Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1823

Zeeuws Archief  Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Toegangsnummer 1200,  Inventarisnummer 87

                          

Middelburg den 2. Januarij 1823

Onderwerp: om opgave rendement en consideratie over nieuwe middelen

Zoodra mij Zijner Majesteits besluit van den 23. der vorige maand no 71 op den 27. daaraan volgende was geworden, achtte ik het voor de Steden van het grootste belang de opcenten  & middelen door welke in derzelver behoeften gedurende de twee eerste maanden des zes jaars zoude kunnen worden voorzien, onverwijld te regelen ten einde met derzelver invordering nog op den 1e dezer zoude zijn kunnen worden aangevangen.

Ik deed zulks bij mijne op den 28. Dc: ll genomene en dadelijk aan de Regeeringen dier steden verzonden dispositie no 4353 niettegenstaande de moeijlijkheid welke bij de overbrenging van deze taak resulteerde uit het gemis der daartoe benoodigde bouwstoffen, dewijl de voordragten der Regeeringen dien aangaande in originali aan Zijne Excell; den Minister van Binnelandsche Zaken en Waterstaat opgezonden niet aan mij geretourneerd waren.

Mij alzoo daartoe alleen hebbende moeten bedienen van de aanteekeningen welke aangaande die voordragten in mijne Bureaux voor handen zijn, is het mogelijk dat de berekeningen der opbrengsten van de nu toegestane middelen & opcenten waarop mijne gezegde dispositie gegrond is, niet die juistheid bezitten , welke zoude vereischt worden om door dezelve bij voortdurig de plaatselijke behoeften te bestrijden & dat het diensvolgens wenschelijk kan zijn daarin bij de nadere definitieve regeling dier middelen en opcenten wijzigingen te erlangen.

Ter dezer materie in deze maand  aan Zijne majesteit een volledig rapport zullende doen, zal ik daarbij gaarne van de inlichtingen & consideratiën welke UEA dien aangaande mogten hebben mede te deelen, gebruik maken en mij van mijne voorz: berekeningen nader willende verzekeren , heb ik de eer UEA te verzoeken mij vóór of op den 15: dezer maand bij eene tabel, ingerigt volgens het nevensgaande model een volledige opgave te doen van het waarschijnlijke jaarlijks rendement der opcenten en middelen hoe ook genaamd, door welke te rekenen van den 1e Januarij dezes jaars achtervolgens mijne voorz: dispositie in de behoeften uwer stad provisioneel zal worden voorzien waarbij UEA: dan in eene afzonderlijke memorie zoodanige consideratiën kunnen voegen als UEA: van oordeel mogten wezen dat bij de definitive regeling der belastingen uwer stad zoude verdienen in aanmerking te komen

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

P.S. Het verdient ook mijns inziens nog nadere overweging of niet op de ter consumptie van buiten ingevoerde elders veraccijnsde wijn & gedistilleerd even als op het van buiten ingevoerd wordend vleesch, brood etc eene stedelijke belasting zoude behoren te worden ingevoerd evenredig met het bedrag van de opcenten welke op de binnen de stad veraccijnsd wordende wijnen & gedistilleerd worden geheven ?

Staat aantoonende den gepresumeerden Jaarlijkschen opbregst van alle de Opcenten en belastingen welke binnen de stad Arnemuiden geheven worden ten gevolge der dispositie van den Gouverneur der Provincie d.d. 28 December 1822 no 4353

De Add: Cents op de Directe belastingen

Grondlasten Ongebouwd Eigend:  f. 965   5 opcenten  f.48,25

                    Gebouwd Eigend:      f.594         idem       f. 29,70

Personeel& Meubilair                   f.577         idem       f. 28,85

                                                                                      f.106,80

De opgaaf alhier is, zo als de opbrengst van 1822 heeft opgeleverd

2e add: Cents op de Rijks accijnsen

Gemaal   f.1974,00     10 opcenten       f.197,40  perc:kosten: f.5,92    zuiver: f191,48

Geslagt       172,40     20 opcenten           43,10      idem         f.1,29     idem       41,81

Wijn             28,80     45 opcenten           12,96      idem           1,39     idem       12,57

Gedist.       254,40         idem                 114,48      idem           3,44     idem     11,04

F2429,60                                             f. 367,94                       11,04                f.356,90

3e Eigene plaatselijk belastingen

Tarwe Blom  per 100 Ned: Ponden      30 cents

Tarwe meel    idem                               20 cents

Versch of gezouten Vleesch

Spek & reuzel: consumptie : ongeveer 400 pond ; aanslag per Ned: pond: 2 cents;

Perceptiekosten f 0,40 . Opbrengst f.8 Zuiver: f. 7,60

Recapiulatie van de zuivere opbrengsten

Der bovenstaand Opcenten en Middelen

Add:cents op Directe belastingen

Add: cents op Accijnsen

Eigene plaatselijk Middelen

Aldus opgemaakt bij den Raad

Der stad ……..        den…………….     Januarij 1823

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Dingsdag den 24 December 1822

Binnen deze Provincie zal eene negotiatie geopend worden van f.290,000 tegen 5% interest met ½ % oploopende premie en een aflossing beginnende met den 1e Januarij 1826 en eindigende niet later dan 1.Januarij 1850

De Griffier der Staten

J.Snouck Hurgronje

N O T I F I C A T I E

De G.S der Provincie Zeeland brengen ter kennis van belanghebbenden

Dat er, ten einde in de meest belangrijke communicatiën van deze provincie de noodige verbeteringen daar te stellen eene Negotiatie zal worden geopend ter somma van f.290,000 à 5% met eene oploopende premie van een haf per cent, losbaar van 1826 t/m 1850

Dat ter verzekering der renten en aflossing der Kapitalen van deze Negotiatie   zijn:

 De tollen op de te verbetrende Wegen

Een prelevement van f. 12.000 uit de 6 opcenten, volgens art. 14 der Wet van 12 Julij 1821  voor uitgaven  van Provinciaal belang geheven wordende en eindelijk

Subsidie voor het ontbrekende uit ’s Rijks kas

Gedaan ter vergadering van G.S  te Middelburg

Van Doorn

J.Snouck Hurgronje

27 December 1822

Middelburg den 3 Januarij 1823

Onderwerp: Leden van de Kommissiën voor het Personeel

De Minister van Staat belast met de generale directie der Ontvangsten heeft bij res: van den 18. december 1822 no 22 tot leden van de Kommisiën voor het personeel benoemd :de Ontvangers der Directe belastingen en de Kontroleurs dier belastingen en der In- en Uitgaande Regten en Accijnzen. Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 3 Januarij 1823

Onderwerp: Bevolking

Verzocht toe te zenden:

Eene opgave der Dorpen, gehuchten Buurten enz uit welke Uwe gemeente zijn zaamgesteld, en de bevolking van ieder onderdeel afzonderlijk, op 31 December 1821

Idem gelijke opgave voor 31 December 1822 met bijvoeging der redenen van vermindering of vermeerdering.

N.B. vergelijking met eerder opgaven!!

De Gouverneur van de Provincie zeeland

Van Doorn

Middelburg den 3 Januarij 1823

Onderwerp: Opneming van Bedelaars  enz.

                   In de Koloniën van Weldadigheid

  Kennis te geven dat de binnen de gemeente hunner woonplaats bedelende personen door de Plaatselijke besturen onmiddellijk naar de Ommerschans kunnen worden opgezonden, zonder dat het noodig zij dezelve naar het provinciaal Werkhuis te Veere te doen overbrengen

Opgave van de zich vrijwillig aangegeven hebbende bedelaars, vergezeld casu quo van de daarbij vermelde lijsten.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S van Zeeland

Vrijdag den 20. December 1822

Gelezen zijnde eens missive van den Raad van Arnemuiden d.d 10 December j.l. daar bij verzoekende geautoriseerd te worden om het voorschot ten behoeve der Keersluis aldaar groot f.150- bij resolutie der vergadering van dato 15 Novb.tevoren no 22, uit de disponibele fondsen toegestaan ter regularisatie  in de begroting van 1823 in de plaats van op deze wijze uit de onvoorziene uitgaven van dit jaar uit te betalen, vermits er in die begroting van 1823 geen post voorgesteld is, in de onvoorziene uitgaven van 1822 dit kunnen lijden.

Is goedgevonden met wijziging voor zo veel nood der voorz: resolutie , den gem; Gemeenteraad bij afschrift dezes  dien conform te autoriseren zoo als geschiedt bij deze met uitnodiging om eene kopij dezes aan den gemeente Ontvanger af te geven.

De Griffier der Staten

J. Snouck Hurgronje

Middelburg den 14 Januarij 1823

Onderwerp: Verbetering van drinkwater

                    Voor het Vee, bij gebrek aan goed

                    En zuiver water

De Vee-Arts van de 1e Klasse Lantain kwam bij een Landbouwer in een van de gemeenten van Walcheren geroepen, waarbij het Hoorn-vee door eenen sterken afgang (Diarrhée ) was aangetast. Hem is gebleken dat die ziekte door gebrek aan goed en zuiver drinkwater kwam. Dit is op veel plaatsen zo.

De wijze dier verbetering bestaat hier in: dat men het slecht en vuil water, daags voor dat het vee er mede gedrenkt wordt, in opene Vaten of Kuipen stort, hetzelve daar in late stilstaan, daarna, bij herhaling, twee of drie malen, na wederom stilgestaan te hebben, in andere Vaten overgiet , ten einde daar door de zuivere lucht zich te beter met het water kunne vermengen, en de onaangename modderige lucht, zoo veel mogelijk, te verminderen, en vervolgens met eene zekere hoeveelheid zemelen gemengd, aan het vee toediene..

Gelieve dit bekend te maken etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 15 Januarij 1823

Onderwerp: overstorting Penningen

                   Ontvangen door Ambtenaren

                  Van uitgaande regten

                  Accijnsen etc

Ik heb de eer UEA: bij deze te informeren dat Z:Exc: de Minister van Staat belast met de generale directie der Ontvangsten in afwachting van nadere Instructie op de overstortingen der penningen welke de Ambtenaren van de Directe belastingen in & Uitgaande regten & accijnsen  ontvangen, bij resolutie van den 6e dezer maand no 11 provisioneel order gesteld heeft & dat daar bij onder anderen is bepaald dat de gelden ten behoeve der steden of gemeenten voor opcenten ontvangen bij het einde van ieder maand zullen worden overgebragt bij den gemeente Ontvanger of ander ambtenaar die door den Burgemeester of het hoofd van  het plaatselijk bestuur tot het overnemen der penningen aan ‘s Rijksontvanger zal worden aangewezen en zulks provisioneel  zonder eenige inhouding of korting als zullende omtrend de percenten aan de schatkist voor het beheer verschuldigd nader worden  verrekend

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 22 januarij 123

Onderwerp: Opneming van bedelaars enz in de

                    Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid.

Bedelaars die zich vrijwillig aangeven, om in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgenomen en die of zelve, of wier Vrouwen of Kinderen tot den arbeid ongeschikt mogten worden bevonden, ofschoon het hoofd des gezins daar toe bekwaam mogt zijn, derwaarts niet behooren te worden overgebragt, maar naar het provinciaal Werkhuis te Veere kunnen worden opgezonden, dewijl de voorzegde Maatschappij in hare Koloniën  geene personen kan plaatsen, die onbekwaam tot den arbeid zijn en het de bedoeling niet is, om Mannen van hunnen Vrouwen, of Kinderen van hunnen Ouders af te scheiden.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn.

Den 23 Januarij 1823

Onderwerp: Inkwartiering

Ik ben onderrigt dat op den 11de dezer in uwe Gemeente vijf man zijn moeten worden ingekwartierd , dat van dezelve drie man 1 sergeant 1 korporaal & 1 soldaat gelegd zijn bij den landman Koets & doet in diergelijke gevallen steeds de landlieden en maar zeer zelden de inwoners  binnen de stad, daar mede belast worden.

Zoo wel het een als het ander zoude niet overeenkomen met het voorschrift van een gelijke verdeeling der inkwartiering, die UEd: weet dat bij art:35 van het reglement van bestuur speciaal aan de Hoofden der Besturen is aanbevolen.

Ik verlang dus ter dier zaak een rapport van UEd: te ontvangen met bijvoeging of de opgegevene drie man zich bij den Landman Koets ook onbehoorlijk gedragen hebben, zoo ja in welk opzicht waarom zulks niet door UEd: ter mijner kennis is gebragt.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Model der afkondiging door het Gemeentebestuur

De Personele Belasting.

De grondslagen van deze belasting:

1e De huurwaarde

2e De deuren en vensters

3e. De haardsteden

4e Het mobilair

5e De Dienstboden, en

6e. De paarden

Middelburg den 30e Januarij 1823

 De ondergetekenden bij resolutie van Z:Exc: den Minister van Staat belast met de Generale Directie der ontvangsten in dato 18 December 1822 no 22 benoemd zijnde tot leden der  Commissie ter benoeming der vereischt wordende schatters en Bijschatters ingevolge Art: 58 der wet van 28 Junij 1822 ( Staatsblad no 15) tot de beschrijving der personele belasting bij genoemde  wet bepaald, verlangen eene opgave van UwEdGr welke Leden van het Gemeente bestuur daartoe zijn verkozen  ten einde met dezelve te benoemen de benoodigde Schatters en bijschatters tot het bovenbedoelde einde.

Den opgave gelieve UwEdGr  ten spoedigsetn te adresseren aan de Controleur der Directe belastingen den Heer B. Wils te Middelburg

De Controleur en Ontvanger

Der Directe belastingen

Over de Gemeente van

Arnemuiden

Handtekening

Middelburg den 1 Februarij 1823

De President van de Militie-Raad kondigt de 3 zittingen  aan in de Abdij te Middelburg

In de eerste zitting(12feb,) zullen moeten verschijnen de vrijwilligers , casu quo, en de voor 1 jaar vrijgestelde Dienstplichtige Lotelingen, van 1819, 1820, 1821 en 1822

In de tweede zitting(26 maart) alle in dit jaar geloot hebbende personen, welke vermeenen recht op Vrijstelling te hebben.

In de derde Zitting( 9 april) alle de Lotelingen , welke nummers willen verwisselen of remplaceren.

Dit te publiceren.

Bij niet verschijnen zonder redenen van vrijstelling, worden zij voor den Dienst finaal gedesigneerd.

De Luitenant-Kolonel

Militie-Commissaris in de Provincie Zeeland

Eekhout

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 24. Januarij 1823

Gaat over opgave van veranderingen in het Personeel der geneeskundigen in het afgelopen jaar en verder bevattende de Lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in de Provincie.

De Griffier der Staten

J. Snouck Hurgronje

Middelburg den 10 Februarij 1823

Onderwerp: Toezending van stukken aan den Militie-Raad.

Dat dient zeer zorgvuldig te gebeuren; het gebeurt dat door slordigheid van de gemeentebesturen stukken open en bloot te aanschouwen zijn of in het ongerede kunnen geraken.

ER hoort een Missive bij: met het getal en de aard der bewijsstukken mitsgaders de namen der  betreffende Lotelingen.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid,

F. Ermerins

Middelburg den 15e Februarij 1823

Onderwerp: kosten van vervoer bedelaars

Ik heb de Eer UwE”bij deze tot derzelver informatie en narigt kennis te geven dat Z.M. bij het besluit van den 28e Januarij j.l. no 251 heeft bepaald, dat de kosten van vervoer van bedelaars naar de Bedelaars Werkhuizen ten laste komen van de gemeenten waar dezelve hun domicilie van onderstand hebben.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

F.Ermerins

Lid der gedeputeerde Staten.

Middelburg den 16e Februarij 1823

Onderwerp: Expeditie van ordonnantiën

Den Heer Burgemeester van Arnemuiden word verzocht de ordonnantiën aan de belanghebbenden:

P.Baas  f.14,40 zegels en legesgeld f. 0,65

C. Kraamer  f.2.75  te doen toekomen.

Het verschuldigde Zegel-en legesgelden  aan de Provinciale Griffie te doen toekomen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland  

Bij deszelfs afwezigheid F. Ermerins

Lid der G.S.

Middelburg den 18 Februarij 1823

Onderwerp: Kosten van overbrenging van bedelaars

                   Naar de Koloniën der Maatschappij

                   Van Weldadigheid.

Bij K.B. van 30 Januarij j.l. bepaald dat de vervoerskosten voor een persoon 50 cent per uur zullen bedragen.

Bij vervoer van meerdere personen rekenen naar billijkheid met een redelijke korting.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

F. Ermerins

Lid der G.S.

D E   G O U V E R N E U R  van de Provincie Zeeland

Besluit van Zijne Majesteit den Koning van 24 December 1822 no 62

Hebben goedgevonden en verstaan

In afwachting van de finale regeling omtrent het bevisschen der Zeeuwsche Stroomen, te bepalen dat de oester-Visscherij in de Provincie Zeeland, tot dat daar omtrent nader zal worden beschikt, niet zal mogen aanvangen vóór  den 16e October, en dat dezelve op den laatsten Februarij van ieder jaar zal moeten zijn gesloten.

Daarvan wordt bij publicatie gewag van gemaakt

Gedaan te Middelburg den 19e Februarij 1823

Bij afwezigheid van den Gouverneur

F.Ermerins

Lid der gedeputeerde Staten

Middelburg den 20 Februarij  1823

Onderwerp: Oproeping der manschappen

                   Tot de Reserve van 1822 behoorende

Nominative staat der manschappen tot de Reserve van 1822 behoorende, welke den 1e Maart 1823 zich onder de wapenen zullen moeten vervoegen:

J.G. Bos als plaatsvervanger van Laurens van Eenennaam

M. Meulmeester

K. Klaassen

J. van den Wijngaart als plaatsvervanger van Klaas de Nooijer

 Deze Miliciens dadelijk voor U te roepen en dezelve te gelasten om zich voorzien van hunne verlofpassen, regtstreeks naar ’s-Hertogenbosch te begeven, en zich aldaar bij den kommanderenden Officier van het Depôt-Battaillon der tweede afdeeling Infanterie aan te melden en wel zo spoedig dat zij op Zaterdag den 1e maart a.s. aldaar vroegtijdig kunnen zijn aangekomen.

Als iemand buiten staat is zich onder de wapenen te begeven: onverwijld opgave

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

F.Ermerins

Middelburg den 21 Februarij 1823

Ik heb de eer UEd hier nevens toe te zenden het inschrijvings Register & de Alphabetische lijst uwer Gemeente voor de ligting der Nationale Militie van dit jaar.

Ik verzoek UEd omtrent gemelde lijst het bepaalde bij art: 8 van mijn besluit van den 23 Dec: 1822 ReG: A N.M. no 4319  na te komen.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

F.Ermerins

Lid der Gedep: Staten

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van de provincie Zeeland

Vrijdag den 7.Februarij 1823

Gehoord het rapport  van etc

Is goedgevonden

Met de borgtocht door den Ontvanger van de gemeente Arnemuiden gesteld, genoegen te nemen.

Waarvan bij Extract dezer aan de voorn: gemeente Raad zal worden kennis gegeven.

De Griffier der Staten

J.Snouck Hurgronje

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 14 Februarij 1823

Gehoord zijnde etc

Is goedgevonden

Dat de herijk van alle geijkte lengte-maten en gewigten op den 1e Maart aanstaande zal aanvangen volgens het prov. Reglement van 15 Februarij 1822

Bij notificatie dit bekend te maken. Er komen modellen der eerlang in te voeren holle-maten voor drooge waren en der wisse: te zien op de provinciale griffie

Er zullen voldoende exemplaren van de Notificatie worden verspreid.

De Griffier der Staten

J.Snouck Hurgronje.

Middelburg den 25 Februarij 1823

Onderwerp: Aanmaning om geen Militie-pligtigen

                   Zonder vooraf overgelegd bewijs,

                   Van voldoening ten Huwelijk aan te teekenen.

Er zullen geene Manspersonen ten Huwelijk worden aangeteekend zonder overlegging van de gevorderde bewijzen van voldoening aan de Nationale Militie. Daar wordt de hand mee gelegd, en vaak gewacht tot de voltrekking des Huwelijks. Er mag van te voren geen afkondiging worden gedaan.

Het gaat om het vereischte bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.

De Gouverneur van de provincie  Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid,

F. Ermerins

Lid der G.S.

Arnemuiden den 21 Februarij 1823

Overeenkomstig de bij mij ontvangen order heb ik d’ Eer UEd: kennis te geven, dat ik in mijn kwaliteit als Prov: Ontvanger der Directe belastingen Uwer Gemeente  van den 3e Maart aanstaande en volgende dagen tot den 7: derzelver maand, den Beschrijvings Billetten voor het personeel volgens de Wet van den 28e Junij 1822 aan de woningen uwer Ingezetene zal doen rondbrengen, en agt dagen daar na weder doen ophalen.

Ik verzoeke UEd: mitsdien om conform art: 52 van evengemelde Wet hier van aan de Ingezetene Uwer gemeente bij openbare afkondiging dadelijk kennis te geven.

Volgens het model daar voor, door Zijne Excellentie den heer Gouverneur dezer Provincie UEd: toegezonden.

De Prov: Ontvanger voornoemd

Corn: Dan: Baars

Aan den Edel Achtbaren Heer C. Crucq

Burgemeester deezer stede

Daar het den aandagt des bestuurs niet ontglipt kan zijn,dat in deeze gemeente, mij slechts spade, de gelegenheid voorkomt, gebruik te kunnen maken van het middel der Vaccine, waar meede evenwel het algemeen welzijn zoo naauw verknogt is, vooral in een stad als deeze, waar, door talrijke bevolking & bekrompen huisvesting, de nadeelige gevolgen dezer zorgeloosheid onberekenbaar zoude zijn, zoo onverhoopt kinderziekte zich onder UEdAchtb: onderhoorigen mogt openbaren.

Daar ik wijders overtuigd ben, van de vaderlijkezorg waarmeede UEdAchtb: de belangens uwer ingezeetenen steeds ter harte neemt, en verzeekerd dat UEd:Achtb: volgaarne alles zult aanwenden om mijne pogingen tot algemeen making van dit middel te ondersteunen.

Zoo neeme ik de vrijheid  mij tot UEdAchtb: te wenden. Met den verschuldigden eerbied verzoekend het Armbestuur & den Schoolhouder deezer plaats te willen herinneren aan de verpligtingen, welke hun bij Z.M. besluiten tot meerder uitbreiding dezer kunstbewerking zijn opgelegd; overigens door openbare afkondiging of andere UEd achtb; geschikt voorkomende middelen, uwe onderhoorigen tot het gebruik maken van de Koepoks inenting op te wekken.

Hier ontbreekt iets?  J.H. van Opdorp  chirurgijn ?

 

Middelburg 25 Februarij 1823

Ter wegneming der verwondering welke bij UEd blijkens deszelfs missive van den 19 Februarij l.l.  schijnt ontstaan te zijn over het oproepen van Gerard Meerman loteling van de 1e klasse van 1820 tot comparitie voor den Militie Raad,  heb ik de eer UEd: te kennen te geven, dat gemelde jongeling in 1820 zoo min als in 1821 en ook niet tijdens de opmaking der alphabetische Registers en de loting zelve in 1822 dientplichtig is geweest, doch dat het getal jongelingen der eerste klasse van dat jaar niet toereikend zijnde bevonden tot levering van het voor uwe gemeente als toen bepaalde kontingent men daarna  tot de tweede en dewijl deze ook niet voldoende was om voor den dienst geschikte manschappen te leveren, tot de derde klasse heeft moeten overgaan, waaruit Klaas de Nooijer getrokken hebbende no 7 en Jacob van Belsen getrokken hebbende no 8, den 12den April 1822 tot den dienst gedesigneerd en op den 15den mei daaraanvolgende beide, de eerste bij plaatsvervanging de andere in persoon bij de 2e afdeeling Infanterie zijn ingelijfd; --Hierdoor dus no 6 dier klasse zijnde dat van Gerard Meerman, welke als toen mede is opgeroepen, doch voor één jaar vrijgesteld dienstplichtig gebleven zijnde , zal  het UEd: hieruit zoo ik meen genoegzaam blijken, dat en deszelfs Comparitie voor den Militie Raad en de uitschatting op de alphabetische lijst in 1821, welke blijkens art 72  en 73 der wet van 8 Januarij 1817 niet bij den Militieraad maar bij den Gouverneur kan geschied zijn, op goede gronden heeft plaats gehad.

De President van den

Militie Raad in Zeeland

Handtekening

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den  14 Februarij 1823.

Is goedgevonden

De Raden der Steden en Gemeenten ten platten Lande der Provincie te autoriseren om op de begrootingen over 1822 toegestane Tractementen voor de Burgemeesters en Schouten hunner gemeenten aan dezelve te doen uitbetalen.

De Tractementen der Secretarissen ten platten Lande over 1822, gelijk in vorige jaren, bij wijze van gratificatie met ongeveer 1/3 te vermeerdern; zie tabel

Arnemuiden: tractement secretaris:  f. 100 en surplus van 1/3   f.33

De Griffier der Staten

J.Snouck Hurgronje

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 14 Februarij 1823

Bij resumtie gedelibereerd zijnde op den staat tot het doen van betalingen uit de fondsen van onvoorziene uitgaven over het 4e kwartaal van dat jaar.

Is goedgevonden

De in het hoofd dezer vermelden staat te arresteeren zoo als geschied bij deze & bij toezending van een uittreksel uit den zelven de Commissarissen in de Districten als mede de daar bij belang hebbende Burgemeesters & schouten uit te noodigen om te zorgen dat daar van eene kopie van den stedelijken of gemeente ontvanger wordt uitgereikt.

Ten welken einde Extracten dezer voor zoo veel gewoonlijk bij geleidende missive aan de zelve zullen worden toegezonden.

De Griffier der Statem

J.Snouck Hurgronje

Middelburg den 28 Februarij 1823

Onderwerp: Toezending eener circulaire

                    Betrekkelijk eene Kollecte

                   Voor verminkte krijgslieden.

Hierbij een genoegzaam getal exemplaren van een circulaire van Z:E: den Staats-Raad Directeur Generaal der Hervormde Kerk aan de leeraars der Protestantsche Christelijke Kerk, tot aanbeveling der aanstaande Kollecte, ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in het Koningrijk der Nederlanden, welke ik UE verzoek aan de Heeren Predikanten uit te reiken.

Wilt U medewerken tot een ruime bijdrage voor dat fonds. De Inwoonders met gepaste middelen opwekken tot een milde gift voor de Collecte  als algemeene erkentenis een zoo billijke aanspraak verworven hebbende, verminkte verdedigers van het vaderland of derzelver hulpelooze Weduwen en Weezen, niet vergeefs worde ingeroepen.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 4 Maart 1823

Onderwerp: belooning der Schatters voor het personeel

 Mededeling: de belooning der Schatters van het personeel voor derzelver moeiten en werkzaamheden eerlang naar billijkheid nader zal worden vastgestel.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 4 Maart 1823

Ik heb de eer UEd hier nevens te uwer informatie hier nevens toe te zenden den staat van het kontingent uwer gemeente, voor de ligting der Nat:Militie van het lopende jaar benevens den Extract staat Model A voor het buitengewoon Contingent

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

Totaal 3  manschappen; 1 inplaats van Isaac van Belsen den 15 Oct: 1822 wegens ligchaams gebreken ontslagen, blijkens Extract Staat

Middelburg den 28 Februarij 1823

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 5 Maart 1823

Onderwerp: Verzoek tot afhaling twee

                    Jarige tafelen

De Griffier van de regtbank van eersten aanleg te Middelburg ingevolg Z:M: besluit van den 15e December 1823 no 92 onder andere voor uwe gemeente vervaardigd hebbende twee jarige tafelen  van de Registers voor den burgelijken stand over de jaren 1811 & 1812 heb ik de eer UEd: te verzoeken om dezelve ter griffie van gemelde Regtbank te doen afhalen tegen betaling der verschuldigde zegellegesgelden ten bedrage van f.2:79 welke som volgens de eerlang bij UEd: is ontvangen autorisatie  van Heeren Gedeputeerde staten der provincie op het fonds van onvoorziene uitgaven  van het loopende jaar, zal geleden worden, en om gemelde tafelen daar na bij de registers van den burgelijken stand uwer  uwer gemeente te deponeren

De Gouverneur

Van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 11 Maart 1823

Onderwerp: Om informatiën nopens Doofstommen.

Het gaat om inlichtingen omtrent de Doodstommen die zich in Uw plaats mochten bevinden met verwijzing of de Doofstommen in het Instituut te Groningen of in eenig ander onderwezen worden of geworden zijn, en zoo neen, of men gaarne zoude zien dat hij in dat Instituut wierd opgenomen, dan wel, of men dit niet zoude verlangen.

Daar het hoofddoel dezer opgave is, om des te beter te worden met den staat dier ongelukkigen in de Noordelijk provinciën bekend te worden, en om, in geval van plaatsing, des te beter eene goed keuze te kunnen doen, evenredig aan de inkomsten des Instituuts en de behoeften der Provinciën naar gelang van het aanwezig getal Doofstommen. Etc.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het verbaal Van Heeren G.S van Zeeland.

Ten geleide van een afschrift van Z.M.’s Besluit van 6 Januarij l.l. waarbij een Reglement gearresteerd is omtrent de inrigting van scholen, ter aankweeking van Heelmeesters en Vroedvrouwen.

Bepaling dat voortaan geene Leerlingen tot de examina van Heelmeesters en vroedvrouwen zullen mogen worden toegelaten , dan de zoodanige welke den bepaalden tijd op de op te rigten scholen  zullen hebben doorgebragt, of daar van door ons, om plaatselijk of andere redenen, zullen zijn vrijgesteld.

Scholen dienen gevestigd  bij Gasthuizen en vooropleiding in contact met Hoge School of Athenaeum

Etc.

Goedgekeurd den 6e Januarij 1823.

De secretaris van Staat

J.G. de Meij van Streefkerk

Etc etc.

 

 

Middelburg den 15e Maart 1823

Onderwerp: Voorziening in de behoeften der armen

Daar mij van wege de Armadministratie Uwer Gemeente is te kennen gegeven: dat, vermits den strengen winter in het gemis van verdiensten bij den stilstand der Visscherij, in de hooggaande behoeften der armen door middel van het geringe Subsidie van f. 50- hetwelk haar uit de gemeente kas word toegelegd,niet naar behooren kan worden voorzien, maar dat daartoe ten minsten eene som van f.100- zoude vereischt worden ; zoo heb ik het noodig gerekend op dit punt uwen aandacht  bij deze te vestigen UEd verzoekende zich van den toestand der Armadministratie en haare benoodigdheden, na een behoorlijk onderzoek te verzekeren, en mij van uwe bevinding verslag te doen, onder bijvoeging van zoodanige voordragt, als Uw Ed ter geregelde bestrijding harer noodzakelijke behoeften zal nodig oordeelen

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 17 Maart 1823

Onderwerp: Deelneming in de

                    Maatschappij van Weldadigheid.

Ten vervolge mijner Circulaire van den 3e December l.l. heb ik de eer UE als nu te doen toekomen een genoegzaam aantal der daarbij toegezegde Inteekenings-lijsten,tot deelneming in de Maatschappij van Weldadigheid

Ik kan niet afzijn bij deze gelegenheid  nogmaals UE aandacht te vestigen op de bij mijne voorzeide Circulaire gedane opwekking, om, met overleg der binnen uwe gemeente gevestigde Sub-Kommissie, ijverig en doelmatig mede te werken,ten einde door uwe Ingezetenen tot de inschrijving en het lidmaatschap aan te moedigen,deze heilzame inrigting te helpen bevorderen, als welke ,naar mate zij meer kan worden uitgebreid, ook des te weldadiger in hare gevolgen worden zal.

Aangenaam zal het mij zijn, dat uwe pogingen in dezen met een goeden uitslag bekroond worden; ik verzoek UE tevens , de lijsten  na de plaats gehad hebbende inteekening , aan de Sub-Kommissie binnen uwe Gemeente, ter verdere behandeling te doen toekomen etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 14 Maart 1823

De Ingezetenen bij publicatie te herinneren dat het gebruik  der(nieuwe) maten voor granen, zaden, boonen, erwten en diergelijke grutterswaren mitsgaders voor meel en zout volgens K.B. van 21 December 1822  met den eersten Julij aanstaande voor ieder verpligtend is.

Etc.

De Griffier der Staten

J. Snouck Hurgronje.

De Nederlansche kop wordt een litre

De halve kop wordt halve litre

Het maatje zijnde een tiende kop wordt deciliter enz.

Middelburg den 22 Maart 1823

Hierbij het nevensgaande rekwest van Johanna Weens weduwe wijlen Marinus de Mol te Arnemuiden, verzoekende vrijstelling voor haren zoon, Anthonij de Mol van den dienst der Nationale Militie, waartoe het noodige bewijs doorhet bestuur geweigerd word

Met verzoek om met terugzending daarop binnen acht dagen te dienen van berigt.

De Gouverneur voornoemd.

Van Doorn

Middelburg den 27 Maart 1823

Daar de tijd tot de jaarlijksche afgifte van permissie billetten voor de beweiding van beesten op de wegen nadert, hebben wij de eer UED bij dezen te verzoeken aan ons voor den 15e der maand april aanstaande te willen inzenden eene nominative staat van personen welke binnen uwe gemeente mogten verlangen de continuatie te bekomen van de aan hun ter voorleden  jare daartoe verleende vergunning , terwijl wij tevens de vrijheid nemen  UEd. Te herinneren om daarbij geene andere personen voor te dragen dan die welke bevorens zoodanige een vergunning hebben genoten, zullende overigens aan niemand meerder dan voor één koebeest permissie tot beweiding worden gegeven. En is den dag op welke voorschreve permissie billetten door ons zullen worden afgegeven bepaald op maandag den 28 april aanstaande

De Centrale Directie van Walcheren

Handtekening

Middelburg den 27 Maart 1823

Onderwerp: toegang tot den toren.

De kapitein-Luitenant ter Zee Rijk,is door Z.M. belast met de vervaardiging eener kaart der monden van de Schelde,waartoe dezelve binnen kort de noodige metingen zal hervatten en zich onder andere zal begeven naar eenige daartoe geschikt gelegen kerk torens in deze provincie.

Ik heb de eer UED hiervan te verwittigen met verzoek om te zorgen dat aan bovengem: kapitein-Luitenant op deszelfs daartoe te doene aanvrage den vrije toegang tot den toren uwer gemeente worde verleend.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 29 Maart 1823

Onderwerp: Uitreiking van Paspoorten

                  Aan de manschappen der

                  Ligting van 1818

De in de nevensgaanden Staat vermelde Manschappen uwer gemeente, hebben hun vijfjarigen dienst volbragt, en zullen thans derzelver Paspoorten ontvangen.

Deze personen worden gelast om zich op Vrijdag den vijfden April aanstaande des nademiddags ten 3 uuren in persoon te vervoegen ter provinciale Griffie

Ten einde hun Paspoort af te halen, of aan mij kennis te geven van de redenen,welke de belanghebbende daarin verhinderen.

De Gouverneur   van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Namen:

1.Schroevers R, 3.B: art: N.M.

2.van Heijl H.J. 2.afd. Inf.

Middelburg den 29 Maart 1823

De uitspraak omtrent de Lotelingen uwer Gemeente

Cornelis Cornelisse

Is geadjourneerd tot den 8e April aanstaande  en dat hij op dien dag , als nog zal worden toegelaten tot het bewijzen der redenen van vrijstelling, waarop hij aanspraak zou kunnen maken, hebben wij de eer UEd te verzoeken om dezelve  daar van te doen informeren, en aan hem de vereischte Certifikaten te doen uitreiken  of verzorgen ; zullende die gene welke op dien dag hunnen reclame niet zullen hebben bewezen, of wier bewijsstukken niet in volledige orde worden bevonden, naar aanleiding van art.38 der Wet van 27 April 1820 , definitief tot den dienst worden gedesigneerd.

De Militie-Raad in Zeeland.

Handtekening

Middelburg den 2 April 1823

Onderwerp: Vereischten van Plaatsvervangers

                     Voor de Nat: Militie.

n.v.t.

Middelburg den 3 April 1823

Onderwerp: Adv: brief

                    Likw. F.A.

Ik heb d’ Eer UED hiernevens te doen toekomen een adviesbrief wegens eene gelikwideerde pretensie op den franschen achterstand ten name van Uwe Gemeente groot f. 548:55 met verzoek om met denzelven te handelen overeenkomstig mijne missive van den 30 Aug: 1821 Reg: A 1 afd: no 2609

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 5 April

Onderwerp: Dienst der veldwachters voor de korrespondentie der belastingen

De Heer Directeur der Accijnzen vraagt toestemming om voor overbrenging der officiële korrespondentie van en naar de Kontroleurs, Ontvangers etc , naar en van dewelke geen reguliere post gaat, den dienst der veldwachters te mogen ondervinden..

Verzoek: om den Veldwachter uwer gemeente te gelasten ,dat hij van en naar de plaats waar het Post-kantoor gevestigd is, gaande, de officiële korrespondentie der beambten van de belastingen en Accijnzen mede overbrenge

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 7e April 1823

Onderwerp: verzoek Weduwe de Mol tot

                    Vrijstelling van haren zoon als

                    Kostwinnende.

Het rapport hetwelk door UEd: in dato 26 Maart j.l. aan mij op het rekwest van de Weduwe de Mol tot vrijstelling van hare zoon Anthonij de Mol van den dienst der Nationale Militie als kostwinnende zoon is ingezonden,heeft mij  met genoegen doen zien, dat uwe Ed: omtrent het afgeven van bewijzen van dergelijke vrijstellingen eene prijselijke naauwgezetheid in acht neemt & in dat opzicht de bedoeling der wet zeer wel begrepen heeft.

Intusschen twijffel ik of UE: bij de beoordeeling van dergelijke gevallen wel met de vereischte onderscheiding te werk gaat. Ik moet Uwe: daarom doen opmerken dat het daar bij niet enkel kwestie zijn kan, of de Moeder of grootmoeder al of niet eenige bedrijf, nering of handteering uitoeffent, maar tevens wel in het bijzonder ( blijkens den duidelijken inhoud der wet  & en mijne instructie van den 9e februarij 1819 pag:7 ad art 94 k.k) of zij niet zoodanig bedrijf nering of handtering  den kost kan winnen,zoo dat in het onderhavig geval betrekkelijk de weduwe de Mol,indien zij in den opbrengst van haren veldarbeid , geen voor haar onderhoud voldoend bestaan vinden kan, en haar dit door den handenarbeid van haren zoon gezamentlijk met hare verdiensten die beide kunnen worden nagegaan, verzekerd word; laatstgemelde naar het mij toeschijnt aanspraak op de bedoelde aanspraak op de bedoelde vrijstelling heeft; komende er overigens ten bewijze dier Vrijstellingen thans niet meer te pas het getuigenis van drie Vaders van in de loting gevallenen personen maar wel dat van drie ter goeder naam & faam staande ingezetenen  gelijk dit bij art: 48 der Wet van den 27 April 1820 is voorgeschreven.

Ik verzoek Uw Ed: diensvolgend  om van het opgegevene standpunt uitgaande  de omstandigheden & het verlangen van de weduwe de Mol andermaal te overwegen & mij van het gevolg daaromtrent nader rapport te doen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 15 April 1823

Onderwerp:Voldoening van alimentatiegelden

                   Aan Bedelaars-gestichten

Wegens de verwijlde betaling der declaratiën van de Gemeente besturen, aanbeveling dat de alimentatiegelden door de Ontvangers-Generaal als gemachtigden deze kunnen ontvangen.

Wij vragen daarom om spoedige voldoening.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van G.S.van Zeeland

Vrijdag den 21 Maart 1823

Alle metingen en wegingen moeten sinds de besluiten van 8 Juni en 25 Juli 1819 geschieden met het nieuwe metrieke stelsel.

De besturen worden op hun verantwoordelijkheid gewezen dat hun ondergeschikten dat ook doen..

De Griffier der Staten

J. Snouck Hurgronje

Extract uit het Register van de Gouverneur van Zeeland.

Disponerende op het rekwest van Johanna Wiens weduwe van  Marinus de Mol te Arnemuiden, daar bij verzoekende vrijstelling van haren zoon Marinus de Mol, loteling van het loopende jaar van den dienst der Nationale Militie als kostwinnenden Zoon vermits de afgifte van het daar toe bij de Wet gevorderde bewijs door den Burgemeester harer woonplaats geweigerd wordt.

Gezien de rapporten van den Burgemeester van Arnemuiden van den 26e Maart & 9 April j.l. te dier zake ingewonnen.

Gelet op art: 94 litt k.k. der Wet van den 8e Januarij 1817

Geeft aan de rekwestrante te kennen dat er geene termen aanwezig zijn om op het verrigte van het plaatselijk bestuur ter zake voorz: terug te komen.

Middelburg 14 April 1823

Van Doorn

Voor eensluidend afschrift

DeGriffier der Staten

Hinloopen (voor deze)

Middelburg den 25 Mei 1823

Betreft de designatie der ontbrekende manschappen voor de 2e,4e en 5e Kompagnien Rustende Schutterij van het Tweede Bataillon.

De ingezetenen in de termen eerste klasse vallende op te roepen

Op 7 Juni ’s morgens om 9 uur in de gemeente Veere ten Stadhuize.

Een lid van het bestuur dient aanwezig te zijn.

De Luitenant-Kolonel, Militie-Commissaris

In de Provincie Zeeland

Eekhoud.

Hierbij een lijstje:

Jan Buis

Corn: Cornelisse

Blaas J: de Nooijer

Marinus van belzen

Ja Blaasse de Ridder

Mankeer nog 4 man

Hierbij een missive:

Middelburg den 15 April 1823

Ik heb de Eer ter Kennisse van UEdAchtb: te brengen als dat door de Kommissie van Designatie ter vervanging van de door den Krijgsraad van de 5e Kompagnie van het 2e bataillon Schutterij ontslagen Manschappen, ter dispositie van den Kommandant  van bovengemelde Kompagnie zijn gesteld, de navolgende manschappen uwer gemeente

DeLuitenant Kolonel

Militie Kommissaris in de Provincie Zeeland

Eekhout.

Hierbij de volgende namen:

1e Jan Karel Crucq

2e Leendert Wisse

3e Laurens van Eenennaam

4e Jacob Schroevers

5e Johannis van Belsen

6e Adriaan de Zomer

7e Marinus Janse de Nooijer

8e Blaas Adriaanse Grootjans

9e Pieter Jobse

Arnemuiden den 25 April 1823

Weledele Heeren !

Ik heb de Eer volgens UEd: verzoek den Staat der Armenkas   van de drie eerste maanden dezes jaars U.E. te doen toekomen; den ontvang is in massa ? f.247,39 ; de Uitgaaf f.212,51, blijft nog batelijk saldo  de som van f.35,27 voor dit Jaar—het tekort over het voorgaande jaar is f. 168, 43; het verschuldigde zijn drie onbetaalde rekeningen bedragende te zamen de som van f.78,45 zoodat het te kort in het geheel beloopt f.246,68.

Blijve met achting

WelEdele Heeren

Uw Ed: DWDienaar

H.J.van Ingen

Namens het Armbestuur

Hierbij een Missive:

Middelburg den 1e April 1823

Onderwerp: Om nader rapport over

                   Noodzakelijke vermeerderingen

                   Subsidie voor den Armen 

Ik verzocht UEd: bij mijne Missive van den 15e der vorige maand no 972 om den toestand der armadministratie uwer gemeente hare benoodigdheden naar behooren te onderzoeken & mij van uw bevinding verslag te doen, onder bijvoeging van zoodanige voordragt als UEd: ter geregelde bestrijding harer noodzakelijk behoeften zoudt noodig oordeelen.

Het antwoord daar op bij uwe missive van den 25 der vorige maand gegeven om f.50—aan het armbestuur te mogen verleenen, dan wanneer UEd: dat noodig zullen oordeelen voldoet niet aan mijn voorzeide verzoek, terwijl de toon in dat antwoord heerschende om de bitsheid die daar in doorstraalt afkeuring verdient.

Trouwens in mijne missive is geene kwestie over het verleenen van liefdegaven of onderstand ten einde dezelve tot andere min nuttige einden te bezigen; evenmin als over de voordeelen der predikantsvacaturen.

Over het eerste; de ingewikkelde aanklagte jegens het armbestuur namelijk als of het zelve liefdegaven of onderstand tot andere min nuttige einden bezigde, dan tot die waar voor dezelve worden verleend; verzoek ik UEd: mij nadere & duidelijke explicatiën te geven, terwijl ik verder in voldoening aan mijn voorzeide missive van den 15e der vorige maand no 972 nader eene behoorlijke & en gepaste voordragt van UE: verwachte.

De Gouverneur  van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 23April 1823

Onderwerp: Opgave van het achterblijven

                    Der Verlofgangers van de Inspectiën

Daar schort het vaak aan.

Daarom moet het Bestuur een lijst van namen geven die wettig verhinderd zijn of door ziekte genoodzaakt zijn thuis te blijven.

Daartoe is vereist een Attest door een Geneesheer of Heelmeester afgegeven. En door het Plaatselijk Bestuur gelegaliseerd.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn.

Middelburg den 27 April 1823

Ik heb de eer UWEd: bij deze te berigten dat ik tot de bevolene verificatie en herijking der Lengtematen, Gewigten enz. binnen Uw Gemeente hoop te komen vaceeren op Maandag en dingsdag den 12 en 13 Mei aanstaande, des voormiddags van half 10 tot één Ure

Verzekerende UwEd: ten dien einde wederom een geschikt lokaal te willen doen in gereedheid brengen en ter mijner dispositie te stellen: alsmede van de bovengemelde tijdsbepaling aan de belanghebbende ingezetenen Uwer gemeente te willen kennis geven en tot hunner gereeder opkomst mede te werken.

De Arrondissemets ijker voor het 1e District der Prov: Zeeland.

Handtekening

Extract uit het Register der besluiten van den Gouverneur van de Provincie Zeeland.

D E  G O U V E R N E U R

Gelet op de ingekomen klagten, dat de Koorn-Molenaars van West-Souburg, Koudekerke en St.Laurens het maalloon onder anderen dat der mudde tarwe bij Resolutie van Heeren Staten der provincie van den 9de Julij 1818 op 66 cents bepaald, tot op 50 cents hebben verminderd.

In aanmerking nemende dat hiertoe aanleiding schijnt te hebben gegeven, het mindere maalloon van de in de nabijheid dier molens gelegene steden , waardoor veele ingezetenen de molenaars bedreigd hebben dáár te zullen ter molen gaan, indien zij niet konden goedvinden hun loon , meer in overeenstemming met het binnen die steden gevorderde te brengen.

Overwegende dat welligt het maalloon in alle de gemeenten ten platten Lande van het 1e District, zonder de kostwinning der koornmolenaars te benadeelen, eene vermindering zal kunnen ondergaan, althans, dat er termen bestaan, om zoodanige vermindering in deliberatie te nemen.

Heeft goedgevonden te bepalen:

1e Dat de hoofden der Plaatselijke besturen ten platten lande van het 1e District zullen worden bijeengeroepen tegen Maandag den 1e Mei aanstaande des morgens ten elf Uren in een der lokalen van het Gouvernement alhier, ten einde aldaar gezamentlijk te overwegen, of, en in hoeverre het naar hun inzien belangrijk en noodzakelijk kan worden geacht, om, het maalloon, voor hunne gemeenten bij het Reglement op de Broodzetting van den 15e September 1818  vastgesteld, eenparig en in het algemeen te verminderen.

2e. Dat deze zamenkomst zal plaatshebben onder voorzitting van den heer Griffier der Staten, aan wien het beleid van de werkzaamheden der Vergadering wordt opgedragen, en die , van het daarin beslotenen, schriftelijk rapport zal doen.

3de.

Afschriften gaan naar de Hoofden der Plaatselijke Besturen.

Middelburg den 25 April 1823

Van Doorn

Voor eensluidend afschrift

De griffier der Staten

J.Snouck Hurgronje.

Extract uit het verbaal van Heeren G.S van Zeeland.

Vrijdag den 2 Mei 1823

De Gemeente-Ontvangers, vaak ook Ontvangers der Directe Belastingen, vullen vaak uit Gemeentekassen de tekorten  in de kas van de Ontvanger der Directe  Belastingen aan. Gevolg: de borgtochten die ontstaan en tekorten gegaan voor de gemeente verloren.

Er komen bepalingen om dit misbruik tegen te gaan.

Dat betekent:controle van de borgtochten door G.S.

De Griffier der Staten

Middelburg den 12 Meij  1823

Onderwerp: borderel liq: fr: agtst:

Ik heb de eer UEd: bij deze te doen toekomen een borderel van liquidatie van den franschen achterstand ten name van uwe Gemeente wegens leverancie van Boomen gt f.548,55 beantwoordende aan de geteekende advies brieven  bij uwe missive van den 21 April l.l. gevoegd.

Ik verzoek UED: mij den Ontvangst van dit borderel te berigten & tevens op te geven of deze pretensie al of niet in den achterstand Uwer gemeente  & om welke redenen is begrepen geworden.

De Gouverneur  van de Provincie Zeeland

Van Doorn.

Middelburg den 21e Meij 1823

Onderwerp: correspondentie

                    Solliciteurs

In antwoord op Uwe Missive van den 16e dezer merk ik, dat aan de solliciteurs niet kan belet worden, om de bij uwe gezegde missive bedoelde aanbevelingsbrieven aan ingezetenen binnen uwe gemeente te schrijven, ten einde derzelver borderellen van verevening op den franschen achterstand te ligten, maar dat de belanghebbende zelve zoodanige brieven welke zij waarschijnlijk reeds aan het opschrift kennen ongeopend kunnen weigeren.

De Gouverneur

Van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Donderdag den 15e Mei 1823

Missive van den Minister dat Z.M. bij K.B.van 26 April l.l no 21 de ordonnantie op de heffing van de toegewezen plaatselijk belastingen heeft goedgekeurd.

Het bestuur van Arnemuiden wordt uitgenodigd daartoe uitvoering te geven.

De Griffier der Sytaten

J.Snouck Hurgronje

Middelburg den 4.Junij 1823

Onderwerp: Kennisgeving aanvang

                    Kadastrale tauxatie.

Hiernevens bekomt UEd: een drietal exeplaren mijner dispositie van den 3. dezer volgens welke de kadastrale tauxatie van uwe gemeente zal worden aangevangen  op vrijdag den 13. der loopende maand, ten einde daar aan door afkondiging en aanplakking de noodige publiciteit te geven.

Ik verzoek UEd: om den beambten aan wien de tauxatie is opgedragen van goed aanwijzers te voorzien; daartoe lieden op te geven welke ter goeder naam staan, met de ligging der eigendommen zoowel als met den aard en de hoedanigheid der gronden,mitsgaders met de plaatselijke omstandigheden die op het revenu der landen invloed kunnen hebben, voldoende bekend zijn en om daartoe diensvolgens de meest geschiktste ingezetenen op te sporen.

Ik verlaat mij omtrent dit alles op uwen ijver terwijl het mij verder ook aangenaam wezen zal dat UEd:  op deze verrichting het oog gevestigd houde, ten einde bij voorkomende gelegenheid alle hindernissen uit den weg te ruimen , welke den goeden afloop daarvan zoude kunnen beletten.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 21 Junij 1823.

Z.M. beveelt dat in iedere plaats, waar zulks niet als een ondragelijk bezwaar voor de Gemeente-kassen moet worden beschouwd,  en waar geene zeer spoedige hulp van eene naburige Plaats kan worden verkregen, Brandspuiten aangeschaft en Brand-reglementen daargesteld worden.

Zijne Majesteit verlangt een opgave der Brandbluschmiddelen, welke in ieder Stad of Dorp voorhanden zijn, volgens bijgaand model

De Gouverneur van Zeeland.

 Van Doorn

Getal: Brandspuiten

Getal: Emmers, Ladders , Haken enz.

Ook in welke staat zij zich bevinden.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag den 6 Junij 1823

Door den Gouverneur overlegd zijnde eene door U gehoudene correspondentie met den Raad van Arnemuiden betreffende de voorziening in de behoeften der armen van die gemeente.

Is goedgevonden achtervolgens een door gemelde Raad daarbij gedaan verzoek den zelve te autoriseren gelijk geschiedt bij deze tot het betalen van een extra subsidie van f.50 ten behoeve van het armbestuur dier plaats  uit het fonds der onvoorziene uitgaven over het loopend jaar met aanschrijving verder en zoo spoedig mogelijk kopijen der arm rekeningen van 1820 tot 1822 ingesloten aan deze vergadering in te zenden zullende afschrift dezer aan gezegden Raad worden toegezonden met uitnodiging om een kopij derzelve aan den plaatselijken ontvanger uit te reiken

De Griffier der Staten

J.Snouck Hurgronje

Aan het Gemeente bestuur dezer Stede

WelEdele heeren !

Ik heb de eer uit naam van het Armbestuur UWE de door UEd verlangde Copijen te doen toekomen.

Waarmede ik de eer heb mij te onderschrijven

UWE Onderdanigen Dienaar

H.J. van Ingen

Arnemuiden

Den 2 Julij 1823.

 Vrijdag den 6 Junij 1823

Extract uit et Verbaal van G.S. van Zeeland

Het gevoelen van de vergadering is volgens de Minister gegrond, dat de Burgemeesters, Schouten en Kommissarissen van Policie en geenszins de veldwachters de bevoegdheid hebben, om, zich in de winkels, opene magazijnen,verkoopen werkplaatsen te begeven,ten einde zich te verzekeren dat daarin geen afgeschafte maten en gewigten voorhanden zijn, of ten toon gesteld worden.

Dat de processen-verbaaldoor de IJkmeesters moeten worden opgemaakt en door hun vergezellende Policie-beambten mede moeten worden onderteekend.

De Griffier der Staten

J.Snouck Hurgronje

Middelburg den 30 Junij 1823

Onderwerp: Schulden der Instellingen van Weldadigheid.

Verscheidene instellingen van Weldadigheden zijn met schulden belast en bij gebrek aan de noodige fondsen,kunnen ze dezelve niet voldoen.

Daarom voor 20 Julij:

Opgave van die instellingen in uw Gemeente die met schulden zijn belast.

Het bedrag der schulden

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Middelburg den 30e Junij

Onderwerp: Toezending staten DD.

Hierbij de staten der ingelijfde manschappen voor het Kontingent der Nationale Militie  voor dit jaar.

Aanwijzing in kolom 9 van het Korps waarbij de manschappen zijn in dienst gesteld.

Op 1 mei heeft de aanbieding niet plaatsgevonden, zoals door de wet is voorgeschreven, daar de manschappen slechts door eenen Veldwachter zijn begeleid geweest, heb ik gemeend UEd: het onvoegzame daar van bij deze te moeten doen opmerken, met aanschrijving om in het vervolg ten deze de bepaling van het bovengemelde artikel  na te komen

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Maandag 23 Junij 1823

Goedgevonden op verzoek  de Gemeente Raad van Arnemuiden te autoriseren om een borderel van likwidatie  van den franschen Achterstand wegens leverantie van boomen groot f.548,55 te doen strekken tot et aankopen eener Inschrijving van een Duizend gulden ten name dier stad op het grootboek der publieke schuld, en zoo het provenu van het voorschr: borderel als de uitgaaf voor den aankoop der  Inschrijving in de rekening van dit jaar in buitengewoonen ontvang in uitgaaf te verantwoorden.

Etc

De Griffier der Staten

J.Snouck Hurgronje.

Middelburg den 9 Julij 1823

Onderwerp: Declaratie werkhuis

Dit is voor de kosten van het verblijf van personen in het werkhuis te Vere over het 1e kwartaal van 1823.

Verzoek om spoedige betaling derzelver zorgkosten

De Gouverneur der Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het verbaal van Heeren G.S.van Zeeland

Onderwerp: Wering der bedelarij

Ondanks de gegevene voorschriften schijnt het getal bedelaars op het platteland toe te nemen.

Er is last gegeven de invalide naar het werkhuis te Veere te sturen en de valide naar Ommerschans, onder bijvoeging, dat de gemeenten  welke niet in het onderhoud harer bedelaren kunnen voorzien, subsidiën zullen erlangen.

Op het platteland laat de uitvoering van de Circulaire veel te wensen over

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Middel burg den 25 Julij 1823

Onderwerp: Kennisgeving dat het Werkhuis voor gebrekkige bedelaars

                    Is opengesteld.

Het  Werkhuis te Vere is opengesteld voor gebrekkige bedelaars, hetzij dezelve bedelend zijn opgevat, of zich vrijwillig zullen hebben aangegeven, om in eenig Gesticht te worden opgenomen.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van G.S. van Zeeland

Z.M. heeft bij besluit van 7 Julij goedgevonden het gebruik der disponibele/beschikbare fondsen op de 2 pct der gewone gemeente-inkomsten aan te houden: bestemming van deze Vergadering tegemoet ziende of die overblijvende gelden niet zouden kunnen worden dienstbaar gemaakt voor  gemeentelijke  of wel meer algemeene belangen, als daar zijn: den aanleg , het onderhoud of de verbetering der buurtwegen;bijdragen tot den aanleg van straatwegen, den opbouw of de verbetering van school-lokalen, onkosten voor vondelingen, bedelaars, werkhuizen etc.

Etc.

De griffier der Staten

J. Snouck Hurgronje.

Middelburg den 28 Julij 1823

Onderwerp: Huisvesting der Ambtenaren

                    Van de In-en Uitgaande

                    Regten en Accijnsen

Z.M. heeft de Gouverneurs der provinciën opgedragen om toe te zien dat bovengenoemde ambtenaren behoorlijk worden gehuisvest; en dat inzonderheid de Ingezeetenen, die gewoon zijn hunnen huizen geheel of gedeeltelijk aan anderen af te staan, zoo als Logementshouders, particuliere verhuurders van huizen,kamers enz zonder gegronde redenen niet weigeren om op redelijke voorwaarden de bedoelde Ambtenaren in te nemen,

Etc.

De Gouverneur de Provincie Zeeland.

Van  Doorn 

 Middelburg  den 31 e Julij 1823

Onderwerp: Opgave van krankzinnigen

Er bevinden zich geen krankzinnigen in de stad of elders buiten de zorgen van het Armbestuur in Arnemuiden.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 18 Julij 1823.

Is goedgevonden de som van f.12:500 voor alimentatiekosten aan de commissie van bestuur van het provinciale werkhuis te betalen uit de post van de onvoorziene uitgaven.

De Griffier der Staten

J.Snouck Hurgronje

Middelburg den 1 Augustus 1823

Onderwerp: Aanmaning tot bevordering en surveillance

                    Van het uitsluitend gebruik der nieuwe maten

                    En gewigten.

Dit moet geschieden middels controle met alle mogelijke middelen

Zelf het goede voorbeeld geven. Bij gebruik van oude maten misbruik in gewicht niet uitgesloten

Etc.

De Gouverneur van Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 2 Augustus 1823

Onderwerp:Opneming van behoeftigen

                   In de koloniën van weldadigheid

De Plaatselijke Besturen kunnen niet dan met de grootste ondankbaarheid  werkelooze aanschouwers blijven van al het geen door Zijne Majesteit wordt aangewend, om het onderhoud van de armen dragelijker te maken, maar ook de Armen, die door de Armbesturen maar partieel kunnen worden geholpen, een voldoend en voortdurend bestaan te bezorgen, en hen eene opvoeding en onderwijs te doen genieten, welke voor hun volgend leven van het meeste nut moet zijn.

Nut; arme huisgezinnen van werk en onderhoud voorzien; verlatene kinderen en weezen onder eene doelmatige opvoeding  tot nuttige Ingezetenen en landbouwers worden opgeleid; en dat de bedelaren als eene wezenlijkeplaag der maatschappij geweerd worden;

Tarieven: voor een bedelaar alleen f.35 per jaar; voor een vondeling,kind of wees boven de zes jaren voor f.45 per jaar; als wanneer bij ieder achttal drie bedelaars gratis overgenomen zullen worden; voor een huisgezin f.22.50 per jaar; voor een vondeling,verlaten kind of wees boven de 2 en onder de 6 jaren f.40 per jaar, daarna f.45

Dat er in allen gevalle provisioneel met de Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën zal worden gekontracteerd voor een globaal getal van 4000 vondelingen, verlatene kinderen of weezen; 500 huisgezinnen uit 5 hoofden bestaande, en van 1500 bedelaars, en wel tegen betaling van f.45 per jaar gedurende 16 jaren, voor elk der voorzeide 400 kinderen, overeenkomende met f.22.50 per jaar per hoofd.

Korting!!

De Maatschappij heeft reeds ter vestiging van bovenstaanden , de benoodigde penningen genegocieerd en verschillende voorbereidende maatregelen genomen, om in den loop van 1824 aan het met haar aangegaan kontact te kunnen voldoen..

Hierdoor kunnen voor de geringen prijs van f.22.50 geheele huisgezinnen van 5 personen enz voor een gemiddelde prijs van nog geen f.33 in de koloniën te besteden.

Hiervan openbare bekendmaking te doen aan de diverse Armbesturen.

Binnen uiterlijk binnen 1 maand wil ik Uw rapport inwachten: wat er door UEd: wezenlijk is verricht en het getal van door de Armbesturen op te zendene personen.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Middelburg den 2 Augustus 1823

Onderwerp: Toezending der Adviesbrieven

                    Van den Franschen achterstand

Hierbij: twee Adviesbrieven wegens gelikwideerde pretensiën op den Franschen achterstand ten name van:

K. de Noijer              groot f.21.82

En C.Jacobse            groot f.23.72

Met verzoek van verdere verwerking.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 6 Augustus 1823

Onderwerp: opgave registers overlijden

                    i.v.m. recht van successie

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

Hurgronje Lid der G.S.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 18 Julij 1823

Een afschrift Van Z.M. besluit van 20 Junij:diverse bepalingen, nopens de wijze van onderzoek en beoordeeling  van reclames der Polder-besturen,hetzij om onder het getal der kalamiteuze Polders te worden opgenomen, hetzij om van de contributie tot onderstand aan dezelve te worden vrijgesteld.

Het vorenstaand besluit wordt ter kennis gebracht van de Polderbesturen, tot informatie en narigt

De Griffier der Staten

Hurgronje

Hierbij gaat een gedrukt stuk bestaande uit 9 artikelen.

Middelburg den 9 Augustus 1823

Onderwerp: Lantaarngeld te Vere

Daar bij mij klagten zijn ingekomen dat de visschers uwer stad weigeren het verschuldigde lantaarngeld te Vere aan den ontvanger van dat geld voor den lantaarn aan het Zuiderhoofd aldaar te voldoen, heb ik, wenschend deze klagten te zien vervallen,gemeend UED: bij deze te moeten uitnodigen om de visschers uwer stad te hooren, hen aan derzelver verpligting te herinneren, en eene rigtige voldoening van het verschuldigde  uit te werken op rapport.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

Hurgronje

Lid der G.S.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van  Zeeland

Vrijdag den 1e Augustus 1823

Gelezen zijnde eene missive van den Minister etc  daar bij kennisgevende dat Z.M. ten gevolge van het bestaande gebrek aan voorwerpen die tot onderofficier zouden kunnen worden opgeleid bij Besluit van den 8e Junij l.l no 174 den commissaris Gen: van Oorlog heeft gemachtigd om door de tusschenkomst der stedelijke regeringen en met gemeen overleg van het Dep: van Binnenl: zaken & Waterstaat de armbestuurders & regenten van Goodshuizen uit te noodigen tot ofwel met deze schikkingen te maken omtrent het aannemen in den Militairen dienst van zoodanig  aantal jongelingen van 14 tot 16 jaaren als door hunne reeds verkregene kinderen het lezen, schrijven etc als geschikt & genegen zullen bevonden worden om in voorn: dienst te worden opgenomen.

Is goedgevonden om achtervolgens zijner Exc: verzoek de Commissarissen in de Districten als mede de Burgemeesteren der 9 steden de schouten voor zoo veel  het district Walcheren betreft aan te schrijven  gelijk geschiedt bij dezen om te onderzoeken & aan deze Vergadering op te geven of en zoo ja hoe vele jongelingen er zich onder de armbesturen binnen hunne gemeente bevinden die van den bedoelden ouderdom genegen mogten zijn op den voorschr: voet tot den Militairen stand over te gaan.

Zullende ten voorz: einde afschriften dezer aan de bovengem; ambtenaren worden toegezonden.

De Griffier der Staten

M.C. Paspoort hg

Middelburg den 23 Augustus 1823

Onderwerp: Gemeente-Secretarissen adsisteren

                    De Zetters in dezelver werkzaamheden.

Z.M. heeft behaagd te kennen te geven dat behalve dat de Secretarissen  de Schouten behulpzaam dienen te zijn in alle Gemeente-zaken, waartoe ongetwijfeld de werkzaamheden der Zetters, van welke de Schout het Hoofd is; de secretarissen, daartoe verzocht zijnde ,de Kollegiën van Zetters der belastingen in het noodige schrijfwerk bijstaan

Etc.

De  Gouverneur der Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

Hurgronje

Lid der G.S.

Middelburg den 25 Augustus 1823

Onderwerp: Toezending der borderel van likwidatie van

                    Klaas Klaasen de Noijer, betaalbaar aan Grietje Blaase Ridder, Wed en Erfgename van Klaas de Noijer groot f.21.82. en

Cornelis Jacobse , groot f.23. 72 beide wegens achterstallige maritieme soldij.

Ik heb de eer UEd: te verzoeken deze borderellen aan de belanghebbenden uit te reiken en mij daarvan de receptie te accuseren.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

Hurgronje

Lid der G.S.

Middelburg den 30 Aug 1823

De onkosten der registers van den Burgelijken Stand bedragen:

Voor zegels                                                f.32.50

Druk & bindwerk                                           9.45

Te zamen                                                    f.41.95

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

Hurgronje

Lid der Gedeputeerde Staten

Middelburg den 31 Augustus 1823

Onderwerp:Oproeping der Verlofgangers

                   Voor de najaars-Exercitiën

Manschappen die door de Plaatselijk besturen, dadelijk op hunne Korpsen moeten worden gedirigeerd: Adriaan Filius

Plaats van opzending: Middelburg

Manschappen die in de maand September aan den Gouverneur moeten worden overgeleverd, met tijdsbepaling wanneer: I. Desto op 11 sept: 1823

Manschappen van het bijwonen der Exercitiën voor dit jaar verschoond:

P.F. van de Putte

J.S. Lentseling

J. Smouk ?

J. van Belsen

Middelburg den 6e September 1823

Onderwerp: Toezending der Adviesbrieven

                    Van den Franschen achterstand

Ik heb de eer UEd: hier nevens te doen toekomen 3 Adviesbrieven wegens gelikwideerde pretensiën op den Franschen achterstand ten name van

C.Boudewijns                      groot   f.25.09

M. Klasen                                       f.31.11

C.D. de Ridder                               f. 25.09.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

Hurgronje

Lid der Ged.Staten  

Middelburg den 11 September 1823

Onderwerp: Vaccine

Van alle huidige en toekomstige onderwijzers en onderwijzeressen zal een belofte geeist worden dat zij geen kinderen  zullen ontvangen dan die voorzien zijn van het bewijs dat zij de koepokinenting ondergaan, of de natuurlijke kinderziekte gehad hebben.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Hurgronje

Lid der Ged.Staten

Middelburg den 9 September 1823

Onderwerp: Voordragt der Zetters voor 1824

De werkzaamheden voor de Grondbelastingen en de Patenten voor volgend jaar:

Over de benoeming van zetters; voor 20 september. Een voordragt van vijf personen, waarvan twee, zoo immer mogelijk, buiten, doch in de nabuurschap van uwe gemeente.

De voordragt wordt voor Uw gemeente bij mij ingewacht.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid,

Hurgronje

Lid der Ged. Staten

Extract uit het verbaal van Heeren G.S.van Zeeland

Vrijdag den 5 September 1823

Van het aandeel van boeten dient een deel aan de aanbrengers te komen; waarbij niet alle boeten in de gemeentekas verdwijnen.

Daar moet bij het ontwerpen van Reglementen rekening mee worden gehouden.

De Griffier der Staten

M.C. Paspoort  lg

Middelburg den 14 September 1823

Onderwerp:Verpligting der Plaatselijke besturen

                   Om de Beambten der belasting

                   Bescherming en hulp te verleenen.

De Ambtenaren bij de administratie der In-en Uitgaande Regten en Accijnsen, zij bij onderscheidenen gelegenheden blootgesteld aan verregaande beledigingen en geweld.

De Plaatselijke besturen worden ten ernstigsten herinnerd aan de bepalingen der Wet, waarin hulp en bescherming verschuldigd is.

Wanneer zich zo’n geval voordoet met de meeste spoed als de hulp wordt ingeroepen, deze ook te verschaffen.

De besturen worden verantwoordelijk gehouden voor de gevolgen, welke uit weigering of vertraging van hunne zijde mogten voortvloeijen.

De Gouverneur van de provincie zeeland

Bij deszelfs afwezigheid,

Hurgronje

Lid der Ged.Staten

Middelburg den 14 September 1823

Ter beantwoording uwer Ed: Missive van den 20e Augustus j.l.waarbij UwEd: mij opgeeft de namen der manschappen uwer Gemeente uit de 2e Classe door uw benoemd om het mankerende aan het Contingent voor de Rustende Schutterij aan te vullen, waartoe de 1e Classe niet toereijkend genoeg geweest is.

Moet ik ter Uwer Kennisse brengen dat zulks niet dan door eene Commissie volgens art:8 der Wet van den 27 Februarij 1815 geconstitueerd kan geschieden, en dat deze commissie is opgeroepen tegen Vrijdag den 19e dezer des morgens om 11 uuren te Veere , Hoofdplaats van het 3e kanton.

Ik verzoek dien ten gevolge UEd om de Ingezetenen uwer gemeente in de termen der 2e Classe vallende, op te roepen en voor de Commissie te doen compareren en te willen zorgen, dat een Lid van het gemeente bestuur voorzien van het Inschrijvings register mede compareren ten einde de Commissie  de nodige Inlichting omtrent de bijzondere omstandigheden voor ieder daarbij belanghebbende te kunnen geven.

De Luitenant Kolonel

Militie Kommissaris in de Provincie Zeeland

Eekhout.

Middelburg den 16 September 1823

Onderwerp: Gemaal, wering der misbruiken

                    Van de vrijstelling voor Beestenvoeder.

Het gaat over maatregelen tot het tegengaan der misbruiken, welke gemaakt worden van de vrijstelling van de belasting op het gemaal, voor de, tot mesting en voeding van vee, vermengde tarwe, spelt en rogge;

Krachtdadige medewerking verzocht; bij het afgeven der certifikaten met de meeste voorzigtigheid en zorg te werk te gaan en Uw invloed ten goede aan te wenden.

De Gouverneur van de Provincie zeeland.

Van Doorn

Hierbij bevindt zich een Extract uit het Register van den Minister Van Staat, belast met de Generale Directie der Ontvangsten

Onderwerp: Verrekening van 35 voor perceptie-kosten van de opcenten op de accijnsen.

Vrijdag den 15e Augustus 1823.

.

Middelburg den 29 September 1823

Onderwerp:Uitreiking der verlofpassen

                   Aan van de NajaarsExercitiën

                   Vrijgestelde Verlofgangers enz.

Hierbij de Verlofpassen voor degenen die van de Najaars_Exercitiën zijn vrijgesteld. De oude moeten vernietigd worden. Van de nieuwe verlofpassen bij U gedeponeerd attesten maken en aan die Miliciens uit te reiken.

Deze manschappen van de Ligting 1819 moeten tussen 1 november 1823 tot de 1e maart 1824 zich aan het begin van iedere maand bij hun corpsen vervoegen voorzien van alle hunne kleeding-en equipementstukken, om de waarde hunner kleeding te doen constateren en hunne finale afrekening te erlangen; hun ook geene toelage voor kleeding-en reparatie fonds na den 16e October aanstaande zal worden goedgedaan. Als men niet komt opdagen, behoudens bij wettig geconstateerde Ziekte, wordt men als onwilligen aangehouden en naar hunnen Korpsen opgezonden om naar omstandigheden disciplinair te worden gestraft.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Hieronder de bijbehorende nominative Staat

1. P.S. van de Putte  1819               1 Bat:2e afd

2.I.J.Lenseling         1821                  idem

3.J. Smout                1812                 idem

4.J. van Belsen         1822                 idem

Middelburg den 29e September 1823

Onderwerp: Toezending der borderel

                    Van liquidatie van den

                    Franschen achterstand

Ik heb de eer UEd: bij dezen te doen toekomen drie borderellen van likwidatie van den Franschen achterstand ten name van:

Cornelis Daniel de Ridder, groot f.25.09 betaalbaar aan Jannetje Nederhand, weduwe van A.D. de Ridder voor haar zelve als voogdesse over haren minderjarigen zoon Arij de Ridder.

Cornelis Boudewijns, groot f.25.0, betaalbaar aan Jannetje Blaasse, wed. A. Boudewijnse voor haar zelve en als voogdesse over hare minderjarige kinderen, eenige erfgenamen van A. Boudewijnse

Marin Klasen, groot f.31.11 allen wegens achterstallige maritieme soldij

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Maandag den 29 September 1823

Gelezen zijnde eene Missive van den Minister van Binnenlandsche zaken & Waterstaat geschreven te Brussel den 24 Sept: j.l. daarbij te kennen gevende, dat de ondervinding geleerd heeft dat er bij den invoer van hetbinne en buitenlandsch gedistilleerd binnen de gemeenten aanzienlijke sluikerijen ten grooten nadeele zoo van de plaatselijke als van de landelijke kassen gepleegd worden, en er dientengevolge gepaste maatregelen behooren genomen te worden , om het bedoelde kwaad door eene gemeenschappelijk medewerking en toezicht der Rijks-en plaatselijke beambten zooveel mogelijk te weren

Is goedgevonden om ingevolge het verlangen van de Minister

Aan de Regeringen der steden waar eene plaatselijke belasting op het binnen en buitenlandsch gedistilleerd geheven wordt toe te zenden het navolgend door Z:Exc: medegedeelde concept besluit, gelijk geschiedt bij deze

Het Plaatselijk Bestuur van Arnemuiden

Gezien het artikel 38 van de Wet van den 2e Augustus 1822 op het buitenlandsch gedistilleerd het Artikel 77 de wet van 26 derzelfde maand op het binnenlandsch gedistilleerd en het 233. artikel der algemeene wet op de invordering der in- en uitgaande regten enz.

Besluit

Art1 : alle invoering zoo van buitenlandsch als van Binnenlandsch gedistilleerd zal door de geemploijeerden der plaatselijke belastingen onderzocht worden, ten einde zich te verzekeren of de verzending dier dranken van de bij artikel 38 en 77 der wetten van den 2 en 26 August 1822 vereischte biljetten vergezeld gaan.

Art2: voor alle de hoeveelheden, de vier kannen te bovengaande zullen zij zich het vervoer biljet doen vertoonen en ingeval van weigering of overtreding, zullen zij de dranken provisioneel doen aanhouden en daarvan gezamentlijk met eenen van de beambte der accijnsen welke zij zich te dien einde onmiddellijk zullen toevoegen proces verbaal opmaken.

Art3: Bij aldien de vervoerd wordende hoeveelheid beneden de vier kannen is, zullen de ontvangers der plaatselijke belastingen de Reglementen, voor zoo veel betreft de overtreding op het stuk der plaatselijke belastingen eenvoudiglijk ten uitvoer brengen.

Art 4: Zoo dikwijls er eene overtreding bij gebrek aan een vervoersbiljet in het belang der Administratie van de in- en uitgaande regten en accijnsen zal geconstateerd worden, zal de ontvanger der plaatselijke belastingen worden toegelaten om in de daar uit voortvloeijende boete te deelen, zullende dit gedeelte der boete door den directeur der evengemelde Administratie worden geregeld.

Afschrift dezer zal aan den heer Gouverneur der Provincie worden toegezonden, als mede den Hoofdbediende der Plaatselijke belastingen binnen de gemeente ter uitvoering.

Het Plaatselijk bestuur voornoemd.

En  de voorzeide regeringen uit te noodigen de in hetzelve vervatte bepalingen in overweging te nemen & indien daartegen bij dezelve geene bedenkingen bestaan, de reglementen daarmede te amplieren of naar dezelve te wijzigen & dien aangaande eene voordragt in te zenden, zullende het aan deze vergadering aangenaam zijn dat het gezamentlijk toezicht der beiderlei beambten op den voorgedragen voet ook zelve tot den vervoer van dranken binnen de gemeenten konden worden uitgestrekt.

Etc.

De Griffier der Staten

M.C. Paspoort lg

Middelburg den 7 October 1823

Onderwerp: Aanvaarding Legaten

Ik heb de eer UEd: te informeren dat bij testament van Neeltje  de Vetter huisvrouw van Marinus Schroevers aan den armen uwer Gemeente is bemaakt een legaat van f.1.50.

Daar nu tot heden door die administratie geenerleij aanvrage tot aanvaarding van dit legaat volgens de bestaande  voorschriften is ingediend, verzoek ik UEd: dezelve daarover te onderhouden, ten einde door hen nopens de al of niet aanvaarding van gemeld legaat naar dat hun belang dit zal mede brengen worde gedelibereerd, waarna ik een afschrift dier deliberatiën welke alzoo verzoek om autorisatie of wel renuntiatie van die aanvaarding om daarbij aan te voeren redenen zal moeten inhouden, benevens het advies van den Raad op die deliberatie van UEd: zal inwachten

De Gouverneur van de Provincie Zrrland

Van Doorn

Middelburg den 9 October 1823

Er dienen volgens Besluit van Z.M. Administrateurs te worden aangesteld:

1 voor alle zaken het Binnenlandsch Bestuur betreffende

1 voor den Waterstaat, de wegen, vaarten, en verder publieke werken, mitsgaders de mijnen

1 voor het Armwezen en de Gevangenissen

1 voor de nationale Militie en Schutterijen.

Deze tezamen vormen eenen Raad ter adsistentie van den Minister

A.F. Goudriaan voor den Waterstaat, wegen etc

P.J.de Bije voor Armwezen en Geevangenissen

Generaal-majoor J. van den Bosch voor de Militie en Schutterijen.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur

Van de Provincie Zeeland

Tot Zetters in het District Middelburg

Voor de gemeente Arnemuiden

De Heeren:

Jannis de Marée

Paulus de Meulmeester

Jan Kramer

Ingel Baaijens

Willem Midavaine

Etc.

Middelburg den 10 October 1823

Onderwerp: Opgave betrekkelijk

                   De instellingen van Weldadigheid.

Bijzondere informatiën en inlichtingen als tot eene behoorlijke kennis van de belangen en de ware gesteldheid van de instellingen van Weldadigheid in uwe  Gemeente

Verder aanwijzingen die van belang kunnen zijn

Gaarne retour voor of uiterlijk op den 10e November aanstaande.

De Gouverneur van de provncie Zeeland

Van Doorn

Staat der administratiën voor den huiszittenden armen

In de Gemeente van Arnemuiden over het jaar 1823

Inkomsten:De Hervormde armen: dotatiën f.463,00; collecten f.439,49; subsidie uit de plaatselijke kas: f.300,00 ; van den Staat f.000.00 Totaal f.1,002,49;

Uitgaven: Lasten en onkosten van Administratiën: f.185,25; Bedeeling van allerlei aard: f.812,14 ½ ; Totaal f.997,39 ½

Zevenentwintig bedeelden: welke voor meer dan de helft in hun onderhoud voorzien: geen;

Welke voor de helft in hun onderhoud voorzien: zeventien; welke minder dan de helft in hun onderhoud voorzien: tien.

Aanmerkingen:De kollecten zijn minder dan in 1822; dit is voortgesproten uit de twee opengevallen predikantsplaatsen in onzen predikantenkring;

De vermeerdering van dotatiën in dit boven het vorige jaar ontstaat door de milde giften l.l. winter ons toegereikt.

Dat de uitgaaf aan bedeelden over dit ,dan het voorgaande jaar grooter is, is oorzaak de verbazende armoede in l.l. winter en dezelver toeneming.

De bedeelden zijn ongelukkige menschen, weduwen en wezen, ook weduwnaars.

De bedeeling bestaat  uit geld en natura

Het getal is vermeerdert, en deze vermeerdering is toe te schrijven aan de weinige verdiensten die hier plaats hebben.

De wijze van inwendige Administratie is nog dezelfde.

Hierbij de volgende missive

Arnemuiden den 29 October 1823

De Kerkeraad heeft de eer UEd: de aan ons toegezondnen Tabellen te doen toekomen

Hopende zulks voldoende zijn zal.

H.J. van Ingen

Middelburg den 16 October 1823

Onderwerp: Benoeming Kommissie voor het personeel 1824

Vorming van een Kommissie van schatters, bestaande uit deskundigen uit  gemeentebesturen en deskundige ambtenaren door de Minister van Staat belast met de generale directie der Ontvangsten, benoemd..

Gaarne de opgave voor 25 October a.s.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg , den 15 October 1823

Onderwerp: Schatting van Slagtvee

Z.M. Besluit van 28 september: de bevoegdheid tot de eigen aangifte en schatting van het Slagtvee door schatplichtigen in uwe gemeente wordt ingetrokken, en de schatting na den 20. dezer door  daartoe speciaal benoemde Rijksscatter. Zal worden verrigt

De Dirercteur der Directe Belastingen, In-en Uitgaande Regten en Accijnzen in Zeeland,

  1. van Citters

Middelburg den 21 October 1823

Onderwerp: Accijns op het geslacht,

                     Vervanging der eigene aangifte door waardering van Schatters

Origineel stuk aanwezig.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn.

Middelburg den 17 October 1823

Wij kunnen niet anders dan den ijver prijzen met dewelke UEd: de klagten der Landlieden onder het Ressort Arnemuiden over de nadeelen, welke de Musschen hun toebrengen, tragt te leenigen, dan, wij hopen dat UEd: ons zult vergunnen, dat wij uit aanmerking van eene proefneming van vier jaren over het al of niet doelmatige  van de bepalingen voortkomende in het Reglement tot beteugeling van schadelijk gevogelte, waaronder de Musschen begrepen zijn, en dat nu onlangs definitief is gearresteerd de de klagten van de landlieden onder Arnemuiden niet als voldoende kunnen beschouwen, om te denken dat de provinciale Staten, na zulk een lange proefneming, gedurende welk eenen tijd geene klagten zijn ingekomen, om de ondoelmatige werking van de bepalingen van het Reglement tot beteugeling der Musschen te bewijzen, dezelve als eene algemeene behoefte zullen aanmerken.

En daar wij in het tegengesteld geval, het stilzwijgen der gemeente bestuuren, in dit opzigt met geene redenen zouden kunnen verdedigen, hopen wij dat UEd: ons zult verschonen, en voor alsnog voordragten in dit opzigt te doen.

Intusschen koomd het ons voor, dat wanneer eenige bijzondere leden zich te zamen Vrijwillig willen verbinden, om in het bedoelde der wet meer kragtig en eenstemmig naar hun gevoelen mede te werken, zulks hen volkomen vrijstaat, maar niet kan bevolen worden; even eens dunkt het ons dat zulk eene vrijwillige verbintenis, de plaatselijke bestuuren niet ontslaat van het vereischt onderzoek en dat zij zich niet te vrede mogen houden met het voldoen dier leden aan hunne verbintenis, maar dat gezegde bestuuren zoo wel als hunne Onderhoorigen verpligt zijn zich stiptelijk  aan het gearresteerde Reglement te houden.

De kommissie van landbouw in Zeeland

G.D. Steengracht

Middelburg den 25. October 1823

Onderwerp: Fonds Veldwachters

Volgens mijne bevinding wordt door onderscheidenen gemeenten in Walcheren niet voorzien in de geregelde overstorting ten kantore van den Heer Ontvanger Generaal der quota’s welke door dezelve aan het fonds der veldwachters verschuldigd zijn, waar door de gemelde bedienden aan eene  vertraagde uitbetaling hunner tractementen worden blootgesteld.

Ik verzoek UEd: diesvolgens te zorgen dat bij aldien zulks nog niet mogt hebben plaats gehad, het aandeel uwer gemeente in het voorschreve fonds over dit jaar, voor ultimo Decb: aanstaande worde aangezuiverd & dat voor het vervolg voor den 15e dag van Januarij , April, Julij & October een vierde gedeelte van de jaarlijksche quota uwer gemeente in voorz: fonds geregeld worde overgestort.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 26 October 1823

Onderwerp: uitreiking verlofpas.

Ik heb de eer UEd:bij deze te doen toekomen het verlofpas van den Milicien Adriaan Filius welke wegens ziekte dit jaar tot bijwoning der najaars Exercitiën niet is kunnen opkomen.

Ik verzoek UEd: het zelve te deponeren daartegen het oude verlofpas te vernietigen, als mede aan dezelve uit te reiken een nieuw door UEd: op te maken attest  HH tegen inwisseling van dat waarvan hij thans houder is.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 11 October 1823

Onderwerp: Kennisgeving dat de Heer Verschoor

                   Van Nisse de functie van Militie-Kommissaris

                   Heeft aanvaard.

Deze is nu Districts-Kommissaris te Goes en heeft de functie van Militie-Kommissaris aanvaard.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 13 November 1823

Onderwerp: Bijschatters voor de personele belasting uit de

                    Schatters te benoemen.

Bepaling van Z:Ex: de Minister van Staat

Dat in zoodanige Gemeenten, alwaar het getal Schatters der personele belasting dat van drie of daar boven beloopt, de Bijschatters niet zullen mogen worden benoemd , dan uit de Schatters zelve, met dien verstande nogtans, dat nimmer en in geen geval de alzoo benoemde Bijschatters de hertauxatiën of hertellingen zullen kunnen doen, welke het gevolg zouden kunnen zijn van hunnen eigenen arbeid.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van de Provincie Zeeland

29 september 1823

Er is sprake van een oprichting van een Weduwen-Fonds voor Schoolonderwijzers

Verzoek aan gemeente besturen daaraan mede te werken ter stimulering.

Middelburg den 19 November 1823

Onderwerp: Verpligting der Ambtenaren voor het personeel

Hierbij gaat in handschrift : bijvoeging van een Reglement daartoe

G.S. van Zeeland

Middelburg den 22 November 1823

Onderwerp: Nalatigen aan Ligtingen anterieur

                    Aan die van 1821

Alle Personen, die op een of andere wijze b.v. bij de  aangifte van een huwelijk een  of meer der genoemde Ligtingen hebben verzuimd behooren als ontdekte nalatige Militiepligtigen te worden beschouwd, zonder eenige verschooning: goede trouw onwetendheid, Militaire dienst.

Allen die nu uit eigen beweging zich komen aangeven om dit verzuim te herstellen, zullen alsnog als niet ontdekt worden aangemerkt en als gewone lotelingen behandeld worden.

De Gemeentebesturen dienen alert te zijn en gemotiveerd te zijn in de opgave en beoordeling.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 25 November 1823

Onderwerp: Bepaling omtrent het

                   Beestenvoeder

Welke graansoorten worden tot mesting van beesten  gebezigd ?

Vragen:

Welk soort van belast graan in uwe Gemeente wordt geteeld /

Welk soort van belast graan men doorgaans in Uwe Gemeente voor Beestenvoeder pleeg te doen malen, vóór dat de belasting op het gemaal was ingevoerd”

Hoeveel van dat graan toen voor het vee gemalen werd in den mestingstijd wordende de mestingstijd gehouden te zijn in de maanden September tot en mer Februari.

Hoeveel dit kan gerekend worden voor elk Rund en voor elk meer dan half jarig Varken te hebben bedragen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 3 December 1823

Onderwerp: Over vermindering waarde der Schellingen

                   En Zeshalven

Inwisseling moet op een zodanige wijze plaatsgrijpen dat de Ingezetene geen aanmerkelijke schade ondervinden.

Hierbij kunt U aantreffen in de inventaris het originele stuk.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Middelburg den 6 December 1823

Onderwerp: Verandering Fabrieken, Trafieken

                    En Werkwinkels.

Verzoek : aantal, soort, omvang en werkzaamheid

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 28 November 1823

Gehoord zijnde het rapport van etc als belast met de examinatie der Plaatselijke begrootingen op die der navolgende negentien gemeenten ten platten lande in Walcheren, te weten

Arnemuiden

Is goedgevonden om

1e De Ontvangsten & uitgaven dier gemeenten te bepalen etc

2e Twee exemplaren dezer begrootingen met de daar op gemaakte aanmerkingen bij extract dezer aan de raden van bovengemelde gemeenten toe te zenden met uitnoodiging om een derzelver aan de respective Plaatselijke Ontvangers af te geven .

De Griffier der Staten

Handtekening.

Middelburg den 9 December 1823

Onderwerp: Belooning der Zetters

Aan de Zetters uwer Gemeente voor den Jare wegens de klassificatie der patentpligtigen en de uitgifte der patenten toegelegd voor gewonen belooning f.7==

Hiervan kennis te geven aan de belanghebbenden en tevens aan te moedigen om met ijver en naauwgezetheid de belangrijke werkzaamheden waar te nemen, welke hunner zorgen  zijn aanbevolen.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Jongelingen van de Ligting van 1824 dienen zich vóór den 20e Januarij a.s. ter inschrijving melden met een Extract uit het Register bij den Burgelijken Stand.

Na 14 Januarij geen aanvragen om ontslag of vrijstelling mogelijk.

De Loting zal geschieden :

Voor het Kanton Middeburg den 25 Februarij 1824.

De alphabetische Lijsten ter visie deponeren op het Raadhuis.

Bij de loting behoren twee Leden van het Plaatselijk bestuur tegenwoordig te zijn en met alle naauwgezetheid toezien, dat binnen de vijf dagen , na dat de Loting voor zijne gemeente heeft plaats gehad, de Certifikaten tot bekoming van vrijstelling, aan de Militie-Kommissaris worden overgelegd.

De Militie-Raad zal deszelfs zittingen houden te Middelburg, in 1 der lokalen van de abdij:

De 1e zitting op 9 februarij

De 2e zitting op den 22e Maart

De 3e zitting op den 5e April

De 4e zitting op den 26e April.

Etc.

Gedaan te Middelburg, den 9 December 1823

Van Doorn

Middelburg den 18 December 1823

Onderwerp: Om Schippers enz. dadelijk na de

                    Betaling van het Patentregt van

                   Patentbladen te voorzien.

Stuk in origineel aanwezig

Het stedelijk Bestuur van Arnemuiden

Gezien de reglementen en tarieven op de heffing der Plaatselijke belastingen

Overwegende dat de noodige surveillance zoo ter handhaving van de belangen der gemeente als ter voorkoming van sluikerij bij den invoer der aan Plaatselijke belastingen subjecte voorwerpen op geene meer voldoende  wijze kan worden uitgeoefend dan door het voorschrijven van zoodanige regels en formaliteiten welke de ontvangers bij het uitoefenen van den dienst tot leidraad kunnen dienen.

Dat de heffing zoo van plaatselijke importen als van opcenten op de accijnsen der Dranken van het geslagt de voornaamste inkomsten der gemeente uitmakende, het van belang is dezelve door eene bijzondere controle te omringen

Besluit

Art.1

Bij elk Bureau van ontvangst zal een register worden aangelegd waarop al de in en uitgevoerd wordende dranken zullen worden aangeteekend.

De verso van dat Register zal den invoer en de recto den uitvoer aanwijzen

Het zelve zal ook de volgende omstandigheden in zoo veel verschillende kolommen uitdrukken.

1e den datum

2e de aard der Dokumenten welke den vervoer vergezellen

3e de naam en de Woonplaats van den vervoerder

4e de naam en de Woonplaats van den genen die den inslag verlangt

5e de soort van dranken/of dezelve buiten of binnenlandsche dranken zijn.

6e de hoeveelheden en

7e de aanmerkingen

Art.2

Van de ingevoerd wordende dranken , vergezeld van volgbrieven, zal de Plaatselijk belasting niet worden gevorderd in dien dezelve vergezeld gaan van eene kwitantie van betaalden accijns of van een gelei billet, zal in dit geval, gelijk in alle andere, de plaatselijke belasting daarvan worden ingevorderd zullende de dranken op het register worden ingeschreven,

Art.3

De Inspecteur der plaatselijke belastingen zal op het einde van elke vijftien dagen het gemelde Register van in en uitvoer met die van de Administratie der in en uitgaande regten en accijnsen vergelijken ten einde zich alzoo te verzekeren of al de voor de consumtie der stad aangegeven voorwerpen de opcenten hebben voldaan en of die genen welke in transito of voor tijdelijke entrepôt zijn aangegeven, wederom zijn uitgevoerd en niet aan de betaling van den plaatselijken impost zijn onttrokken.

Art 4

Het toezigt zal zich ook op eene gelijke wijze voor het slagtvee uitstrekken te dien einde zal bij elk Bureau een register worden geopend tot het inschrijven van al het aan den accijns onderworpen slagtvee.

Dit Register zal de volgende aanwijzingen bevatten

1e de dato

2e de naam en woonplaats van den geleider

3e de naam van den geene aan wie het slagtvee bestemd is

4e Het getal , soort, haar en bijzondere kenteekens van het slagtvee en

5e de aanmerkingen

Art.5

Indien het slagtvee in transito wordt aangegeven, zal daarvan op het register in de kolom van aanmerkingen melding worden gemaakt met aanduiding der poort langs waar hetzelve wordt uitgevoerd. De Ontvanger aan die poort zal van dien uitvoer op zijn register melding maken.

Art. 6

Indien het slagtvee geen bestemming heeft bekomen en hetzelve langs de poort alwaar het is ingevoerd wederom onverkocht moet worden uitgevoerd, zal van dien wederuitvoer in de kolom van aanmerkingen melding worden gemaakt/

Art.7

De Inspecteur der Plaatselijke Belastingen zal alle ochtenden bij het doen van deszelfs tourné  van Inspectie de Nota’s bij een verzamelen van het binnen de stad ingekomen slagtvee,  dezelve ten kantore van de administratie der accijnsen deponeren.

Deze nota zal niet behoeven in te houden het slagtvee hetwelk door de stad in transito is gevoerd, noch dat geene hetwelk wederom onverkocht is uitgevoerd.

Afschrift dezer zal aan den Inspecteur der Plaatselijke belastingen ter executie worden toegezonden, als mede aan den Heer Gouverneur der Provincie

Middelburg den 24 December 1823

Onderwerp: Repertoires door de gemeente

                   Secretarissen te houden.

In de Franse tijd waren de Hoofden van de Plaatselijke  Besturen belast met het houden van de Repertoires. Maar nu er in alle gemeenten Secretarissen zijn aangesteld, worden deze als Ambtenaren verplicht tot het houden van de Repertoires.

De Minister van Staat heeft daartoe de nodige instructies gegeven : een rigtige nakoming der bestaande voorschriften

De Gouverneur der Provincie Zeeland.

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van de Provincie Zeeland

Vrijdag den 19 December 1823

Gelezen zijnde een missive van den Minister van Binnenl. Zaken & Waterstaat geschreven te ‘s= Gravenhage den 3e Dec: j.l. daar bij kennis gevend dat Z:Exc: ten gevolge der geopperde vraag of de genomen maatregel ter voorkoming der sluikerij welke in het middel der sterke dranken bij den invoer gepleegd worden, niet op de wijnen als mede op het gemaal & geslagt zoude kunnen worden toegepast, te dier zake  met den Minister van Staat belast met de generale Directie der Ontvangsten en Correspondentie is getreden, welke aan Z:Exc: hier op heeft geïnformeerd dat het aan Z:E: niet dan zeer doelmatig en voor ’s Rijks & Plaatselijke belangen beiden hoogst bevordelijk is toegeschenen om den bedoelden maatregel mede algemeen toepasselijk te doen maken op de wijnen, het gemaal & het geslagt voor die Gemeenten alwaar deswegens opcenten moeten geheven, terwijl Z:Exc: daarbij doet opmerken dat wat de hoeveelheid betreft welke zonder billet niet binnen ’s Lands mag worden vervoerd zulks voor den wijn met 5 kannen en daarboven, voor het meel te bovengaand 15 pond, en voor het versch vleesch of versch spek de 50 ponden te boven gaande, moet worden in acht genoomen, en dat derhalve de toepassing der bewuste maatregel op deze drie onderwerpen van belasting met de zoo even gem: bepaling van hoeveelheden zal dienen te worden in verband gebragt,  voegende Z:Exc: daar tevens bij een concept ordonnantie houdende bepaling nopens het aanleggen aan de poorten der steden van registers wegens den invoer van dranken & slagtvee binnen de steden.

Is goedgevonden om ingevolge het verlangen van bovengem: minister dezelve concept ordonnantie bij afschriften dezer & geleide missive kopielijk toe te zenden aan de Regeeringen der steden & plaatsen waar eeen plaatselijke belasting op bovengem: middelen geheven wordt gelijk geschiedt bij deze , met uitnoodiging om de daarin vervatte bepalingen in overweging te nemen en deze vergadering te berigten in hoeverre  dezelve de voorz; maatregelen ten opzigte hunner steden al dan niet vermeenen in werking te moeten brengen op rapport

De Griffier der Staten

Handtekening

2e gedeelte

 

Aan den achtbaren Burgemeester

& deszelfs Raden der Stede van Arnemuiden

Weledele Heeren!

Geef met verschuldigden eerbied te kennen de persoon van H:W: Hogerheijde , onderwijzer der jeugd te dezer stede, dat hij suppliant zich wegens de armoedige gesteldheid van het grootste deel der inwoners dezer gemeente,waarvan hij suppliant de oorzaak niet ontvouwen zal, geenszins twijfelende of de Achtbare Regering is daarmede evengelijk de suppliant bekend zich nederig wendende in Missive tot hunne Achtbare solliciterende dat het Hun Achtbare moge behagen  eene toelage in geld of brandstoffe (kolen) aan den suppliant toe te staan, tot verwarming van het schoolgebouw;bij eene bijna zestienjarige ondervinding verklaart de suppliant  dat hij meer dan, al zeide ik  honderd malen, en ook in dezen winter de half naakte kinderen met diep mededogen heeft zien sidderen en beven van de koude en wel sedert den jare 1818, toen hij suppliant zich op eigene kosten een ander schoolgebouw  aangeschaft heeft  welke school veel grooter en kouder is dan des suppliants voorgaande ooit geweest  te zijn ;verder verklaart hij suppliant  niet langer dan dezen morgen door zes houtjes de school heeft moeten warm stoken bij gebrek aan brandstoffe, die de een medebrengt en de ander niet kan, want de meeste inwoners , willen zij bij hun te huis vuur branden moeten het bedelen of stelen, daar komt nog bij dat wanneer het ijs er ligt, de minste kinderen ter school komen; rede waarom de suppliant nederig verzoekt de kagchel welke op het stadhuis staat tot zijner dispositie moge gesteld worden, met de reeds bovengemelde toelaag in geld of in kolen, om de verwarring die voortspruit uit het branden van hout, het heen en weder loopen naar het vuur, de twist of kibbeling die er ontstaat over de digste plaats bij het vuur, dit alles te vermijden & te beperken, had ik liever eenen kagchel waardoor de verste zoo warm wordt dan de digtszittende leerling, en de school gantsch warm zijn zoude. De suppliant smeekt het Achtbaar Gemeente bestuur het bovengezegde tot nut der Arnemuidsche jeugd door te denken en te overwegen, en zulke maatregelen te nemen, waardoor elk jaar de onderwijzer met deszelfs leerlingen zich verblijden moge

Arnemuiden 27 December 1822

’t Welk is doende

H:W:Hogerheide

Tot nut der aan hem toevertrouwde jeugd.

Aan den Heer Burgemeester en Raden der stede Arnemuiden

Achtbare Heeren!

Ingevolge den last mij door den WelEerw: kerkeraad dezer gemeente opgedragen, heb ik de eer UAchtb: te verzoeken gedeputeerd uit uw Achtb: op te dragen tot het bijwonen en aanhooren der Armenrekening , die zoo deze Uw goedkeuring weg droege dezelve den 15 dezer maand, zijnde Zaturdag ’s namiddags ten drie uren zoude plaats hebben; wij met een vereerend antwoord in den loop dezer week door UEA:vereerd mogende worden, zal de WelEerw: Heer Predikant het aanstaande zondag der gemeente bekend maken

Uit last des Kerkeraads

UE dienaar

H:W: Hogerheijde

Ontvanger

Arnem: 2 Februarij 1823

Aan Burgemeester en Raden der stede Arnemuiden

Geeft met allen Eerbied te kennen Abraham Joosse, Koornmolenaar van bedrijf en wonende binnen deze Stede.

Dat denzelven bij koop Eigenaar geworden zijnde van de Windkoornmolen dezer Stede door hem gekogt van Adriaan Adriaanse alhier woonachtig, waarvan  hij het contract hier bij zoude voegen, ware het niet dat volgens de bestaande Wetten, hij thans zich verpligt vond , het te doen registeren en ’s lands regten daar van nu gevorderd wordende te voldoen dan aannemende om na de Registratie het zelve ter visie aan UEA: over te brengen.

Dat den Suppliant mitsdien overEenkomstig art:zes van het door hem op heden geteekend contract, hetwelk voor zo ver de tegenswoordige Wetsbepaling overeenkomt, met het contract van den Verkooper A. Adriaanse, door UEA: den 15 Maart 1806 geapprobeerd, zich addresseert aan UEA:, en aangezien den suppliant is geboren burger en inwoonder dezer stede en alreede ruim drie jaren, de Koornmolen als Pagter heeft waargenomen zo hij meent ter genoegen en in voldoening aan zijne Verpligting van en aan de Inwoonders dezer gemeente zo verzoekt den Suppliant eerbiedig dat het UEA: mag behagen, hem als Koornmolenaar dezer Stede te admitteren, en aan hem daar van acte in forma te verleenen bereid zijnde om conform voornoemde contract voor de overboeking van dezelve Koornmolen chijns en Losrente , de bepaalde som van Agttien Ponden Vlaams: of Eenhonderd en agt Guldens aan deze stede te voldoen, mitsgaders jaarlijks op den Eersten Januarij voor chijns Een Honderd Agt Guldens, te zamen Een Honderd Acht en Zestig Guldens aan den ontvanger dezer Stede te betalen

’t Welk doende

Abraham Joosse

Middelburg den 15 Februarij 1823

De Loteling Gerard Meerman uit de 1e klasse van 1820 welke op den 12 april 1822 voor een jaar is vrijgesteld geworden

Op den 10e dezer te verzoeken te informeren dat de uitspraak omtrent dezelve is geadjourneerd tot den 22e dezer maand om 10 uren.Op die dag redenen aanvoeren voor vrijstelling, als hij daar denkt aanspraak op te maken.

Doch bij non comparitie definitief voor den dienst zal worden gedesigneerd.

De Militie-Raad in Zeeland

Handtekening

Middelburg den 17 Februarij 1823

Ik neme de vrijheid UEd: uit te nodigen om den persoon van Adriaan Koets , die zich bij de Gemeente Raad van Arnemuiden heeft vervoegd, om in het jaar 1823 eenen hengst te houden te doen weeten dat het gedelegueerd Lid der Kommissie van Landbouw tot de keuring der hengsten, vaceeren zal opmaandag den derden Maart 1823 om 11 uuren aan de Wooning van den overledenen Smit Warkens bij de Noordbrug te Middelburg ten einde hij zich aldaar op voormelden tijd met zijn hengst ter keuring vervoege.

Steengracht

P.S.

Ingevolge Missive heden den 17e bij de Kommissie ontvangen, verzoeke ter zelfder uur dag en plaats te dagvaarden Adriaan Adriaanse

Aan de Gemeente-Raad der Stede Arnemuiden

Geven met allen Eerbied te kennen de Ondergeteekenden Gebroeders Tak & Cie wonende te Middelburg ,Eigenaren  der Zoutkeeten de Fortuijn en Eendragt, staande en gelegen op den Dijk bij Arnemuiden Wijk B.no 60/61 en 64/65.

Dat de gemelde gebouwen , uit hoofde van derzelven langdurige stilstand zeer vervallen zijn, en niet dan met Enorme kosten in staat kunnen gebragt worden om die in werking te brengen, hetwelk de supplianten zich gaarn zouden getroosten, wanneer zich daartoe maar eenige gunstige vooruitzichten opdeden dan waartoe reeds door hun groote opofferingen zijn geïmpendeerd zonder eenig wenschelijk gevolg, waarvan zij te rade zijn geworden, om dezelve te amoveren ten einde van alle lasten deswegen te worden gelibereerd.

Dan waartoe zij supplianten UEA: consent zijn behoevende, weshalven de ondergeteekende de vrijheid nemen UEA: eerbiedig te verzoeken van aan hun de autorisatie tot de amovatie van gemelde zoutkeeten te verleenen,bereid zijnde de nodige Borgtogt voor de Grondlasten volgens de bestaande Wet te stellen.

’t Welk doende etc

Gebroeders Tak en Cie

Aan de Gemeente Raad

Der Stede Arnemuiden

Geeft met allen Eerbied te kennen B: Harthoorn stadsbode alhier.

Dat den suppliant ter bekoming van eenig bestaan, alle pogingen en middelen heeft aangewend, tot het bekomen van een gebouw om daar in het slagten uit te oeffenen en eenig vee te houden dan daar in tot dus ver nog niet is geslaagd.

Dat hij op de gedagten is gebragt, dat wanneer aan hem een gedeelte Erve aan de oostzijde van het Raadhuis werd vergund welke van geen de minste nut voor de stede is hij daar mist dat stalletje welke eertijds voor de fransche jagers is gestelt en thans bij hem in gebruik afbrekende eene geschikte  gelegenheid voor hem ten genoemde einde zoude opdoen; weshalven den suppliant zich wendt tot UEA: eerbiedig verzoekende  dat het UEA mogt behagen dat gedeelte Erve aan de oostzijde  van het Raadhuis  aan hem suppliant ter opregting van zodanig gebouw te vergunnen met uitgang na de Zuid walle en toelating om gezegde stalletje te mogen afbreken  opdat hij een bestaan daar door mogt bekomen waarvan hij nu verstoken is, daar zijne bediening zeer gering is en het bij hem gehuurd wordende gedeelte van een ?? tans niet tot uitoefening van eenig bedrijf geschikt is en alzo buiten staat, om iets te verrigten  tot onderhoud van zijn huisgezin

’t Welk doende

B:J:Harthoorn

Middelburg den 28 April 1823

Ik heb de eer UEd: kennis te geven dat de centrale directie van Walcheren heeft goedgevonden aan de onderstaande personen permissie te verleenen om gedurende het zomer Saisoen van 1823 op de kleiwegen uwer gemeente ieder 1 koebeest te weiden.

Daartoe is afgegeven een permissie-biljet, benevens een planktje  gemerkt met de letter W, ten einde aan de horens van dat beest te worden vastgemaakt en welk plankje met ultimo October 1823 tijdperk waarop de permissie expireerd, ter Griffie van Walcheren zal moeten worden terugbezorgd.

De Griffier van de centrale Directie van Walcheren

J.W.Schorer.

Middelburg den 5 Meij 1823

Hierbij het door de Gouverneur dezer Provincie executoir verklaarde Kohier der Geb: & Ongebouwde Eigendommen voor 1823 met verzoek om het zelve dadelijk ter kennis van de Op &Ingezetenen uwer gemeente te brengen, daarmede te handelen overeenkomstig de vroegere aanschrijving.

Etc

De Controleur etc.

Middelburg 12 Meij 1823

Ordonnantie van betaling: 12 april 1823 C.Kraamer f.1.05.

De Gouverneur.

Arnemuiden den 14 Julij 1823

Tot diakenen zijn genomineerd

Marinus  de Noijer

Pieter Crucq

Adriaan van Zweden

Jacob de Quelerij

Uit welk dubbeltal eene electie van twee personen moet geschieden.

De Kerkenraad hoopt op goedkeuring

Namens den Kerkenraad

H.J. van Ingen

Middelburg den 26 Julij 1823

Daaronder het Getal der aan mij opgegevene Verlofgangers uwer gemeente op de Laatste Inspectie heeft gemankeert J.S. Lenseling

Heb ik de Eer UEd: te verzoeken aan mij voor den 30 deze te willen opgeven of daar ook gegronde redenen voor geweest zijn, en of hij uit zijne dagelijkse verdiensten  casu quo de Provoost kosten ad 22 cents per dag zal kunnen betalen.

D Luitenant Kolonel

Militie Kommissaris in de Provincie Zeeland

Eekhout

Aan de Achtbare Heeren  Burgemeester en Raden der Stede Arnemuiden

Geeft met Eerbied te kennen Johannis Crucq Timmerman wonende binnen deze stede.

Dat den Suppliant  bij koop van den Heeren Gebroeders Tak & Cie te Middelburg, Eigenaar is geworden van den Zoutkeet staande en gelegen hebbende op de keetdijk bij dezer Stede Wijk B no64/65 mits dezelve afbrekende conform Uwe Achtbare dispositie op den Rekweste door Gemelde Heeren gepresenteerd in dato 22 April dezes Jaars.

Dat den Suppliant voorschreve Zoutkeet dan ook werkelijk heeft afgebroken, uitgezonderd het daar aan gestaan hebbende Zomerhuis, welk niet alleen zich nog in een goeden staat  bevind, maar ook nog word bewoond, en den Suppliant wel genegen zoude wezen zo ten verzoeke van de bewoners derzelve dit te laten staan, maar ook uit hoofde van gebrek aan woningen daar aan nog een gedeelte aan te bouwen, indien hij van UEA: daar toe consent mogt bekomen, en de grond waar op genoemde zoutkeet heeft gestaan zijnde circa 32. nederlandsche Ellen ten gebruike voor aanbouw als anders mogt behouden.

Weshalven den Suppliant zich wend tot UEA: eerbiedig verzoekende UEA aan hem mogt vergunnen om voorschreve zomerhuis te laten staan, en gemelden grond à 32. Nederlandsche Ellen te vergunnen, zo om daar op aan te bouwen of voor de gebouwen daar staande of te stellen het nodig gebruik te mogen maken, bereid zijnde om die lasten, welke door het Gouvernement volgens ‘s Lands Wetten daar van in der tijd mogten gevorderd worden voor zijn Rekening te nemen en te zullen voldoen, met verder verzoek om als dan bij deze  Vergunning  hem Suppliant een dispositie te verleenen die hem of deszelfs Erven tot een bewijs van Eigendom kan verstrekken.

Arnemuiden den 8 Aug: 1823

Johannis Crucq.

Middelburg den 8 Augustus 1823

Uwe: hiernevens toezendende een Exemplaar van ons berigt van heden betreffende de uitzending van de lijsten en het ter visie leggen van de kaarten van de Eigendommen in deze gemeente gelegen.

Hiervan openbare bekendmaking te doen.

Burgemeesteren der Stede Middelburg

t.o.v. deze

van der Vliet ?

secretaris

Idem

Hierbij gaan zes lijsten van Eigendommen

Aan het Gemeentebestuur der stede Arnemuiden

WelEdele Heeren!

Ik heb deze nevensgaande circulaire van den Heer Gouverneur aan het Armbestuur voorgelezen en uit hun midden eene Commissie benoemd om volgens uw verlangen onderling nader daarover te delibereren.

Ik heb door den Koster bij den Burgemeester het uur bepaald van onze komst met bijvoeging of UE: zulks gelegen kwam; dan de Burgemeester heeft de onheusheid gehad om ons den ganschen dag in het  onzekere te laten en ons hierop niet te antwoorden, waarover ik zeer gevoelig ben.

Het is daarom dat ik UE: deze  circulaire  toezende met bijvoeging dat de Diaconiefondsen niet permitteren  aan die uitnodiging te kunnen voldoen  al ware het ook dat er zodanige personen waren ten zij dat wij door het Plaatselijk Bestuur daartoe wierden in staat gesteld.

Voorts  hebben wij de eer met heilbede te zijn.

UEd: onderdanige Dienaren

H.J. van Ingen

Namens den Kerkenraad

Arnemuiden

Den 12 Augustus 1823.

Middelburg den 15.Augustus 1823

Ik heb de eer UE. Achbare te berigten dat willende van mijne zijde medewerken aan het ten uitvoer brengen der Notificatie van heeren G.S. van den 25. Julij ll ten opzigte der aanschaffing van de nieuwe Inhoudsmaten, geschikt tot het meten van Granen, zaden, Boonen erwten, Grutterswaren alsmede van meel en zout uit de opgegevene fabriek te Groningen.

Zoo heb ik ten gemakke der Ingezetenen dezer provincie mij verstaan met den heer Fabriekeur, en heb binnen deze Stad aangelegd een Depôt van allerlei soort van nieuwe Inhoudsmaten, die alhier tot Fabrieksprijzen,met bijvoeging eener geringe som voortransportkosten , tegen kontante betaling en vragtvrije brieven, voor alle de belanghebbende zullen verkrijgbaar zijn.

Wilt U hier aan uwe onderhoorigen publiciteit geven

S. Sohier Serlé

Mijn Heer en Vriend

Deze is dienende om UEd: mijn wedervaren van jongst verlopen nagt mede te deelen- ja den avond om tien uuren is Jan Zeevaard Smitsknegt om mij gekomen om zijne vrouw de nodige hulp te verleenen ik hoe wel nog zwak zijnde, heb dat gedaan een quart over een uur zoude die man mij thuis brengen als wij nu omtrent het huis van Bl: Blaassen waren kwam een hond van den Boode J:Harthoorn van den mart af uijtschietende op ons aanhield ons tegen? Bij het Stathuis zoo dat wij zeer verschrikt  terug deinsden en stil agter uijt moesten gaan ten eijnde niet verscheurd te worden en hebben verpligt geweest om langs den wal naar huis te gaan.

Mijn Heer: Ik zoude vrindelijk verzoeken dat er order mogte gesteld worden dat zulke honden de vrijheid niet hadden om des nagts de straten onveijlig te maken.

Wonderlijk kwam het mij voor: om tien uur was geen hond te zien en om elf uur ook niet toen is J: Zeevaard nog naar mijn huis geweest. En dat die hond juist om een uur daar was.

Als ik over veertien daagen geleden met J. Schets naar de Zaagmolens weeder kwam den hond van A: Koets ook des nagts  en sprong voor de paarden zoo dat het wel wonder was dat zij niet op de loop gingen, waren het boerenpaarden geweest zij hadden het zeker wel gedaan--- ik was bang om te voet des nagts weer te koomen ;wij durfden naauwlijks adem halen en gingen zoo stil mogelijk was voorbij zonder hun te zien.  

Mijn Heer indien UEd  het nodig vind om den Heer Burgemeester hier kennis van te geven—ten miste als ik dit doen moet mag ik U:E: verzoekem mij dat te laten weten.

Ik ben intusschen met alle hoogachting

Naa vrindelijke groeten UEd: zeer dienstwillige Dienares Marie Vermeulen

Verzoeke de vrindelijke groete vaan de daames

Arnemuiden

Den 17 Aug: 1823

Ik haastte mij ter uwer kennis te brengen  mijn wedervaren van heeden waaruit UEd: Achtb: zal blijken dat mijne persoonlijke veiligheid in onzekerheid is, waarteegen ik bij dezen de waakzaamheid der hooge politie inroep

De persoon van Barend Jan Harthoorn stadsbode alhier  ( en diensvolgens mijnes erachtens zelve verpligt tegen wanorden  te waaken ) is eigenaar van een hond bij UEd: Achtb: genoeg bekend om nadere omschrijvingen ageterweege te laten)  wel mijn Leerling deze voormiddag te paard uit de weide komende heeft geattaqueerd en geblesseert:--ruim een uur later rijde ik uit ter verrigting mijner beroepbezigheden, en word op dezelfde wijze door gemelde hond geattaqueert en wel zoo hevig, dat alleen de snelle vlugt van mijn paard & de getrouwe verdediging van mijn hond mij voor verwonding hebben beveiligd

Daar nu elk eigenaar verantwoordelijk is voor de onheilen door zijn vee berokkend zoo eischt het publiek welzijn  dat gevaarlijke honden gekeetend & gemuilband worden gehouden; doch in het onderhavige geval is dit geenszints het eenige gezigtspunt waaruit deeze zaak beschouwd zoude kunnen worden, zijnde deeze hond goed gedresseert en mooglijk wel met speciale inzigten; ten minsten zou ik zulks moeten denken, eensdeels  uit de welgekozene, van vroeger onderwijs getuigende wijze van aanval, en ten anderen wel voornamelijk door de opmeckelijke bijzonderheid dat juist alleen mijn paard en geene andere paarden door dien hond worden vervolgd.

Ik durve mij vleijen dat UEd: Achtb: het gewigt dezer zaak bevattende , alle in UEd: Achtb: magt zijnde middelen tot voorkoming van verdere onaangenaamheden zult aanwenden , dewijl ik bij recidive op middelen tot serieuse zelfverdediging zal moeten bedagt zijn.

Respectvol heb ik de Eer te zijn

UEd: Achtb: DW Dienaar

J.H. van Opdorp

Arnemuiden

19 Augustus 1823

Vere den 19 Augustus 1823

Departement der Ontvangsten

Directe Belastingen

Onderwerp: toepassing van paragraaf 27

                    Van tabel 16 der wet op de

                    Patenten

Naar aanleiding eener dispositie van den Heer Directeur in deze Provincie van den 1e dezer maand no 2482,

Heb ik de eer UEd: tot deszelfs narigt te informeren dat bij Resolutie van Z:E: den Minister van Staat, belast met de Generale Directie der Ontvangsten 23 Julij l.l. no 54 is bepaald, dat in applicatie  van paragraaf  Tabel 16 , behorende tot de Wet op het Patent regt van den 6 April 1823 door buitenrivieren in het algemeen moeten worden verstaan, zoodanige rivieren, als welke niet in der zelver stroomen zijn afgesloten, en aan gedurige afstrooming of aan de Ebbe en Vloed onderworpen zijn, gelijk b.b de Maas, de Schelde ect: alle de Wateren in Zeeland of de Zeeuwsche Stroomen.

Etc

De Controler der 3e divisie

Handtekening

Aan het Gemeente Bestuur dezer Stede

WelEdele Heeren!

Het Armbestuur heeft de eer UEd: bij dezen den Staat van begrooting voor het jaar 1824 te den toekomen, met verzoek om voortaan met de volle Hondert Gulden stedelijke Subsidie begunstigd te mogen worden, die ons zeker zal geworden zoo de zelve door UE gevraagd word.

De post der toevallige vrijwillige giften door ons opgegeven groot f.221,45 is voor het vervolg onzeker en  kan derhalven een groot different maken

Anders niets meer hier bij te voegen hebbende zo hebben wij de eer met eerbied ons te tekenen

UE Geh: Dienaren

Uit naam van het Armbestuur

H: J: van Ingen

Arnemuiden

Den 20 Aug: 1823

Veere, den 31 Augustus 1823

Departement der Ontvangsten

Algem: Administratie

Onderwerp: nopens de afgifte van Patenten

                   Voor beroepen waarvoor speciale

                   Concessie of admissie  der administratie

                   Vereischt wordt

Ten gevolge eene bij mij ontvangene dispositie van de Heere Directeur dezer Provincie d.d 7 dezer verzoek ik U, om voor zoodanige beroepen, bedrijven of neeringen als daar zijn de molenaars , het vereenigd bedrijf van koren en pel of moutmolenaars volgens art: 32 der Wet op het gemaal d.d. 21 Augustus 1822 willende uitoefenen, de nieuwe winkeliers of neringdoenden bij Art: 186 der Algemeene Wet over de heffing der renten van in uit en doorvoer d.d. 26 Aug: 1822 genoemd, en andere waarvoor volgens wettige  bepalingen of koninglijke verordeningen voorafgaande speciale kennisneeming admissien of concessiën der Administratie worden vereischt, ingevolge Art: 2 der Wet op de patenten d.d. 21 Mei 1819: geene patenten af te geven dan nadat aan U dat wege de acte van admissie of concessie zal zijn vertoond.

De Controleur der 3.divisie

Handtekening

Arnemuiden den 1 Sept: 1823

WelEdele Heeren!

De kerkeraad is met het kerkelijk Bestuur vergadert geweest en hebbende de door UE: aan ons gezonden circulaire van dat belang geacht, dat zij gaarne daaromtrent ook UE: gevoelen wilden hooren.

Het is daarom dat wij een commissie uit den kerkeraad en het kerkelijk bestuur benoemd hebben om met de Regering over den inhoud van UE: Missive naar te spreeken.

Wij inviteeren UE: ons te doen weten wanneer UE: die commissie zou kunnen afwagten, terwijl ik UE: moet insereren  dat behalven de Zaturdag de Vissers niet kunnen compareren die mede  in die Commissie benoemd zijn.

In afwachting ets.

H.J.van Ingen

Middelburg den 8 September 1823

Expeditie van Ordonnantiën:

Naam van de Belanghebbende: C. Kramer te Arnemuiden. Bedrag: f.1

De Gouverneur der Provincie

Departement der Ontvangsten

Directe Belastingen

Onderwerp: Opgave betrekkelijk de opneming

                    Der Patent schuldigen

                   Over 1812 gerekwireerd

Zo spoedig mogelijk op te geven:

Of de omschreven opneming over het jaar 1821 in uwe gemeente heeft plaats gehad, en zoo ja de namen der ter voorschreven zaak gemagtigden en gefungeerd hebbende personen en

 Het getal dagen tot de opneming door hun besteed

De Controleur der 3e Divisie

Handtekening

Idem

Te verlenen adsistentie door de secretarissen

Aan de zetters

Vooral schrijfwerk

Aan het WelEdel Gemeentebestuur

Dezer Stede

Weledele Heeren!

Ingevolge de de voorlezing van het K.B. van den ------------- inhoudende de wet om geene kinderen door onderwijzers of onderwijzeressen ter scholen te mogen nemen dan na dat zij de natuurlijke kinderziekte gehad hebben of wel de vaccine ondergaan.

Hierop heb ik de eer UwEd: te rapporteren dat door mij die wet directelijk is in werking gebragt,en dat er op mijne school geene kinderen gevonden worden dan die de natuurlijke kinderziekte gehad hebben of de vaccinatie hebben ondergaan.

Hogerheijde

Veere den 1 October 1823

Departement der Ontvangsten

Directe Belastingen

Onderwerp: Executoir stelling van

                    Kohieren voor de Patenten

Het Kohier van het Patentregt is voor Arnemuiden executoir verklaard en kan op de gewone wijze gepubliceerd worden, en daarna aan den Ontvanger der Directe belastingen etc over uwe Gemeente uit te reiken en mij tegelijkertijd den ontvang van het zelve te accuseren met opgave van datum der publicatie.

De Controleur  der 3.divisie

Handtekening

Middelburg den 1e October 1823

Onderwerp: kennisgeving vertrek Commiss: Generaal van Oorlog naar ’s-Gravenhage.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Bekendmaking over de verloting der Ansjovis-visscherijen, dat de tijd voor welken op de 20e October 1819 deze geëindigd is, mitsdien de gewone verloting dier visscherijen wederom zal moeten geschieden.

De zoogenoemde Weren voor de Ansjovis-visscherij binnen de Provincie zulks voor een termijn van 5 achtereenvolgende jaren tot 1 augustus 1828

Extract uit den nominativen Staat der Verlofgangers van de Nationale Militie, die naar hunne Haardsteden vertrekken of zich daar alrede bevinden, als verschoond geweest zijnde van de bijwoning der Najaars-Exercitiën. Verlofpas met ingang van 16 October 1823:

21: P.F. van de Putte lichting:1819 Korps: 2 afd: Inf.

123 J.S. Lentseling                 1821              idem

181 J. van Belsen                    1820             idem

225 J.Smout                            1821             idem

412 A.Filius                            1821             idem

603 J.Derto                             1820             idem

C.Leeuwen                              1823            3 Bat: art. N:M:

Publicatie dat holle-maten die in strijd zijn met de bepalingen  K.B. van 18 dec. 1819 mogen niet ter ijking worden aangeboden

Middelburg den 20 November 1823

DeGouverneur

Van Doorn

NOTIFICATIE

De sluiting der Groote Jagt is bepaald op 10 December 1823; zullende die van de Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen nader worden vast gesteld

Middelburg den 2 December 1823

Onderwerp: Expeditie van Ordonnantiën

Belanghebbende : C.Kramer te Arnemuiden  Bedrag: f.1.30

Militie Kommissariaat

Provincie Zeeland

Onderwerp: opgave van het achterblijven

                    Der verlofgangers

Bij mijne gedane inspectie in het derden Militie-kanton op den 25 Novb. J.l. zijn van Uw Gemeente niet present geweest:

P:F van de Putte 2 afd Inf:

J.S. Lenseling       id

J.Van Belsen        id

Geene oorzake van de afwezigheid door UEd: opgegeven zijnde,heb ik de Eer na aanleiding van eene circulaire van den Gouverneur d.d. 23 April j.l. no 1593 UEd: te verzoeken van mij zoo spoedig doenelijk te berigten of zij krachtens art: 183 der wet van den 8 Jan: 1817 door wettige redenen verhindert zijn geweest die inspectie niet te hebben kunnen bijwonen

De Kommandant

Verschoor

Ga naar boven