Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1824

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Toegangsnummer 1200 Inventarisnr:88

 

1e gedeelte

Aan de Achtbare Gemeente Raad der

Stede Arnemuiden.

Geeft met allen Eerbied te kennen Paulus de Meulmeester Timmerman binnen deze Stede.

Dat denzelven genegen zoude zijn een woongebouw te stichten op het Hoofd dezer stede, aan de Wal ter plaatse daar nu een oud vervallen wagthuis staat, en waartoe hij benoodigd heeft 15 Ellen 7 Palmen lengte en 6 Ellen breedte (circa 50 voet en 20 voet) grond.

Weshalven den Suppliant zich wend tot UEd: Achtbare Eerbiedig verzoekende het UEdAchtbare mogt behagen, hem voorschreven grond tot bouwing te verleenen, zo mede om genoemde Wagthuis daar voor zo veel nodig in te nemen en zo een of meer Populier boom,aan die wal staande, daar bij hinderlijk zij, te mogen uitroeijen, mits het hout aan de stede afstaande, bereid zijnde om in der tijd, van het gebouwde 's Lands lasten te betalen.

't Welk doende

P.De Meulmeester

Arnemuiden

Den 24 December 1823.

Aan den Edel Achtbaren Heer C:Crucq

Burgemeester dezer stede.

Heeft den ondergeteekenden de Eer, ter voldoening aan Art:11zijner instructie op te geeven, dat in de laatste drie maanden van het afgeloopen jaar,door hem zijn gevaccineert, een aantal van drie & zestig persoonen allen Gratis. Geen kinderziekte in dat tijds verloop onder mijn behandeling geweest zijnde,acht ik met deeze negative opgave, aan de tweede zinsnede van dat Artikel mijner Instructie te voldoen.

Etc

J.H.van Opdorp

Arnemuiden 15 Januarij 1824

Idem

Op UEd: Achtb: missive van 17 dezes heb ik de Eer te rescriberen dat de opgave wegens het inenten met koepokstof door mij op 15.dezer gedaan allezins conform is aan den inhoud mijner instructie aan welke ik mij refereer als zijnde daarin alle mijne verpligtingen stiptelijk omschreven.

Ter Uwer overtuiging heb ik dezelve hier nevens gevoegd verzoekende naar de inzage mij die te willen renvoijeren.—Bij eene aandagtige leezing van Art:11 zal UEd: Achtb:ontwaren dat ik daaraan volkomen heb beantwoord.

Alleen bleef het mij duister of ik van de geene die zonder effect waren gebleven moest melding maken.Dezen beloopen een getal van 23, hetwelk gevoegd bij de 63. welke geregeld zijn afgeloopen een totaal formeert van 86, evenwel niet enkel in deeze gemeente maar daar onder begreepen de geenen welke woonen onder Middelburgs Ambagten- Veere- Nieuw & St.Joosland- en Kleverskerke moetende niet aan elk gemeentebestuur, maar alleen aan het gemeentebestuur mijner woonplaats daarvan opgave doen.

Bij aldien uit zodanige opgaave niet alles is te ontwaren,wat UEd: Achtb: nodig hebt te weeten dan zal ik als een blijk hoe gaarne ik UEd: Achtb: van dienst wil zijn volgaarne voor een paar dagen mijn Register leenen waarin alles naar volgorde van dagteekening naauwkeurig is ingeboekt,

Etc

J.H. van Opdorp

Arnemuiden 20 Januarij 1824.

Idem

Ik heb de Eer UEA: op te geven dat in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar zijn gevaccineerd in deze gemeente

25 personen beneden de 10 jaren

3 van 10 tot 15 jaar

Geene volwassenen

Allen zijn gratis behandeld

12 zijn geregeld afgelopen16 bleven zonder effect

Opmerkelijke voorvallen zijn niet waargenomen

Kinderziekte is niet onder behandeling geweest.

Met Respect heb ik de Eer te zijn

UEA:DW J.H. van Opdorp

Heel & vroedmeester

Arnemuiden 22 Januarij 1824

NOTIFICATIE

Publicatie:

De sluiting der Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen in deze Provincie is bepaald op den 15e Maart 1824.

Middelburg den 26 Januarij 1824

Aan de Achtbare Heeren Burgemeester en Raden

Der Stede Arnemuiden

Geeft met Eerbied te kennen Adriaan Lievensz de Ridder , wonende aan de Zoutkeeten dezer stede.

Dat den suppliant bij koop van den Heeren Gebroeders Tak en Cie te Middelburg Eigenaar is geworden van de Zoutkeet staande en gelegen op den Keetdijk bij deze Stede Wijk B. no 60/61 mits dezelve afbrekende conformUw Achtb: dispositie door gemelde Heeren gepresenteerd in dato 22 April des vorigen Jaars

Dat den suppliant voorschreve Zoutkeet dan werkelijk zullende afbreken evenwel genegen zoude wezen de woning aan dezelve te laten staan, en het behoorlijk aan te bouwen, indien hij vanUw Achtbare daartoe consent mogt bekomen en van de grond waar op gemelde Keet en gebouw nog staat circa 16 Nederduitsche Ellen grond ten gebruike van dat gebouw mogt behouden.

Redenen waarom den suppliant zich wend tot UEd: Achtbare Eerbiedig verzoekende UEd Achtbare aan hem gelieve te vergunnen om genoemde woning te laten staan en behoorlijk aan te bouwen nevens genoemde 16 Nederlandsche Ellen grond te verleenen, bereid zijnde om die Lasten, welke door het Gouvernement volgens 's Lands Wetten daar van in den tijd mogten gevorderd worden voor zijn Rekening te nemen en te zullen voldoen, met verder verzoek om als dan bij deze Vergunning hem Suppliant een dispositie te verleenen die hem of deszelfs Erven tot een bewijs van Eigendom kan verstrekken

't Welk doend

A.L. de Ridder

Arnemuiden 13 februarij 1824

Lootswezen dienst

Vlissingen 10 febr: 1824

In gevolge bekomene aanschrijving heeft Zijne Majesteit bij besluijt van den 26 Jan. ll no 58 aan de Visscherman P: Gillisen de Nooijer verleend eene Gratificatie van f.50 wegens door hem gedaane dienst als Loots aan boord van Z:M: fregat de dageraad in de maand December 1823.

Verzoeke UwEdele Achtbaare aan de zelve daarvan kennis te geeven en dat de ordonnantie dier som vermoedelijk in de loop der aanstaande maand hem zal geworden door toezending

Der Onder-Inspecteur des Lootsweezens

Handtekening

Middelburg den 23 Februarij 1824

Adriaan Adriaanse die zich vervoegd heeft bij de Raad van Arnemuiden om een hengst te houden, dient tot keuring der hengsten op Maandag den 1e Maart 's morgens ten tien uren, aan de woning van den smit Joh: Franzen bij de Noordbrug te Middelburg.

Het gedelegueerde Lid

Van de Kommissie van Landbouw

G.D.Steengracht

NOTIFICATIE voor den herijking van het jaar 1824.

Letter E;

Middelburg den 13 Februarij

NOTIFICATIE

De sluiting der Visscherij is door den Opperhoutvester/opperjagermeester bepaald vanaf 15 Maart en eindigt op 31 Mei a.s..

De Visschers van beroep mogen tot op den 4 April aanstaand gevangen Visch verkopen.

Overtreders zullen worden vervolgd

Middelburg den 1 Maart 1824

Van Doorn

Departement der Ontvangsten

Directe Belastingen

Onderwerp: Toezending van Kohieren

Der Grondbelasting.

Hierbij gaat het executoir verklaarde Kohier der Grondbelasting op de gebouwde en Ongebouwde Eigendommen over 1824.

Ten spoedigste publicatie aan de belastingschuldigen en ook kennisgeving van de data en overhandiging van het Kohier aan de Ontvanger uwer Gemeente

De Controleur der 3e Divisie

Handtekening.

Militie Kommissariaat

Provincie Zeeland

Bijlagen

Onderwerp: Inspectie verlofgangers.

Goes den 20 Maart 1824

Door UwEd: niet voldaan zijnde aan de circulaire van De Gouverneur d.d. 232 april j.l. no 15, zoo heb ik de Eer UE:te verzoeken van mij voor den 1e April aanstaande op te geven de redenen waarom den verlofganger C: Leeuwen nalatig is gebleven om volgens de wet Art 183 de inspectie bij te wonen.

De Kommandant

Verschoor

Middelburg den 24 Maart 1824

UE kennis gevende dat de uitspraak omtrent de Lotelingen uwer Gemeente

Job Jacobse & Lieven de Ridder wegens het in het door UwEd afgegeven attest als eenig kind

Is geadjourneerd tot den 2 april aanstaande des morgens 10 uur.

Bewijsstukken medenemen.

De Militie-Raad in Zeeland

Handtekening

Arnemuiden 30 Maart 1824

Mijne Heeren!

De Kerkeraad voornemens zijnde om Zaturdag den 10 April des nademiddags te 3 uur in de Consistorie kamer de Armenrekening te doen heeft de eer UE daarvan kennis te geven met verzoek om twee Leeden uit Uw midden te benoemen tot bijwoning derzelve.

Met alle achting hebben wij de eer ons te onderschrijven

H:J: van Ingen

Aan het Gemeente Bestuur der Stede Arnemuiden

Mijne Heeren!

Het Armbestuur met den Heelmeester van Opdorp schikkingen gemaakt hebbende voor het vervolg, omtrent de geneeskundige behandeling der Gealimenteerde; heeft de eer U:E: dit stuk toe te zenden hopende dat dit ontwerp ook UE: goedkeuring zal mogen wegdragen.

Het Armbestuur verzoekt tevens bij deze gelegenheid terwijl de oude kleine Doodpelle onbruikbaar is om als voorheen weder door UE:van eene nieuwe voorzien te worden.

Na toebidding van den Goddelijken zegen over Uwe personen en besluiten hebben wij de eer met alle hoogachting te zijn.

UEonderdanige dienaren

H:J: van Ingen

Namens het Armbestuur

Middelburg den 1 April 1824

Tijd voor de afgifte van permissiebiljetten voor de beweiding van beesten op de wegen.

Wilt UE: voor den 15e dezer inzenden eene nominative staat van persoonen die continuatie verlangen der vergunning.

Geen andere persoonen dan die vorig jaar zijn voorgedragen.

Slechts 1 koebeest gepermitteerd

De Centrale Directie van Walcheren

Hurgronje

Ter ordonnantie van dezelve

J.W. Schorer

Departement der Ontvangsten

Directe belastingen

Onderwerp:Executoir stellen

Van kohieren voor het Patentregt.

Veere 3 April 1824

Verzoek tot publicatie over de dienst van 1824; daarna den Ontvanger uit te reiken

En bevestiging van ontvangst.

De Controleur der 3e Divisie

Handtekening

Departement der Ontvangsten

In-en uitg: Regten

En Accijnsen

Onderwerp: nopens het bestaan van

Rosmolens

Veere den 16 April 1824

Krachtens een aanschrijving van den Heer Arrond: Inspecteur met Z:E: den Heer Gouverneur

Verzoek ik UE met het meeste empressement mij per brenger dezes of wel op eenige andere wijze ten minsten uiterlijk op den 19 dezer op te geven:

Of, en zooja; op welke Hofsteden onder uwe gemeente zich Rosmolens(aangedreven door een ros/paard) bevinden, met welke haver, boonen, boekweit en ander onbelast graan tot voeding van het vee wordt gemalen,doch die tevens tot het malen van belast graan kunnen worden gebezigd, als mede in dat geval welke diergelijke rosmolens zich in Uwe Gemeente bevinden?

Of derzelver uitoefening aan alle de bij de wet vastgestelde bepalingen zonder onderscheid, en dus ook de eigenaars of gebruikers derzelve aan het nemen van Patent zijn onderworpen geworden, dan wel of er bijzondere voorzieningen, en zoo ja; welke genomen zijn ?

Of het gebruik van zoodanige rosmolens ten dienste van hofsteden volstrekt onontbeerlijk is ? en

Op hoeveel mudden de daarop gemalen wordende granen, en wel ieder afzonderlijk voor ieder Hofstede jaarlijks kan gerekend worden?

De Gouverneur stelt er de hoogste prijs op om op de 22e dezer de opgaven binnen te hebben.

Op de 20e dient de Arrond:Inspecteur er over te kunnen beschikken.

Ik vertrouw op een prompte en onverwijlde beantwoording van de gevraagde renseignementen

De Controleur der 3e divisie

Handtekening.

Arnemuiden 21 April 1824

Wel Edele Heeren

Het Armbestuur heeft de eer UE: bij deze de ArmenRekening over deze Jaare 1823 toe te zenden hoopende dezelve na genoegen zijn zal.

Het Armbestuur heeft de eer met hoogachting te zijn.

Etc

Uit naam van het Armbestuur

H.J. van Ingen

Middelburg den 21 April 1824

De Centrale Directie geeft kennis van het feit dat tot beweiding der kleijwegen onder Uwe wegen billetten zijn afgegeven aan

Adriaan Zuurmond no 7

En Jan Tramper no 8

Aan ieder persoon voorts afgegeven een plankje waarop aan de eene zijde het wapen van Walcheren is ingedrukt, staande aan de keerzijde een nummer.

Het plankje zal het koebeest dat geweid wordt moeten aanhebben zonder hetwelk het zelve kan worden geschut: met 1e November aanstaande,houdt het beweiden der wegen op, zullende dan de plankjes aan de Kamer van Walcheren moeten overgebragt worden.

De Griffier der Centrale Directie

Van Walcheren

J:W:Schorer.

Arnemuiden 1e Meij 1824

WelEdele Heeren

Bij dit nevensgaande stuk, heb ik de eer UE te melden dat wij aan den Heelmeester van Opdorp van het besluit van HEGA Heeren G.S. dezer Provincie hebben kennis gegeven dan dat hij niet verkiest daaraan te voldoen en op geene andere weize dan volgens zijn gemaakt contract de gealimenteerden wil behandelen.

Etc

UEd:onderdanige Dienaar

H.J. Van Ingen

Uit naam van het Armbestuur.

Middelburg den 8e Meij 1824

Ik heb de Eer Uw Ed: Achtb: hiernevens te doen toekomen het dood Extract van den in de Garnizoen Ziekenzaal alhier overleden persoon van Klaasse Klaas

De Officiermenagem:

Der Garnizoen ziekenzaal

Handtekening

1e Luitenant

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen den ondergeschreven Heelmeester: residerende te 's Heerenhoek derde district,dat hij suppliant geïnformeerd zijnde, dat de post van Heelmeester etc: binnen de stadArnemuiden is komende te vaceren

Een hij suppliant zeer gaarne gemelde vacature wenschte te vervullen.

Reden waarom den suppliant zich keert tot Heeren Burgemeester en wethouderen der gemelde stad, reverentelijk sollictrerde om zich door wel gemelde respective gemeente bestuur vereerd te zien met de keuze, om daar zijn persoon meer gem: vacature te subpleren

UEd: DW dienaar

Coenradus de Jongh

Arnemuiden den 12 Junij 1824

Weledele Heeren!

De Kerkeraad heden wettig bijeen geweest zijnde heeft in deszelfs vergadering het volgende dubbeltal van Diakenen geformeerd in plaats van de afgaande Diakenen J. Schooneboom en J. Meerman

Binnen: Adriaan van Sweeden

Jacob van Belzen

Buiten: Jacob Adriaansen de Ridder

Antheunis Bogard

De Kerkeraad verzoekt dat daaruit een Electie gedaan worde door de volgens de wet bevoegde Personen etc

UE: onderdanige Dienaren

H.J. van Ingen

Namens den kerkeraad

Aan de Weledele Heer

Den heere C:D:Baars

Secretaris der stad

Arnemuiden

WelEdele Heer!

Dezen dient ter geleide van het hier ingesloten verzoekschrift ten einde uw WelEd: hier bij nederig solliciteren het zelve voor mij te presenteren aan heeren wethouderen der stad Arnemuiden.

Terwijl het appuiement van uw WelEdele ter bevordering van mijne wenschen in dezen ten zeersten zal verpligten

Uw weled: dienaar

C. de Jongh

's-Heerenhoek

Den 9 Junij 1824

Aan de Gemeente Raad

Der Stede Arnemuiden

Geeft met verschuldigden Eerbied te kennen Anthonij Sierveld, schipper op de visschuit de Sturmpolder, van deze Stede ter visvangst varende.

Dat den Suppliant voor zijn zo evengemelde Visschuit als nog geen behoorlijke legplaats aan het Hoofd dezer Stede heeft, waardoor hij bij zijn thuiskomst uit zeer veele onaangenaamheden ontmoet, aangezien hij nergens zijn schuit behoorlijk kan leggen.

Weshalven den Suppliant zich wend tot UEA: eerbiedig verzoekende UEA mag behage aan hen suppliant voor genoemde Visschuit een legplaats te doen aanwijzen en hem daar van een Akte te verleenen

't Welk doende

Handtekening:

A. Siereveld.

Middelburg den 30e Junij 1824

Onderwerp: Toezending der borderel

Van likwidatie van den

Franschen achterstand.

Dit: ten name van H.W Hoogerheide groot f.56.96 wegens achterstallig tractement voor de negen laatste maanden van 1810 als schoolonderwijzer.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Reglement: weldra zal voor deze Provincie een school worden daargesteld tot aankweeking van Heelmeesters en Vroedvrouwen.

Vestiging: in de stad Middelburg

Vereischten:

16 jaar voor de leerlingen in de Heel-, Vroed- en Artsenij mengkunde;

Tusschen 20 en 30 jaar voor de vrouwelijk leerlingen in de Vroedkunde.

Een gezond en voor de uitoefening van het beroep geschikt ligchaamsgestel

Behoorlijk kunnen lezen en schrijven: de gedachten geregeld in schrift kunnen uitdrukken.

Onbesproken gedrag: getuigschrift van het Plaatselijk Bestuur

Vrouwelijke leerlingen kunnen tegen betaling van 150 gulden per jaar huisvesting en voeding genieten in een der gestichten van de stad Middelburg

Apothekers leerlingen: onderwijs door den Geneesheer en den Apotheker

Leerlingen :retributie aan de school niet de som van 20 gulden te boven gaande

Inschrijving bij de Commissie van Bestuur; oordeel van geschiktheid na onderzoek door de Provinciale Commissie van Geneeskundig onderzoek en toevoorzigt

Snouck Hurgronje

Van Visvliet wethouder

Forsten en Lahr leden v.d. Prov. Commissie

Etc Middelburg den 8e Julij 1824.

Van Doorn

Arnemuiden den 10 Julij 1824

In antwoord op UE: missive van den 2 Julij heeft het het Armbestuur de eer te berigten dat er van het tegenwoordige geene weezen zijn,die door ons onderhouden worden, waarom de antwoorden op de andere vragen van zelve vervallen.

De ander stukken betrekkelijk de gewone Staat van 1823 en de begrooting voor 1825 zullen zodra doenlijk door ons worden ingezonden.

Wij hebben wederkerig de eer met alle achting te blijven

Het Armbestuur van Arnemuiden

H.J.van Ingen Praeses.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Allen twijfel willende wegnemen ten gevolge van de invoering der Wet van den 31e mei j.l, op het zegel en de registratie,met opzigt tot het doen zegelen van de dagbladen, nieuwspapieren, aanplakkingsbiljetten,bekendmakingen, berigten enz.

Alle buitenlandsche dagbladen en andere media moet onmiddellijk van 's Rijks zegel voorzien worden

Teruggrijpen naar de Wetten van 9 Vendemiaire 6e jaar en van 6 Prairial 7e jaar

Middelburg den 10 Julij 1824.

NOTIFICATIE

Z:E: den Opperjagermeester van Z.M., Opperhoutvester voor de Noordelijke Provinciën in overleg met G.S. is bepaald: dat de Jagt op Ganzen ,Eenden en Watersnippen in die Provincie zal geopend zijn op den 1e Augustus aanstaande.

Echter; dat dezelve, wat de publieke Jagt aanbelangt,op het Water langs de Stranden en oevers van Waterplassen en op de lage moerassige Landen, alleen geopend wordt, en bepaaldelijk gesloten in en langs Bosschen, alsmede op Bouw-en Weilanden, tot het gewone Jagtveld behoorende.

Middelburg den 15 Julij 1824

Van Doorn.

Arnemuiden 17 Julij 1824

WelEdele Heeren!

Op heden eene Beroeping ontvangen hebbende naar de gemeente van Ouwerkerk bij Zierikzee

Zoo reken ik het van mijnen plicht UE: in de eerste plaats hiervan kennis te geven.

Met hoogachting heb ik de eer te zijn.

UE: onderdanige Dienaar

H.J. van Ingen

NOTIFICATIE

De Groote Jagt zal op den 15e September aanstaande geopend zijn,terwijl echter niet zal mogen worden gejaagd,op gronden waarop de Oogst nog niet zal zijn afgeloopen.

Middelburg den 3 September 1824

Van Doorn

Arnemuiden den 15 Sept: 1824

WelEdele Heeren

Het Armbestuur dezer Gemeente onderscheidene malen te vergeefsch aanvrage gedaan hebbende bij den Heer Vis als President van de algemene Armen te Middelburg, om de voorgeschoten Gelden ten behoeve van den Persoon J.H. Sijbrants, heeft de eer UE: deze nevensgaande Staat toe te zenden met verzoek om in dezen te handelen als gebruikelijk is,

In afwachting heb ik de eer met hoogachting te zijn

UEonderdanige Dienaar

H.J. van Ingen

Namens Armbezorgers.

Staat van het beloop der onkosten die den armen dezer stede,specificq opgegeven gehad heeft aan den Persoon van Johannis Hermanus Sybrants

1e Blijkens eene opgaaf in een missive aan den WelEd:Gestr: Heer Vis gedaan dato 16 April beliep de uitgaaf ten behoeve bovengem: persoon reeds een som van Tien Gulden negentig cents,waaronder begrepen is eene rekening van den Hr:J:H: van Opdorp plattelands Heelmeester alhier groot zijnde Acht Gulden Veertig cents wegens aan gem: persoon van Johannis Hermanus Sijbrants gedane geneeskundige hulp enz.dit alles opgezonden door den Eerw: Hr: J:H: van Ingen aan bovengem: Wel:Ed: Gestr: Heer Vis zegge f.10,90

2e Wekelijksche bedeeling aan meergem: J:H: Sijbrants sedert 6 April tot en met 1 van oogstmaand 1824: 30 cents per week zijnde in dien tusschentijd geweest 17 weken

Of Zondagen uitmakende de som van 5, 10

3e aan goederen of natura

Een paar kousen f. 0,65

Een hemd 1,30

Te zamen f.1,95

Dit is de uitgaaf tot en met 1 Aug: ------------------------

f.17,95.

Transport

Van de kosten bedragende zeventien gulden vijf en negentig cents is per missive in den aanvang der vorige maand Augustus door den WelEerw: Heer J:H: van Ingen kennis gedaan aan den Heer Vis

Na deze kennisgeving is van den 1 Aug tot den 12 Sept: ingesloten aan meergem: J.H. Sijbrants nog tot onderhoud uitgereikt per week dertig cents hetwelk in de 7 weken die het tijdsverloop van 1 Aug: tot 12Sept: uitmaken

Bedragende de som van f. 2,10

De generale som is f.20,05

Gemaakt voor de 2de maal op den ?? door mij

H:W:Hogerheijde

Ontvanger der Armen

Arnemuiden 12 September 1824

Extract uit den Nominativen Staat der Verlofgangers van de Nationale Militie uit deze provincie, die naar hunne Haardsteden vertrekken, of die zich alreeds in dezelve bevinden ,als verschoond geweest zijnde van de bijwoning der Najaars-Exercitiën ten dezen jare en aan welke beide het verlofpas voor het verlofjaar aanvang neende met den 16e October is uitgereikt

Jacob Derks Ligting 1820 Depot 1B 2 afd Inf.

M.Meulmeester 1822 1B 2 afd Inf.

Joos Smout 1821 id.

Adr.Filius 1821 id

J.van Belsen 1822 id

C. van Leeuwen 1821 3e B art:N:M:

Middelburg den 8 November 1824

Bruinisse 24 Oct: 1824

WelEdele Achtbare Heeren!

Voorlopig bedank ik UWelEd hartelijk voor den vereerenden brief, die het beroep Uwaarts vergezelde.

De toon en geest in den zelven hebben mij zeer bevallen.

Worden Uwe wenschen vervuld en met mijne overkomst achtervolgd dan hoop ik Uwe Ed nader te danken en tevens in de beste verstandhouding met UwEd: te verkeeren. Den Heer zij alles aanbevolen.

Na hartelijke groetenis en heilbede, heb ik de eer met alle hoogachting mij te noemen.

WelEd: Achtb: Heeren!

UwlEd Achtb: onderd: dienaar

J.Wanrooij

Middelburg den 23 November 1824

Ik heb de eer UwEd hiernevens te doen toekomen het door UwEd bij missive van den 13 dezes aangevraagd en door den Heer president der Regtbank van eersten aanleg alhier gecoteerde en geparapheerde suppletoir Register van geboorte voor de Gemeente Arnemuiden over dezen jaren

Waarvan de onkosten bedragen f.2:15

Welke som ik UwEd: verzoek zoodra mogelijk ter Provinciale Griffie te laten voldoen.

De Griffier der Staten van Zeeland

Handtekening

NOTIFICATIE

De Gouverneur van de provincie Zeeland brengt bij deze ter kennis dat door Zijne Excellentie den opperjagermeester van Z.M. Opperhoutvester voor de Noordelijke Provincien met overleg van G.S. van Zeeland de sluiting der Groote Jagt is bepaald op den 31e dezer maand; zullende die van de Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen nader worden vastgesteld.

Publicatie ervan

Middelburg den 17e December 1824

Van Doorn

PUBLICATIE

In de maand Julij 1825 zal te Haarlem plaats hebben een tweede algemeene tentoonstelling van voortbrengselen van nationale Nijverheid

Ook de voorwerpen die te Gend zijn geweest zullen weer worden ingezonden.

Voorwerpen kunnen aan de Provinciale Commissie worden aangeboden.Verzending buiten kosten der belanghebbenden

De bedoeling van Z.M. e.a is dat deze kennisgeving door eene tweede tentoonstelling meer algemeen bekend te maken, de wedijver aan te moedigen tussen de gewesten.De Plaatselijke besturen worden opgewekt de aanwezige Fabrikanten, Kunstenaars , Werkbazen en daglooners de bedoeling voor oogen te stellen.

Een eereprijs toe te kennen voor nuttige verbeteringen en goede fabrikaten etc

2e gedeelte

Middelburg den 6.Januarij 1824

Ingevolge art: 107 van het decreet van den 18 Junij 1811 heb ik de eer UEdAchtb: hiernevens te doen toekomen drie Exemplaren der Extracten uit Arresten inhoudende veroordeling tot lijf of infamerende straffen, uitgesproken door het Hof van Assises in deze Provincie, gedurende de tweede en vierde ziting van 1823 met verzoek om dezelve op de gewone plaatsen binnen Uwe Gemeente te doen aanplakken.

De Prokureur Crimineel

In de Provincie Zeeland

Handtekening

EXTRACTEN UIT ARRESTEN

Alleen m.b.t. inwoners van Arnemuiden

Inhoudende veroordeeling tot lijf- of infamerende straffen,

Uitgesproken door het

HOF VAN ASSISES

In de Provincie Zeeland

Gedurende de Tweede en Vierde Zitting van 1823

Arresten: 8 december 1823; Namen: Pieter Hollebert, oud 40 jaren, geboren te Axel

Abraham Verhage ,oud 28 jaren, geboren te Domburg

Beide wonende te Arnemuiden. Boerenarbeiders. Tegenwoordig op de zitting.

Natuur en Omstandigheden der Misdaden: Diefstal,gepleegd bij nacht, door meer dan 1

persoon

Straffen en andere Veroordeelingen bij gemelde Arresten uitgesproken. Ieder een confinement van Vijf maanden, alsmede in solidum (hoofdelijk aansprakelijk) In de kosten van den processe

Middelburg den 20 Januarij 1824

Onderwerp: Herpachting

Tolregten

Ik heb de eer UEd: bij deze te doen geworden een 2-tal exemplaen eenre bekendmaking van de te doene herpachting der tolregten aan de op te rigtene Barrière op den Zijtak des grooten wegs der 1e klasse no 3 onder de gemeente Nieuw- en St. Joostland met verzoek, om door aanplakking derzelve binnen uwe gemeente aan de bedoelde herpachting de noodige publiciteit te geven.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

ADVERTENTIE

HERPACHTING

Van den Ontvang van Tol-Regt

26 Januarij1824

Het betreft de herpachting van het Tol-regt, te rekenen van den 1e Februarij aanstaande, tot ultimo Maart 1825, aan den Tolpaal, welke zal behooren te worden opgerigt onder de gemeente van Nieuw-en St.Joosland, aan de punt van den scheidijk tusschen Nieuw-en St.Joosland met eenen dubbelen paal en met concurrentie van 50 ellen ter weerszijde; of wel in den zoogenaamdem langen weg aan den kruisweg, mede met eenen dubbelen paal.

De VERPACHTING zal geschieden bij opbod en bij het uitgaan van waslicht.

De Konditiën gedeponeerd aan het lokaal van het Gouvernement te Middelburg, en aan het Bureau van Hoofd-Ingenieur Schraver, teneinde de Gegadigden daar van kennis nemen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Arnemuiden den 17 December 1823

Mijn Heer!

De kerkeraad heeft mij verzogt bij UE: aanvrage te doen wanneer de Regering gelegenheid heeft, om eene Commissie uit den Kerkeraad af te wachten vermits ons zaaken zijn voorgekomen waaromtrent wij gaarne de gedagten van de regering wilden hooren en ook hunne medewerking verzoeken.

In afwachting van eenig antwoord

Tekene mij met alle eerbied

H:J: van Ingen

Goes den December 1823

Edel Achtbare Heer!

Ik heb de Eer UEdAchtb: te informeeren dat ik volgens gewoonte mij weder zal bezig houden met het in dienst stellen van Plaatsvervangers voor de Nationale Militie voor de ligting die over 1824 staat te geschieden biedende ik mij aan de benodigde remplacanten te leveren met daar voor zelfs vijf jaar in te staan en alles voor mijne rekening en Risico te nemen zoo als reeds is gebleken in den loop van dit jaar dat ik twee Plaatsvervangers opniew voor mijn kosten in dienst heb gesteld. Voor de Landlieden M: Dorst te St. Annaland en A: Potter in de gemeente Schore en Vlake waarvan bij deze de bewijzen voorhanden zijn.

Ik neme de vrijheid hier in UED:Achtb: medewerking te verzoeken en heb de eer mij met Eerbied te noemen.

UEdAchtb: DW Dienaar

W. Pieterse

Gepatenteerd Commissionair

Aan den WelEerwaarde Kerkeraad

Dezer Gemeente

Eerwaardig Heer & Broederen

Geeft met respect te kennen de persoon van Huibrecht Willem Hoogerheijde sedert 1807 beroepen Schoolonderwijzer voorlezer voorzanger en koster in de gemeente, dat hij suppliant met bedroeven vernomen heeft uit de mond van den Praeses Uwer Eerw: vergadering dat het de HEA: Heeren de Staten dezer Provincie behaagd heeft het traktement waarop hij requestrant over zeventien jaren beroepen is, te weten op twintig Gulden jaarlijks voor het onderwijzen der kinderen van de gealimenteerde op het budget of staat van begrooting dezer stede te roijeeren, twelk dus met primo Jan: 1824 staat te eindigen; rede waarom de suppliant zich nederig wendt tot Uw WelEerw: Heer en broederen om rede dat bovengem: som een gedeelte van mijn gering bestaan moet uitmaken, daar ik hoewel deze gemeente groot is, maar uit hoofde der diepe armoede die hier plaats heeft, veel onbetaalde penningen jaarlijks op mijn boek moet doorstrepen onverschilligheid omtrent kinderen onderwijs te doen erlangen, omvermogen om hun kroost school te zenden enz solliciterende hij requestrant dat het Eerw: Collegie behagen mogt zulke demarches bij het AchtB: Gemeentebestuur te doen die hetgem: Achtb: gemeentebestuur konde dringen om hunne uiterste pogingen bij het HEA Collegie der Heeren Staten dezer provincie aan te wenden om het uitbetalen ten dier opgem: som op den tegenwoordigen voet te laten blijven voortduren om reden reeds aangehaald.

Uw Eerw: heer en broederen

Dienstwillige Dienaar en requestrant

H.W. Hogerheijde

Arnemuiden

Den 28 December 1823

Arnemuiden den 30 December 1823

Mijne Heeren!

De kerkeraad heeft de Eer UE: te melden dat zij van de vernietiging van Tractement van den Heelmeester den Heer Van Opdorp en den Schoolonderwijzer aan voornoemde personen hebben kennis gegeven

Den eerstgenoemde zal derhalven met primo Januarij geene gealimenteerden meer behandelen en de Schoolmeester heeft zijne belangen aan ons schriftelijk te kennen gegeven zooals UE: uit deze nevensgaande kunt vernemen

UE: hebben derhalven de goedheid voor ons een Fonds aan te leggen en te onderrichten Hoe en waaruit in het vervolg de zieken moeten behandeld worden.

Uit naam der Kerkeraads

H:J: van Ingen

V.D.M.

Aan den Edel Achtbare Heer C. Crucq

Burgemeester dezer Stede

Dezen morgen is mij door den Eerwaarde Heer van Ingen kennis gegeeven van eene missive door UEd:Achtb: op gisteren aan Zijne Eerw: geadresseerd , reguarderende de behandeling der armen; daaruit blijkt dat UEd: Achtb: supponeert dat ik de behandeling gratis niet zoude mogen weigeren ten zij ik nog heden aan het plaatselijk tractement renuntieerde ik vertrouw dat overijling & voorbarigheid de oorzaken zijn geweest die UEA hebben genoopt zulks ter neder te stellen wijl zulks te vorderen boven uwe magt is.—

De Sinosuren ?/sinecuren? welke op morgen zouden moeten ingevoerd worden ( bij aldien ik mij lijdelijk wilde gedragen) zijn het gevolg van uwe apostille door de EGA Heeren de Staten van Zeeland op de Budjets over den jare 1824 geplaatst .

Ergo: zoo ik niet verkies te obedieeren dan ben ik verpligt mij aan HEGA: te adresseren; of dit reeds is geschied daarvan ben ik aan UEd: Achtb: geen rekenschap verschuldigd, maar; hangende deze contestatiën is het mijne pligt & ook den uwen, niets decisifs te doen en alleen de nader resolutiën van hun EGA: af te wagten.

Van uwe kant zou UEd:Achtb: ( doch alleen als een maatregel van voorzigtigheid) de uitbetaling mijne traktementen kunnen schorssen tot dat de decisie der EGA: Staten ter uwer kennisse is gekomen—terwijl ik van mijn kant reeds( ook slechts als een maatregel van voorzigtigheid) aan Armverzorgeren het model heb gezonden van een Biljet hetwelk ik van elke zieke die voor rekening van het Armbestuur mijn hulp inroept zal afeischen, zullende aan de genen die niet van zulk een Biljet zijn voorzien ongetwijffeld mijne hulp weigeren.

Ik vermeen dat deze inligtingen UEd: Achtb: voldoende zullen zijn en heb de Eer met Respect te zijn

UEd:Achtb: DW Dienaar

J.H. van Opdorp

Arnemuiden

31 December 1823

De Missive door Uw Exc: heden aan den Raad geschreven zal ik bij de Eerste bijeenkomst bij dezelve indienen; dan om alle stagnatie voor te komen, zo meene ik Uw Exc: te moeten onderrigten dat de Heeren van Opdorp en Hogerheijde ieder in zijn post behooren voor te gaan, ten zij HEGA met ultimo deze maand verkiezen van hun genoten wordende stedelijk tractement te renuntiëren, in welk geval ik niet twijffel of den Raad zal de nodige maatregelen nemen, ten einde den armen die tractementen genieten, en alzo in staat worde gesteld om voor genezing en onderwijs van gealimenteerde gezorgd worde.

Ik verzoek dus Uw Exc: om genoemde beambten te doen onderrigten, dat zij zo lang hun Ed: niet schriftelijk van het stedelijk tractement afstand gedaan hebben, ook gehouden zijn ieder in zijn vak, de gealimenteerde gratis te helpen.

Met alle betamelijke achting teekene ik mij

Den 30 decb 1823

Bovenstaande is niet onderteekend: waarschijnlijk een concept

Aan het Achtbaar Gemeentebestuur

Dezer Stede

Wel Edele Achtbare Heeren!

Deze morgen door den Heer Praeses des Eerwaardigen Kerkeraads bekend gemaakt zijnde met eene missive van UE: Achtbare Heeren, waarin ik verzocht word in betrekking als onderwijzer der jeugd te dezer plaats schriftelijk mij bij U Acht: Gemeentebestuur bekend zoude maken, wanneer ik primo Jan: 1824 ophield met de kinderen van gealimenteerden onderwijs te geven, waardoor mijn stedelijk traktement ook zoude geroijeerd worden.

Edel Achtbaar Gemeente bestuur van bovengem: verklaring is immers geen spoor te vinden in de missive gedateerd van 28 dezer maand geaddresseerd aan het Eerw: Kerkeraad Collegie, door wien zij aan U Achtbare regering opgezonden is ? Nu verklaar ik U Achtbare Heeren! Schriftelijk dat dit mijn voornemen niet is, maar wil blijven zulke kinderen onderwijzen, wijl ik vertrouw en er mij van verzekerd houd dat het Achtbare gemeentebestuur dienaangaande zulke démarches en pogingen bij het Collegie der Hoog Edele Achtbare Heeren de Staten dezer Provincie aanwenden zullen, als het zelfde in hunne wijsheid zal dienstbaar oordeelen om om meergem: twintig Guldens voor het onderwijs geven aan kinderen der gealimenteerden, waarop ik beroepen ben, te doen blijven voortduren, en het alzoo mijne persoon te verzekeren.

Etc

UEA dienstw: en onderdanige Dienaar

H.W. Hogerheijde

Arnemuiden

Den 31 december 1823

Middelburg den 3 Januarij 1824

Alzoo door het ten vorige jare verleend ontslag aan de sergeant De Berk, den Korporaal Goedbloed en den Schutter Geldof drie vacatures in den krijgsraad mijner kompagnie zijn veroorzaakt zoo neem ik de vrijheid ter vervulling daarvan UEd: Achtb: het volgende dubbeltal ter Electie voor te dragen:

Als Sergeant 1e Leendert Wisse

2e Aarnout du Hamel

als korporaal 1e Joos Baaijens

2e Jan Buis

als schutter 1e Jacob Maartense

2e Cornelis Huize

De Kaptein der 5e Komp: 2 Batt

Schutterij in de Prov: Zeeland

J. Balsnijders

Middelburg den 17 Januarij 1824

Onderwerp: Formulieren van Attestatiën voor Pensioenen en Lijfrenten

De Vita verkrijgbaar gesteld.

Bericht: Deze zullen voortaan door opheffing van de functiën der Ontvangers Generaal en Particulier, voortaan bij de Gouverneur voor de Besturen verkrijgbaar zijn, na gedane aanvragen. De kosten daarvoor van drukloon en zegel taux 25 cents voor elk Formulier.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal Van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 16 Januarij 1824

Is goedgevonden:

De Gemeente Raden ten platten Lande aan te schrijven, om jaarlijks vóór den 1e Mei aan deze Vergadering te doen geworden de rekeningen van het vorige jaar, der in dezelve aanwezige Instellingen van Liefdadigheid, voorloopig opgenomen en gesloten, en wijders, tegelijk met de gemeente begrootingen vóór den 1e September van elk jaar, de begrootingen dier inrigtingen voor het volgende jaar, opgewerkt ter goedkeuring aan deze vergadering toe te zenden.

Etc

De Griffier der Staten

Handtekening

Middelburg den 30 Januarij 1824

Onderwerp: Over restitutie van

Betaalden Rijksaccijns

Op het Geslagt.

Een der Plaatselijke Besturen, mij geädieerd hebbende, over de restitutie van betaalden Rijks-accijns voor een afgekeurd en voor de consumtie onbruikbaar geworden stuk vee, even als volgens het Provinciaal Reglement van den 23e Augustus 1821, in zoodanig geval, de betaalde Plaatselijke belasting wordt terug gegeven, heb ik, naar aanleiding eener Resolutie van Zijne Excellentie den Minister van Staat, belast met de generale directie der Ontvangsten, daarop geantwoord:

Dat er geene restitutie van betaalden Rijks-accijns op het geslagt ter zake van inwendig bederf kan worden gegeven, omdat bij de 7e afdeeling der Wet van den 2e Augustus 1822, de restitutiën, die verleend kunnen worden, bepaald zijn, en het bedoeld geval daarbij niet vermeld wordt, terwijl ook dit geval, (dat een stuk vee na de slagting wordt bevonden aan inwendig bederf onderhevig te zijn) gelijk staat met alle andere, dat namelijk voorwerpen, wanneer de accijns betaald is, naderhand ontdekt worden bedorven te wezen, zoo als wijnen die verzueren, meel dat verstikt is enz., waar voor de bijzondere Wetten mede geene restitutiën toestaan; dat ook wat het dooden van een ziek stuk vee aangaat, hiertoe in allen gevalle aangifte een tauxatie moet geschieden, naardien zonder deze geene slagting mag geschieden; maar dat, zoo dra het stuk vee door den Schatter wordt bevonden niets waardig te zijn, er ook geene betaling van den accijns te pas komt, mits op het schatbiljet de reden worde vermeld, en zulks op dat biljet door eene verklaring van het Plaatselijk bestuur worde bevestigd.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Middelburg den 31 Januarij 1824

Onderwerp: Schadeloosstelling

Voor Schatters van het Personeel

In 1824 aan de Schatters van de belasting op het Personeel die buiten hun eigen woonplaats hun functie uitoefenen : boven de perceels-en percents gewijze belooning, de volgende schadeloosstelling voor reis-en verblijfkosten:

Voor Veergelden, twintig cents voor eene Nederlandsche mijl, de terugreis inbegrepen.

Voor verblijfkosten: 1 gulden en vijftig cents voor de vier en twintig achtereenvolgende uren afwezigheid uit hun eigen gemeente.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Goes, den 1 Februarij 1824

De Militie-Raad voor dit jaar hare werkzaamheden van de Eerste Zitting voor het kanton uwer gemeente bepaald heeft op Woensdag den 11 februarij 1824 ten tien uren in de Abtdij te Middelburg.

Dat de vrijwilligers casu quo en de voor een jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen Uwer gemeente van de ligtingen van 1820 t/m 1823, aldaar compareren

De Kommissaris van het District Goes

Verschoor

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 30 Januarij 1824

Gezien zijnde eene missive der stad Arnemuiden van den zevenden dezer houdende bedenkingen omtrent de bij het arrest eren der begrootingen over 1824 gemaakte observatie betrekkelijk het aan de heelmeester en schoolhouder toegelegd tractement uit de armen fondsen.

Is goedgevonden

Uit aanmerking dat de opgenoemde tractementen aan den heelmeester en den Schoolhouder zedert derzelver Komst in de gemeente zijn toegelegd, den raad voorn: bij afschrift dezer autoriseren, gelijk geschiedt bij deze om bij voortduring aan den Heelmeester en Schoolhouder het door dezelve tot nog toe genoten tractement uit de armen fondsen te doen uitbetalen.

Accordeert met voorschr: Verbaal

De Griffier der Staten

Handtekening

Middelburg den 12 Februarij 1824

Onderwerp:Betalingen door de gemeenten

Te doen aan bijzondere Fondsen

Over betalingen aan het Fonds der Veldwachters en ook voor de bedelaarsgestichten:

Deze voortaan te doen bij den Agent van den algemeenen Rijks-kassier in het Arrondissement van uw gemeente

De kwitantiën met een borderel,dat aantoont het object der betalingen;

Voor alimentatiegelden ook de namen van de bedelaars in de gestichten opzenden aan de Provinciale Administrateur van 's Rijks schatkist te Middelburg.

Een duplikaat ook aan mij.

Reeds ingezonden kwitanties ook met terugwerkende kracht

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Autorisatie van aanvaarding van het legaat vanf.1,50 aan het Armbestuur van Arnemuiden, bemaakt door Neeltje de Vetter , huisvrouw van Marinus Schroevers (overleden)

Etc.

De Griffier der Staten

Handtekening

Middelburg den 18 Februarij 1824

Hiernevens het Inschrijvings Register & de Alphabetische lijst uwer gemeente voor de ligting der Nat: Militie van dit jaar,

Etc.

De Gouverneur der Provincie

Van Doorn

Middelburg den 18 Februarij 1824

Hierbij de Staat van het Kontingent uwer gemeente voor de Ligting der Nat: Militie van het lopende jaar; aan dezelve is geen buitengewoon Kontingent opgelegd

Het kontingent bestaat uit 2 personen.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 18 Februarij 1824

Onderwerp: Oproeping der manschappen

Tot de reserve van 1823 behoorende

Op verzoek naar aanleiding van Z.M. besluit de manschappen der Reserve van de Ligting van 1823 voor 1 maart te laten opkomen met overlegging van de Staten DD en dezelver verlofpassen

Aan mij voor het 1e District op 27 februarij 's morgens 8 uren in de Abdij te Middelburg

Dingemanse W

De Mol A

Leeuwen C.

Opgave van degenen die buiten staat zijn op te komen

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Goes den 19 Februarij 1824

Tweede Zitting van Uw kanton Woensdag 24 Maart ten 9 uren in de Abdij, voor geloot hebbende die vermeenen regt op vrijstelling te hebben

Derde Zitting op Woensdag 7 April: alle de Lotelingen, welke nummers willen verwisselen of remplaceren.

Wilt U dit aan de Lotelineg bekendmaken.

Bij non-comparitie wordt finaal gedesigneerd voor den dienst.

De Kommissaris van het Militie Kommissariaat

Verschoor

Middelburg den 20 Februarij 1824

Onderwerp: Over Patentregt van

Makelaars en Ondernemers

Van openbare verkoopingen

Volgens de wet van 24 mei 1819 zijn ook makelaars en Ondernemers van openbare verkoopingen, aan een afzonderlijk Patentregt onderworpen, onverschillig op zij alleen op gezette tijden dan wel op daartoe bestemde plaatsen veilingen houden, of ook beide die omstandigheden zich in de uitoefening van hun bedrijf vereenigen,

Zorg dragen voor de rigtige uitvoering.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 20 Februarij 1824

Onderwerp: Inhouds-maten door Korenmolenaars

Aan te schaffen

De belasting op het Gemaal is niet op de wigt, maar op de maat gegrond.

Daarom moeten de Korenmolenaars volgens de Wet van 21 Augustus 1822 de vereischte schalen en gewigten zich aanschaffen en wel ten minste een schepel en een kop.

Om vertraging te voorkomen: binnen 6 weken gaarne het gevolg uwer verrigtingen te laten vernemen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Donderdag den 12 Februarij 1824

Is gelezen eene Missive van den Administrateur voor het Armwezen geleidende eene Tabel der jongelingen, welke zich binnen de provincie hebben aangeboden en bekwaam zijn geoordeeld , om in den Militairen dienst als Onder-officieren te wordende opgeleid.

Spreekt de wens uit dat bij voortduring deze bevoegdheid zoude worden gegeven.

Is besloten:

De Plaatselijke besturen te kennen te geven, dat bij voortduring aan jongelingen welke worden gealimenteerd de gelegenheid zal worden gegeven, om zich vrijwillig tot den Militaire dienst te engagrren en dezelve uit te noodigen om in het vervolg opgaven te vragen van alle zodanige jongelingen... ten einde de plaatsing der bedoelde jongelingen bij een der Korpsen in 's Rijks dienst te provoceren

Etc.

De griffier der Staten

Handtekening

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 13 Februarij 1824

Besluit van Zijne Majesteit: 2/3 gedeelte van het bedrag der 2 procent over het jaar 1822, op de begrooting der gemeente uitgetrokken heeft aangewezen tot goedmaking der kosten van eerste inrigting van het Provinciaal Werkhuis te Veere en tot voldoening der daggelden over het jaar 1822 voor aldaar geplaatste bedelaars, welker domicilie van onderstand niet heeft kunnen worden vastgesteld. Voor den 15e Maart aanstaande ten kantore van den Agent der Maatschappij tot begunstiging van de Volksvlijt in uw district, het bovengenoemde deel van de begrooting , over te storten

Etc.

De Griffier der Staten

Handtekening.

Middelburg den 25 Februarij 1824

Onderwerp: opmaking Proces verbaal

Tegen ouders voogden en regenten.

Ik heb de eer UEd: te informeren dat ingevolge de beslissing te dien aanzien door Z.M. dispositie van den 25 Januarij j.l. no 54 genomen geen Proces verbaal op grond van art 53 K192 der Wet van den 8 Januarij 1817 behoord te worden opgemaakt tegen de ouders voogden en regenten wegens het begane verzuim om hunne kinderen pupillen enz ter inschrijving aan te geven voor den 20 Januarij van het jaar waarin de inschrijving moest geschieden. Dat moet gebeuren nog voor het sluiten der Registers om aan de loting te kunnen deelnemen..

Van verzuim dient Proces verbaal te worden gemaakt en naar mij opgezonden.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 25 Februarij 1824

Onderwerp: Kiezers en Stemgeregtigden

Voor de Staten

Op 10 maart a.s. zullen de Ontvangers der Directe belastingen de staten der bevoegden tot Kiezers en Stemgeregtigden ter hand stellen.

Op de 13e zal door U een alphabetische Lijst worden samengesteld

Van 15 tot 31 maart ter visie gelegd; de Notificatie voor 10 maart

Op 2 april lijsten gearresteerd

Op 5 april wordt de lijst der Kiezers met de opgave der Stemgeregtigden aan mij worden opgezonden

Er wordt een algemeene Lijst der Kiezers uit alle districten samengesteld

Op 1 mei de Stembiljetten met kiezerslijst aan de huizen der stemgeregtigden rondbrengen

Op 4 mei ophaling van stembiljetten

Op 5 mei de Bus openen

Op dezelfde dag het Proces-verbaal de benoemde Kiezers inzenden.

Etc.

De Gouverneur der Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 26 Februarij 1824

Onderwerp: Opsporing van achtergebleve

Lotelingen der Nat: Militie

Wilt U alle middelen van opsporing in het doen stellen en bij eventuële ontdekking dezelve dadelijk aan mij doen overbrengen.

Er zijn 10 Lotelingen achtergebleven en nalatige Militiepligtigen geworden uit de Provinciën Zeeland, Luik, West-Vlaanderen, Vriesland, Over-IJssel en Groningen.

Bereids ontdedt zijnde heb ik de eer UE te verzoeken dezelve op de aan UE toegezondene Staten te roijëren

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 13 februarij 1824

Gelezen zijnde eene Missive houden toezending van de triplicaten der geslotene rekeningen der rustende Schutterij in deze Provincie over het jaar 1822:

Is goedgevonden: de gemelde triplicaat-rekeningen te sepooneren

De saldo's bij de kompagnieën boven de f, 25 aanwezig, te doen overstorten in de kassen der Gemeenten, welke manschappen leveren, en zulks naar evenredigheid van de geleverde kontingenten: volgens eene ten dezen gearresteerden staat van repartitie, bedragende voor de Gemeente Arnemuiden f. 34,15 ½

Deze ontvangene gelden dienen in de rekening der gemeenten worden verantwoord.

De griffier der Staten

Handtekening

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 13 februarij 1824

De Traktementen der secretarissen ten platten lande, gelijk in vorige jaren, bij wijze van gratificatie met ongeveer 1/3 te vermeerderen:

Arnemuiden : traktement f.300 :surplus van 1/3 : f. 33-

Deze toelage te betalen uit de post onvoorziene uitgaven. Mocht deze post niet toereikend zijn , dan uit de disponibele fondsen en in Buitengewone Uitgaaf van het voorschreve jaar te doen verantwoorden

Afschrift aan den Gemeente Ontvanger

De Griffier der Staten

Handtekening

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 20 Februarij 1824

Z.M.'s Besluit van den 10e December 1823 no 120 is wat de bepalingen van voorschreve besluit betreft, toepasselijk op alle Instellingen van Weldadigheid en mitsdien ook op de administratiën van Armmeesters en Diaconiën.

Etc.

De Griffier der Staten

Handtekening

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 20e Februarij 1824

Is gelezen een adres van den Heere H.J. van Ingen Predikant te Arnemuiden houdende verzoek dat de Diaconie der Hervormde gemeente aldaar moge worden geautoriseerd tot het doen der hem bij zijn beroep beloofde reparatiën aan de pastorij & om hem te doen genieten de hem toegezegde vrijdom van landelijke belastingen.

Voorts gezien het door den Gouverneur prealabel gerequireerde berigt van den kerkeraad van Arnemuiden van den 28 Januarij j.l. waar bij dezelve zich bereid verklaard tot het doen bewerkstelligen der noodige reparatiën.

En gelet op een nader door den Gouverneur gerequireerd rapport van den Inspecteur van 's Lands gebouwen van den 12e dezer waar bij de noodzakelijke reparatiën aan de pastorij worden opgegeven te bestaan in de voorziening van de onderste gedeelten van de vier ramen in den voorgevel, het lassen van een der stijlen. Met het vernieuwen van den dorpel van een der kozijnen & eenige verder voorzieningen aan dezelve voorts in het stoppen der gebroke & gescheurde glasruiten & het zuiveren van de ramen van de losse stopverw & het aanstrijken van dezelve met nieuwe & in het grondverwe & opschilderen van den voorgevel

Wijders in aanmerking genomen zijnde dat de beloofde betalingen & en vrijdommen aan Predikanten bij derzelver beroep gedaan, niet ten laste der Diaconie fondsen kunnen worden gebragt, maar uit de Kerkfondsen moeten worden gevonden.

Is goedgevonden

1e Den Kerkenraad der Hervormde gemeente te Arnemuiden te autoriseren gelijk geschiedt bij deze om de voormelde reparatiën aan de Pastorij dier Gemeente doen bewerkstelligen.

2e den Rekwestrant te kennen te geven dat deze vergadering van oordeel is, dat hem op grond der bij zijn Ed: beroep gedane belofte een behoorlijk dedommagement voor de landelijke belastingen welke hem worden opgelegd behoort te worden gegeven dan dat zulks uit de Kerkelijke Fondsen moet worden voldaan & niet uit de Diaconie fondsen vermag te worden gevonden.

En zal afschrift etc.

De Griffier der Staten

Handtekening

Het zou: zie los stukje papier: om een bedrag van f. 41,21 gaan

Middelburg den 8 maart 1824

Onderwerp: Collecte-fonds

Gewapenden dienst

Het Hoofd-bestuur van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft een circulaire gestuurd aan de Districts-Kommisiën in het Rijk om eene ruime bijdrage aan het fonds te verschaffen door middel van de jaarlijkse collecte voor verminkte verdedigers van het vaderland of derzelver hulpelooze Weduwen en Weezen.

De Geestelijken van de diverse Godsdienstige gezindheden zouden door hunne krachtdadigen invloed de bereiking van het voorschreve doel kunnen helpen bevorderen.

Zie daarvoor de circulaire aan den Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde kerk

Etc.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

N.B. Dit laatste stuk is in de inventaris te vinden.

Gericht aan de Leeraren der Protestantsche Christelijke Kerk

Middelburg den 12 Maart 1824

Onderwerp: Verlofgangers der Nationale Militie

Meulmeester M. staat op de Nominative staat van manschappen der Nat: Miliitie welke van den Gouverneur der provincie Zeeland hunnen verlofpassen hebben bekomen, om zich te begeven naar de gemeente Arnemuiden

Dagteekening : 1 maart 1824 Korps 2 afd. Inf.

Verzoeke UE hem op het Register der verlofgangers aan te brengen en berigt of deze verlofganger zijn pas bij UE heeft overgebragt

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het verbaal van HeerenG.S. van de provincie Zeeland.

Vrijdag den 5 Maart 1824

Missive van de Provinciale geneeskundige Kommissie van Toevoorzigt van 20 januarij: dat nog steeds in de Steden en ten platten Lande zogenaamde Oliekoopers rondloopen, welke, onder voorgeven van olieteiten te verkoopen, geheime geneesmiddelen uitventen en het vertrouwen van ligtgeloovigen misbruiken.

Dat is in strijd met de Wet van 12 Maart 1818.

Dat de Plaatselijke besturen alle mogelijke middelen in het werk stellen tot wering van het bedoelde misbruik. Eventuele contraventie bij proces-verbaal constateren en mitsdien er voor te zorgen dat de bedoelde Oliekoopers zich biinen hunnen Gemeenten niet met de uitoefening der genees of heelkunde inlaten

Etc.

De Griffier der Staten

Handtekening

Middelburg den 23 Maart 1824

Onderwerp: Verlofgangers mogen zich niet

Buitenlands of op Zeereis

Begeven.

Het is in de Wet niet uitdrukkelijk verboden om zich als verlofganger naar het Buiten land of op een buitenlandsche Zeereis te begeven; toch mag men uit oogpunt van Z.M. dienst en de veiligheid van den Staat niet toestaan zich gedurende den Verloftijd naar voorm: Buitenland te begeven.

In die tijd is het niet mogelijk zich aan zijn verplichtingen te voldoen als bijwonen van Inspectiën en kan het gemeente bestuur geen toezicht op hen houden.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

De Onkosten der Registers van den Burgerlijken Stand uwer gemeente over den jare 1824

Eene som van f.41,95; voor Zegels f.32,50; druk-bind en transportkosten f.9,45

Deze som over te brengen voor den 15 Meij eerstkomende ter Griffie van het Gouvernement

De Gouverneur van den Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Maandag den 22 Maart 1824

Het betreft de vergunningen ter oprigting van sommige fabrieken en trafieken zie Besluit van Z.M. van 31 Januarij 1824.

Die fabrieken etc. mogen slechts opgericht worden na verkregen autorisatie.

Etc.

De Griffier der Staten

Handtekening

Middelburg den 1 April 1824

Onderwerp: Uitreiking van paspoorten aan

De manschappen der Ligting van 1819

P.F. van de Putte van de 2 afd. Inf. Staat op de nominative Staat van manschappen uit de gemeente Arnemuiden welk tot bekoming van derzelver Paspoort zich moet vervoegen aan het provinciaal Gouvernement. En wel op Donderdag den 8e April aanstaande om 1 uur op Bureau Nationale Militie.

De Gouverneur van de provincie Zeeland,

Van Doorn

Middelburg, den 8 April 1824

Onderwerp: Verantwoordelijkheid wegens afgifte

Van Attestatiën de Vita.

De Plaatselijke besturen zijn verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van Attestatiën de Vita. Die ze hebben afgegeven. Als er op grond van verkeerde informatie betalingen zijn verricht waarop men geen recht heeft, dan zal het Plaatselijk Bestuur aan 's Lands kas de schade moeten vergoeden

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 10 April 1824

Onderwerp:Overstorting en alimentatiegelde

enVeldwachtersfonds.

Onderscheiden gemeenten zijn op bovengenoemde zaken nalatig en handelen niet overeenkomstig de circulaire van 25 Octoberl.l. en van 12 februarij ll.

Wil de ontvanger de kwitantiën en de borderellen ten behoeve van bedelaars gestichten en het veldwachtersfonds , voor zover dat nog niet aan Heer Agent D. van Deinsen te Middelburg is gedaan, aan de Heer Administrateur van 's Rijks Schatkist J.C. van Stapele overstorten en de duplicaat Borderellen aan mij doen toekomen.

Ik zal zorgen dat door den ontvanger uwer gemeente de voor het fonds der veldwachters verschuldigde op de bij mijne eerstgemelde circulaire bepaalde termijnen bij voorn: Agent worde gestort en mits dien het verschuldigde over 1823 en de 2 eerst kwartalen dezes jaars voor den 15e dezer aan te zuiveren, waarvan dus ook de duplicaat borderellen bij mij zullen worden ingewacht.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 14 April 1824

Onderwerp: Opgave van Gepensioneerden

Verzoek om stipte kennisgeving van de sterfgevallen der Gepensioneerden van den Staat binnen uw gemeente, als dit voor het departement van Financiën wenschelijk is. Om de verstorvene pensioenen op de Registers tijdig te kunnen roijeren .

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Middelburg den 14e April 1824

Onderwerp: Thuiszittende Armen

Het onderzoek der tabellen en verdere stukken betrekkelijk den Staat der Thuiszittende armen over 1821 welke door UEd: tengevolge mijner missive van den 6 December 1822 Reg A no 3999 zijn ingezonden aanleiding gegevn hebbende tot de aanmerkingen welke in de bijgevoegde Nota zijn vervat , heb ik de eer, onder toezending van dezelve UEd: bij deze uit te noodigen om aan de daarbij gemaakte aanmerkingen ten spoedigsten en tevens zoo naauwkeurig mogelijk te voldoen onder retour van de bij voorschreve Nota gevoegde bijlagen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Los papier:

Nota van aanmerkingen

Op den staat der Huiszittende

Armen te Arnemuiden

Waarin bestaan de arbeidsloonen welke als bedeeling in uitgaaf worden gebragt?

Deze arbeidsloon is niet gerekend aan armen te zijn betaald geworden, maar is aan ambachtsl: wegens reparatiën aan de gebouwen den armen toebehoorende.

Het Legaat van Agatha Borna ? behoord als een dotatie worden aangemerkt dus ....? Den Instructie gevraagd is, moet daar van worden opgegeven.

Van dit legaat heeft men weinig kennis, alleen meend men het voorkomt uit revenuen van een capit door een Agatha Borna? Aan alle de Armen van Walcheren zo al niet aan meerder bemaakt

Men verlangd wijders te weten of de opgegeve hoogste bedeeling aan een huisgezin, en aan een persoon is berekend.

De opgegeve bedeeling is per week berekend te zijn.

Middelburg den 21 April 1824

Onderwerp:Tweede aflevering van het Kontingent

Verzoek om in de 3e kolom en de 8e c.q. de plaatsvervanger ,resp. de geremplaceerde precies te vermelden,

En verder zo accuraat mogelijk te zijn in de voorschr: handelingen

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 9e April 1824

Is gelezen eene missive van den Gemeente raad van Arnemuiden van den 3e dezer maand houdende mededeeling eener overeenkomst van het Armbestuur dier gemeente met den heelmeester van Opdorp aldaar betrekkelijk de belooning van dezen voor de behandeling der zieken van den armen met verzoek om daar op het goedvinden dezer vergadering te vernemen.

In aanmerking genomen zijnde dat de bepalingen dier overeenkomst voor het armbestuur zeer bezwarende zijn & tot onzekere uitgaven kunnen leiden welken bedrag het vermogen der gemeente zoude kunnen te boven gaan, alsmede dat de heelmeester der gemeente even als van ouds verpligt moet gerekend worden om tegen genot der gewone toelagen uit de gemeente Armekas , de verzorging der arme zieken op zich te nemen zoo lang hij die functie zal blijven uitoefenen.

Is goedgevonden de voorz; overeenkomst af te keuren met uitnoodiging om bij aldien de heelmeester der gemeente zich aan zijne voorz; verpligting mogt onttrekken naar eene andere plaats om te zien.

En zal een afschrift dezes aan de Gemeente van Arnemuiden tot informatie gezonden worden,

De Griffier der Staten

Hurgronje

Middelburg den 22 April 1824

Onderwerp: Om informatiën

Nopens onderwijs der armen

De Commissie van Z.M. K.B. van 3 Januarij 1822 verlangt eenige informatiën hierover door middel van vragen:

1. Op welke wijze wordt voor het onderwijs der armen uwer Stad of Gemeente gezorgd?

2. Hoe groot is het gemiddeld getal armen, dat binnen de Stad of gemeente onderwijs geniet?

3. Hoe groot was dat getal op den 31e December 1823?

4. Door wien worden de kosten van onderwijs , zoo wel voor de belooning der Schoolonderwijzers als voor de schoolbehoeften gedragen?

5. Bestaan er eenige bijzondere voorzieningen, ten opzigte van het onderwijs van armen, in uwe Stad of Gemeente, welke nopens dit onderwerp eenige verder inlichtingen zouden kunnen opleveren?

Antwoorden

1.De Kerkeraad neemt daartoe zulke maatregelen als zij noodig oordeelt, dienstig te zijn

2. vijf jongens en twee meisjes, dus zeven

3.Elf, acht jongens en drie meisjes

4 Het armbestuur draagt de belooning voor de kosten van het onderwijs, 't welk eene som van twintig Guldens is, waaronder ook begrepen zijn de schoolbehoeften

5.Neen, de gealimenteerde kinderen of die wier ouders gealimenteerd worden, genieten hetzelfde onderwijs in dag en avondschool gelijk anderen die de school frequenteren, zonder eenige onderscheiding.

Middelburg den 22 April 1824

Onderwerp: Certifikaten aan visschers van beroep

Het veelvudig aanvragen van consenten om met geoorloofd werktuig te mogen visschen voor visschers van beroep, door personen, welke volgens de Wet geen aanspraak hadden, heeft Z:E: den Opperjagermeester van Z.M. Opperhoutvester voor de Noordelijke provinciën aan de Heeren Houtvesters doen voorschrijven om zoodanige consenten niet af te geven, aan hun onbekende personen, dan op overlegging van een certifikaat van het Plaatselijk bestuur, houdende dat zij werkelijk waren visschers van beroep en zich daar mede geneerden.

Deze maatregel niet precies genoeg toegepast.

Voortaan afgifte beperken tot de personen, visschers van beroep, welke bekend staan of kunnen aantonen door pacht, eigendom of vergunning tot het uitoefenen der visscherij geregtigd te zijn.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 23 April 1824

Onderwerp:

Toezending van Stem-Biljetten en

Lijst der Stembevoegden

Verzoek aan elke stemgeregtigde 1 stembiljet en 1 lijst uit te reiken, op te zamelen, de stemming te constateren en het proces-verbaal daar van in te zenden op de tijdstippen op de circulaire vermeld. Met verzoek van stipte toepassing/ nakoming der artikelen

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 9 Mei 1824

Maten en gewigten

Ik heb de Eer UwEd: bij dezen te berigten dat ik tot de bevolen verificatie en herijking der Ned.Gewigten Lengte en Inhouds maten in Uw Gemente zal komen vaceren op Maandag en Dingsdag den 17 en 18de dezer maand, des voormiddags van half tien tot 12 uren.

Verzoekende UwEd: ten dien einde een geschikt lokaal van het noodige voorzien, tijdig te willen doen in gereedheid brengen en ter mijner dispositie te stellen, alsmede de belanghebbende ingezetenen Uwer gemeente de noodige kennisgeving te doen en tevens te berigten dat ik van den 19 tot den laatsten dezer maand wederom te Middelburg zal vaceren

De Arrondissements ijker voor het 1e district der prov. Zeeland.

Bourjé

Middelburg den 10 Mei 1824

Onderwerp: Bedrag der Patent-zegels

Om een juiste kennis te geraken van het bedrag der Patent-zegels en de verhoging daarvan, en om daarvan eene behoorlijke verantwoording te kunnen doen verzoek ik de Ontvangers der Directe belastingen bij de secretaris of de zetters eene opneming te doen van het aantal der in- of over eerstgenoemde termijn van Januari tot en met Mei uitgegeven patenten aan Schippers, Kramers , Ondernemers van openbare vermakelijkheden.

Etc

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Middelburg den 17 Meij 1824

Door den Heer Gouverneur aan ons medegedeeld zijnde eenige bedenkingen op de voordragt ten jare 1819 door UEddAchtb: met ons ingezonden betrekkelijk de pretensiën ten laste van het Engelsch Gouvernement, hebben wij de eer UwEdAchtb: bij deze te verzoeken om een of meer gecommitteerden tegen Woensdag den 26 dezer des middags ten 12 uren ten Stadhuijze alhier te willen zenden,ten einde met gecommitteerdens uit de respective belanghebbende besturen en ons, gezamentlijk te delibereren omtrent de meest geschikte wijze om aan het verlangen van den heer Gouverneur te voldoen, en desnoods een personeele commissie uit het midden der belanghebbende, tot het verder behandelen der zaak te helpen benoemen.

Burgemeester en Wethouders der Stad Middelburg

Voor den Burgemeesterafwezig

Van Visvliet wethouder

Middelburg den 20 Mei 1824

Onderwerp: kennisgeving overlijden

Milicien Blaasse

Ik heb de eer UWeD; te informeren dat op den 4e dezer in de ziekenzaal te Middelburg is overleden Klaas Klaasse milicien uwer Gemeente van de Ligting van 1822

Ik verzoek UEd: hiervan de noodige aanteekening op de alphabetishe lijst dier Ligting en op het register van ingelijfden model gg uwer gemeente te doen.

De Gouverneur in de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 29e Meij 1824

Onderwerp: Toezending der Adviesbrieven

Van den Franschen achterstand

Ik heb de eer UEd hier nevens te doen toekomen een Adviesbrief wegens gelikwideerde pretensiën op den Franschen achterstand ten name van H.W. Hoogerheide te Arnemuiden

Groot f.56,96.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Goes den 28 Mei 1824

Ik heb de eer UEd: te informeren dat ik naar aanleiding van art.6 der Wet op de Schutterijen van 27 Februarij 1815 op den 22 Junij a.s. des middags ten twaalf uren, in de gemeente van Vere ten stadhuize aldaar zal overgaan tot de designatie der ontbrekende manschappen voor de vijfde Kompagnie Rustende Schutterij van het tweede bataillon.

Etc

De Kommissaris distr. Goes

Militie-Kommissariaat in Zeeland

Verschoor

Veere den 28 Mei 1824

Adm: der Dir:

Belastingen

Dir: Belastingen

Onderwerp: Opzigtelijk de geregelde

Verzending van suppletoire

Patentleggers en Certificaten

Verzoek met empressement te willen zorgen dat mij op den derden van ieder maand, volgende op ieder kwartaal worden toegezonden de suppletoire patentleggers van uwe gemeente; of wel,indien in den loop van zoodanig kwartaal geene afgiften van patenten mogten hebben plaats gehad, niet na te laten alsdan in plaats van de patentleggers een negatief certificaat deswegens te doen geworden.

De Controleur der derde divisie

Handtekening

Extract uit het verbaal van Heeren G.S van Zeeland

Vrijdag den 28 Mei 1824

Z.M. bij Besluit van den 18e April l.l no 72 nader heeft bepaald, dat de vreemde bedelaars, welke in dit Rijk geen domicilie van onderstand hebben, voortaan dadelijk bij derzelver opvatting en zonder vooraf na eenig bedelaars werkhuis te worden vervoerd, over de grenzen van het Rijk zullen moeten worden gebragt.

Dit ter kennisse brengen van Burgemeesters en Wethouders der Steden en Hoofden der Plaatselijke Besturen in deze provincie ter uitvoering

De Griffier der Staten

Handtekening

Extract uit het Verbaal van G.S. van Zeeland

Vrijdag den 28 Mei 1824

Legaat is vermaakt aan de Diaconie Armbestuur te Arnemuiden, door Dorothea Lucia Schraper, huisvrouw van Joos Adriaanse; bedrag: f.1,50.

Geautoriseerd.

Etc.

De Griffier der Staten

Handtekening

Extract uit het Verbaal van G.S. te Zeeland

Vrijdag den 28 mei 1824

Overgelegd zijnde eene door Heeren Burgemeesters der stad Middelburg vroeger ingezondene declaratie wegens ..... schrijfwerk tot het opmaken der Staten van pretensiën door de gemeenten in het Eiland en de centrale Directie van Walcheren van het Engelsch Gouvernement gereclameerd; bedragende na aftrek van het aandeel der gemelde Directie f.146.

Is goedgevonden

Overeenkomstig het daarbij gedaan verzoek & naar aanleiding van eenen staat van verdeeling door de uit de gemeente besturen gequalificeerde commissie tot Verificatie der voorschr: pretensiën opgemaakt, de nagenoemde gemeenten te autoriseren om ter dezer zake uit de onvoorziene uitgaven bij de begrooting van dit jaar uitgetrokken te voldoen te weten:

Arnemuiden eene somma van f.6.10

Er zal Extract dezer aan Burgemeesters en Wethouders der steden bij geleidende missive & aan de Hoofden der plaatselijke Besuren worden toegezonden met uitnoodiging om te zorgen dat een afschrift daarvan aan de gemeente ontvanger worde uitgereikt.

De Griffier der Staten

Handtekening

Middelburg den 10 Junij 1824

De Heeren Burgemeesteren der Steden in Walcheren welke ten laste van het Engelsch Gouvernement eenige Pretensiën mogten hebben gereclameerd worden door de Kommissie met de behandeling van dit werk belast, op het minzaamst verzocht, de bescheiden welke zij tot beter Staving van de gedane reclames nog uit de Archiven zouden kunnen bijbrengen ter beschikking van de Kommissie te stellen en dezelve ter Secretarij van de stad Middelburg aan haar Adres te bezorgen.

Namens de Kommissie

Van Visvliet

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Maandag den 21 Junij 1824

In aanmerking genomen dat de voordeelen welke bij Z.M. besluit van 24 Maart l.l. no 23 beoogd worden, ook voor de Arm-besturen ten platten Lande welke met het onderhoud van Weezen belast zijn, van belang zouden kunnen zijn en zich daarvan wenschen te overtuigen:

Is goedgevonden: de Hoofden der Besturen ten platten Lande in deze Provincie uit te noodigen, om aan deze vergadering binnen vier weken na de dagteekening dezer,opgave te doen;

Van de namen der gesubsidieerd wordende Arm-administratiën, welke in het onderhoud van Weezen binnen de gemeente voorzien;

Van het getal der Weezen welke door die instellingen worden onderhouden

Van het bedrag der kosten welke jaarlijks ten behoeve dier Weezen door een genomen worden besteed.

En op wat wijze in derzelver onderhoud en opvoeding wordt voorzien.

Etc

De Griffier der Staten

Handtekening

Arnemuiden den 19. Junij 1824

In de aanstaande maand, twee leden uit het Hervormd Armbestuur dezer gemeente zullende aftreden, zo heeft den Kerkenraad volgens gewoonte een dubbeltal Leden voorgedragen om daar uit de benoeming te doen en daar uit op heden door ons benoemd zijnde de Personen van

Adriaan van Zweden

Jacob Adriaanse de Ridder.

Zo nemen wij de vrijheid om in voldoening aan Z.M. besluit van den 10 December 1823 no10 en van UwEdGroot Achtbare dispositën van den 16 Januarij en 20 Februarij dezes Jaars no 7 &no 6 ... de goedkeuring van Uw Groot Achtbare Vergadering op die benoeming te verzoeken.

Etc.

Uw Ed Groot Achtbare DW Dienaren

De Gemeente-Raad van Arnemuiden

C.Crucq

Ter ordonnantie van dezelve Corn: Dan: Baars

Middelburg, den 8.Julij 1824

Onderwerp: Inspectie der Verlofgangers.

Slechts weinige Hoofden der Plaatselijke besturen voldoen voor de aanvang van de inspectie der verlofgangers aan de eis om een opgave der manschappen, als verlofgangers tot hunne gemeente behoorende, welke naar aanleiding van art.183 der Wet van den 8e Januarij 1817 met wettige en door hen aangenomene redenen van de Inspectie zullen achter blijven, en om bij die opgave tevens , voor zoodanige Verlofgangers, die wegens ziekte verhinderd mogten worden,de Inspectiën bij te wonen, te voegen een Attest door eenen Geneesheer of Heelmeester afgegeven en door het Plaatselijk bestuur gelegaliseerd..

Vermaning om bovenstaande stiptelijk uit te voeren.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Middelburg den 10 Julij 1824

Aan Heeren Schouten eene mededeeling van Kadastrale werkzaamheden en door ongesteldheid verhinderd wordende mij ten uwen tot dat einde te begeven verzoek ik UEd: beleefdelijk zich op aanstaande Donderdag 15 dezer des voormiddags tusschen 11 en 12 ten mijnen huize te willen vervoegen

Ik vleije mij dat UEd: wel aan deze mijne uitnoodiging zult gelieven te voldoen.

De Inspecteur voor het Kadaster in Zeeland.

Handtekening

Middelburg den 19e Julij 1824

Onderwerp: Ondersteuning & aanmoediging

Kust of Hoekwantvisscherij

De Ondervinding het ontoereikende hebbende doen zien der bepalingen van Z.M. besluit van den 19 Januarij 1820 op de uitoefening van de Kust of Hoekwant Visscherij; zoo wordt het wenschelijk geacht daar omtrent andere maatregelen vast te stellen, waar onder bijzonder in aanmerking zijn gekomen, de opbeuring die visscherij door het toekennen van premiën & het beteugelen der verkeerde handelwijze waar aan zich de Visschers uitgelokt door een oogenblikelijk & voorbijgaand voordeel bij de uitoefening derzelve overgeven.

Ik heb de eer UwEd: hiernevens te doen toekomen een afschrift der verordeningen welke men verlangt dat op dat stuk door ZM worden vastgesteld, met verzoek om dezelve in ernstige overweging te nemen & om mij uiterlijk binnen 14 dagen te berigten of & tot welke bedenkingen zij voor zoo veel uwe gemeente betreft aanleiding kunnen geven.\De Gouverneur van de provincie Zeeland.

Van Doorn

Wij Willem bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz, enz

Hebben goedgevonden en verstaan

Art:1

Aan de reeders zal voor elke schuit met welke van 15 Novb: tot 14 Febr: onafgebroken de beug of Hoekwant visscherij wordt uitgeoefend van 's Rijkswege eene premie van f. 250 worden toegelegd.

Art:2

Te rekenen van den eersten Julij dezes jaars 1824 af & vervolgens zal het aan een iegelijk verboden zijn om de Visscherij langs de kusten van dit Rijk uit te oefenen, met schrob of andere netten, waar van de kleinste mazen der kuilen naauwer mogten zijn gebreid dan op een spaan van drie Nederlandsche Duimen & negen strepen breed.

Het zal echter geoorloofd zijn om van 15 Junij tot 15 October alleen in de buiten zee ook te mogen visschen met kuilen waarvan de mazen gebreid zijn op een spaan ter breedte van drie Nederlandsche duimen.

Art: 3

De kuilen der netten zullen eene lengte moeten hebben van ten minsten drie nederlandsche ellen & twee palmen & een wijdte van ten minste niet minder dan Honderd scholen of mazen

Art:4

De netten waar aan de kuilen worden gehecht zullen eene uitgevademde lengte moeten hebben van ten hoogsten twaalf Nederlandsche ellen & zes Palmen & eene wijdte naar evenredigheid der lengte & de vaartuigen waarin dezelve worden gebruikt.

Art:5

De keurspanen zullen moeten zijn van goed geel koper & op de zelve de duimen & strepen aan de eene & het plaatselijk wapen aan de andere kant, in de breedte ingesneden, dezelve zullen aan den ijk onderworpen zijn.

Art:6

Van den 15e Novb: tot en met den 14 Febr: zal het niet georrloofd maar scherpelijk verboden zjn om met eenig schrob of soortgelijk want te visschen

Het vangen van garnalen met de saijen alleen uitgezonderd; & zal mitsdien het gemelde want niet mogen gebezigd of zich in de schuiten bevinden.

Art:7

Het zal gedurende dien tijd slechts geoorloofd zijn met de beug of het Hoekwant te visschen.

Art:8

Tot het vangen van alle soorten van haring ook den zoogenaamden panharing zullen geene andere dan schakelnetten & geenzins eenige schrobnetten of vischwant met kuilen of zakken worden gebezigd.

Art:9

De Overtreders der vorenstaande verbodsbepalingen zullen telken reize verbeuren eene boete van ten minste vijftig en hoogsten Honderd Gulden & daar & boven naar gelang der omstandigheden of bij herhaling van overtreding, met eene gevangenisstraf van zeven tot veertien dagen

Art:10

Op alle plaatsen waar eenige visscherij wordt uitgeoefend zullen door den Gouverneur der provincie op voordragt der Plaatselijke besturen worden aangesteld keurmeesters van het want & al wat daar toe betrekking heeft.

De keurmeesters zullen geen rheeders of visschers mogen zijn, nog ook bij de rheederij of Visscherij eenige belang mogen hebben,maar zoo veel mogelijk bestaan tot lieden die onpartijdig onafhankelijk & geschikt zijn om bij alle gelegenheid de schuiten te naderen & te beklimmen.

De thans bestaande keurmeesters zullen bij voorkeur daar toe worden voorgedragen , mits de noodige vereischte bezittende.

Art:11

Aan alle keurmeesters langs de geheelde kust zal de bevoegdheid zijn toegekend tot keuring & visitatie op alle plaatsen zoodat die van de eene plaats tot de andere ten allen tijde zullen kunnen & van tijd tot tijd zullen moeten keuren & visiteren.

Art:12:

De keurmeesters zullen behalve het aan hen bij dezelver instructie te bepalen loon voor de helft deelen in de verbeurd wordende boeten, terwijl de wederhelft zal komen ten behoeve van de armen der plaats waar de bekeuring wordt gedaan.

Art: 13

De provinciale Staten zullen de Instructiën voor de keurmeesters & voorts zoodanige reglementaire bepalingen mitsgaders boeten & straffen, op de overtreders derzelve vast stellen als ter rigtige uitvoering van dit besluit zullen noodig geoordeeld worden; dezelve zullen langs de geheele kust eenvormig moeten zijn.

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland.

Vrijdag den 16 Julij 1824

Eenige personen zich hier te lande onledig schijnen te houden met het inzamelen van aalmoezen ten behoeve , als zij zeggen, Zwitsersche gestichten van St.Bernard, S Gothard en St. Marten. Deze gestichten bestaan niet of doen zulks niet. Deze personen moeten als bedriegers worden aangemerkt, die van de liefdadigheid der Ingezetenen schandelijk misbruik maken.

Bij ervaring de Justitie inlichten.

De Griffier der Staten

Handtekening

Extract van Heeren G.S.van Zeeland

Vrijdag den 23 Julij 1824

In Waalwijk op 25 Junij 1824 eenen geweldigen brand ontstaan: 14 schuren en de winkelwaren en het huisraad van 120 gezinnen een prooi der vlammen.

Z.M.staat toe een Collecte te doen houden tusschen 5 en 10 Augustus a.s

Publicatie vereist.

De Griffier der Staten

Handtekening

Ontvangen ter Provinciale Griffie van Zeeland de som van

10 guldens en zeven en zestig en een halve cents voor den opbrengst ten behoeve der ingezetenen van Waalwijk in de stad Arnemuiden

Middelburg den 12Augustus 1824

J.Groeneijk

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 30 Julij 1824

De ingekomene aanvragen tot betaling van onvoorziene uitgaven over het 2e kwartaal van dit jaar zijn toegestaan onder de eventueel bijgevoegde observatiën.

Er mogen geene werken mogen verrigt, noch uitgaven gedaan, welke bij de begrooting niet zijn toegestaan behalve tot het voorkomen van gevaar of grootere schaden.

Daarvan direct kennis geven aan G.S.

De Griffier der Staten

Handtekening

Middelburg den 9 Augustus 1824

Onderwerp: Patentbladen voor Schippers

Voortaan voor Patenten voor Schippers: de omschrijving van het soort, den naam en den inhoud in tonnen des Vaartuigs etc.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn.

Middelburg den 12e Augustus 1824

Bij de designatie welke voor de completering van de Contigenten der gemeenten voor den Schutterlijken dienst op den 22 Junij l.l. te Veere heeft plaats gehad voor den werkelijken dienst goedgekeurd zijnde de navolgende personen onder UEA: Gemeente behoorende te weten:

Jan Kramer; S.Koets & L. de Ridder.

Zoo heb ik de eer UEd: te verzoeken om die Personen te doen dagvaarden tegen aanstaande zondag des morgens ten zeven uren op de Markt te Arnemuiden ten einde in mijne kompagnie te worden ingelijfd.

De Kaptein der 5: Komp:2 Bat:

Schutterij in Zeeland

J.Balsnijders.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Bij K.B.van 1 Julij art.9 moet zo verstaan worden;

Dat bij de plaatsing in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid van acht Vondelingen, verlatene Kinderen of Weezen,tegen een jaargeld van f.360 , drie bedelaars en een huisgezin van 5 hoofden gratis zullen worden overgenomen.

Etc.

De Griffier der Staten

Handtekening.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Bij K.B. van 28 Junij no 183 bepaald:

Dat de transportkosten van bedelaars , welke naar de Werkhuizen worden overgebragt, even als de kosten van derzelver onderhoud door de Gemeenten moeten worden gedragen, waar zij hun domicilie van onderstand hebben.

De Griffier der Staten

Handtekening

Middelburg den 19 Augustus 1824

Bij vernieuwing bij de Patentpligtigen te moeten verzoeken, om van uwe zijde het noodige bij te dragen, ten einde aan de intentie der Wet te deze stiptelijk worde voldaan.

De Gouverneur van de provincie Zeeland.

Van Doorn

Middelburg den 16 Augustus 1824

Onderwerp: opgave Middelen

Van Vervoer.

Naar aanleiding van 's Konings goedvinden heb ik de Eer UEd te verzoeken om mij,met den meesten spoed en de vereischte naauwkeurigheid volgens de bijgaande modelstaten 2 afzonderlijke opgaven te zenden van alle de in Uwe gemeente bestaande en op eenig Publiek gezag hetzij van wege het Rijk,provincie of de Gemeente ingestelde Middelen van Vervoer als Post en Vrachtwagens, Veer en marktschuiten beurtschepen & dergelijke zoo tot vervoer van personen als van goederen bestemd en om daarbij tevens Uwe gevoelens mede te deelen.

1e. Van welke derzelve ter meerder bezuiniging en ter vermeerdering van ver zendingen zonder hinder of oponthoud toe te brengen, zoude kunnen worden gebruik gemaakt,ten behoeve van den binnelandschen brievenmail.

2e Omtrent de middelen welke daarbij tevens zouden kunnen worden in het werk gesteld, om den verboden vervoer van brieven anders dan van 's Rijkswege in overeenstemming met het belang des Rijks en het voordeel der Schippers & voerlieden te verhinderen &

3e Betrekkelijk hetgeen in het belang van het wettig ingesteld veer & voerwezen zoude kunnen worden gedaan, hetwelk aan het zelve wordt toegebragt door het rijden tot overbrengen van personen en goederen van rijtuigen veelal te huis behoorende op andere plaatsen dan die waarvan de diligences & Veerschuiten vertrekken.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg, den 20 Augustus 1824

Onderwerp: Personeel Schoolgebouwen.

K.B. van den 21 Februarij 1823 no 37:

Onder Schoolgebouwen alleen zijn verstaan de gewone Stads of Dorpsscholen, welke enkel den dienst van het algemeen ten doel hebben, zonder eenig inzigt van Bijzonder voordeel, maar geenszins die gebouwen,waarin Scholen of Instituten, welke ondernemingen zijn van bijzondere personen, maatschappijen etc, en niet de eigenlijke bestemming van algemeen kosteloos onderwijs hebben, gevestigd zijn, en dat derhalve deze gebouwen, zoo wel voor de zalen waarin wordt onderwezen, aan de Belasting zijn onderworpen.

Ook scholen waar de onderwijzer behalve zijne bezoldiging ook schoolgelden van de leerlingen geniet, zijn niet aan de belasting onderworpen. Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Middelburg 26 Aug 1824

Ik verzoek Ued: mij zoo spoedig mogelijk te willen elucideren omtrent de volgende pointen:

Door de kadastrale werkzaamheden zijn in Uwe gemeente ingezameld geworden drie stuks pachtkontrakten lopende over de Jaren 1786 " 1803, waarvan den uitslag der berekening heeft aangetoond dat de middelbare pachtprijzen waren genoteerd per zaailand op f.20,85

& het weiland op f.18,81 per gemet wordt gevraagd!

Welke zijn de aanmerkingen op deze prijsbepaling ?

Hoedanig is over 't algemeen den aard der Landen in de gemeente?

Is er meer zaai dan weiland of omgekeerd?

Staat de prijs van zaailand gelijk met die van het weiland of is daar in eenig verschil en zoo ja , om welke redenen?

Welke zijn de aangrenzende gemeenten?

Welke gemeenten staan,wat den aard der Landen betreft, gelijk met de uwe, welke zijn beter en welke zijn minder ?

Hoeveel bedroeg in het algemeen in het tijdvak van 1786 tot 1803, de koopprijs van het zaailand en weiland per gemet ?

De Controleur voor het Kadaster in zeeland.

Dominicus

Zaaijland f.15

Weijland f.14

DeWeijlanden hier gemeen slegt zuur:

De Zaaijlanden middelmatig

Meer weij dan Zaaijland

Neen, het Zaaijland is beter en het Weijland minder

Cleverskerke & Middelburg

Cleverskerke gelijk met Arnemuiden;

Middelburg beter.

Cleverskerke land is beter

Weijlanden minder dan de onze

Van 1786 tot 1803 27 à 28 pond

Daarna 20 à 21 pond.

Middelburg den 27e Augustus 1824

De Gouverneur van de Provincie Zeeland heeft de eer aan den Gemeente-Raad van Arnemuiden bij deze te doen toekomen het nevensgaande Rekwest van Geerard Meerman gewezen veerman van het overzetveer op het Nieuwland, onder overlegging van zijn pachtcontract, restitutie verzoekende van de helft der waarde van de schuit welke hij volgens art:5 van dat contract heeft uitgekeerd.

Met verzoek, om, met terugzending, daarop te dienen van berigt en adviesen

De Gouverneur voornoemd

Van Doorn

Middelburg den 30 Augustus 1824

Onderwerp:Oproeping der Verlofgangers voor de

Najaars-Exercitiën, afrekening der

Ligting van 1820

Nominative Staat der Verlofgangers van de Nationale Militie die voor de Exercitiën van dit jaar moeten opkomen, of daarvan verschoond zijn

Manschappen die dadelijk op hunne Korpsen moeten worden gedirigeerd:

J.S. Lentseling naar Middelburg 11 Sept: 1824

M.Meulmeester idem

J.Smout idem

J.van Belsen idem

A.Filius idem

Manschap: van die Exercitiën verschoond: J.Derto

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag den 20 Augustus 1824

De Burgemeester van Arnemuiden aan te manen om derzelver invloed te bezigen ten einde de invoering van de nieuwe stelzels der maten & gewigten in hunne gemeenten meer algemeen plaats hebbe & op de overtreding der bestaande verordeningen toe te zien

Etc.

De Griffier der Staten

Handtekening

Middelburg den 31 Augustus 1824

Onderwerp: Om voordragt van Zetters voor 1825

Een voordragt van 5 personen: waarvan zo mogelijk 2 buiten, doch in de buurschap van uwe Gemeente woonachtig

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 7 September 1824

Onderwerp: Bepalingen ten opzigte van

Kerkelijke administratie,

Het bouwen van Kerken,

Het stichten van Gemeenten enz.

In dit K.B. van 16 Aug: j.l wordt de onbevoegdheid der Kerkbesturen en Kerkelijke administratiën uitgesproken tot het nemen van beschikkingen t.a.v. opbouwen en uitbreiding van Kerken en het verbod om "cultureel erfgoed"weg te breken, vervoeren, vervreemden

Zonder daartoe toestemming te hebben verkregen.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Dat de Schatters m.b.t. de Directe belastingen, etc niet kosteloos de eed kunnen afleggen; dat dezelve aan het Regt van Registratie en Zegel onderworpen

Gedaan te Middelburg ,den 11de September 1824

Van Doorn

De Griffier der Staten

Van der Heim

Middelburg den 13 September 1824

Onderwerp: om voordragt Lid in

Collegie Zetters

Daar het mij toeschijnt dat de betrekking van Ingel Baaijens als Schout der Gemeente van Kleverskerke zich niet voegzaam bij voortduring met die van Lid van het Collegie van Zetters uwer Gemeente laat overeenbrengen, heb ik de eer UwEd te verzoeken mij als een vervolg op uwe Missive van den 4e dezer maand een ander persoon in zijne plaats voor te dragen

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 17 September 1824

Onderwerp: Toezending van een model

Voor de Borderellen van overstortingen

Deze uniforme borderellen dienen in plaats van afwijkende voortaan gebezigd te worden.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Deze zijn verkrijgbaar bij den Drukker A.P. de Winter te Middelburg.

Van Doorn

Middelburg den 21e September 1824

Onderwerp: om nadere informatie op

Rekwest van G.Meerman.

Ik heb de eer UEd: te verzoeken om mij ten vervolge op Uwe missive van den 10e dezer een afschrift mede te deelen van de conditiën der op den 16e december 1820 gedane verpachting van het veer uwer stad, alsmede om mij te melden wat de bedoeling geweest is der woorden "van een somma van 24: 6 pond. Welke in het slot van art:6 der Conditiën van de verpachting op den 30e December 1817 zijn opgenomen?

Speciaal of de helft van de waarde der dammen toen gerekend werd die som te bedragen ? voorts hoeveel G.Meerman voor de helft van de pont & in de dammen & wel voor ieder afzonderlijk in der tijd is betaald? & eindelijk of de Veerdammen bij het einde van deszelfs pacht dan geene waarde hadden? Zoo ja hoe veel de waarde derzelve kan gerekend worden toen te hebben bedragen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Middelburg den 22 September 1824

Onderwerp: Goedkeuring beroep

Predikant

Ik heb de eer UEd: te informeren dat Z.M.bij Hoogstdeszelfs besluit van den 5e dezer no 77 de beroeping heeft goedgekeurd door den kerkenraad der Hervormde Gemeente Ouwerkerk op Hendrik Johan van Ingen Predikant te Arnemuiden.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Gezien de aan hem door den verificateur J,L.A. Jacobse ter goedkeuring aangebodene 18 stuks processen verbaal opgemaakt tegen ambtenaren van Burgelijken Stand wegens door dezelve begane overtredingen der wetten van 22 frmaire 13 Brumaire 7e Jaar op de Registratie & het zegel bij het passeren van acten in hunne voornoemde kwaliteit.

Gelet opetc

Heeft goedgevonden

1e de voornoemde Processen verbaal goedgekeurd aan den verificateur te retourneren.

2e de bedoelde ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Arnemuiden onder kennisgeving daarvan te onderrigten dat de ontvangers der Registratie in wier ressort zij woonachtig zijn tot recouvre van de geïncurreerde boeten en verschuldigden regten vervolgingen zullen instellen, indien hem binnen de vier weken na dato dezer niet blijkt dat zij zich om vrijstelling aan den Heer Staats Raad Administrateur van de Registratie & Loterijen hebben geadresseerd.

Etc.

Middelburg den 28 September 1824

Van Doorn

De Griffier der Staten

Van der Heim.

Middelburg 4 October 1824

Ter voldoening aan de Resolutie van den heer Gouverneur dezer provincie van den 28 September 1824 no 6833 heb ik de eer UwEd: te verwittigen dat het bedrag der door den heer Verificateur der Registratie bij zijn proces verbaal van den 31 Julij 1824 geconstateerde boeten voor overtredingen aan art: 42 der wet van den 22 frimaire 7 jaar en verschuldigde registratie regten beloopt f. 96,92 ½

De Ontvanger der Registratie

Handtekening

Gericht aan Den Heere P.Crucq

Ambtenaar van den Burg: Stand der gemeente Arnemuiden.

Middelburg den 28 September 1824

Onderwerp: Benoeming der Commisiën

Voor het Personeel over 1825

Verzoek twee leden uit den Raad uwer gemeente te benoemen ,om gezamenlijk met twee, door de administratie van de Directe belastingen aan te wijzene Ambtenaren, de Commissie van Schatters/bijschatters uit te maken.

Etc.

De Gouverneur van de provincie Zeeland.

Van Doorn

Middelburg den 1 October 1824

Onderwerp: Collecte voor geleden hebbenden

In Luxemburg.

Z.M. heeft bij besluit van 5 September l.l. een collecte binnen alle de provinciën geautoriseerd.

In de tweede helft dezer maand wordt UEd: uitgenodigd een Collecte te houden

Publicatie verzocht

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

De Collecte te Arnemuiden behoeve het Groot hertogdom Luxemburg bedraagt f.6,10

Ontvangen de Som van zes Guldens tien Cents

Middelburg den 21 October 1824

Handtekening

Aan het Achtbaar gemeente bestuur

Te Arnemuiden

Achtbare Heeren!

In gevolge last der Eerw Armbestuurs dezer stede heb ik de eer U Achtb: Heeren op het naauwkeurigst uitgewerkten staat van denn Huiszittenden Armen onzer Gemeente over dezen jare toe te zenden. Inmiddels nemen wij de vrijheid UEAchtB;: Heeren op het vriendelijkst te solliciterenden Edelen Groot achtb: Heeren de Staten dezer provincie op het minzaamst voor te dragen en te herinneren dat over de eerste negen maanden alles naar waarheid is berekend geworden; daarentegen de laatste 3 maanden presumptief is gesteld moeten worden.

Achtbare Heeren!

Uit naam en last des Kerkeraads

UEA: onderdanige Dienaar

H.W. Hoogerheijde

Arnemuiden

Den 23 October 1824

Ter inlichting van den Staat der Huiszittende

Armen dienen de volgende Elucidatiën

Wat betreft alle vermeerdering of vermindering welke sedert de laatste gedane opgave in 1823 mogt hebben plaats gehad, daar op kunnen wij elucideren dat beide vermindering ondergaan hebben; betreffende de inkomsten daarvan zijn de volgende reden te geven: dat door den l.l. openen en zachte winter de armen in stede van in den strengen winter 1823 drie honderd twintig Gulden vijf en dertig cents ontvangen hebben aan dotatiën een en negentig Guldens , waarbij nog komt dat de stedelijke subsidie dit jaar vijftig en in 1823 honderd Gulden groot geweest is. Wat omtrent de vermindering der uitgaven gezegd moet worden, is: dat reeds gem: openen en zachte winter alsmede de de cause of oorzaak is. Ieder der armen die de lijst der uitgaaf over 1823 augmenteerden, kon in den l.l. winter toch iets hoe weinig het ook ware, verdienen en dit hield hun terug om aan het Eerw: Armbestuur hunnen nood voor te dragen, waarom er ook in plaats van zeven en twintig personen, gelijk in het vorige jaar opgegeven zijn,, dit jaar maar veertien, te weten primo Jan: tot ultimo September geweest zijn. De verbeteringen ten aanzien van de wijze van Administratie & inwendig bestuur staan gelijk aan het vorige jaar.

Welke of de soort van Armen, die door het Armbestuur gedistribueerd worden zijn oude ongelukkige menschen, ook weduwen & weezen. Wat de bedeeling zelve betreft, geschiedt in klinkende specie en natura.

Het getal Armen is boven reeds gezegd dit jaar verminderd te zijn en de oorzaak daarbij opgegeven.

STAAT DER ADMINISTRATIEN VOOR DEN HUISZTTENDEN ARMEN IN DE

STEDE ARNEMUIDEN OVER HET JAAR 1824

Benaming der Administratiën: Die van de hervormde Armen

Inkomsten: Dotatiën: f.250,10;Collecten:f. 471,08 ½; Subsidiën van de stad f.50

Van de staat:niets : Totaal f.771,18 ½

Uitgaven: Lasten en posten van Administratiën: f.199,27; Bedeeling van allerlei aard:

f.571,95 Totaal: f.771, 18 ½

Totaal der bedeelde Armen: welke voor meer dan de helft in hun onderhoud voorzien: 5

Welke voor de helft in hun onderhoud voorzien:3; welke voor minder dan de helft in hun

Onderhoud voorzien: zes. Totaal : veertien

Aanmerkingen: Twaalf kinderen der gealimenteerden komen dit jaar ter school en

Ontvangen hetzelfde onderwijs gelijk andere.

De Ondergetekenden

Leden des Armbestuurs

Verklaren door dezen, dat deze

Staat zoo exact mogelijk is

Opgemaakt geworden.

P.J. Crucq

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 15 October 1824

Op het rapport aangaande Begrooting der Gemeente

Arnemuiden

Is goedgevonden dezelve te arresteren overeenkomstig het gedaan rapport in twee Exemplaren derzelve aan de respective gemeente Raden der gem: gemeente toe te zenden ten fine van informatie & narigt met uitnoodiging om een exemplaar daar van aan den gemeente Ontvanger uit te reiken.

De Griffier der Staten

Van der Heim

Middelburg den 26 October 1824

Hier gaan ordonnantiën van betaling met verzoek die aan de belanghebbende te doen toekomen.

C. Kraamer : in totaal f.17,50

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 27 October 1824

Onderwerp: Tentoonstelling van

Voortbrengselen der volksvlijt

In Julij 1825 zal er te Haarlem eene tweede algemeene tentoonstelling worden gehouden van de voortbrengselen der volksvlijt.

In navolging van die van Gend in 1820

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 27 October 1824

Onderwerp: Verloven tot begraving

De bepaling van art. 77 van het nog in werking zijnde Burgerlijk Wetboek dat geene begraving geschieden mag zonder verlof, vrij van zegel, en kosteloos door den Ambtenaar van den Burgelijken Stand af te geven, en dat dit verlof door denzelven niet zal worden verleend, tenzij hij zich van het overlijden hebbe verzekerd, en, niet vroeger dan vieren twintig uren na het overlijden , behoudens de gevallen bij de Reglementen van Policie voorzien; geeft ongetwijfeld aan den Officier van den Burgelijken Stand, de bevoegdheid om het bedoeld verlof in gewone gevallen ook later dan 24 uren na het overlijden af te geven.

Er zijn gevallen waarin 24 uren niet voldoende is:bij beroerte verstikking enz.

etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Gelet op het rekwest van Geerard Meerman gewezen Pachter van het bestaan hebbend ponte veer te Arnemuiden, strekkende om van die gemeente restitutie te bekomen van hetgeen door hem voor de helft in de overzet pont & de veerdammen in der tijd aan den voorgaanden pachter is betaald geworden.

Gelezen de berigten door het bestuur der gemeente Arnemuiden daar op uitgebragt,

In aanmerking nemende dat bij de conditiën waarop de rekwestrant het veer in der tijd gepacht heeft, alleen bepaald is dat de gereclameerde restitutie hem door den opvolgenden Pachter zoude geschieden & wel bij aldien het veer met de Ponte verpacht wierdt hetgeen geen plaats gehad heeft; als mede dat de pont na het wegvallen van het ponte veer, door het leggen van den Dam aan het eind van het Arnemuidsche kanaal, verkocht zijnde de helft van het provenu derzelve op den 20e April 1821 aan den Rekwestrant is uitbetaald.

Heeft goedgevonden

Den zelven te kennen te geven dat zijne bezwaren niet gegrond schijnen te zijn & er alzoo geene termen zijn voorgekomen te bestaan om maatregelen ter voorziening in dezelve te nemen of te provoceren

Gedaan te Middelburg den 28e October 1824

De Griffier der Staten

Van der Heim

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Over de benoeming van Zetters voor den jare 1825.

Gelet op den voordragt:

Benoemt:

Tot Zetters voor de Grondbelastingen en het Patent over den jare 1825

In het 1e District

Voor de Gemeente Arnemuiden

Jannis de Marée

Paulus de Meulmeester

Jan Kramer

Willem Midavaine

Piet Boogert.

Ze zullen zich in de uitoefening ervan stiptelijk dienen te gedragen.

Etc

Gedaan te Middelburg den 30 October 1824

Van Doorn

De Gouverneur van Zeeland.

Dat de Patenten , afgegeven aan de eigenaars van Vaartuigen, ingeval van verhuringen ook ten behoeve der huurders vokomen geldig zullen zijn etc, met speciale aangifte.

Etc. Gedaan te Middelburg, den 2e November 1824

Van Doorn.

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 5e November 1824

Gelezen zijnde eene Missive van den Gemeente Raad van Arnemuiden van den 29e October j.l. waar bij de voor die stad gearresteerde begrooting voor het jaar 1825 een post van f.135= in uitgaaf is gebragt voor buitengewone reparatiën van de keersluis aldaar, welke uitgaaf in de begrooting der kosten van het onderhoud dier sluis zal worden begrepen.

Is goedgevonden naar aanleiding daarvan den gemeente Raad te kennen te geven dat deze post abusivelijk gebragt zijnde als vervallen kan worden aangemerkt, mitsdien niet behoort te worden uitgegeven.

En zal Extract dezer aan den gemeente Raad van Arnemuiden tot deszelfs informatie & narigt worden toegezonden.

De Griffier der Staten

Van der Heim

Middelburg den 11 November 1824

Onderwerp: Beschrijving voor het Patentregt 1825

Ik heb de eer UEd: hiernevens toe te zenden twee exemplaren van mijn besluit van heden betrekkelijk de beschrijving voor het Patentregt van het volgend jaar, ten fine als daarbij vermeld, met uitnoodiging tevens om mij stiptelijk op den 1 januarij aanstaande rapport te doen bij UwEd van het benoodigde getal gezegelde Patentbladen voor welker bezorging maatregelen genomen zijn, zijt voorzien.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 13 November 1824.

Verzoeke in de bijgaande staat een zo naauwkeurige invulling te geven van de situatie van de in Uwe gemeente wonende of elders onderhoudende Krankzinnigen:

Gelet op het getal waar zij ook zijn of onderhouden worden; gedeeltelijk of geheel onderhouden; in of buiten de provincie; welke huizen, van een gemeente of particulieren;

Onderscheid in mannen en vrouwen

Het bijgaande model is niet ingevuld.

De Gouverneur van de provincie Zeeland.

Van Doorn

Middelburg den 13 November 1824

Onderwerp: Expeditie van Ordonnantie:

Datum: 9 October 1824 ;Naam: C. Kraamer; bedrag: f.1,60

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Gelet op de opgave door de Plaatselijke besturen:

Besluit:

De Commissiën, bedoeld bij art. 58 der Wet van den 28e Junij 1822, op de personele belasting, zullen in de respective gemeenten der Provincie voor 1825 zijn zaamgesteld als volgt:

Te Arnemuiden:

Uit de Heeren

Leendert Wisse

Abraham van Eenennaam: leden der Raad

A.Kiens Controleur

J.Boddaert Ontvanger

Etc

Gedaan te Middelburg, den 16 November 1824

Van Doorn

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag den 19 November 1824

Plaatselijke verordeningen mogen niet in strijd zijn met maar moeten ondergeschikt zijn aan de algemeene Wetten van Land en provincie

De Griffier der Staten

Van der Heim

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Berekening van reiskosten voor de Schatters voor het personeel"

Voor elf minuten afstand een mijl, en vijf en een halve mijl voor een uur gaans worde in rekening gebracht.

Verwezen wordt naar de algemeene afstandswijzer met supplementen, voor de provincie Zeeland berekend en opgemaakt door den Heer J.de Kanter.

Gedaan te Middelburg den 25e November 1824.

Van Doorn

Middelburg den 29 November 1824

Onderwerp: Goederen en bezittingen

Der voormalige Schutterijen

Zijne Majesteit verlangt dat aan Hoogstdezelve worde overgegeven:

1e. Wat er geworden zij van de Goederen en bezittingen die voormaals in iedere Provincie bestaan hebbende Schutterij.

2e of nog eenige dier Goederen , en zoo ja, welke, aanwezig zijn, en in wiens handen of onder wiens beheer zij zich bevinden.

3e Of die Goederen zich ook nog bevinden in handen van eenige bijzondere corporatiën en zoo ja, welke naam die corporatie draagt, welke derzelver instellingen bezittingen en leden zijn.

4e Welke herkomst die goederen hebben.

5e onder hoedanig beheer zij zich bevinden.

6eWelk gebruik thans van de Inkomsten der Goederen wordt gemaakt

7e onder welken titul die Goederen bij zoodanige Corporatie bezeten worden, en

8e welke de werkzaamheden van zoodanige corporatie zijn,enz

Ik heb mitsdien de eer Uwe te verzoeken om mij voor zover er in uwe gemeente zoodanige schutterijen mogten hebben bestaan daaromtrent de noodige inlichtingen mede te deelen, en om de opgaven deswege te doen vergezeld gaan van uwe consideratiën of en zoo ja welke algemeene beschikkingen er naar UED: gevoelen opzigtelijk de bedoelde goederen der voormaals bestaan hebbende Schutterijen zouden kunnen en behooren te worden genomen.

In het tegengestelde geval zal ik van UED: een negatief berigt tegemoet zien.

De Gouverneur van de provincie Zeeland.

Van Doorn

Middelburg den 2 December 1824

Onderwerp: Over het doen van aanhalingen

En constateren van fraudes door Ambtenaren

Bij het constateren en het tekeer gaan van fraudes van ambtenaren dienen de superieuren en ook plaatselijke besturen zo behulpzaam mogelijk te zijn.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Middelburg den 6 December 1824

Onderwerp: Opening der kweekschool

Voor de heelmeesters en vroedvrouwen

Op 3 Januarij 1825 zal de provinciale School tot aankweeking van Heelmeesters en vroedvrouwen geopend worden.

Wilt U de deelneming aan het onderwijs naar vermogen bevorderen.

Er is hier en daar gebrek aan kundige vroedvrouwen. Het is mogelijk tegen een bedrag van f.150 's jaars , gedurende de twee jaren dat de opleiding duurt, vrouwelijke leerlingen naar de opleiding te zenden.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid,

A.C. van Citters

Lid der G.S.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Voor bovengenoemde opleiding:

Leeftijd 16 jaar voor de Leerlingen in de Heel-,Vroed-en Artsenijkunde en tusschen de 20 en30 jaren voor de Vrouwelijke leerlingen in de Vroedkunde.

Een gezond en voor de uitoefening van het beroep geschikt ligchaamsgestel

Behoorlijk kunnen lezen en schrijven en zijn gedachten geregeld in schrift kunnen uitdrukken.

Een onbesproken gedrag: getuigschrift van het Plaatselijk bestuur.

Aanmelding bij de Provinciale geneeskundige Commissie te Middelburg; toelating na beoordeling.

Ouders en Voogden worden opgewekt hun Kinderen of Pupillen tot aanmelding te stimuleren

Etc.

A.C. van Citters

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 3 December 1824

Gelezen zijnde eene Missive van den Gemeente raad van Arnemuiden van den 26 November j.l. waarbij dezelve kennis geeft, dat naar aanleiding der Resolutie dezer vergadering van den 9 April j.l. no 26 aangezien de Stadsheelmeester weigerde aan zijne verpligting te voldoen een ander in deszelfs plaats is aangesteld en dat dien ten gevolge op het gewone tractement tot stadsheel&vroedmeester is benoemd Joh: Jongejan.

Waarop in aanmerking genomen zijnde dat krachtens art.44 van het reglement van bestuur ten platten lande in Zeeland de afstelling van gemeente ambtenaren & geemploijeerden niet door den gemeenteraad kan geschieden, maar tot de Attributen dezer vergadering behoort.

Is goedgevonden

Den gemeenteraad te kennen te geven dat de afstelling van den Stads Heelmeester aan deze vergadering had behoren te zijn voorgedragen & dat men op grond van rapport dat de zelve aan zijne verpligting niet voldeed, voor ditmaal in het door hen verrigte berust.

En zal Extract dezes aan den gemeenteraad van Arnemuiden tot deszelfs informatie worden toegezonden.

De griffier der Staten

Van der Heim

Middelburg den 23 December 1824

Onderwerp: Goederen en bezittingen

Voormalige Schutterijen

Uit het bij uwen brief van den 4 dezer gegeven antwoord op mijne missive van den 29 November j.l. 1e afd no 9012 betrekkelijk de goederen en bezittingen der voormaals bestaan hebbende Schutterij, is het mij twijfelachtig voorgekomen of door UwEd: de bedoeling derzelve wel begrepen is.

Ik heb het daarom noodig geacht UwEd: bij deze in te lichten dat mijns inziens door de daarbij genoemde Schutterijen ook moeten worden verstaan de voormalige Gilden of Corporatiën bekend onder den naam van Bus- voet of handboog schieters en dergelijke en UwEd: te verzoeken onder inhaesie nummer? Voornoemde missive om mij betrekkelijk de goederen en bezittingen dier vereenigingen een nader rapport te doen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Met betrekking tot de Ligting van het jaar 1825; voor 20 januarij zich aanmelding voor inschrijving

Met een Extract uit de Burgelijke Stand.

Op 28 Januarij(rekening houdende met vertragingen) worden de Inschrijvings=Registers gesloten

Nauwkeurige vaststelling van de adressen van Ouders of voogden

Alphabetische lijsten opstellen

Na 14 Januarij geen gelegenheid meer tot aanvragen van ontslag, vrijstelling.

Bewijsstukken hieromtrent moeten voor de 15e worden opgezonden.

Tot het teekenen en afgeven van Attesten dienen 2 leden uit de Raad te worden voorgedragen

De Loting voor het Kanton Middelburg op 23 Februarij 1825 in het bijzijn van de bovengenoemde leden van de Raad.

De Aphabetische lijst ligt ter visie op het Raadhuis,

Tijd en plaats van Loting aan belanghebbende bekend maken

De Militie-Raad houdt op 4 tijdstippen in 1825 zitting te Middelburg

De Plaatselijke besturen worden aangemaand zoveel mogelijk onregelmatigheden tegen te gaan om onttrekkingen te voorkomen.

etc

Gedaan te Middelburg den 27 December 1824

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 17 December 1824

De Plaatselijke Besturen worden bij herhaling opgewekt om belanghebbenden voorwerpen hunner nijverheid te laten zenden naar de tweede tentoonstelling te Haarlem

Benader daartoe Fabrikanten, Werkbazen of Kunstenaars en stimuleer ze

Etc.

De griffier der Staten

Van der Heim

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag den 17e December 1824

Bij resumtie gedelibereerd zijnde op ter vorige sessie overgelegde staten van Broodzetting over het 3e kwartaal van dit jaar.

Is goedgevonden de aanmerkingen waartoe dezelve aanleiding hebben gegeven te vervatten in eene Nota & de zelve aan de daar bij geconcerneerde besturen mede te deelen; ten welken einde Extracten dezer bij geleidende missives aan de Burgemeesters & wethouders der Steden & aan de commissarissen in de Districten, ieder voor zoo veel hen aangaat, mitsgaders aan de besturen ten Platten lande in Walcheren zullen worden toegezonden.

Etc.

De Griffier der Staten

Van den Heim

Nota van Aanmerkingen

Op de Staten van Broodzetting

Over het 3e Kwartaal 1824

Eerste District

Gemeente Arnemuiden

Men merkt aan dat de middenprijzen der tarwe en Rogge in de 2e en 3e kolom niet overeenstemmen met de opgaven vande districts-hoofdplaats, en dat de zetting van het broodgewigt foutif is: het had moeten gesteld worden

o.l.w.

fijn wit brood op 4.2.1

grof ----------- 4.6.1.

grof tarwe 7.6.7.

roggenbrood 8.7.2.

Middelburg den 28e December 1824

Onderwerp:desertie &aanvulling

Milicien Bos

Ik heb de eer UwEd: te informeren dat Johannes Gerardus Bos, Plaatsvervanger van Laurens van Eenennaam behoorende tot uwe gemeente & de ligting van 1822 op den 12e October 1824 van de 2e Afdeeling Infanterie bij welke hij diende is gedeserteerd & diensvolgens na achterhaald & ter dispositie van het Departement van oorlog gesteld te zijn, op den 16e dezer bij de 2e divisie van het algemeen depot der landmagt no 33 is in dienst gesteld.

Ik verzoek UwEd: om hier van op de alphabetische lijst in het register van ingelijfden model G.G. uwer gemeente voor de ligting van 1822 de noodige aanteekening te doen & tevens den geremplaceerde die overeenkomstig art:29 der Wet van den 27e April 1823 & mijne instructie van den 27e Januarij 1823 pag.11 ad art:31 nog voor zijnen in voege voorschreve uit den dienst geraakende Plaatsvervanger verantwoordelijk zijnde, verpligt is om uiterlijk binnen twee maanden eenen anderen Plaatsvervanger te stellen of zelf in dienst te treden, daar van te informeren met last om zich dienovereenkomstig te gedragen – zullende ik binnen het gemelde tijdsverloop een rapport inwachten van hetgeen er door hem, tot volbrenging zijnder verpligting zal worden gedaan.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Ga naar boven