Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1819

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

                          Toegangsnummer 1200

                          Inventarisnummer; 83

                          Ingekomen brieven en Missiven  1819

 

1e gedeelte:

 

Circulaire  Middelburg den 15 Januarij 1819

 

Wij hebben de Eer bij dezen aan UwEdAchtb: kennis te geven, dat, de prijzen der granen dezelfde zijnde gebleven, het broodpas op den 2e dezer maand gearresteerd geene verandering behoeft te ondergaan.

Burgemeesteren der stad Middelburg

D.J. Schorer

Ter ordonnantie van de stads secretaris

Bij onpasselijkeid van denzelven

De secretaris honorair

 Handtekening

 

WelEdele Heeren !

 

Door de ongesteldheid van den leeraar is het doen der Armen Rekening verschooven, nu wilden wij dezelve aanstaande zaterdag den 23 dezer ’s namiddas om vier uren doen, en wij vertrouwen dat dit Ued goedkeuring zal wegdragen en Ued  zorg zult dragen dat er een collegium Qualificatum tegen dat uur en op dien dag zal belegt worden, na verzekering van behoorlijken achting noemen wij ons.

UEd: Dw: Dienaren leden der kerkenraad :

Nom:Sijne ??

P.Hondius.

Arnemuiden den 16 Jan: 1819.

 

Middelburg den 8 Februarij 1819

 

Ter bevordering van den geregelden afloop der werkzaamheden in onze eerste zitting te volbrengen, zal het ons aangenaam zijn dat UwEd: den onderstaande Militiepligtigen uwer Gemeente welke op heden voor ons niet is verschenen , of welkers redenen van vrijstelling door het gemis der noodige bewijzen, niet zijn aangenomen, andermaal op den volgenden dag en uur voor onze vergadering gelieve op te roepen, en dat UwEd: gelijktijdig gelieve te zorgen, dat, bij zoo verre den aard zijner gereclameerde vrijstelling zulks mogt medebrengen, zij van behoorlijke attesten en certificaten volgens de wet worde voorzien.

Op den 11 Februarij 1819 des morgens 10 uur:

M. Meulmeester

 

De MilitieRaad van Zeeland

Handtekening

Ter ordonn: van dezelve:

Handtekening

 

Middelburg den 12 februarij 1810

 

Nr. der Ordonnantie :3406 Datum: 15 jan. 1819 Naam van de Belanghebbende G. Meerman

Bedrag der Ordonnantiën : f.2.30 Zegels en legesgelden : geen

 

Middelburg, den 19 Februarij 1819

 

De Griffier der Staten van Zeeland verzoekt den Heer Burgemeester der stede Arnemuiden om zich benevens den Heer Secretaris dier Stede op aanstaande maandag den 22e dezer tusschen half elf en elf uur aan het locaal der Provintiale Griffie te willen vervoegen ten einde  met hem te besogneren over de begroting van Arnemuiden over 1819.

De Griffier voornoemd

Snouck Hurgronje

 

Serooskerke 24 Februarij 1810

 

Aangenaam zoude het mij zijn bij aldien ik van UwEdel. Achtbare konde erlangen eene Ordonnantie van betaling op het toegestane  voor de Schutterij over 1818, waarom ik de vrijheid neme U te verzoeken.

De Kapitein der 5e Komp: 2e Bataljon rustende Schutterij

 

Middelburg den 26 Februarij 1819

 

Bericht: heden aan den Ontvanger der Directe belastingen te Veere afgezonden het Kohier der ongebouwde Eigendommen van Uw Gemeente over den dienst van dit jaar. Gelieve hieromtrent te handelen als gebruikelijk en mij den datum der publicatie op te geven.

De Controleur der Directe Belastingen

District Middelburg

C. I.Ritter.

 

Middelburg den 3.Maart 1819

 

Mededeling dat de Militieraad in de Provincie Zeeland hare tweede zitting tot onderzoek en uitspraak van alle geloothebbende Persoonen voor het 3e Kanton Veere, zal houden op Zaterdag den 3 April 1819 en hare derde Zitting tot onderzoek der aan te biedene Plaatsvervangers of  Nummerverwisseling op Zaterdag den 17 daaraanvolgende des morgens ten 9. uren in de Abtdij te Middelburg

 

De Militie Kommissaris

In de Provincie Zeeland

 

Keijl

 

Aan Hun Achtbare Heeren Burgemeester en Raden

Der Stad Arnemuiden

 

Nota ? 3e April 1819

 

Geeft met Eerbied te kenne Abraham Schout , Stroodekker en Slagter te Ritthem woonachtig

Dat hij suppliant vernomen hebbende Jacobs Leunisse de Rijke stroodekker en Slagter binnen deze stad Een Hofstede binnen deze Gemeente heeft gepagt, en mitsdien voornoemde beroep zoude Quiteren. En daar hij suppliant genegen zoude zijn, zig alhier weder te zetten en genoemde beroepen uit te oeffenen

Weshalven den suppliant zich wend tot UEd Achtbare Eerbiedig te verzoeken dat het UEd Achtbare mag behagen den suppliant te accorderen, de beroepen van stroodekker en Slagter binnen deze Stad uit te oeffenen, bereid zijnde het daar toe benodigd Patent zich aan te schaffen

’t Welk Doende etc

Abraham Schout.

 

Voor den Lande

 

Heden den zes en twintigsten Meij 1819, heb ik C. Crucq, Burgemeester der stede Arnemuiden gemeend ter aanvulling van mijn verbaal van den 21.dezer maand nader te declareren

Dat ik in den avond van den 21e zo evengenoemd circa half zes Uuren thuis gekomen zijnde, door mijn huisvrouw is verhaal gedaan van het voorgevallene in gemelde verbaal vermeld, waarop al zeer kort daar na  de vier militairen als garnisaires  dienstbaar bij mij zijn gekomen en ? vragende waar zij deze nagt mogten logeren waar op door mij hun is te kennen gegeven zij zeer slegt deden om ten mijnen huize gedurende mijn absentie aan mijn huisvrouw zo veel ongenoegen te geven, en het een schande was voor Militairen die hier in plaats van hun pligt te betragten de Woningen verlieten, en alzo aan het oogmerk niet beantwoorden, waarop zij mij zeijde(n) ik mijn agterpoort uitging wanneer zij aan mijn voordeur kwamen, en zulks geschiedde? Om dat ik zeker voor hun bevreesd en met hun verlegen was.

Mijn ongenoegen daar over zo toenemende , is door mij hun op eenen ernstigen toon te kennen gegeven, dat ik van hun gansch niet bevreesd was- en soms wel eenig honderd man fransche militairen had geintr ?? en dan wel had geweest dat ik zo veel onaangenaamheden niet waren aangedaan dan door hunlieden, en dat ik telkens wanneer zij als garnisaires hier kwamen veel verdriet van hun had.

Dat die Militairen als toen een briefje van mij Eischte om te kunnen vertrekken dat ik als toen nog weijgerde, maar hun zeijde dat ik dadelijk van hun gedrag rapport zoude gaan maken.

Dat ik werkelijk daar op na nog eenige woordenwisseling ben heengegaan, dan van gedagten veranderd zijnde, en daar na hoorde hoe die militairen zich in de gemeente uitlieten besloot ter voorkoming van verder gevolgen dezelve te laten vertrekken, zo als zulks dan ook heeft plaats gegrepen.

Van het vorenstaande dit verbaal opgemaakt zijnde, is het zelve door mij geteekend op dato ???

De Burgemeester voornoemd

 

Pro Justitia

 

Heden den zes en twintigsten Meij Achttien hondert en negentien.

Compareerde voor mij Jannis de Marée President van den Raad der Stede Arnemuiden als in dezen vervangende de Burgemeester dezer Stad.

Cornelis Maas Arbeider alhier woonachtig dewelke aan mij verklaard overEenkomstig de Waarheid te zijn.

Dat hij op vrijdag den twintigsten dezer maand  des middags ruim een Uur den Comparant is gekomen ten Huise van den Burgemeester dezer stede om hem te spreken, aldaar vond ik staande een Militair die door de huisvrouw van den Burgemeester een broodje werd gepresenteerd, dat hij al spoedig op den toog smeet met te zeggen op eene gansche onvergenoegende toon, dat hij geen gebedeld brood mogt hebben dog de kom thee water hem maar geven zoude welke hij zoude uitdrinken zoo als ook geschiede waar na den comparant als de Burgemeester niet thuis vindende is vertrokken.

Dat in den avond circa zes Uuren den Comparant aan het zoogenaamde Dijkje werkende drie Militairen bij hem kwamen die daar eenige redenen voerde; onder andere dat de Burgemeester na de generaal was maar dat  hij daar meer mogt komen, want hij Oorzaak was zij hier waren en hij dezelve bij arme Lieden . Z(e)ijde(n) dat de Burgemeester gezegd had hij liever een compagnie Franschen had waarmede hij minder moeite had gehad., maar zij dit wel geloofde; dewijl die zijn broeders waren want hij met een Vloekwoord een Patriot was, maar dat zij verlangden hij hun maar een briefje gaf om te vertrekken en zij zo goed de wetten kenden als hij. Dat die Militairen nog meerder redenen voerden die den comparant juist niet verstond door zijn werkzaamheden .dezelve circa daar drie kwartier hebben heen en weer gehandeld en nog andere inwoonders daar bij zijn tegenwoordig geweest die thans absent zijn.

Van al het vorenstaande heb ik dit verbaal opgemaakt dat door den Comparant na gedane voorlezing met mij is geteekend op dato als boven.

 

Pro Iustitia

 

Heden den zeven en twintigsten Meij Agtien hondert en Negentien

Compareerde voor mij Jannis de Marée President van den Raad ter Stede Arnemuijden als  in dezen den Burgemeester dezer stad vervangende.

Maria Meerman Huisvrouw van Cornelis Siereveld

Wonende in de Langstraat wijk A no 22

Leena Riemers Huisvrouw van Job Jobse de Ridder

Wonende in de Westdijkstraat Lett: A no 35

Geertie Grootjans huisvrouw van Joos Leendertse

Grootjans wonende in de Westdijkstraat Lettre no 4

En Neeltje Grootjans huisvrouw van Jacob Jacobse

Meulmeester wonende in de Nieuwstraat Lettre

B.no 49 alle binnen deze Stede, dewelke

Verkaarde Overeenkomstig te zijn.

Dat op vrijdag den twintigsten dezer maandag

Bij ieder hunner is gebragt door den Deurwaarder

T. Richard Een Militaire als garnisaire , welke

Zij hebben ontvangen dat dezelve na eenige

Vertoevens hun huis of wooning hebben verlaten

Den een den anderen hebben verzogt en van

Tijd tot tijd door Arnemuiden hebben gewandeld

Verklaarde de Eerste Comparante afzonderlijk

Dat de Militair bij haar in garnisaire geweest

Zijnde zig geschikt heeft gedragen bij haar heeft

geEten en aan haar niets onbehoorlijks heeft

geEischt. De tweede comparante verklaard mede

afzonderlijk dat de Garnisaire bij haar heeft

geEten en denzelven in de nademiddag om Een

uur is vertrokken en niet weder teruggekeerd.

De derde Comparante mede afzonderlijk

Declareerde dat de garnisaire aan haar voor

Dat zij is gaan leuren om een stuiver heeft

Gevraagd voor jenever,dan mogt hij geen

Eeten hebben welke zij heeft gegeven

 

Dat gedurende haar afwezen derzelver haar kinders nog om Jenever heeft gezonden en de Comparante thuis komende haar vroeg of zij geen vis had medegebragt dat zij met neen beantwoorde,dat zij die verkogt had; van haar Eischt om een half Pond Spek te gaan halen dat de Comparante verklaarde niet te kunnen doen.

En hij zig mogt vergenoegen met de gekookte aardappelen, dat hij Eerst om een vork vroeg en die hij bekomen hebbende niet heeft willen Eeten, maar op eene onbetaamlijke wijze  zijn Ongenoegen aan den dag te leggen;

Waarop hij is heen gegaan na de Burgemeester en van daar terug gekomen Brood Eischte dat hem nevens Boter is gegeven en daarvan gebruik gemaakt hebbende  is heen gegaan terug gekeerd Om thee te drinken en daarna weder is weg gegaan, terwijl de Comparante van haare kinders heeft verstaan hij geduurende haar afwezen in huis en tegen de kinders veele Ongenoegelijke bewegingen en Ongeschikte Uitdrukkingen over een en ander gemaakt en gedaan heeft.

De vierde Comparante afzonderlijk verklaarde  declareerd de garnisaire behalve hij van tijd tot tijd haare wooning heeft verlaten bij haar heeft geEeten zonder bij haar Eenig molestatiën te   doen.

 

Van al het vorenstaande heb ik dit verbaal opgemaakt dat door de Comparante na gedaane voorlezing met mij is geteekend op date boven.

 

 

Na het sluiten van dit verbaal verklaarde de tweede comparante Leena Riemers, afzonderlijk nog, dat op genoemde Vrijdag in den avond zonder het juiste uur te kunnen bepalen de garnisaire in Lettre A No 44 voor bij haar deur is gekomen en door haar hem is gevraagd waar zijn Cammeraad was, die bij haar was geplaatst om te komen Eeten door denzelven is gezegd, dat die na Veere was over Eenig Ongenoegen welke met de Burgemeester hadden gehad en onder meer andere Ongeschikte Uijtdrukkingen haar zeijde dat de Burgemeester een Donders beest was, die geen reden verstond en oorzaak was zij hier kwamen.

Dit  vorenstaande Comparante voorgelezen zijnde is door haar nevens mij geteekend

 

 

Vlissingen den 5 Junij 1819

 

Leijden den 13 Junij 1819

 

Ik heb de Eer UwEd:Achtbare hier nevens te zenden, Eeen Dood Extract van den overledene kannonier  der 1e Classe Adrianus Schroevers, welke in het Groot Rijks hospitaal alhier op den 12e dezer is overleden.

 

De Luit: koll: en plaatselijke kommandant der Stad

Waarnemende de functie van

Agent van het Departement van oorlog

Van Cotzhausen

 

MINISTERIE VAN DEN WATERSTAAT EN DER PUBLIEKE WERKEN

 

                PROVINCIE  ZEELAND

 

             A A N B E S T E D I N G

 

OP WOENSDAG DEN 23E JUNIJ DES JAARS 1819, DES MIDDAGS TEN 12 UREN

 

VOOR ARNEMUIDEN VAN BELANG:

 

HET VERBETEREN EN TOT ULTIMO DECEMBER 1819,ONDERHOUDEN VAN DEN WEG NO.10 TUSSCHEN MIDDELBURG EN HET VEER, AANHET SLOE.

 

Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod.

De bestekken zijn te raadplegen aan de lokalen van het Ministerie van den Waterstaat in den Haag en te Brussel en dat van het Gouvernement van Zeeland te Middelburg en in een groot aantal logementen in diverse belangrijke plaatsen

N.B. te Middelburg o.a. in het Logement van Oranje

Zijnde nadere onderrigting te bekomen bij den Hoofd-Ingenieur A.Schraver te Middelburg, te Goes bij den Ingenieur J.H. Ferrand en te Scherpenisse bij den Ingenieur J.Engelvaart,

De Minister voornoemd,

HERTOG VAN URSEL

JUNIJ 1819    Den Haag ter ALGEMEENE LANDS DRUKKERIJ

 

WelEdele Heeren !

 

De tijd om de jaarlijksche verandering in den kerkenraad te maken,is daar;

En daar men hier gewoon is, dat werk met afgevaardigden uit de Regerng te verrigten, stellen wij aan uw vergadering voor om Collegi(um) Qualificatum te beleggen  tegen zaturdag den derden Julij ’s avonds na ses uren in verwachting dat zulks Uw goedkeuring zal wegdragen, hebben wij de eer ons met achting te teekenen.

 

UwEd:DW:Dienaren & vrienden

Uit naam van den Kerkenraad

P.Hondius V:D:M:

Arnemuiden 26 Junij 1819.

 

 Aan het Gemeente Bestuur te Arnemuiden

 

Heeft de Ondergetekende dezer ingevolge Art.13 van Z.M. Besluit d.d. 18 April

1818,no 20 ter cognitie te brengen dat door hem in het afgelopenen 2e kwartaal dezes jaars, binnen uwe gemeente 5 vaccinatiën zijn verrigt, waar van gene gratis.

De Gevaccineerden waren kinderen

2.beneden de 5 jaren, en

3 boven de 5 en beneden de 10 jaar.

Ik heb d’eer met hoogachting te zijn.UEdAchtb: Dienaar

Js de Man  Jz

Heel & Vroedmeester

Middelburg

4 Julij 1819

 

Middelburg den 14:Julij 1819

 

Hier nevens zende ik UEd: een Exemplaar der nieuwe Wet op de Patenten over 1819 met verzoek om die met de meeste attentie te willen lezen, en den inhoud daarvan toe te passen waar zulks in Ulieder betrekkingen zal nodig geoordeeld worden.

De Controleur der directe Belastingen

District Middelburg

C:I: Ritter

 

M I N I  S T E R I E

VAN DEN

WATERSTAAT EN DER PUBLIEKE WERKEN

 

PROVINCIE ZEELAND

 

A A N B E S T E D I N G

 

Op woensdag 14 Julij 1819 etc

Het maken van tien duizend vierkante elle nieuwe klinkert straatweg, tot verbetering van het gedeelte des grooten wegs no, 10 gaande van Middelburg tot het Sloe.

Aanbesteding bij inschrijving en opbod.

Onderrigting te komen bij den Hoofd-Ingenieur A. Schraver, te Middelburg; te Goes bij den Ingenieur J.H. Ferrand, en te Scherpenisse bij den Ingenieur J. Engelvaart.

De Minister voornoemd,

HERTOG VAN URSEL.

ALGEMEENE  LANDS DRUKKERIJ ,Julij 1819

 

Middelburg den 23 Julij 1819

De Gouverneur van Zeeland zend hierbij de Ordonnantiën hier onder vermeld, met verzoek deze aan de belanghebbende te doen toekomen.

Het zal hem aangenaam zijn van de ontvangst derzelve te worden geïnformeerd.

Nr. 4381 Datum: 16 Junij 1819 Naam van de belanghebbende : G. Meerman

               Bedrag: f. 1,25.

 

WelEdele Heeren !

 

Wij hebben de eer UEd  nevensgaande lijst van   waarschijnlijke ontvangst en uitgaav van 1819 te zenden en verzoeken dat UEd: zorg wilt dragen om voor de armen volgens loffelijke gewoonte was hondert gulden aan de diakonen te brengen waar door UEd: zult verpligten etc etc

UwEd:DW: Dienaren

Uit naam van den Kerkenraad

P:Hondius pred:

Arnemuiden 25 Julij 1819

 

Nieuw-en St.Joosland 21 Aug: 1819

 

WelEdel Heer!

 

Ik heb de eer UwEd: te berigten dat nadat de door UwEd: aan mij gedane voorslag bij missive d.d.13 dezer ter kennis der leden van den Raad is gebragt, is besloten voor het volgend jaar daar in niet te treden, aangezien wij op de decisie omtrent het verkrijgen van een afzonderlijken veldwachter wachtende zijn, en de onkosten der gemeente daardoor alsdan te zwaar tot laste der Inwoonders komen zouden.

Ik heb de eer te zijn

WelEdel Heer

UwEd: DW Dienaar

De Schout van Nieuw-en St Joosland

P. Kakebeeke

 

Middelburg den 27 Aug: 1819

 

N.B. Er is een stuk van dit A4 afgescheurd !!!

 

Tot regeling van de Mobiliaire belastingen …… van het aanstaande jaar ….. is benodigd te weten de juiste bevolking van Uw Gemeente; zoo verzoek ik U zo spoedig mogelijk opgaaf te doen van het getal zielen welke thans uwe Gemeente in zich bevat.

 

De Controleur der Directe

Belastingen

District Middelburg

C.I.Ritter

 

4 Oct  Model no 10

 

REGISTER  DER UITGEGEVENE

GEZEGELDE   PATENTEN

                EN

AFSCHRIFTEN DERZELVEN

 

In de Gemeente ……..

Over den jare 18….

 

En verder

Een INSTRUCTIE betrekkelijk de uitgifte der patenten : 4 pagina ‘s

 

 

Middelburg 26 October 1819

 

Daar het de ondergeteekende tot nu toe nog niet is gebleken dat aan de  visschers van Arnemuiden eene zoo groote schade zoude worden toegebragt indien aan hun het visschen op eene bepaalde plaats bij het haventje van kamperland ten behoeve van een daar aan te kweeken oesterbank wierd belet verzoek ik daarover met de Burgemeester van Arnemuiden  en een à twee der meest belanghebbende visschers te spreeken waartoe ik ZijnEd verzoeke op maandag aanstaande den 1 November ’s morgens tusschen 10 en elf uuren te Veere te komen alwaar ik mij dan ook zalbevinden om met Burgemeesteren van Veere en de belanghebbende  die zaak voldoende  toe te ligten.

 

De Griffier der Staten

 

Hurgronje (handtekening)

 

Vere den 26 October 1819

 

Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen toekomen twee affiches met verzoek van dezelve te doen aanplakken daar waar zulks gewoon is te geschieden.

 

De Ontvanger der Registratie

Domeinen

 

P.Winkelman  (Handtekening)

 

Dezelfde missive op 31 October 1819

 

Middelburg den 15 December 1819

 

Hierbij zend ik U het Suppletoir Register van Geboorte aangevraagd bij uwe Missive den 10 dezer, met verzoek om de daarvoor verschuldigde onkosten ten bedrage van f.1.85 zodra mogelijk ter Provinciale Griffie te laten voldoen.

 

De Griffier der Staten  van  Zeeland

 

Snouck Hurgronje

 

 

2e gedeelte

 

Middelburg den 30 December 1818

Onderwerp: Koninklijke Nederlandsche Loterij

 

Betreft bepalingen van Zijner Majesteits besluit van den 5 November j.l. betrekkelijk de uitgifte het verkoopen en debiteren van Loten voor de Koninklijke Nederlandsche Loterij

Bijzonder wordt indachtig gemaakt dat “in uwe Gemeente, als welke geene bevolking van 1500 zielen heeft, geen Debitanten mogen worden aangesteld, en dat de Debitanten voor andere Gemeenten geadmitteerd, hun beroep niet binnen de uwe vermogen uit te oefenen.

De Gouverneur van Zeeland

 

Middelburg den 21 Januarij 1819

Onderwerp: Verandering der Inspectiemaanden

                    Voorde Verlofgangers van 1819

 

Middelburg den 21 Januarij 1819

Onderwerp: Kennisgeving van Sterfgevallen

                    Onder de Gepensioneerden van den Staat

Met Namen,, voornamen, welk soort pensioenen, het bedrag, de hoofd Afdeeling waaronder dit in het Grootboek is ingeschreven.

De Gouverneur van Zeeland

 

Middelburg den 24 Januarij 1819

Onderwerp: Beschrijving voor het Vee Fonds

 In het vervolg wordt dit volgens de circulaire van 27 Januarij 1818 anders

De Gouverneur van Zeeland

 

Middelburg den 28 Januarij 1819

Onderwerp: Bepaling van het Kontingent &c.

                    Der 1e Zitting van den Militie-Raad.

Het gewoon Kontingent is Een Man

Maandag 8 Februarij des Morgens ten negen uren te doen comparere:

De Vrijwilligers waarvan de triplo Staten mij op den 5 Februarij ingevolge  art.39 moeten zijn geworden.

De Ontdekte na het sluiten der Inschrijvings-Registers, welke diensvolgens op het Register Model H zijn gebragt

Alle de Lotelingen van de Ligting van 1817 en 1818 welke een dienstpligtig Nummer getrokken hebbende, slechts voor één jaar zijn vrijgesteld etc.

De Gouverneur van Zeeland

 

Extract uit het Verbaal van G.S. der Provincie Zeeland

Vrijdag den 22e Januarij 1819

 

Naar aanleiding van de Missive van den Burgemeester van Arnemuiden van den 14e December l.l :

Goedgevonden te autoriseren tot het doen aankoopen van twee nieuwe reepen voor het speel en slagwerk aan de klok der Gemeente en om de daartoe vereischt wordende kosten ter somma van f.59:85 cents uit de onvoorziene uitgaven van 1818 te mogen voldoen.

De Griffier der Staten

Snouck Hurgronje   Handtekening.

 

Sluis 30 Januarij 1819

 

Ik heb de eer UwEd: te berigten dat er is huwelijks verloving tusschen Cornelis Van de Klashorst oud 31 jaren, van beroep smitsknecht, wonende te Arnemuiden meerderjarige zoon van Willem van de Klashorst overleden, en van Petronella van  Rossenberg ? haarspinster, wonende te Amersfoort en van Rosa Catharina van Winsberghe oud 25 jaren wonende te Sluis ,meerderjarige dochter van Anthony Franciscus van Winsberghe overleden, en Maria Callant, mede alhier woonachtig, verzoekende dat UEd hiervan de noodige  publicatiën in Uwe Gemeente gelieve te doen, en nadat dezelve zullen zijn verrigt mij hiervan behoorlijk een bewijs te doen toekomen, met melding van de al of niet plaats gehad hebbende oppositiën tegen het aanstaande huwelijk.

De Burgemeester, Beambte tot de zaken van de Burgelijken Stand

G.W. Callenfels

 

Verklaring binnen de katern:

Wij Provisionnele Burgemeester der Stede Arnemuijden certificeren dat den persoon van Cornelis  Classchors  gedurende den tijd dat hij alhier aan het Canaal heeft gewerkt voor zooverre ons bekent is zich  stil & ordentlijk heeft gedragen.

 

Arnemuijden den 31 e Maart 1815

De Prov: Burgemeester voornoemd

C.Crucq.

 

Middelburg den 5e Februarij 1819

 

De Gouverneur van Zeeland doet de Burgemeester der stad Arnemuiden toekomen

Nevensgaande Rekweste van Francois Richard deurwaarder en veldwagter  in het kanton Veere, daarbij verzoekende betaling eener som van f.7.55 bij hem gemeriteerd voor gedane sommatiën tot invordering der kustbewaarders gelden ten jare 1817.

 

De  Gouverneur van Zeeland

Middelburg den 9 Februarij 1819                   

Onderwerp: Repartitie Directe

                    Belastingen 1819

 

De aanslag van uwe Gemeente in de Directe belastingen voor 1819

 

In de Grondlasten: ongebouwde Eigendommen   op    f. 982==

                               Gebouwde Eigendommen      op    f. 593

 

In de Personele en Mobilaire Belasting                         f. 558==

In het regt op de Deuren en vensters                             f.  334==  etct etc.

Opmerking: de zelfde verhogingen als in 1818

Zullen in 1819 worden toegepast.

 

De Gouverneur van Zeeland

 

Middelburg den 12 Februarij 1819

Onderwerp: Terugzending der Inschrijvingsregisters

                    En Alphabetische Lijsten, en bepaling der Loting

 

Loting voor de ligting van 1819 is bepaald in de Hoofdplaats van het Derde Militie-Kanton, waartoe uwe Gemeente behoort, op Woensdag den 3. Maart aanstaande, des Morgens ten 10 uren.

 

Extract uit het Verbaal van G.S der Provincie Zeeland

Vrijdag den 29 Januarij 1819

Goedgevonden:

De traktementen der Secretarissen ten platten Lande dezer Provincie over 1818 met ongeveer 1/3 te vermeerderen:

Arnemuiden: Traktementen over 1818 f. 100 + surplus van één derde: f.33

 

Middelburg den 20 Februarij 1819

 

Notificatie van heden betrekkelijk de sluiting der Jagt op Ganzen Eenden en Watersnippen

In deze Provincie met den 1e April aanstaande zal  gesloten zijn

De Gouverneur

Van Doorn

 

Middelburg den 23 Februarij 1819

 

Hierbij doe ik U toekomen een genoegzaam aantal exemplaren mijner Publicatie van den 20 dezer betrekkelijk het verbod tegen het Korren en Rapen van Oesters op de Banken van Yerseke

De Gouverneur van Zeeland Namens denzelve

De Referendaris van de 2eClasse

Eerste Commis

Hinlopen ? Handtekening

 

Middelburg den 27 Februarij 1819

Hierbij gaat mijn Instructie van den 15e dezer betrekkelijk de executie der gearresteerde Geneeskundige verordeningen voor zoo veel de Plaatselijke Besturen betreft

 

Hierbij gaat een UITTREKSEL

Uit de gearresteerde geneeskundige verordeningen, behelzende

Die artikelen, welke in het bijzonder door de plaatselijke Besturen moeten worden in acht genomen, en welker handhaving gedeeltelijk hun is aanbevolen

 

Wet van den 12 Maart 1818 tot  regeling van het geen betrekkelijk is tot de uitoefening van de verschillende takken der geneeskunde

In het Origineel in de Archieven te raadplegen.

 

Hiertussen komen de kopieen

 

Middelburg den 1 Maart 1819

Onderwerp: Opgave der Geboorte, Sterfte etc 1814

 

Het gaat ten spoedigste immers voor den 14e dezer,om gelijke opgave van het getal der geborenen, Gestorvenen. Der aangegane Huwelijken en plaats gehad hebbende Echtscheidingen binnen uwe gemeente over den jare 1814.

Zoals ik over de jaren 1815, 1816 en 1817 heb ontvangen

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 6 Maart 1819

Onderwerp: Verminderd Kontingent

                    Nat:Mil:

Ik informeer U dat de Militieraad in deszelfs eerste zitting de persoon  van Egbert Jesse Hondius  no 1 van 1817 die voor één jaar was vrijgesteld voor den dienst heeft gedesigneerd en dat hierdoor het Kontingent uwer gemeente geheel is afgeleverd.

De Gouverneur van Zeeland.

Van Doorn

 

Middelburg den 11e Maart 1819

 

Notificatie betrekkelijk de sluiting der visscherij in deze Provincie

De Gouverneur van Zeeland,

Namens denzelven

De Referendaris van de 2e Classe

1e Commis

Handtekening

 

Brengt bij deze ter kennis van de Belanghebbenden dat de Visscherij( die der Paling uitgezonderd) binnen de geheele uitgestrektheid der Provincie en in alle Waters zonder uitzondering, zal gesloten zijn van den 1 April tot den 31 Mei dezes jaars, na welk tijdstip de Visscherij weder op de gewone wijze zal mogen worden uitgeoefend, terwijl de Visschers van beroep, de door hen, vóór den verboden tijd, gevangen Visch, tot den 10 April aanstaande vermogen te verkoopen.

Overtreding zal gestraft worden.

V AN   D O O R N

Middelburg den 11 Maart 1819

Onderwerp: Akten en Leges voor de expeditiën

                    Van den Burgelijken Stand.

 

 

Middelburg den 22 Maart 1819

 

Bij mijne Missive van den 3e April 1818 had ik de Eer Ued te verzoeken de Plaatselijke Rekening over dat jaar zoo veel vroeger aan G.S. in te zenden, als zonder ongerief voor de Plaatselijke Comptabiliteit zoude mogelijk bevonden worden.

Met dat verlangen strooken de bepalingen van art:6 van de Instructie voor de Plaatselijke ontvangers volgens dewelke die Ambtenaar gehouden is zijne rekening voor den 1e April aan den Gemeente raad aan te bieden.

Ik neem derhalven de vrijheid UEd bij dezen uit te nodigen tot het nemen van zodanige maatregelen als de bedoeling van gemeld artikel kunnen verrekenen? Met dat gevolg dat dezelve rekening na door den Gemeente raad voorlopig te zijn opgenomen en gesloten voor 1e Meij aanstaande aan G.S. worde ingezonden.

Indien er soms nog uitgaven mogten te doen zijn tot welke de autorisatie van G.S. gevorderd werd zal men onverwijld aan de G.S. deswegens de nodige voorstellen moeten doen.

De Griffier der Staten van Zeeland

Snouck Hurgronje

 

Middelburg den 29 e Maart  1839

Onderwerp: Belooning zetters 1818

 

De Minister van Finantiën heeft voor het jaar 1818 de beloning voor de Zetters bepaald op de som van f.11, waarvan de vereischte ordonnantie ten spoedigste opgemaakt en aan den ontvanger der directe belastingen uwer stad ter uitbetaling gezonden zal worden.

Gelieve hiervan aan de zetters kennis te geven.

 

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 29 Maart 1819

Onderwerp: Kiezers en Stemgeregtigden voor de Staten.

 

Werkzaamheden ter aanvulling van de Leden der Provinciale Staten, die wegens den Landelijken Stand in dit jaar zullen aftreden

Verrigtingen:

De Staten der bevoegden tot Kiezers en Stemgerechtigden zullen voor 7 april door de ontvangers der Directe belastingen ter hand gesteld.

Daarna alphabetische lijst gemaakt waarbij gelet wordt op de redenen van uitsluiting.

De lijsten worden  van 10 tot den 17e April ter visie gelegd; de Notificatie aan de belanghebbende van deze ter visie ligging kan dadelijk op den 7 April geschieden.

19 april worden de lijsten gearresteerd.

Op 20 april wordt de lijst der Kiezers met de opgave der Stemgeregtigden aan mij of aan de Commissaris opgezonden .

De vereiste Stembiljetten worden geleverd.

Op 8 mei rondbrengen van de Stembiljetten met een exemplaars der kiezerslijst aan de huizen der Stemgeregtigden.

11 mei ophaling

Op 13 Mei de Bus openen

Dezelfde dag het Proces-Verbaal der benoemde Kiezers in te zenden.etc etc

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn.

 

Middelburg den 1e April 1819

 

In de maand November van het afgelopenen jaar heb ik uw in een algemeene zamenkomst der hoofden van de Plaatselijke besturen bekend gemaakt met de oprigting eener Commissie van Weldadigheid onder het Voorzitterschap van Z.D. H Prins Frederik der Nederlanden, en uit de rondzending van het Reglement en het daar nevens gevoegd algemeen verslag werd een deszelfs doel en de goede gevolgen welke men daarvan reeds had gezien kenbaar, terwijl ik door toezending van intekeningslijsten uitnodige, om aan die inrigting niet alleen deel te nemen, maar ook  de  Ingezetenen uwer gemeente daar toe aan te spooren, zijnde de Contributie aan het Lidmaatschap verbonden niet meer dan twee en vijftig Stuivers  jaarlijks..

Tot nog toe deswegens van uw geen antwoord ontvangen hebbende, verzoek ik uw mij het zelve onverwijld te willen doen geworden daar de opgave der Inteekenaren aan de Commissie niet langer kan worden uitgesteld.

De Griffier der Staten

Snouck Hurgronje

 

Middelburg den 2 April 1819

Opgave der Bosschen

 

Zijne Majesteit verlangt ten spoedigsten eene opgave van alle de Bosschen welke thans in het Rijk bestaan en verzoekt aan alle Particulieren, gemeenten, Gestichten of Corporatiën opgave van de uitgestrektheid van de bosschen die tot hun domein behoren.

Men dient gebruik te maken van nevensgaand Model ( niet aanwezig)

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 3 April 1819

Onderwerp:Vervulling der Schoolonderwijzersplaatsen

 

Strenge bepalingen bij eene openvallende Schoolonderwijzersplaats onder overleg en afspraak met den Districts-Schoolopziener, zodra mogelijk en ten langsten binnen de eerste vier weken na het invallen der vacature, ter plaatsing in de nieuwe bijdragen worde opgezonden waar het behoort; als mede dat het Proces-verbaal van het vergelijkend examen , hetwelk staande de bijeenkomst tot hetzelve behoort te worden opgemaakt, en geteekend door alle de daartoe geregtigden, binnen den tijd van 14 dagen na dit afgeloopen examen, door den Districts-Schoolopziener, aan mij worde ingezonden.

Etc.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den14 April 1819

Onderwerp: Declaratie van Pr.? Richard

 

Naar aanleiding van het door UEd: gegeven advies op het rekwest van Pr.Richard, heb ik de eer UEd: te autoriseren om uit het nog disponibele restant der kustbewaardersgelden à f.21 de pretensie van gemelden Richard te voldoen, terwijl ik UEd: verzoek om de resterende som van f.13:65 in de eerste te doenen rekening uwer gemeente in buitengewone ontvang te brengen, aangezien het waarschijnlijk is, dat ten laste van dit fonds geene verder reclames zullen komen.

De Gouverneur van Zeeland.

Van Doorn.

 

Middelburg den 15e April 1819

Daar het tijdstip tot het verleenen van permissiën tot het weiden van beesten langs de Kleijwegen wederom invalt, hebben wij de eer UEd: te verzoeken ons zo mogelijk  voor heden over agt dagen te willen informeren, welke de Personen zijn die in uwe gemeente de meeste aanspraak hebben op eene zodanige vergunning, ten einde dezelve als dan  op maandag den26e April aan de belanghebbende uit te reiken.

Dan daar het belang der Kleijwegen zoo als UEd: met ons zult instemmen gebiedend vorderd, dat het getal der Grazende Koebeesten worde verminderd, verzoeken wij UEd: dat getal zoo gering als eenigzints doenlijk is, aan ons te willen opgeven.

De Centrale Directie des Eilands Walcheren

Handtekening

 

Middelburg den 19 April 1819

Onderwerp: Verlofgangers der

                    Nationale Militie

 

Bepaling bij besluit van Z.M.van 18 maart l.l.: Verlofgangers der Nat: Militie bij verlof of expiratie van verlof wordt toegekend betaling van halve vracht; dat geldt ook als zij de drie maandelijkse Inspectiën bijwonen heen en weer van Hoofdplaats van het Kanton naar woonplaats.

Moeten verlofpas kunnen tonen of een marsorder of bewijs van het bestuur

De schippers dienen hiervan in kennis te worden gesteld.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 25 April 1819

Onderwerp:2e aflevering van het Contingent.

 

De tweede verzameling en afgifte van het Contingent der Nat: Militie dezer Provincie door mij ingevolge art: 145 der wet van Januarij 1817 bepaald zijnde op den 1e meij aanstaande ’s morgens ten negen uren, heb ik de eer UEd: hier nevens te doen geworden de nominative Staten der vrijgestelde Lotelingen uwer gemeente, welke ik UEd: uitnodige ingevolge art:150 der wet door opentlijke aflezing op de twee eerstkomende zondagen en door aanplakking ter kennisse uwer Ingezetenen te brengen, mitsgaders de hier bijgevoegde orders aan de daarbij geconcerneerde personsn te doen ter hand stellen, nadat daar in het uur en de plaats der verzameling in UEd: Gemeente zal zijn ingevuld, het welk zodanig zal moeten zijn, dat dezelve op den bovenbepaalden dag en uur door het van UEd: twege te committeren lid van het Plaatselijk bestuur aan mij kunnen worden overgegeven onder overlegging der triplo Staten   ?? en het Extract uit dezelve voor ieder man omtrent het opmaken van welke staten en Extracten ik UEd: uitnodige alle naauwkeurigheid in acht te nemen, en vooral  ook de maat der manschappen te doen invullen.

Voor de Gouverneur van Zeeland afwezig

F.Ermerins

Lid der Gedep.Staten

 

Middelburg den 26 April 1819

Onderwerp: transportkosten

                   Van gevangenen

 

Zijn Majesteit bij Besluit van den 24e Maart 1819  L.M. bepaald hebbende dat de kosten van transport van gevangenen om het even of deze transporten uit Burgelijke of militaire Gedetineerde hebben bestaan; wanneer dezelve door militaire detachementen zijn begeleid geworden zullen worden geregeld op den wet van het besluit van 3 Augustus 1814 no 33, heb ik de eer UEd: daar van tot UEd: informatie kennis te geven.

Voor de Gouverneur van Zeeland afwezig

F. Ermerins

Lid der Ged. Staten

 

Middelburg den 30 April 1819

Onderwerp:toezending Lijsten van Kiezers en biljetten

                  Der Stemgeregtigden tot aanvulling der

                  Aftredende Leden uit de Vergadering der

                  Provinciale Staten, wegens den Landelijken Stand

 Voor den Gouverneur van Zeeland, afwezig

F. Ermerins

Lid der Gedeputeerde Staten

 

Middelburg den 21 April 1819

Onderwerp: Inspectie der verlofgangers

 

De Inspectiën der Verlofgangers zullen plaats vinden niet in Juli en September maar in de maand Augustus en wel op de 19e in de Hoofdplaats van het 3e Kanton des morgens ten 10 uuren.

Kennisgeving aan de Verlofgangers nodig en aanlevering van de Duplicaat-Registers model II voor 1 augustus

 

Voor den Gouverneur van Zeeland, afwezig

F. Ermerins.

Lid der Gedeputeerde Staten

 

Middelburg den 7 Mei 1819

Onderwerp: 2e aflevering van het Kontingent en

                   Verlofgangers van het Reserve-Bataillon

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 7e Meij 1819

Onderwerp:onbetamelijke bejegening door den

                  Deurwaarder F. Richard te Arnemuiden

                 Ondervonden.

 

De Heer Directeur der Directe belastingen in deze Provintie geeft mij bij missive van den 30 april l.l.kennis van de alleszints strafwaardige bejegening door den Deurwaarder der Directe belastingen in het Kanton Veere Francois Richard op den 23 dier maand binnen uwe stad ondervonden van de vrouw van D.J. van Belsen, de vrouw van Bl.Bl. de Noijer, de vrouw van Lieven Verstrate genaamd Mijntje Jobse & de vrouw van Jacobus Meerman genaamd Maatje Jansse bij het rondbrengen van sommatiën tot betaling van aan den Lande verschuldigde belastingen als welke zich niet ontzien hebben dezen beambte in de uitoeffening zijner openbare functiën met scheldwoorden te overladen: zoo als UEd: dit door het verslag van gemelden Deurwaarder reeds bekend is.

Ik twijffel niet of UEd: zal bereids deze lieden het onbetamelijke hunner handelwijze mitsgaders de straffen waaraan zij zich wegens miskenning van het openbaar gezag hebben schuldig gemaakt en welke hen te wachten staan bij aldien de deurwaarder: overeenkomstig zijne verplichting zijn Proces verbaal bij den Heer Officier van Justitie mogt indienen ernstig hebben voor oogen gesteld en ik verzoek UEd: diensvolgens alleenlijk gemelden Deurwaarder die belast is de vervolgingen tegen de nalatige contribuabelen onverwijld door te zetten, bij de verdere uitoeffening zijner functie de noodige adsistentie te verleenen en voor de handhaving van het openbare gezag binnen uwe Gemeente naar vereisch te waken

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 5 Meij 1819

De Gouverneur van Zeeland doet aan den Burgemeester van Arnemuiden toekomen het nevensgaande rekwest van C. van Poelje gemagtigde van W. Reijnvaan, om voldoening agterstallig Kustbewaardersgeld met verzoek, om, met terugzending, daarop te dienen van berigt

Voor de Gouverneur voornoemd afwezig

F.Ermerins

Lid der Ged.Staten

 

Middelburg den 19 Mei 1819

Onderwerp: Provisionele voorziening

                   Ter verzekering van het Patent over 1819

                    Een aantal  algemene bepalingen Etc.etc,

                    Van daaruit :

 

N O T I F I C A T I E

 

De Gouverneur van Zeeland herinnert bij deze de Patentschuldigen dat het aan geen hunner vrijstaat hun beroep uit te oeffenen zonder te zijn voorzien van een bewijs, waaruit blijkt dat zij zich naar de voorschriften der Ordonnantie hebben doen inschrijven in het Register der Patentpligtigen over den jare 1819, en zij diensvolgens verpligt zijn zich tot bekoming van zoodanig bewijs te gedragen naar de voorschriften vermeld in de bedoelde Ordonnantie; zullende nogtans, ten einde de dien overeenkomstig te doene aangifte zoo veel mogelijk voor de belanghebbenden te faciliteren, de noodige Declaratoiren in blanco tot het doen derzelve aan zoodanige Ingezetenen, welke ten voorleden jare  volgens de voorschriften op de Kohieren van elke gemeente zijn gepatenteerd geweest, vanwege den Ontvanger worden bezorgd , welke Declaratoiren dadelijk naar vereisch door hen zullen ingevuld en geteekend en binnen de 4 dagen na de bezorging afgehaald worden.

 

Middelburg, den 19 Mei 1819

 

V A N    D O O R N

 

Middelbug den 25e Meij 1819

Onderwerp: Invulling der Staten D.D.

 

Het nevensgaande Extract uit den Staat D.D. van de op den 1e Meij j.l. van wegens UEd: aan mij overgegeven manschappen niet behoorlijk zijnde ingevuld, hoezeer ik daar op bij mijne Missive van den 27e April j.l. speciaal had aangedrongen, heb ik de eer UEd: uit te nodigen dit stuk onverwijld te redresseeren en mij het zelve ten spoedigsten immers vóór  einde dezer maand te doen terug geworden, zullende UEd: inde Inschrijvings Registers & alphabetische Lijsten  onder UEd: berustende omtrent de Lotelingen alle de nodige renseignementen  vinden, terwijl die gene welke hebben geremplaceerd  UEd: alle nodige informatiën omtrent hunne plaatsvervangers zullen kunnen geven.

Overigens nodige ik UEd: ten ernstigsten  uit om zorg te dragen dat zodanige onnaauwkeurigheid niet weder plaats grijpe, daar ik gene rede kan vinden, waarom  niet alle renseignementen in de Staten zouden kunnen worden gebragt, daar ieder man zich op den tijd voorde verzameling in de Gemeente bepaald aan UEd: moet aanbieden, en zij die geremplaceerd hebben in persoon met hunne plaatsvervangers moeten tegenwoordig zijn, zoodat men van dezelve alle vereischte opgaven kan bekomen.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn.

 

Middelburg den 25 Meij 1819

Onderwerp: Nadere voordragt opzichtelijk

                   Vordering C. van Poelje

                   Agterstallig Kustbewaardersgeld

                   Van Rijnvaan.

 

De door UEd: tegen de vordering van C. van Poelje tot uitbetaling van de aan zijnen schoonbroeder Willem Rijnvaan verschuldigde achterstallige Kustbewaardersgelden gemaakte bedenkingen zijn mij voorgekomen weinig de deugdelijkheid der pretensie te kunnen betwisten. Het blijkt toch niet, waarom iemand beneden de jaren der Conscriptie zich tot den kustbewaarders dienst hebbende verbonden, van bedrog kan beschuldigd worden: terwijl de gedane toezegging, om het Bestuur niet meer lastig te willen vallen, maar mondeling schijnt te hebben plaats gehad, dewelke buitendien door de vernieuwde aanvraag om voldoening niet wordt erkend. Overigens is de Verbintenis tusschen het bestuur en den voornoemden Rijnvaan aangegaan voor zoo veel mij toeschijnt in den vereischte vorm, en levert van dien kant ook geene bedenkingen op.

Ik vind mij verpligt deze aanmerkingen aan UEd: bekend te maken, ten einde uwe voordragt ter betaling  dier gereclameerde pretensie of uwe nader meer gemotiveerde wederlegging ten deze te ontvangen.

Het zal mij aangenaam zijn uwe rescriptie spoedig te erlangen

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Veere den 26e Meij 1819

 

Mijne Stedelijke Rekening van de Stad Arnemuijden over 1818 welke reeds had moeten gesloten zijn heb ik tot heden nog niet kunnen doen, uijt hoofde in omstandigheden  plaats hebben die nog niet zijn uijt den wegt geruijmt , alle uijtgaven bij het Budget bepaald zijn voldaan, en alle ontvangsten zijn geïnt uijtgenomen den hoofdelijken Omslag waarover reeds lang tegens de nalatige Contribuabelen procedures zijn begonnen, dog nog niet getermineerd  dan daar ik mij  vleije zulks binnen kort zal afloopen ten eijnde voorn: Rekening na behooren te kunnen sluijten zo verzoeke mij een uijtstel van vier weken te willen verleenen tot het doen van voornoemde rekening.

 

Den Stedelijke Ontvanger van Arnemuijden

Boddaert.

 

 

Middelburg den 11e Junij 1819

 

Ik zend U hierbij een Exemplaar van de door Z.E den Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk gearresteerde uitschrijvingsbrief voor den algemeenen Dank& Bededag volgens Z.M. besluit van den 2e dezer op den 16e Junij eerstkomende bepaald, zoo tot uwe informatie, als om daarvan aan de zich in uwe gemeente bevindende Protestantsche Christelijke Gemeente de nodige uitreiking te doen, en van uwe zijde te zorgen dat die dag behoorlijk worde gevierd, en met gepasten eerbied doorgebragt.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 16e Junij 1819

Onderwerp: Uitstel tot opmaking

                    Rekening 1818

 

Ik vergun UEd: bij deze het verzochte uitstel van 4 weken hetwelk tot het doen der rekening uwer stad over 1818 volgens uwe missive van den 28e Meij l.l. door den Ontvanger is aangevraagd, doch vertrouw dan ook dat deze zich den verleenden tijd ten nutte zal maken, om de vervolgingen tegen de debiteuren der stad met ijver door te zetten, en de inning van het alsnog over 1818 verschuldigd te bewerkstelligen.

UEd: gelieve derhalven gem: Ontvanger daarvan kennis te geven en tevens te zorgen dat het vergunde  uitstel niet worde overschreden.

 

De Gouverneur van Zeeland\

Van  Doorn

 

Middelburg den 28 Junij 1819

De bij UEd: missive van 24 dezer aan mij toegezondene klagte nopens het wonden  van K. van Belsen verzoeke UEd mij bij een behoorlijk relaas te willen opgeven met bijvoeging der declaratie van den chirurgijn die dezelve verbonden heeft ten einde als dan deze zaak te kunnen vervolgen.

De Officier bij de Regtbank

Van 1e aanleg te Middelburg.

R.I. Boddaert

 

De Gouverneur van Zeeland besluit op voordragt van onzen Minister van Financiën

Betalingen te stellen nopens de invordering van het Patentregt  over het eerste half jaar van 1819

 

Middelburg den 5 Julij 1819

 

Hierbij gaan twee exemplaren mijner notificatie van heden betrekkelijk de opening der jagt in deze Provincie.

De groote Jagt is bepaald te beginnen op den 15 September en die op Ganzen, Eenden en Watersnippen op den 15 Julij, met dien verstande: alleen wat de publieke jagt aanbelangt op het Water, langs de Stranden en Oevers van Waterplassen en op lage Moerassige Landen alleen geopend wordt en bepaaldelijk gesloten blijft in en langs Bosschen , alsmede op Bouw-en Weilanden tot het gewone Jagtveld behoorende.

 

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

.

Middelburg den 6e Julij 1819

Onderwerp: Leverantie van brandstoffen en kaarsen

                    Voor de Militaire wagten.

 

De leverancier is L.Gastelaar te Bergen op Zoom en zulks op dezelfde voorwaarden als die welke voor de leverancie van 1818/1819 zijn bepaald geweest.

De Gouverneur van Zeeland.

Van Doorn

 

Middelburg den 16e Julij 1819

Onderwerp: garnisaires te Arnemuiden.

 

De klagte door UED; bij missive van den 25 Meij l.l. ingediend over het gedrag van eenige Militairen welke als Garnisaires binnen uwe gemeente gelegd waren, dadelijk aan den heer Generaal Majoor Provintiaal Commandant van Zeeland hebbende medegedeeld, heeft zulks ten gevolge gehad : dat dezelve naar de Wet zijn gestraft geworden en dat  de ontvanger is uitgenodigd hun het loon van guarnisaires niet uit te keeren.

Ik heb de eer UEd: daarvan bij deze kennis te geven en verzoek  UEd: bij het leggen van Guarnisaires in uwe gemeente voortaan alles aan te wenden wat verEijscht wordt om hen naar behooren te doen ontvangen en de goede orde te handhaven.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

 

Middelburg den 28 Julij 1819

 

Nieuw en St.Joosland wenscht voor het belang dier gemeente met den jare 1820 eenen afzonderlijken veldwachter. Nu onstaat de vraag of U  genoegen wilt nemen met het afdragen van meerderkosten welke de afscheiding der gen: gemeente met zich meebrengt voor Arnemuiden en Kleverskerke

Etc. etc.

 

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 23 Augustus 1819

John Maitland c.s. een proef willende nemen om Engelsche oesters op de Zeeuwsche stroomen te doen voortzetten, hebben zich tot Heeren G.S. gewend met verzoek om ter voorkoming van het roven derzelve, het visschen willen verbieden van het baken van het Camperlandsche Haventje af tot het zuideinde van de plaat de Ruiter.

Hoezeer het accorderen van dit verzoek niet buiten alle bedenking is, schijnt hetzelve echter van dien belangrijken aard te zijn, dat bij het wel gelukken dezer onderneming, ook andere Ingezetenen dezer Provincie  vooral die geenen welke uit de vischvangst bestaan in het vervolg daarmede hun brood kunnen verdienen en ik verzoek UEd diensvolgens om mij te willen informeren in hoe verre een zoodanig verbod aan het belang uwer ingezetenen hinderlijk zoude kunnen zijn.

De Griffier der Staten

Snouck Hurgronje

 

 

Middelburg den 25 Augustus 1819

Onderwerp: nader onderrigt van vaccine

                   Kinder Schoolonderwijzer

                   Hogerheijde

 

Het betreft de goedkeuring tot inwilliging eenre Schadeloosstelling van f.12 aan den Schoolonderwijzer Hogerheijde  voor het sluiten zijnder school gevraagd wordt, schijnt het te blijken dat hij zelve in gebreke is gebleven zijne kinderen te doen vaccineeren

Indien dit verzuim met opzet geschied zij, valt het ligtelijk te begrijpen, dat hij weinig aanspraak op de voorgestelde schadeloosstelling heeft, daar het van hem zonder onbillijkheid kan gevergd worden,dat hij de gemeente in het aanneemen van eene zoo gezegende Kunst bewerking als de vaccine voorga.

Het zal mij aangenaam zijn, deswege eenige Voorlichting van UWE te ontvangen

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 25 Augustus 1819

Onderwerp: om renseignementen over te

                   Verkoopene huizen voor Belasting

                   1818

 

De Directeur der Directe Belastingrn verzoekt  mijne autorisatie om de gebouwen in bijgaanden straat vermeld bij executie te verkoopen tot recouvre der Directe Belastingen van 1818 welke daarop zijn onbetaald gebleven, heb ik alvorens deze autorisatie te verleenen de eer U te verzoeken mij ten spoedigsten  met de waarde van elk dier Panden bekend te maken, en op te geven of dezelve met hijpotheken zijn bezwaard, zoo ja de dagteekeningen der hijpothecaire Inschrijvingen en de grootte der Sommen waarvoor die inschrijvingen genomen zijn als ook of de Eijgenaren geene genoegzame roerende goederen hebben, om daarop de verschuldigde belastingen te verhalen, en in hoe ver UEd: den verkoop bij executie dezer Panden oordeelt in het belang van den Lande te zijn.

Inmiddels zal het mij aangenaam wezen, wanneer UEd: de belastingschuldigen door persuasive middelen tot eene dadelijke voldoening van het te betalene konde doen moveren ten einde de verkoop alzoo noodeloos worde.

Wilt U vóór den 15 September eerstkomende uwe rescriptei hierop met de bovengevraagde Inlichtingen, in eenen Staat daarnevens te voegen, in te wachten.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

N O T I F I C A T I E

 

D E     G O U V E R N E U R    V A N   Z E E L A N D

 

Gelet op de Resolutie van den Minister van Financiën de dato 22 Julij l.l.

 Betrekkelik de executie der Wet van 21 Mei 1819 houdende eene nieuwe Ordonnantie ophet regt van Patent

Brengt ter kennis van iedere belanghebbende

Verklaringen tot verkrijging van Patent zullen worden uitgegeven tot den 1e September aanstaande

Deze verklaringen, behoorlijk ingevuld zullen moeten  ingezameld in de steden Middelburg, Zierikzee, Vlissingen en Goes voor 15 September a.s. en wat de overige Steden en Gemeenten betreft voor 9 september

Op c.q. 29 of 17 september zullen de registers der Patentpligtigen gesloten worden en geen verklaringen meer aangenomen.

De Zetters zullen hun werkzaamheden volbragt behooren te hebben op c.q. 10 October of 26 September.

Etc.etc,

 

Middelburg den 28 Augustus 18119

Van Doorn

 

In verband met bovenstaande en de voorbereidende werkzaamheden van de Directe Belastingen voor 1820 nodig ik UEd: uit eene voordragt van vijf Personen te doen, waarvan twee, zo mogelijk, buiten doch in de nabuurschap van de Gemeente, dienen woonachtig te zijn; deze zullen als Zetters  na benoeming,worden inezet.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn.

 

Middelburg den 1 September 1819.

Onderwerp:Om te zorgen dat de beroking

                  In de huishoudens waar de

                  Kinderziekte is gehouden

.                 is geschied

Het is niet voldoende dat het hoofd der Gemeente zich slechts bepale tot het geven van voorschriften die ingeval van Epidemische ziekten derzelver besmetting kunnen voorkomen of verminderen, maar de verpligting rust ook op hetzelve om toe te zien ,dat die voorschiften naauwkeurig worden ten uitvoer gebragt.

Dat laatste schijnt het geval niet te zijn geweest ten aanzien der berokingen door UWE volgens uwe missive van den 24 Junij j.l. de huishoudens  Schets C.S. en naderhand aan anderen tot welken zich de kinderziekte had uitgebreid, aanbevolen. Het is bij die aanbeveeling gebleven, want volgens de opgave der Provinciale Commissie van Geneeskunde zijn de zuiveringsmiddelen nergens aangewend.

Ik vind mij uit dien hoofde verpligt UWE te verzoeken het nodige te verrigten dat alsnog met betrekking tot de huishoudens waarin de kinderziekte nog heerschende is , de bij art: 18 van het besluit van den 18 April 1818 aangewezen berokingen worden bewerkstelligd van welker volbrenging zoo wel als van den verderen loop dier ziekte in uwe Gemeente ik door UWEd:  verder in deze en andere omstandigheden, de vepligting in het hoofd dezer te pas gebragt ter stipsten moet aanbevelen

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

N.B. In 1819 heeft de z.g. kinderziekte/kinderpokken in Arnemuiden blijkbaar de kop opgestoken, ondanks de geprogrammeerde vaccinatiën.\

Zou er toch wegens de armoedige omstandigheden en om andere redenen er te weinig gebruik van zijn gemaakt ? Of speelt gebrek aan hygiëne een bepaalde rol ?

 

 

 Middelburg den 7 September 1819

Onderwerp:Verzameling der Verlofgangers voor de

                   Najaars-Exercitiën

 

Allerlei bepalingen over Verlofgangers die meer of minder dan 6 uren van hun Korps zijn verwijderd.

Verder:Nominative Staat der Verlofgangers der Nationale Militie die voor de Exercitien van dit Jaar moeten opkomen, of verschoond zijn behoorende bij de Missive van de Heer Gouverneur van den 7 September 1819

Manschappen die dadelijk door het Bestuur op hun Korpsen moeten worden gedirigeerd:

Jacob van Belzen

WillemJansen

Marinus Keur

Adriaan Meulmeester

Marinus de Nooijer

Plaats van opzending: Vlissingen

Manschappen die op den 13 September aan den Gouverneur moeten worden overgeleverd:

Robbert Schroevers

Manschappen van het bijwonen der Exercitien voordit jaar, verschoond:

Gillis de Nooijer

 

Middelburg den 16 September 1819

Onderwerp: Negociatie Kapitalen ter

                   Uitbreiding van Landontginning enz.

                   Door de Kommissie van Weldadigheid.

Z.M.geeft approbatie dat de Kommissie van Weladigheid kontracten sluit met de Plaatselijke Besturen voor de garancie der betaling van zoodanige Interessen en de aflossing van zoodanige Kapitalen , als de Kommissie met toestemming der Gemeenten en onder ’s KONINGS goedkeuring ten hunnen behoeve zoude negocieëren, om, door dat middel de gemeenten des te eerder te ontlasten van het onderhoud, der zich in dezelve bevindende en voor den arbeid geschikte behoeftige lieden—mits de Renten van de alzoo te negocieën Kapitaal ,in geen geval te boven zullen gaan het ¾ gedeelte der gezamentlijke Contributien, door de leden van de genoemde Maatschappij, thans, in elke gemeente gefurneerd wordende.

Etc etc.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 23 September 1819

 

Opmerking dat niet alle de Burgemeesters en Schouten van de Gemeenten ten platten Land eene regelmatige opgave doen van de veranderingen welke in het personeel der leden van den Raad van den Secretais en den Ontvanger hunner gemeente van tijd tot tijd voorvallen

Voortaan maandelijks op een Model op den eersten dag opgave te doen van de veranderingen in het personeel

 

De Gouverneur van Zeeland

 

Van Doorn

 

Middelburg den 23 September 1819

Ordonnantie:

Ontvanger: Gemeente Arnemuiden

Bedrag: f.10,74

De Gouverneur.

 

Middelburg den 24September 1819

Onderwerp: Extinctie pretensie gewezen

                    Kustbewaarder

                    Willem Rijnvaan

 

Het is mij uit uwe missive van den 29e Meij j.l. nader gebleken dat de pretensie van den gewezen Kustbewaarder W. Rijnvaan op Uwe Stad niet kan worden betwist.Ik vind alzoo Uw voorstel aannemelijk om met de gemagtigden van dien man tot extinctie zijnder schuldvordering een minnelijk vergelijk aan te gaan.’t Welk aan Uwe bij deze wordt vrijgelaten te beproeven.

Ik verzoek UWE mij den uitslag van hetgeen er door U tot bereiking van dat oogmerk is verrigt mede te deelen met opgave ingeval men heeft kunnen overeenkomen der te kwijten som, wanneer ik de wijze van deszelfs voldoening in nader overweging nemen zal.

Bij die gelegenheid gelieve UEd mij ook te verduidelijken om welke reden de voorn: pretentie in uwe aangehaalde missive per resto f.163:45worde opgegeven, daar dit restant in uwe opgave van den 10e Januarij 1815 met f.241:45 bekend staat.

De Gouverneur van Zeeland.

Van Doorn

 

N.B. Op voorgaande goed acht slaan

 

 Middelburg den 28e September 1819

Onderwerp:Informatie dat aan Predik: Hondius

                   Emeritaat  met pensioen is toegestaan.

Ik heb de eer UwEd: te informeeren dat Z.M. bij besluit van den 1 Augustus j.l. Litt DD aan den Heer Piet Hondius Predikant te Arnemuiden heeft verleend, deszelfs emeriaat  met een jaarlijks pensioen van f. 800==

De Gouverneur van Zeeland

 

 

Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur van Zeeland

 

DE  G O U V E R N E U R

BESLUIT

 

Voor Arnemuiden tot Zetters voorde Belastingen over den jare 1820 te benoemen:

In het District  Walchern

Voor de Gemeente Arnemuiden

De Heeren    Jannis de Marée

                     Paulus de Meulmeester

Jan Bernard Joosse

Willem Midavaine

Pieter Bogert

 

De Gouverneur

Van Doorn

De griffier der Staten van Zeeland

Snouck Hurgronje

Middelburg 30 September 1819

 

Middelburg den 6e October 1819

Onderwerp: Schadeloosstelling  schoolmeester

                   Te Arnemuiden voor sluiting

                   School gedurende kinderziekte

Bij nader onderzoek ten aanzien van de geappliceerde vaccine aan de kinderen van den Schoolonderwijzer uwer Stede, is het mij gebleken, dat noch door den Heelmeester de Jonge noch door wijlen den Heer Marée van deze kunstbewerking getuigschriften zijn afgegeven, gelijk ook daarvoor bij de kinderen zelve geen voldoende bewijzen gevonden zijn.

Er schijnen dus gegronde vermoedens te bestaan, dat de genoemde Schoolmeester zijne kinderen niet heeft doen vaccineren; ‘’t geen noodwendig op zijne aanvrage tot schadeloosstelling voor de sluiting zijner School door Uw Ed aan mij bij missive van den 29e Augustus j.l. voorgesteld van zodanig gevolg wezen moet, dat ik geene termen vinde, om daarop eene gunstige  dispositie te nemen of te provoceren.etc etc.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

B E K E N D M A K I N G

 

Op 20 October a.s. zal en overstaan van de Gecommitteerden de G.S. In hunne gewone Vergaderkamer in de Abtdij te Middelburg onder de daartoe geregtigden  worden verloot de zoogenoemde Weren voor de Ansjovis-visscherij binnen deze Provincie, en zulks voor een termijn van vier achtereenvolgende Jaren to 1823

Hieronder volgen een aantal bepalingen in origineel te raadplegen.

De G.S. voornoemd

Van Doorn

Ter ordonnantie van Dezelve

De Griffier der Saten

J.       S N O U C K  H U R G R O N J E

 

 

Middelburg den 7e October 1819

Onderwerp: Beschadiging Bakens en Tonnen

 

Hierbij een Notificatie  van Zijn Excie den Minister voor de Marine houdende bekendmaking van Z.M. besluit van 28 Augustus l.l. waarbij straffen bepaald zijn tegen het beschadigen van bakens en Tonnen geplaatst in de onderscheidene zeegaten en stroomen met verzoek om daaraan de noodige publiciteit te geven

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Art 1

De Schippers of Gezagvoerders die Tonnen of Baken hebben afgezeild , vernield of van hare repen gedreven zullen bij schuld gestraft worden met eene boete van ten minste twintig, en ten hoogste vijftig guldens, ofte in geval van onvermogen om die boeten te voldoen met eene gevangenis van ten minste vijf, en ten hoogste veertien dagen, onverminderd de vergoeding der Tonnen of baken welke mogten zijn vernield of verloren geraakt.

 

Art.2

 

De Inspecteurs en Onder-Inspecteurs van het Loodswezen, de Tonnen en baken en de door hen als opzigters benoemde zullen naauwkeurig hierop acht geven en van de feiten een  Proces-Verbaal maken en doen toekomen aan den Officier van Justitie bij de Regtbank van Eersten Aanleg in het Arrondissement , ten einde  de daarbij vermelde overtredingen te vervolgen.

De Loodsen die zich bevinden op Schepen, waardoor de voorz. Baken of Tonnen reddeloos gemaakt worden, gehouden zijn, om daarvan aangifte te doen bij genoemde Inspecteurs op penen van suspensie of demissie, naarmate de omstandigheden.

 

Art. 3

 

Bij betrapping op heeter daad zullen de Schepen worden aangehouden, tenzij door de Schippers behoorlijke cautie mogt worden gesteld voor de boeten en schadevergoedingen etc etc.

 

De Minister voornoemd

J.C. van der Hoop

 

Middelburg den 12 October 1819

Onderwerp: Aanwijzing hoedanig de depêches

                   Van Hoofd en Raad der besturen

                   Behooren onderteekend te worden.

 

Middelburg den 12 October 1819

Onderwerp: Aanbeveling om het misbruik in de opmaking

                    Der Akten van den Burgelijke Stand

                    Weg te nemen.

 

Voorbeeld: de onderscheidene Akten dadelijk na de opmaking te onderteekenen en niet wachten tot er een vrij aanzienlijk aantal is opgemaakt

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 7 October 1819

 

Koninklijk Besluit van 3 Mei l.l.

 

De G.S. zullen zorgen dat door de gemeenten en Steden de Rekeningen van ieder afgeloopen jaar zo tijdig mogelijk in het volgende jaar aan hun worden ingezonden en zoodanige Ontvangers welke de rekeningen niet volgens de voorschriften op tijd inzenden, niet alleen geschorst en beboet , maar ook de Landelijke wedde moet missen zolang hij nalatig is.

De District-Commissarissen zullen onderzoek en advies doen alvorens de Rekeningen naar G.S. worden gezonden.

De Rekeningen worden door de besturen voor den 1. Mei c.q. 1 Julij van elk jaar  behoorlijk opgenomen zullen worden ingezonden. Etc. etc.

 

De G.S. van Zeeland

Van Doorn

Ter ordonnantie van dezelve

Hurgronje.

 

Middelburg den 20 October 1819

Ik heb de eer UEdA hiernevens toe te zenden mijne circulaire van heden tot UEdA informatie en om deze uit te reiken aan de in het onderschrift genoemde Leeraren van Uw gemeente

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Het gaat over bijdragen van de Leden van Leden van de gemeenten van de Leeraren ten behoeve van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid

Als de Armen opgenomen worden krijgen zij een vrij en genoegelijk leven dat zij in hunne Woonplaatsen niet vinden, met werk en brood; de bebouwing van woeste en onvruchtbare gronden. Er zijn vermogende weldadige Begunstigers die ook aanzienlijke giften aanbrengen, maar dat is niet genoeg:  de gewone Jaarlijksche Contributie der leden bedraagt slechts f. 2:60.

Als dat ook nog bezwarend is , staan  mindere bijdragen  ook vrij.

Er wordt gewezen op de Sub-Commissiën die allerlei bijdragen kunnen aannemen

Etc.etc.

De Gouverneur van Zeeland

 

Middelburg den 26 October 1819

Onderwerp: Verlofgangers der Nationale Militie.

 

Extract uit de Nominatieve Staat der Verlofgangers der nationale Militie die naar hunne Haardsteden vertrekken of die alreeds verlof genietend verschoond geweest zijnde van de bijwoning der najaars-Exercitien. Verlofpas op den 18-25 October  uitgereikt.

Naam Jacob van Belsen, loteling  , 1B 2 afd. fuselier ? ,lichting 1816

          Willem Jansen loteling        idem         idem             idem

Adriaan Meulmeester  idem          idem         idem             idem

Jacob van de Velde       idem          idem         idem             idem   ziek in het hospitaal

Gillis de Nooijer         idem          idem          idem            1815

M de Nooijer              idem          idem          idem             1817

Robbert Schroevers  idem       3e Batt N.M  kannonnier   1818  door tussenkomst van de Gouverneur

 

Middelburg den 28 October 1819

 

Wij zenden UEd: een Extract uit ons Verbaal van den 22 October l.l.

 

G.S. van Zeeland

 

Het betreft met ingang van 2 November ontstane vakatures in de Gemeente Raden ten platten Lande

Veel door het reglement voorgeschreven voordragten zijn niet binnengekomen.

Verkiezen de Eigenaren der Heerlijkheden en de Gemeente Raden geen verandering?

Goedgevonden:

De Leden der gemeente Raden in de niet ter Staats-Vergadering gerepresenteerde Steden alsmede in de dorpen  die zouden kunnen aftreden worden weer voor de tijd van drie jaren benoemd.

Van de voorgeschreven Loting in bepaalde gemeenten dient met opgave van de Namen  en voornamen kennis gegeven worden..

De Eigenaren der Heerlijkheden dienen ter vervulling van openvallende vacatures voor 1 october iedere vakature aan te melden.

Etc.etc.

De Griffier der Staten

SNOUCK  HURGRONJE.

 

Middelburg den 28 October 1819

Onderwerp: onkosten registers

                   Burgelijken Stand

                   1819

 

Totaal f.35:40. Voor zegels f.26:25 , voor druk en bindkosten  f.9:15

 

De Gouverneur van Zeeland.

Van Doorn

 

Middelburg den 28 October 1819

 

Wij zenden UEd: hier nevens een Extract uit ons verbaal van den 22 dezer maand.

G.S. van Zeeland

 

Vrijdag den 22 October 1819

 

Gelezen zijnde eene missive van den Raad van Arnemuiden van den 7.October j.l. daarbij verzoekende dat de post van f.390,39 welke wegens nog in te vorderen personelen omslag over 1818 door deze Vergadering bij het arresteren der rekening van dat jaar als nader te verantwoorden is gesteld om aangevoerde redenen als  ????? mogt worden gevalideert.

Is besloten dat verzoek te accorderen en daarvan  bij extract dezes en geleidende missive aan de Gemeente Raad van Arnemuiden kennis te geven met autorisatie om die post alzoo in de eerstvolgende rekening te verantwoorden

 

De Griffier der Staten

 

Handtekening

 

Middelburg den 30 October 1819

 

Besluit van heden betrekkelijk de Inspectie der Verlofgangers van de Nationale Militie in de Provincie

Publicatie en affictie in uw gemeente

 

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 1 November 1819

Onderwerp:inwilliging schadeloosstelling

                   Van f.12 aan schoolonderwijzer.

De nader door UwE: bijgebragte bewijzen omtrent de vaccine der kinderen van den schoolonderwijzer uwer stede, hebben ten gevolge gehad dat ik met alteratie van mijne dispositie van den 6 October j.l. bij de heeren G.S. een voorstel zal doen, om de gevraagde schadevergoeding van f.12 uit het fonds der onvoorziene uitgaven der stedelijke begroting van 1819 te voldoen.

De Gouverneur van Zeeland.

Van Doorn

 

Middelburg den 2.November 1819

 

Volgens een decisie van den prefect van 9 Julij 1813 zouden de dok en houerspolders in het dijkgeschot van Walcheren zijn begrepen; dan de Centrale Directie  dit niet billijk oordeelende, even als zij vermeend met het onderhoud der buitendijken van die polders belast te zijn, heeft aan den Minister voorgedragen om die polders slegts als agterliggende aan te slaan en hem bovendien een suatiegeld(uitwateringsaanslag) van  10 stuivers per gemet te doen betalen.

Dit stuk bij G.S. ten fine van advys ontvangen zijnde, verzoek ik UEd:  nog zoo spoedig mogelijk te willen opgeven in hoe verre UEd tegen deze voordragt eenige bedenking hebt, ten einde daarop bij de deliberatiën in billijkheid zoude kunnen worden geattendeerd.

De Griffier der Staten

 

SNOUCK  HURGRONJE

 

Middelburg den 8 November1819

 

Zekere alhier van Goes overgebragte Johannes  s ‘Hakkes deserteur van de 4e Komp. Der 2e divisie ? Mariniers bij verhoor van den 14 October ll.opgegeven hebbende , den 29 September te voren, of welligt eenige dagen later op zijnen rekeste ?? van UEdAchtb: een schriftelijke permissie tot passeren van het veer aan het Sloe te hebben bekomen en daar mede op Zuidbeveland te zijn overgegaan; verzoek ik UEdAchtb: mij kon het zijn spoedig te willen berichten wat daar van zij, en heb ik de Eer mij met eerbied te noemen.

 Handtekening

 

Serooskerke, den 10 November 1819

 

Vermits ik verpligt ben, zoo wegens het verhuijzen van Manschappen als wegens  eerstdaags uijt te ??? ontslagen mijne kompagnie met nieuwe Manschappen te completeren, heb ik de eer UEdAchtb: te verzoeken mij eene nominative opgave te willen doen geworden van de  Personen uwer gemeente  in de termen der Schutterij vallende.

IK voeg hierbij eene Lijst, ten einde UED  kunt ontwaren welke Persoonen niet meer behoeven opgegeven te worden.

De kapitein der 5e Komp:

2e Batt Schutterij

 

J.N. Siebert

 

Lijst der Persoonen bekend bij de 5 Komp 2e Battt: Schutterij in November 1819

Van Arnemuiden

 

I.R. Schroevers

Corn: Rijkse

Jac.Meer man

J.Joosen

C. Gillisse

S. van Eenennaam

Marinus Grootjans

Blaas Meulmeester

Klaasje ? Grootjans

B.Blaassen

P.Lampers

L.Wisse

C. v.d. Putte

Jacob Schroevers

Jasper Abr.Geldof

T. Servaas 

Ns. Van Belzen

J.L. Meulmeester

L.J.Mahieu

C.Jobse

J. van belzen

B. Grootjans

Ns. De Nooijer

Klaas Klaasen

Ns Meulmeester

Kasper van Eenenaam

Jan Ventevogel

 

Middelburg den 16 November 1819

Onderwerp: Opgave verandering omtrent de

                    Stierenhouders en keurmeesters der

                    Stieren

Er wordt gevraagd eenen naauwkeurigen Staat van de veranderingen, die sedert de jongste opgave omtrent de Stierenhouders en in de Keurmeesters der Stieren uwer Stad of Gemeente zijn voorgevallen etc.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Vlissingen 16 November 1819

 

Het mij toegezonden stuk ter bekoming van Permissie tot het huwelijk van Jacob van Belzen en Theodorus Oelden beiden verlofgangers van het 1e Bataillon niet voldoende  nog in  vereischte orde(s) zijnde.

Zoo heb ik  de Eer  UEdAchtb: dit stuk bij dezen te retourneeren.

En daar het zeer moeijlijk is dat de vereischt wordende formulen voor  dit werk UED Achtb: niet geheel bekend zijn, zoo voeg ik deze  hierbij

Indien zodanige stukken door de belanghebbende geproduceerd of door UEdAchtb: ten hunnen behoeve afgegeeven kunnen worden, en zij mij die bezorgen, alsmede elk een zegel in blanko van 2 ½ stuiver tot het schrijven der permissie zoo zal ik dezelve aan den heer Collonel der afdeeling inzenden, en en durf hun vooraf van zijne toestemming verzekeren.

De Komm

1e Bat: der 2e Afd Inf

Handtekening

 

Middelburg den 27 November 1819

 

Ik heb de eer UED hiernevens toe te zenden een exemplaar van mijn Besluit van heden met ernstige aanmaning om bij voorkomende stranding in uwe gemeente de voorschriften daarin vervat met ijver en naauwgezetheid volbrengen en te doen uitvoeren

Wijders verzoek ik UEd mij dadelijk van den ontvang dezes berigt te doen.

De Gouverneur van Zeeland

 

Extract uit het Register der besluiten van de Gouverneur van Zeeland

 

Volgens ingewonnene berigten heerst de Gelekoorts te Kadix en eenige andere plaatsen van Spanje zoo ook in de Zeesteden van Noord-Amerika, bijzonderlijk te Boston,Newyork, Philadelphia, Baltimore, Charleston en Savannah, alsmede in de Havannah heerst en bij voortduring verwoesting aanrigt.

Besluit:

Dat de Besturen van aan Zee gelegen Gemeenten en ook de beambten der Strandvonderij de stranden zullen moeten bewaken met dubbele zorg. Op voorwerpen die aanspoelen

Schipbreukelingen zullen in afzondering moeten worden gebracht zo ver mogelijk van de overige woningen

Alle geborgen goederen worden als besmet beschouwd en moeten ver van de bewoonde wereld worden opgeslagen

De veldwachters zullen moeten voorkomen dat er contact is met de schipbreukelingen en de gestrande goederen. Desnoods moet de rustende Schutterij ingezet worden

Van alle strandingen van Personen en Goederen dient de Gouverneur op de hoogte gebracht te worden.

 

Van Doorn

 

 

 

Vlissingen den 28 November 1819

 

Ik heb de Eer UWEdAchtb: bij dezen in te zenden de Permissiën tot trouwen, voor de flankeur van Belsen en den fuselier  Gilde ? en verzoek UEdAchtb: mij de receptie te willen accuseeren en mij daar bij tevens te berigten of laatstgemelde fuselier tot het Depot behoord.

De Kommanderende Officier

Van het 1e Bataillon  der 2e Afd: Infanterie

Handtekening

 

 

Middelburg den 25 November 1813

Onderwerp: Verzoek om toezending der

                    Reglementen op de administratie

                    Der Godshuizen.

N.B.Het betreft hier het bekomen van informatie op de administratie der Godshuizen en de onderscheidene Armbesturen. Dus het insturen van de Reglementen en eventueel aan- of opmerkingen daarop..

De G.S.van Zeeland.

Snouck Hurgronje.

 

Middelburg den 1 December 1819

Onderwerp: informatie omtrent het rapen, inpakken en

                    Verzenden der oesters.

De veelvuldige aanmerkingen over de nadeelige gevolgen, die het gebruik onzer oesters voor de gezondheid zouden hebben te weeg gebragt, hebben het mij belangrijk doen voorkomen om de meerdere of mindere gegrondheid dier aanmerkingen te onderzoeken.Ik heb daar over de Provinciale Commissie van Geneeskunde geraadpleegt die mij onder anderen opgegeven heeft, dat het ten dezen noodzakelijk zoude zijn,om bekend te worden met de wijze op welke de oesters worden geraapt, ingepakt en verzonden.

Men zegt namelijk dat dit rapen somtijds plaats heeft bij laag water als dezelve droog liggen en dat dezelve in transportscheepen worden verzamelden vervoerd, zonder behoorlijk gevleit en stevig ingepakt te zijn, al hetwelk de oesters eerder tot het bederf doet overgaan.

Onder mededeeling hiervan verzoek ik UWE mij te informeeren op welke wijze die Schelpvisch door de Visschers van uwe Stad word geraapt, ingepakt en vervoerd.

De Gouverneur van Zeeland,

Van Doorn.

 

Middelburg den 1e December 1819

 

Hierbij een Afschrift van het Besluit van heden houdende  bepalingen ter rigtige nakoming van de gegevene Instructiën  ten opzichte der werkzaamheden van Heeren Zetters betrekkelijk het Patentregt over het 2e halfjaar 1819.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Hieronder volgt dan : in  een gedrukt stuk uit het Register der besluiten op bovengenoemd onderwerp.

 

Middelburg den 30 November 1819

Onderwerp: Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie

Hieronder volgt dan: in een gedrukt stuk aanwijzingen hoe met betrekking tot de Paspoorten

Nauwkeurig kan worden waargenomen of “aan de Nationale Militie is voldaan “

 

Middelburg den 27 November 1819

Onderwerp: goedkeuring vergelijk

                    m.b.t. Rijnvaan gewezen Kustbewaarder.

Ik heb geene bedenking op het door UWE met den gemagtigden van  W ? Rijnvaan aangegaan  vergelijk tot instructie zijner pretentie als geweze Kustbewaarder uwer stede waarvan UWE mij bij uwe missive van den 12dezer kennis geeft.

De autorisatie tot uitbetaling van de daartoe benodigde f.50 zal door mij bij de Heeren Gedeputeerde Staten der provincie op het fonds van onvoorziene uitgaven (dienstjaar 1819) worden bevorderd, welke wijze van voldoening ik voor dit maal het voegzaamst heb geoordeeld, zonder hierdoor te willen hebben verstaan , dat de bestaande rol van cotisatie ?  voor agterstallig kustbewaarders geld als vervallen kan worden aangemerkt, terwijl UWE na, tot de betaling dier somme gemagtigd te zijn , dezelve aan den belanghebbende zal kunnen uitreiken, mits door hem schriftelijk wordt verklaard, dat hij door de gemelde somme, nu en in ‘vervolg van alle verder vorderingen ter zake van verschuldigde agterstallige kustbewaarders gelden afziet.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

 

Middelburg den 2 December 1819

Hieronder: een Extract uit ons Verbaal van den 26 November l.l.

De G.S. van Zeeland

 Griffier: J.Snouck Hurgronje.

 

Vrijdag den 26 November 1819.

Gehoord de ouverture van den Gouverneur omtrend de wijze waarop de gelden aan de voormalige kustkanonniers door de Gemeente van Arnemuiden verschuldigd tot nu toe zijn voldaan, en de onlangs buitendien ontdekte en gevorderde pretensie ter dier zake van zekeren W. Rijnvaen.

Is besloten den Burgemeester van Arnemuiden  te autoriseren tot de uitbetaling eener som van f.50 uit de onvoorziene uitgaven van 1819 en zulks ter liquidatie van de pretensie welke de gemagtigde van gemelde W. Rijnvaen wegens gepresteerde diensten als kustkanonnier op de Gemeente is hebbende

 

Snouck Hurgronje

 

Middelburg den 10 December 1819

Onderwerp:verzoek om oplettendheid

                   Te bezigen bij de afgifte van Certificaten

                   van goed gedrag

Opdracht: de Plaatselijke Ambtenaren en Bedienden, wier informatien ten grondsalg van de afgifte van zoodanige Certificaten verstrekken moeten, ten dezen opzigte tot de meeste zorg te vermanen

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn.

 

Ga naar boven