Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1822

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Ingekomen stukken van 1822
Toegangsnummer 1200
Inventarisnummer 86

Hierbij gaat een LIJST der bevoegd erkende Beoefenaren van de Onderscheidene takken der GENEESKUNST in de Provincie Zeeland 
Voor het jaar 1822
Te Middelburg
Gedrukt bij A.P. de Winter, Staten Drukker
In den Langendelft B 140
Men onderscheid:
Medicinae Doctores
Chirurgiae Doctores
Heelmeesters
Heelmeesters ten platten Land:
Voor Arnemuiden wordt J.H. van Opdorp genoemd: Plaats en tijd van admissie:
Te s-Hertogenbosch 15 Augustus 1820
Artis obstetriciae Doctores
Vroedmeesters:
Hier wordt voor Arnemuiden ook weer J.H. van Opdorp genoemd
Artis Pharmaceuticea Doctores: geen
Apothekers:
Voor Middelburg: voor deze stad worden er 12 genoemd
Veere: 2; Goes :6. Vlissingen 4; Zierikzee :5
Vroedvrouwen:
Voor Arnemuiden : M. Vermeulen
Drogisten: van der Hoek in Goes
Oogmeesters+ geene
Tandmeesters: geene
Verder een LIJST der Geneesmiddelen en Werktuigen, welke de hier voren genoemde GENEESKUNST-OEFENAREN ten platten Lande, ieder in hun vak, overeenkomstig art.8 der Instructie La A, voor de Medicinae Doctores gearresteerd bij K.B. van den 31e Mei 1818
No 63, en art. 12 en 13 der Instructie La. C voor de Heelmeesters ten platten Lande verpligt zijn altijd schouwbaar voor handen te hebben.
Hierna volgt een OMSCHRIJVING der GENEESMIDDELEN
Vervolgens een OMSCHRIJVING der WERKTUIGEN
Lijst der Voorwerpen van de Gomharsten; van de zaden; van de vruchten; van de wortels; van de kruiden
Van dierlijke zelfstandigheden
Van scheikundige en delfstoffelijke voorwerpen
Aldus gearresteerd ter Vergadering van de G.S. der Provincie Zeeland, te Middelburg den 8 Februarij 1822
Van Doorn
Ter Ordonnantie van dezelve
J.Snouck Hurgronje.

Middelburg den 5 Januarij 1822
Onderwerp: Mededeeling; aanmerkingen
Op brandReglement

Het door den Raad uwer gemeente ontworpen en aan de Heeren G.S. ingezondene Reglement op het brandwezen onderzocht hebbende, zijn mij op het zelve nog andere doelmatige bepalingen konde bevatten, de volgende bedenkingen voorgekomen.
1e.dat in art:2 de woorden zooveel immer doenlijk dienen weggelaten te worden, daar art. 12 der wet van den 27e februarij 1815 die van de brandwacht van den persoonlijken dienst der Schutterij vrijsteld.
2e Dat in art:7 de woorden ten behoeve der brandspuit duidelijkshalve, behooren gevoegd te worden de woorden voor het volgende jaar; om dat eene tegenovergestelde bedoeling niet buiten bedenking zoude zijn, daar het in volkomen goeden Staat houden der brandspuiten ten allen tijde van dat belang is, dat de directie in het tijdig aanwenden der noodige kosten over het loopende jaar mits de allocatie op de begrooting niet te boven gaande, niet mag worden belemmerd.
3e dat bij art:7 en9 duidelijk dient bepaald te worden, wie de boete door den Brandmeester of assistent , en wie die door de Brandspuitgasten te incurreren, ontvangen zal; vermits die artikelen zonder deze verduidelijking twijfelingen kunnen doen ontstaan; en
4e dat in art 10 weggelaten moeten worden de woorden voor zoo verre zulks doenelijk zijn zal, dewijl de kommissaris uit het bestuur als het hoofd der directie bij het ontstaan van brand hij dezelve, wettige reden van verhindering uitgezonderd, altoos dient tegenwoordig te zijn.
Bij de mededeeling van de evengemelde aanmerkingen voeg ik tevens een exemplaar van het uittreksel uit eenige brandreglementen welk ingevolge Z.M. verlangen door de Regeringen der steden en verdere belangrijke gemeenten ieder in den zijnen overwogen behoort te worden of na te gaan in welke van die voorschriften in dezelve zouden kunnen worden ingevoerd.
Ik verzoek UWE dit alles ter kennis van den gemeente raad te brengen en mij van het gevolg van deszelfs deliberatiën te informeren
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den9 Januarj 1822
Edel Achtbaar Heer!

Toen ik inde maand Julij des verledenen Jaars, binnen Uwe stad op den Ijk vaceerde, heeft het Armbestuur aldaar van mijn ijkkantoor gekocht een kistje gegraveerd en zeer net gejusteerd neder.knopgewigt van 13 stuks voor f.8,75 waar van ik op hun verzoek, de Rekening overgegeven heb, doch welk postje tot heden toe onvoldaan is gebleven.
Daar ik ten vollen overtuigd ben dat deze achterlijkheid alleen is toe te schrijven aan de moeijelijke omstandighedenen het diep verval van het armwezen, zoo heb ik sedert daarop niet sterker aangedrongen, en ben thans te rade geworden van deze pretensie geheel af te zien, dezelve op mijn boek te roijeren en UwEd te verzoeken de penningen die ter voldoening konden strekken ten nutte en tot verkwikking uwer armen te willen gebruiken.

De Nederlandsche Maten en Gewigten zijn thans zeer algemeen in gebruik, en zij mogen en moeten ook, zoo als UWEd bekend is, alleen en bij uitsluiting van alle andere, tot alle bedrijven der Zamenleving gebezigd worden. Het moeid mij dus dagelijks te zien dat de Arnemuidenaars , hier en elders nog steeds hunne garnalen en paling met het oude gewigt verkoopen; en zekerlijk wordt dit uit consideratie hunner armoede door de vingeren gezien: doch UWED gevoelt zelve dat het zoo niet kan of mag blijven. Toen ik te Arnemuiden op den ijk vaceerde , en zij nog onkundig van de nieuwe bepalingen mij hunne oude looden thans verbodenen gewigten aanboden, heb ik hen voorgesteld dat, daar Z.M. wetten en besluiten geene andere onderdeelen des Nederlandschen Ponds dan van koper gemaakt, veroorlooven; daar deze voor hen te duur zijn, en door het zout der garnalen zeer spoedig met vergiftig Spaans groen bezet en doorvreten zouden worden, het voor hen welligt best ware de garnalen bij de maat, (waartoe zij zeer goed een hunner schalen konden gebruiken) of maar enkel bij de handvol te verkoopen: immers tot zoo lange dat het Gouvernement of UWEd: nadere bepalingen maakt, of tot dat de holle maten, die veel minder kostbaar zullen zijn, worden ingevoerd: daar et bij dit zoo weinig kostend artikel eer in hun voor als nadeel zou uitvallen, en zij dan ook eene balansen en gewigt behoeven mede te dragen – Dit is door sommigen begonnen, doch niet algemeen nagevolgd wordende, weder in onbruik geraakt.—Ik heb het dus niet onnut geoordeeld dit UWEd nogmaals voor te stellen, wijl het mij het gereedste middel toeschijnt, om hen, wier armoedigen toestand mij waarlijk leed doet, geheel kosteloos en zonder bezwaar van het oude tot het nieuwe Maten en Gewigten stelsel te doen overgaan.
Ik onderwerp dit aan UWED meerdere wijsheid en heb de eer met alle verschuldigde hoogachting te zijn.
Edel Achtbaar Heer!
UwelEd. Zeer dienstw. Dienaar
De Arr. IJker
Bourjé

Extract uit het Verbaal van de Heeren G.S. der Provincie Zeeland

K.B van 3 Januarij: de wenschelijkheid om bekend te worden met de algemeene toestand van de Armen in ons land
Speciale Commissie bestaande uit één President en elf leden tot onderzoek in de ondescheidene onderdelen van Ons Rijk
De Commissie krijgt van Binnenlandsche Zaken alle inlichtingen die voorhanden zijn.
Art.4
Een der eerste onderwerpen zal zijn, de aan Ons te doene voorstellen ter invoering van zodanige verbeteringen, welke, zonder in de bestaande wetgeving eenige verandering noodig te maken, al dadelijk omtrent het Arm-wezen zouden kunnen worden daargesteld, zullende zij, daartoe termen vindende, bij deze voorstellen acht slaan op die, door de permanente Commissie van de Maatschappij van Weldadigheid gedaan, en waar van de vereischte mededeling aan haardoor onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat zal plaats hebben.
Onze Beminde Zoon Prins Frederik der Nederlanden zal de voormelde Commissie presideren.
J. van den Bosch is een van de Leden
Etc

Van Doorn

Middelburg den 2 Februarij 1822

Volgens de bij mij krachtens art.130 der wet van 8 Januarij 1817 van den Heer President van den Militie Raad voor de ligting van dit jaar ontvangene kennisgeving , heb ik de eer UEd te informeren, dat de Militie Raad hare werkzaamheden voor de eerste zitting voor het derde kanton bepaald heeft op Zaturdag den 16den Februarij 1822 des middags ten twaalf uren in de abtdij alhier, en verzoeke UEd dientengevolge de noodige zorg te dragen ten einde de vrijwilligers casu quo en de voor één jaar vrijgestelde dienstpligtige lotelingen uwer gemeente van de ligtingen van 1818,1819, 1820 en 1821 op den bepaalden dag en uur voor den Raad compareren
De fungerende Militiecommissaris
Verschoor

Middelburg den 13 Februarij 1822

Het betreft eene circulaire van Zijne Exc: den Staats-Raad Directeur Generaal der Hervormde Kerk, aan de Leeraars der Protestantsche Christelijke Kerk, tot aanbeveling der aanstaande Kollecte, ten behoeve van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapenden Dienst in het Kon. Der Nederlanden
Het betreft verminkte verdedigers van het Vaderland of derzelver hulpelooze Weduwen en Weezen.
Van harte aan bevelen!!
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.
De lijst de bevoegd erkende Beoefenaren van de onderscheidene takken der Geneeskunst in de provincie voor het jaar 1822 te arresteren
Wie meent als beoefenaar van de geneeskunst ten onrechte niet op de lijst te staan, moet zich opgeven en zij zaak nader laten onderzoeken.

Middelburg den 23 Februarij 1822

STAAT houdende opgave van het Kontingent voor de Ligting der Nationale Militie van het jaar 1822
Het kontingent bestaat uit 4 man; buitengewoon kontingent 1 man: inplaats van Klaas Jobse om ligchaamsgebreken ontslagen blijkens extract daarvan
Nominative Staat der Manschappen die op 1 Januarij 1822 aan de 2e Afdeeling Infanterie ontbreken: 1

NOTIFICATIE der G.S.van Zeeland betreffende REGLEMENT op den herijk der
Maten en Gewigten in de Provincie Zeeland in het jaar1822

Middelburg den 14 Februarij 1822
Onderwerp: Repartitie der
Directe Belastingen over 1822

Aanslagen over den jare 1822
Grondbelasting : Gebouwde Eigendommen f. 594
Ongebouwde Eigendommen 965

Personele en
Mobilaire belasting: Hoofdsom f.412
40 pct 165 samen f.577

Regt op de Deuren
enVensters : Hoofdsom f. 235
40pct 94 samen f.329

Navolgende Verhoogingen:
5 pct op de Hoofdsommen der Grondbelasting en der Personele en Mobilaire belastingen: zoo ook op de 40 pct verhooging der beide laatst gemelde Belastingen, en zulks ter bestrijding der gemeente uitgaven.
De navolgende algemeene en gewone additionele Centen,als;
Op de Hoofdsom der Grondbelasting
21 pct ter bestrijding der kosten van Administratie, Regtspleging en Eeredienst
2 pct voor de kwade Posten
3 1/3 pct voor de kosten van het Kadaster.

Op de Hoofdsom der personele en Mobilaire belasting en op de 40 pct verhooging van dezelve:
21 pct voor de kosten van Administratie, Regtspleging en Eeredienst
2 pct voor de kwade posten
15 pct ten behoeve van het Sijndikaat

Op het Regt van Deuren en Vensters, zoo Hoofdsom, als 40 pct;
2 pct voor de kosten van opmaking der Kohieren
8 pct voor de kwade Posten
15 pct ten behoeve van het Sijndikaat.

In de Districten Middelburg, Zierikzee en Goed ten behoeve der Kalamiteuse Polders in die Districten
10 pct van de principalen aanslag der Grondbelasting op de gebouwde en Ongebouwde Eigendommen.
7 pct van den principalen aanslag in de personele en Mobilaire belastingen , en in het Regt op de Deuren en vensters, mitsgaders van de 40 pct op die Middelen.

In het District Middelburg dezelfde verhoogingen to vinding der jaarlijksche som van f.25000, benoodigd tot aflossing van het door den Lande verstrekte voorschot voor den aanleg en verbetering der Haven van Middelburg.
Etc. De Gouverneur van de provincie zeeland
Van Doorn

Middelburg den 19 Februarij 1822
Onderwerp: Kiezers en Stemgerechtigden voor de Staten
De Staten der bevoegde tot Kiezers en Stemgerechtigden zullen voor den 10 Maart aanstaande door de Ontvangers der Directe Belastingen worden ter hand gesteld.
Den 13 e Maart dezelve in alphabetische orde gesteld.
Van 14 tot 31 Maart lijsten ter visie en de Notificatie aan de belanghebbende voor den 10e Maart
Den 2 April lijsten gearresteerd
4 April de lijsten der Kiezers met de opgave der Stemgerechtigden aan de Gouverneur en Kommissarissen opgezonden.
Uit deze lijsten een algemene lijst gemaakt zal dezelve UED. Met de Stembiljetten voor het einde der maand April worden toegezonden.
Op 1 meij de Stembiljetten rondbrengen met een exemplaar der kiezerslijst aan de Huizen der Stemgerechtigden.
Op 6 mei ophaling daarvan
8 mei de Bus openen
en terzelfder dage proces-verbaal der benoemde kiezers
etc.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 20 Februarij 1822

Z.M. bij besluit van 8 Februarij bepaald hebbende dat de manschappen der Reserve van de Ligting van 1821 zich op den 1e Maart aanstaande zich onder de wapenen zullen moeten vervoegen.
Deze zullen opgeroepen moeten worden.
Opgave van hen die buiten staat zijn op te komen tijdig opgeven
Etc. De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Nominative Staat der Manschappen tot de Reserve van 1821 behoorende, welke den 1 Maart moeten opkomen

Gemeente Arnemuiden
Naam: Smout Joost
Van Belzen Isaac
Waar: aan den Gouverneur op den 27 Februarij des morgens ten 8 uren in de Abdij te Middelburg.

Middelburg den 25 Februarij 1822
Onderwerp: Benoeming van Militie-Kommissaris

Het heeft Zijne Majesteit behaagd, bij besluit van en 6e dezer, tot Militie-Kommissaris te benoemen den gepensionneerde Luitenant-Kolonel Eekhout, met bepaling, dat hij provisioneel deszelfs functiën in de provincie Zeeland zal uitoefenen.
Ik heb de eer UE hier van te informeren, met bijvoeging, dat gemelde Militie-Kommissais, met deze uitoefening van deszelfs functiën op den eerste, Maart aanstaande een aanvang zal maken.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 27 Februarij 1822

In gevolge art.131der wet van 8 Januarij 1811 ? no 1 heb ik de eer UEd: kennis te geven dat de Militie Raad in de Provincie Zeeland krachtens art.126 derzelve wet, hare tweede Zitting tot onderzoek van alle geloothebbende personen volgens art:37 der wet van 27
April 1820 welke vermeenen mogten regt op Vrijstelling te hebben voor het Derde Kanton Veere zal houden op Zaturdag den 30e Maart 1822 en hare derde zitting tot aanneming van Plaatsvervangers en verwisseling van Nummers op Vrijdag den 12 April daaraanvolgende beide des morgens ten 9 ½ uren in de Abtdij te Middelburg.
De fungerende Militie Kommissaris
In Zeeland
Verschoor

Extract uit het Verbaal Van Heeren G.S. van Zeeland

De Tractementen der Secretarissen ten platten Lande over 1821, gelijk in vorige jaren bij wijze van gratificatie met ongeveer 1/3 te vermeerderen:
Arnemuiden: Traktement f.100; surplus f.33.
De Griffier der Staten
J. Snouck Hurgronje.

Middelburg den 13e Maart 1822
Onderwerp: aanvaarding Legaten

Ik heb de eer UEd bij deze te informeren dat bij testament van Pieter Adriaansen en Joos van Belzen , beide binnen uwe gemeente overleden door ieder aan den armen uwer gemeente is bemaakt een Legaat van f. 1.50.
Daar nu tot heden door die administratie geenerleij aanvrage tot aanvaarding van die Legaten volgens de bestaande voorschriften is ingediend en zij welligt daarvan onwetend is gebleven, verzoek ik UEd: dezelve daarvan te informeren ten einde door haar nopens de al of niet aanvaarding van gemelde legaten naar dat haar belang dit zal mede brengen worde gedelibereerd; waarna ik een afschrift dier deliberatie welke alzoo verzoek om autorisatie of wel of renunciata ? van die aanvaarding om daar bij aan te voeren redenen zal moeten inhouden; benevens het advies van den Raad op die deliberatie van UEd: zal inwachten
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 25 Maart 1822

Cadaster

Ik heb de eer UEd: bij deze te doen geworden:
1e 125 stuks Eigendom Lijsten voor de Ingezetenen uwer Gemeente
2e. Vier stuks Kaarten van den Zakatlas derzelver Gemeente en
3e.Tien stuks aanplakberigten aan de Eigenaren, Pachters en Beheerders van vaste goederen in uwe gemeente.
Ik nodig UEd: mitsdien uit om de Eigendoms Lijsten te doen rondbrengen, evenals bij het 696 en 749 Art: der Wet op het Cadaster wordt voorgeschreven; als mede om de Aanplakbilletten te doen afficheren in uwe gemeente; zo mede in de naburige Gemeenten, in de Hoofdplaats van het district , en in die van de Provincie, na dat dezelve alvorens door UEd: zullen zijn onderteekend: terwijl de kaarten in het Raadhuis der gemeente behoren gedeponeerd te blijven, ter inzage van de belanghebbende, welk zulks mogten verkiezen en gezorgd worden da dezelve zindelijk worden behandeld.
De Controleur der directe
Belastingen
District Middelburg
C.J. Ritter

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S
Van Zeeland.
Dingsdag den 19 Maart 1822

Bij resumtie gedelibereerd zijnde op het reglement op het brandwezen te Arnemuiden.
Is goedgevonden den Gemeente Raad dier plaats te kennen te geven zoo als geschied bij deze
1e. dat de vrijstelling van den Schutterlijken dienst der brandmeester & bedienden in art 2 van het reglement voorkomende daarin niet wel kan blijven bestaan, vermits dit strijdig zoude zijn tegen de Wet van den 27 febr 1815 waarin onder de te reclameeren vrijstellingen deze niet is genoemd, dat de voorsch: periode dus in het Reglement niet kan blijven maar de vrijstelling moet worden overgelaten aan den genen die met de designatie tot den Schutterlijken dienst belast is.
2e Dat deze periode uit het gemelde reglement weggelaten zijnde deze vergadering daarop geene verdere bedenkingen heeft, doch dat zij int vervolg de mededeeling verwagt van de veranderingen welke eventueel in hetzelve zullen worden gemaakt.
En zal Extract etc.
De Griffier der Staten
J. Snouck Hurgronje

Middelburg den 3 April 1822
Onderwerp: Overgang van Miliciens
Bij de staande Armée

Z.M. heeft bij Besluit van 7 augustus 1821 bepaald dat de overgang tot de vrijwillige aangeworven of staande Armée, bij art. 171 der Wet van den 8e Januarij 1817 toegestaan, het geheele jaar door, en telkens als eenig Milicien verlangen mogt, daarvan gebruik te maken, zal geoorloofd zijn.
Zich melden bij de Kommanderende Officier van hun Korps en de Verlofgangers bij de Heer Provincialen Kommandant
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 30 Maart 1822

De Loteling uwer Gemeente
L.van Eenennaam getrokken hebbende no. 3

Op heden niet voor den Militie-Raad gecompareerd, hebben wij de eer UE te verzoeken dezelve ingevolge art. 130 der Wet van 8 Januarij 1817, schriftelijk te doen informeren, dat de uitspraak omtrent dezelve is geadjourneerd tot den 12 April aanstaande ’s morgens ten tien uren, en dat hij op dien dag als nog zal worden geadmitteerd tot het aanvoeren zijner redenen van Vrijstelling, indien hij vermeent daarop aanspraak te kunnen maken, doch bij non comparitie, ingevolge art. 37 der Wet van den 27 April 1820, definitief voor den dienst zal worden gedesigneerd.
De Militie-Raad in Zeeland
Handtekening

Middelburg den 4 April 1822

Aangezien het ons bij onderzoek der lotelingen uwer gemeente van de eerste klasse van dezen jare gebleken , dat uit dezelve het kontingent niet zal kunnen gevonden, en mitsdien de oproeping der 2e,3e en 4e klasse zal moeten plaats hebben, hebben wij de eer UEd: uit te noodigen de lotelingen der klasse van 1821, 1820 en 1819.
David Meeusen getrokken hebbende no 9 van 1821
Gerard Meerman no 6 van 1820
Klaas de Nooijer no 7 --------
Jacob van Belsen no 8 ------------
Job Jacobse no 5 van 1819
Opden 12de April zal des morgens ten tien uren in de abtdij alhier voor ons te doen compareren, met uitnoodiging tevens om zoo sommige derzelve eenige redenen van vrijstelling mogten kunnen aanvoeren en bewijzen de zoodanigen van de hun daartoe benoodigde certificatie op het bovengemelde tijdstip behoorlijk te munieren
De Militie Raad in Zeeland

Middelburg den 4 April 1822

Alhoewel wij steeds van oordeel zijn dat de voortduring der beweiding van de kleiwegen niet dan nadeelig voor dezelve moet geacht worden, willen wij nogthans, zoodanige personen welke gedurende vorige jaren deze vergunning hebben genoten de voortduring daarvan laten genieten.
Diensvolgens hebben wij de eer UEdA te ver zoeken, ons voor den 15e dezer te willen toezenden de lijsten van zodanige personen in uwe gemeente dewelke de continuatie dezer permissie verlangen en door hunne armoedige omstandigheid daarop als nog aanspraak kunnen maken, evenwel wij UEdA
1e geene verzoeken aan te nemen van de zoodanige welke deze vergunning niet te voren genoten hebben, en
2e voor niemand meer dan een koebeest voor te dragen.
Wijders hebben wij de eer UEdA te informeeren dat op aanstaande Maandag den 22 April zal worden gevaceerd tot de afgifte der permissie Billetten
De Centrale Directie van Walcheren
Hurgronje


Middelburg den 5 April 1822
Onderwerp: Uitreiking van Paspoorten aan de Manschappen
Der Ligting van 1817

De in den nevensgaande Staat vermelde Manschap uwer Gemeente: Marinus de Nooijer, behorende tot de 2e afd. Inf: en behoord hebbende tot de Ligting van den jare 1817, heeft zijn vijfjarigen dienst volbragt. Ik heb diensvolgens de eer, UE te verzoeken, deze Manschap te gelasten, om zich op Woensdag den tiende dezer, ten 5 uren nademiddag in persoon te vervoegen ter Provinciale Griffie ten einde het aan mij toegezonden Paspoort af te halen, of mij kennis te geven van de redenen, welke de belanghebbende daarin verhinderen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 5e April 1822
Onderwerp: Reglement schadelijk
Gevogelte.

Het Reglement op het werenvan het schadelijk gevogelte binnen deze Provincie, gepubliceerd bij resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten van de dato 13 October 1820, slechts voor den tijd van 2 jaren verpligtend zijnde, en alzo met 1e Januarij 1823 komende te vervallen, heb ik de eer, onder kennisgeving hiervan, UE: te verzoeken mij te informeren in hoe verre het voorsch: reglement zoo als het zelve laatstelijk gerevideerd is aan het voorgestelde doel heeft beantwoord in hoe verre het naar uw inzien voor wenschelijk of noodzakelijk te houden is, hetzelve langer te doen voorduren, te wijzigen of te veranderen,
De Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 22 April 1822
Onderwerp: Tweede verzameling en aflevering van het
Kontingent der Nationale Militie,
Ligting 1822

Dit geschiedt den 1e Mei aanstaande,’s morgens ten 8 uren in de Abdij alhier.
Hierbij gaan de schriftelijke orders voor den tot dienst bestemde Personen met verzoek deze onverwijld aan dezelve te doen ter hand stellen
Ik verzoek behoorlijke en volledige invulling der Staten DD en ook dat gezorgd worde om in de 3e kolom den naam enz van den Plaatsvervanger of Substituant en in de 8e dien des Geremplaceerden of Gesubstitueerden te plaatsen etc.
Eindelijk gaat hier nevens de Staat der provisioneel en definitief Vrijgestelden van Uwe Gemeente,ten einde daar aan, door aanplakking en aflezing, op de twee eerstkomende Zondagen, volgens art. 150 der Wet van 8 Januarij 1817, de vereischte publiciteit te geven.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn.

Middelburg den 29 April 1822
Onderwerp: Toezending van Stem-Biljetten en
Lijst der Stembevoegden.
Ik verzoek UEd: om 1 Stem-Biljet en 1 Exemplaar der voorschreve Lijst aan elk der Stemgeregtigde Ingezetenen uwer Gemeente uit te reiken, de StemBiljetten op te zamelen, de stemming te constateren, en het Proces-Verbaal daar van in te zenden, op de tijdstippen in mijne Circulaire van 15 Februarij l.l vermeld
Gecvraagd om stipte nakoming..
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 9e Meij 1822
Onderwerp: derde aflevering op het
Kontingent N.M.
UEd: ontvangt hiernevens order voor den Loteling uwer gemeente welke in de 3e aflevering van het contingent moet begrepen worden, met uitnoodiging om die aan dezelve te doen uitreiken, na invulling van het daarin openstaande, en hem op den 15e dezer ’s morgens ten 8 uren aan mij in de Abdij alhier over te brengen, met de triplo staten DD en het Extract uit de zelve; en met inachtneming, dat voor zoo verre de opgeroepenen voor het buitengewoon contingent is bestemd van dezelve afzonderlijke staten Model DD moeten worden overgelegd met vermelding in dezelve voor wien hij optreedt, en bij welks Korps de ontbrekende heeft gediend, op de wijze , zoo als ik zulks op de order van vertrek van den genen welke voor het buitengewoon contingent optreedt heb doen stellen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 12e Mei 1822
Onderwerp: Huisvesting troepen.
Ik heb de eer UWE: tot uw narigt kennis te geven dat een Detachement sterk negen man geleid door een Officier een Onderofficier en een korporaal den 13e dezer te Scherpenisse en den 14de te Arnemuiden zal overnachten en den 15de naar Vlissingen marcheeren om bij de 2e divisie van het algemeen depot der Landmagt te worden ingedeeld.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.

Middelburg den 12 Mei 1822

Ingevolge Art. 6 en 7 van het bekende Reglement op den Her-ijk heb ik bij dezen de eer UwEdA;: te informeren dat ik tot de verificatie en her-ijking van alle de Nederlandschee Lengte maten en Gewigten binnen Arnemuiden, zal vaceren op den 20 en 21 sten dezer des voormiddags van 9 tot half een ure.
Verzoekende UWEdA: ten dien einde een behoorlijk lokaal van het noodige voorzien te willen doen in gereedheid brengen en ter mijner dispositie te stellen, als mede van gemelde tijdsbepaling aan de belanghebbende ingezetenen uwer gemeente tijdig vooraf kennis te geven en tot derzelver gereeder opkomst mede te werken
De Arrondissementsijker
Voor het Eerste District
Bourjé.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag den 1e Mei 1822

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken met een afschrift van K.B. van 11 april omtrent het invoeren van Jaar-en Weekmarkten.
De Plaatselijke besturen dienen het aanwijzen der standplaatsen, het bepalen der uren te regelen
Er zal geen verandering mogen worden gemaakt in de voor het houden van Weekmarkten bepaalde dagen dan op autorisatie van de Staten of Gedeputeerden, na zich verzekerd te hebben van de belangen van andere gemeenten of naburige Provinciën.
Ook kennis geven aan de Minister van Binnenlandsche Zaken.
Dat geene nieuwe Week-of Jaarmarkten, en geene verandering in de voor het houden van Jaarmarkten bepaalde dagen en tijden, of in de wijze waarop dezelve tot hier toe gehouden zijn, zullen mogen ingevoerd worden, zonder Onze speciale autorisatie.
Etc
Accordeert met voorschr: Verbaal
De Griffier der Staten
J. Snouck Hurgronje


Middelburg den 23 Mei 1822
Onderwerp: toezending der Staten D.D.

Hierbij doe ik UEd: toekomen de Staten der ingelijfde Manschappen voor het kontingent der Nat: Militie uwer Gemeente, voor de Ligting van dit jaar.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Middelburg den 30 Mei 1822
Onderwerp: Belooning der Zetters voor 1821

Zijne Excellentie de Minister van Staat , belast met de generale directie der Ontvangsten, bij dispositie de belooning regelende der Zetters, wegens de klassifikatie der Patentpligtigen en de uitgifte der Patenten over den jare 1821, heeft daar bij aan de Zetters uwer Gemeente voor dat jaar toegelegd f.7.00.
IJver en Naauwgezetheid worden aangemoedigd.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 30 Mei 1822
Onderwerp: Om opgaaf van trekpaarden enz.

Verzoeke zo spoedig doenlijk toe te zenden eene opgave van de trekpaarden en voertuigen, welke gerekend kunnen worden op den 1e April l.l.in Uwe Gemeente aanwezig te zijn geweest.
In deze moeten niet begrepen de paarden alleen tot vermaak of gemak dienende, of de jonge paarden welke tot geen trek-arbeid gebruikt worden, en dat, wat de voertuigen betreft, de wagens , de karren en de stortkarren afzonderlijk moeten worden opgegeven.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Vrijdag den 24 Mei 1822

Afschrift van Z.M. Besluit van dispositie t.a.v. de Begrooting der kosten voor de Provinciale Waterstaats-werken over dezen jare en aanwijzing der middelen, waaruit het bedrag dier begrooting, de werken van Veere daar onder begrepen, zal worden goed gemaakt
De Gemeenten verschaffen een bepaald percentage ter gedeeltelijke bestrijding der kosten van onderhoud der Provinciale Waterstaats-werken

Etc etc.
De Griffier der Staten
J.Snouck Hurgronje.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag den 24e Meij 1822

Gelezen zijnde eene missive van den Minister etc van den 18e Meij l.l. ten geleide van een afschrift van Z.M. besluit van den 7e te voren no 106, waarbij dezelve Minister word gemagtigd om de G.S. der onderscheidene Provinciën te kennen te geven, dat zoodanige plaatselijk Besturen welke ten gevolge van Hoogst deszelfs besluit van den 19e November 1821 no 12 derzelver belastingen slechts tot aan den laatsten Junij aanstaande geregeld hebben, daar mede ook tot den laatsten December 1822: kunnen voortgaan of tot zoodanig vroeger tijdstip als het nieuwe stelsel van ‘s Rijks Belastingen, waarvan de grondslagen bij de Wet van den 12e Julij 1821 zijn vastgesteld, zal zijn ingevoerd.
Is goedgevonden het vorenstaande te brengen ter kennis van de Raden der steden Arnemuiden etc gelijk geschied bij deze, ten einde zich dien overeenkomstig te gedragen.
Etc.
De Griffier der Staten
J.Snouck Hurgronje.

Middelburg den 25 Meij 1822

Ter voldoening aan art.86 der wet op de Nationale Militie van 8 Januarij 1817 , heb ik de eer UEd bij deze terug te zenden de Alphabetische Lijst der Ingezetenen uwer Gemeente voor de ligting van den Jare 1822
De Militie Kommissaris in de Provincie Zeeland
Eekhout

Middelburg den 15 Juni 1822
Ik heb de eer UEdhier nevens toe te zenden afschrift van mijn Besluit van heden no 2030 betrekkelijk het vervoeren van buskruid op den 17.dezer zoo tot UEd: informatie als om ook van uwen kant op de nakoming van de daarin vervatte bepalingen te letten.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
F. Ermerins
Lid der Gedeputeerde Staten

Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur van Zeeland

DE GOUVERNEUR

Gezien het adres van Mr. J.C. de Bruijn voor en in naam van den Heer John Hardt te Vlissingen verzoekende consent om op maandag den 17e Junij 1822 met het aanbreken van den dag te vervoeren van Vlissingen uit het magazijn van de Marine aldaar zeven tonnen tezamen inhoudende drie honderd veertig Nederlandsche Ponden Buskruid langs den weg naar Middelburg en Arnemuiden buiten om, naar den Buskruidmolen in den Wilhelmina Polder en zulks per wagen,welke gevoerd zal worden door J:Steendam en begeleid zal zijn door W. Geldof als conducteur.
Gelet op de bepalingen der Wet van den 26e Januarij 1815 no 57
Heeft goedgevonden den Heer Mr. J.C. de Bruin voor en in naam van den Heer John Hardt te Vlissingen te autoriseren zoo als tans geschied, om op maandag den zeventienden dezer met het aanbreken van den dag uit het gemelde magazijn naar den voornoemden Buskruidmolen per wagen onder voorz; geleide te mogen vervoeren overbrengen zeven Tonnen te zamen inhoudende drie honderd veertig Nederlandsche Ponden Buskruid onder aanbeveling nogtans om te zorgen dat bij dezen vervoer de nodige precautiën volgens de Wet worden in acht genomen en de bedoelde wagen geladen zijnde,den opgegevenen weg volge en nergens aanlegge, maar van de ladingsplaats regtstreeks naar de aangewezene bestemming gedirigeerd worde,Terwijl zoo het voorz: transport niet op den 17e dezer mogt kunnen plaats hebben, eene nadere autorisatie voor eenen volgende dag vooraf zal moeten gevraagd en verkregen worden.
Middelburg den 15 Junij 1822
Bij afwezigheid van den Gouverneur voornoemd
F.Ermerins
Lid der Gedeputeerde Staten
Voor Eensluidend afschrift
De Griffier der Staten

Handtekening

Middelburg den 26 Junij 1822
Onderwerp: Inzending van rapport over
Het uitsluitend gebruik der
Nieuwe Lente-maten en Gewigten
Samenvatting:
De invoeirng van het eenvormig stelse der nieuwe Lengte-maten en Gewigten en het uitsluitend gebruik ervan wordt met vertraging ingevoerd en ontmoet veel weerstand zowel in de steden als op het platteland.
Zo verkiezen de Winkeliers in de steden hun den inslag van winkelgoederen of waren anders dan met de oude Maten en gewigten af te leveren.
Deze bezwaren zijn geen voldoende reden om dit na te laten
Het gemeentebestuur gelooft dat ook op het platteland de invoering nog veele te wensen overlaat. Daarom verlangt de Gouverneur nader Bericht: visitatiën te doen niet alleen op aanschrijvingen van hem maar voortdurend oplettend te zijn.
Bij genoegzaam bewijs van ccontraventiën dezelve dadelijk te constateren en de Processen-verbaal ter vervolging der verbeurde boete, aan het publiek Ministerie in te zenden, en om de gebruikt wordende oude Maten en Gewigten in beslag te nemen en bij de Processen-verbaal te voegen, opdat dezelve door de Regterlijke uitspraak worden verbeurd verklaard: alles overeenkomstig art.479 en 481 van het Wetboek van straffen
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 29e Junij 1822
Onderwerp:tegen desertie krijgsvolk.

Onder herinnering aan de bepalingen der Wet van 12 december 1817 heb ik de eer UEd: uit re nodigen tot een waakzaam toezigt, dat in uwe gemeente alle begunstiging dre desertie van het krijgsvolk te water of te lande worde tegengegaan en dat uwe Ingezetenen zich alzoo niet blootstellen aan de ernstige straffen bij de Wet hier tegen vastgesteld.
In’t bijzonder verzoek ik UEd:om daaromtrend de noodige surveillance op de van Uwe gemeente afvarende schepen uit te oeffenen.

De Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Doorn.

Middelburg den 24e Julij 1822
Onderwerp: kadaster.

Onderrigt dat Alida Huibregtse en Jacob de Meulmeester in uwe gemeente nalatig blijven de hun medegedeelde Eigendomslijsten waarnaar de kadastrale tauxatiën moeten gedaan worden,weder in te dienen , verzoek ik UEd: deze lieden tot eene dadelijke voldoening aan hunne verpligting deswege te permoveren en mij van den uitslag uwer poging spoedig rapport te doen.
De Gouverneur van de Provincie
Van Doorn

Middelburg den 24 Juli 1822
Ondewerp: Beroering drinkwater
Voor het vee door Vischtuig.

Volgens mijne informatiën is thans weder in het Eiland Walcheren het drinkwater voor het vee bijzonder schaars, en word hetzelve niet zoo zeer bedorven door het Vischen met geoorloofd Vischtuig, als wel door het vooral ’s nachts beroeren van het water met polsnetten en ander Vischtuig waartoe geen consent is verleend.
Om dit tegen te gaan schijnt dus eene sluiting der Visscherij,zoo als in het Jaar 1818 heeft plaats gehad minder nuttig te kunnen zijn, dan een waakzaam toezigt op gepleegd wordende overtredingen; en ik verzoek UED: alzoo hiertoe uwen Veldwachter ernstig aan te manen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 5e Augustus 1822

Op Woensdag 19 Augustus aanstaande ten tien uren in de gemeente Veere ten stadhuize aldaar worden overgegaan tot de designatie der ontbrekende Manschappen voor de 2,4 en 5 Komp. Rustende Schutterij van het tweede Battaillon.
Wilt U de lijsten dadelijk in gereedheid brengen en de Ingezetenen, in de termen der Eerste Klasse vallende, alle ongehuwde personen van 18 to 40 jaren( zoo daaruit namelijk de ontbrekenden aan het het kontingent uwer Gemeente zullen kunnen worden gevonden, in welk geval UEd. Zich tot geene verder klassen te bepalen) op te roepen en te doen compareren op bovengemelden tijd en plaats,ten einde door eene Commissie zamengesteld volgens art. 8 van de Wet, tot de Schutterlijken Dienst te worden gedesigneerd, of, bij voldoende wettige reclames, ( waarvoor zij de noodige bewijzen zullen moeten produceren), daarvan worden vrijgesteld..
Een van de leden van het gemeente bestuur dient bij de comparitie aanwezig te zijn teneinde de nodige inlichtingen te kunnen geven.
De Luitenant-Kolonel, Militie-Commisaris
In de Provincie Zeeland.
Eekhout.

Middelburg den 8 Augustus 1822
Onderwerp:adviesbrief liquidatie
Fransche achterstand
Ik heb de eer UEd bij deze te doen toekomen een adviesbrief wegens gelikwideerde pretensie op den fransche achterstand ten name van uwe gemeente groot f. f.2457== met verzoek om met denzelven te handelen overeenkomstig mijne missive van de 30 Augustus 1821 no 2609.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Bij deszelfs afwezigheid
A.C. van Citters
Lid G.S.

Middelburg den 8e Augustus 1822
Onderwerp: om opgave van nieuwe
Aankomende veeartsen
Het nodig achtende, voor het vervolg zoo dikwijls zich een gebrevetteerd Vee Arts in Uwe gemeente mogt nederzetten of aldaar zijne kunst beginnen uit te oefenen, onderrigt te worden van zijn naam & voornamen woonplaats & Rang, heb ik de eer UED te verzoeken mij daarvan regelmatig opgave te doen en tevens gelijke informatiën te geven aan het Lid of de Leden van de Provinciale Commissie van Landbouw onder wiens sectie uwe gemeente ressorteert.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
A.C. van Citters
Lid der G.S.

Middelburg den 14 Aug: 1822
Onderwerp: Onkosten voor de
Registers van den Burgelijken Stand
Over 1822
De onkosten der Register van den Burgelijken Stand uwer Gemeente voor dezen jare eene somma van f.35.40 bedragende, als:
Voor zegels f.26.25
Druk-,Bind en
Transportkosten 9.15
Te zamen f.35.40
Verzoeke UEd: deze som ter Provinciale Griffie voor den 31 e dezer te doen overbrengen
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
A.C. van Citters
Lid der G.S.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag den 2 Augustus 1822

Bij resumtie gedelibereerd zijnde op den drie maandelijkschen staat van gevraagde authorisatie tot het doen van betalingen uit de fondsen van onvoorziene uitgaven op onderscheidene plaatselijke begrootingen van het 2e kwartaal van dit jaar.
Is goedgevondende voorgedragene onvoorziene uitgaven goed te keuren en de respective daarbij belanghebbende besturen tot de uitbetaling te magtigen zoo als geschied bij deze.
Hiervan worden ten behoeve van de belanghebbende extracten verzonden.
De Griffier der Staten
J.Snouck Hurgronje

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. der Provincie Zeeland.

Vrijdag den 2 Augustus 1822

Krachtens Z.M. besluit van den 21 October 1818 LF de aanvaarding van de navolgende Legaten te autoriseren zoo als geschied bij deze: als
De legaten door Joos van Belsen en van Pieter Adriaansen ieder groot f.1:50 en beide aan den algemeenen armen van Arnemuiden bemaakt..
Extracten worden toegezonden aan de belanghebbenden.
De Griffier der Staten
J.Snouck Hurgronje

Extract uit het verbaal Van Heeren G.S. van Zeeland.

Donderdag den 8e Augustus 1822
Gelezen zijnde eene missive van den Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat geschreven te ’s Gravenhage den 31e Julij j.l. daarbij kennisgevende , dat, ten gevolge eener nadere bepaling van den Minister van Financiën van Frankrijk in dato 14 April 1812 er geen twijfel behoort te bestaan omtrent de bevoegdheid van de Geemploijeerden der plaatselijke belastingen tot het constateren der contraventiën tegen het decreet van den 3e Januarij 1809 bij hetwelk de vragtbrieven aan een zegel van dimensie onderworpen zijn, en mits dien deze vergadering verzoekende, de stedelijke regeringen te willen uitnodigen , om de voorschr: Geëmploijeerden ten einden de beambten der registratie in de stipste nakoming van het voornoemde Decreet bij voortduring behulpzaam te zijn, en om alle soort van overtreding welke dezelve instaat mogten zijn, nopens het zegel der vragtbrieven op te merken,te constateren,met verdere te kennengeving, dat zij op de helft van elke boete bij Proces verbaal bewezen zijnde , kunnen aanspraak maken .
Is goedgevonden het vorenstaande bij afschrift dezer en geleidende missive ter kennisse te brengen van de Commissarissen in de Districten, benevens de regeringen waar ambtenaren voor de plaatselijke middelen bestaan, ter fine van executie.
De Griffier der Staten
J.Snouck Hurgronje

Middelburg den 24 Augustus 1822
Onderwerp:Oproeping der verlofgangers
Voor de Najaars-Exercitiën

Hierbij Nominative Staat derVerlofgangers die voor de Exercitien van dit moeten opkomen
Of daarvan verschoond zijn, behoorende bij de Missive van den Heer Gouverneur van den 24 Augustus 1822.
Manschappen, die door de Besturen dadelijk op hunne Korpsen moeten
Worden gedirigeerd:
P.F. van de Putte
Jan Simon Lentseling naar Middelburg
Manschappen die in de maand September aan den Gouverneur moeten worden overgeleverd, met tijdsbepaling wanneer:
Schroevers
Jacob Derto 11 september
Manschappen van het bijwonen der Exercitiën voor dit jaar verschoond:
A.Filius
H.J. van Meil ?

Middelburg den 28 Augustus 1822
Onderwerp: toezending borderel
Fr. Achterstand.
Ik heb de eer UED: hiernevens te doen toekomen een borderel van liquidatie van den franschen achterstand, ten name uwer Gemeente, groot f.24,57. beantwoordende deze toezending aan het verzoek daartoe bij uwe missive van den 9 dezer gedaan.
Het zal mij aangenaam zijn, van den goeden ontvangst van dit borderel te worden geïnformeerd.
Voor den Gouverneur
Van de provincie Zeeland
A.C. van Citters
Lid der Ged. Staten

Middelburg den 28 Augustus 1822
Onderwerp: Borderellen Likwidatie ten
Behoeve Jacobse en van Belsen

Hier tussen volgen een aantal stukken

Extract uit het Verbaal van Heeren GS der Provincie Zeeland

Vrijdag den 23 Augustus 1822

Is gelezen eene missive van den Gemeente raad van Arnemuiden van den 16 Aug.l.l. daarbij verzoekende geautoriseerd te worden om onder nadere approbatie de grasetting van de weijden, dijk & wallen, als mede de straatmest op de vorige conditiën opnieuw voor den tijd van zeven jaren te verpachten.
En in aanmerking genomen zijnde dat het deze vergadering voorkomt, dat eene verpachting voor den tijd van zeven jaren, door de tegenwoordige ongunstige toestand van den Landbouw, waardoor slechts zeer (lage)? prijsen zullen kunnen bedongen worden, niet aannemelijk , en een termijn van drie jaren op dit ogenblik meer verkieslijk is.
Is goedgevonden denzelven Raad tot de voorgenomen verpachting te autoriseren zoo als geschied bij deze, mits voor geen langere termijn dan van drie jaren.
Hierbij afschrift
De Griffier der Staten
J. Snouck Hurgronje.

Middelburg den 3 September 1822
Onderwerp:Instructiën omtrent den verkoop
Van Gemeente goederen.

De verkoop-konditiën dienen door den Gemeente-Raad te worden geregeld
Het is raadzaam om m.b.t. de geregelde konditiën van verkoop de goedkeuring van G.S. vooraf te vragen, waar door men zekerheid erlangt dat er approbatie van G.S. wordt toegestaan.
Er zijn bijzondere redenen nodig ,als men in plaats bij openbare veiling tot onderhandse verkoop overgaat.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 6 September 1822
Onderwerp: Om voordragt van Zetters in te zenden.

5 personen, waarvan 2, zoo immer mogelijk, buiten, doch in de nabuurschap van uwe Gemeente woonachtig, tot Zetters voor 1823.
Opgave vóór den 20e dezer maand.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 8e September 1822

Verzoek van de Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat ten spoedigsten 3 exemplaren van alle de ordonnantiën en tarieven betrekkelijk de plaatselijke belastingen in Uw stad bestaande aan mij te addresseren.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

PUBLICATIE

K.B. van 9e Augustus 1822 no 77 definitief te arresteren het in den jare 1820 voor den tijd van twee jaren goedgekeurd Reglement op het weren van schadelijk Gevogelte in deze provincie

Gedaan ter vergadering van G.S. van Zeeland , te Middelburg, den 30 Augustus 1822
Van Doorn
J.Snouck Hurgronje

Middelburg den 11 September 1822
Onderwerp: Onderzoek omtrent den staat
Der armoede en van de middelen
Tot verbetering.

Het betreft hier medewerking te verlenen aan de reeds vermelde Kommissie wat het indienen van gegevens betreft en communicatie tussen Gemeentebesturen en Arm-administratiën
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland


Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 6e September 1822

Gelezen zijnde een missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken & Waterstaat van den 31e Augustus l.l. strekkende in antwoord op de voordragten welke door de stedelijke besturen ten gevolge eener circulaire aanschrijving van den Gouverneur dezer provincie van den 1e October 1821 no 2855 ingediend,om, bij de invoering van het nieuwe stelzel van Rijksbelastingen over 1822 in de plaatselijke behoeften eventueel te kunnen voorzien, door deze vergadering ter kennis van den voorm: Minister gebragt waren, om aangaande dit onderwerp meer bepaalde instructiën en inlichtingen te erlangen; en waar bij door zijne Excell: werdt te kennen gegeven
1e Dat de plaatselijke begrootingen voor 1823 provisioneel op denzelfden voet zullen behooren te worden opgemaakt als tot nog toe heeft plaats gehad; met dien verstande nogthans, dat het provenu der plaatselijke Belastingen op het gemaal, geslagt en de Wijn wel worde uitgetrokken tot hetzelfde montant als het hiertoe gedaan is; maar met bijvoeging dat in hetzelve, bij de invoering van het nieuw Financiële stelzel zoodanige wijziging zal worden gebragt, als nader door den Koning bepaald zal worden.
2e dat alle voorbereidende maatregelen behooren genomen te worden, welke strekken kunnen om het nieuw financieel stelzel dadelijk bij deszelfs introductie van wege het Rijk, ook op alle steden en plaatsen, waar hetzelve in verband staat met de plaatselijke inkomsten, op de spoedigste en eenvoudigste wijze te kunnen toepassen; onder verdere observatie dat noch het besluit van den 4 October 1816 geheel is vervallen, noch eenig maximum aan de opcenten op de accijnsen welke daarvoor vatbaar zijn, bij art. 16 der Wet van 12 Julij 1821 is voorgeschreven; en wijders dat bij deze gelegenheid eene vermindering van de belasting, welke in vele plaatsen op den Visch geheven wordt, als zeer wenschelijk is voorgekomen, en als en als motief ter verkrijging van de 2 additionele centen, die bij paragraaf ? 2 van het 15e artikel der wet bedoeld zijn; onder anderen in aanmerking kan worden gebragt.
Is goedgevonden de Raden der steden Arnemuiden etc bij deze uit te noodigen.
1e tot eene onverwijlde indiening van de begrootingen hunner steden voor het volgende jaar, opgemaakt op den tot dus ver ?? voet, onder reserve alleen van zoodanige wijziging, als ten aanzien van de plaatselijke belastingen op het gemaal, geslagt en de Wijn bij de invoering van het nieuw financieel stelzel zal behooren te worden gebragt.
2e Om naar aanleiding van den invloed welke het nieuw financieel stelzel op de thans bestaande plaatselijke belastingen aan het gemaal, geslagt en de Wijn zal hebben in overweging te nemen, op wat wijze het voorz: stelzel dadelijk bij deszelfs introductie ook op derzelver steden het spoedigst en eenvoudigst zal kunnen worden toegepast, en welke maatregelen naar aanleiding der bepalingen van het 15 & 16 artikel der Wet van den 12 Julij 1821 ( dewelke voor die maatregelen tot grondslag moeten dienen) daartoe zouden vereischt worden; waarbij dienvolgens zal behooren te worden gelet op de 5 opcenten welke bij het 15 Artikel aan de gemeenten op de hoofdsommen der belastingen van de ongebouwde en gebouwde eigendommen en op het personeel zijn toegewezen, mitsgaders op de 2 opcenten welke daar te boven onder bepaling aan dezelve kunnen worden toegelegd, en wijders op het getal van additionele centen, welke men zoude meenen, ingevolge het 16e art; der wet voegzaam te kunnen voordragen, op de landelijke belastingen van het Gemaal, geslagt en de Wijn; welke drie belastingen de eenige zijn, waarop zoodanig plaatselijk additioneel zal kunnen worden toegestaan, terwijl verder indien deze deliberatie ( waarbij op de bestaande belasting van de Visch en op de verlangde vermindering in dezelve zal kunnen worden gelet, de noodzakelijkheid mogt doen blijken om buitendien nog tot andere nieuwe middelen den toevlugt te nemen, ter bestrijding van het geen de voorsch: opcenten en additioneel minder zullen opbrengen, dan de tegenwoordige plaatselijke belastingen op het Gemaal, geslagt en de Wijn renderen, die middelen , onder welke eene verhooging der bestaande plaatselijke Belasting op de Brandstoffen voornamelijk verdient in aanmerking genomen te worden als dan bij eene afzonderlijke deliberatie zullen behooren te worden voorgedragen; zullende de voorsch: deliberatiën der Regeringen, zoodar mogelijk behooren te worden ingediend, ten einde deze vergadering in staat te stellen, om naar aanleiding daarvan tijdig de noodige voordragten te doen en daarop Z.M. dispositie te vernemen.
En zal hiervan bij Extract dezer en voor zoo veel gewoonlijk bij missive ten geleide aan de voorn: Raden worden kennis gegeven, onder aanbeveling om aan de daarbij gedane uitnoodigingen successivelijk en zorgvuldig te beantwoorden.
Etc
Accordeert met voorsch; verbaal
De Griffier der Staten
J. Snouck Hurgronje


DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Gezien de Missive der Kommissie van bestuur van het Provinciaal Werkhuis te Veere
Gezien art. 1, 303 en 32 van het provisioneel Reglement voor dat Gesticht, goedgekeurd bij Koninklijke resolutie van de 17e October 1820 houdende:
Art, In dit gesticht zullen worden opgenomen alle Personen, welke binnen de Provincie Zeeland bedelende of vagabonderende bevonden worden, ook dezulke welke, binnen de plaats hunner woning of elders geen werk kunnende bekomen, verlangen mogten in dat gesticht te worden geplaatst. Voorzover de uitgestrektheid van het Gesticht het zal toelaten/
Art.30. De Gouverneur wordt het oppertoezigt en de uitvoering en handhaving van alle bepalingen voor hetzelve aanbevolen
Art.32 Zodra het gesticht in gereedheid zal zijn; zullen de vermelde personen ontvangen kunnen worden
HEEFT GOEDGEVONDEN
Dat het Provinciaal Werkhuis te Veere met den 1e October aanstaande zal worden geopend.
De Burgemeesters en Schouten aanschrijven: alle vermelde personen zo veel mogelijk met signalement overbrengen
Ook den Heer Procureur Crimineel uit te noodigen mede te werken gezegde personen uit heel Zeeland naar het gezegde Werkhuis over te laten brengen
Middelburg den 18 September 1822
Van Doorn

HIERBIJ GAAT EEN PUBLICATIE VOOR AFFIXIE ENZ


Extract uit het Verbaal van Heeren G.S van Zeeland

Vrijdag den 13 september 1822
Gelezen zijnde eene missive van den gemeente raad van Arnemuiden van den 6 september l.l. daarbij verzoekende dat deze vergadering in zoo verre gelieve terug te komen op hare resolutie in dato 23 Augustus te voren no 13, dat de weiden dijk en wallen niet voor drie maar voor zeven jaren mogen worden verpacht, vermits men verwacht dat dezelve voor het laatste termijn aangeboden wordende meerder zullen gelden door het grooter aantal gegadigdens dan te voren, doch dat indien de tot nu toe bedongen som niet weder mogt worden aangeboden, men dezelve als dan voor drie jaren zal gunnen.
Is goedgevonden denzelven raad bij afschrift dezer dien conform te autoriseeren, zoo als geschied bij deze.
Accordeert met voorsch: verbaal
De Griffier der staten
Handtekening

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.
Vrijdag den 13 September 1822

Over het goedgekeurd Reglement op de Policie der Veren binnen deze Provincie ;
Is goedgevonden, om:
1. Het voorschreve Reglement bij publicatie, te brengen ter kennis van de ingezetenen der Provincie.
2. Het noodig aantal exemplaren aan Burgemeesters en schouten toe te zenden.
3. De Burgemeesters en Schouten dienen te zorgen voor de stipte uitvoering der in dit Reglement vervatte bepalingen; om tot derzelver executie over te gaan , indien zoodanige Veren in eigendom aan hunne Stad of gemeente mogten behooren en ter ter kennis te brengen van de bijzondere Eigenaren der Veren binnen hunne Stad.
4. Ook de Kommissarissen dienen binnen hun districten op de goede executie toe te zien.

De griffier der Staten
Handtekening

PUBLICATIE in verband met voorafgaande.
De regels worden strakker. Schepen moeten goedgekeurd worden
De toelatingseisen voor schippers en personeel strenger, wat leeftijd, bekwaamheid en goed gedrag betreft.
De toegangen zullen zowel bij hoog als bij laag water gebruikt moeten kunnen worden,
Het goede onderhoud van de schepen moet verzekerd zijn.
Bij overtreding worden strenge boetes ingesteld
Etc
De Gouverneur der Provincie
Van Doorn

Middelburg den 3e October 1822

Ik heb de Eer UEd: kennis te geven dat Z:M: bij besluit van den 15 September, zegel en Sucessieregten te Veere te supprimeren en deszelfs ressort te voegen bij dat van het kantoor te Middelburg, ten gevolge waarvan het eerstgemelde kantoor met den eersten dezer is gesloten.
Ik verzoek UEd: mitsdien voor het vervolg alle de stukken tot de Registratie en Successie betrekking hebbende ter mijner kantore te doen bezorgen en uwe Ingezetenen hiervan te willen kennisgeven.
De Ontvanger der registratie te Middelburg.
Handtekening


Middelburg den 5 October 1822
Onderwerp: toezending adviesbrieven

Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen toekomen twee adviesbrieven wegens een gelijk getal pretensiën op den franschen achterstand ten name van M. Jacobse & J. van Belzen groot f.18:39 & f. 12:26 met verzoek om met dezelve te handelen overeenkomstig mijne missive van den 30 Augustus K2i no 2609
De Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 8 October 1822
Onderwerp: hoedanig de brieven enz
Voor het Departement van Oorlog
Behooren te worden geadresseerd.
Ik heb de eert UEd: te onderrigten , dat de brieven en depêches aan ZE: den Kommissaris Generaal van Oorlog te zenden. Met den dertienden dezer maand zullen geexpedieerd dienen te worden aan deszelfs adres te Brussel met uitzondering van de declaratiën en bescheiden wegens transportkosten van zieke militairen, veer & overvaargelden indemniteit van leegleggende kazernfournituren: en in het algemeen van alle rekeningen wegens pretensiën ten laste van de administratie van oorlog, welke allen bij voortduring aan het adres van het departement van den gem: Kommissaris Generaal te ’s-Gravenhage behooren verzonden te worden.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 14 October 1822
Onderwerp:Opgave nopens de instellingen van Weldadigheid.

Z:E: den Minister van Binnenlandschen Zaken en Waterstaat verlangt wederom eenige opgaven en consideratiën m.b.t. de instellingen van Weldadigheid ten einde te dienen als bouwstoffen voor het jaarlijksch versag, dat volgens art. 228 der Grondwet aan de vergadering van de Staten Generaal moet worden aangeboden.
Gelieve de bijgaande Tabel in te vullen en een Memorie houdende alle zodanige consideratiën en algemeen of bijzondere informatiën en inlichtingen, als tot eene betere kennis van de belangen en de ware gesteldheid der instellingen van Weldadigheid in uw gemeente zouden kunnen dienstig zijn.
Te zorgen dat de Tabel etc. vóór of uiterlijk op den laatsten dezer maand worde ingezonden etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Klad antwoorden lijstje hierna volgend.

1. Ingeval het armbestuur sedert het vorige jaar etc?
Antwoord: Is op den zelfden voet
2 Door dotatiën
A: geen
3 Van alle vermeerdering of vermindering enz
A: geenen verbetering in de Administratie ‘overigens gelijk aan vorige jaren
Welke soort van Armen worde bedeeld? Waarin geschiede deze bedeelingen?
Is het getal armen vermeerderd of verminderd? Wat is daarvan de reden?
A; oude afgeleefd mannen vrouwen en jonge kinderen. De bedeeling geschiedt in geld en natura , ook in ziekte in consumptieve middelen. Het staat eer te vermeerderen dan te ver minderen. De reden daarvan is wegens de armoede van het meestendeel der ingezetenen dezer gemeente.
5. Men verlangt enz.
Dit is geschied

Benaming Administratie: Administratie van Hervormde armen te Arnemuiden
Inkomsten: dotatiën: geene; Kollecte: f.529,34
Subsidiën uit de plaatselijke kas: f.50
Van den Staat: niets
Totaal: f. 579,34
Uitgaven: Lasten & kosten van administratie: f.15
Bedeelingen van allerlei aard: f.560.40
Totaal: f.575
Getal der bedeelden: welke voor meer dan de helft in hun onderhoud wordt voorzien:geen
Idem welke voor de helft in hun onderhoud worden voorzien: geen
Idem welke voor minder dan de helft in hun onderhoud worden voorzien
10 bestaande afgeleefde oude mannen,vrouwen en jonge kinderen
Aanmerkingen
In deze kolom dient opgegeven te worden het getal der kinderen die behoeftig zijn die in de lagere scholen onderwijs genieten:
12 kinderen
Zie aan de ommezijde !!

Extract uit het Register der Besluiten van de Gouverneur van de Provincie Zeeland

DE GOUVERNEUR
Benoemt tot Zetters voor de belastingen over den jare 1812
In het District
Voor de Gemeente van Arnemuiden
De Heeren Jannes de Marée
Paulus de Meulmeester
Jan Kramer
Engel Baaijens
Willem Midavaine.
Zij zullen hunne functiën als zoodanig onverwijld aanvaarden, en zich in de uitoefening derzelven stiptelijk gedragen, naar de bestaande Reglementen, als mede naar de Instructiën, welke hun van wege het Departement van ‘s Rijks ontvangsten mogten worden medegedeeld.
Etc.
Gedaan te Middelburg, den 11 October 1822
Van Doorn
Etc


Middelburg den 23e October 1822
Onderwerp: Gepaspoorteerden

Ik heb de eer UEd: te informeren dat op den 15den dezer maand, van de 2e afdeeling Nationale Infanterie, wegens ongeneeslijk kwaad hoofdzeer is gepaspoorteerd Isaak van Belsen milicien uwer stad van den ligting van het jaar 1821.
Ik verzoek hier van op de alphabetische lijst dier ligting en op het Register van ingelijfden uwer stad model GG behoorlijke aantekening te doen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 23e October 1822
Onderwerp: toezending borderellen Likwidatie

Ik heb de eer UEd: hier nevens te doen toelomen twee borderellen van Likwidatie aan den franschen achterstand, ten name M. Jacobse groot f.18:39 en J. van Belsen groot f.12:26 beide wegens achterstallig maritiem soldij beantwoordende aan de geteekende adviesbrieven, bij uwe missive van den 9e dezer aan mij ingezonden.
Ik verzoek UE dezelve aan de belanghebbende uit te reiken en mij van den ontvangst derzelve berigt te doen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 28 October 1822
Onderwerp: toezending adviesbrief
Volgens de aan mij door den Heer Kommissaris van het 2e District te Zierikzee medegedeelde informatiën is de persoon van P:Siereveld in den bijgaanden adviesbrief vermeld in uwe gemeente woonachtig
Ik verzoek UEd: derhalven om, indien dit zoo zijn mogt, met gezegden adviesbrief te handelen overeenkomstig het voorgeschrevene bij mijn missive van den 30 Augustus 1821 reg. A 1e afd. no 2609.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 28e October 1822
Onderwerp: plaatselijke belastingen

Gedeputeerde Staten hebben ten gevolge eener missive van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat dd 31 Augustus j.l. bij dispositie van den 6 September daaraanvolgende no 5, aan UEd te kennen gegeven, dat de landelijke belastingen op het gemaal, het geslagt en den wijn alleen vatbaar werden gerekend om daarop de bij art:16 der Wet van 12 Julij 1821 (Staatsblad no 9) bedoelde opcenten ten behoeve van steden en gemeenten te kunnen heffen.
Zijn Excell: de minister voornoemd bij missive van den 22e dezer, op dit onderwerp nader terugkomende geeft ten vervolge op voorschrevene Misive van den 31: Augustus te voren te kennen, dat, volgens de thans op de belasting op het binnen en buitenlandsch gedistilleerd gearresteerde wetten, die accijnsen ook voor opcenten ten behoeve van Steden en Gemeenten worden vatbaar gerekend.
Uit deze nadere inlichtingen vloeijt dus van zelve eene wijziging in de voordragten welke bereids door UEd: ter voldoening aan opgemelde dispositie van den 6 Sept j.l. no 5 zijn ingediend, en ik vinde mij dus genoodzaakt UEd onder kennisgeving hier van de gemelde bij UEd missive van den 4e October j.l. reeds ingediende voordragten bij deze te retourneren met verzoek om de zelve naar aanleiding van het vorenstaande te herzien en eene daar naar gewijzigde en vernieuwde voordragt in te zenden, ten einde de plaatselijke middelen alzoo in verband te stellen met het nieuw finantieel Stelzel, bij de wet van den 12e Julij 1921 vastgesteld.
Ik heb de eer UEd tevens te verzoeken in uwe voordragten ter dezer zaak en de daarbij te voegen tabellen en opgaven de metrieke maat te bezigen
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.
Vrijdag den 18e October 1822

Gelezen zijnde eene missive van den gemeente Raad van Arnemuiden van den 12 October l.l.
Is goedgevonden de daarbij ingezondene processen verbaal van de verpagting der grasetting van de weijden, dijk en wallen, alsmede die der straatmest te approbeeren, zoo als geschiedt bij deze.
Zullende dezelve mitsdien van de approbatoire apostille voorzien bij afschrift dezer aan den voorsch: Raad worden geretourneerd.
Accordeert met voorsch: verbaal
De griffier der Staten
J. Snouck Hurgronje
Middelburg den 30 October 1822

Ik heb de eer UED: hier nevens toe te zenden een afschrift van Z.M. besluit van den 25 Aug:l.l. no 43 genomen op een rekest van de Regeering van ’s Gravenhage om de administratie van de accijns ophet Gemaal en het geslagt aan de stedelijke beambten aldaar over te laten ten fine art: 12 van het zelve besluit is vermeld.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.

SAMENVATTING VAN HET BESLUIT VAN Z.M.

De heffing van ’s Rijksaccijns op het gemaal en geslagt wordt in ’s Gravenhage overgelaten aan de Stedelijke beambten aldaar op den voet van ’s Rijks Weten en Regelementen en onder het toezigt en bestuur van de generale Directie derOntvangsten
Den Haag mag een bepaalde hoeveelheid opcenten heffen boven de rijksaccijns per mud tarwe,door ons nader vast te stellen..
Dat geldt ook voor het slagtvee per gulden waarde.
Daartoe zullen reglementen door de stedelijke regering moeten worden ingesteld..
De stedelijke beambten zullen aan den Minister van Staat moeten worden voorgedragen
Hun Tractementen zullen uit de stedelijke kas moeten worden voldaan en tot schadevergoeding zal aan de Stedelijke kas naar aanleiding van art: 16 der Wet van 12 Julij 1821 worden uitgekeerd drie procent van het bedrag van ’s Rijks accijns.
Kantoren zijn aan de inspectie en Controle van ’s Rijks beambten onderworpen..
Alle de voorn: bepalingen zullen zijn provisioneel en tot wederopzegging toe.

WILLEM
De Meij van Streefkerk
Voor eensluidend afschrift:
De GriffierderStaten
J. Snouck Hurgronje.

Middelburg den 2 November 1822

Bij Art: 197 der Wet van 8 Jan: 1817 op de Nat: Militie word aan de ambtenaren van den Burg. Stand verboden iemand ten huwelijk aan te teekenen of in den Echt op te nemen zonder blijk dat dezelve heeft voldaan aan zijne verpligtingen tot die Militie.
Dit Art: wordt verschillend behandeld:
Sommige vorderen dit bewijs vóór huwelijksafkondigingen toe te laten : anderen meenen dat dit slegts te pas komt bij de dadelijke voltrekking van het huwelijk.
Ter voldoening aan eene aanschrijving van den Heer Prokureur generaal in ’s-Gravenhage verzoek ik UEdAchtb: mij zoo spoedig mogelijk te melden hoedanig UEdAchtb: gewoon is hier mede te handelen.
De Officier bij de Regtbank
Van 1e aanleg te Middelburg
S. de Wind

Middelburg den 12 November 1822
Onderwerp: Benoeming van Leden der Kommissie
Voor de belasting op het Personeel
Verzoek om twee Leden uit uw midden te dispiciëren , welke met de twee,door de administratie aan te wijzene Ambtenaren de gezegde Kommissie voor Uwe Gemeente zullen uitmaken
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 13 November 1822
Onderwerp: toezending borderel
Liquidatie franschen
Achterstand.

Ik heb de eer UwEd: hiernevens te doen toekomen een borderel van likwidatie van den franschen achterstand ten behoeve van P:Siereveld wegens achterstallige maritime soldij, groot f.14: 30 beantwoordende aan het verzoek daartoe bij uwe missive van den 2e dezer gedaan..
Ik verzoek UwEd: dit stuk aan den belanghebbenden uit te reiken en mij daar van den ontvangst te berigten.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Is goedgevonden:
Ingevolge de door de Plaatselijke Besturen en Ambachtsheeren gedane voordragten, in plaats der Leden van de Gemeente Raden, welke op den 2e November dezes jaars zullen aftreden, aan te stellen, gelijk geschiedt bij deze, de Personen op de navolgende lijst no 1 vermeld: te Arnemuiden
Jan van der Weele
Pieter Meerman.
Etc.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. der Provincie Zeeland

Vrijdag den 15 November 1822

Gehoord zijnde het rapport van de op de begrooting van de keersluijs te Arnemuijden over het loopende jaar
Is goedgevonden
Genoegen te neemen met het in de laatste bijeenkomst der commissie door zommige der belanghebbende gedane aanbod tot het doen der nodige voorschotten.
Den Raad van Arnemuiden te autoriseeren gelijk geschied bij deze om deszelfs aandeel in het voorschot ad f.150 uit de disponibele fondsen ter regularisatie op de begroting van 1823 te voldoen, met verzoek om een afschrift dezer aan den plaatselijken ontvanger uit te reiken.
Etc
De griffier der Staten
J. Snouck Hurgronje

Middelburg den 28 November 1822
De Gouverneur van Zeeland heeft de eer, aan den Heer Burgemeester der stad Arnemuiden
Bij deze te doen toekomen de nevensgaande missive van den Heer Directeur der Registratie en Domeien daarbij te kennen gevende dat de schorren van den Wilhelmina Polder door Arnemuidsche visschers worden beroofd ter voorziening
Met verzoek, om. Met terugzending, daarop spoedig te dienen van berigt

De Gouverneur voornoemd
Van Doorn

PUBLICATIE

De G.S.van Zeeland, aan allen die deze zullen zien of hooren lezen, Salut! Doen te weten:
Dat het Z.M. den Koning behaagd heeft, bij besluit van 2 September 1822 no 82 no 82, op eene daartoe door de Provinciale Staten gedane voordragt, Hun Ed.Gr.Achtb: te magtigen tot de daarstelling eener ampliatie op het Reglement op de Broodzetting binnen deze Provincie van de 9e Julij 1818, waarbij de inhoud der artikelen 11,13, 16, 19, 20, 21 en 23 even zeer voor de Broodverkoopers als voor voor de Bakkers verpligtend wordt verklaard , in zpo verre de voorschreve artikelen op eerstgemelden kunnen worden toegepast.
Dat dien ten gevolge ,de Broodverkoopers zich naar bovengemelde elfde, dertiende, zestiende, negentiende,twintigste, eenentwintigste en drieëntwintigste artikelen voortaan zullen moeten regelen, en bij contraventie aan de daarbij bepaalde poenaliteit zullen onderworpen zijn.
Vergadering der G.S.
Den 15 November 1822
Van Doorn
Ter ordonnantie van Dezelve
J. Snouck Hurgronje.

Middelburg den 29 November 1822
Onderwerp: Kennisgeving van
Buitengewone voorvallen
Alle Besturen dienen kennis te geven van o.a onverhoopte voorvallen.
Rechtstreeks voor Arnemuiden per expresse kennis te geven van gebeurtenissen
Welke de rust en goede orde in Uwe Gemeente verstoren of tot zoodanige dadelijk stoornis gegronde vrees mogten geven.
Of zware rampen mogten ten gevolge hebben of voor eene dadelijke overstrooming doen vreezen
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 29 November 1822
Onderwerp: toezending adviesbrieven.

Ik heb de eer UEd hiernevens te doen toekomen drie adviesbrieven wegens een gelijk getal gelikwideerde pretensies, op den franschen achterstand voor achterstallige maritieme soldij ten name van C. J: de Noijer , C.B. Grootjans & A. Belsen groot f 12:54; f.17:77 & f. 12:54 met verzoek om met dezelve te handelen overeenkomstig mijne missive van den 30 aug 1821 no 2609 als mede om opzichtelijk de aan mij te retourneren geteekende adviesbrieven wegens maritieme soldij eene juiste opgave te doen van de namen en voornamen der belanghebbende op welke equipage dezelve gediend hebben &welke qualiteit.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn
Aantekening: C.J. de Nooijer: kannonneer Boot no 10 matroos
B.Grootjans kannonneerboot no 10 matroos laatste schoener??

Middelburg den 3 December 1822
Onderwerp:Opneming van bedelaars
En verlate Kinderen in de
Koloniën der Maatschappij
Van Weldadigheid

Besluit van den Koning, het Provisioneel Reglement op het Provinciaal Werkhuis te Veere,….. om afwachting van nadere instructiën dien aangaande, om alle bedelende Personen, ook dezulke,welke in de termen van art. 1 van dat besluit vallen,naar het gezegde Werkhuis op te zenden,ten einde van daar, door mijjne zorg, overeenkomstig art.4 en 5 naar de Kolonie te worden gedirigeerd.
’s Konings ernstig verlangen is dat de deelneming in het Lidmaatschap der Maatschappij van Weldadigheid worde aangemoedigd door de Plaatselijke besturen.
Zij die dat doen moeten dat blijven doen, zodat andere besturen die eene onbegrijpelijke onverschilligheid aan de dag leggen daartoe worden “gedrongen”.
Gezien het rapport van de Kommissie &c
K.B.

De bepalingen van het Reglement voor het Bedelaars-Werkhuis te Hoorn, voor zoo veel hetzelve handelt over de maatregelen tot wering der bedelaars, zullen ook toepasselijk zijn op de Bedelaars-gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien.
Diensvolgens zullen alle Personen van wat jaren of kunne welke bedelende worden gevonden buiten de plaats hunner woning, naar eene dezer inrigtingen kunnen worden opgezonden, vanwege het Hoofd des bestuurs van de Plaats, binnen welke zij alzoo bevonden worden te bedelen , en zulks voorzien van een Certfikaat houdende verzekering dat zij bevonden zijn in de voormelde categorie te vallen.
De opzending van dusdanige Personen zal om de 8 dagen of vroeger geschieden en verzeld gaan van lijsten bevattende : den naam, geboorteplaats, den ouderdom, den physieken toestand; het beroep, het aantal leden van zijn huisgezin
Het verzorgen van de opgezondene Bedelaars blijft voor rekening van de Gemeente.
De Weezen en verlaten Kinderen wier domicilie niet kan worden bepaald, zullen met vondelingen worden gelijkgesteld.
De vondelingen enz. voor rekening van de gestichten, bij gebrek aan fin. Bij de gemeente
Tarieven van contracten: bedelaar f.35, vondeling f.45, als wanneer bij ieder achttal 3 Bedelaars gratis overgenomen worden.
Voor een huisgezin per hoofd f.22,50 per jaar, voor een vondeling boven de 2 en onder de 6 jaren f.40 per jaar
Van de Personen die zich vrijwillig mogten aangeven, om te worden geplaatst zullen door de Gemeente Extract-lijsten worden aangeboden aan de Minister van Binnenlandsche zaken, bevattende:
Naam, geboorteplaats, ouderdom, phijsieken toestand, het beroep van ieder persoon en het aantal Leden tot één huisgezin behoorende.

WILLEM
Vanwege de Koning
J.G. de Meij van Streefkerk

Middelburg den 17 December 1822
Onderwerp: gelikw. Gelden
F:A: Arnemuiden

Het blijkt uit uwe missive van den 13 april 1821 dat de pretensie die op den franschen achterstand ten name van uw stad waarvan ik UWEd: het borderel van Likwidatie van den franschen achterstand bij mijne missive van den 11 dier maand reg:A1e afd: lett: F deed geworden, een eigendom is van particulieren in uwe stad woonachtig.
Ten einde nu de belanghebbende het effect dier likwidatie te doen genieten zal het nodig zijn dat voor zoo verre dit niet reeds mogt geschied zijn, dit borderel worde te gelde gemaakt, en dat de gemeente raad daar op de uitbetaling naar gelang van het bedrag van iedere pretensie tegen intrekking van behoorlijke kwitantie bewerkstelligd waarna dezelve dien aangaande eene speciale verantwoording met de nodige bewijsstukken gestaafd aan het Provinciaal bestuur zal doen toekomen.
Ik verzoek UEd: voor de stipte nakoming hiervan zorg te dragen
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 19 December 1822
Onderwerp: bewaarplaats gevangen schelpvisch
Door visschers van Yerseke verzocht
Eenige Ingezetenen van de Gemeente Yerseke alle visschers van beroep hebben vergunning gevraagd om het zoogenaamde Gat strekkende beoosten den Burenpolder het dorp Yersekee en den Molenpolder, te beginnen van den noordoost of kijkuit dam zuidwaarts op, te mogen bezigen tot eene bewaarplaats voor de door hun gevangen wordende schelpvisch, bereid zijnde om daarvoor jaarlijks eene geringe retributie te voldoen.
Uwe hiervan mededeeling doende, heb ik de eer UWEd: te verzoeken mij omtrent zoodanige vergunning uwe gedachten kenbaar te maken, speciaal of en in hoeverre dezelve zoude kunnen geacht worden tegen het belang der visschers van uwe stad te zijn, en zoo ja mij daarvan de redenen op te geven.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.

Middelburg den 24 December 1822
Onderwerp: vervoer Buskruid

Ik heb de eer Uwe: te informeren dat door den Heer Gouverneur van de provincie West Vlaanderen aan B.L. Hofland te Ostende autorisatie is verleend om vandaar onder militair geleide naar Arnemuiden te vervoeren twee honderd en vier kleine vaatjes Buskruid te water, met het schip de vrede schipper de Bargie.
Ik verzoek Uwe: op de aankomst van het gemelde transport een stipt toezigt te houden en hetzelve aangekomen zijnde, mij daarvan onverwijld rapport te doen alsmede om tot afwending van gevaar bij de ontlading van het buskruid, naar aanleiding van art:58 der Wet etc de nodige maatregelen van voorzorg te nemen, en toe te zien dat hetzelve noch geheel noch gedeeltelijk buiten uwe gemeente zonder mijne speciale autorisatie worde vervoerd.
Ik zal bij uw rapport tevens de nodige aanwijzing omtrend de bestemming van dat Buskruid verwachten.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Met betrekking tot de Ligting van 1823 te arresteren
alle jongelingen dienen zich voor 20 Januarij te laten inschrijven met extract uit den Burgelijken Stand.
Na aanmaning: uiterlijk vóór den 28e Jan.1823
Daarna alphabetische lijsten gemaakt
Vóór of op 5 Februarij een lijst van eventuele vrijwilligers in dienen
De Loting voor het 1e Kanton te Middelburg den 1 maart 1823.
De alphabetische lijsten zullen na terugbekoming op het Raadhuis ter visie liggen.
Bij loting: zorgen dat 2 Leden van het plaatselijk bestuur aanwezig zijn..
De Militie-Raad zal vergaderen in een van de Lokalen van de Abdij
De 1e zitting op 10 Februarij
2e op 24 maart
3e op 7e April
4e zitting op 28 April.
DE plaatselijke besturen worden bij herhaling er op gewezen zich te verdiepen in de Instructiën en het werk der Nationale Militie enz.
Van Doorn

Middelburg den 24 December 1822
De Geremplaceerden bij de Nationale Militie storen f.150 tot bevrijding van alle verder verantwoordelijkheid voor de door hun gestelde Plaatsvervangers.
Dit dient te gebeuren op een door mij afgegeven Certifikaat, houdende dat de Plaatsvervanger werkelijk den tijd van achttien maanden, de dienst bij de reserve niet mede gerekend, heeft gediend en dat de Geremplaceerde daar door tot de bovengemelde storting geregtigd is
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Gezien hebbende Zijne Maj. Besluit van den 23 dezer maand no 71 waarbij op hem Gouverneur de nodige volmagt verleend wordt,om de opcenten op de hoofdsommen van ’s Rijks belastingen in accijnsen mitsgaders de verder plaatselijke belastingen provisioneel te regelen voor zoodanige gemeenten,waarvan de voordragten om de thans aldaar bestaande plaatselijke belastingen met het nieuwe stelsel van ’s Rijks belastingen bij de wet van 12 Julij 1821 vastgesteld in verband te brengen ,nog niet door Z.M. mogten zijn goedgekeurd.
Overwegende dat voor geene der steden in de provincie welker eigene middelen en inkomsten door de invoering van het nieuwe stelsel van belastingen geheel of gedeeltelijk zullen komen te vervallen in vervanging van die middelen tot hiertoe andere door Zijne Maj. Zijn goedgekeurd.
Gelet op de Voordragten welke ter dedzer zake door de regeringen van die steden gedaan zijn en op de consideratiën van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie.
Heeft goedgevonden te bepalen
1e Provisioneel en voor den tijd van twee maanden in te gaan met den 1e Januarij aanstaande zullen in de gemeenten Middelburg, ZZee, Goes , Tholen Vlissingen, Veere Sluis en Arnemuiden, worden geheven de navolgende opcenten op de grondbelasting en het personeel alsmede op de Rijksaccijnsen van het geslagt,gemaal, wijn binnen en buitenlandsch gedisteleerd, mitsgaders de na te meldenen eigene middelen,te weten

Hoofdsommen op de
Grondbelasting,personeel, meubilair 7 opcenten
Rijksaccijnsen
Op het gemaal 10 opcenten
Geslagt 25 opcenten
De wijn 45 opcenten
Gedestilleerd 45 opcenten
(van buiten ingevoerd)=
Tarweblom per 100 Ned. Ponden 30 cents
Tarwemeel idem 20 cents
Roggemeel idem 6 cents
Tarwebrood of beschuit idem 14 ½ cents
Roggebrood of beschuit idem 5 cents
(van buiten ingevoerd)=
Versch vleesch spek of reuzel per Ned:Pond 1 cents
Idem gerookt en gezouten idem 1 cents

2e de overige bij die steden thans bestaande belastingen welke onder de vorenstaande niet vermeld zijn, zullen provisioneel op den tegenwoordigen voet worden geheven.
3e de bij art.1 aangewezene middelen zullen allen geheven worden volgens de bestaande wetten en Reglementen,de nieuwe Reglementen welke door de stedelijke besturen reeds zijn of nog zullen worden in werking gebragt alvorens daarop de homologatie van Z:M: zal zijn verkregen indien inmiddels eenige nieuwe Reglementaire bepaling onvermijdelijk mogt gevorderd worden zullen deze door de Regeringen der steden nader aanden Gouverneur behoren te worden voorgedragen.
4e de inhoud dezer zal bij Extracten van hetgeen elk hunner aangaat ter kennisse worden gebragt van de belanghebbende stedelijke Bestuuren ten fine van Executie en voorts door middel van een volledig afschrift aan den heer Directeur der Directe belastingen en accijnsen in deze provincie worden medegedeeld ten fine van informatie & narigt
Gedaan te Middelburg den 28 December 1822
Van Doorn

Middelburg den 30 December 1822
Onderwerp: toezending borderellen
Ik heb de eer UEd: hernevens te doen toekomen 2 borderellen van likwidatie van den franschen achterstand ten name van C.B. Grootjans groot f.17,77 en C.J: de Noijer groot f 12.54, wegens achterstallige maritieme soldij, beantwoordende aan de geteekend adviesbrieven bij Uwe missive van den 6 dezer aan mij ingezonden.
Ik verzoek UEd:dezelve aan de belanghebbenden uit te reiken en mij van den Ontvangst berigt te doen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.


2e gedeelte

Middelburg den 2 Februarij 1822

De gouverneur van de Provincie Zeeland heeft de eer aan den Heer Burgemeester van Arnemuiden toe te zende de Ordonnantie hier onder vermeld
No 2407 ; datum 10 Januarij 1822 C. Kraamer Veerman te Arnemuiden f.1.55

Arnemuiden den 5 Februarij 1822
WelEdele Heeren!

De kerkenraad is voornemens om in de volgende week de Diaconie rekening te doen, en heeft mij verzogt UEd: hiervan kennis te geven ten einde nader dag en uur daartoe te bepalen en eene commissie uit uw midden te benoemen, om daarbij tegenwoordig te zijn.
De Kerkenraad verzoekt hierop een spoedig antwoord en heeft de Eer met allen eerbied te zijn.
WelEdele Heeren! UEd: onderdanige Dienaren
H.I. van Ingen.
Nom,Sijn.

Middelburg den 10 Februarij 1822
Neem de vrijheid UEdGestrenge toe te zenden twee Nominative Staaten der schutters ter approbatie dewelke reclameren vrijstelling van dienst bij de 5e Comp 2 Batt schutterij.
Verzoekende U bij de verder gemeentens te zenden ter approbatie en mij weder te doen geworden ten einde aan den Wel EdelGestrengen Heer J.J. Bleeker majoor kommandant van gemeld Batt hiervan kennis te geven.
Den Commanderende Officier
Der 5e Compagnie 2 Bataillon
Abr. Crucq
1e Luitenant.

Middelburg den 1e Mei 1822
Toegezonden Ordonnantie:
Nummer 3640; datum 12 april 1822 Naam: C Kraamer te Arnemuiden ;f.3,50

OPPER-HOUTVESTERIJ
Provincie Zeeland
Tweede District
No 82

Middelburg den 21 Juni 1822

De Geregtsdienaar gestationeerd te Veere, aan den opziener der Jagt Joseph Mene Relaas gemaakt hebbende tegen de Personen van Jacob Pape , Abraham Vrage Cornelis Petijt Marinus Petijt en nog eene onbekende dewelke op den morgen van den 15e dezer onder de gemeente Schellach met verboden en nadelig Vischtuig hebben gevischt en deze Personen allen te Arnemuijden gedomicilieerd zijnde ! heb ik den Opziener voornoemd gelast zich bij UEdAchtb: te vervoegen met verzoek dat UEdAchtb: aan hem gelieve op te geven de woonplaats der beschuldigde personen, opdat hij in staat zij aan dezelve ingevolge de Wet Insinuatiën om voor mij te komen uit te reijken.
Aangenaam zal het mij zijn indien UEAchtb: deszelfs inwoners aandagtig maakte dat ik best?? Heb gegeven om naauwkeurig op de visscherij te surveilleren alzo niet allen de Landman in dit jaargetijde klaagt over het plattrappen van zijne Veldvrugten maar ook het weijnige goede water voor het Vee word onbruikbaar gemaakt
De Houtvester in het tweede Jagt Distrikt
Van de Provincie Zeeland
Handtekening

Middelburg den 24e Junij 1822

Ik zende UEd: hier nevens het Kohier van het Patentregt over den Jare 1822 van de Patentschuldigen uwer gemeente met verzoek om daarvan de gewoone Publicatie te doen; en mij op te geven den datum dier publicatie, en die der Vergadering van het voorschreve Kohier aan den Heer ontvanger der directe belastingen over uwe gemeente.
De Controleur de directe Belastingen
District Middelburg
C:I: Ritter

Middelburg den 26 Junij 1822

De Verlofgangers Uwer Gemeente R. Schroever en Adriaan Filius zich op den 7 dezer te Veere op de Inspectie niet hebbende gepresenteerd, zonder dat ik met de redenen daarvan bekend ben, heb ik de eer UEd te verzoeken mij met den meesten spoed te informeren of en in hoeverre zij daarvoor wettige en door UEd op grond van art.183 der Wet van 8 Januarij aangenomen redenen kunnen inbrengen.
De Lt.Kolonel Militie Kommandant
In de Provincie Zeeland
Eekhout.

Arnemuiden den 15 Julij1822

WelEdele Heeren!

Ik heb in mijnen brief van den 13 dezer eene ommissie begaan in plaats van het dubbeltal van Diakenen heb ik alleen de door ons verlangde personen daarin vermeld
Ik geeve UEd derhalven in dezen het dubbeltal op zoo als het zelve door den Kerkenraad geformeerd is Te weten:
Binnen Jacobus Meerman
Jacobus Maas
Buiten Jacob Schoneboom
Jacob Adriaansen de Ridder.
In afwachting van een spoedig antwoord
Heb ik de Eer te zijn
UEdGek Dienaar
H.J. van Ingen
N.B. Het oorspronkelijke bericht is hierbij ingesloten.

Middelburg den 4 September 1823 ! Stuk is in het jaar 1822 terechtgekomen !

Toezending van een ordonnantie:
No 1022; datum: 30 Junij 1822 Naam C. Kraamer Bedrag f.1.35.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Geeft met allen mogeleiken Eerbiet te kennen den ondergeteekende Louwerens van Eenennaam zoo voor zich zelve als voor de mede ondergeteekenden wonende te Arnemuiden dar de ondergeteekenden hebben opgemerkt dat door de veelvuldige mossen & spreeuwen der Tuijn & landman een onberekenbare schade worde toegebragt, door middel van die schade loose dieren.
Redenen waarom de Rekestranten zich eerbiedig van UEdele achtbare vergadering verzoekt zoodanig een Plan te formeren als UE Achtb: vergadering mogt oordelen tot het weren van die schadelose dieren.
Arnemuiden den 1e September 1823.

J.Schoonenboom Louwerens van Eenennaam
A: Koets Adriaan Zuurmont
A.Boogert Joos Adriaanse
PieterZwigtman J.B.Harthoorn
Per order Pieter Tavenier J. Schot ??
Pr: G: Meerman
A:Adriaanse
L.Wisse
Frans Joosse.

Middelburg den 3e October 1822

Zijne Excellentie den Minister van Staat belast met de Generale Directie der ontvangsten , bij deszelfs Resolutie d.d. 16e September ll no 10 bepaald hebbende, dat voor het jaar 1823 en vervolgens de beschrijving der grondbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen in elke Gemeente der Noordelijke Gewesten des Rijks , zal plaats hebben op den zelfden Legger en op het zelfde kohier.
Ter bereiking van het voorschrevene oogmerk, zullen de leggers van de Gebouwde en ongebouwde Eigendommen dadelijk moeten worden in een gesmolten en daartoe worden gebruik gemaakt van de exemplaren der Leggers van de gebouwde Eigendommen door middel die te veranderen , zoo als het nevensgaande model zulks aanwijst.
De werkzaamheden dezer ineensmelting bestaande in het brengen onder één naam of Artikel van de beide genoemde Eigendommen, worden aan UEd: opgedragen; terwijl ik benevens den ontvanger der directe Belastingen, over deze Gemeente zoveel mogelijk zullen adsisteren, en zodanige inlichtingen geven, als ter voorkoming van abuizen in het overbrengen der onderscheidene posten nodig en dienstig zal kunnen zijn.
Van welke dispositie ik de eer heb UEd hiervan door deze kennis te geven tot UEd: informatie en narigt.
De Controleur der directe belastingen
District Middelburg
C.J. Ritter.

Middelburg den 18 october 1822

Ik heb de eer UEd hier nevens toe te zenden twee Exemplaren mijner dispositie van de 15. dezer maand betrekkelijk de kadasstrale tauxatie van de gemeentens Aagtekerke &Kleverskerke

De Gouverneur van Zeeland

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Gezien de voordragt van den Heer Directeur der Directe Belastingen van 14 October 1822 no 153
Gelet op artikel 483 en volgende van de verzameling van Wetten op het Kadaster
Heeft goedgevonden te bepalen dat de Kadastrale tauxatie der Landen in de Gemeenten van Aagtekerke en Kleverskerke gelegen in het kanton Vere
Zal worden verrigt in de laatst gemelde gemeente door den Tauxateur A.L. Wisse vergezeld door den Controleur Dominicus
En eenen aanvang nemen op dingsdag den 22 October aanstaande.
Door de schouten van de gemeenten , eigenaren etc dienen bijstand te verleenen en te doen ondervinden om bij de klassificatie te adsisteren en alle mogelijke inlichtingen te verschaffen.
Affixie en publicatie in de Kouranten
Gedaan te Middelburg den 15 October 1822

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden

Wel Edele Heeren!
Daar de ondergetekende eerlang weder met de catechisatiën een aanvang hoopt te maken vooral ook des avonds, en de donkerheid dat werk dikwijls zeer moeilijk maakt; zo is het dat ik UEd: door dezen vriendelijk verzoeke te zorgen dat er bij donkere Maan van mijn huis tot de Kerk eenige Lantarens branden.
Ten anderen dat er een Straatpadjen gelegd worde van het huis van de Smid tot de Kerkdeur.
En eindelijk dat de Regering zorgt voor de stipte handhaving tot wering van ergenissen op den dag des Heeren als het oplaten van vliegers
In afwachting heb ik de eer te zijn
UEd: Onderd.Dienaar
H.J.Van Ingen
Arnemuiden
d.d. 21 Octob: 1822

Middelburg den 2 Nov: 1822
Onderwerp: Expeditie van Ordonnantiën:
No 14496; datum: nov: 1822 Naam C. Kraamer ; bedrag: f.1.35
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Het Gemeente bestuur
Dezer Stede

Edel Achtbaare Heeren!

Neemt de vrijheid met verschuldigd respect zich tot UEd:achtb: te wenden J.H. van Opdorp bij UEd: als plattelandsheel&vroedmeester bekend en door deeze stad met een bijzonder plaatselijk tractement gegratificeert--- Reclamant vermeent in de uiteoffening zijner praktijk geduurende deszelfs eenjarige inwooning binnen deeze gemeente zoo veel hem mooglijk alles te hebben aangewend wat men in billijkheid en volgens de bestaande verordeningen van een regtgeaard plattelands heel & vroedmeester verwagten konde zich ook gerustelijk beroepende op UEd: achtb; getuigenis ten opzichte van zijn civicq gedrag.
Oordeel Ed: achtb: Heeren over het hartgrievende gevoel dat hij Reclamant moest ondervinden toen hem werd geinformeert dat C:Meerman gevaarlijk ziek lag en dat deeze ziekte werd behandeld door den Heere Lahr stads Chirurgijn & vroedmeester te Middelburg en als zodanig volgens ‘’s Rijks bestaande en vigeerende wetten tot het behandelen van ziekten en het toedienen van geneesmiddelen volstrekt onbevoegd.
Reclamant had reeds door de fama publica vernoomen dat gem: Heer Lahr ook aan de echtgenoote van L. van Eenenaam geneesmiddelen had toegediend en daar zijn Ed: ofschoon zelve Lid der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek & Toevoorzigt zonder respect voor ’s Lands wetten zulks herhaalt—iets het geene thans van mond tot mond door elk uwer ingezeetenen verhaald word en mooglik wel reeds ter kennisse van UEd: achtb: gekomen is-- Een Wangedrag dat behoort te worden tegengegaan door een iegelijk die prijs stelt op de instandhouding van Wetten door Z:M: onzen geliefden Koning met de vaderlijkste zorg en met de heilzaamste bedoelingen daargesteld—daar zulks wijders tot groote schade van den Reclamant zoude kunnen strekken heeft deze zich hoe ongaarne ook genoodzaakt gezien hiervan aanklagt te vormen om in te zenden aan de Provinciale Commissie bovengem: doch heeft het tevens niet onvoegzaam geoordeelt UEd: achtb: hiervan bij deze kennis te geeven
Mij in Ud:achtb: protectie aanbeveelende, heb ik de Eer te zijn
Van
UEdel: Achtbaare
De Ondderdanige Dienaar
J.H. van Opdorp
Arnemuiden
15 November 1822

NOTIFICATIE

De Gouverneur brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat door Zijne Excellentie den Opperjagermeester van Zijne Majesteit, Opperhoutvester voor de Noordelijke Provinciën met overleg van HEdGr.Achtbare G.S in de Provincie de sluiting der Groote Jagt op den 31e dezer maand, en die op Ganzen, Eenden en Watersnippen op den 15e Maart 1823 is bepaald.
Hiervan Affixie en Publicatie

Middelburg den 14 December 1822
VAN DOORN

Vlissingen 19 december 1822
WelEdele Achtbaare Heer!
Mij is van weegen Willem Buuren uwe Gemeente gezonden deeze Declaratie voor opvisschen van Bakentonnen dan slegts enkeld zijnde en niet zoo als vereijscht word triplo, kan die niet verzenden, waarom UwEdAchtb; verzoeke deze Declarant nog twee diergelijke Declaratiën van dezelve inhoud en geheel gelijk deeze op ongezegeld papier en te doen bijvoege enze mij dan te retourneren per post van UwEdAchtb: of per gelegenheid
Met hoogagting
Heb d’Eer mij te noemen
Uw Edele Achtb: DW Dienaar
Westerholt ?
Onderinspecteur Lootswezen

Ga naar boven