo deze verplichtingen eenigermate mogten worden veronachtzaamd.

Op verzuimt UE voorzeker het ongenoegen van Z.K.H. op den hals zoud halen.

Ik moe UEd: nog verzoeken mij een maandelijks rapport in te zenden ter verzekering dat de wetten op de indirecte middelen ten serieuste worden gehandhaafd met realiter  der middelen welke van Uwe zijde hiertoe zijn gebezigd geworden.

Dit rapport diende mij maandelijks binnen de 5 dagen deer volgende maand te geworden, waarvan ik een verslag aan de Heer Gouverneur binnen de 10 eerste dagen van ieder maand in te zenden.

 

De Districts Commissaris van Walcheren

 

Fokker.

 

Middelburg den 7 september 1814.

 

Z.K.H is voornemens om op aanstaande Zondag den 11e dezer des morgens Gend te verlaten en op den avond van dien zelfden dag in Middelburg aan te komen als mede dat het hoogstdeszelfs eerder intentie schijnt te zijn om des Dingsdaags daaraan volgende te Brugge nachtverblijf  te houden .

Prevenieert hier aan de gemeentebestuuren in gemelde district ten einde te zorgen dat gedurende het verblijf van Z.K.H in dit district de vlaggen van de Torens en publieke gebouwen worden uitgestoken en de besturen der gemeentens alwaar Z.K.H. mogt passeren of goedvinden een bezoek af te leggen  zich aan aan de ingang hunner gemeente ter ontvangst of complimentering van hoogstdezelve bevinden.

De districts Commissaris voornoemd

Fokker

Aan de Gemeentebesturen van Walcheren

 

Middelburg   8 ? september 1814.

 

Ik heb de eer UEd hier nevens toe te zenden  een extract uit mijn besluit van de 7e dezer houdende benoeming van zetters in uwe gemeente voor den omslag der directe belastingen over 1815 ?

Ik verzoek UEd hetzelve dadelijk aan ieder der benoemde leden te notificeren en gemelde Heeren onmiddellijk daarna te constitueren ten einde de preparatoire werkzaamheden te verrigten welke hen bij de bestaande wetten alvorens de repartitie der belastingen daar te stellen zijn toegekend.

De Disticts Commissaris van Walcheren

 

Fokker.

 

Hier volgt het Extract uit het Register der besluiten van den Districts Commissaris van Walcheren.

Tot zetters voor den dienst van 1815 zijn benoemd de navolgende Heeren:

 

In de Gemeente van

Arnemuiden

Piet Boogaard

Cornelis Arentse

Laurens van Eenennaam

Abraham Verhage

Janis de Marree

 

 

No 298

Middelburg den 16 September 1814

 

Ter beantwoording aan Uwe missive van den 3e Augustus ll heb ik de eer UEd te informeeren dat ik UE verzoek tot het betalen  uit het fonds van onvoorziene uitgaven voor dit Jaar ……. Tot het zuiver houden der goten en mistputten aan den Heer Gouverneur voorgedragen;doch wat betreft de reparatie aan den zandweg hier omtrend zal het nodig zijn dat UEd  mij een bestek behoorlijk door UEd geverifieerd inzende

De Districts Commissaris van Walcheren

Fokker.

 

No 300  Middelburg den 17e September 1814

 

Om de reeds genomen maatregelen ter ontdekking en arrestering van deserteurs van meerder efficiteit te doen zijn, heeft het Gouvernement nodig geoordeeld de gewoonte te adopteren om zo zo de deserteurs hier te lande geboren zijn,hunne Signalementen en de plaats hunner geboorte en laatste inwooning alhier zo wel als inde woonplaats hunner vrouwen wanneer zij gehuwd zijn op eene legale  wijze te doen aanplakken !

 

Dien ten gevolge moet ik UEd: inviteeren om de Signalementen der deserteurs  welke UEd het zij regtstreeke van de heer Procureur geneaal bij het Hooggerechts Hof  der Vereenigde Nederlanden of door tusschenkmst der vreede regters mogt ontvangen in uwe gemeente aan te plakken.

Wijders moet ik U Ed. nog de zorg aanbevelen om op zulke deserteurs allen aandagt te doen vestigen ten einde zij niet ongestoord gelijk men reden meent te hebben om te vermoeden thans dikwijls het geval te zijn, in de gemeentens verblijven.

De Districts Commissaris van Walcheren

Fokker.

 

Middelburg den 16e September 1814

 

Er schijnt door het gemeentebestuur van Arnemuiden een gedetailleerd bestek en evaluatie der benodigde Reparatien aan Z.K.H.voorgedragen te moeten worden om daarover een besluit te kunnen nemen.

Aan den Heer Schout van Arnemuiden

 

N.B.Voor het eerst wordt hier  in plaats van het vroegere le Maire de titel Schout vermeld.

Daar wordt heftig op gereageerd

 

 

Middelburg den 16 september 1814

 

Et besluit van Z.K.H van den 24e Julij l.l  op het stuk der veeren geplaatst in de Middelburgsche Courant van de 6e Augustus 1814 zal Ued den weg aanwijzen hoe UEd zich tot bewaring van heet regt der gemeente op het veer zal moeten gedragen.

Ik heb de eer Eed ter beantwoording der missive  van den 12 Julij ll derwaarts provisioneel te verwijzen.Wanneer alzo de zaak ten principale beslist is zal op de aanvrage in die missive vermeld gemakkelijker kunnen worden gedisponeert.

Fokker.

 

 

Middelburg  den    September 1814

 

Het besluit van Z.K.H, van den 27e Julij ll no 88 neemt alle twijffelingen weg dat alle notarissen een patent op hun ambt moeten bezitten  Let u daar op

Alle notarissen die daar van niet zijn voorzien worden op een Staat voor het geheele jaar geplaatst, ten ware zij die functien eerst tuschen tijds mogten hebben begonnen, wanneer zij niet een Patent kunnen volstaan privato van het tijdstip waarop zij hun beroep hebben aangevangen.

Verder moet ik UEd bij den gelegeheid doen attendeeren op de straffen bij de wet van den 2e December 1805 bepaald voor degenen welke verzuimen zich van een behoorlijk  patent te voorzien als hebbende de Heer secretaris van Staat voor de Finantien bereids de vereischte order gesteld en ten dezen de strikste recherche te doen plaats hebben

 

Fokker.

 

Maandag den 31e September 1814

 

Ik heb het genoegen UEd: te informeeren dat Z.K.H. disponeerden op de rekweste van den Hervormden Kerkenraad uwer Gemeente  uit Hoogst Deszelfs bijzondere Kas ter mijner dispositie heeft doen stellen een somma van zeshonderd guldens om op de meest geschikte wijze ter voorziening en den nood der behoeftigen te worden besteed.

Om deze weldaad van onzen geerbiedigden Souverein naar hoogstdeszelfs bedoeling te bezigen zal het nodig zijn, dat er eene Concept  verdeeling wordt gemaakt over die ingezetenen welke door hunne groote behoefte daarop het meeste aanspraak hebben.

Ik verzoek Uwe deze Concept verdeeling dadelijk te ontwerpen en aan mijne goedkeuring te submitteren om zo spoedig doenlijk uwe ingezetenen de vruchten van voorschreve weldaad te doen genieten

Het is mij aangenaam hierbij te kunnen voegen dat bij het zelve besluit  van Z.K.H het departement van Binnenlandsche zaaken is aangeschreeven om op het agterstand van het tractement van de predikant Hondius in billijkheid reguard te slaan.

De Gouverneur van Zeeland

J.H. Schorer

 

Middelburg den 30e September 1814

 

In overeenstemming met de vroegere Fransche Wetten dienen Gerechtsdienaars of veldwachters met of zonder gevangenen gratis vervoerd moeten worden op tollen of veren

 

Fokker.

 

Middelburg den 30e September 1814.

 

Opgave gevraagd door den Heer Gouverneur dezer Provintie

1e van het getal der melk koeijen  in het jaar1805 en voorts in den Jare 1812

2e de quantiteit van boter en kas welke men berekenen kan in elke gemeente

3e van de ponden boter of kaas welke iedere goede melkkoe in Zeeland hetzij die voor de Commercie of binnenlandsche Consumptie worden gemaakt doorgaands kan opleveren.

Ik verzoek UEd dit ten allerspoedigste immers voor den 10e October aanstaande deze opgaven te doen voor uw gemeente accuraat.

Daarna stiptelijk te handelen. Van mijn zijde dien ik voor de 15e aan de Gouverneur opgaven te doen.

 

Fokker.

 

Middelburg den 3e October 1814

 

Op UEd rekwest aan  Z.K.H. gepresenteert om in den rang der steden waar  uit  UEd vermeende uitgewist te zijn te worden hersteld heeft Hoogst dezelve den heer Gouverneur wel willen autoriseren om het Gemeente bestuur gerust te stellen en hun te kennen te geven gelijk gedaan wordt bij deze dat zij alleenlijk voor zooveel de representatie  in de steden betreft tot het platteland, doch overigens onder de steden gerekend zullen worden.

Daar Arnemuiden als nu onder de steden behoort, welke de bevoegdheid hebben om hunne eigene regeringsreglementen te kunnen voordragen, zo verzoek ik Ued mij ten spoedigste een Commissie van drie leden voor te stellen welke door Z.K.H. met de redactie van dusdanig Reglement zouden kunnen worden belast.

 

Fokker

N.B. Aan de Provinciale Burgemeester van Arnemuiden gericht !!

 

Middelburg  den 14e October 1814

 

Ik heb de eer UEd ter kennis te brengen dat Z.K.Hbij besluit van den 25e Augustus ll nog onder anderen heeft voorgeschreven dat alle visscherijen waar van het regt te voren verboden was aan de posten van Burgemeester, Bailliu Schout etc  voortaan ten voordeel der plaatzen waar toe dezelve behooren verpacht en de penningen daar van opden jaarlijkschen rekening verantwoord zullen worden.

Mocht in de Franse tijd de pacht aan het land zijn getrokken, nu voortaan voor rekening en ten behoeve van de gemeenten.

 

Fokker.

 

Middelburg den 8e October 1814

 

Bij deszelfs missive van den 19 September l.l.no 18 gelast mij de heer Gouverneur opzichtelijk de door UEd gevraagde autorisatie tot de betaling eener somme van 93 gulden uit de onvoorziene uitgaven wegens geleverde fourrages en hoeven van paarden voor twee fransche jagers in December en Januarij ll in uwe Gemeente geweest UE te observeren  zo als gedaan wordt bij deze dat gemelde fournituren door het fransche bestuur zijnde bevolen ook billijkshalve door dat bestuur behooren te worden voldaan.

Ik moet UEd dus tot voldoening van voornoemde somme ingevolge het onlangs gesloten vredes tractaat aan het franse Gouvernement renvoijeren

De Districts Commissaris van Walcheren

Fokker

 

Middelburg den 16 October 1814

 

De regulateur der successie in dit district tot zijne administatie benoodigd hebbende eene opgave der overledenen in elke gemeente zedert 1e Januarij j.l toto op den dag  der publicatie van het besluit van Z.K.H. in dato 23 December 1813 voorgevallen.

Verzoek ik UEd den Beambten van den burgelijken Stand in uwe Gemeente te gelasten gemelde opgave aan voornoemde regulateur   te doen geworden en den zelven aan te bevelen de regulier opzending van het gevraagde zo veel doenelijk te bespoedigen

De Districts Commissaris van Walcheren

Fokker.

 

Middelburg  den 19e October 1814.

Ingevolge missive van den Heer Gouverneur in dato 19 September ll autoriseer  ik UEd bij dezen om de Somma van fr. 30 of f. 14. 5 voor het zuiver houden van de Stads goten als mede van fl. 8.4.8. voor gemaakte kosten bij gelegenheid van het Vrede feest  op 14 Meij ll gevierd uit het fonds voor onvoorziene uitgaveen te betalen.

 

De Districts Commissaris van Walcheren

 

Fokker

 

Middelburg den 20 October

 

Het schijnt dat in onderscheidene Gemeentens van dit Disrict de prijs van het brood somwijlen aanmerkelijk van den anderen verschillende bevonden worde.

Ik heb derhalve de eer UEd te verzoeken mij te willen opgeven welke thans de prijs is van het brood bij de onderscheide bakkers in uwe gemeente en welke de reden moge zijn  dat in uwe gemeente die prijs hooger of lager is dan in anderen met aanwijzing van de middelen welke zouden behooren te worden aangewend om daaruit voort vloeijende onregelmatigheden te doen ophouden.

Ik zal UEd terugschrijvens ten spoedigsten hier op inwagten en indien zulks maarimmers mogelijk is, uitterlijk op den 27e dezer

 

Fokker

 

Middelburg 19 October 1814.

 

Ik heb ontvangen UEd voorstel omtrent de wijze op welke UEd: het geschenk van Z.K.H. aan de Armen van Arnemuiden zoude verlangen uit te delen en oordeel het dien tengevolge dienstig;

1e Dat er een Commissie door de Regering en Kerkenraad worde benoemd bestaande uit zes leden, waar van er 3 uit de beide Collegien zullen genomen worden welke met de beheering en uitdeeling van voornoemde somme zal belast zijn.

2e dat aan deze Commissie zullen de zes hondert Guldens welke door Z.K.H. aan de Arnemuidsche Ingezeteten zijn uitgereikt tegen quitancie worden ter hand gesteld.

3e dat die Commissie dadelijk eene Lijst zal opmaken der behoeftige in de Gemeente en aan dezelve op eene plegtige wijze in eens hondert Guldens uitdeelen,in dier voege dat dezelve de meest mogelijke verkwikking onder die ongelukkige Classe te weeg brengen.

4e fl.150 zullen gebruikt worden om de nodige Kleding  en dekzel aan te kopen, tegen den winter, ook om eenig brood en brandstof uit te reiken, in het rigoureuste van dit Saizoen.

5e het overschot zal in reserve worden gesteld, op zodanig eene wijze als de Commissie  zal goedvinden, mits dat bij dringende omstandigheden daarvan dadelijk het nodig gebruik kan worden gemaakt, en eindelijk

6e De Commissie zal aan mij rekenschap van haar Administratie moeten doen.

 

De Gouverneur van Zeeland

 

J.H. Schorer.

 

Middelburg den 24e October 1814

 

De Heer Gouverneur dezer Provintie geeft mij bericht dat de Directie van Oud Wolphaartsdijk klagten aan ZHoogEdelgestrenge gezonden over de Visschers uwer gemeente welke dagelijks de ondergronden van hunne Polder met een aantal vaartuigen door de corden/ korren ruineeren en de zinksteen naar het Diep heensleepen en niet tegenstaande de goede woorden en ernstigste vermaning van de zijde derDirectie schijnen vermelde Visschers  in hun schadelijk bedrijf niet alleen voor te gaan maar ook de waarschuwingen der zelve door dreigementen te beantwoorden en verzoekt mij UEd te gelasten de inwooners uwer gemeente hier over het ongenoegen van Z.Hoog Edgestrenge te betonen en tegelijkertijd hun aan te manen deze verkeerde handelwijs te staken daar zijn Ed bijaldien  zij niet mogten goedvinden dit op deze aanmaning agterwege te laten maatregelen zoude weten te nemen om den schuldigen volgens de wetten zijn verdiende straf te doen ontvangen

De Districts Commissaris

 

Fokker

Aan den Heer Burgemeester van Arnemuiden.

 

Middelburg  den 23 October 1814

 

Tot wegneming van alle twijffelingen of verkeerde begrippen opzichtelijk te verzoeken tot het doen van collecten voor ongelukkig gewordenen personen heeft de heer Secretaris van Staat voor de Binnelandsche zaken bijmissive van den 15e Augustus ll voorgeschreven dat de provintiale autoriteiten ieder in den haren alleen bevoegd zijn om te disponeren op de verzoeken tot het doen van zodanige collectens over meer dan eene gemeente binnen de zelven Provintie ; maar dat de vergunning zo in deze als welke door de gemeente besturen respectivelijk over den omtrek van derzelve gemeente zouden mogen verleend worden  net dan zeer spaarzaam zullen kunnen worden toegestaan.

Dien ten gevolge heeft de Heer Gouverneur dien aangaande bepaald

1e Dat zo wanneer personen in bijzondere omstandigheden verkerende ter gemoet koming hunner geledene rampen verkiezen mogten  de liefdadigheijd hunner mede burgeren door collectens in te roepen, ’t zij over meer dan de gemeente ’t zij over de geheele provintie zij daar toe het vereischte aanzoek bij de provintiale autoriteiten zullen behooren te doen, welke autoriteiten alleen en met uitsluiting van alle mindere bevoegd zijn daar op te disponeren.

2e Dat zo dusdanige Lieden enkel de collecte in hunne gemeente zouden willen bewerkstelligen het aanzoek daartoe aan de locale moet worden gedaan.

3e Op deze verzoeken moet  spaarzaam toestemming worden verleend. En ook dat plaatselijke fondsen er niet in kunnen voorzien,

 

Fokker

 

 

 

Middelburg den 31e October 1814.

 

Ik heb de eer UED hiernevens toe te zenden de mandementen van het contingent uwer gemeente in de Grond Personele en Mobilaire belastingen benevens het regt op de Deuren en Vengsters over den Jare 1815 vastgesteld  bij Besluit van Z.D.H. de dato 21 October ll no 57

 

De districtscommissaris van Walcheren

 

Fokker.

 

N.B. Hierbij gaan Model 6 en Model 7 en Model 5 en Model 8

Respectivelijk : Grondbelasting op de gebouwde Eigendommen over den jare  1815

Regt op de deuren en vengsters over den Jare 1815

Grondbelasting op de ongebouwde Eigendommen over den Jare 1815

Personele en Mobilaire belasting over den jare 1815.

 

Middelburg den 1e October 1814

 

Ik zende UED bij deze het door den Heer Gouverneur dedzer Provintie gearresteerde budget of begrooting voor uwe gemeente over den jare 1814.

De Districts Commissarfis van Walcheren

 

Fokker.

N.B.Hierbij bevinden zich: Cohier des Observations apres le Budget pour la Commune d ‘Arnemuiden de

L ‘ Exercise de Weth

Extrait du role de la Contribution fonciere de la Commune d ‘Arnemuiden pour l án 1813

Etat des servis de Bureau de la mairie d Árnemuiden pour l  ‘ exercise de 1814

Extra du role de le contribution sur les Portes et fenetres de la Commune d Árnemuiden pour l án 1813

Etat des Serais /servis de Bureau de la Mairie d  ‘Arnemuiden pour l ‘Exercise de Weth

Devis Estimatif de Reparation a fair a les Edifices et pavees a Arnemuiden

Exercise de Weth

 

Handtekeningen

 

C: Crucq

J: de Maree

Jan van der Weele

C: Kraamer

Johannis Crucq

Abraham van Eenennaam.

 

Middelburg den 22 October 1814

 

 

Ik zende UE hier nevens eene circulaire van den Heer Gouverneur met aanmaning om UE stiptelijk na deszelfs belangrijke inhoud te willen gedragen.

Fokker

 

Inhoud:

 

De Procureur Generaal bij het Hooge Geregtshof der Vereenigde Nederlanden beklaagt zich bij voortduring, dat de Veldwachters door de communale Autoriteiten meer tot huishoudelijke administratieve werkzaamheden , dan tot de uitoefening eenre regterlijke Policie worden gebruikt.

Dit is zeer nadelig voor de veiligheid van Persoonen en Eigendommen.

Hoewel onder onmiddellijke surveillance der commune toch veplicht kennis te geven van hun bevindingen aan de vrederegter van hun Canton

Dit dringt te meer door de vermenigvuldiging der Delicten.

Laat de Boden het huishoudelijk-administratief werk  doen, en slechts spaarzamelijk de veldwachter.

Dit met het oog op de vagebonderende personen van buiten Lande zonder paspoorten met verkeerd gedrag of desertie.

Bovenstaand: namelijk de vrederechter in kennis stellen geldt ook voor Nacht-en Klapwakers

De Goeverneur van Zeeland

 

J.H.Schorer.

 

Middelburg 9 november 1814

 

Alle huizen  waarin eenige ’s Lands ontvangsten hoegenaamd geschieden vrij te houden van alle militaire inkwartiering en het krijgsvolk hetzij nationaal,hetzij vreemd ‘twelk overeenkomstig eene billijke verdeeling in de huizen, waar zodanige ontvangst geschied zoude moeten geinkwartierd of gehuisvesd  worden  elders te besteden  met vrijlating omde uitschotten of kosten daarvoor bij wege van Contributie in redelijkheid in het vorderen van de respective  Ontvangers of Commisen,ten welker huizen of onder wier directie de voorschreven Lands ontvangsten geschieden.

 

Fokker.

 

Middelburg  den 10e November 1814

 

Het betreft het vervoeren van Buskruid uit of naar ’s Lands Magazijnen van Oorlog.

Conducteurs en hunnen adsistenten zullen tijdens die reis niet op andere plaatsen mogen vertoeven dan die op de reiskaart zijn aangegeven. Alleen bij overmacht

De vaartuigen buiten de steden of dorpen altijd vlot houden en doen leggen aan de overzijde van de steden,dorpen of woningen, en de wagens op zodanige afgezonderde plaatzen buiten de stad , het dorp het gehucht of de woning moeten bezorgen, als hun op den afstand van ten minsten een quartier uurs door het Plaatselijk Bestuur zullen worfden aangewezen.

Tijdig van te voren waarschuwen. Veel voorzorgen nemen om rampen te voorkomen.

 

Middelburg

 

Middelburg den 11e November 1814

 

Niet tegenstaande de bedreigingen die UE waarschijnlijk zult gedaan hebben opzigtelijk het korren aan de Defensie werken van Oud Wolphaartsdijkde Polder waar over ik UEd bij mijne missive van den 24e October ll no 364 onder nieuw ontvangd de Heer Gouverneur bij vernieuwing van haare Directie kennis dat wel verre van zulks na te laten de vissers van uwe gemeente in hunnen nadelige handelwijze volharden.

Dit heeft zijn HoogEDGestr doen besluiten  een ernstiger weg met deze in te slaan dien ten gevolge is de Officier bij de Regtbank te Goes aangeschreven om tegen deze moedwilligen in officio te handelen waarvan ik bij dezen het gemeente bestuur prevenieert ten einde nog door eene laatste waarschuwing hare ingezetenen van de verdiende vervolging welke zij te wagten hebben te bevrijden.

De Districts Commissaris van Walcheren

 

Fokker.

 

Middelburg den 13e November 1814.

 

Ik heb de eer UE kennis te geven dat Z.D.H. bij besluit van 28 der vorige maand goedgevonden heeft de stedelijke regering  van Arnemuiden te belasten met het ontwerp van een reglement volgens het welke voortaan de stedelijke regering zal zijn samengesteld, en inviteer  UE om mij ten spoedigsten voornoemd reglement in te zenden terwijl ik tot uwe instructie in dat werk eene nota voege van het geen UE bij de opmaking van het zelve behoort in acht te nemen,

De Districts Commissaris van Walcheren.

Fokker

 

’s Gravenhage 31 October 1814.

 

De  ….

 

1e dat het eigenlijk Iustitiele geen onderwerp van de stedelijke reglementen kan uitmaken, alzo de wijze waarop de Criminele regtbanken zullen worden ingesteld  door de ont-worpenen Grond wet afzondelijk is bepaald.

2e dat de Leden van den raad welke overeenkomstig Art: 79 en 80 der Grondwet in ieder Stad zal bestaan zullen worden aangewend voor hun leven.

3e dat de kiezers zullen benoemd worden voor drie jaren en dat jaarlijks een derde gedeelte van dezelve zal aftreden.

4e. dat 2 of 3 of 4 Burgemeesteren zullen kunnen aangemeld worden, van welke een of meer jaarlijks zullen aftreden ter vervulling van welke vacatures de raad eenen nominatie van een dubbel tal aan den Vorst ter electie zal kunnen inzenden, waarop ook de aftredende zullen moeten gebragt worden.

5e dat burgemeesteren het stedelijk bestuur zullen uitoeffenen

6e dat de volle raad ten minste eens  in ’t jaar zal vergaderen om over stedelijke finantien te raadplegen.

7e dat burgemeesteren nochtans  den raad kunnen oproepen zo dikwijls als daartoe termen zijn zullen het zij om stedelijke ordonnantiën aan de zelve voor te dragen hetzij uit anderen hoofde.

8e dat in die Steden indien nodig Kamers van Koophandel en Industrie kunnen worden opgericht  waarin de opengevallen plaatsen door burgemeesteren vevuld worden.

 

Middelburg den 12e November 1814

Aan de Gemeentebesturen van Walcheren.

 

Op 17 november is het een jaar geleden dat de grondslag is gelegd tot het herwinnen van de onafhankelijkheid van ons  Vaderland ; op 18 november valt de geboortedag van onze geëerbiedigde Vorstin Mevrouw de Princesse van Oranje-Nassau

Het vieren van dat feest met een godsdienstige hulde aan de Almagtigen, door wiens wonderdadig bestuur wij die groote verlossing verkregen hebben. De Leeraaren der ondescheiden gezindheden in de gemeente uit te nodigen omop vrijdag 18 November aanstaande ’s middags van 12 tot een uur eene plegtige Dankstond te houden. Alle herbergen en winkels gesloten te houden; vlaggen uit te steken van de publieke gebouwen en het spelen der klokken den luister van dit nationaal feest te vermeerderen.

 

Fokker

 

Middelburg den 14e November 1814

 

Ieder gemeente raad zou een naamlijst dienen te fourneren van die genen welke hunne aanslag in de nodige fondsen tot het aannemen en leveren van vrijwillige kustbewaarders noch niet voldaan hebben.

Bij die lijsten moet worden opgegeven de hoe grootheid van ieders achterstal.

Daarna kan door de Ontvanger van de Directe belastingen op de gewoonlijke wijze invordering plaats hebben.

 

Middelburg den 15e November 1814.

 

De gemeentebesturen moeten met spoed en zorgvuldig, zonder  “erreurs “opgeeven welke lasten zij op rekening van de Franschen Kroon kunnen declareren i.v.m. requisities ,overstortingen welke zij in de Dienst-of Amortisatie-kas van Frankrijk gedaan hebben. Etc.

Dat geldt ook voor andere corporaties enz. enz.

 

Middelburg den 24 november 1814

 

 

Ik heb de eer UE te informeren dat het aandeel uwer  gemeente in het verschuldigde voor geleverde Staatsbladen in het 3e kwartaal van dit lopende jaar bedraagt eene somma van f. 2-2 welke som ik UE verzoek zo spoedig mogelijk aan mijn kantoor te laaten voldoen

Fokker.

 

Middelburg den 28e November 1814.

 

Verzoek om opgave van personen die in Franse krijgsdienst krijgsgevangen zijn gemaakt in Rusland.

Zijne Excellentie de secretaris van Staat van de buitenlandsche zaken  wil die lijst ter hand stellen van de gezant van het Hof van Rusland

 

Fokker.

 

Middelburg den 29e November 1814.

 

Aansporing tot medewerking aan het heilzaam doel van de weldadige kunst-bewerking der Vaccine  tegen de Kinderziekte :de bedoeling is Kinderpokken: inenting met koepokken (vaccine)

 

Middelburg den 5e December 1814

 

De schoolmeesters ten platten landen tevens gaa(r)ders zijnde gelast geworden om tot de perceptie der middelen niet te mogen vaceeren geduurende de school tijden latende hun onverlet daartoe voor en na de schooltijden zodanige uuren af te zonderen als  voor het gerief der ingezetenen het best zullen geschikt zijn ten einde alzo door de uitoefening van hunne posten als gaa(r)dedrs  geen beletzelen worden toegebragt  aan de rigtige waarneming hunner scholen.

 

Fokker

 

Ook de plattelandsgemeenten moeten zorg dragen voor goede woningen van officieel aangestelde ambtenaren.

Dit is in overeenstemming met  het K.B. vam 31Julij 1806.

 

Extract

Uit de Repartitie der gealloueerde onkosten ter receptie van den voormaligen koning van Holland en voor de werkzaamheden der Commissie van Secretarissen over de gemeenten ten platten Lande van Walcheren Nieuw en St. Joosland ten bedrage van f. 1703. 12. 12.

Arnemuiden f. 85- 3- 10.

Voor extract

De Griffier der Staten van Zeeland

 

Middelburg den 22e December 1814

 

Het pachtcontract van het Veer mag niet voor 7 jaar geldend zijn, maar slechts voor 1 jaar: gezien mogelijke veranderingen van de staat van het Canaal in de volgende jaren.

Verder wordt in bedenking gegeven het volgende jaar door den pachter te laten collecteren

 

Middelburg den 24e December 1814

 

Bij ZEd de Heer secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken zijn klagten ingekomen t.a.v. achteloosheid en plichverzuim der veerlieden,beurtschippers, voerlieden van postwagens en diergelijke welke zich het transporteren van militairen veroorloven  zonder dat deze van behoorlijke paspoorten of permissie billetten zijn voorzien waar door de desertie niet weinig word bevorderd; zo moet ik ter voldoening aan eene aanschrijving  van Heeren Gedeputeerde Staten dedzer Provintie UEd verzoeken om aan de veerlieden, schippers en voerlieden uwer gemeente de meeste ernstige bevelen te geven ten einde van nu voortaan door hun geene overzetting of overbrengst van personen welke zij voor militairen bevinden den rang van officier erkennen of op goede gronden als zodanig beschouwen plaats hebben, tenzij die personen van behoorlijke orde, verlofpas paspoort of ander permissie billet zijn voorzien, maar dat daar en tegen wanneer de zodanige zonder diergelijke bewijs zich mogetn aanmelden daarvan dadelijk door de veer-en voerlieden aan het plaatselijk bestuur wordn bekend gemaakt ten einde op de aanhouding en overgifte aan het naastbijzijnde garnisoen de nodige orders kunnen worden gesteld.

Daarbij kunnen de genoemde veer-en voerlieden rekenen op een premie van f. 21 als dit een deserteur betreft

Als er geen verbetering in deze “nalatige “toestand komt, zullen er zwaardere beschikkingen volgen,

Fokker

 

Middelburg 28 december 1814

 

Alzoo er bij mij onderscheidene klagten zijn ingekomen dat vele uwer administreerdens zich niet onthouden van onvoorzien van Jagt actens  de Jagt uit te oeffenen; zoo heb ik in aanmerking nemende de behoeftige Staat der inwoners van Arnemuijden mij vervoegd aan de heer Opperhoutvester daar bij verzoekende authorisatie om aan hen af te geven permissien ten einde buijtendijks op de schorren te kunnen schieten Eenden en gansen en dezelve te mogen verkopen tegen betaling van de geringe retributie van twaalf stuivers

Reactie: dat niemand eenige nering in wild doen mag dan nadat zijn Patent als Poelier behoorlijk geregistreerd is- en ik geïnformeerd ben er dagelijks ganzen en eendvogels van Arnemuiden komende alhier elders verkogt worden.

Gaarne namen opgeven van gepatenteerden. Om boetes te voorkomen.

Na 1 januari 1815 wordt er nog strenger op toegezien

Als ingezetenen geen geld hebben, dan kan het geweer geconfisceerd worden.

De Houtvester in het 2e District Provincie Zeeland

Van Sonsbeeck

 

1814 ongenummerd

 

Den Haag den 12e Julij 1814

 

Het schip genaamd St.George gevoerd wordende bij schipper Nicolo Dispostolo komende van Smirna met bestemming Amsterdam aan de zelve stranden mogte naderen dat schip te beschouwen als besmet en alzo te zorgen dat met hetzelve geene gemeenschap hoegenaamd worden gehouden.

Dat geldt voor vissers  of anderen. Wel kennis geven. Er mogen geen bemanningsleden aan strand komen

Aangespoelde wrakstukken of andere materialen die tot het schip behoren dadelijk te verbranden.onder toezicht van de substituut-strandvonder.

15 juli : slechts enige balken zijn aangespoeld: die zijn verkocht

De provisionele Opperstrandmeester van Noord-Beveland.

 

Middelburg 25 julij 1814

 

Geïnformeerd dat er sints gisteren avond onrustige bewegingen in en rondom Arnemuiden hebben plaats gehad, betuig ik u bij dezen mijn hoogste verwondering dat mij hieromtrent door U geen bericht is ingezonden..

Ik inviteer U om mij dadelijk te brengen de redenen daarvan en ie informeren wat er van de zaak zij

De Goeverneur van Zeeland

J. H. Schorer.

 

Wet van 19 november 1814.

Strafmaatregelen worden ingesteld tegen hen die deserteurs herbergen of verbergen etc.

Het maakt niet uit of deze deserteurs remplaçanten zijn of niet.

N.B. Het is een typisch verschijnsel dat deserteurs onder de gegeven omstandigheden blijkbaar gemakkelijk konden onderduiken. Misschien was het opsporingsapparaat daartoe gebrekkig; of werden  “de onderduikers als goedkope illegale werkkrachten misbruikt “ ?

 

Aantekening van het verhandelde bij de commissie benoemd tot de uitdeeling van de zeshonderd Gulden  door Z.K.H. den Souvereine Vorst der Vereenigde Nederlanden  ten behoeve van de Armen van Arnemuiden.

Comparitie gehouden ten stadhuize den 24e October .

Na de kennisgeving van de benoemde leden uit het Stadsbestuur en Kerkenraad wordt uit de gecombineerde Commissie tot President benoemd dHeer P. Hondius en tot secretaris  het lid C.D. Baars.

Wijders word een Lijst geformeerd van de behoeftigen in de gemeente om conform de dispositie van de Heer Gouverneur dezer Provintie de uitdeling van een Honderd Guldens op een plegtige wijze te doen welke lijst gearresteerd zijnde word bepaald die uitdeeling te doen op zondag den 30e October 1814 des nademiddags na den Godsdienst in de Consistorie.

Tot het afhalen  der zes Hondert Guldens Guldens bij den Heer Gouverneur van Zeeland worden d ‘Heeren Hondius en Crucq verzogt en gequalificeerd

Zijnde d ‘Heer Maree verzogt voor een hondert halfmanden aardappelen aan te koopen

 

Comparitie gehouden in de consistorie den 30e October 1814

 

De uitdeeling volgens de Lijst bij de vorige bijeenkomst gearresteerd gedaan zijnde- draagt de Heer Preses voor om Provisioneel f. 350  a  5% aan D. van Belzen uit te zetten mits de Commissie eenige gelden benoodigd hebbende die bij gedeeltens telkens van f. 50  kan bekomen onder voorwaarde van een maand bevorens denzelven te preadverteren en word conform besloten waar toe d ‘Heer preses word geautoriseerd en de Secretaris verzogt de nodige onderhandsche obligatie daartoe in gereedheid te brengen

 

Comparitie gehouden ten Stadhuize den 22 November 1814

D ‘Heer Preses steld uit naam van de Diaconie voor om de Rekening van de door haar reeds gedane bedeeling van kleederen aan den Arme uit de penningen bij de Commissie voorhanden te voldoen.

Alvorens dit voorstel te accepteren word goedgevonden om op zondag den 27e aanstaande des nademiddags in de consistorie te vergaderen en de behoeftige als dan uit te noodigen van aan de Commissie opgaaf te doen van de bij dezelve hoogstbenodigde en onmisbare kleedern of deksel

 

Comparitie gehouden in de Consistorie den 27e November 1814

Heden de opteekening gedaan zijnde van de Arme dezer Gemeente en van de kleederen of deksel welke zij opgaven  hoogstbenoodigd te hebben is goedgevonden daar van nadere bijeenkomst te houden om de lijst na te zien en te arresteren

 

Comparitie gehouden ten Stadhuize den 5e December 1814

De Lijst van de opgegeven kleederen heden geëxamineerd wordende en dezelve met gemeen goedvinden zodanig gearresteerd dat zo was doenlijk de waarlijk behoeftigen een of ander van het gevraagde is geaccordeerd terwijl d ‘Heeren de Maree en Crucq  tot de aankoop van Linne en de kleederen op de Lijst gemeld zijn verzogt en gequalificeerd.

Het Lid de Maree geeft kennis door hem 100 halfmande aardappelen  a 10 st zijn aangekogt waar voor den zelven word bedankt, terwijl tot de uitdeeling bij eene naderen compositie een lijst zal worden geformeerd.

 

Comparitie gehouden ten stadhuize den 3e Januarij 1815

 

Present alle de leden except  M.B Grootjans

 

D’Heer Preses vraagd de Leden bij de vorige Comparitie met den aankoop van kleederen gechargeerd in hoe ver zij daar mede waren gevorderd.

De Leden Crucq en de Maree doen rapport en zeggen zij het Linne hadden aangekogt en naader ? hadden doen snijden, zo de benoodigde  mans  als vrouwe en kinder hembden  en neemen aan om de verder kleederen  ook deze week nog te zullen aankoopen.

Voorts word conform het voorstel  van d ‘heer President een aanvang gemaakt met het formeeren  eener Lijst van de Personen welke eenige aardappelen zouden worden gegeven.

 

Comparitie gehouden ten Stadhuize den 4e Januarij 1815.

 

Present alle de Leden except M.B.Grootjans.

 

De Lijst van de Personen aan wie eenige aardappelen zullen bedeeld worden voltooid zijnde word bepaald die uitdeling te doen op Zaterdag namiddag den 7e dezer maand.

Zijnde ook heden bepaald om de uitdeeling  van kleederen te doen op Zaterdag den 14e dezer maand des nademiddags in de consistorie.

Heer Preses geeft te kennen of men daar de Commissie  zo uit het Stadsbestuur als van den kerkenraad  niet zoude goedvinden om ditmaal de stadsbode te gebruiken ten einde de personen welke bedeeld zullen worden te dagvaarden daar men dit niet telkend den koster konde vergen.

En wordt conform de voordragt van den secretaris goedgevonden te bepalen dat de dagvaard bij beurten door de Stadsbode en koster zal geschieden met toezegging van eenige belooning daar wel de Commissie, maar geensints de bediende verpligt waren die werkzaamheden gratis te verrigten- welke belooning nader zal worden bepaald.

Zijnde eindelijk van de Broederen diaconen vrij gelaten om bij de bedeeling van aardappelen ontdekkende een of meer behoeftigen waren geomitteerd dezelve in redelijkheid nevens de anderen te bedeelen- dog zodanig dat men ten minsten tweemaal aardappelen mag uitdeelen

 

Comparitie gehouden in de Consistorie den 14e Januarij 1815.

 

Aanwezig: Alle leden except C.D.Baars

Heden is door de Commissie de uitdeling der kleederen gedaan volgens de daar van gearresteerde Staat.

 

Comparitie gehouden ten Stadhuize den 18e Augustus 1815

 

Present alle de Leden Except M.B. Grootjans.

 

Den President geeft te kennen dat hij verlangde de Commissie bepaalde of men van de nog voorhanden zijnde gelden in de aanstaande Winter eenige kleederen voor de behoeftigen zoude aanschaffen en zo ja op welk een wijze men daar omtrent zouden te werk gaan.

 

Zijnde eenparig goedgevonden uit de Lijst van de vorige Winter  een Staat opnieuw te formeren om die Personen op vrijdag den 25e aanstaande in de Consistorie te ontbieden ten einde van hun te vernemen welke kleederen zij het meest benoodigd hebben-zijnde de secretaris verzogt daar op de nodige order te stellen.

 

Comparitie gehouden in de Consistorie den 25e Augustus 1815.

 

Present alle de leden.

Heden zijnde opgenomen de hoogstbenoodigde kleederen van de behoeftigen dezer Gemeente ,is daar van een Staat gereformeerd en goedgevonden  heden over 8 dagen over het gevraagde nader te raadplegen en te bepalen wat van het verzogte aan dezelve zal kunne worden bedeeld.

 

Comparitie gehouden ten Stadhuize den 1e September 1815

 

Present alle zes Leden.

De gereformeerde Lijst der kleederen bij de vorige comparitie opgenomen heden nagezien zijnde word dezelve overwogen en aan ieder bepaald dat zal worden toebedeeld en de Lijst gearresteerd- terwijl de leden Crucq de Maree en M. Kramer worden verzogt het benodigde aan te koopen en in gereedheid te doen brengen.

 

Comparitie gehouden in de Consistorie Vrijdag den 8e December 1815.

 

Present alle de leden except de secretaris.

 

De kleederen Linnen en hetgeen bij de vorige bijeenkomst is geresolveerd om uit te deelen thans in gereedheid zijnde worden de zelve conform aan de gemaakte Lijst aan de Arme uitgedeeld terwijl zo dra doenelijk den Staat of Rekening zal worden opgemaakt om als dan te raadplegen wat te doen met de resterende penningen.

 

Comparitie gehouden ten stadhuize Dingsdag den 20e December 1815

 

D’Heer Preses zo bij quitantie als Nota’s opgaaf doende van de gedane betalingen en uitgaaf word door den secretaris daar van een Staat of Rekening geformeerd en blijkt daar uit dat  er nog f. 48.13.4 voorhanden is.

 

N.B. In de bijgaande Staat van afrekening staat: f.38.13. 4

 

De Praeses vraagd wat men aan de Bode en Koster voor dagvaarden der Commissie en de Armen zoude toevoegen   dat op een gulden voor ieder word bepaald.

Dhr Praeses verlangd te weten hoe de Leden van gedagten zijn nopens de nu nog resterende   f. 38: 13 : 4.

T ‘Zij die in de Kas der Diaconie te storten of daar voor nog aardappelen aan te koopen en uit de deelen-

 

En is goedgevonden onder goedkeuring van den Heer Gouverneur die dit door den Preses zal verzogt worden die penningen aan de Diaconie ter hand te stellen om in hare jegenswoordige behoeften eenigermate te gemoed te komen- waarna de nu opgemaakte Rekening finaal zal worden gesloten.

 

Aantekening: C.Crucq heeft als le Maire van Arnemuiden gedurende 48 dagen de kosten moeten dragen van de fourage van twee paarden van 2 jagers die hier gestationeerd waren zonder daarvoor enige betaling daarvoor te hebben ontvangen. Op grond van een bericht in de Ned. Staatscourant van den 4e dezer maand  (welke) ? 1814 ?

Schijnt het mogelijk te zijn dat bedrag op de Franse Kroon te verhalen.

Ga naar boven