Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1825 - 2

Zeeuws Archief

Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Toegangsnummer: 1200 Inventarisnummer 99:

Ingekomen stukken september-december 1825

 

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Het K.B. van den 31e Julij jongstleden no 79 waarbij aan de Gemeenten Arnemuiden, Brouwershaven, Aardenburg, Oostburg, IJzendijke, Neuzen en Sas van Gend, de bevoegdheid wordt gelaten, om den naam van Stad te blijven voeren, en bepaald wordt, dat het Plaatselijk bestuur aldaar uit Burgemeester, Wethouders en een Stedelijken Raad zal zijn zamengesteld, zal bij afschrift worden kenbaar gemaakt, aan de besturen der genoemde Steden, als mede aan de Heeren Districts-Commissarissen te Zierikzee,Sluis en Hulst tot informatie en narigt.
De eed van Burgemeester, Wethouders en zal worden afgenomen voor Arnemuiden in tegenwoordigheid van de Gouverneur. De stad heeft niet het recht van vertegenwoordiging in de Provinciale Staten en in daarvoor dus ook niet stemhebbend.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Proces Verbaal van beEediging van Wethouders Raden, Secretaris en Ontvanger der stad Arnemuiden.

Heden den 2e September 1825 , heb ik Johan Hendrik Schorer bij besluit van Zijne Majesteit van den 9e Augustus dezes jaars no 76 benoemd tot Burgemeester der Stad Arnemuiden, en als zodanig op den 1e dezer maand beEdigd en geinstalleerd door Zijne Excellentie den Heer Gouverneur van de Provincie Zeeland, de door HEGA de Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie bij derzelven dispositie van den 22e der vorige maand no 1 benoemde Leden van den Stedelijken Raad alhier bestaande uit
De Heeren Jannis de Marée
Abraham van Eenennaam
Christiaan Crucq
Jan van der Weele
Leendert Wisse
Cornelis Kraamer

En waar uit bij Resolutie van welgemelden Heer Gouverneur van den 22e der vorige maand no 7316 A.1 afd. tot Wethouders dezer Stede zijn benoemd de twee eerstgenoemde Heeren
Jannis de Marée
Abraham van Eenennaam.
Conform art 7 etc van gemelde Resolutie van den Heer Gouverneur in dato 23 dezer no 7315 A 1e afd. bij eengeroepen, dewelke op de kennisgeving daarvan verklaarde die benoeming aan te nemen, uitgezonderd dheer Christiaan Crucq dewelke voor die benoeming verklaarde te bedanken en de Vergadering daar op heeft verlaten- waar na door de benoemde Leden , zo wij als ook de Wethouders in onze gemelde kwaliteiten erkend zijnde, en dezelve als Wethouders en leden van den Stedelijken Raad, de verEischten bezittende en in geen onverEenbare betrekking of reden van uitsluiting verkeerende, voorkomende en bepaald bij het Reglement op het bestuur ten platten Lande van Zeeland, vastgesteld bij’s Konings besluit van den 23 Julij dezes jaars no 132 den Eed in mijne handen is afgelegd voorschreven bij art:19 van het gemelde Reglement.
Vervolgens door mij ingevolge art:24 van het genoemde Reglement den stedelijken Raad van Arnemuiden geconstitueerd zijnde, is voor dezelve geroepen den persoon van Cornelis Daniel Baars bij besluit van Zijne Majesteit van den 9e Augustus 1825 no 76 benoemd als secretaris en bij dispositie van heeren G.S. dezer Provincie van den 22e Augustus j.l. no 1 benoemd als Ontvanger dezer Stad dewelke de VerEischten bezittende bij het meergenoemde Reglement bepaald en in geen betrekking met den Burgemeester bestaande, den Eed bij art: 108 van het zelfde Reglement bepaald, zo mede die bij art: 117 gemeld, voor die genoemde posten in handen van den Burgemeester afgelegd.
Van welke benoeming en Installatie de gemeente bij Publicatie is kennis gegeven.
Waar van ik dit Proces-Verbaal in duplo heb opgemaakt hetwelk na gedane voorlezing door mij benevens de Wethouders Leden van den Stedelijkem Raad , Secretaris en Ontvanger is geteekend, op dato als in het hoofd dezes is gemeld.
Handtekeningen

Middelburg den 23 Augustus 1825
Onderwerp: Benoeming Burgemeesters
En secretarissen platteland
Ik heb de eer UWE hiernevens te doen toekomen een Extract uit Zijner Majesteits Besluit van den 9 dezer no 76 houdende benoeming van den Burgemeester en Secretaris uwer Stad.
Ik voeg er bij een extract voor den benoemden secretaris hetwelk ik UWE verzoek aan denzelven uit te reiken.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

STAAT behoorende bij het K.B. van den 9e Augustus 1825 no 76, ter benoeming van de Burgemeesters en Secretarissen over de Gemeenten ten platten Lande in de Provincie Zeeland.
Gemeenten: Arnemuiden, Nieuwerkerk en Mortier
Burgemeester: Jonkheer J.H.. Schorer
Secretaris: C.D. Baars.
Handtekeningen

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Heeft goedgevonden:
Tot Wethouders in de Steden ten platten Lande, te benoemen:
Te Arnemuiden
De Heeren Jannis de Marée en Abraham van Eenennaam

Middelburg den 22 Augustus 1825
Van Doorn

DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Hebben goedgevonden en verstaan:
Te bepalen dat de Stedelijke en Gemeente-Raden zullen bestaan uit zeven leden
Tot leden van den Stedelijke- Raad te benoemen:
Te Arnemuiden
De Heeren
Jannis de Marée
Abraham van Eenennaam
Christiaan Crucq
Jan van der Weele
Leendert Wisse
Cornelis Kramer
Tot Plaatselijke Ontvanger te benoemen:
Te Arnemuiden ca
Den Heer Cornelis Daniël Baars

Van Doorn

Middelburg 27 augustus 1825
Onderwerp: Inlichtingen omtrent voormalige
Weeskamers

Wilt UEd mij ten spoedigste opgeven welke inrigtingen voor Weezen er in uw gemeente nog bestaan, en daarbij aan te wijzen hoedanig dezelve zijn zamengesteld; op welke wijze en door wie in de vacatures der leden wordt voorzien, welk toezigt over derzelver handelingen en beheer thans nog wordt gehouden, als mede welke goederen of boedels nog door de tegenwoordige leden der Collegiën worden geadministreerd etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

NOTIFICATIE

De Groote Jagt zal op den 1e September aanstaande geopend zijn, terwijl echter niet zal mogen worden gejaagd op gronden waarop de Oogst nog niet zal zijn afgeloopen.
Middelburg den 25 Augustus 1825
Van Doorn

Middelburg den 29 Augustus 1825
Onderwerp: Benoeming 2e Schoolopziener
In 1e Schooldistrict.

Ik heb de eer UWEd: te informeren, dat Zijne Majesteit bij Hoogstdeszelfs Besluit van den 29 Julij op het door den Schoolopziener in het 1e District A. van Deinse gedane verzoek heeft goedgevonden om een tweede schoolopziener aan te stellen, buiten bezwaar van den Lande,; en wel zijn zoon Mr. Adriaan Pieter van Deinse lid der Regtbank van 1e aanleg te Middelburg.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 2 September 1825
Onderwerp: Verbod van het gebruik van Buitenlandsche
Voortbrengselen, bij de uitvoering
Van werken.
Uitsluitend gebruik in de provinciën van Inlandsche voortbrengselen, alleen als er niet genoeg aanwezig dan wel, met autorisatie van Z.M.
Uitzondering: hout is bijna uitsluitend van buitenlandsche afkomst.
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 2 September 1825
Onderwerp: Oproeping der Verlofgangers voor
De Najaars-exercitiën; afrekening
Der Ligting van 1821.

Als zich in Uwe Gemeente Verlofgangers bevinden die niet kunnen opkomen, mij als dan daar van opgave te doen, met vermelding van de redenen, welke dit verhinderen, en zoo zij afwezig zijn, waar UE veronderstelt, dat zij zich ophouden, met overlegging:
Van een Dood-extract zonder zegel voor de overledenen;
Van een gelegaliseerde verklaring van den Doctor voor de zieken
Van een opgave omtrent de gedetineerden, voor welke misdaad, en waar zij gevangen zijn, of tot welke straf zij zijn gecondemneerd.
Etc
Van Doorn

NATIONALE MILITIE
PROVINCIE ZEELAND
GEMEENTE ARNEMUIDEN

NOMINATIVE STAAT der Verlofgangers van de Nationale Militie, die voor de Exercitiën van dit jaar moeten opkomen, of daarvan verschoond zijn, behoorende bij de Missive van den Heer Gouverneur van den 2e September 1825.

1e Bat. 2e afd. Inf: M. Meulmeester en W. Dingemanse
Dep.B 2e afd. Inf.: S. van den Wijngaard en 3e Bat art. NM: C. Leeuwen
Manschappen van het bijwonen der Exercitiën dit jaar verschoond: J.S. Lenseling, J. Smout, M.Filius en A. de Mol

Middelburg den 3e September 1825
Directe belastingen
Onderwerp: Onkosten Registers Burgerlijken Stand

Zegels en Druk-en bindkosten f. 49,54
Verzoek deze som vóór den 30. dezer maand ter Provinciale Griffie te doen overbrengen.
De Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Doorn


Veere den 29e Augustus 1825
Onderwerp:Opgave Vermeerderingen en Verminderingen
Van belastbare revenuen der Grondlasten

Den Heere Directeur dezer Provincie van belang geoordeeld hebbende bekend gemaakt te worden met de veranderingen welke er in de belastbare productive waarde der aan de Grondlasten onderworpene eigendommen hebben plaats gehad en waarvan tot heden nog geene veranderingen op de relevés zijn gemaakt als bestaande:
a. in Vermeerderingen door aanbouw waarvan de tijd van vrijdom bij art:88 der Wet van 3 frimaire 7 jaar is geexpireerd.
b. in verminderingen door amotie etc van Gebouwen
c. .in Vermeerderingen door vervallene geoctroijeerde vrijdommen der grondlasten, zoo gebouwde als Ongebouwde Eigendommen.
d. .in Ontdekte nimmer belast geweest zijnde perceelen etc
e. Zoo heb ik naar aanleiding der aanschrijving van den Heer Arrondissemnts Inspectie de eer U met den meesten aandrang te verzoeken om mij voor of zonder vergunning uiterlijk op den tienden der volgende maand te doen toekomen een naauwkeurige opgave der hier boven genoemde pointen, ingerigt volgens den model staat hier nevens gevoegd en daar bij in acht te nemen, om ingevalle van Vermeerderingen in het eerste gedeelte van den staat vereischt als bij voorbeeld door nieuwe te belastene gebouwen of Landen men hiervoor in de 5e en 6e Kolommen de belastbare revenu zal moeten opgeven geregeld naar soortgelijke Eigendommen in de gemeente: terwijl met betrekking der Verminderingen, het tweede gedeelte van den Staat uitmakende men in die gevallen in de 10e en 11e kolommen het juiste bedrag van het belastbare revenu zoodanig als die op die relevés bekend staan zal behooren te volgen.
f. Het is daarom ook noodzakelijk dat de plaatshebbende Vermeerderingen en Verminderingen in de belastbare Eigendommen na alvorens behoorlijk te zijn onderzogt en orders daar toe zullen zijn gegeven, op de relevés gesteld, of van dezelve geroijeerd worden, om het nut daarvan voor de belasting van den dienst 1826 te kunnen trekken.
g. Ten slotte durf ik mij vleijen dat door U het belangrijke der zaak betreffende getrouwelijk en tijdig de hier voren verzochte opgaven aan mij zal worden ingezonden, ten einde mij in staat te stellen om op den bepaalden tijd, aan het zoo stellig te kennen gegeven verlangen van den Heer Directeur voornoemd te kunnen voldoen.
h. De Controleur der 3e Divisie

Handtekening

Veere den 5e September 1825
Directe Belastingen
Onderwerp: Opneming der Patentpligtigen
Volgens art.35 &36 der Wet

Teen einde te kunnen voldoen aan het mij door den Heer Arrondissementss Inspecteur bij aanschrijven van 1e Aug: l.l. te kennen gegeven Verlangen van den Heer Directeur dezer Provincie bij wie deszelfs Missive van 30e Julij l.l. om zoo spoedig mogelijk volgens het bepaalde bij art:35 der Wet op het Patentregt d.d. 21e Meij 1819 in de werkplaatsen der patentpligtigen omschreven bij de Tabellen 1 en 12 en volgens het voorschrift van art:36 dier Wet aan alle de huizen der patentschuldigen de daarbij voorgeschreven Opnemingen Onderzoeking te doen verrigten, neem ik naar aanleiding der Opgem: artikelen en overeenkomstig de Circulaire van de Hoofd Administratie dd 13e December 1820 Lett.A met UEdAchtb: mitsdien in overleg tredende de vrijheid UEdAchtb: in Consideratie te geven om de bedoelde Opneming in Uwe Gemeente te doen bewerkstelligen op vrijdag den 16 September aanstaande , door den Deurwaarder der Directe belastingen A:L: Ahrend? En een der Leden van het gemeente bestuur , of ander daar toe te magtigen beëedigd persoon, wiens naam en kwaliteit ik in allen gevallen Vertrouwen durf dat door UEAchtb: aan mij zal worden kenbaar gemaakt, tevens verzoekende dat door UEdAchtb: de noodige zorg worde gedragen dat Overeenkomstig de Letter der Opgenoemde Circulaire van de Hoofd Administratie, de tot die opneming belaste personen, om dezelve naar behooren te kunnen doen voorzien worden van de Leggers , of bij gebreke van dien van de Registers der Patenten UEdAchtb: tevens solliciterende om ingeval van gemis dier leggers of Registers of indien den geproponeerden dag niet mogt kunnen conveniëren, mij daarvan en tijds te willen doen kennis dragen. UEdAchtb: ten slotte informerende dat het mij aangenaam zoude zijn, den opgegeven dag, voor geprefigeerd te houden, ten einde de deurwaarder die Opneming op de daartoe voorgestelde dagen in de andere gemeenten mijner Controle zouw kunnen verrigten

De Controleur der 3e Divisie
Handtekening

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S . van Zeeland
Vrijdag den 12. Augustus 1825
Voor rapport gedaan zijnde op de rekeningen van het jaar 1824 der navolgende Gemeente Arnemuiden
Is goedgevonden
1. Dezelve te arresteren
In ontvang op f.2932.65
In uitgaaf op 2161.37
Bedragende mitsdien het saldo f. 771.28
2. Twee exemplaren derzelve toe te zenden aan de respective Gemeente raden met uitnodiging om het gezegelde exemplaar aan den Gemeente ontvanger uit te reiken.
Zullende extract dezer bij etc met de twee exemplaren der gearresteerde rekeningen worden toegezonden aan etc. mitsgaders aan den Burgemeester van Arnemuiden etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Maandag den 29 Augustus 1825
Is gelezen eene Missive van den Generaal-Majoor , Administrateur voor de Nationale Militie en Schutterijen, waarbij volgens K.B. de verdeeling der Provincie Zeeland in 12 Militie-Kantons wordt goedgekeurd.
Arnemuiden behoort tot het District Middelburg en het 3e Kanton met als Hoofdplaats Veere
De Griffier van G.S.
Van der Heim

Middelburg den 7 September 1825
Onderwerp: Geregelde bijhouding van het Mutatie-Register
Der Eigendommen.

Volgens art.36 der Wet van den 3e Frimaire 7e jaar, moet er van elke eigen-doms=overgang van vast goed, op een daartoe aangelegd, door het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur gecoteerd en geparapheerd Register, in ieder der Gemeente aantekening geschieden, met naauwkeurige vermelding van den grond-eigendom of van de grond-eigendommen, het onderwerp dier eigendoms-overgangen uitmakende, en van den titel volgens welken de overgang plaats heeft; terwijl daarbij verder is bepaald dat, zoo lang deze aanteekening niet in het Register is gebragt, de oude Eigenaar bij voortduring voor de grondlast moet worden aangeslagen, en hij of zijne natuurlijke Erfgenamen, behoudens hun regt van verhaal op den nieuwen bezitter, tot kwijting der belasting kunnen worden genoodzaakt.
Z.M. ’s verlangen is dat deze bepalingen stiptelijk worden nageleefd.
Etc
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 8 September 1825
Onderwerp: Om voordragt van Zetters voor 1826

Voor de Grondbelastingen en de Patenten dient eene voordragt van 5 personen te worden gedaan als Zetters, voor den 20e dezer maand. Waarvan twee zoo mogelijk buiten, doch in de nabuurschap van uwe Gemeente woonachtig.
Etc
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn
Met potlood ondergeschreven: als de oude goed zijn de oude voordragen,
Over de voordragt Zaturdag spreken.

Middelburg den 8 September 1825
Onderwerp: Benoeming van Commissiën voor het
Personeel van 1826

Ten einde de Rijksschatters en Bijschatters voor de personele belasting voor den 15e November aanstaande zouden kunnen worden benoemd, nodigen wij UEd naar aanleiding van het 64e art van het Reglement uit om onverwijld twee leden uit den Raad uwer Stad te doen benoemen, ten einde gezamenlijk met twee door de administratie van de Directe belastingen aan te wijzene Ambtenaren, de Commissie uit te maken, bedoeld bij art.58 der hierboven aangehaalde Wet.
Ik houde mij overtuigd dat in de keuze der leden voor die Commissie met oordeel zal worden te werk gegaan, en bij voorkeur zoodanige leden zullen benoemd worden, welke geschikte gelegenheid hebben en bereid zijn om derzelver pligten met belangstelling te volbrengen.
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 9 September 1825
Onderwerp: Expeditie van Ordonnantiën
Gelieve de navolgende Ordonnantie aan de belanghebbende te doen toekomen.
31 Julij 1825 Naam: C. Kramer te Arnemuiden : f.0,40.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Ontvangen bij mij ondergeteekende uit handen van den heer Burgemeester der stad Arnemuiden Een ordonnantie van betaling ten mijnen behoeve groot f.0,40 door ZExc: den Heer Minister van Finantiën verleend den 31 Julij 1825 no 1806.
Volgens overgelegde declaratie
Arnemuiden den 12e Sept: 1825
C: Kraamer.

Middelburg den 12 September 1825
Onderwerp: Verandering Exercitietijd Verlofgangers
N.M.

Te beginnen met het jaar 1826 de jaarlijksche bijeenkomst der verlofgangers van de Nationale Militie om aan de oefeningen van den Wapenhandel deel te nemen, tegen den 1e September zal plaats hebben in plaats van den 15e van gezegde maand.
Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van DoornMiddelburg den 14. September 1825
Onderwerp: Kennisgeving ontvangst Borderellen.

Ik heb de eer UwEd: bij deze te informeren dat de door UEd: bij missive van den 13. Augustus l.l aangevraagde bewijzen van verevening op den Nederlandschen Achterstand ten behoeve van J.L. de Rijke en A.van Eenennaam thans bij mij ontvangen zijnde dezelve door de belanghebbenden of door eenen zaakgelastigden daartoe bij geregistreerde prokuratie gemagtigd in mijne bureaux bij de 1e Afdeeling kosteloos kunnen worden geligt.
Ik verzoek UwEd: de opgemelde personen hiervan mede kennis te geven.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn
In potlood ondergeschreven: de secretaris wordt verzogt hiervan kennis te geven aan de belanghebbenden; de missive zal ook Zaturdag voorkomen.Middelburg den 14e September 1825

Ik neem de vrijheid UEA te verzoeken om de onderstaande persoonen welke bij de designatie van 24 Junij l.l. voor den Schutterlijken dienst uwer Gemeente zijn gedesigneerd te willen doen oproepen om te verschijnen op Saturdag den 24e dezer de namiddags ten twee uren op de Markt te Arnemuiden ten einde in mijne onderhebbende kompagnie te wordn ingelijfd te weten
1.Hendrik Blom
2.Pieter Meulmeester
3. Lieven Meulmeester
4. Christiaan Jan Kramer
De Kaptein kommandant der 5e komp 2e Bat Schutterij in Zeeland.
J. Bolsnijders.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.
Vrijdag den 16 September 1825

Overweging nadere bepalingen behooren te worden gemaakt m.b.t. het reglement van Bestuur ten plattenlande etc.
Is goedgevonden:
De Gemeenteraden in het district uit te noodigen o.a.
Te overwegen in hoeverre de vroeger gemaakte bepalingen omtrent de jaarwedde van den secretaris zou kunnen worden gevolgd bij de regeling van deszelfs belooning; ook of het algemeen Armbestuur of eenige andere gesubsidieerde instellingen van weldadigheid een Amanuensis heeft of de gemeente secretaris voor de volgens art: 102 aan hetzelve te verleenen assistentie eenige buitengewone belooning zoude moeten genieten.
Het aanschaffen van een kist voor effecten of andere belangrijke stukken voor het Armbestuur, als ze die stukken bezitten.
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim.

Middelburg den 21 September 1825
Onderwerp: wegens ziekte achtergebleven
Verlofgangers

Ik heb de eer UEd: te verzoeken de verlofganger uwer gemeente W.Dingemanse dewelke wegens ziekte niet heeft kunnen opkomen te doen surveilleren hem dadelijk na zijn herstel of bij het minste vermoeden dat zijn ongesteldheid voorgewend of niet van dat belang is, dat hij daar door onbekwaam moet worden geacht in werkelijken dienst over te gaan aan mij te doen overbrengen.
Terwijl bij zoo verre hij op den 8e October aanstaande niet mogt in staat zijn om te marcheren ik daarvan door UEd: onder mededeling eener omstandige opgave van uwe bevinding ten zijnen opzigte verlang te worden geïnformeerd, ten einde als dan omtrent des zelfs opzending nadere instructiën te kunnen geven.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.
Vrijdag den 7 October 1825

Diverse aanvragen van onderscheidene armbesturen tot aanvaarding van Legaten
Is goedgevonden
Autorisatie van de aanvaarding door het Nederd. Herv: Diaconie Armbestuur van een Legaat van f.1.50 bemaakt door Susanna Nijssen.
Etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Vrijdag den 14 October 1825
m.b.t. de ingezondene rekeningen der algemeene Arm-besturren
Is goedgevonden
Om bij het opnemen der rekeningen o.a ook van de gesubsidieerde Diaconie Armbesturen ten Platten Lande, te zorgen , dat dezelve zich stiptelijk aan de gearresteerde begrootingen gedragen, en dat ingeval de toegestane sommen niet toereikend zijn voor de behoeften of de inkomsten minder renderen ,in tijds een meerdere allocatie, autorisatie tot af-en overschrijving op- en van andere posten of het noodige subsidie worde aangevraagd.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 30 September 1825
Onderwerp: Opgaven betrekkelijk de Instellingen
Van Weldadigheid.

Weer verzocht tot een naauwkeurige invulling van het Tableau en ook daarbij te voegen een Memorie met alle zoodanige consideratiën en inlichtingen, als tot een behoorlijke kennis van de belangen en van den waren toestand van de Instellingen van Weldadigheid in Uwe Gemeente.
N.B.In Arnemuiden bestond zo’n instelling niet.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn.

Middelburg den 8 October 1825
Onderwerp: Over bewijzen van onvermogen,
Tot het gratis procederen.
Ook akten tot het aangaan van een huwelijk zouden van de Regten op het Zegel en de Registratie moeten kunnen worden vrijgesteld
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.

Middelburg den 20 October 1825
Onderwerp: Opgave verandering Ambtenaren Burgelijken Stand
Aan president Regtbank.
Voor de legislatie van den handtekening van den Burgelijken Stand is het noodzakelijk dat elke verandering van fungerende ambtenaar wordt gemeld.
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.

Middelburg den 24 October 1825
Onderwerp: Over het tegengaan van dieverijen van dijksmateriaal.

Het betreft het rooven van materialen, op de dijken geplaatst, of in de voorraads-magazijnen voorhanden, of van materialen tot dijkwerken behoorende,overtreders diene aan de Officieren van Justitie te worden overgeleverd, om door de Criminele of Correctionele Regtbanken naar ratio te worden veroordeeld. Dat gebeurt niet altijd: veronachtzaming dezer krachtdadige bepaling, is er de oorzaak van dat de vergrijpen blijven bestaan..
Vergrijpen dienen bij Proces-Verbaal te worden geconstateerd en de delinquanten gearresteerd en aan den Regter overgeleverd worden..
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 27 October 1825
Onderwerp: Beteugeling bedelarij.

Stipt toezigt nodig; de uitvoering der bevelen laat hier en daar nog veel te wensen over.
De Policie-beambten instrueren de schuldigen zonder verschooning te doen aanhouden, en valide of invalide met inachtneming der voorschriften van 3 December 1822 , naar het Werkhuis te Veere, eerstgemelde met bestemming naar de Ommerschans, te doen overbrengen.
Verzoek om rapport wat er ten aanzien van deze zaak is verricht: welke maatregelen.tot vermindering en ophouding der bedelarij
Verzocht om stipte uitvoering van ’s Konings begeert
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.

Middelburg den 27 October 1825
Onderwerp: Bekendmaking Bestuur
Visscherij op Schelde.

Het gaat over de afgifte van consenten aan Visschers en aan andere die tot het rapen van kreukels wenschen toegelaten te worden.
Verzoek tot bekendmaking
De Gouverneur van de Provincie zeeland
Van Doorn.
BEKENDMAKING gaat hierbij.
Tegen een voldoening van f.3== kunnen beroepsvissers zich van Consenten voorzien.
Niet erkende vissers die wensen toegelaten te worden tot het rapen van Kreukels en het vangen van Garnalen, Kreeften en krabben zullen zich niet naar Tholen behoeven te begeven, de zitting van het Bestuur, maar tegen betaling van een bedrag van f.1 zich melden bij het Lid van dit Bestuur, over het District waartoe den belanghebbende behoord.
Voor het District Middelburg, de Heer C.D. Baars, Vrederegter te Arnemuiden..

Arnemuiden den 25e October 1825

In gevolge Uw UEd: Achtbarer ED: aanschrijving de dato 6 Oct l.l betrekkelijk den Staat der huiszittende armen dezer Stede heeft de diakonie de eer, gem:Staat zoo naauwkeurig mogelijk ingevuld toe te zenden.
Het diakonie Armbestuur van de Hervormde gemeente van Arnemuiden en uit
Derzelver naam.
J.Wanrooij, praeses.

STAAT der Administratiën voor den Huiszittenden Armen in de stad Arnemuiden
Over het jaar
1825
Inkomsten: Dotatiën f.241.34; Collecten:f.524.66; subsidiën f.100. Totaal f.866
Uitgaven: Lasten en kosten van Administratiën: f.246.15; Bedeeling van allerlei Aard
f.620.34. Totaal: f. 866.49
Getal der Bedeelden: voor meer dan de helft in onderhoud:twee; voor de helft:acht;
Minder dan de helft:zes. Totaal :16
Het getal der Armen kinderen dat de school frequenteert beloopt:tien
De diakenen Adriaan van Sweden en Casper van Eenennaam ondertekenen.
Antwoorden op vragen::
Vermeerdering van inkomsten exteert er sedert vorige opgaaf dato 1824; dezelve kan toegeschreven worden aan het bezit eens eigenen Leeraars, en wij eenen geregelden Godsdienst hebben.
De uitgaven zijn ook geaugmenteerd dewijl sommige van de gealimenteerdens toenemenden ouderdom,dit ten hoogsten vereijscht
Het Diakonie inwendigbeheer staat gelijk aan het vorige jaar.
Oude gebrekkige lieden meest weduwnaren, weduwen en ouderlooze kinderen.
In geld,kleeding & brandstof
Op dit oogenblik is het getal armen verminderd; dat kan worden toegekend aan den zachten winter l.l. dat de armste inwoners nog iets, welke kleinigheid het ook ware, verdienen konde; maar het is waarschijnlijk dat zij met den winter vermeerderen zullen, vooral als het eenen vriezenden winter mogte wezen.
De splitsing in den staat aan de ommezijde is, zoo veel mogelijk met de meeste exaciditeit verrigt geworden.

Vere den 4e October 1825

Ik heb de Eer UwEdel Achtb: hier nevens toe te zenden het door Z:E: den Heere Gouverneur dezer Provincie Executoir verklaarde Kohier van het Suppletoir Patentregt over heet 2e Kwartaal van 1825 , ten fine van executie op de gewone wijze.
De Controleur der 3eDivisie
Handtekening


Middelburg den 18 October 1825
Onderwerp: Verlofganger W. Dingemanse, provisioneel
Niet marcheren
Ter beantwoording uwer missive van den 6e dezer heb ik de eer UwEd: te informeren dat aangezien de najaars Exercitiën bereids zijn afgelopen de opzending van den daarbij vermelden verlofganger W. Dingemanse provisioneel niet zal behooren plaats te hebben en dat ik UW Ed mijne nadere instructiën ten zijnen opziget weldra zal doen toekomen.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn

Aan den Edel Achtb. Heer Schorer
Burgemeester te Arnemuiden

Edel Achtbare Heer!

Ingevolge UEdAchtb; verzoek heb ik de eer UE achtb: te berigten dat Willem Dingemanse mijnes oordeels voortdurend voor den dienst bij de Nationale Militie ongeschikt blijft.
De ongesteldheid waarmede hij onder mijne behandeling is bestaat in eene sleepende ontsteking der longen Phloges lymphatique chronique du Paumon BROUSSAIS, eene ziekte welke ligtelijk in teering overgaat, ja als een eerste graad daarvan moet aangemerkt worden; zijnde gewis geen arbeid nadeeliger en meer in staat deze ziekte eenen ongelukkigen afloop te doen nemen dan juist de militaire stand, aangezien de stropdas den geregelden omloop des bloeds verhindert en den ransel de bewegingen der borst, tot de ademhaling noodzakelijk, eenen onoverkomelijken hinderpaal in den weg stelt.
Mijn eigene ondervindingen gedurende agt jaren militaire geneeskundige dienst zoude ik in dezen kunnen versterken door het gezag van alle autheuren welke ex professo over deze stoffe hebben geschreven en wel voornamelijk door de werken van bovengem; professor Broussais..
Vermeenende hiermede te hebben voldaan aan UEd: Achtb; verzoek heb ik de eer mij te noemen.
UEd Achtbare DW Dienaar
J. H. van Opdorp
Arnemuiden 31 October 1825

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Besluit: De Commissie bedoeld bij art. 58 der Wet van den 28e JUnij 1822, op de Personele Belasting zal in de Gemeente Arrnemuiden voor 1826 als volgt zijn zaamgesteld:
De Heeren
Abr. Van Eenennaam
Leendert Wisse
A.Kiers en
J.Boddaert
Etc.
Gedaan te Middelburg den 1e November 1825
Van Doorn

Middelburg den 14 Nov. 1825

Onkosten bijvoegsel op het Register van geboorte voor Uwe Gemeente: F.2,87 ½
Met potlood: in handen van den Heer Secretaris met verzoek dit bedrag te laten voldoen.
De Griffier van de taten van Zeeland.
Van der Heim

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Benoemt:
Tot Zetters voor de Grondbelastingen en het Patent over den jare 1826
In het 1e District:
Voor de gemeente Arnemuiden.
De Heeren
Paulus de Meulmeester
Jan Kramer
Jan Bernard Joosse
Willem Midavaine &
Pieter Bogert
Etc.
Gedaan te Middelburg den 29 October 1825
Van Doorn

PROVINCIE ZEELAND

Extract uit de Nominativen Staat der verlofgangers van de N.M. die naar hunne Haardsteden vertrekken, verschoond van de bijwoning der Najaars-Exercitiën en aan wie Verlofpas m.i.v. 16 October 1825 is uitgereikt.

Jan Simon Lentseling 1821 1e Bat 2e afd. Inf.
J. Smout 1821 id.
Adr.Filius 1821 id
A.L. de Mol 1823
M.Meulmeester 1822 1e Bat 2e afd.Inf
W. Dingemanse 1823 is ziek
J. van Wijngaart 1822 Dep. Bat 2e afd. Inf.
C. Leeuwers 1823 3e Bat. Art. N.M.

27 October 1825
De griffier der Staten
Van der Heim

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

DE Vaartuigen welke voor de Ambulante recherche te Water in deze provincie worden gebezigd, en welke het eigendom zijnde van de Visiteurs, die tevens daarop als schippers fungeren, worden in huur aan het Rijk afgestaan.
Publicatie/ kennisgeving daarvan.
Middelburg den 10e November 1825
Van Doorn

Middelburg den 15 November 1825
Onderwerp: Kennisgeving overlijden
Milicien Lenseling

Ik heb de eer UwEd te informeren dat op den 2e dezer te Middelburg is overleden Jan Simon lenseling Milicien bij de 2e afdeeling Infanterie plaatsvervanger van Salomon van Eenennaam Loteling behoorende tot uwe stad en de Ligting van 1821.
Ik verzoek UwEdG om hiervan op de alphabetische lijst en op het Register van ingelijfden model GG uwer Stad behoorlijke aanteekening te doen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 17 November 1825
Verzoek om bekend te maken met de doorgaande jaarlijksche administratie-kosten van uwen Polder, staande in de Polder-rekening.
Etc
De Gouverneur van de Provincie zeelnad
Van Doorn

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Eene aanzienlijk kwantiteit balen katoen in de nabijheid de kusten drijvende bevonden is: een gedeelte door Arnemuidsche visschers opgehaald en aangebragt.
Waarschuwing voor eventuele besmetting door opgehaalde goederen.
De stranden met verdubbelde zorg te doen bewaken en de goederen op eene afzonderlijke zoo veel mogelijk van de overige woonhuizen verwijderde plaats in bewaring te stellen
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Vrijdag den 18 November 1825


Is goedgevonden
aan de beëedigde Korenmeeters de verpligting op te leggen, om hunne maten tot metingen in het groot, met standaartsnaauwkeurigheid te doen ijken.
Kennisgeving en informatie verstrekken.
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 25 November 1825.
Onderwerp: Over boeten in correctionele
En policiezaken
De Plaatselijke Besturen gemachtigd om op hunne kosten te doen vervolgen alle veroordeelingen tot boeten in correctionele en policiezaken.
Dit is bedoeld om het onvervolgd blijven voor te komen en tot vermijding van noodelooze kosten voor ’s Rijks schatkist.
Etc.
De Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 28 November 1825
Onderwerp: Onderzoek naar onbekend doofstom Persoon.
Het aan den voet dezes uitgedrukt Signalement is van zeker onbekend doofstom Persoon van het Mannelijk geslacht, welke op den 12e dezer in de provincie Noord-Brabant is aangehouden en die zijne herkomst op geenerhande wijze schijnt te kunnen aanduiden.
Onderzoeken of de bedoelde Persoon daar ook bekend is en iets ten aanzien van denzelven van zijne laatste verblijfplaats of familie.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn

SIGNALEMENT
Van zeker onbekend doofstom PERSOON
Oud naar gissing 40 tot 45 jaren
Lang: 1 el, 6 palm 4 duim
Aangezigt ovaal
Voorhoofd rond
Oogen blaauw met roode randen
Haar, Wenkbraauwen en Baard ros
Neus, Kin en Mond ordinair
Kleur rood.
Gekleed met een bruine Jas, donker manchester vest, graauw linnen Broek, witte wollen Kousen, halve Laarzen en ronde Hoed.


Maandag 28 November 1825

REGLEMENT op het daarstellen en houden van REGISTERS van
Bevolking en Inwoning binnen de Gemeenten der Provincie Zeeland.
Selectie:
Alle woonhuizen in de gemeente met een doorlopend nummer gekenmerkt
Nummer in olieverw ter groote van 50 strepen op de post der deur aan de voorzijde van het gebouw
Verhuizing binnen veertien dagen melden
De Hoofden moeten bij de aangifte vrouwen, inwonende kinderen, bloedverwanten en inwonende dienst-of werkboden aangeven.
Mutaties van geboorte en overlijden aanmelden.
Het Hoofd van het Plaatselijk bestuur moet doen zorgen dat tweemaal in het jaar , in Junij en December van huis tot huis wordt rondgegaan, gecontroleerd en geregistreerd.
Om de 5 jaar wordt een nieuw Register aangelegd
Bij overtredingen wordt proces-Verbaal opgemaakt; door den vrederegter van het Kanton zal volgens de Wet tot vervolging worden overgegaan.
Als binnen drie dagen de boete in handen van den Plaatselijke Ontvanger zal worden gebragt, zal geen vervolging plaatsvinden met voorkennis van het Hoofd Plaatselijk bestuur.
Boeten ten voordeele van de gemeente-kas.

Model Register van bevolking en inwoning
Woning, Wijk nummer
Naam
Voornaam
Beroep of middel van bestaan
Godsdienst
Ongehuwd, gehuwd weduwnaar of Weduwe
Plaats, dag, maand en jaar van geboorte; immers approximatif en zo na mogelijk
Laatste Woonplaats
Dagteekening van Aankomst/vertrek
Aanmerkingen:melding naar welke gemeente vertrokken.
Hiervan PUBLICATIE
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 2 December 1825

Bij het afgeven van Akten van goedkeuring van Spring-stieren moet er Recht van Registratie en Zegel plaatsvinden
DE Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 5 December 1825
Onderwerp: Maandelijksche opgave van sterfgevallen

Maandelijks dient aan den Ontvanger van het regt van Succssie opgave te worden gedaan van de sterfgevallen die in de voorgaande maand zijn aangegeven
Eene accurate en volledige invulling dier staten zijn voor de Ontvangers van de Successie van zeer veel belang.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
Selectie:
Heeft goedgevonden:
Dat de registers van Patentpligtigen gesloten en geen verklaringen meer zullen worden aangenomen in de stad Middelburg op den 22e Februarij 1826.
De werkzaamheden der Zetters betrekkelijk dat Patentregt moeten voor de stad Middelburg volbragt zijn vóór den 1e maart.
Dat het Patentregt door schippers, eigenaars en directievoerenden van binnen schepen schuiten enz. moet worden voldaan ten kantore van de Ontvanger ter plaatse van de aangifte en wel ineens doch ook anders bij twaalfde gedeelte.
De Plaatselijke besturen moeten alle hulp verleenen m.b.t. de schippers bij invulling der aangiftebiljetten
Gedaan te Middelburg den 9 December 1825
Van Doorn

Nota van Vraagpunten

Vragen door den Directeur (van het Kadaster ?) voorgesteld
En Antwoorden van den Burgemeester

1. Hoe is de belending uwer stad
A: ten oosten de Vrouwen Polder
Westen Middelburg
Noorden: Cleverskerke
Zuiden ’s Joosland
2 Welke is haar voornaamste tak van bestaan?
A:de Visscherij
3.Welke zijn de voortbrengselen van haren grond?
A:Tarwe, Erwten, Boonen en andere granen, ook veel Weiland
4.Zijn de Paarden welke men er aanfokt al dan niet toereikende voor de behoeften van den Landbouw?
A: De Paarden voor de behoeften van den landbouw worden aangekogt, en niet aangefokt.
5. Hoe groot was de bevolking op 1e Januarij dezes jaars,
A: de Bevolking op i Januarij 1825 was 1112
6. Hoe groot is het getal vee approximatie berekend
A: Paarde 44
Rundvee 161
7. Hoe groot is het dagloon der Mannen en der vrouwen bij den Landbouw in het algemeen?
A: het dagloon der mannen bij den landbouw is 60 cts
Dat der vrouwen 40 cts.
In den oogsttijd is dit iets meerder en bij het wieden is dat van hen in geen vasten dienst zijnde iets minder.

NOTIFICATIE

De Sluiting der Groote Jagt is bepaald op den 31e dezer maand met Zons ondergang; zullende die van de Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen nader worden vastgesteld.
Publicatie
Middelburg, den 15e December 1825
Van Doorn.

Middelburg den 21 December 1825
Onderwerp: Toezending Borderellen.
Ik heb de eer UWEd: hiernevens doen toekomen 5 Borderellen van den franschen Achterstand ten name van
A.Huisson
J. Zoeter
D.Tange
J.Bros
D.Roosen.

Met verzoek om dezelve tegen voldaan teekening van den nevensgaanden Staat aan de belanghebbende uit te reiken, welke ik vervolgens bij het berigt van den goeden ontvangst dezer zal terug verwachten, terwijl bij aldien een der hierboven gemelde persoonen mogt overleden zijn, ook nog zal behooren overgelegd te worden eene verklaring volgens het onderstaand model.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

VERKLARING
Het Stedelijk Bestuur van …… Arrondissement ……Provincie verklaard mits deze dat A.B. (namen en Voornamen) woonplaats en beroep en C.D. ibidem is zijn de wettige en eenige Erfgenamen van (Namen Voornamen & beroep) gewoond hebbende te ………….
En op den ………… te …………. Overleden

………………….., den …………………………. 18

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Degenen die slechts 1 Vrouwelijke dienstbode, doch tevens een werkbode, huiswerk verrigtende in dienst hebben tegen f.7 voor de dienstbode en tegen f.3 voor de werkbode in de pers belasting dienen te worden aangeslagen
Heeft goedgevonden
Dat de belastingschuldige, welke 1 Vrouwelijke dienstbode houdt, doch tevens een Meisje van beneden de 15 jaren in dienst heeft, voor de dienstbode alleen op f.4 en niet op f. 7 behoort te worden aangeslagen.
Gedaan te Middelburg
Van Doorn

Middelburg den 27 December 1825
Onderwerp: uitreiking verlofpas

Ik heb de eer UEd bij deze te doen toekomen het verlofpas van den Milicien W. Dingemanse welke wegens ziekte dit jaar tot het bijwonen der Najaars Exercitiën niet is kunnen opkomen.
Ik verzoek UEd daartegen aan den Zelven uit te reiken het attest Model HH.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn
Met potlood: secretaris verzogt attest voor Dingemanse op te maken.

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Dingsdag den 27 December 1825

Samenvatting: Wanneer eene overtreding der Wet op het stuk der maten en gewigten door een Arrondissements-IJker, of wel door een Policie=beambte alleen wordt geconstateerd aan deze Ambtenaar in plaats van ¼ in de boete, de 2/4 voor de gene die de calange doet, bij art. 4 van ZM’s Besluit van 18 December 1822.
De Griffier der Staten
Van der Heim.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Vrijdag den 9 December 1825
Gelezen zijnde eene missive van Burgem. & wethouders van Arnemuiden van den 28 November j.l.
Is goedgevonden
De daarbij vermelde remissie van pacht ad f.20 aan de wed. J.Marteijn pachteresse van het op den 4e Februarij j.l. geinundeerde Molenweidtje goed te keuren & daarvan bij afschrift dezer aan Burgemeester & wethouders van Arnemuiden tot informatie & narigt kennis te geven
Accordeert met voorz: verbaal.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.
Vrijdag den 9e December 1825
Gelezen zijnde eene Missive van Burgem: & Weth: van Arnemuiden van den 28 Nov: j.l.
Is goedgevonden
De daarbij ingezondene conditiën van verpachting van de straatmest dier stad, voor den tijd van drie jaren, ingaande 1e Januarij aanstaande, toegewezen voor f.100 ’s Jaars aan den heer A. van Citters, goedkeuren onder observatie, dat deze vergadering het verkieslijker acht, en voor het vervolg in overweging geeft, om, in plaats van het bepaalde in het slot van art. 1 aan den pachter een of twee borgen te vragen , en wijders dat voor het schrijven der Conditiën en Kopiën geene betaling door de Pachters behoort te geschieden, als behoorende dit tot de werkzaamheden van den Secretaris, waarvoor geene afzonderlijke belooning kan worden gevorderd.
En zal afschrift dezer aan Burgemeester en Wethouders, met retour van het Proces-Verbaal van Verpachting, voorzien van eene approbatoire apostille ten fine en informatie en narigt worden toegezonden.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.
Vrijdag den 16 December 1825

Door Etc rapport gedaan zijnde op de Begrootingen van de Gemeente Arnemuiden en etc. alsmede op de daarbij gevoegde Begrootingen der Algemene Armbeturen in voorschr: gemeenten over het jaar 1826
Is goedgevonden
1e. De Begrootingen der opgem: Gemeenten te arresteren en derzelver saldo ’s te bepalen op
Arnemuiden ca f. 36.08 ½
2e de Armbegrootingen behoudens de na te meldenen aanmerkingen goed te keuren & Burgemeester & Assessoeren te verzoeken daarvan aan de respective Armbesturen kennis te geven.
Burgemeester & Assessoren van Etc
Wordende aan etc terwijl aan de Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden en etc wordt te kennen gegeven dat aangezien naar aanleiding van Art 38 van het Reglement van bestuur ten Platten Lande aan geen Armbestuur eenig subsidie vermag te worden toegestaan zoo de noodzakelijkheid daarvan niet blijkt door de begrooting & rekening der Administratie, mitsdien het bij de gemeente begrooting uitgetrokkene subsidie niet zal vermogen te worden uitbetaald, alvorens de rekening van derzelver administratie over het jaar 1824 ter goedkeuring aan deze vergadering ingezonden en nadere autorisatie zal ontvangen zijn.
En zullen twee Exemplaren van elk der bij deze Gearresteerde Gemeente Begrootingen bij Extract dezer aan Burgemeester & Wethouders of Assessoren der belanghebbende gemeenten gezonden worden, mitsgaders Extracten van het Sub no 3 tot 17 geresolveerde aan de Burgemeester & Wethouders of Assessoren der gemeenten wien zulks aangaat gelijk geschiedt bij deze met uitnoodiging aan dezelve om Een Exemplaar der Begrooting aan den gemeente-raad over te brengen en het andere aan de Gemeente ontvangers te doen uitreiken ten Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 19 December 1825
Onderwerp: Legaten
Ik heb de eer UEd te informeren dat bij Testament van Adriaan Adriaanse aan den armen uwer stad is bemaakt een legaat van Een gulden vijftig cents met verzoek om voor de vervulling der ten dezen bestaande verpligting te zorgen
De Gouverneur van de provincie
Van Doorn

Middelburg den 22 December 1825
Ik heb de eer UWEd hiernevens gecoteerd en geparapheerd te doen toekomen het bij uwe missive van de 15 dezer aangevraagde suppletoir Register van Geboorten voor het loopende jaar,
De onkosten van dit Register de som van f.2:88 bedragende , verzoek ik Uw Ed voor de spoedige voldoening derzelve ter provinciale Griffie te willen zorg dragen.
De Griffier der Staten van Zeeland
Handtekening2e gedeelte

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Wetten en Instructiën omtrent de Nationale Militie
6 artikelen.

Middelburg den 8 December 1825
Van Doorn.

Ga naar boven