Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1825
Zeeuws Archief  Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden
 
Toegangsnummer 1200
 
Inventarisnummer  89
                         
 
Lijst der Bevoegd  erkende Beoefenaren van de onderscheidene takken der Geneeskunst
                               In de Provincie Zeeland
                               Voor het jaar 1825
                               Te Middelburg gedrukt bij A.P. de Winter 
                               Staten Drukker , Langendelf 6t  B 140
Voor Arnemuiden wordt nog steeds J.H.
.van Opdorp genoemd; als Heelmeester ten plattenlande  Plaats en tijd van Admissie: ’s Hertogenbosch
Maar ook J.Jongejan ; Plaats en tijd van Admissie: Rotterdam,17 Junij 1788
Als vroedmeester wordt nog steeds genoemd: J.H. van Opdorp
Als vroedvrouw: M. Vermeulen Plaats en tijd van Admissie: Middelburg: 15 Januarij 1806
Deze lijst bekend maken aan belanghebbenden. 
 
1e Gedeelte
 
Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Vrijdag den 24e December 1824
 
Gelezen zijnde eene missive van den gemeenteraad van Arnemuiden van den 17e dezer.
Is goedgevonden
Denzelven overeenkomstig het daar bij gedaan verzoek te autoriseren om uit den post voor onvoorziene uitgaven bij de begrooting van 1824 toegestaan een buitengewoone subsidie van f.75 aan het Armbestuur dier gemeente uit te reiken ten welker einde afschrift dezer aan den gemeente raad zal worden toegezonden, met uitnoodiging om een afschrift daarvan aan den Gemeente Ontvanger te doen geworden.
De  Griffier der Staten
Van der Heim
 
Middelburg den 1e Januarij 1825 
Onderwerp: Kennisgeving goedkeuring
                    Beroep Predikant
 
Zijne Majesteit bij besluit van den 18e December j.l. no 113 goedgekeurd  hebbende , het door den kerken Raad uwer Gemeente onder de Classis van Middelburg uitgebragt beroep op J.Wanrooij, predikant te Bruinisse, heb ik de eer UEd daarvan bij dezen kennis te geven.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.
 
Middelburg den 15 Januarij 1825
Onderwerp: Inschrijving dienende Militairen
                    Voor de Nationale Militie
Overeenkomstig de door Zijne Excellentie den Commissaris Generaal van Oorlog gestelde orders, moeten de commanderende Officieren van de korpsen  der Armee,jaarlijks onmiddellijke na den eersten Januarij, aan het Plaatselijk \bestuur der gemeente , tot welke de belanghebbende behooren,ter inschrijving voor de Nationale Militie, met de onderrigtingen daar toe bij de Wet gevorderd, opgeven, alle de onder hunne bevelen dienende Militairen, welke opgenoemden tijdstip hun negentiende jaar zullen zijn ingetreden..
Verzoek hieraan behoorlijk gevolg te geven.
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.
 
Middelburg den 20 Januarij 1825
Onderwerp: Alle sommen in Nederlandsche Guldens en cents 
                    Uit te drukken.
Uitnoodiging om hierin stiptelijk te handelen bij “alle transacties’
De Gouverneur van de provincie zeeland
Van Doorn
 
Middelburg den 21 januarij 1825
Onderwerp: Verwisseling uitgestelde Schuld in kansbilletten.
In de Inventaris hiervan enige stukken aan te treffen.
 
Middelburg den 29e Januarij 1825.
Onderwerp: Belangen Onderwijs
 
Over de bemoeijingen welke aan de Hoofden der Plaatselijke besturen zijn opgedragen
Hierover eenige aanmerkingen,aangezien niet een ieder even veel ijver en belangstelling zich gelegen laat liggen:
Voor eerst: behooren de Hoofden der Plaatselijke besturen door een gestadig onderzoek den stand en de behoeften van het Onderwijs in hunne gemeenten te leeren kennen; daartoe van tijd tot tijd de scholen te bezoeken; de vorderingen der leerlingen gade te slaan; op het gedrag en de handelwijzen van de Onderwijzers te letten; na te gaan wat tot aanmoediging of teregtwijzing van den Onderwijzer en tot verbetering of uitbreiding van het Onderwijs strekken kan; de vooroordeelen te bestrijden en te overwinnen, welke, inzonderheid tegen de verbeterde manier van Onderwijs in hunne gemeenten bestaan; en de daar uit ontstane opmerkingen en denkbeelden aan den heer Districts-Schoolopziener mede te deelen, om met elkanderen de noodige verbeteringen aan te wenden of voor te bereiden.
Ten anderen: behooren de Hoofden der Plaatselijke besturen voor goede,voegzame en wel ingerigte schoolvertrekken te zorgen, toe te zien dat dezelve zoo veel mogelijk ruim, licht en luchtig zijn,dat zij rein en zindelijk worden gehouden,dat de oude ongeschikte meubelen door nieuwe, inzonderheid door halve tafels worden vervangen, en dat boven alles daar, waar die nog mogten bestaan,de catheders of lessenaars voor de Onderwijzers en de groote wanvoegelijke schoorsteenmantels in de schoolvertrekken worden weggeruimd.
Veel schijnt hierin met gering3 kosten te kunnen worden gedaan; terwijl daar, waar des niet te min de uitgaven te aanzienlijk moeten zijn,om alles in eens te doen,de verbeteringen aan school en meubelen van tijd tot tijd en jaarlijks bij gedeelten zouden kunnen worden bewerkstelligd.
Wilt UEd: mij met den stand en de behoeften van het Onderwijs in uwe gemeente meer bijzonder bekend maken voor of op het einde der maand Junij aanstaande : een omstandig verslag,met opgave der middelen van verbetering en de wijze van voorziening te ontvangen, gegrond op hetgeen uw eige ondervinding en uw overleg met den heer Schoolopziener zal hebben aan de hand gegeven
Etc
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn.
Middelburg den 1e Februarij 1825
Onderwerp: Over verandering in tarief van Maalloon.
In overweging genomen zijnde om een tarief vast te stellen volgens welke het Maalloon voor alle de steden & plaatsen  in deze Provincie ter gelijke hoogte  zoude worden bepaald & zulks ter vervanging van dat hetwelk sub lett. C der bijlagen  in het reglement op de broodzetting gearresteerd den 15 Septb: BB te vinden is, heb ik de eer UEd te verzoeken om mij dienaangaande zoo spoedig mogelijk  uwe gedachten te willen mede deelen  & speciaal nopens de hoogte waar op bij dat tarief het maalloon voor de Tarwe rogge& gerst & de mesting of het beestenvoeder zoude kunnen worden bepaald.
De Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Doorn.
 
Middelburg den 3 Februarij 1825
Onderwerp: Collecte fonds gewapenden dienst.
 
Verzoek om uwe Ingezetenen door de geschikste middelen aan te sporen, om door ruime bijdragen een fonds te helpen in stand houden, bestemd tot ondersteuning der in de laatset oorlogen verminkte Verdedigers van het Vaderland, of derzelver hulpelooze Weduwen en Weezen.
Ook is hier een rol weggelegd voorde in Uwe Stad of Gemeente aanwezige Leeraren der Protestantsche Christelijke Kerk.
Etc.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn
 
Er is een aanmerkelijk deficit in het bovengenoemde fonds De Eerwaarde Predikanten worden aangemoedigd, vlak voor de dag van de collecte door gepaste toespraak en met vereischte aandrang de gemeente te bewegen tot een milde gift.
Etc.De Staatsraad Directeur-Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz.
Van Pallandt van Keppel.
 
 Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Vrijdag den 28 Januarij 1825
 
De her-ijk der maten en gewigten bij de handel en neringdoende Ingezetenen in gebruik, zal aanvangen met den 1e Maart aanstaande en eindigen met den laatsten der maand mei daar aan volgende.
Hiervan Notificatie te geven.
De Griffier der Staten 
Van der Heim.
 
Goes den 3 Februarij 1825
De Militie-Raad heeft hare werkzaamheden van de Eerste Zitting voor het kanton waar onder Uw Gemeente behoort,bepaald op Vrijdag den 11 februarij 1825, ten tien uren, in de Abtdij te Middelburg, ik verzoek UEd. Dien ten gevolge de noodige zorg te dragen, de vrijwilligers casu quo en de voor een jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen uwer gemeente, van de ligtingen van 1821, 1822, 1823, 1824 op de bepaalde dag en uur voor de Militie-Raad aldaar compareren 
De Kommissaris van het district Goes.
Verschoor.
Extract uit het Verbaal van G.S. van Zeeland.
Het Traktement der Secretarissen ten platten Lande, gelijk in vorige jaren, bij wijze van gratificatie met ongeveer 1/3 te vermeerderen.
Arnemuiden Tractement over 1824: f.100; surplus van 1/3 = f.33.
DeGriffier der Staten
Van der Heim.
 
Middelburg den 17 Februarij 1825
Onderwerp: Algemeene Collecte voor de noodlijdenden
                    Door den Watervloed.
Op den 3e, 4e en 5e dezer maand zijn er veel slachtoffers der buitengewone hooge vloeden ;
Er is dringend behoefte aan liefdegaven.
Verzoek tot medewerking om de collecten te doen slagen.
Binnen een week na de aankondiging in de Kerken van de Leerstoelen zal die Collecte gehouden worden..
Etc.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn
 
Hierbij gaat een soort kanselboodschap van de Gouverneur gericht aan een ieder, maar vooral aan de Leeraars om de Ingezetenen tot milddadigheid op te wekken.
 
Middelburg den 17.Februarij 1825
Ik heb de eer UWEd: hier nevens toe te zenden het Inschrijvings Register om de alphabetische Lijst uwer gemeente voor de Ligting der Nationale Militie van dit jaar.
Verzoek:na te komen het bepaalde  bij art:8 van mijn besluit van 27 December j.l.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn.
 
Middelburg den  19 Februarij 1825
Onderwerp: Oproeping der Manschappen tot
                   De Reserve van 1823 en 1824 behoorende
 
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
 
Betreft o.a voor dit loopende Jaar de heffing van de volgende Opcenten op de hoofdsommen der ten Kohiere gebragt wordende Directe belastingen:
 
Op de Grondlasten der Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen
Twee opcenten voor het fonds van kwade posten
Vijf voor de buitengewone begrooting van Staat
Zes dito voor de Provincie 
5 en 2 =7 voor alle de gemeenten in de provincie
 
Op de belasting op het personeel
13 opcenten voor de buitengewone begrooting van Staat
6 voor de provincie
7 voor alle gemeenten in de Provincie
 
Op het Regt van patent
13 voor de buitengewone begrooting
13 voor het Syndicaat.
 
In het Arrondissement Middelburg
Voor de Calamiteuse  Polders
10 opcenten op de Grondlasten der Eigendommen
 
5 op het Personeel
 
Voor de Werken van de Haven te Middelburg
20 opcenten op de grondlasten der eigendommen
14 op het personeel
25 en 3/5 op het Patentregt
Te heffen op den voet als voren, over de stad Middelburg
 
20 Opcenten op de grondlasten der Eigendommen
1 en 4/5 op het Personeel
7 op het Patentregt.
Te heffen als voren over de gemeenten in het eiland Walcheren,met uitzondering van de steden Vlissingen en Vere, en van de gemeente Nieuw-en St.Joosland
 
5 opcenten op de grondlasten der Eigendommen
1 5/4 op het Personeel
7 op het patentregt
Te heffen op den voet als voren over de gemeente Nieuw- en St.Joosland.
 
Dat voor het patentzegel ,gedurende dit loopende jaar, aan Hoofdsom en Opcenten voor het Sijndikaat en de buitengewone begrooting geheven en verantwoord moet worden, 18 en 9/10 
Gedaan te Middelburg, 19 Februarij 1825
Van Doorn
 
Staat , houdende opgave van het Kontingent voor de Ligting der Nationale Militie van het jaar 1825 voor Arnemuiden: 2 personen.
 
Middelburg den 22 Februarij 1825
Onderwerp: Eerste afgifte  Contingent 
                    Ligting 1825
De Militieraad in deszelfs eerste zitting Een Persoon der ten voorleden jare voor één jaar vrijgestelde Lotelingen uwer Gemeente voor den dienst hebbende gedesigneerd heb ik de eer UwEd naar aanleiding van art 126 der Wet van de 8 Januarij 1817 kennis te geven dat hierdoor het contingent door uwe Gemeente te leveren  bij mijne missive van  heden aan UwEd bekend gemaakt  is gebragt op Een Man.
De eerste aflevering van het Contingent der Nationale Militie, door mij als nu bepaald zijnde op den 1e Maart aanstaande, des morgens te acht ure, heb ik de eer UWEd hiernevens de oproepingsorder te doen geworden voor die loteling uwer Gemeente welke als verklaard hebbende van de  Plaatsvervanging geen gebruik te zullen maken in deze afgifte zal zijn begrepen en noodige ik UWEd uit om dezelve op de bepaalde dag en uur op de bij art 153 der wet van 8 Januarij 1817 voorgeschreven wijze  te doen overbrengen  met overlegging van den Staat Model DD in triplo etc.
 
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn
 
Middelburg den 23 Februarij 1825
Onderwerp: Kiezers en Stemgeregtigden voor de
                    Staten.
1e voor den 10 Maart door de Ontvangers der Directe belastingen ter hand gesteld aan UEd
2e den 14e op een alphabetische lijst gebracht
3e van 15 tot 31 van Maart ter visie gelegd; de notificatie aan belanghebbende voor 10 Maart
4e den 2e April worden de lijsten gearresteerd
5e op 5 april de lijst der Kiezers met de opgave der Stemgeregtigden opzende aan mij
Uit deze lijsten wordt de algemeene lijst der Kiezers in elk District opgemaakt zijnde, zal dezelve UEd.met de Stembiljetten voor het einde van April worden toegezonden.
6eden 2e Mei : de Stembiljetten met een exemplaar der Kiezerslijst aan de Huizen der Stemgeregtigden zullen doen rond brengen
7e den 5e Mei de ophaling doen plaatsvinden.
8e den 6e Mei de Bus openen en
9e ten zelfden dage het proces-Verbaal der benoemde Kiezers inzenden.
Verzoek tot eene allerstipste nakoming.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.
 
Middelburg den 25 Februarij 1825.
 
Onderwerp: Belasting Personeel.
Onregelmatigheden bij taxatie en opgave van de huurwaarde; Dienstboden-en Paardengeld. 
Deuren en Vensters, Haardsteden etc.
De ene ambtenaar soepel bij aangifte, anderen passen aan etc.
 
 
Middelburg den 1 maart 1825
Onderwerp: Hooge Watervloeden,
                   Volgens gedane berekeningen
 
 De Springvloeden van den 4e Maart, 3e APRIL , 14E Augustus, 12e September en 11e October dezes jaars volgens de waarnemingen van geleerde mannen berekend zijnde, van meer dan gewone hoogte te kunnen wezen,heeft ZIJNE MAJESTEIT met dezewaarnemingen bekend gemaakt, gelast dat daar van aan de Autoriteiten in deze provincie,aan welke de zorg over dijken en andere waterkeerende werken is aanbevoleb, zoude worden kennis gegeven, met aanbeveling van ijver en waakzaamheid in het voorbereiden van alle die maatregelen, welke , casu quo, meest geschikt zijn om alle eventueel gevaar zoo veel mogelijk afte weren.
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn
 
Extract uit het verbaal van Heeren G.S van Zeeland.
Vrijdag den 25 Februarij 1825
 
Gelezen zijnde eene missive van den Gemeente Raad van Arnemuiden van den 14e dezer
Is goedgevonden
Overeenkomstig het daar bij gedaan verzoek den Gemeente Raad te autoriseren om de som van f.37.50 zijnde de helft van het tractement van den Stads Heelmeester, hetwelk aan hem niet is uitbetaald uit hoofde van zijne weigering om den Armen gratis te bedienen aan het Armbestuur te doen uitreiken ter voldoening van de verplegingskosten van zieken.
En zal afschrift dezer aan den Gemeente Raad van Arnemuiden  tot deszelfs informatie en narigt worden toegezonden, met uitnoodiging om een afschrift daarvan aan den gemeente Ontvanger uit te reiken.
De Griffier der Staten
Van der Heim.
 
Middelburg den 7 Maart 1825
Onderwerp: oproeping Tweede Plaatsvervanger
                    Van L.van Eenennaam
 
Ik heb de eer UEd:kennis te geven dat de persoon van Laurens van Eenennaam vermeld bij uwe missive van den 28 Februarij j.l. tot het aanbieden van eenen tweeden Plaatsvervanger voor mij zal behooren te compareren op Donderdag den 10e dezer des middags ten 12 uren.
Ik verzoek UEd te zorgen dat hij daartoe op gemelde tijdstip verschijne
De Gouverneur  van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.
 
Middelburg den 10 Maart 1825
Onderwerp: Uitreiking van Paspoorten aan de
                    Manschappen der Ligting van 1820
 
Nominative Staat van Manschappen uit de Gemeente Arnemuiden
Welke tot bekoming van derzelver Paspoorten zich moeten vervoegen
Aan het Provinciaal Gouvernement
Naam: van Belsen  Voornaam: J. Korps: 2e afd: Infanterie
           Derto                              J.                     idem
Deze hebben hunnen vijfjarigen dienst volbragt en zullen thans derzelver Paspoorten kunnen ontvangen.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn
 
Middelburg den 12 Maart.
Onderwerp: Geregelde afdoening van Zaken.
 
Z.M.stoort zich er aan dat in diverse gevallen in strijd met de voorschriften ,rapporten , verzoeken en andere niet de vereiste spoed wordt betracht, waardoor er zaken verkeerd gaan.
De Gouverneur van Zeeland brengt dit ter kennis van o.a. de gemeente Arnemuiden 
 
Middelburg den 12 Maart  1825
Onderwerp: Overtredingen Zegel en Registratie regten.
Dat geldt in het bijzonder voor Ambtenaren van de Burgelijken Stand.
En ook o.a voor Certificaten van Overlijden, welke voor de Hoofden der besturen worden verleden en aan belanghebbenden worden uitgereikt, en mitsdien ook dezulke waarbij vier getuigen het Overlijden van iemand bevestigen etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.
 
Middelburg den 15 Maart 1825
Onderwerp: Combinatie van Gemeenten
 
De Staten dezer Provincie hebben in derzelver laatste Vergadering eene voordragt gedaan to Combinatie van eenige Gemeenten ten einde door de bezuiniging welke uit het instellen van één Plaatselijk Bestuur over de aldus vereenigde Gemeente zoude ontstaan eene verligting der lasten van de Ingezetenen daar te stellen.
Onder de voorgedragene Combinatiën  is ook die van uwe Gemeente en van het naburig Kleverskerke in aanmerking gekomen en men is van oordeel geweest dat de liging en de onderlinge betrekkingen der Ingezetenen dezelve als wenschelijk konde doen beschouwen weshalve dezelve dan ook in de gedane voordragt is begrepen.
Ten einde hierin de belangen der Ingezetenen niet door soms minder bekende omstandigheden eenige nadeel zouden lijden is het van belang geacht de belanghebbende Gemeente Raden daaromtrent te raadplegen; en ik heb dierhalve de eer UEd: uit te noodigen mij te informeren of er bij den Raad uwer Gemeente tegen de voorgestelde Combinatie eenige gewigtige bedenkingen bestaan welke tegen het voordeel hetwelk daaruit vooral in de vermindering der administratiekosten enandere uitgaven zouden geboren worden kunnen opwegen.
Ik zal UEd: antwoord en een afschrift der deliberatie van den Gemeente Raad over dit onderwerp spoedig tegemoet zien.
De Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Doorn
 
 
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
 
In aanmerking nemende dat de regelmatigheid van de Comptabiliteit vereischt, dat de uitkeering van de gemeente Opcenten, zoo van de Directe belastingen, als van de Accijnzen, mitsgaders het geven van de noodige kwitantie deswege op de daartoe ingerigte Staten, bekend onder No 13 en 14 Comptabiliteit, niet later plaats hebbe dan den tweeden dag, volgende op de de maand waar over de uitkeering moet geschieden
 
De Ontvangers der Belastingen worden uitgenodigd om zich stiptelijk overeenkomstig het vorenstaande te gedragen
Gedaan te Middelburg, den 17e Maart 1825
Van Doorn
 
Middelburg den 19 Maart 1825
Onderwerp: Zegeling en Registratie
                   Processen-Verbaal van
                  Commodo et incommodo
 
Het is de bedoeling  dat de bovenbedoelde Processen-verbaal als moetende beschouwd worden in het belang van particulieren te worden opgemaakt, aan het Zegel en de Registratie onderworpen zijn.
Bedoeld wordt : voordat de oprigting van bedoelde fabrijken en trafijken kan worden toegestaan.
Etc.De Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Doorn
 
Middelburg den 17 Maart 1825
Onderwerp: In dienststelling
                    Tweeden Plaatsvervanger.
Ik heb de eer UEd bij deze te doen toekomen een der Staten DD van den in dienst gestelden tweeden plaatsvervanger van den Loteling uwer gemeente Laurus van Eenennaam, behoorende tot de Ligting van het Jaar 1822, Cornelis La Nooij, bij welken UEd: in de 9e kolom de aanwijzing zal vinden van het Korps waarbij deze tweeden plaatsvervanger, is in dienst gesteld, waarvan ik UEd verzoek op het Register G.G. der Ingelijfden uwer Gemeente aanteekening te doen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn
 
Middelburg den 24 Maart 1825
Onderwerp:storting in Bataillon kas eerste
                  Uitrusting Plaatsvervanger
                 Van L. van Enennaam.
Volgens de bestaande Instructiën is een loteling die ter vervanging van een uit den dienst geraakten plaatsvervanger eenen anderen plaatsvervanger stelt, verpligt te vergoeden de schade welke het korps door het uit den dienst raken van den eersten plaatsvervanger geleden heeft.
Die vergoeding bestaat ook onder anderen in de teruggave der kosten van eerste uitrusting.
De gezegde verpligting rust dan ook op den Loteling uwer gemeente Laurus van Eenennaam, wiens tweede plaatsvervanger Cornelis Lanooij, zoo als UEd: bekend is dezer dagen bij de Tweede Afdeeling Infanterie is ingelijfd, en behoort dezelve al zoo in de kas van die Afdeeling te storten een somma van f.18= wegens eerste uitrusting van zijnen vorigen plaatsvervanger Johannis Gerardus Bos.
Ik verzoek UEd: gemelden van Eenennaam van die verpligting te verwittigen, en hem te gelasten zich van dezelve ten spoedigste te kwijten, waarvan ik uw rapport zal tegemoet zien.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn
 
Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.
Vrijdag den 18e Maart 1825
 
Gelezen zijnde eene missive van den Staats Raad Administrateur van het Binnenl: Bestuur van den 7e dezer maand no 91 houdende mededeling van Z.M. Besluit van den 22 februarij no 142 waarbij bepaald wordt dat alle Processen-verbaal akten & vonnissen betreffende de invordering der Plaatselijke Belastingen & het straffen der overtredingen van de ordonnantiën op dezelve, behoudens  de uitzondering in het Staatsblad  van 29 april 1819 vervat , onderworpen zijn aan de gewone betaling der zegel registratie & griffie regten en dat alleen voor zodanige akten van vervolging welke door het openbaar Ministerie krachtens art:16 van gezegde wet ex officio worden te werk gesteld, de regten in debet mogen worden gesteld, ten einde door de gemeente te worden gekweten, dadelijk  na de uitspraak van het vonnis, zonder onderscheid of de zaak in derzelver voor of nadeel is uitgewezen, of wel dadelijk na den afloop der zaak wanneer dezelve bij schikking wordt ten einde gebragt is goedgevonden : van die bepaling door toezending van afschriften dezer kennis te geven.
De Griffier der Staten
J. Snouck Hurgronje
 
Middelburg, den 2 April 1825
Onderwerp: Om opgave der verliezen door particulieren
                   Bij den jongsten Watervloed geleden, die
                   Aan de landerijen daar niet onder begrepen.
 
Er moet volgens een bijgaand model een Staat gemaakt worden met Proces-verbaal waarin ook de gegoedheid en de verdere omstandigheden worden vermeld.
Speciale opgave of men armoedig is of niet.
Als geene zoodanige verliezen geleden zijn, daarvan voor 10 April een negatief bericht te geven.
De Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Doorn
 
Middelburg, den 7 April 1825
 
Het is UE bekend dat wij het beweiden der kleiwegen binnen dit Eiland reeds lang beschouwd hebben als zeer nadelig voor de wegen te zijn, zoodat ook met overleg  van UE in 1821 is bepaald om voortaan aan niemand eenige permissie daartoe te geven, dan aan de gene aan wien dat tot nu toe is toegestaan geweest, ten einde langzamerhand het getal derzelve te doen verminderen en alzoo eenmaal geheel te laten uitsterven; ondertusschen  is het getal van personen welke hiertoe vergunning vragen, nog zoo groot, dat aan gene gehele afschaffing hiervan voor alsnog te denken is, en het is ons alzoo voorgekomen, dat van het groot aantal koewagters welke nog met de koebeesten langs de wegen zullen gaan, eenig nut in het belang der wegen zelve zou kunnen getrokken worden; ten dien einde hebben wij laten maken eenige kappers of houweelen, met de letter W gemerkt, welke tegen betaling van f.1= aan ieder persoon, welke een permissiebillet tot het beweiden verlangt, zal afgegeven worden,zullende ieder koeiwagter dat bij zich moeten hebben, en verpligt wezen bij regenvlagen het water af te laten en gedurig de sporen der wegen toe te kappen; dit kappertje of houweel  zal in de maand November aanstaande wederom aan Walcheren moeten worden overgebragt en zonder eenige betaling het volgende saizoen wederom worden afgegeven, zullende aan die gene die hetzelve verliest of niet terug brengt, een volgend jaar geene permissie  om eenig beest te weiden worden vergunt; wij vermenen dat hiermede eenig nut voor de wegen zelve zal kunnen worden daargesteld, weshalven wij op uwe medewerking in dezen rekenen, en daarna het Saizoen tot het afgeven van permissie billetten nadert, verzoeken wij UE ons voor den 18 dezer een nominative lijst te willen opgeven van die personen in uwe gemeente, welke ingevolge de vorenstaande bepaling de continuatie voor het aanstaande saizoen mogten verlangen, zijnde de dag waarop voorschreve permissie billetten door ons zullen worden afgegeven, bepaald op maandag den 2 mei aanstaande
De Centrale Directie van Walcheren
J. Snouck Hurgronje
 
 
BEKENDMAKING
TOT SCHOUWING OP DE WEGEN
 
De Centrale Directie van Walcheren vindt dat vele Gelandens(Ingelanden) nalatig zijn in het maken der Wegen, anders dan tegen de dagen, waarop de Schouwingen hun zijn bekend gemaakt. Die wegen worden vaak niet bij vallende regenvlagen, of buitengewone droogten niet op behoorlijken tijd worden gemaakt.
Voortaan worden er geene afzonderlijke kaarten tot het Schouwen der Wegen uitgezet, maar dat te beginnen van Zaturdag den 16e April telken Zaturdag van iedere week, door of van wege de centrale Directie van Walcheren zal gedaan worden Schouwing op de Dijken, bermen, Wegen, Wegelingen,Zoekwegen, Heulen, Buizen, Dammen en dergelijke.
Bij verwaarlozing zullen diegenen die de verplichting hebben tot onderhoud worden beboet en vervolgd.
Bij de aanvang van het saizoen moeten de Dijken, bermen en Wegen in het midden behoorlijk worden opgerond en geslecht. Na gevallen regenvlagen het water behoorlijk aflaten, de slagen gerepareerd en geëffend, en de putten met hout, steengruis of droge aarde moeten aangevuld worden, zonder dat men echter tot dit laatste den grond van de Weg zal mogen gebruiken.
De sloten moeten gezuiverd worden van doornen , distels, bramen en geboomte en wel opgezet. De bomen die over de Weg hangen behoorlijk opgesnoeid, en alle Heulen en Buizen wel aangeaard. Alsmede alle Dammen met buizen voorzien wezen, ten einde alzoo alles wat den goeden staat der wegen en waterleidingen zoude kunnen bevorderen, zoo veel mogelijk in acht te nemen etc.
Aldus gedaan ter vergadering van de Centrale Directie des Eilands Walchren binnen Middelburg den 7 April 1825
J. Snouck Hurgronje.
Ter ordonnantie van dezelve
J.H. Schorer.
 
Middelburg den 11 April 1823
Onderwerp: Bevordering Vaccine
 
Bij mijne Circulaire van den 11e September 1823 A 1e Afdeeling no 3703, heb ik de eer gehad aan UE ’s Konings begeerte mede te deelen, dat er geene Kinderen op de Scholen worden toegelaten, waarvan het niet behoorlijk is gebleken, dat zij de Koepok-inenting ondergaan of de natuurlijke Kinderziekte gehad hebben.
Thans heeft het Hoogstdezelve behaagd nader te bepalen, dat die begeerte zich op alle de Scholen uitstrekt , bij art. 6 van het besluit van den 18e April 1818 omschreven, en dus op alle verzamelingen van Kinderen die de opvoeding of het onderwijs ten doel hebben, waar onder de naai- breiwinkels, de speel- en Kinderschooltjes behooren.
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn
 
NOMINATIVE  STAAT
Van Manschappen der Nationale Militie, welke van den Gouverneur der Provincie Zeeland, hunne Verlofpassen hebben bekomen. Om zich te begeven naar de gemeente van Arnemuiden.
Naam: Z. van de Wijngaart  dagtekening verlofpas: 16 febr.1825 Korps: 1e Bat.Inf.2e afd.
           A. de Mol                                                        idem                                     idem
          Z.S. Lenseling                                                 2 maart 1825                         idem
           W. Dingemanse                                              idem                                     idem
 
Wilt U bericht doen of alle deze manschappen derzelver Verlofpassen bij UE hebben overgebragt
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn
 
Middelburg den 21 April 1825
Onderwerp: Tweede afgifte van het Kontingent
                    Ligting 1825.
De aanbieding der Manschappen voor de tweede afgifte van het Kontingent der Nationale Militie voor de Ligting van dit jaar, door mij op Zaturdag den 30e dezer des morgens te 8 ure in de Abdij alhier bepaald zijnde heb ik de eer UE UE te doen toekomen de schriftelijke orders voor uwe gemeente tot den dienst bestemde personen.
Deze onverwijld aan dezelve ter hand te stellen .
Stipte naleving. Casu quo de naam van de Plaatsvervanger . Bericht van eventueel non-comparatie. Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn
 
Middelburg den 25 April 1825
Onderwerp:Toezending van Stem-Biljetten
                  En Lijst der Stembevoegden
Hierbij gaat het benoodigd getal Exemplaren van de algemeene Alphabetische Lijst der Kiesbevoegden in uw District  en van de Stem-Biljetten.
Ik verzoek UEd.Om een Stem-Biljet en een Exemplaar der voorschreve Lijst aan elk der Stemgeregtigde Ingezetenen uwer gemeente uit te reiken, de Stem-Biljetten op te zamelen, de stemming te constateren en het proces-verbaal daarvan in te zenden etc
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid A.C. van Citters
Lid der Gedep. Staten
 
Middelburg den 26 April 1825
Onderwerp: Brandspuitmakerijen
 
Hierbij gaat een lijst van als gunstig bekend staande Brandspuitmakerijen.
Etc
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid,
A.C. van Citters
Lid der G.S.
 
Middelburg den 10 Mei 1825
Onderwerp: Tentoonstelling te Haarlem
 
Deze vindt plaats te Haarlem vanaf  de maand Julij .
Ter gelegenheid daarvan zal een Loterij worden geopend, waarvan de prijzen zullen betaald worden in voorwerpen van nijverheid of in schilderstukken.
Loten: prijs: f.5 . Er zijn 30.000 loten en 5.000 prijzen.
Wilt U de deelneming in die Loterij zoveel mogelijk  aanbevelen bij uwe Ingezetenen.
Etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn
 
Middelburg den 10 Mei 1825
Onderwerp: Inschrijving Gealimenteerden en Kinderen in
                   Godshuizen en Liefdadige Gestichten 
               Voor de Nationale Militie.
 
In deze zaak is er soms sprake van verwarring, dubbele of geen opgave, misleiding enz.
De besturen moeten er nauwlettend op toezien dat daar een einde aan komt.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn
 
Middelburg den 14e Mei 1825
 
De ondervinding mij hebbende doen zien dat de Registers van den Burgelijken Stand voor sommige Gemeenten weinig  en voor andere te veel vellen bevatten, waardoor of suppletoire of ongebruikte bladen overblijven en de Gemeenten in beide gevallen meerdere kosten voor dit onderwerp dragen, dan noodig is, heb ik de eer UEd te verzoeken om voor of  op den 15e September aanstaande aan mij onder het adres van den Heer Gouverneur eene opgave ingericht volgens het nevensgaand model te doen toekomen, van het waarschijnlijk voor uwe gemeente in het jaar 1826 benoodigd getal vellen van ieder soort van Registers, zullende ik ,in geval daarin bij de volgende jaren eenige verandering noodzakelijk wordt geoordeeldt, een opgave daarvan voor den laatsten September van elk jaar van UEd tegemoet zien.
De Griffier der Staten van Zeeland.
Van der Heim
 
Staat der benodigde vellen voor de onderscheidene Registers van den Burgelijken Stand voor 1826
Arnemuiden
Getal heele vellen voorde Registers
Van geboorten houdenden acht akten per vel
Van overlijden houdende twaalf akten per vel 
Van huwelijksvoltrekking houdende 3 akten per vel
Van huwelijksafkondiging houdende zes akten per vel
Resp. 9 vellen 6 vellen 10 vellen 14 vellen
Of 18 bladz of 12 blad of 20 bladz of 28 bladz,
 
Cleverskerke
Resp.3 vellen 2 vellen 2 vellen 3 vellen
Of 6 bladz of 4 bladz of 4 bladz of 6 bladz,
Aanmerkingen: De Registers van geboorten, overlijden en huwelijksvoltrekkingen dubbeld moeten gehouden worden zij men verdacht om de benoodigde vellen voor twee Registers op te geven.
 
Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
 
Vrijdag den 13 Mei 1825
 
Wijders geexamineerd zijnde de ingekomen aanvragen om allouatie op den post voor onvoorziene uitgaven bij de plaatselijke Begrootingen uitgetrokken.
Is goedgevonden de gevraagde autorisatiën toe te staan
De geautoriseerde uitgaven te vervatten in eenen staat & Extracten daarvan aan de daarbij geconcerneerde Besturen te doen geworden Extracten dezer met de gemelde Extracten aan den Burgemeester van Arnemuiden tot deszelfs informatie & narigt worden toegezonden, met uitnoodiging om te zorgen dat de  afschriften daarvan aan de stedelijke gemeente ontvanger worden uitgereikt.
De Griffier der Staten 
Van der Heim
 
Middelburg den 26 Mei 1825
Onderwerp:Noodige voorzorgen bij het
                  Stranden van schepen en goederen
                 Komende uit Alexandrië.
 
Onderrigt geworden zijnde, dat te Alexandrië in Egypte, de pest heerscht, heb ik het noodig geacht, UE daar van mede te informeren, met uitnoodiging, om bij de stranding van schepen en goederen, naauwkeurig te letten of dezelve ook uit gemelde plaats herkomstig zijn, en daar omtrent de maatregelen van voorzorg in acht te nemen, voorgeschreven bij Zijner Majesteit’s Besluit van den 19e November 1819 no 47 en die UE bij mijne dispositie van den 27e dier maand no. 3137 a zijn medegedeeld.
De gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn
 
Middelburg den 28 Mei 1825
Onderwerp: Bemaaking legaten
Ik heb de eer UEd: te informeren dat bij ???? testament tusschen Jan Bernard Joossen & Susanna Nijssen echtelieden te Arnemuiden aan den Armen uwer Gemeente is bemaakt een  legaat van een gulden vijftig cents, met verzoek om voor de vervulling der verpligting ten dezen bestaande te zorgen
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn
 
Middelburg den 31 e Mei 1825
Onderwerp: Expeditie van Ordonnantie
 
Hierbij gaat de ordonnantie van betaling no 12463;datum 30 April 1825 ;Naam C. Kramer;  
Bedrag: f.1,05.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn
 
Goes den 28 Mei 1825
 
Ik heb de eer UEd: te informeren dat ik op den 22 Junij aanstaande des voormiddags ten tien uren, in de gemeente van Veere ten Stadhuize aldaar zal overgaan tot de designatie der ontbrekende manschappen voor de vijfde Kompagnie Rustende Schutterij, van het tweede bataillon..
Het Register is opgemaakt in klassen en dient in gereedheid te worden gebracht en de ingezetenen in de termen der eerste Klasse vallende op te roepen en te doen compareren op bovengemelde plaats, ten einde door eene Kommissie te worden gedesigneerd, of bij voldoende reclames met bewijzen daarvan te worden vrijgesteld.
Etc
De Kommissaris over het District Goes, belast met het Militie-Kommissariaat in de Provincie Zeeland.
Verschoor.
 
Middelburg den 6 Junij 1825
Onderwerp: toezending der Staten DD
 
IK heb de eer UE bij deze te doen toekomen de Staten model DD en no 3 der ingelijfde Manschappen voor de Ligting van dit jaar, terwijl ik onverwijld van UE de lijst, volgens model P der Wet van 8 Januarij 1817, van de wegens buitenlandsche Zeevaart vrijgestelde Lotelingen uwer Gemeente , indiener zoodanigen zijn, te gemoet zie.
 
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn
 
Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland.
Maandag den 13 Junij 1825
 
Is goedgevonden:
 
De Burgemeesters etc der steden en de Gemeente Raden ten plaaten Lande in consideratie te geven, om tot teeken van het brood bedoeld, bij art.1 van bijgevoegde Publicatie te gebruiken de letter B welke bij het gewone merk zal behooren te worden gevoegd als mede te letten op de bepaling betrekkelijk het maalloon
Etc. De Griffier der Staten
Van der Heim
 
PUBLICATIE
 
Dat voor het vervolg het maalloon per mudde voor de Steden Sluis, Axel en Hulst, en voor alle Gemeenten ten platten Lande in de provincie Zeeland zijn zal als volgt, te weten; zestig centen voor Tarwe en Spelt, vijftig centen voor Rogge en gerst, en veertig centen voor de mesting of het beestenvoeder etc wijkt af van dat der grotere steden.Bovengemelde maalloonen alleen zullen beschouwd worden als een maximum, waarboven het de Molenaars verboden is iets voor maalloon van de Ingezetenen te vorderen
Gedaan ter Vergadering van de Gedeputeerde Staten van Zeeland, te Middelburg den 13 Juij 1825
Van Doorn
 
Middelburg den 21 Junij 1825
Onderwerp: Adsistentie Leden Prov.Geneeskundige
                   Commissie tot visitatie Artsenijwinkels
In de loop van deze en de volgende maand zal er visitatie plaatsvinden van alle winkels van Apothekers en Drogisten, als mede van medicinae Doctores en Heelmeesters, waar geneesmiddelen bereid of geleverd worden, mitsgaders van de kelders, provisiekassen en werkplaatsen derzelve te doen en heeft daartoe gecommitteerd
Voor Walcheren en Noordbeveland,
De Heeren de Vassij, geneesheer, en Lahr, Heelmeester
Etc.
De Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Doorn
 
Middelburg den 22 Junij 1825
Onderwerp: Tusschenkomst der Plaatselijke Besturen
                    Ten gerieve der Gepensioneerden.
 
Het betreft de zorg: de Attestatiën de Vita, kwitantiën en Certifikaten van inschrijving over te nemen,
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn
 
 
Middelburg den 28 Junij 1825
Onderwerp: Belooning Zetters
 
De Heer Staats-Raad, Administrateur van de Directe belastingen, In-en Uitgaande Regten en Accijnsen,heeft bij resolutie van den 6 dezer maand no 103 de belonning geregeld der Zetters wegens de klassificatie der Patentpligtigen en de uitgifte der patenten over den jare 1824.
Aan de Zetters is f.8: toegelegd.
Waarvan de vereischte Ordonnantiën spoedig aan den Ontvanger der Directe belastingen ter uitbetaling gezonden zal worden.
Etc
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Doorn.
 
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
 
Wat de wet op het Personeel betreft:
Dat de Deuren en Vensters van Schuren, mits niet tot woning dienende, volgens de wet beschouwd kunnen worden als der belasting niet onderhevig, behoudens dat ingeval de buitendeur eener Schuur  tevens tot eenige huisdeur is dienende.
Dat de vensters van Werkwinkels en bergplaatsen van Timmerlieden,Smeden , Wagenmakers, Klompenmakers, Boekdrukkers, mitsgaders de vensters van trappen,kasten, boven-en benedengangen en voorvloeren, die niet tot bewoning strekken de belasting niet zijn onderworpen, edoch wel de Deuren dier lokalen in de open lucht uitkomende, ingeval dezelve niet enkel dienen om licht of lucht te geven, maar ook tot in-, door-of toegang.
Onder “ niet tot woning van menschen verstrekkende “ : niet tot slaapplaats verstrekkende, maar ook van het dagelijks verblijf geheel zijn uitgesloten, en geenerlei huisraad noch voorwerpen bevatten tot de huishouding strekkende
Gedaan te Middelburg, den 29e Junij 1825
Van Doorn
 
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
 
Heeft goedgevonden:
De Werkzaamheden der opneming van de schaden, welke door den Watervloed aan de Landen in deze Provincie, in betrekking tot de vruchten door dezelve in 1825 op te leveren, zijn toegebragt, strekkende tot het regelen der te verleenen remissiën of moderatiën van  de op die Landen  verschuldigde aanslagen in de Belasting op de ongebouwde Eigendommen over 1825, worden bij deze opgedragen:
Aan de Heer Joost Swemer te Goes als Controleur; en aan de Heeren  Jan Trimpe te ‘s-Gravenpolder en Cornelis van Vlaanderen te Vlissingen
Beide taxateurs voor het kadaster
Als Commisarissen-experten, welke daartoe bij deze worden benoemd;aan welke, zoo wel als aan gezegden Controleur, na volbragten arbeid, eene billijke schadeloosstelling daar voor zal worden toegelegd;
Mitsgaders den Burgemeester van Arnemuiden,alwaar mede eenige inundatie heeft plaatsgehad bij deze uit te noodigen  om aan de bij art.1 hiervooren benoemde Controleur en Experten de hun daarbij opgedragene werkzaamheden zooveel mogelijk te faciliteren dezelve bij de door hen te doene opnemingen op het geïnundeerd geweest zijnde terrein te vergezellen voorts  de noodige  aanwijzingen te doen hun het relevé der ongebouwde Eigendommen van de gemeente te exhiberen  en zoodanige renseignementen aan hen mede te deelen als de rigtige volbrenging  van de hun opgelegde taak zouden kunnen bevorderen .
Ten fine eenen stipte uitvoering der voorenstaande bepalingen dezelve ter kennis te brengen van de daarin genoemde Ambtenaren & belanghebbende zullende mitsdien een volledig afschrift dezer bij gewone conductoire gezonden worden aan etc en voorts de noodige Extracten dezer
 
Gedaan te Middelburg  den 5e Julij 1825
Van Doorn
Voor eensluidend afschrift
De Griffier der Staten
Van de Heim 
 
Extract uit het Verbaal van Heeren G.S van Zeeland.
Maandag den 25 Julij 1825
Over het gebruik van het fonds der 2 pct van de gewonen Gemeente-inkomsten over 1823
Is goedgevonden:
Dat ¾ gedeelte van het bedrag der 2 pCt over het jaar 1823 op de begrooting der respective Gemeenten uitgetrokken, heeft aangewezen tot het verleenen van subsidiën aan die Gemeenten, welke de door hen verschuldigde daggelden, aan het provinciaal Werkhuis te Vere over 1823 niet hebben kunnen voldoen, als mede tot betaling der daggelden van bedelaars welker domicilie van onderstand niet is erkend, aan het gemelde gesticht over 1823 nog verschuldigd, zullende het overschietende ¼ dier gelden ten behoeve der bijzondere Gemeenten verblijven.
Burgemeesters en Wethouders , als mede de Hoofden der Gemeente besturen ten platten Lande in deze Provincie uit te noodigen, om ten spoedigsten na den ontvangst dezes, immers voor den 15e Augustus aanstaande, ten kantore van den Agent der Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt, bij twee onderscheidene ordonnantiën en borderellen  over te storten de ¾ en 2/3 der vermelde 2 pCt bedragende 
Over 1823                         f.25, 50
En over 1824                    f.23,34
Etc 
 
De Griffier der Staten
Van der Heim
 
Middelburg den 28 Julij 1825
Onderwerp: Rappel tot inzending
                    Rapport over gebruik
                    Maten &Gewigten
Tot nog toe niet bij mij ingekomen zijnde het rapport dat ik naar aanleiding mijner Missive van den 1e Augustus 1823 no 2919 op den 1e Junij dezes jaars omtrent het gebruik der nieuwe maten gewigten binnen uwe gemeente inwachte, verzoek ik UEd: de inzending daar van als nog met den meesten spoed & uiterlijk binnen acht dagen na dato dezes te doen plaats hebben.
De Gouverneur der Provincie Zeeland
Van Doorn
 
Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.
Vrijdag den 29 Julij 1825
 
Is goedgevonden:
Naar aanleiding der observatie van de Ingezetenen bij Publicatie te herinneren aan de bepalingen van Z.M. Besluit van 11 Februarij 1823, waarbij het verpligtend gebruik der nieuwe inhouds-maten voor granen, zaden, boonen,erwten enz, en van de wisse, op den 1e Julij van dit jaar is bepaald, en daarbij op te merken,dat ook op de afgeschafte maten voor deze onderwerpen, de bepaling  van ZIJNER MAJESTEIT’s Besluit van den 18e December 1822 toepasselijk is; met uitnoodiging aan de Plaatselijke besturen, om bij voortduring op het gebruik der nieuwe maten en gewigten een wakend oog te houden, en in den hunnen het algemeen gebruik derzelven,met alle mogelijke middlen te bevorderen. Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim.
Hierbij gaan 2 exemplaren van de PUBLICATIE
 
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
 
Gezien de resolutie van den Heer Staatsraad Administrateur der Directe belastingen In-en Uitg-regten & accijnsen van den 6e der vorige Maand  no 175 strekkende tot geleide van een extract uit Z.M. Besluit  van den 17 Junij bevorens no 88 waarbij wordt bepaald.
Dat bij overtreding der verordeningen op de Rijks en Stedelijke belastingen  & welke met afzonderlijke straffen moeten worden geboet de ambtenaren bij de stedelijke belastingen alleen & bij  uitsluiting van alle anderen deelgeregtige zullen zijn in den opbrengst der boeten welke krachtens de stedelijke ordonnantiën zijn verschuldigd, zullende daar & tegen de boeten welke uit kracht van de Rijkswetten & ter vordering van de administratie van de directe belastingen in & uitg: regten & accijnsen worden betaald volgens de bestaande reglementen bij de administratie worden genoten alleen door de vaste Rijksambtenaren  & zulks onverschillig door welke bedienden de bekeuringen zijn gedaan alles echter met dien verstande dat het aandeel bij de reglementen  toegekend aan de eigenlijke bekeurders die als zodanig het Proces verbaal hebben onderteekend door deze zal worden genoten tot welk vak van administratie zij ook mogen behooren.
Heeft goed gevonden:
Den inhoud van voorschr; besluit ter kennis te brengen
Etc
Gedaan te Middelburg  den 4e Augustus 1825
Van der Heim
 
Middelburg den 4 Augustus 1825
Onderwerp: Opsporing  der achtergeblevene dienstpligtige 
                    Lotelingen.
Verzoek tot opsporing en bij ontdekking dezelve aan mij doen overbrengen
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn.
 
Verder een nominative opgaven van Lotelingen
Behoorende tot de onderscheidene provinciën van het Koningrijk,
Welke zich aan de ligtingen der Nationale Militie hebben onttrokken.
Te Middelburg
Gedrukt bij A.P. de Winter Staten Drukker
In de Langendelft B 140
 
Middelburg den 8 Augustus 1825
Onderwerp: Uitwerking  Premie
                    Zeehonden.
 
Eenige inlichtingen verlangende omtrent de uitwerking van Zijner Majesteits besluit van den 19 Maart 1822 no 103,waarbij weder als van ouds een premie op het vangen der zeehonden gesteld is, in betrekking tot de Visscherijen binnengaats; heb ik de eer UwEd: te verzoeken om mij omstandig te onderrigten of en in hoeverre die premie het aanwezen der zeehonden heeft doen verminderen en tot de vermeerdering van visch op de kusten en binnenstroomen kan geacht worden te hebben bijgedragen.
Het zal noodig zijn dat UwEd: deswege de meening van de kleine visschers in uwe Gemeente inwinne, waarvan ik de mededeeling bij het gem: onderrigt zal tegemoet zien.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
A.C. van Citers
Lid der G.S.
 
2e gedeelte januari –augustus 1825
 
Middelburg den 20 Januarij 1825
Onderwerp: Alle sommen in Nederlandsche
                    Guldens en Cents uit te drukken.
 
Vere den 8e Februarij 1825
 
Ik heb de eer UWEd: hier nevens toe te zenden het door Z:E: den Heer Gouverneur dezer Provincie Executoir verklaarde Kohier van de Grondbelasting Dienst  1825 ten fine van Publicatie en onverwijlde bezorging aan den Ontvanger uwer Gemeente met Opgave aan denzelven van den datum der Publicatie overeenkomstig de Wet van 4e Messidor 7e jaar
De Controleur der 3e Divisie
Handtekening.
 
Wel Edel Heer!
 
Broederen Ouderlingen en diakenen zoude aanstaande zaturdag over acht dagen den 19dezer  armenrekening doen,indien U WelEdel Heer! Het ook goedvondt en daartoe de gelegenheid had, verzoeken bovengem: broederen Dat, als het wezen kon in de loop dezer week antwoord te mogen ontvangen,om rede dat ik het dan aanstaanden zondag aan de gemeente konde bekend maken, ook verzoeken meergem: broederen gecommitteerden in hun midden te hebben, tot het aanhooren en opnemen dier rekening als gebruikelijk is.
Uit last & naam der broederen ouderlingen & diakenen.
Hogerheijde
ontvanger
 
Schoondijke den 7e Februarij 1825
 
Verzoek om op te sporen of op den 31 December 1774 is overleden Susanna Bakkers huisvrouw van Sander Jansen, in Arnemuiden..
Bijschrift: niet gevonden
De Schout van Schoondijke 
 
Middelburg den 11 Februarij 1825.
UE kennis gevende dat de uitspraak omtrent de Lotelingen uwer Gemeente
Hendrik Blom, wegens het niet overleggen van het bewijs als kostwinnende zoon.
Cornelis van Belsen wegens het niet overleggen van hetzelve bewijs door het overlijden zijner zuster in 1824 kostwinnende voor ……. Zoon
Is geadjourneerd  to 18 dezer des morgens 10 uren
Met verzoek de bewijzen te leveren tot der redenen der vrijstelling
Anders definitief tot den dienst gedesigneerd.
De Militie-Raad in Zeeland
 
Oost Souburg 19 Februarij 1825
Men heer het zal UE denkelijk geworden zijn een brief met daar in gesloten een Gulden tot goedmaken der kosten tot afzenden voor een Dood Extract naar Schoondijke in Cadzand voor Eene Suzanna Bakker die binnen UE Gemeente was overleden maar binnen mijne Gemeente is begraven geworden.
Zoo dat ik dat Extract heb afgegeven dienvolgens ook die gulden van UE zou moeten ontfangen
Ook het verzoek om het zelve aan mijn te willen afzenden bij gelegenheid.
Handtekening
 
Goes den 21 Februarij 1825
 
Over de werkzaamheden van de Militie-Raad van 1825 
Tweede Zitting op Woensdag den 23 Maart 1825: dan alle in dit jaar geloot hebbende personen, welke vermeenen regt op vrijstelling te hebben.
Derde  Zitting  op Donderdag den 7 April 1825:alle de Lotelingen, welke nummers willen verwisselen of remplaceren.
Etc.
De Kommissaris  van het District Goes, belast met het Militie Kommissariaat inde Provincie Zeeland.
Verschoor
 
Ontvangen ter Provinciale Griffie van Zeeland eene som van vijftig Gulden zestig cents
Wegens den opbrengst der collecte ten behoeve van de slagtoffers der buitengewoon hooge watervloeden van den 3e4e en 5e Februarij 1825
Handtekening.
 
Middelburg den 22 Februarij 1825
 
Wij nemen de vrijheid UEd uit te noodigen om den Persoon van Adriaan Adriaanse , die zich bij de Gemeente Raad van Arnemuiden heeft vervoegd, om in het jaar 1825 eenen hengst te houden,te doen weten, dat de Gedelegueerdens uit de kommisie van Landbouw, tot de keuring der Hengsten vaceeren zullen, Maandag den Zevenden Maart, ’s morgens ten elv uren precies aan de woning van den smit Joh s Franzen, bij de Noordbrug te Middelburg,ten einde hij zich aldaar op voormelde  tijd, met zijnen hengst  ter keuring vervoege.
De Gedelegeerdens der kommissie van Landbouw in Zeeland.
G.D. Steengracht
 
NOTIFICATIE
 
De Sluiting der Visscherij in deze Provincie ( die der Paling uitgezonderd) is bepaald te beginnen op den 15e Maart en te eindigen op den 31e Mei 1825.
De “beroepsvissers” zullen tot op den 4e April aanstaande mogen verkoopen
Etc.Middelburg den 22 Februarij 1825
Van Doorn.
 
Heden den 8 maart 1825 voor de middag tussen elf en twaalf uuren wierden wij ondergetekende gepatenteerde Heel & Vroedmeesters te Arnemuiden geroepen in het Huis Lett: A nommer 78 bewoont wordende door Ewoud Baak daar gekomen zijnde nademiddag ten Een en Een half uur enen daar gevonden hebbende een dood lighaam zijnde van de mannelijke secte genaamd Jan Baak oud drie en Een half jaar zoontje van Ewoud Baak en Jacoba Meerman dewelke agter het Huis voor dood uit het water of zoo genaamd vroone is gehaald het lighaam gevisiteerd te hebben zoo bevonden wij dat den anus ruim ontsloten was en met drekstoffen gevuld was de oogappels zeer verweijdert het bruis uit de neus en mond lopende  geen polsslag nog te te hartkloppinge hebbende kunnen ontdekken en een koude klammigheid over het lighaam zoo declareerde wij dadelijk het voorm: kind niet anders te kunnen beschouwen als dood te zijn en daar het kind voor over op de buik in het water heeft gelegen zoo sustineeren wij beijden dat door de belette ademhaling het kind in het water gestikt is.
Zoo verklaren wij beijden dit bovenstaande de oprechte waarheid te zijn welk wij beijden
Met onze gewonen handtekening bekragtigen
Jaar maand dag en uur als boven.
Joh: Jongejan
J.H.van Opdorp.
 
’s Gravenhage, den 19 April 1825
De Staatsraad, Administrateur der Registratie en Loterijen
 
Gelezen hebbende
Een Request van C:Crucq Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Arnemuiden provincie Zeeland, houdende verzoek om kwijtschelding van vier boeten te zamen groot f.94:50, door hem verbeurd wegens  overtreding van artikel 42 der wet van den 22 frimaire 7 jaar, als hebbende hij gebruik gemaakt van niet vooraf geregistreerde stukken, te weten bij het voltrekken van het Huwelijk van Klaas van Belsen van eene verklaring van vier personen, constaterende het overlijden van Jan van de Putte bij het voltrekken van het huwelijk van P.J.Dellewaarden, van eene dergelijke verklaring nopens het overlijden van Jan Meeuwsen bij het voltrekken van het huwelijk van Abraham Joose van eene dergelijke verklaring nopens het overlijden van Leijn Ingelse en bij het voltrekken van het huwelijk van Egbert Grootjans van eene dergelijke verklaring nopens het overlijden van Cornelis Caljouw.
Gezien de berigten van den Heer Gouverneur der Provincie Zeeland.
Heeft goedgevonden en verstaan:
Aan de opgemelde Requestranten kwijtschelding te verleenen der door hen respectivelijk verbeurde boeten gelijk geschied bij deze,mits het verschuldigd registratie regt, enevens de daartoe betrekkelijke kostendoor hen worden voldaan
Etc
Voor den Staats Raad
Administrateur voornoemd
De Inspecteur bij ’t hoofd bestuur
Handtekening.
 
, s Bosch den 30e April 1825
 
Op UE Achtbaare Missiev van den 23 e dezer hebben wij de eer UEdAchtb: te berigten dat den Loteling L: van Eenennaam van Uw Gemeente  voor de eerste Uitrusting  welke hij voor zijnen tweeden en bij onze Afd: dienende plaatsververvanger C:Lanooij verschuldigd  was aan ons de som van Achttien Guldens heeft uitbetaald, waarvan wij hem bij onze missive van heden een ontvangst berigt hebben.
De Hoofd Administratie
Der 2e Afd: Inf
De Kolonel
Speelman
De Kapitein kwartiermeester
 
 
NOTIFICATIE
 
De Sluiting der Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen in deze Provincie, is bepaald op den 5e Mei 1825.
 
Middelburg den 30 April 1825
Bij afwezigheid van den Gouverneur.
A.C. van Citters.
 
Middelburg den 7 Mei 1825
 
De jaarlijkse verificatie van den IJkmeester Bourjé wordt aangekondigd.
Beschikbaar stellen van een lokaal en openbare bekendmaking.
Etc.
De Arr: IJker 
Voor het 1e District
Bourjé 
 
NOTIFICATIE
 
De jagt op Ganzen Eenden en Watersnippen zal geopend zijn op den 1e Augustus aanstaande.
Alleen op het Water langs de Stranden en oevers van Waterplassen en op lage moerassige Landen. Niet langs Bosschen en Bouw- en Weilanden 
 
Arnemuiden 22 Julij 1825
 
De Kerkeraad van Arnemuiden heeft de eer en ’t genoegen de Achtbare regeering dezer plaats te informeren dat door dezelve op het dubbeltal tot Diakenen geplaatst zijn:
Kaspar van Eenennaam
Marinus Jacobse Schroever
Marinus Marinusse de Nooijer
Kornelis Sierveld
Verzoekende nedeig Hunne Achtbare hier uit naar welgevallen te kiezen
De Kerkeraad voornoemd en it derzelver Naam.
J.Wanrooij
Praeses 
 
De Kerkeraad van Arnemuiden heeft de eer der Achtbare Regeering dezer Plaats nederig aan te bieden Copie der rekening over 1824, benevens den Staat van Begrooting der Inkomsten en Uitgaven van het jaar 1826 van het Armbestuur van Arnemuiden met het vriendelijk verzoek, dat de f. 50- van  stadswege genoten door Gemelde Bestuur mogen genoten worden.
DeKerkenraad voornoemd  en uit derzelver naam.
J.Wanrooij
Arnemuiden
Den 17 Aug: 1825
 
Aan d’ Achtbare Heeren
Burgemeester en Raden 
Der Stede Arnemuiden.
 
Geeft Eerbiedig te kennen Johannes Jongejan Heel en Vroedmeester laast gewoond hebbende te Delfshaven, thans te Colijnsplaats zich ophoudende en in die kwaliteit door het Provinciaal Collegie van geneeskundige toezigt in Zeeland in deze Provincie bij vernieuwing geadmitteerd waarvan een Provisioneel bewijs word overgelegd, en nader door een volledig ackte zal worden bevestigd.
Dat den suppliant verlang zich hier met er woon neder te zetten en  daar de Chirurgijn Plaats alhier is vacerende .
Zo wend den suppliant zich to UEd: Achtb: verzoekende dat UEA hem met die plaats op het daar toe staande stedelijke Tractement mogten begunstigen en hem daar van acte in forma te verleenen.
’t Welk doende
Joh: Jongejan.
Ga naar boven