Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1815

Zeeuws Archief  Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Middelburg 1e Januarij 1815

 

De Gouverneur van Zeeland heeft bedenkingen tegen het aan de Districts Commissaris van Middelburg overgelegd Pachtcontract voor het Pontveer van Arnemuiden 1815,heeft de eer hetzelve bij deeze aan den Provisionelen Schout van Arnemuiden te retourneren.

J.H. Schorer.

 

Het Pontveer naar Nieuwland is door het Franse bestuur tot Rijksdomein verklaard.

Nu wordt de oude toestand hersteld en moet er een regeling getroffen worden tussen de Ambachtsheer/vrouwe van Nieuwland/Middelburgse Polder  en Arnemuiden.

 

Extract uit het Verbaal van Hun Ed.Gr. Achtb. De Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland.

De Commisien van Weldadigheid voor zoo veel de Armen betreft, welke tot geene afzonderlijke Gezindheid van de Stad of Plaats behooren, ten platten land en in de Steden, waar de bevolking minder dan 3000 Zielen is, zullen vervangen worden door 3 Armmeesters.

 

Middelburg den 10e Januarij 1815.

 

Het betreft een Publicatie betrekkelijk het huwen van militairen.

Dat heeft consequenties voor het inzetten en eventuele gage van die militair.

 

Hierbij  de WET houdende belastingen en ontlastingen op en van onderscheidene specien met alteratien in het tarief van den 31e Julij 1725 gedurende den jare 1815.

Gearresteerd den 14e Januarij 1815.

In die Publicatie staan heel veel bijzonderheden en details.

 

Middelburg den 23e Januarij 1815.

 

Arnemuiden laat na om de baken en lantaarngelden in te vorderen en te voldoen volgens de bestaande wetten.

Weigeraars zullen zich op maandag den 30e Januarij bij De Gouverneur dienen te vervoegen.

 

Middelburg den 27e Januarij 1815

 

Zijne Excellentie de Algemeene Secretaris van Staat heeft een opgave der kosten voor de Staatsbladen gemaakt. Voor het 4e kwartaal van 1814 de somma van 18 stuivers.

 

27 Januarij 1815.

 

Overzicht van gegevens aangaande de bevolking

 

Aantal zielen : 835

Hoeveel mannen beneden 18 jaar : 178

Item van 18 -50 jaar : 187

Itemboven de 50 jaar: 52

Hoeveel van het vrouwelijkgeslacht : 469

Hoeveel gehuwden : 334

Hoeveel weduwnaars: 12

Hoeveel weduwen: 34.

Hoeveel  zielen van de Gereformeerde Godsdienst onder

De gehele bevolking: 871

Hoeveel Roomsen: 14

Hoeveel behooren tot geen bepaald Kerkgenootschap : 8

Hoeveel Gealimenteerden zijn er in de Publieke gestichten : 9

Hoeveel daar buiten : 10

Hoeveel worden er van ieder door de onderscheidene Kerkgenoodschappen onderhouden: 11

Zeventien door het Hervormd Kerkgenoodschap

Hoeveel uit de algemeene Plaatselijke Fondsen : 12

Aldus naar waarheid opgemaakt door het Gemeente Bestuur van Arnemuiden

Den 13e Februarij 1815

De Provinciale Burgemeester

C. Crucq

 

Arnemuiden 13 februarij 1815.

Ds. P. Hondius

 

Een brief van deze predikant met de klacht dat de armenkas leeg is omdat er zoveel behoeftigen in Arnemuiden zijn dat het onmogelijk is hen aan de noodzakelijke kleding en brand te helpen.

Een beroep om hulp en bijstand aan het gemeentebestuur

 

De gemeente wil met gebruikmaking van de 600 gulden van Z.D.H. ds. Hondius tegemoetkomen. Deze heeft bezwaren: kan de diakonie bepaalde uitgaven doen zonder voorkennis van de commissie. Hoe denkt de Gouverneur van Zelland daarover. Moeten geen goede afspraken worden gemaakt.

 

Middelburg 21 Februarij 1815

 

De Gouverneur vindt goed dat de som van 100 gulden uit de 600 wordt aangewend voor het Armbestuur om aan de armen ten geschenke te geven.

 

Middelburg den 24 Februarij 1815.

 

De Gouverneur van Zeeland heeft de eer Uwe hiernevens te doen geworden eenige exemplaren der advertentie  van ZE de Lieutenant Generaal ,Commissaris Generaal van oorlog de dato 17 dezer maand betrekkelijk de aanbesteding van vivres, fourages en legstroo als mede van vuur en licht voor de Armee van Z.K.H.zoo inde Nederlandsche Provincien als Belgische Departementen  met verzoek om aan gemelde advertentie in uwe Gemeente de meest mogelijke publiciteit te geven.

 

De Gouverneur voornoemd

Bij deszelfs afwezigheid

F. Ermerins

Lid der Gedeputeerde Staten.

 

Model  Provisioneel Patent voor den Jare 1815

 

En een Model Provisioneel Patent voor Openbare Vermakelijkheden

Voor den jare 1815

Zijnde het deswegen verschuldigde Patent-Regt, volgens de Ordonnantie van 2 December 1805 en het Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid, van dato 29 Januarij 1814, No 71

Het tegenwoordige Patent zal in tijd en wijle van de invoering der nieuwe Ordonnantie op het Regt van Patent , onder bijbetaling van zoodanige verhooging, als bij dezelve voor de bovenstaande vermakelijkheden mogt zijn vastgesteld tegen eene behoorlijke gezegelde Acte moeten worden verwisseld.

 

Middelburg den 3e Maart 1815.

Het betreft hier dat met de beschrijving der Ingezetenen aan de Belasting op de Dienstboden en op de Paarden onderworpen, dient te worden begonnen.

N.B. Deze belastingen bestaan dan nog steeds.

 

Middelburg den 10e Maart 1815

 

Personen die bij de omwenteling van 1795 hun emplooi hebben verloren dienen bij een vakature een voorkeursbehandeling te ondergaan.

Voor 31 maart moet daartoe een lijst worden opgesteld en   bestaande en komende vacatures.

Etc

 

Vrijdag den 24e Februarij 1815.

Hier volgt een Extract uit het Register der Resolutien  van den Secretaris van Staat voor de Financiën der Vereenigde Nederlanden.

 

Middelburg den 17e Maart 1815.

 

Voortaan zal Z.K.H. den Heere Prince van Oranje-Nassau den Titel en de Waardigheid van KONING Der Nederlanden krijgen.

In alle steden etc.plechtig afgekondigd

Eventueel saluutschoten ? als er een garnizoen is ?

Vlaggen uit van publieke Torens en Gebouwen

Klokken worden geluid.

 

 

Middelburg den 21 februarij 1815

 

Er worden in deze jaren verscheiden aanvragen gedaan door vreemde kooplieden en kramers onderneemers van openbaare vermaaklijkheeden .

Het betreft zowel de belangen van de patentschuldigen als de schatkist

Alle vreemde kraamers,kooplieden marsch of pakkendraagers of draagsters scharenslijpers ketelboeters omloopers met grove aarde potten,glas en mandenwerk volgens art. 18 worden genoemd in de ordonnantie op het regt van patent,alsmede vreemde arbeiders daglooners in art.20.

Daartoe worden een aantal richtlijnen gesteld. Zie de bron.

De Gouverneur van Zeeland

Bij deszelfs Afwezigheid

F.Ermerins

Lid der Gedeputeerde Staten

 

Middelburg den 18e Maart 1815

 

Op 29 Maart 1815 wordt een algemeene Dank-en Bedestond gehouden.

 

De Gouverneur van Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

F.Ermerins

Lid der Gedeputeerde Staten

 

Hierbij gaat een persoonlijk stuk van Zijne Majesteit ter motivatie d.d. 17 maart 1815

 

Middelburg den 18 maart 1815

 

Het regt van patent schijnt ook een belangrijke bron van inkomsten voor de schatkist te hebben betekend

De Patentschuldige Ingezetenen moeten beschreven worden onder toezicht van de Controleurs der Directe Belastingen.

De z.g. Zetters regelen in onderscheidenen Gemeenten de omslag der Directe belastingen.

Deze moeten ook zorg dragen voor het opmaken der primitive leggers.

 

Middelburg den 31e Maart 1815

 

Dit stuk gaat over de organisatie der Schutterijen waarbij de meeste spoed dient te worden betracht.

Daartoe moeten in 5 afdelingen ingedeeld worden:

 

 1. De ongehuwde Ingezetenen van 18 tot 40 Jaren.
 2. De gehuwde Ingezetenen en Weduwenaars van 18 tot 40 jaren
 3. De ongehuwde Ingezetenen van 40 tot 45 Jaren.
 4. Alle manspersoonen, Ongehuwden, Weduwenaars of Gehuwden van 45 tot 50 jaren
 5. De gehuwde Ingezetenen en Weduwnaars van 40 tot 45 jaren.

 

Daartoe moet met de meeste spoed een opgave gemaakt worden.

 

Middelburg den 1e April 1815

 

Arnemuiden moet voor dit lopende jaar 1815 in de Nationale Land-Militie twee man bijdragen.

De gemeenten zijn verplicht voor alle Vrijwilligers die binnen 18 maanden na hun arrivement komen te deserteren anderen in hun plaats te verschaffen. Dat geld ook voor de Plaatsvervangers.

 

De Militie-Commissaris van het 16e District

 

 

Middelburg den 1e April 1815.

 

Het schijnt niet zo voorspoedig te gaan met de aanmelding voor de Land-Militie.

Vrijwilligers daarvoor mogen een premie tot 40 gulden ontvangen, om dit te stimuleren.

Verder moeten alle mogelijke middelen worden aangewend om te stimuleren tot vrijwillige in dienstneming .\

Er wordt een appel gedaan op de goede gezindheid en Vaderlandsliefde ter verdediging van de gemeene zaak.

 

Middelburg den 3e April 1815

Het schijnt dat naast het patentregt etc ook het dienstboden,paarden,plaisier en Landpassage geld nog steeds bestaan in alle classificaties.

Leggers/Kohieren zijn samengesteld: zie voor de organisatie van het patentregt hiervoor.

 

Aan den Heer Provisionele Burgemeester van Arnemuiden.

 

Veere den 5e April 1815

 

De Directeur der Directe Belasting over de provincie Zeeland wendt een opgaaf van het getal Paarden, Runderen en Schapen . Te weten Runderen boven de twee en beneden de twee jaren; Paarden boven de Drie en beneden de drie Jaren alsmede het getal schapen

Om op deze manier het Kohier voor de belasting van het Vee Fonds te kunnen opmaken.

 

Den Ontvanger der directe Belastingen over het Arrondissement  Veere

Boddaert

 

Middelburg den 1e April 1815.

 

Het gebruik van voornamen dient niet in strikten zin te worden beperkt.

(men hield zich stellig teveel aan “het boekje”)

Ook voornamen uit overoude tijden mogen worden gebruikt.

 

Middelburg den 7e April 1815

 

De Militie Commissaris van het 16e District, Hoofdplaats Middelburg, brengt bij dezen ter kennis van het Gemeente-Bestuur van Arnemuiden

Dat de Militie raad, den 15e April dezes jaars 1815 zal vergaderen te Middelburg, om de Vrijwilligers, die van de Steden of plaatsen voor den dienst in de Nationale Landmilitie, zullen aangeboden worden, te onderzoeken, om hun van de uitslag dier zitting te kunnen kennis geven…..bij de Wet op de Nationale Militie bepaald: terwijl indien het door UwEd. Gemeente te leveren contingent in ‘tgeheel of gedeeltelijk niet volkomen was, de dag der loting voor dezelve bepaald is op Donderdag den 20e April 1815.

Hoofdplaats van het 3e Militaire Kanton.

 

Middelburg den 9e April 1815.

 

Vreemdelingen moeten over een paspoort kunnen beschikken, waar allerlei gegevens in kunnen worden aangebracht  b.v. met het oog op de volgende plaats van vernachting.

Het komt er op neer dat iedereen die geen paspoort heeft uiteindelijk na zorgvuldige screening wordt geweerd.

Logementhouders en Pensionhouders moeten melding maken van verblijf van vreemdelingen.

De bepalingen gelden ook voor vreemdelingen die hier al langer in het land vertoeven.

 

Middelburg den 4e April 1815.

 

De vissers weigeren de betaling der achterstallige retributie aan de Kustbewaarders te voldoen.

Zijne Majesteit de Koning geeft daartoe geen vrijstelling. Alleen voor diegenen die in die tijd in Zeedienst zijn geweest..

 

J.H.Schorer.

 

Middelburg den 4e April 1815

 

Depositiven door C.Maas c:s: inwoners uwer Gemeente aangevoerd om van de betaling der retributie aan de Kustbewaarders verschuldigd eenige attentie verdienen is van gevoelen datC. Maas geheel en Abraham Crucq, Adriaan Joose, Jacobus Maas, Frans Joosse en Willem van Maldegem, voor de helft van de betaling voor evengemelde kustbewaarders zouden kunnen worden vrijgestelt doch dat Maarten Kramer  als geen dienst hoegenaamd gepresteerd hebbende zich daaraan niet kan onttrekken.

De Gouverneur

 

J.H.Schorer.

 

Middelburg den 4e April 1815

 

Hierbij gaan Modellen voor het Patent voor openbare vermakelijkheden

Gratis Patent voor het jaar 1815 voor onvermogende personen.

Patent voor het jaar 1815

 

Middelburg den 15e April 1815.

 

Hierbij worden geleverd modellen voor gebouwde en ongebouwde eigendommen.

N.B. Worden hier niet aangetroffen.

 

Middelburg den 17e April 1815

 

Approbatie van het vernieuwde contract wegens het leggen van een dam op de Nieuwlandsche wal ten behoeve van het Pondveer.

 

Alzoo tusschen de Stede van Arnemuiden ter eenre en wijlen vrouwe Clasina Cornelia van Bronckhorst weduwe den Heer Mr M.J.Veth van de Ambachtsvrouwe  van het Nieuwland ter andere zijde op d eenentwintichsten october 1806 een contract was aangegaan het ponteveer tusschen Arnemuiden en het Nieuwland voornoemd, het geen sints den jare 1812 buiten effect geworden alzo het Fransch gouvernement het voornoemde veer onder meer anderen in beslag genomen en door of van wege de administratie over  de vereenigde regten heeft laten verpagten dan alzo de Stede Arnemuiden in de Possesse van het voorseide veer wederom is gekomen en hetzelve onlangs heeft verpagt. En mitsdien de Erfgenamen van gemelde vrouwe weduwe van de Perre als ambachtsheeren en vrouwen van het Nieuwland hun regt daarop wel reclameren: zo zijn de Burgemeester der Stad Arnemuiden ter eenre  en de Ambagtsheeren en vrouwen van het Nieuwland of Middebursche Polder ter ander zijde met elkanderen wegens  het voorschreve ponteveer geaccordeerd en overgekomen in manier navolgende

 

Art. 1

 

De Ambagtsheeren en Vrouwen van Nieuwland verleenen bij continuatie aan de regeering der Stede Arnemuiden de vrijheid om de Grond van het Nieuwland voor een dam gebruikt wordende voor de Pont  van het hooft van gemelde Stede leggend als zodanig in gebruik te blijven behouden tot zo lang als het voorschreven veer thans door hen is verpagt  en dus provisioneel voor een Jaar aanvang nemende met het begin en eindigende met het einde van voorschreve pagt.

 

 

Art. 2.

 

De Stede van Arnemuiden zal voor de vergunning in het voorgaande artikel vermeld aan de Ambagtsheeren en vrouwen van het Nieuwlant  derzelver order of regt verkrijgende  bij het expireren van voorschreve pagt voldoen en betalen eene somme van tagtich guldens, mitsgaders zorgen dat de helft van het loon of wel een halve stuiver van ieder zak graan welk de landlieden van het Nieuwland  over gemelde pont voeren, hetzij naar Middelburg of elders met reserve egter van die granen welke aan de in en opgezetenen van Arnemuiden tot derzelver Consumptie moeten dienen) aan den veerman van het Nieuwland worde voldaan: En eindelijk dat de Ambagtsheeren en vrouwen van het Nieuwland of derzelver gequalificeerden door de veerman van de Pont zonder eenige betaling (except ’s Lands passagegelts )  geduurende den tijd van dit Contract worden overgebragt, het zij met of zonder wagen en paarden….

 

Art. Er mag geen andere overzetpont van en naar Nieuwland worden ingezet. Etc etc.

 

Joh: van den Broecke gemachtigde van de Ambachtsheeren/vrouwen

C.Crucq.

 

De Goeverneur is accoord met deze pachtovereenkomst.

 

Middelburg den 24e April 1815

 

Zijne Majesteit wil een soort Pontontrein  bestaande uit Vrijwilligers die sterk en gezond gewoon zijn om met paarden te rijden en te handelen.

Salaris 7 stuivers per dag, goed gekleed met de andere voordelen van militairen.

Verzoek om een register te openen.

 

18e April 1815.

Er is een grote brand geweest in den Ham, Vriesenveen en Waneperveen.

Er wordt een landelijke collecte gehouden. 28 woningen en Turf-schuren vernietigd

 

29 april 1815.

Veel gemeenten zijn nalatig in het betalen van de wedden der veldwachters

 

Extract uit het Register der Resolutien van den Secretaris van Staatvoor de Financiën.

 

Den 12e April 1815.

 

Onverenigbaarheid van beroepen:

 

Bakkers kunnen niet worden gepatenteerd als grutters, molenaars of meelverkopers.

Branders en Distalateurs niet als tappers, korenmolenaars, wijnkopers of handel in het groot in jenever.

Brandewijnkopers geen tappers of herbergiers.

Grutters geen molenaars , bakkers etc

Winkeliers in geraffineerd zout: geen winkeliers in ruw zout

Zoutzieders  geen winkeliers of neringdoende in zout

 

Extract uit het Register der Resolutien van den Secretaris van Staat voor de Financiën der Vereenigde Nederlanden

 

 

26 april 1815

 

Van de uitgifte van Patenten wordt in die jaren veel werk gemaakt. Allereerst voor een goede

organisatie en administratie. Voor de overheid was de Patent-Belasting en de diverse Zegels die nodig waren een belangrijke bron van inkomsten. Aan de andere kant vielen de kosten van controle tegen omdat er veel controleurs moesten worden ingezet.

 

Middelburg den 1e Meij 1815

 

Het betreft de onderhoud der wegen

 

Voortaan zal van nu af aan het onderhoud der wegen plaats vinden, zoals voor 1812 gebruikelijk was middels de Dijks Directie van het eiland  Walcheren, doch het oppertoezicht van gemelde wegens aan de Hoofden der gemeente besturen in dier voege op te dragen dat voor zoo verre zij een weg of een gedeelte van dien niet in order vindende daarvan onverwijlde aan de Directie des Eilands Walcheren zullen moeten kennis geven met verzoek dat daarin onverwijld worde voorzien.

 

Middelburg den 23 Junij 1815

 

Na de “ Groote Overwinning “door de dappere legers onder den Hertog van Wellington,

Dient er en Algemeenen Dank-en bededag uitgeschreven en gehouden te worden om aan de Nederlanders gelegenheid te geven te voldoen aan de behoeften hunner harten, om de vurige dankbaarheid op een Godsdienstige wijze opentlijk aan den dag te leggen.

Op Zondag aanstaande of andersints voor zoo veel het niet doenlijk mogt zijn, bij de eerste openbare Godsdienstoefening, door Lofzangen en Dankzegingen den verworven Zegen Godsdienstig te vieren en den Allerhoogsten voor eene zoo groote weldaad gemeenschappelijk te verheerlijken.

 

J.H. Schorer.

 

Middelburg den 21Junij 1815.

 

De Gouverneur van Zeeland  wil de schuldige sommen wegens het Copieren der Releves( verhogingen) van de Directe Belastingen, laten verrekenen ophet Fonds van onvoorziene uitgaven van 1815

 

J.W. Schorer

 

Middelburg den 12e Junij 1815.

 

Ten aanzien van de  reparatie der wegen op Walcheren, komt de Centrale Directie van Walcheren met een aantal maatregelen ter meerder efficiency van het beweiden van de wegen de surveillance te bevorderen.

Allereerst moeten de Schutskooijen weer in behoorlijke staat te worden gebracht. Daarnaast moet in ieder gemeente een Schutter te worden aangesteld , om, even als onder de vorige Hollandsche administratie  volgens de oude op dat stuk bestaande ordonnantie de beesten te schutten en het beheer der Schutskooij en de daarin gebracht wordende beesten uit te oefenen verblijvende des niet te min aan den dijk en Veldwagten de bevoegdheid en de verplichting om insgelijke beesten te schutten deselve naar de Schutskooij opte voeren en daar aan den Schutter over te leveren in welk geval het Schutgeld aan den dijk of Veldwagt toekomt het voer en oppasloon aan de Schutter.

Op het eerste point, de reparatie der Schutskoijen zijn bereids door deze Directie de nodige orders gesteld , dan alvorens tot het tweede overleg, zoude dezelve gaarne door UED worden geïnformeerd od de persoon welke te voren de bediening van Schutter in uw Gemeente uitoefende aldaar nog aanwezig is, en door UEd tot dezelve geschikt geoordeeld wordt, ten einde als dan wederom daartoe  door de Directie van Walcheren te worden aangesteld.

Verder inlichtingen worden gevraagd.

 

Van Sonsbeeck

Houtvester.

 

Middelburg den 28e Junij 1815

 

Zijne Majesteit de Koning wil den Allerhoogsten oprecht dankzeggen voor de zoo roemrijke Overwinning dezer dagen op de Legers van den algemeenen Vijand behaald.

En wel op Woensdag den 5e Julij aanstaande eene algemeene Dank-en Bededag.

Vervolgens op de eersten Woensdag in elke Maand te beginnen met den 2e Augustus aanstaande, des Middags ten twaalf Uuren zal worden gehouden een Bid-uur.

 

De Gouverneur van Zeeland.

 

J.H.Schorer.

Aan de Heeren Burgemeesteren en Schouten der Steden en Plaatsen in de Provincie Zeeland.

 

Middelburg den 12e Julij 1815.

 

De Gouverneur van Zeeland zend aan het Bestuur van Arnemuijden de 139 stuks verzochte Patentbladen voor de dienst van 1815.

 

Middelburg den 12e Julij 1815

 

Aan de heeren Burgemeesteren en Schouten der Steden en Plaatsen in de Provincie Zeeland.

 

“” Daar de Weduwen en Weezen der dapperen, ter verdediging des Vaderlands in dezen gedenkwaardigen Veldtocht tegen den overheerscher gesneuveld, mitsgaders de daarin door wonden verminkte Krijgslieden vertrouwend de oogen op hunnen Landgenoten vestigen, om in hunne noodlottige omstandigheden niet verlaten te worden; daar zij eene gegronde hoop koesteren, dat de opoffering van Man, Vader, dierbaarste betrekking en van gezonde leden, zoo ter handhaving van Neerlands onafhankelijkheid als ter afwending van het Slavenjuk, de harten hunner Landgenoten door levendige erkentenis vervullen en hunne handen zich door mildadige bijdragen tot leniging hunner verliezen zullen openen. Zoo vorderd de pligt van elken regtschapen Nederlander, dat het vertrouwen van die dapperen, aan welke wij naast den Almachtigen den Zegen onzer Wapenen te danken hebben, niet onverhoord blijve.

Etc etc

N.B. Dit zijn de woorden van de Heer Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken

De bedoeling is dat de predikanten de inzameling van Penningen zullen stimuleren.

Anders dient een inzamelinscommissie zich daarmede bezig te houden.

 

Middelburg den 7e Julij 1815.

 

De Gouverneur van Zeeland doet Ued geworden een Exemplaar van de Instructie voor de Inspecteurs der Administratie bij de Armee

 

N.B. Een niet  “opengesneden” exemplaar in goede staat bevindt zich hierbij.

 

Middelburg den 15e Julij 1815

Extract uit het Register der Besluiten van de Gouverneur van Zeeland.

 

Verscheidene ingezeten verzoeken om vermindering van de aanslag in de Directe belastingen over het jaar 1815.

De reden van de vermeerdering in vergelijking met voorgaande jaren  in de aanneming van de belastbare huurwaarde ligt aan de Hollandse Verpondings Lijsten van 1809 en 1810 tot basis van de aanslagen, waardoor het algemeene contingent der  Gemeente in de belasting op het Gebouwde met F. 837.8.3. is moeten verhoogd worden, terwijl onder de fransche administratie de gezegde huurwaarde uitermate laag geschat was.

Daarom kan niet in het verzoek om een algemeene vermindering worden getreden.

Nochtans staat het een ieder afzonderlijk vrij op de gewone wijze ieder afzonderlijk hunne reclame bij de Controlleur der belastingen van hun district in te dienen

Namens de Gouverneur,\

De Griffier der Staten

 

Hurgronje.

 

Middelburg den 27e Julij 1815

 

Aan de Schout van Arnemuiden

 

Indien door het wegnemen van den Stopdam in het Arnemuidsche Gat het herstellen of vermaken der tegenwoordigen dammen tot het weder in werking brengen der pont noodzakelijk geworden is en de Stad Arnemuiden de helft in de kosten behoort te dragen, zal men om tot deze reparatie te geraken denzelfden weg behoren in te slaan die tot nu toe voor alle werken ten koste van Gemeente Kassen gemaakt worden gevolgd is.

 

Bestek en de beraming der kosten opmaken ten aanzien van dezze reparatie etc , na goedkeuring aanbesteding bij publieke opveiling etc.

Middelburg den 30e Julij 1815.

 

Onderscheidene schippers weigeren de verschuldigde baken-en lantaarngelden aan de kantoren te Middelburg, te Veere en aan het Zije te voldoen.

Misschien onkunde. In ieder dient de burgemeester van Arnemuiden deze schipperste wijzen op hun verplichting.

 

Van Citters

Plaatsvervanger van de Gouverneur.

 

Middelburg den 30e Julij

 

Ter wille van de repartitie der aanslagen van de gemeente over de Contribuabelen dienen Zetters te worden benoemd.

Deze personen op voordracht aangewezen dienen voldoende kundig, braaf hun werkzaamheden te kunnen verrichten.

 

A.C. van Citters

Lid van de Gedeputeerde  Staten.

 

Den Haag , den 24e Julij 1815.

 

De Regeringen der Steden en Plaatsen in de Districten Middelburg en Goes worden uitgenodigd  de beantwoording dezer aanschrijving op den 25e Augustus aanstaande aan de Gouverneur van Zeeland in te zenden.

De vragen ontbreken.

 

Hier volgen de antwoorden

 

 1. 885
 2. 150
 3. Een Buitenplaats
 4. Geen
 5. Een Gereformeerden
 6. 7 kleijne boeren onder het getal van bovenst: 150
 7. 70 a 75 man
 8. geen, daar en geen gevonden worden als voor eigen gebruik
 9. geen
 10. civiele gevangenis,niet geschikt als voor weinige gevangenen korten tijd op te sluiten
 11. geen
 12. vier zoutrafinaderijen ;het debiet kan niet worden opgegeven,daar dezelve nu ettelijke jaren weinig gerafineerd hebben,dan voor den inwendige consumptie van dit eiland
 13. Stuurlieden die tevens zijn metselaars en schilders;2 smeden; 2 bakkers;3 kleedermakers;1 stroodekker   steenhouwer.
 14. 8 wagens met 2 paarden;3 karren met een paard
 15. 10 ossen of koeijen
 16. Een wind koornmolen
 17. Gemiddelde Lengte ¾ me;gemiddelde breedte ¼ voet
 18. Clasina Polder
 19. Langs het canaal van Arnemuiden  …….
 20. in de Veersche Watergang na Vere en zo in zee
 21. geen
 22. ..
 23. Bos ? en weijland, maar van het meeste weijland
 24. Tarwe Erwten Gerst Zwarte Boonen Koolzaad waar van het meerder deel intarwe bestaat
 25. weinig olmen en essen voor Brandhout
 26. geen
 27. 425 eenheden hooij? Deling 10 gemeten ?/hectaren ?
 28. Een aarde weg na Cleverskerk,24 voeten breed;3/4 uur,zomers matig,’s winters onrijbaar. Een dito na Middelburg,24 voet breed, een uur. ’s Winters niet rijbaar,wanneer den dijk langs de zaagmolen gebruikt word,die maar den helft bezand ?is; een aarde weg over een dijk na Veere 5/4 dog de nieuwe haven zal deselve afsnijden.
 29. Het Arnemuidsche Canaal communiceerd met het Nieuwland geschikt voor binnelandsch vaart.
 30. Kan bij laag water niet gebruikt worden
 31. geen
 32. geen
 33. een trekponte
 34. door het geheel Canaal
 35. het Canaal word niet afgesloten
 36. de vloed is straffer en dus een verschil van 2 uuren, zodat men 4 uuren vloed en 8 uuren ebbe kan rekenen
 37. vier voet boven de ordinaris vloed in half Januarij 1808

 

Middelburg den 5e Augustus

Besluit van Zijne Majesteit: de lichting voor de Nationale Militie: mitsdien van een man van elke 100 Zielen. Met informatie dat de loting niet verder zal gaan dan noodig is, omhet battaillon in het 16e Militie-District waartoe Walcheren en Staats-Vlaanderen behoort, te brengen op de sterkte die het volgens de wet moet hebben. Zoo dat in plaats van 302 Man die dat gedeelte der Provincie zouden moeten leveren, het Contingent  slechts op 142 Mannen neer komt.

Het Contingent van Arnemuiden is door Z.M. bepaald op 2 man.

In plaatsen alwaar de Loting volgens de laatstgemelde Wet heeft plaatsgehad, zal geen verder Loting moeten geschieden, maar alleen de hoogere Nummers worden opgeroepen, ter cocurrentie van het getal door elke Gemeente te leveren

 

Middelburg den 6e Augustus 1815

 

De Gouverneur van Zeeland autoriseert de Burgemeester om de helft der aanbestedingsprijs voor de vernieuwing der dammen aan het pontveer ter somme van f.97.78 ?overeenkomstig het pacht contract van het veer ten laste komen moet van het fonds der onvoorzienen uitgaven voor 1815.

M.I. de Jonge

Lid der Gedeputeerde Staten.

 

Over de begroting van 1815.

Het kleedgeld van de veldwachter 120 gulden.

De vroedvrouw mocht geen 100 maar slechts 50 gulden gage ontvangen.

De jaarwedde van de schoolmeester als te voren heeft bepaald op 50 gulden. Daar men begrepen heeft de overige geproponeerde 50 gulden welke hem voor jaarwedde als koster schijnen toegelegd geweest te zijn niet ten laste der gemeente te kunnen brengen.

 

Middelburg den 20 Augustus 1815

 

Enkele stukken m.b.t.het verbeteren van het Arnemuidsche Canaal.

 

Extract uit het Verbaal van Hun Edele Groot Achtbare de Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zeeland

 

Maandag den 14e Augustus 1815

Is gelezen een Rekwest van Willem Hogerheide  schoolmeester te Arnemuiden verzoekende  dat zijn voormalig tractement ter somme van Een Honderd Guldens, hetwelk over dit jaar op den Staat van begrooting tot vijftig gulden is gereduceerd hem weder moge worden geaccordeerd aangezien het weinige onderwijs hetwelk hij in de gelegenheid is in die gemeente te geven  hem zeer geringe inkomsten oplevert en hij ook niet deelt in het voorregt om ontvanger der indirecte belastingen te zijn.

Waarop zijnde gedelibereerd is goedgevonden aan de Rekwestrant deszelfs verzoek toe te staan en het plaatselijke bestuur te autoriseren om dien ten gevolge uit het fonds der onvoorziene uitgaven aan den Schoolmeester hunner Gemeente over den Jare 1815 een suppletoir tractement van f. 50 uit te betalen.

 

Middelburg den 30e Augustus 1815

 

Een verzoek van Cornelis Meerman Scheeps Timmerman om eene Kanthelling achter zijne Werf aan het Canaal te mogen leggen, als zijnde de vorige door het uitdiepen van het Canaal onbruikbaar geworden, wordt door de Gouverneur toegestaan, als er geen bedenkingen zijn van de kant van de Schout van Arnemuiden.

 

Middelburg den 28e Augustus 1815

Autorisatie om aan zekere Maria Vermeulen eene somma van f.50 uit de onvoorziene uitgaven toe te leggen als suppletie op haar tractement  als vroedvrouw van Arnemuiden.

Men neemt in aanmerking de bijna algemeene armoede in Arnemuiden, waardoor de vroedvrouw geen genoegzaam bestaan kan vinden.

De toelage van ¼ last turf die ook gevraagd is, wordt niet toegekend.

 

Middelburg den 13e September 1815

 

Het aantal manschappen dat moet worden geleverd voor de Nationale Militie, moet pas in de loop van 1816 opkomen.

 

Middelburg den 13e September 1815.

 

Aaanmerking van de goeverneur van Zeeland dat veel gemeenten niet op tijd de begroting over het jaar 1816  op tijd formeren zodat de goedkeuring niet op tijd kan worden gegeven.

Verder is belangrijk dat bij elke post zonodig goede toelichting wordt gegeven.

Vooral bij de huishoudelijke onkosten: Verlichting;brandspuiten; buitengewone uitgaven;subsidien.

Belangrijk: de Gemeente Besturen mogen niet eenige Subsidie voor Armen en Godshuizen voordragen zonder de rekening van de Besturen over 1814 te hebben opgenomen en gesloten.

Het schijnt ten aanzien van deze zaken de Gouverneur noodgedwongen blijk moet geven van een zekere soepelheid, wat stellig meer resultaat zal opleveren.

Wel wordt gevraagd een nauwkeurige opgaven van het aantal gealimenteerden.

De Begroting moet verder door alle de leden van het Gemeentebestuur worden ondertekend

Met de exacte cijfers van de bedragen van 1815.

De goedkeuring hangt af van het stiptelijk opvolgen van de bovengenoemde aanwijzingen.

 

Middelburg den 20e September 1815

 

De meeste gemeenten hebben geen kwartaal-staat van gevaccineerde Personen gestuurd.

Het model is ingevuld

De naam van de heelmeester is Coenraders de Jong

Tot dato dezes in deze gemeente niet een gevaccineerd.

N.B. Het betreft vaccinatie tegen de pokken.  Vaccinatie was strikt noodzakelijk

 

18 september 1815

 

De Gedeputeerde Staten van Zeeland geven goed  keuring ten aanzien van de  teruggaande begroting goed  van kosten tot reparatie van het hoofd der Stad Arnemuiden ter somme van f. 206 .

Publieke aanbesteding van dit werk en affectatie van die onkosten op zijne onvoorziene uitgaven voor het lopende jaar toegestaan.

 

Middelburg den 2e October 1815.

 

Met betrekking tot de wet van 1 maart jongstleden: de elders opgenoemde publieke vermakelijkheden op Zon-en Feestdagen worden verboden.

J.H.Schorer.

 

Extract uit het Verbaal van de Edel Groot Achtbare de Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zeeland

 

Maandag den 2 October 1815.

 

De verpachtingen en condities daartoe op de Dijkwallen, Cingel en Straatmest worden voor de tijd van 7 jaren van verpachting goedgekeurd.

 

Middelburg den 8e October 1815

 

De Gouverneur van Zeeland heeft de eer bij deze aan het Gemeente bestuur van Arnemuijden te doen toekomen het bij de Missive van den 30e September ll gevraagde suppletoir Register van Overlijden van gemelde gemeente voor dit jaar met verzoek om de vervaardigingskosten daarvan ten bedrage van f.3.8. 6 ter provinciale Griffie te voldoen.

 

De Gouverneur voornoemd

J.W.Schorer.

 

Onderstaande stuk geeft “veel te denken “

Middelburg den 11 October 1815.

 

Volgens eene, door Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken gegevene autorisatie in dato 30 September 1815, , heeft de Gouverneur van Zeeland  de eer, de Heeren Burgemeesteren en Schouten der Steden en Plaatsen in deze Provincie uit te nodigen om de door de Ingezetenen bijeen gebrachte Gelden of Geldwaarden ter ondersteuning der Verminkten en Nageblevene der gesneuveldeKrijgslieden in den jongsten Veldtocht, dadelijk, na den ontvangst dezes,te storten ten Kantore van den OntvangerParticulier van het District waarin hunne Gemeente gelegen is, ten einde deze Gelden, aldaar, ter beschikking van ZIJNE MAJESTEIT  gesteld kunnen worden.

 

De Gouverneur voornoemd,

J.H.Schorer.

Kwitantie

De Ontvanger Particulier van het District Middelburg bekenne ontvangen te hebben uit handen van het Stedelijk Bestuur van Arnemuiden de somme van 44 Gulden elf Stuivers tien Penningen

Hierboven in ’t breede omschreven,en zulks op  rekening der diverse Ontvangsten van den Dienst 1815; teweten:

FONDS VAN VERMINKTEN KRIJGS LIEDEN WEDUWEN EN WEEZEN VAN GESNEUVELDEN.

Handtekeningen van o.a de burgemeester van de stad Middelburg

Provintie Zeeland

District Middelburg

 

Middelburg den 18e October 1815

 

De Feestviering van den 18e November van het jaar 1814 mag op het Fonds der onvoorziene uitgaven worden verhaald.

De Gouverneur

 

J.W.Schorer.

 

Middelburg den 8 November 1815

 

Zijne Majesteit in aanmerking nemende dat door den Zegen des Allerhoogsten,de Vijandelijkheden waartoe de Landing van Napoleon Buonaparte hadden aanleiding gegeven, bij het herstel der wettige Regering in Frankrijk volkomen hebben opgehouden en dat er een definitief Tractaat van Algemeene Vrede zal gesloten worden,heeft besloten dat de Maandelijksche Bedestonden van nu af aan zullen ophouden.

Wel een algemeen Godsdienstoefening na het sluiten en publiek maken van het Alegemeen Vredes-Tractaat.

 

Middelburg den 13e November 1815

 

De verplichting werd gehandhaafd voor de Ingezetenen om alle doormarcherende of cantonnerende Troepen te huisvesten en te voeden, doch tevens gezorgd word, dat deze last aan de Ingezetenen zoo dragelijk gemaakt worde als maar eenigzints mogelijk is.

Tegen alle afwijkingen  van deze zullen de meest gepaste maatregelen worden genomen.

De Gedeputeerde Staten van Zeeland.

 

F. Ermerins

 

 

 

Middelburg den 27e November 1815

 

 

Officiële Bekendmaking

 

Ter kennis wordt gebracht aan de Ingezetenen der Provincie aan de ene kant de verplichting om doormarcherende en cantonnerende Troepen te huisvesten en de noodige Transport-Wagens en Karren te leveren; aan de andere kant zal worden voldaan aan de prompte voldoening van de toegestane schadevergoedingen: een soulaas te vinden in den last ten algemenen nutte gedragen.

Het gaat om een bedrag van 7 Stuivers per dag, welke tans voor huisvesting en voeding van elk Militair word toegestaan. Wegens de bekende armoede en onvermogendheid , hebben de gemeenten de bevoegdheid om deze lieden een voorschot te geven.

Idem dito geldt dit voor Wagens en Karren.

Men moet zich volgens de voorschriften bij vertrek zich vervoegen bij de plaatselijke autoriteiten. Wie niet op tijd declareert, wordt verondersteld van zijn aandeel afstand te hebben gedaan. Die veronderstelde onkosten: de overschietende Penningen zullen middels een Fonds aangewend worden ten nutte van de Ingezetenen.

Daarbij gaat een Officiële Bekendmaking

J.H. Schorer

Ter ordonnantie van deze

J. Snouck Hurgronje

 

 

Middelburg den 11e December 1815

 

Op Woensdag den 20e December zal ’s middags ten 12 Uren een plegtig Dank-uur worden gehouden wegens den gesloten Vrede

 

J.H.Schorer

 

Middelburg den 17e December 1815.

 

Om tot een geregelde Loting te komen, zullen alle Nederlanders die opden 1e Januaij van elk Jaar hun negentiende Jaar zijn ingetreden, en hun drieentwintigste nog niet hebben volbragt, na daartoe bij Publicatie te zijn opgeroepen, bij vervolg voor den 1e Februarij van ieder Jaar, bij het Plaatselijk Bestuur van hunne woonplaats zich tot de Loting zullen doen inschrijven”,

De Gemeenten worden opgeroepen op grond van die regels hunne ingezetenen op te roepen.

Zullende zij zijne Majesteits Besluit omtrent de opmaking der alphabetische Lijsten  en verzending derzelve aan de Militie-Commissaris, behooren af te wachten.

 

J.H.Schorer.

 

Middelburg den 18e December 1815

Over de huisvesting en voeding van de marcherende Troepen en de Fourage, Transportmiddelen, vergoedingen: mede toepasselijk op de vreemde Troepen die met Z.M. toestemming het grondgebied van dit Rijk passeren.etc

 

J.H.Schorer

 

Middelburg den 24 December 1815

 

Waarschuwing van ZExc: den Minister voor de Marine tegen het vervoeren en ontvreemden van Bakens en tonnen.

Afkondiging en aanplakking en verder een wakend oog houden dat niet alleen door UEd: onderhorige de bedoelde ontvreemdingen worden voorgekomen, maar ook de schuldigen naar exigentie van zaken worden gestraft.

De Gouverneur van Zeeland

J.H.Schorer.

 

 

Het jaar 1815    ongenummerd

 

Departement van Oorlog

 

De Ondergeteekende Commissaris voor de Algemeene Comptabiliteit

Heeft de eer den Heer Burgemeester van Arnemuiden te adviseeren

 

Dat heden aan den Betaalmeester van Oorlog is gezonden eenen ordonnantie ten Zijn Ed: behoeve  ad f. 8 – 2-

Voor Veer en Overvaargelden in Mei en Junij 1814

 

De Betaalmeester voornoemd zal Zijn Ed. voorschreven ordonnantie doen toekomen, met aanwijzing van het kantoor waarop dezelve zal worden betaald.

Den Haag , den 14e Januarij 1815.

Handtekening

 

Een gedrukt Stuk

 

Wet  : houdende bepalingen en voorbehoedsmiddelen, omtrent den vervoer van buskruid, oorlogsbehoeften en brandstoffen.

Gearresteerd  den 26e Januarij 1815.

In een groot aantal artikelen: 60  wordt een ieder er op gewezen de grootst mogelijke voorzichtigheid  in acht te nemen ten aanzien van productie,opslag, vervoer.

Bij vervoer slechts in zeer kleine hoeveelheden in kleine gedichte tonnen.

 

N.B. Vanwege de grote gevaren en omstandigheden wordt er zeer streng gereguleerd

Zie verder het originele gedrukte stuk.

 

13 Februarij 1815

 

WelEdel Heer

 

Wij zijn zeer gewillig een lijst te leveren van hen die door ons bedeelt worden maar verzoeken vooraf van UE om te weten wie daar door bedoeld worden: zij die weekelijksch na het eindigen van den godsdienst eenig geld ontvangen, dan wel ook deszelves huisgenoten: welke er mede indelen; mooglijk ook wel oude menschen gebrekkigen en kinderen, die door de diakonie besteed worden; zelfs hebben wij in de vorige winter aan Roomschen iets uitgereikt; niet op uwe meening verstaan hebbende,zullen wij onverwijld daaraan voldoen.

Deze gelegendheid neemt de kerkeraad waar om UE te zeggen dat het onze vergadering is voorgekomendat het decreet  van Z:K: Hoogheid de dato 31 dec: 1814 en het daarop gegronde besluit van hun Ed: Gr: Achtb: de heren Gedeputeerde Staten van Zeeland ook betrekking op dedzen gemeente heeft, en er buiten de armverzorgers diakonen genoemd, nog een commissie van weldadigheid kan en diendt  aangesteld te worden.

Wij nemen de vrijheid iedereen voor onze stelling te geven:

 

1. en het schijnt ons toe dat er in het verbaal onder NiL:b ? geleerd wordt dat de diakonien alleen gehouden is de arme ledematen van hun godsdienstig genoodschap te bedenken en dat de overigen onder de zulken moeten worden gerekend die tot geen afzonderlijk gezindheid van de Stad behoren.

In deze gedachte worden wij gesterkt door te stellen : de doop is een willekeurige daad van de ouders en maakt niemand gereformeert roomsch etc; dit word door belijdenis openbaar dat wij waarheid zeggen zonder gemaklijk te bewijsen zijn door zogenaamde gereformeerden, die nooit in de kerk komen.

2. het is waar, hier zijn weinig dissenters, evenwel zij zijn er: een geheel en twee halve Roomsche huisgezinnen.

3. waar daaden spreken, zijn geen woorden nodig: de volstrekete noodzaaklijkheid van zulk een commissie voor de algemeene armen is in de vorigen winter gebleken, daar hier vreemdelingen stierven, die aan het Canaal werkten, dat kan en zal waarschijnlijk  meer plaats hebben.

4. Zulk een commissie zal ook eer en beter in de mooglijkheid zijn van ruime handen te hebben om de noodlijdende te verzorgen- dan ook en dan eerst zullen de diakonen de vreugd smaken van de arme leden te ondersteunen.

 

Al was veel meer te zeggen, maar onzen zieke scriba is moed en het zal hem aangenaam zijn, indien een of twee leden derRegeering,er eens met hem willen over spreken, het zal hem eer zijn zodanige commissie op een avond aan zijn huis te zien.

Wij noemen ons met achting.

UL Ds: Dienaren de kerkenraad van Arnemuiden uit derzelver naam

P:Hondius V:D:M:

 

Aanwezig: een gedrukt stuk  Wet op den opheve van het paarde-plaizier. En land-passage-geld. Gearresteerd den 10e Februarij 1815, no 48

 

Aanwezig: een gedrukt stuk op den opheve der belasting, bekend onder den naam van dienstboden-geld. Gearresteerd den 10e Februarij 1815, no 47

Daaronder zijn begrepen bepaalde werkboden, tuinlieden etc.

 

Aan den Heer Burgemeester der Stede Arnemuiden

 

Ingevolge afspraak .. zend ik U hier nevens ConceptContract ingericht na het laatset van 20 October 1806 zooals UE bij confrontatie zult bevinden met solicitatie dat UE die zaak zoo veel mogelijk gelieve te accellereeren ten einde het Contract spoedig gesloten worde.

Waarmede d’eer heb te zijn

De gequalificeerde van de Ambagts Heeren Vrouwen van het Nieuwland

 

Joh: van den Broecke

Middelburg den 13e Maart 1815

 

Departement van Oorlog

 

Weer zal de Betaalmeester van Oorlog f. 12-11-0  overvaargelden aan het Veer aldaar op het Nieuwland betalen

Den Haag , den 18e Maart 1815.

 

Aanwezig een exemplaar van een gedrukt Stuk

Wet houdende bepalingen tot het wegnemen van pecuniele bezwaren, bij het voltrekken der huwelijken van behoeftige personen.

Gearresteerd bij besluit van den 9e Maart 1815

Gratis en zonder zegel,zondersalaris van ambtenaren.

Attest nodig van de burgemeester

 

Aanwezig een stuk : Wet rakende den opheve der belasting op de gouden en zilveren werken.

Gearresteerd bij besluit van den 10e Maart 1815.

 

Middelburg 14 April 1815

Publicatie over het weren van gevaren met betrekking te duchten bij het aanwezig zijn van Buskruid in de huizen van sommige particulieren.

Daarom opgave van alle voorraden en quantiteit in huizen, kelders, pakhuizen.

Er is sprake van een maximaal te behouden hoeveelheid. Het meerdere moet tegen behoorlijke prijs ingeleverd worden.

In verdachte gevallen zal huiszoeking worden gedaan door Beambten der Policie  en desnoods te gelijk met de Bediende der Justitie.

Eeen premie uitgeloofd aan “verklikkers “van 25 gulden

 

Middelburg den 25e Julij 1815

 

De Directe des Eilands Walcheren tot heden geen antwoord van UEd. Hebbende ontfangen op de door dezelve aan UEd, Geaddesseerde circulaire van den 12e Junij rakende de aanstelling van een Schutter voor de Schutskooij uwer Gemeente: heb ik de eer UEd mits deze aan UEd te herinneren en tevens UEd te verzoeken aan gemelde Directie zo spoedig mogelijk een daartoe geschikt persoon te willen voordragen.

Ik heb de eer te zijn

Handtekening

 

Vere den 26e Julij 1815

Aan den Heer Schout van Arnemuiden

 

Er wordt een opgave verzocht van de derrijvelden of gronden  welke in mijne Controle aanwezig mogten zijn waaruit derrij of turf gestoken word; zo is deze dienende om Uw Ed te solliciteren mij ten spoedigste te willen opgeven of er zodanige gronden on uwe Gemeente opteren alsmede de namen der Eijgenaren dier gronden en de ligging derzelve.

Handtekening

 

2 september 1815

 

Mijn Heer !

 

De kerkenraad heeft overeenkomstig uwe aanschrijvingen de arme  rekening anno 1814 doen afschrijven en zendt zeUE hier nevens; dit was eenihszins moeilijk , daar de jaarlijkse rekening tot den 1e Julij geschiedt- wij zullen daarin goede verandering maken aan het einde van dit jaar-

Hierbij een Staat van begroting van 1816-  men zoude zich bij het aanzien kunnen verwonderen over de kleine inkomsten, waarmede wij de zo groote uitgaave niet kunnen bestrijden, maar die bevreemding zal wegvalle- door te horen in eene meer jaren zijn wij ook 500 G ingeteert. Het vorige jaar is de uitgaave minder geweest door de verdeeling van 300 G onder de armenen dit is dit jaar weer zo-maar wij hebben geen grond om ons met zulke gaaven tegen 1816 te vleijen-.

Dat wij vertrouwen voor al niet minder als hondert gulden uit de stedelijke kas te zullen ontvangen, blijkt uit den waarschijnlijke berekening-

Wij noemen ons met achting

 

Uw Ed dienaren de kerkenraad

Op de zelve last.

P.Hondius.

 

Staat van Begrooting van door de Burgemeester opgegeven te doene Reparatie

Aan ‘tHooft van Arnemuyden. Samen f. 206

Arnemuyden den 3e Augustus 1815

Abraham van Eenennaam.

 

Deze begrooting opgemaakt volgens ordervan den ondergeteekende

Burgemeester van Arnemuiden. Met verklaring die reparatien hoogst noodzakelijk door hem zijn bevonden

C.Crucq

 

Gezien en Goedgekeurd door ons Gedeputeerde Staten van Zeeland

Middelburg  den 18e September 1815

De Gedeputeerde Staten voornoemd

 

J.H.Schorer

 

De griffier

Van Vooren.

 

Publicatie

 

Middelburg den 22e September 1815.

 

Zijne Majesteit brengt ter kennis dat op het stuk der jagt er sprake is van eenige bijzonder Jagtsoorten.

Ook zij die van een groote Jagtacte zijn voorzien mogen niet in september op Eenden of Watersnippen schieten

Het schijnt dat dit in juli wel is toegestaan.

 

Bekendmaking. 2 Exemplaren zijn aanwezig.

 

Er was vroeger een gewone zevenjarige Verloting der Ansjovis-Visscherij binnen deze provincie; sinds 1803 hebben die niet meer plaatsgehad.

Nu worden de loterijen op 15 november hervat; dan zullen onder de daartoe  Geregtigdens de zoogenoemde Weeren voor de Ansjovis-Visscherij worden verloot.

De Weeren zijn een soort natuurlijke fuiken op daartoe geschikte plaatsen aangebracht om vis daarmede te vangen.

Er waren natuurlijk meer liefhebbers dan weeren; daarom werd alles streng gereguleerd.

 

Arnemuiden den 30e October 1815.

Aan den Heer Burgemeester C: Crucq en verder regeerders der stad Arnemuiden

 

Edelachtbare Heeren!

 

De stem der Goddelijke Voorzienigheid wiens wegen onnaspeurlijk zijn, roept mij van hier naar mijne geboortestad, het naburig Vlissingen om die grootere gemeente in mijnen kring te werken.

Deze roepstem volgende acht ik mij verpligt UE Achtb: bij dezen hier van kennis te geven en te verklaren de post van chirurgijn ter stede Arnemuyden van nu af aan vacant.

Ik bedank UEactb: zoo voor deze post, als voor de bescherming als burger onder uw bestier genoten, als mede voor zoo verre ik eenige bijzondere blijk van vriendschap door UEachtb: hebbe ondervonden.

 

De God van ons dierbaar Vaderland zegene uwe personen en familien; hij zegene de stad en het volk; Hij were de algemeene armoede uit hun midden en doe dezelve verwandelen in voorspoed als in de dagen van ouds. En vervulle spoedig mijne plaats met een man door wien dit volk en hij wederkeerig door hetzelve gelukkig mag zijn.

Blijve met Eerbied

Coenradus de Jong.

 

 

Middelburg  den 27e November 1815

Bekendmaking

 

O.a. over de verplichting van Ingezetenen doormarcherende en cantonnerende Troepen te huisvesten, voeden en van de nodige transportmiddelen te voorzien.

De vergoeding is 7 stuivers per dag: i.v.m. de armoede dient de gemeente zo nodig een voorschot te geven.

Declaratie moet binnen 3 dagen ingediend worden: anders worden de ovegeschoten penningen in een fonds gestort ten dienste van de plaats van inkwartiering etc.

 

Waarschouwing tegen praktijken van zommige lieden die zich bezighouden met de afkoop van de Oorlogs-Belasting over 1815.

Als daar fraude mee gepleegd wordt, is degene die dit afgekocht heeft, toch aansprakelijk.

3 December 1815

J.H.Schorer.

 

Notificatie

 

Op 31 December 1815 zal de Jagt in de Provincie gesloten zijn

 

Middelburg 20 december 1815

Ga naar boven