Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1826

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Inventarisnummer 100

Ingekomen stukken van 1826

Aanwezig: Algemeen Verslag wegens den Staat der Maatschappij van Weldadigheid, harer Koloniën en Etablissementen, in het noordelijk gedeelte van het Rijk, over het achtste dienstjaar,uitgebracht door de permanente Kommissie, ter Algemeene vergadering der Kommissie van Weldadigheid ,gehouden binnen 's Gravenhage, den 17 Augustus 1826.

1e gedeelte

Veere den 4 Januarij 1826

Naar aanleiding van een circulaire van den Heer Officier van Justitie te Middelburg in dato 22 December 1825 no 602 heb ik de Eer UEd:Achtb: te verzoeken de Processen verbaal tegen de zoodanige opgemaakt die afgeschafte maten en gewigten bezitten en in hunne winkels Opene Magazijnen Verkoop en Werkwinkels voor handen hebben, dadelijk aan gemelde HeerOfficier van Justitie op te zenden.

De Vrederegter van het Kantoor

Corn:Dan: Baars

Met potlood: den Heer Secretaris verzogt hierop een naauwkeurig en Waakend oog te houden, en te willen zorgen dat aanden inhoud stiptelijk worde voldaan

De Burgemeester J.H.Schorer.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Het betreft de opcenten voor o.a de lokale belastingen op de hoofdsommen der Directe belastingen over het jaar 1826

Op de Grondlasten der gebouwde en Ongebouwde Eigendommen:

2 Opcenten voor het fonds van Kwade Posten

5 Opcenten voor de buitengewone begrooting

6 voor de Provincie

5 en 2 voor alle de gemeenten in de Provincie

Op de Belasting op het Personeel

13 voor de buitengewone begrooting

6 voor de Provincie

5 en 2 voor alle de gemeenten in de Provincie

Op het Regt van Patent:

13 Opcenten voor de buitengewone Begrooting

13 voor het Sijndikaat

IN HET ARRONDISSEMENT MIDDELBURG

Voor de Calamiteuse Polders

10 Opcenten op de Grondlasten etc

5 op het Personeel

Voor de Werken van de Haven te Middelburg

20 opcenten op de Grondlasten etc

13 ½ op het Personeel

23 ½ op het Patentregt

Dit geldt enkel voor de stad Middelburg

Het volgende geldt o.a . voor Arnemuiden

2 op het Personeel

6 ½ op het Patentregt

Etc

Gedaan te Middelburg den 14e Januarij 1826

Van Doorn

Vere den 14e Januarij 1826

Grondbelasting

Onderwerp: Inzending Kohieren

Grondbelasting 1826

Hierbij gaan de executoir verklaarde Kohieren der Grondbelasting 1826. Dit onverwijld overeenkomstig de Wet van le Messidor 7e jaar te doen publiceren en daarna dadelijk aan UwEdAchtb: Ontvanger ter invordering uit te reiken.

De Controleur der 3e Divisie

Handtekening

Extract uit het Verbaal van Heeren

G.S. van Zeeland.

Selectie: dat de Hoofden der Plaatselijke besturen behooren te zorgen dat zodra er gelden in kas zijn, de noodige betalingen geschieden.

Bij sommige Rekeningen worden de meeste mandaten afgegeven voor het laatst van december,volgens ordonnantie van het Plaatselijk bestuur

Etc

Van der Heim

OPPER-HOUTVESTERIJ

Provincie Zeeland.

Middelburg den 23 Januarij 1826

Ik vinde mij in de verpligting UwEA te informeren dat er bij mij veele klagten gedaan worden wegens het jagen opGanzen en Eendvogels door de Ingezetens uwer Gemeente, waar van geene van Jagt akte voorzien is, en dus allen strijdig handelen tegen art.8 der Wet van 11 Julij 1814 no 29. Terwijl er onderscheidene Arnemuidsche vrouwen binnen deze stad met wild komen rond leuren, onvoorzien van Patent, hetwelk bij de Houtvesterij ingevolge art.25 van bovengemelde Wet op een boet van f.25= moet geregistreerd worden.

Voor dat ik de stellige orders aan de opzieners der jagt geve om hierop rigoureuselijk te letten, solliciteer ik UwEA die middelen in het werk te willen stellen die UwEA dienstig zal oordeelen om door desselfs invloed te voorkomen de schaden die de Ingezetenen door calange zouden moeten lijden.

De Houtvester in het 2e Jagt distict

Der Provincie Zeeland

Handtekening

Potlood: de secretaris verzogt den inhoud dezes zoveel na te sporen? En surveilleren.

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 20 Januarij 1826

De Herijk zal plaatsvinden op Maandag 13 Februarij aanstaande ten tien uren aan het lokaal van het Gouvernement te Middelburg.

Etc.

De Griffier der Staten

Van der Heim.

Potlood de secretaris verzogt de publicatie te doen aanplakken.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 20 Januarij 1826

Is goedgevonden :

De Burg en Weth: aan te schrijven de nodige maatregelen te nemen ter bestrijding van de rupsenplaag: rupsennesten, ringen en netten voor het einde der maand Februarij te doen weren ten koste der gemeente uit alle boomen,heggen struiken,

Omstreeks 10 Maart een schouwing te doen plaatsvinden om te zien of de wet behoorlijk is nageleefd

Ter voorkoming van vernieling van vruchten en beschadiging der houtgewassen.

Deze schouwingen om de veertien dagen herhalen.

Om de plaag van vorig jaar te voorkomen

Van der Heim

Potlood: Secretaris verzogt de Publicatie te doen aanplakken; met art: 4 wensch ik met UEd: te confereeren

Van der Heim.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Goedgevonden de Besturen der voorschreven gemeenten te magtigen om aan den Secretaris als eene toelage op het aan hem toegelegde tractement over het jaar 1825 te doen uitbetalen een derde van de bij de begrooting van dat jaar uitgetrokkene jaarwedde. ; zullende deze uitgaaf worden geimputeerd op den post van onvoorziene uitgaven met autorisatie, om bij zoverre dezelve niet toereikend mogt zijn, deze betaling uit de disponibele fondsen te bewerkstelligen ter regularisatie bij de begrooting van 1827;

Etc.

De Griffier der Staten

Van der Heim.

Vrijdag den 27 Januarij 1826.

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 20 Januarij 1826

Is goedgevonden na eenige ingekomen voordragten van Gemeenteraads leden ten platten Lande

1e te benoemen tot lid van den Gemeenteraad van Arnemuiden.

Pieter Meerman in plaats van Christiaan Crucq welke voor zijne benoeming heeft bedankt & welke mitsdien wordt gehouden als niet geschiedt.

Van deze benoeming kennis te geven aan Burgemeester & wethouders of assessoren der daarbij betrokken Gemeente met uitnoodiging om daar van aan de gemeente raad kennis te geven & de benoemde te beëedigen & te installeren na dat zal gebleken zijn dat zij alle de vereischten bij art.3 van het reglement van bestuur ten platten Lande bezitten & in geene der termen van uitsluiting bij art 6. omschreven

Etc

De Griffier der Staten

Van der Heim.

Middelburg den 9 Februarij 1826

Onderwerp: Rondbrenging biljetten Brandwaarborg Maatschappij

Deze Maatschappij is van particuliere aard. Het schijnt dat den veldwachter deze rondbrengt en zal ophalen.

Deze actie komt niet van hogerhand.Daarom moet het rondbrengen etc door de veldwachter geïnterdiceerd worden.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Hierbij gaat een LIJST der bevoegd erkende Beoefenaren van de onderscheidene takken der

GENEESKUNST in de Provincie ZEELAND voor het Jaar 1826

Vrijdag den 13 Januarij 1826.

Als bevoegde heelmeesters ten platten Lande worden genoemd: J.H. van Opdorp en J. Jongejan; idem als Vroedmeestters.

Vroedvrouwen: M. Vermeulen.

Middelburg den 16 Februarij 1826

Onderwerp:bepaling Kontingent,

Alphabetische Lijst & inschrijvings Register.

Verzoek het bepaalde bij Art 74 der Wet van 8 Januarij 1817 na te komen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Hierbij gaat de Staat van opgave van het Kontingent voor de Ligting der Nationale Militie van het jaar 1826:

Bepaald op 3 man in 1826 te leveren.

Middelburg den 22 Februarij 1826

Onderwerp:Oproeping Reserve

Bij aldien er onder de gemelde Manschappen gevonden worden, welke buiten staat zijn om op te komen, zal aan mij voor of uiterlijk op den dag der overgifte , opgave behooren te worden gedaan.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Hierbij gaat de Nominative Staat der Manschappen bij de onderscheiden wapenen in Reserve, welke zich op den 1e Maart 1826 onder de wapenen zullen moeten vervoegen:

J. de Nooijer

B. Meerman

C. van Belsen

Middelburg den 21 Februarij 1826

Onderwerp: Kinderziekte inzending rapporten deswege

Er is sprake van voortgang der Kinderziekte.\

Daarom:zodra zich in uwe Stad of Gemeente deze zig mogt openbaren, mij daarvan regelmatig om de acht dagen tot aan derzelver finalen afloop toe, rapport te doen, overeenkomstig den nevensgaanden Model-staat. En daarmee tot aan het ophouden iedere 8 dagen daarmee door te gaan.

Bij ontstaan van de kinderziekte ook van December en Januarij j.l. gemeld rapport afzonderlijk te ontvangen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S.van Zeeland.

Vrijdag den 17 Februarij 1826

Samenvatting :

Wat betreft het Armwezen en de Gevangenissen, zal bij alle te verleenen autorisatiën tot aanvaarding van goederen in de doode hand overgaande en zonder onderscheid, of van de gewone Mutatie-regten, al-dan niet kwijtschelding wordt verleend, de voorwaarde zal worden verbonden, dat door de verkrijgers een jaarlijksche uitkeering van vier ten honderd van de opbrengsten dier goederen aan de Schatkist zal moeten worden gedaan.

Verder:dat voortaan geene autorisatiën tot aanvaarding van donatiën onder de levenden aan Kerk-of Armbesturen zullen worden verleend, dan onder voorwaarde, dat daarvoor eene som, gelijk staande met het regt van Successie over de koopwaarde zal moeten worden gedaan.

Etc.

De Griffier der Staten

Van der Heim.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Hierbij gaat de regeling der voorbereidende werkzaamheden voor de verkiezing der Leden van den Landelijken Stand, in de Vergadering der Provinciale Staten

Etc

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S.van Zeeland

Vrijdag den 17 Februarij 1826.

Het betreft de montanten over de opgenomene Bedelaars in de Ommerschans.

Is goedgevonden

De Besturen der Steden en Gemeenten te informeren, dat de nog te doene betalingen over 1824 en vroeger, op den gewonen voet zullen worden gedaan, en dat die over 1825 en volgende jaren via specifieke staten de montanten zullen worden opgelegd

Etc.

De Griffier der Staten

Van der Heim.

Middelburg den 1 Maart 1826

Onderwerp: Collecte fonds

Gewapenden dienst

Evenals in vorige jaren wordt door het Hoofd-bestuur van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden een collecte gehouden bestemd tot ondersteuning der in de laatste Oorlogen verminkte Verdedigers van het Vaderland, of derzelver hulpelooze Weduwen en Weezen.

Er zijn meer uitgaven dan inkomsten:daarom verzoek de collecten te bevorderen door " de geschikste middelen ". Dit eerste komt door "het gestadig opkomen van deelgeregtigden "

Zie hierbij ook de circulaire van Zijne Excellentie den Directeur Generaal voor de Zaken der

Hervormde Kerk, uit te reiken aan de aanwezige Leeraren der Prot.Christ. Kerk

N.B.gepaste toespraak en vereischte aandrang bij de gemeente. Ondertekend door

Van Pallandt van Keppel, de Staatsraad, Directeur-Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S.van Zeeland

Maandag den 20 Februarij 1826

Ingekomen: aanvrage om autorisatie tot aanvaarding van Legaten.

Is goedgevonden

De verlangde autorisatie te verleenen tot aanvaarding van het legaat van f.1.50 bemaakt door Adriaan Adriaanse aan de Diaconie der hervormde Gemeente te Arnemuiden

Etc.

De Griffier der Staten

Van der Heim.

Middelburg den 1 Maart 1826

Onderwerp: Uitvoering K.B. van 16 Augustus 1824.

Het gaat hierom:betrekkelijk den onbevoegdheid der Kerkbesturen en Kerkelijke Administratiën tot het nemen van beschikkingen omtrent onderwerpen die niet tot "hun bezorging "behoren.

Verzoek tot dubbeld toezigt op dit onderwerp.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 1 Maart 1826

Onderwerp:Opgave van het getal leerlingen op de Scholen

Het heeft Z.M.den Koning behaagd om naauwkeurig te weten het aantal werkelijk ter schoolgaande kinderen of jonge lieden, zonder onderscheid van jaren en kunne.

Hierbij komen dus in aanmerking, de Gemeentelijke openbare Scholen, de bijzondere lagere Scholen der eerste of tweede klasse ten platten Land, de kleine Kinderscholen,ook de Scholen waar met onderwijzing werkzaamheid gepaard gaat, de Zondagsscholen, waar kinderen of jonge lieden beneden de zestien jaren onderwezen worden, onverschillig, of deze inrigtingen van onderwijs en opvoeding worden gehouden of bestuurd door Burgelijke of geestelijke Personen, of zij bestaan ten openbare of bijzondere kosten en laste,of zij al-of niet een gewettigd bestaan hebben, met 1 woord,alle de inrigtingen van welken rang, stand en aanleg ook, waarbij eenige vereeniging van jonge lieden,jongens of meisjes plaats heeft, ter onderwijzing,opleiding of opvoeding etc

Hierbij gaat een MODELSTAAT.

DE Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Is goedgevonden:

Dat behalven in de Hoofdplaats van het District ook te Arnemuiden in dit jaar tot den Her-ijk zoude kunnen gevaceerd.

Met uitnoodiging tot kennisgeving aan de Ingezetenen van tijd en plaats enz.

De Griffier der Staten

Van der Heim.

Middelburg den 16e Maart 1826.

Onderwerp:goederen voormalige schutterijen.

Bevestiging dat aan opgave van deze goederen geen gevolg kan worden gegeven, onder voorbehouding nogtans om de kwestiën die zich in bijzondere gevallen, nopens al zulke goederen mogten opdoen, zoodanig te beslissen als Hoogstdezelve zal vermeenen te behooren.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn.

Middelburg den 18 Maart 1826

Onderwerp: Herinnering aan Circulaire 11 september 1825 no 5703 betrekkelijk de bevordering der Vaccine

Slechts in sommige Gemeenten zijn nu eerst de ongevaccineerde Kinderen uit de Scholen verwijderd.

Zowel de Onderwijzers als Plaatselijke besturen komen regelmatig hun belofte niet na dat zij geen kinderen op hunne Scholen ontvangen zonder bewijs dat zij de Koepok-inenting ondergaan hebben.

Bij blijvende nalatigheid denkt de Koning er over ernstige maatregelen te nemen tegen deze nalatigheid.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn.

Middelburg den 22 Maart 1826

Onderwerp:Onderteekening brieven en stukken Plaatselijke Autoriteiten ten plaaten lande.

Brieven en stukken alleen aan de Burgemeester gericht, mogen door de burgemeester alleen worden ondertekend.

Besluiten,brieven, afkondigingen of andere stukken door de gemeentraad, Burgemeester,wethouders/assessoren moeten door de burgemeester en secretaris worden ondertekend.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 23 Maart 1826.

Onderwerp:Uitreiking Paspoorten aan Manschappen

Ligting 1821.

Deze Manschappen te gelasten om zich op dinsdag den 28e ten twee ure in persoon zich te vervoegen aan het Gouvernement alhier, Bureau van nationale Militie,ten einde hun Paspoort af te halen. Bij absentie :de reden van verhinderen aangeven.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn.

Middelburg den 25 Maart 1826

Onderwerp: Vreemde bedelaars.

Volgens art.6 der Wet van 28 November 1818 en haar toepassing:

Dat de vreemdelingen, welke hetzij op eene uitdrukkelijke, het zij op een stilzwijgende toelating,gedurende 6 jaren hun verblijf in het Rijk, maar niet in eene en dezelfde gemeente gevestigd hebben, wanneer zij bedelende gevonden worden,ten koste van 's Rijks-schatkist naar de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid in de Ommerschans of een der bedelaars Gestichten, naar mate van omstandigheden, zullen worden overgebragt;

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 30 Maart 1826

Onderwerp:Aankomst Verlofgangers Nationale Militie

In Gemeenten

Nominative Staat van manschappen der nationale Militie, welke van den Gouverneur der Provincie hunne verlofpassen hebben bekomen, om zich te begeven naar de Gemeente van Arnemuiden.:

C:La Nooij dagteekening verlofpas:1 maart 1826; Korps 1 Bat 2 afd inf:

J. van der Weele idem idem

Uiterlijk voor den 15e April aanstaande moet UEd: rapport doen of alle deze manschappen derzelver verlofpassen bij UE hebben overgebragt

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Aan den Ed: Achtb: Heer Schorer

Burgemeester te Arnemuiden.

Ik heb de Eer UE te berigten den uitslag der door mij verrigte koepok inentingen in den loop van het eerste trimester dezes jaars

Gevaccineerden beneden 10 jaren 19

Van 10 tot 15 jaren --

Volwassenen 1

Allen gratis.

16 zijn geregeld afgelopen

4 zijn zonder effect gebleven

Als bijzonderheid heb ik opgemerkt dat eenige gevaccineerden naar den geregelden afloop der inenting nog eenige pokken van zelve (spontanément) hebben gekregen hetgene echter mijnes inziens alleen een blijk is dat zodanige personen in eene ruime mate ontvangvatbaarheid voor het poksmet bezaten.

Kinderziekte is gedurende gezegd tijdvak niet door mij behandeld.

Ik heb de Eer te zijn

UEdAchtb: Ond: Doenaar

J.H. van Opdorp

Arnemuiden 3 April 1826.

Staat der Gevaccineerden en der aande Kinderziekte behandelde Personen in de Gemeente van Arnemuiden.

Naam van de geneesheer: Joh: Jongejan Stadt Heelmeester

Vaccine: Gevaccineerde Kinderen beneden de 10 jaren:11

Beneden de 15 jaren –

Getal der gratis gevaccineerden :11

Bij welke de Vaccine geregeld afgeloopen: 8

Bij welke dit niet heeft plaatsgehad :3

Middelburg, den 6 April 1826

Daar de tijd voor de afgifte van permissie billetten tot de beweiding der wegen nadert, hebben wij de eer UE bij dezen te verzoeken aan ons voor den 20 dezer te willen inzenden eene Nominative Staat van de persoonen welke binnen uwe Gemeente verlangen mogten de Continuatie te bekomen van de aan hun ten voorleden jare daartoe verleende vergunning , terwijl wij tevens de vrijheid nemen,UE te herinneren daarbij geene andere personen voor te dragen dan die welke bevorens zoodanige vergunning gehad hebben , zullende overigens aan niemand meeerder dan voor 1 koebeest permissie tot beweiding afgegeven worden.

Den dag op welke voorschreve permissie billetten door ons zullen worden afgegeven is bepaald op maandag den 1 Mei aanstaande zullende evenals ten voorleden jare aan elk weder den kapper door hem alstoen betaald worden afgegeven, welk in de maand November aanstaande aan het Locaal onzer Directie alhier weder zal moeten worden teruggebragt, zullende aan hem die deze kapper niet hebben overgebragt in het volgende jaar waarschijnlijk geene permissie om de wegen te mogen beweiden worden vergund, althans zeker verpligt worden , om opnieuw f.1—voor een nieuwe kapper te betalen.

De Centrale Directie van Walcheren

Handtekeningen

Middelburg den 11 April 1826

Onderwerp:Personeel administratieve

Besturen

Zo spoedig mogelijk opgave van het Personeelsbestand van de gemeente administratie.

Ook in aanmerking: eenige vacature van Raadsleden en het eventueel na aftreding nieuw te benoemen leden.

Verzoeke regelmatig op den eersten dag van elk kwartaal te beginnen met de maand Julij mij de veranderingen?mutaties te melden.

Etc. De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S van Zeeland

Vrijdag den 14e April 1826

Autorisatie van de som van f. 75 te beschikken uit den post van de onvoorziene uitgaven bij de begrooting van 1825 toegestaan om daar uit te voldoen de voor de stad Arnemuiden voorgedragen bijdrage tot de buitengewone reparatiën aan de keersluis in het Arnemuidsche Kanaal

De Griffier der Staten

Van der Heim.

Met potlood: de secretaris verzogt deze stukken aan heeren wethouders te doen zien, de som van f.68,75 nog voor de rekening van 1825 over te voeren? En over de sluijs bij gelegenheid eens te spreeken

De Burgemeester JHS

Extract uit het Verbaal van GS van Zeeland

Vrijdag den 14 April 1826

Betaling aan de Arrondissements-IJkers:als aandeel in de bedragen: f.3,80.

Middelburg den 15 April 1826

Onderwerp: Visitatie Artsenij winkels.

Daarbij schijnt de noodige assistentie van Policiewege verleend te moeten worden

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Middelburg den 20 April 1826

Z..M. besluit van 26 December 1825:

Verklaard: dat het regt van Overvaart aan de grondbelasting was

Dit besluit is gegrond op de volgende overweging:

Dat bij de wet van 3 frimaire 7e jaar als Hooftbeginsel voor de grondbelasting is vastgesteld dat alle vaste Eigendommen, met uitzondering alleen, van die welke strekken ten algemeene nutte der Maatschappij of tot aanmoediging van den Landbouw, zoo als straten markten, wegen & rivieren naar gelang van derzelver ruime belastbare opbrengst in die belasting moeten begrepen worden.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Doorn

Met potlood:

Met kopielijke toezending van deze missive hiervan bij geleidende missive kennis geven aan het College van Zetters.

J.H.S.

Middelburg den 22 April 1826

Onderwerp:Tweede aflevering van het Kontingent , Ligting 1826

De Aanbieding der Manschappen voor de tweede afgifte van het Kontingent der Nationale Militie voor de Ligting van dit jaar wordt door mij bepaald op Maandag den 1e Mei aanstaande des Morgens te 8 ure in de Abdij alhier

Etc.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Doorn

Met potlood: de secretaris verzogt den inhoud ter executie te willen leggen

Middelburg, den 25 April 1826

Onderwerp: Inlichtingen omtrent de schatting der Perceelen welke bij de week verhuurd worden.

Zie origineel stuk. !!

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Is goedgevonden:

Jaarlijks van de den opbrengst van vaste goederen bij donatie, erfenis of anderszins overgaande in de doode hand, volgens de voorwaarde bij de autorisatiën tot aanvaarding te voegen aan 's Rijks Schatkist zullen moeten worden voldaan, te doen berekenen over de huurwaarde dier goederen en dat het regt van 4 pct verschuldigd is in alle gevallen.

De Griffier der Staten

Van der Heim.

Middelburg den 18 Mei 1826

Onderwerp:Rapport omtrent effect genomen

Maatregelen tot wering rupsen.

Zijn ten koste der Gemeente beplantingen van rupsennesten, ringen en netten gezuiverd geweest?

Zijn de schouwingen op de daarbij bepaalde tijdstippen gedaan? En herhaald ?

Hebben de eigenaars of bruikers zich van hun opgelegde verpligtingen gekweten?

Zijn de gedane waarschouwingen voldoende geweest of moeten er meer ernstige maatregelen komen ? zoo ja opgave!

Bij Proces-Verbaal: wat voor gevolgen bij inzending; opgave van kosten etc

Is de handhaving der Wet van de 26e Ventose 4e jaar bevordelijk geweest voor het gestelde doel:het weren van rupsen ?

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn.

.

Goes den 20 Mei 1826

Naar aanleiding van de wet op de Schutterijen van 27 Februarij 1815, zal op 13 Junij aanstaande des morgens ten tien uren in de gemeente van Veere ten Stadhuize aldaar overgegaan worden tot de designatie der ontbrekende manschappen voorde 4e Kompagnie Rustende Schutterij van het Bataillon

Verzoek om het Register van degenen in de termen der eerste Klasse vallende op te roepen en te doen compareren op bovengemelde tijd en plaats

Etc

De Kommissaris over 't District Goes, belast met het Militie-Kommissariaat in de Provincie Zeeland

J.W. Verschoor

Met potlood: hieraan zal voldaan worden

J.H.S

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Maandag den 22 Mei 1826

Inhoud: of een Weduwe buiten de Provincie woonachtig haren Zoon, op het platte land wonende kan delegeren tot het uitoefenen van het Kiezerschap

En: of een Zoon in eene Stad wonende door de Weduwe die ten platten Lande verblijf,tot de uitoefening van het Kiezerschap kan worden gedelegeerd.

Dat kan, als de Zoon voldoende belasting betaald en er niet meer zonen in diverse districten wonen die dat recht opeisen.

Etc

De Griffier der Staten

Van der Heim

Middelburg den 25 mei 1825

Stukken over Verwisseling der uitgestelde schuld – en kans-biljetten van Publieke administratiën.

NATIONALE MILITIE

Provincie ZEELAND 3e Militie-Kanton Gemeente Arnemuiden

NOMINATIVE STAAT

Van drie manschappen, behoorende tot de gemeente Arnemuiden die door den Militie-Raad zitting houdende te Middelburg voor den Dienst zijn gedesigneerd en op heden den 1e meij 1826 aan den heer Gouverneur der Provincie worden aangeboden ter geheele voldoening van het kontingent van drie Manschappen

Het Gemeente bestuur voornoemd

Bij abs: de wethouder

J: de Marée

President

CornDan Baars

Secretaris

De Gouverneur van de provincie Zeeland, verklaart de in dezen Staat gebragte manschappen ten getalle van drie man te hebben overgenomen waardoor de gemeente deszelfs Kontingent ten bedrage van drie Man geheel heeft afgedaan

Middelburg Meij 1826

Van Doorn

Het betreft Blaas Klaasen; Jan Vinke en d'Ambiers? Auguste Maalde : de eerste 2 Landmansknegt; de laatste visser en afkomstig van Rijssel.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Onderwerp: vervoer Buskruid.

Gezien het adres van Mr J.C. de Bruijn te Middelburg verzoekende autorisatie om op Maandag of Dingsdag den 5e of 6e Junij aanstaande te laten vervoeren van Veere door het Sloe naar den Buskruidmolen den Gouden Draak per Poonschuit genaamd de vrouw Maria gevoerd wordende door Leendert Steketee; Een honderd vijf en negentig tonnen beschadigd Buskruid houdende vijftig nederlandsche Ponden ieder.

Gelet op de bepalingen der Wet van den 26 Januarij 1815 no57 op de missives van Hunne Excellentiën den Minister van Binnenlandsche Zaken & Waterstaat van den 27 Augustus 1822 en den Commissaris generaal van oorlog van den 8 November 1822

Heeft goedgevonden

Mr J.C. de Bruijn te autoriseren zoo als geschiedt bij dezen om op Dingsdag den 6 Junij aanstaand van Veere door het Sloe naar den Buskruidmolen den Gouden Draak per Poonschuit genaamd de Vrouw Maria gevoerd wordende door Leendert Steketee de kwantiteit van Een Honderd vijf en negentig tonnen beschadigd Buskruid houdende vijftig Nederlandsche ponden ieder te vervoeren onder de navolgende bepalingen

1e dat op den dag voor den vervoer vastgesteld het vaartuig zal moeten afvaren des ochtends zoodra de wind en het getij dat zullen toelaten

2e dat het transport den aangewezen weg en geen anderen zal mogen volgen

3e dat hetzelve van militair geleide overeenkomstig art:37 der Wet van den 26 Januarij 1815 zal moeten vergezeld zijn ten kosten van den afzender.

4e dat de inlading en de vervoer zullen moeten geschieden met in achtneming der voorzorgen voorschriften bij de gemelde Wet op het transporteren van 's Rijks Buskruid vastgesteld.

Zullende de afzender , de conducteur & de schipper respectivelijk ieder voor zooveel hem aangaat moeten zorgen voor de stipte nakoming van hetgeen bij art:15 t/m 19en 41 t/m 54 dier wet is vermeld

5e dat de conducteur die ingevolge het bepaalde sub no3 het transport zal vergezellen, dadelijk na het volbrengen van het zelve een schriftelijk rapport van zijne reis aan hem Gouverneur zal moeten doen etc.

6e dat ingeval het transport niet op den 6 Junij mogt kunnen plaatsvinden eene nadere autorisatie voor eene volgende dag zal moeten gevraagd en verkregen worden.

Middelburg den 1 Junij 1826

Van Doorn

Middelburg den 3 Junij 1826

Onderwerp: Veranderde bestemming bedelaars

K.B. van 20 Mei no 124: Alle opzending van bedelaars naar Veere moet nu ophouden en deze moet voortaan worden bewerkstelligd voor de validen naar de Ommerschans en voor de invaliden naar het bedelaars-gesticht te Hoorn

Eerlang zullen alle de bedelaars welke zich in het Provinciaal-werkhuis te Veere bevinden naar het bedelaarswerkhuis te Hoorn worden overgebracht.

Gelieve bij Uw maatregelen volgens bovenstaan te handelen.

Er komt geen de minste verandering in de bestaande bepalingen

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Middelburg den 5 Junij 1826

Onderwerp: Besmettelijke ziekte

Onderrigt zijnde van het heerschen eener besmettelijke ziekte in de Marokkaansche havens Salé en Tanger, heb ik het noodig geacht UE daar van mede te informeren, met uitnoodiging, om bij de stranding van schepen en goederen naauwkeurig te letten, of dezelve ook uit gemelde plaatsen herkomstig zijn, en daaromtrent de maatregelen van voorzorg in acht te nemen, voorgeschreven bij Z.M. 's besluit van den 19e November 1819 no 47, en die UE bij mijne dispositie van den 27e dier maand no 3136a zijn medegedeeld

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag den 26 Mei 1826

Inhoud: naar aanleiding van de openstelling eenre te Middelburg gevestigde Provinciale School tot aankweeking van Heelmeesters en Vroedvrouwen: resolutie van 28 Februarij 1823 : voortaan kunnen binnen deze Provincie geene Apothekers, Heelmeesters of vroedvrouwen tot het definitief examen bij de Provinciale Geneeskundige Commissie toegelaten dan die 2 jaren wat Apothekers en vroedvrouwen betreft en 4 jaren wat Heelmeesters betreft, onderwijs hebben genoten; met de uitzondering bij art 17 van het Reglement omtrent de Inrigting van zoodanige Scholen.

Daarvan Publikatie te geven

Etc. De Griffier der Staten

Van der Heim

Zie Publicatie

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Onderwerp: Vee-Fonds

Inhoud: Resolutie van de Staatsraad in gewonen dienst belast met de administratie der Directe belastingen, In-en Uitgaande Regten en Accijnsen van 22 Mei 1826; voortvloeiend bepalingen omtrent te verleenen vergoeding van kosten voor de werkzaamheden m.b.t. de opmaking der Kohieren over de jaren 1826 tot 1830 te heffen belasting op de Runderen en Paarden, alsmede ten aanzien der door de Ontvangers te genieten belooning, wegens hunne werkzaamheden t.a.v. die belasting

De belasting:

Voor Runderen boven de 2 jaren 5 cent het stuk

Beneden " 2 ½ cent het stuk

Paarden boven de 3 jaren 5 cent per stuk

Beneden de " 2 ½ cent per stuk

B en W dienen eene opneming te doen plaatsvinden van alle de in hunne Gemeente aanwezige Paarden en Runderen.

Daarvan een Staat maken volgens bijgevoegd model

Toezenden aan de Controleur der Divisie en na visa aan de betrokkenen Ontvanger

Etc.

Gedaan te Middelburg den 27e Junij 1826.

Van Doorn

Model + publicatie aanwezig

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Onderwerp:Verzoeken om onderstand uit het fonds van onwaarde

Inhoud: De verzoeken om onderstand uit het fonds van onwaarde geschieden wegens buitengewone rampen ;zoo dra mogelijk na den geledenen ramp te doen geschieden,ten einde in tijds de schade zoude kunnen worden geconstateerd; zullende zoodanige verzoeken,welke niet zijn ingediend vóór het einde der maand, volgende op die,waarin het verlies geleden is, worden afgewezen en op dezelve geen regard worden geslagen

De Controleur der Directe Belastingen in tegenwoordigheid van den Burgemeester dient de schade op te nemen, de aard en het bedrag:Proces-Verbaal maken met een Staat

Etc.

Gedaan te Middelburg den10 Junij 1826

Van Doorn

Model: Staat van verliezen door onvoorziene rampen geleden in de gemeente aanwezig

Ook een desbetreffende Publicatie

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 2e Junij 1826

Is gelezen eene missive van Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden van den 10.Mei j.l. daarbij ter voldoening aan de Resolutie dezer vergadering van den 16.December 1825 no 19 de rekening van het Armbestuur voor 1824 toezendende met bijvoeging van de rekening dierzelfde administratie voor 1825

Is goedgevonden

De voorz: rekening te seponeren en de Burgemeester en Wethouders voorn: bij afschrift dezer te autoriseren om te beschikken over de som welke voor subsidie aan het Hervormd Armbestuur op de begrooting van Arnemuiden voor dit Jaar is toegestaan met observatie dat aangezien deze Armadministratie zelve wordt gesubsidieerd in de rekening voor het vervolg geene uitgaafposten wegens giften aan de noodlijdende Kerken zullen behooren te worden gebragt

De Griffier der Staten

Van der Heim

Middelburg den 16 Junij 1826

Onderwerp: een stuk over verificatie van Kassen.

Middelburg den 22 Junij 1826

Onderwerp:Een stuk over nakoming der Wetten op het Zegel en de Registratie.

Maatschappij tot verligting der steden

Tot Sittard Provincie Limburg

Edele Agtbare Heeren

Ingevolge de samenspraak die ik d' eer hadde met den Edele Agtbare heer Burgemeester te hebben, bekomt UE hier bij de prijsen & conditiën to dewelke wij konnen leeveren de lantaarne met waterbollen zoo als die in de voornaamste steden van het koningrijk der Nederlanden & in Pruisland gebruikt worden.

De geringheid der kosten van verligting engageeren het meestendeel der Regeeringen van aan de Inwoonders hunner plaatsen te besorgen een voordeel dat geniet het groot getal der steden van ons land.

Wij zouden de Lantaarnen leeveren vrij van alle kosten tot Middelburg voor de somma van seven & dertig gulden per lantaarn .

Seven Lantaarnen zoude genoegzaam zijn om gansch uwe stad te verligten. Het verbranden van Olie is van weinig belang.

Wij guarandeeren de waterbollen tegens het bevriezen.

Indien UEdele Agtbare Heeren genegen waren om uwe stad te verligten zal het ons aangenaam zijn uwe orders te ontfangen-

UE konnen uwe brieven adresseren tot Antwerpen bij d'Hr P. van Setter ontfanger der belastingen of tot Luijk bij de Heer Guerin agter het Paleis

Hebbe d'Eer met alle hoogachting te teekenen

Voor de Maatschappij

De Administrateur

H.C. van Setter

Met potlood: voor notificatie aan te nemen bij de eerste vergadering van B en W.

Middelburg den 24 Junij 1826

Onderwerp:Certifikaten van goed gedrag

Op bewijzen van onvermogen

Afgegeven, zijn aan Zegel-en

Registratie-regten onderworpen.

Naar aanleiding van het K.B. van den 26e mei 1824 is bij sommige Plaatselijke besturen in deze provincie twijfel ontstaan, of dezelve gehouden zijn de certifikaten van goed gedrag, welke op bewijzen van onvermogen worden afgegeven,, op Zegel te schrijven en te doen registreren.

Er bestaan volgens de uitspraak van den Heer Staats-Raad, Administrateur van de Registratie,het Kadaster en de Loterijen, en Zijn Hoog Ed.Gestr. geene termen om daarvoor vrijstelling te geven bij verandering van domicilie, Buitenl.paspoorten e.a.

Etc. De Gouverneur van de provincie zeeland.

Van Doorn

met potlood: naar de vergadering van B en W

Heeft de ondergetekende de Eer te berigten dat door hem in het afgelopen vierendeel jaars onder het ressort dezer stad zijn gevaccineert

39 personen beneden de 10 jaaren

33 hadden een geregeld beloop

6 zijn mislukt

Allen zijn gratis behandeld

Bijzonderheden heb ik niet waargenomen

Kinderziekte heeft er niet geheerscht.

Ik heb de Eer te zijn

UEdDWDienaar

J.H.van Opdorp

Arnemuiden 3Julij 1826

Potlood: de secretaris word verzogt de Heer van Opdorp te doen weten,dat als hij in kwaliteit van heelmeester aan het bestuur van Arnemmuiden schrijft, hij dan de missive aan dat bestuur, maar niet aan den secretaris adresseren.

Arnemuiden den 4 Julij 1826

De Kerkeraad van Arnemuiden heeft de eer de Edele Achtbare Regeering van gemelde stad toe te zenden een dubbeltal Diakenen met name

a.Lieven Verstrate

aa Kornelis Jobse

a3 Blaas Jakobse de Nooijer en

a4Blaas Kornelisse de Nooijer met vriendelijk verzoek dat daaruit door UEd Achtbare naar genoegen gekozen worde.

Uit Naam des Kerkeraads voornt

J. Wanrooij praeses

Met potlood: voor de eerste vergadering van B en W of als er haast bij mogt zijn, aan Eenennaam vragen, wat hij tegen de twee eerste heeft, en als dan die voordragen.

Middelburg den 12 Julij 1826

Onderwerp:Opzending valide bedelaars uit het Bedelaars-werkhuis.

Het Departement van Binnenlandsche zaken heeft den bijgaanden model staat vastgesteld ter inschrijving van de valide personen,welke naar de bedelaars etablissementen der Maatschappijen van Weldadigheid zullen worden overgevoerd.

Die staat zal voor elk transport in duplo behooren te worden opgemaakt;en daar van een expeditie aan den geleider van het zelve mede gegeven, terwijl de andere aan mij zal moeten worden toegezonden,om verder aan de Commissie van Weldadigheid te worden medegedeeld.

Bij de opzending van valide personen naar de Ommerschans: eene expeditie van den staat behoorlijk ingevuld en vergezeld van de verklaring of het Proces-verbaal

Vooral letten opberoep,domicilie van onderstand en signalementen

Een model Naamlijst gaat hierbij

Middelburg den 18 Julij 1826

Onderwerp: Betaling voor gedeserteerde bedelaars

Uit de Ommerschans

Dat de Gemeenten voor derzelver uit de Ommerschans gedeserteerde bedelaars zullen moeten betalen de daggelden over de geheele maand binnen welke de desertie heeft plaats gehad: deze bepaling zal worden toegepast van en met den 1e Januarij 1825;

Komt o.a voort uit Zijner Majesteits ernstige begeerte dat tot de dadelijke opsporing en teug brenging van gedeserteerde bedelaars en des noods tot de spoedige vervulling van derzelver plaatsen door anderen alle mogelijke middelen in het werk worden gesteld.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

A.C.van Citters

Lid der gedeputeerde Staten

Met potlood: verzoeke communicatie aan Weledelgestrenge voor de aanstaande vergadering van Burgemeester en Wethouders.

Middelburg den 21 Julij 1826

Onderwerp:Afgifte Certificaten van goed gedrag.

Aanschrijving en verzoek er voor te zorgen dat voortaan geene Certifikaten van goed gedrag, Attestatiën de Vita of andere dergelijke akten worden afgegeven zonder dat dezelve door den Secretaris zijn gecontrasigneerd.

2 redenen:het Registratieregt en Repertorium door de secretaris die daarvoor ook verantwoordelijkheid neemt.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Met potlood: voor de vergadering van B & W.

JHS

Middelburg den 24 Julij 1826

Onderwerp:Verwisseling van oude Lands-en provinciale koperen munten,tegen andere speciën.

Alle oude koperen Lands-en Provinciale Munten worden alom ingetrokken en vervangen door nieuwe Nederlandsche koperen munt

De oude munten van kerkelijkeen diaconale collecten en stedelijke administratiën kunnen bij de Agenten van den Rijks-kassier overgebracht worden

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Doorn

Met potlood ondergeschreven: Het komt mij voor dat door toezending van een kopij van dit stuk,met eene geleidende missive hiervan zoude kunnen worden kennis gegeven aan de diaconie; de Heer Baars zou zich dan met den ontvanger der diaconie kunnen verstaan om de bedoelde kopere munt tegelijk met die uit de Stadskas te verwisselen; over te brengen bij den rijkskassier; het stuk kan inmiddels ter lecture bij de Wethouders rondgaan

JHS

Middelburg den 28 Julij 1826

Het heeft ZIJNE MAJESTEIT behaagd, mij bij Hoogstdeszelfs besluit van den 13e dezer tot het Gouvernement der Provincie van Oos-Vlaanderen te roepen.Ik leg dien ten gevolge dat van Zeeland neder, de waarneming daar van opdragende aan Jonkheer A.C. van Citters, Lid van gedeputeerde Staten.

De gevoelens en wenschen, die ik bij de nevensgaande kennisgeving ( aan welke ik gaarne spoedig door aanplakking de gewone publiciteit zal zien geven,) jegens de Ingezetenen van Zeeland in het algemeen heb uitgedrukt,zijn in het bijzonder levendig bij mij ten opzigte van de Stedelijke en Gemeentelijke besturen van dat Gewest,hetwelk ik met leedwezen verlaat,waar aan ik met genoegen en belangstelling zal blijven denken en waar van de welvaart mij steeds ter harte gaan.

Ontvangt met de uitdrukking dezer gevoelens mijnen dank voorde medewerking,welke ik van U in mijne administratie heb ondervonden, benevens de verzekering van mijne achting en toegenegenheid.

Van Doorn

Met potlood: de secretaris word verzogt deze missive bij Heeren wethouders en de leden van den raad ter lecture te doen rondgaan

De Burgemeester

J.H.Schorer.

Middelburg den 31 Julij 1826

Onderwerp: Ontvangst van koperen munten.

Sommige winkeldoende Ingezetenen weigeren de tot dus ver in omloop geweest zijnde koperen munten te accepteren. Dat komt door verkeerd begrip: de omloop van de tot dus ver gangbare koperen munten is geenszints geïnterdiceerd.

Op dit punt is een geruststellende verklaring nodig.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland ad interim

A.C.van Citters.

Met potlood: indien men evenals in Vlissingen in Arnemuiden de maatregel der verwisseling der duiten verkeerd mogt opvatten, dan kan eene publicatie nuttig zijn, anders geloof ik dat in de mededeeling van dit stuk aan Heeren Wethouders hiervan onder de hand kan mede kennisgegeven daar en waar zulks van noode is.

J.H.S.

Middelburg den 31 Julij 1826

Onderwerp:Over aanvaarding van erfenissen enz.

Op 27 October 1825 K.B.ter verzekering van de nakoming der bestaande verordeningen nopens het vragen van autorisatie tot aanvaarding van donatiën enz.

Voor den 27e October aanstaande dient men de nodige aanvragen te doen op alle vroeger legaten, erfenissen enz.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland ad interim

A.C. van Citters

Met potlood: kennisgeven hiervan aan diaconie armbestuur hetzij in de kopielijke toezending van dit stuk bij een geleide brief met aanhaling der vroegere ..?? omtrent gemaakte bepalingen hetzij eene missive waarin alles is zamengetrokken hetgeen mijns inzien het beste zijn zal

JHS

Middelburg den 5 Augustus 1826

Onderwerp:Onkosten registers Burgerlijken Stand 1826

De onkosten voor het vervaardigen van den Burgerlijken Stand bedragen voor zegel en druk-en bindkosten f.48:11 ½

Voor den 1e September aanstaande ter Provinciale Griffie te doen overbrengen.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland ad interim

A.C.van Citters

Met potlood:de Heer secretaris word verzogt een ordonnantie van betaling voor bovenstaande te willen opmaken.

JHS

Middelburg den 8 Augustus 1826

Onderwerp: Peilrekening van het Levend vee

Het heeft Zijne Majesteit behaagd haar verlangen te kennen te geven dat in die Steden en beslotene Plaatsen waar zulks door het Plaatselijk Bestuur mogt worden begeerd, of bepaaldelijk door de Administratie voorgedragen eene Peilrekening van het Levend vee zoude worden ingevoerd bij de Vleeschhouwers & Slagters.

Mijne consideratiën & advies hieromtrent moetende suppediteren is het mij niet ongepast voorgekomen bevorens ook de Uwe in zoo ver deszelfs stad betreft in te nemen en heb ik derhalve de eer UwEd te verzoeken om mij zoo spoedig mogelijk te willen mededeelen in hoever de bewuste maatregel onder de bepalingen vervat in het hierbijgaande concept-Reglement op het vee der Vleeschhouwers & Slagters in uwe stad met vrugt zoude kunnen of behooren te worden toegepast.

De Gouverneur van de provincie Zeeland ad interim.

A.C. van Citters

Middelburg den 9 Augustus 1826

Onderwerp:Aanstelling huisonderwijzers.

Korte samenvatting: dat geen huis-onderwijzer of huis-onderwijzeres mag aangesteld of toegelaten worden , dan na vooraf gevraagde en bekome autorisatie van den Minister, doch dat de oproeping van sollicitanten en het vergelijkend examen niet worden vereischt..

Het verzoek etc tot aanstelling of toelating enz. volgens een Proces-Verbaal, moet ondertekend worden door de geregtigden en door den Districts School-Opziener.

Etc.

De Gouverneur van de provincie Zeeland ad inteim

A.C.van Citters

Middelburg den 10 Augustus 1826

Bij Besluit van Z.M. van den 21e Julij j.l no 123, benoemd zijnde tot Gouverneur der provincie Zeeland,heb ik de eer UE te informeren dat ik op heden deze functie heb aanvaard.

Mij gedragende tot mijne Bekendmaking van heden, voor welkers meest spoedige afkondiging en aanplakking ik UE verzoek te zorgen,durf ik verwachten dat door UE alles zal worden aangewend wat strekken kan, om mij in de waarneming mijner functiën behulpzaam te zijn; terwijl ik altijd op hoogen prijs zal weten te stellen de zoodanigen onder Ulieden die zich door ijver en werkzaamheid zullen onderscheiden.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: de Heer secretaris wordt verzogt twee der hierbijgaande exemplaren der bekendmaking dadelijk aan te plakken, en een exemplaar met deze missive bij de Wethouders en de leden van de Raad ter lecture te doen rondgaan zoo spoedig mogelijk

JHS

Middelburg den 15 Augustus 1826

Onderwerp: Oproeping der Verlofgangers voor

De Najaars-exercitiën, afrekening Ligting van 1822

.

Nominative Staat der Verlofgangers van de Nationale Militie, die voor de Exercitiën van dit jaar moeten opkomen, of daar van verschoond zijn,behoorende bij de Missive van den Heer Gouverneur van den 15e Augustus 1826 A 1e afd.N.M. no 8647

1e Bat:2e afd:Infanterie:

C.La Nooije naar Middelburg op te zenden

W.Dingemanse idem

J.van de Weele idem

J. de Nooijer idem

J.van Belsen idem

B. Meerman idem

3eBat:Art:NM:

C. van Leeuwen : zal op 28 Augustus aan den Gouverneur moeten worden overgeleverd.

Manschappen van het bijwonen der Exercitiën dit jaar verschoond:

M. Meulmeester

J.van den Wijngaart

Middelburg den 19e Augustus 1826

Onderwerp:Kennisgeving van Legaat

Ik heb de eer UwEd bij deze te informeren dat bij Testament van Boudewijn Blaasse aan den Armen uwer Stad is bemaakt een Legaat van vijf schellingen met verzoek om voor de vervulling der ten dezen bestaande verpligting te zorgen.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

Middelburg den 21 Augustus 1826

Onderwerp:Voorziening van drinkwater voor het vee

Samenvatting: vanwege de aanhoudende droogte, is er een groot gebrek aan drinkwater voor het vee. Het gouvernement komt met voorstellen om in overleg te treden met eigenaren van vijvers van buitenplaatsen, bestaande of verlaten welputten doen uitgraven of reinigen tegen schadeloostelling . De veldwagter kan als regelaar optreden.

Verder kunnen eventueel nieuwe welputten gegraven worden

Etc.

De Gouverneur van de provincie Zeeland.

Vere, den 18e Augustus 1826

Onderwerp: Opneming der Patentpligtigen volgens art:

35 & 36 der Wet no 225

Daar het Onderzoek en de Opneming der Patentschuldigen over den dienst 1826 bij de artikelen 35 en 36der wet van den 21 Mei 1819 bepaald,thans in mijne geheele divisie kan en behoort te worden uitgevoerd, zoo heb ik de eer UEA: bij dezen uit te noodigen ten dien einde met mij in overleg te treden , om zoo spoedig mogelijk volgens het bepaalde bij voorn: art: der wet aan alle de Huizen en Werkplaatsen der Patentschuldigen in uwe Gemeente de daar bij voorgeschreven Opneming en Onderzoeking te doen verrigten UEdAchtb: in Consideratie gevende van de bedoelde Opneming in Uwe Gemeente te doen bewerkstelligen door den Deurwaarder der Directe Belastingen L.Ahrens op de 25,26 dezer en een der leden van het gemeente bestuur of ander daartoe te magtigen beeedigde Persoon , wiens naam en Kwaliteit ik in allen gevalle vertrouwe dat door UEA aan mij zal worden kenbaar gemaakt,tevens verzoekende dat door UEA de noodige zorg worde gedragen dat overeenkomstig art:4 der circulaire van de Hoofdadministratie van 13December 1820 Litt:A de tot die Opneming belaste personen behoorlijk zullen kunnen worden voorzien van de leggers of bij gebreke van dien van de Registers of indien de geproponeerde dagen niet mogten kunnen conveniëren, mij daar van in tijds te willen doen kennis dragen.. UEA informerende dat het mij aangenaam zou zijn de opgegeven dagen voor geprevigeerd te houden,ten einde de Deurwaarder op de daartoe voorgestelde dagen in de andere Gemeenten mijner Controle die opnemingen zouden kunnen verrigten.

De Controleur der 3e Divisie

A.Kiers

.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S.van Zeeland

Samenvatting: Is goedgevonden:

1e te bepalen dat het Reglement tot voorkoming en blussching van brand in de Gemeenten ten platten Lande in deze Provincie, dadelijk in alle de voorschreve Gemeenten zal worden in wering gebragt, en daarvan bij Publicatie aan de Ingezeten kennis te geven.

2e Daarvan Publicatie te doen

De Griffier der Staten

Van der Heim

Met potlood: den secretaris word verzogt de publicatie te doen aanplakken,dit extract voor de vergadering het kleine reglement rondzenden

JHS

Middelburg den 26 Augustus 1826

Onderwerp: Emolumenten voor Arm-verpachtingen

Het betreft de wijze van verpachting van de goederen der Godshuizen en andere Arm-inrigtingen, waar de Gemeente Arnemuiden niet mee te maken heeft.

Met potlood:kan op ons niet van toepassing zijn: voor de eerste vergadering van Burgem: en Weth:

JHS

Middelburg den 29 Augustus 1826

Onderwerp:Betaling voor gedeserteerde bedelaars.

Samenvatting: deze betaling is mede van toepassing en aanzien van de uit het bedelaars etablissement te Merxplas Rijkevorsel gedeserteerde personen.

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

A.C.van Citters

Lid der G.S.

Middelburg den 29.Augustus 1826

Onderwerp: Bekeuring in zaken Patentregt

Samenvatting: zekere Timmerman ten platten lande, die noch meester met een winkel, noch als knecht in dienst van eenen anderen maar slechts nu en dan,tegen daggeld of bij aanneming grof timmermans werk buiten 's huis zonder leverancie van materialen verrigtte,uit hoofde van gemis van Patent was bekeurd:

Na referentie met de Hoofd-Administratie: moet worden gehouden als patentpligtig.

Hiervan mededeeling te doen aan het Collegie van Zetters.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid,

A.C.van Citers

Lid der G.S.

Met potlood:met een geleide brieftje naar het collegie van Zetters.

JHS

Middelburg den 31.Augustus 1826

Onderwerp:Opneming Patenten

Samenvatting: niet 2-maalper jaar opnemen, maar 1-maal en dan in de maand november als de geschikste

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

A.C. van Citters

Lid der G.S.

Middelburg den 2 September 1826

Onderwerp:Afschrijving van Consent-Billetten,

Bij aanvoer van wijn en gedisteleerd.

Dat de Consent-billetten tot transport benoodigd na de gedane afschrijving der Stads beambten (te Roterdam) door den schipper of voerder zullen moeten worden vertoond ter plaatse van de destinatie aan den Ontvanger der gemeente, en door deze moeten zijn afgeteekend.

En: alle Billetten van uitvoer waarbij de boven gemaakte bepalingen niet zijn geobserveerd , zullen niet valide ter bekoming van restitutie worden beschouwd..

Daarbij:om beter effect te sorteren:bij aanvoer van wijn en gedisteleerd uit Rotterdam, wordt de actieve medewerking van de Ontvanger verzocht.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

A.C.van Citters

Lid der G.S.

Middelburg den 2 September 1826

Onderwerp: Patentpligtigheid van Vlasboeren

En pachters van Landen.

Samenvatting: bij uitgebreidere werkzaamheden is er sprake van patentpligtigheid; ook bij uitsluitend koop en verkoop;

.met potlood:nevensgaande exemplaren met een geleide briefje aan het kollege van Zetters te zenden: het stuk voor de vergadering

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

A.C.van Citters

Lid der G.S.

Middelburg den 4 September 1826

Onderwerp:Toepassing Wetten,Zegel en Registratie-regten

Vaststelling: De Ambtenaren van den Burgelijken Stand, opzigtens de bepalingen van de Wetten op het Zegel en de Registratie-regten moeten worden gelijk gesteld met andere openbare Administratiën, en alzoo in geval van overtreding dier Wetten aan de Poenaliteiten bij de voorschreve Wetten zijn "onderworpen".

Etc. De gouverneur van de Provincie Zeeland,

Bij deszelfs afwezigheid

A.C.van Citters

Lid der G.S.

Met potlood:word verzogt deze missive heeren Wethouders te doen lezen, verder zal bij

In de vergadering voor..... ?

Patenten

Onderwerp: Inzending executoir verklaarde Kohier.

Vere den 4e September 1826

Ik heb de Eer UEA hier nevens te doen toekomen het door Zijne Excellentie den Heere Gouverneur executoir verklaard Kohier van het Suppletoire Patentregt dienst 1826,ter fine om daar mede te handelen ingevolge art: 23 en 29 der resolutie van 22 Julij 1829no 833 en mij den datum der executoire Stelling te doen geworden.

De Controleur der 3e Divisie

Kiers.

Arnemuiden den 15 Augustus 1826

Het Armbestuur van Arnemuiden heeft de eer de Edele Achtbare Regeering dezer stad hiernevens toe te zenden den staat van begrooting over den jare 1827

Etc

J.Wanrooij, praeses.

Middelburg den 14 September 1826

Onderwerp:Voordragt van Zetters voor 1827.

Verzoek:voor het einde dezer maand, eene voordragt van 5 personen , waarvan 2 zoo mogelijk buiten, doch in de nabuurschap van uwe gemeente woonachtig, tot Zetters voor den dienst van 1827

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

C.VIS

Lid der G.S

Middelburg den 18 September 1826

Onderwerp:Benoeming van Commissiën

Voor het Personeel dienst 1827

Verzoek:Om onverwijld twee Leden uit den Raad uwer stad te doen benoemen,ten einde gezamenlijk, met 2 door de administratie van de directe belastingen aan te wijzene Ambtenaren, de Commissie uit te maken etc

Leden welke geschikte gelegenheid hebben,met oordeel te werk gaan en derzelver pligten met belangstelling volbrengen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

C.VIS

Lid der G.S.

Middelburg den 26 September 1826

Onderwerp:Nakoming bepalingen art.176,177 en 183 Wet 8 Januarij 1817.

Tot wegneming van misbruik van Manschappen van de N:M: die met groot verlof gaan:

1e de Verloftijd moet gerekend worden met den dag dat zij hun Korps en niet met dien,dat zij de Hoofdplaats der Provincie hebben verlaten

2eVerpligt zich dadelijk naar de gemeente ,waartoe zij behooren, begeven: zich aanmelden om hun Verlofpas tegen het Attest model litt.HH te verwisselen.

3e Zijn verpligt op de Inspectiën der Verlofgangers te verschijnen, welke binnen verloop van 4 weken mogten plaatsvinden op poene overeenkomstig het bepaalde bij art.183 der wet van 8 Januarij te worden gestraft,

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: Bij gelegenheid aan de Miliciens mededelen.

Middelburg den 29 September 1826

Onderwerp:bewijs van Verevening

Ik heb de eer UEd kennis te geven dat bij mij ontvangen is een bewijs van Verevening op den Nederlandschen achterstand ten name van uwe gemeente wegens daggelden groot f.292,95 met verzoek om mij daarvoor eene door den Ontvanger uwer gemeente geteekende en door UEd gelegaliseerde kwitantie te doen geworden, waarna ik het bewijs behoorlijk geëndosseerd aan UEd zal toezenden; terwijl ik UEd wijders uitnoodige om mij tevens op te geven, of deze ten name der gemeente gelikwideerde gelden indertijd uit de Gemeentekas zijn betaald, dan of de prestatiën waaruit de verevende pretentiën voortspruit, door de ingezetenen zijn gedaan, en mits dien aan dezelve behooren te worden uitgekeerd, onder bijvoeging in het eerste geval van eene voordragt voor derzelver emplooi en in het laatste van eenen staat van repartitie tusschen de belanghebbende, door dezelve in margine voor voldaan geteekend en vergezeld van eene verklaring van den Burgemeester op ongezegeld papier, volgens het nevens gaand model, ingeval de op de bewijzen vermelde titularissen mogten zijn overleden.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredeburch

Met potlood: Alvorens aan deze missive eenige executie te geven, word den secretaris verzogt hierop te willen dienen van informatie en berigt.

De Burgemeester

J.H. Schorer

STAAT

Van verdeeling tusschen de belanghebbende in een bewijs van verevening op den Nederlandschen achterstand ten name van de StadArnemuiden wegens daggelden groot f.292,95 opgemaakt door Burgemeester & wethouders van Arnemuiden den 28 October

1826

En van de nadere verdeeling van het zuiver Provenue van het verkogte bewijs van Verevening verkogt à 73 ½ % ter somma van f.320, 77 ½ zoals de betaling aan de belanghebbende door Burgemeester & Wethouders is gedaan.—vermeld in de laatste kolom van deze Staat den 25 November

1826

Staat van verdeeling tusschen de belanghebbende in een bewijs van Verevening op den Nederlandsche achterstand ten name van de stad Arnemuiden wegens daggelden groot f.292,95 opgemaakt door B &W van genoemde Stad.

In totaal worden 57 personen vermeld.

Extract uit het Verbaal van Hun Edele Groot Achtbare de Heeren G.S. van de Provincie Zeeland

Vrijdag den 22 September 1826

Regeling van het Tractement van den Secretaris

Arnemuiden: Jaarwedde:f.100: met 1/3 verhoogd =f.133; Bedrag der jaarwedde gelijk dezelve door het Gemeente Bestuur over 1826 wordt voorgedragen: =f.175

Toegestane sommen: op de Begrooting: f.100: op onvoorziene uitgaven: f.75.

Totaal: f.175==

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Onderwerp:Overstorting Gemeente opcenten Dir.Belast: etc

HEEFT BESLOTEN:

In te gaan met het aanstaande vierde kwartaal zal de overstorting van de Gemeente opcenten op de Directe belastingen en accijnsen in de gemeente kassen door de Rijks-ontvangers mitsgaders de opmaking der staten in plaats van maandelijks slechts geschieden bij het einde van ieder kwartaal met uitzondering wat betreft de volgende steden & gemeenten te weten etc

Middelburg den 23 September 1826

Bij afwezigheid van den Gouverneur voorn;

C.Vis

Lid der G.S.

Middelburg den 23 September 1826

Hierbij gaat de volgende NOTIFICATIE

De Komm.Officier

Der 5 Komp.2e Batt Schutterij in Zeeland

Handtekening

EXTRACT

ORDER

De Kaptein der 5 Komp 2e Bat Schutterij in Zeeland gezien art:33van de wet op de schutterijen

Bepaald ten dien aanzien het volgende:

Art 1:

Ingevalle van Brand, Oproer of ongeregeldheden in een of andere der gemeenten waaruit deze Komp: is zamengesteld zullen de manschappen voorzien van hunnen volle wapenrusting en vuursteenen in plaats van houte keijen op de Geweeren zich moeten vervoegen op de hierna te melden plaatsen.

Art:2

De Manschappen behoorende tot de Gemeenten Arnemuiden, Nieuwland, St Joosland & Kleverskerke zullen alleen opkomen wanneer de Brand of ongeregeldheden plaats heeft in een van die gemeenten.

Terwijl die van de Vrouwen Polder, Schellach Zandijk buiten & Gapingen ook alleen zullen moeten opkomen wanneer het ongeluk onder eene van die Gemeenten plaats heeft.

Art:3

De Manschappen zullen zich in zoodanig geval op het eerste gerucht begeven naar de plaats waar de Brand of ongeregeldheden plaats heeft & zich aldaar stellen onder de bevelen van den eersten tegenwoordig zijnden Officier of onderofficier welke dadelijk van het Hoofd van het bestuur de nodige orders zal laten vragen & dezelve gehoorzamen.

Art:4, 5 & 6 etc

Middelburg den 20 Augustus 1826

De Kaptein voorn; J. Balsnijders

Etc

Voor Extract conform

De secretaris van den Krijgsraad der 5e Komp

J:C:Klaassen

Directe Belastingen

Onderwerp: Mutatie eigen-

dommen

Vere :22 September 1826

Naar aanleiding eener aanschrijving van Z:E: den Heer Gouverneur dezer Provincie d.d. 14dezer A no 9906 DB heb ik onder toezending der relevé zoo der Gebouwde als Ongebouwde Eigendommen van deze gemeente de eer U bij deze uit te noodigen om zoo spoedig eenigszints mogelijk met het werk der eigendomsveranderingen welke er hebben plaats gehad, op de gewone wijze voor de belasting van den aanstaanden dienst 1827 een aanvang te maken en hetzelve binnen den kortst mogelijken tijd te voltooijen durvende ik vertrouwen dat de hier vorengen: relevés met de noodige veranderingen tot het overbrengen der mutatiën in den legger immers in allen gevalle voor of uiterlijk op den 16e October aanstaande aan mij zullen zijn ingezonden.

Ik acht het voorts noodzakelijk UE:bijzonder attent te maken op de veranderingen welke ten gevolge der besliste of ter uwer kennis gebragte reclames op de relevés moeten worden overgebragt en waaromtrend UE vooral de meest mogelijke naauwkeurigheid gelieve in acht te nemen, zorgende dat deze en alle andere bestaande veranderingen zoo in de namen van de belastingschuldigen als in het belastbaar revenu duidelijk op de relevés worden overgenomen daar toch de ondervinding heeft doen zien dat in zommige Gemeenten een en ander al te veel is veronachtzaamd, terwijl zulks aan de belastingschuldige groote moeijlijkheden en aan de Administratie omslagtige bezigheden heeft veroorzaakt- terwijl ik hier in het algemeen UE doe opmerken dat ten gevolge der Wet van den 18e December 1824 Staatsblad no 65 de afgebrokene Gebouwen als waar voor de belasting al is daar ook voor borg gesteld , niet meer verschuldigd is, niet weer op de Relevés moeten worden gehouden, maar alleen voor de Grond welke dezelve hebben beslagen op de relevés der Ongebouwde Eigendommen moeten worden gebragt.

Tevens moet ik de heer Burgemeester observeren dat volgens gewoonte de Contribuabelen bij Publicatie dienen aangemaand te worden om zoodanige veranderingen als er bij hun in den loop dezes jaars mogten voorgevallen zijn binnen een door het gemeente bestuur te bepalen tijdstip bij het collegie van Zetters behoorlijk aan te geven.

De Controleur der 3e Divisie

Kiers

Met potlood: De Heer Secretaris Baars wordt verzogt deze missive en de daarbijgaande stukken te willen nazien, en met de relevés datgeen te doen wat daaraan behoort gedaan te worden; ik verzoek de missive terug om de heer Controleur te rescriberen

J.H.Schorer.

Middelburg den 30 September 1826

Onderwerp:Bepaling, dag Huwelijks-Volrekkingen

Volgens de daar van bij mij ingekome berigten schijnt men in sommige Gemeenten dezer Provincie,tot de Burgerlijke voltrekking des huwelijks alleen op zoodanige tijden gelegenheid te geven,dat de belanghebbende daarop niet meer dienzelfden dag de Kerkelijke inzegening kunnen bekomen.

UEd. Hiervan het aanstotelijke en onbetamelijke doende opmerken, houde ik mij overtuigd van uwe bereidwilligeid en van die der Ambtenaren van den Burgelijken Stand, om daarin te helpen voorzien, en ik heb alzoo de eer UEd te verzoeken om met gemelden Ambtenaar in uwe Stad of Gemeente in overleg te treden,ten einde voortaan,behoudens de gevallen waarin het regelmatig verlangen der belanghebbende dit anders zal vereischen, ten minsten eenen dag in de week vast te stellen, waarop in het algemeen de Huwelijken in uwe Stad of gemeente zullen kunnen voltrokken worden, en om daartoe in het bijzonder den voormiddag of wel zoodanig ander geschikt gedeelte van den dag,mits niet later dan twee uren in den namiddag te bestemmen, opdat de genen die zulks mogten verlangen, eenen genoegzamen tijd zouden over hebben, om nog denzelfden dag hun Huwelijk Kerkelijk te kunnen inzegenen.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

Middelburg den 6 October 1826

Onderwerp:Leges Burgerlijken Stand

De Koning heeft bevolen,om alle de Ambtenaren van den Burgerlijken Stand aan te manen,ten einde volgens het Decreet van den 12e Julij 1807, zich zorgvuldig te onthouden, om voor het opmaken ven eenige akte van den Burgelijken Stand iets hoegenaamd aan de belanghebbende partijen in rekening te brengen, hetzij voor zich zelve,hetzij voor de Gemeentekas, of voor wien anders het ook moge zijn.

Dit voorschrift stiptelijk op te volgen etc

De Gouverneur van de provincie Zeeland,

Van Vredenburch

In potlood:

Ten lecture te geven aan den Heer Wethouder de Marrée/Marée (de burgemeester schijnt de naam van de wethouder niet juist te kunnen spellen !!); de missive voor de eerste vergadering

J.H.S.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 6 October 1826

Instructiën nopens het vaststellen van boeten en strafbepalingen in verordeningen daargesteld tot verzekering van den openbaren onderstand ten opzigte van zoodanige personen welke zonder afdoende redenen weigerachtig zijn om zich de benoeming tot Armmeesters te laten welgevallen.

Al vorens dit te doen in het zeldzame geval dat er geen regelmatige uitdeeling van den publieken onderstand mogelijk is, over te gaan tot het toestaan van Plaatselijke faveurs o.a vrijstelling van Schutterlijken dienst; die van Militaire inkwartiering, die van poortgelden, als die geheven worden; eene eervolle onderscheiding bij Stedelijke plegtigheden; behoorlijke zitplaatsen te verschaffen aan de Armmeesters en dat kosteloos.

De Griffier der Staten

Van der Heim

Middelburg den 16 October 1826

Onderwerp:Uitreiking verlofpas wegens

Ziekte achtergebleven verlofganger

Ik heb de eer UEd: bij deze te doen toekomen het verlofpas van den Milicien P.van der Weele welke wegens ziekte dit jaar tot het bijwonen der Najaars-Exercitiën niet is kunnen opkomen.

Ik verzoek UEd: daartegen aan denzelven uit te reiken het attest model H.H.

De gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Extract uit den Nominativen Staat der Verlofgangers van den Nationale Militie uit deze Provincie, die naar hunnen Haardsteden vertrekken, of die zich alreeds in dezelve bevinden, als verschoond geweest zijnde van de bijwoning der Najaars-Exercitiën ten dezen jare, en aan welke beide het Verlofpas voor het Verlofjaar aanvang nemende met den 1e October 1826 is uitgereikt

M.Meulmeester 1822 1 Bat 2 afd Inf

J.van den Wijngaart 1822 id.

C. Lanooij 1824 id

C. van Belsen 1825 id

J. van der Weele 1824 id

J. de Nooijer 1824 id

W.Dingemanse 1823 id

B. Meerman 1825

C. Leeuwen 1823 3 Bat: Art: N.M.

Middelburg den 18 October 1826

De Griffier der Staten van Zeeland.

Van der Heim

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

De Commissie , bedoeld bij art.58 der Wet van den 28e Junij 1822 op de Personele belasting, zal te Arnemuiden voor het jaar 1827 als volgt zijn zaamgesteld:

Abraham van Eenennaam

Leendert Wisse

A.Kiers controleur

J.H. Terweel Ontvanger ad interim

Gedaan te Middelburg den 19 October 1826

Van Vredenburch

Middelburg den 20 October 1826

Onderwerp: Wering Bedelarij

De bij mijne circulaire aanschrijving van den 3 Junij j.l no 5372 omschreven rapporten betrekkelijk de wering der bedelarij tot heden vanUEd over het jongst afgeloopenen kwartaal niet zijnde ontvangen, zoo heb ik de eer UEd te verzoeken om de inzending daarvan zoo veel mogelijk te bespoedigen.

De Gouverneur van de Provincie

Van Vredenburch

Met potlood: de secretaris verzogt daaraan te willen voldoen

Is bovenstaande vergeeten, of is er een bepaalde reden waarom dit niet is geschied ?

JHS

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S.van Zeeland.

Vrijdag den 13 October 1826.

Samenvatting:

Is goedgevonden ten behoeve van het Provinciaal Werkhuis te Veer een derde van de twee ten honderd der gewonen Stedelijke of Gemeentelijke inkomsten op de begrootingen voor 1825 uitgetrokken te stellen voor

Arnemuiden: circa f.12:67.

Ter tegemoetkoming in de kosten van het Werkhuis over 1825.

Onverwijld dit bedrag over te storten ten kantore van den Agent der Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt in uw district

Etc.

De Griffier derStaten

Van der Heim

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S van Zeeland

Regeling m.b.t. het doen van collecten aan de huizen der Ingezetenen

Is goedgevonden:

Ter uitnodiging aan de Burgemeesters der Steden en Gemeenten:

1e wanneer iemand zich aanbiedt aan wie eene autorisatie tot het doen eener collecte te doen, deze door een bediende van het Plaatselijk Bestuur te doen vergezellen.

2e de bus waarin de gecollecteerde gelden zullen worden gestort, vóór het doen der collecte te doen verzegelen.

3e om na den afloop der collecte de voorschreve bus, zelve te openen, of door een daar toe gedelegeerd Ambtenaar te doen openen, het bedrag der collecte in tegenwoordigheid van den hulpbehoevenden te constateren of te doen constateren en daar van aanteekening te doen op de akte van autorisatie, welke aan denzelven door deze Vergadering is afgegeven.

4e om stiptelijk toe te zien dat door den bedienden welke gelast wordt den behoeftigen te vergezellen, daar voor geene belooning hoe ook genaamd worde gevorderd of aangenomen, aangezien het de ernstige begeerte der Vergadering is, dat het doen van collecten aan de behoeftigen , aan wien die gunst wordt verleend, zo min mogelijk kosten veroorzaken.

De Griffier der Staten

Van der Heim

Middelburg den 26 October 1826

Onderwerp: Kennisgeving van gepleegde misdrijven

Bij de kennisgeving van de gepleegde misdrijven in de Steden en de gemeenten ten platten Lande, die aan mij door de bevoegde Ambtenaren wordt gedaan, is niet altijd vermelde of daar van ook de Regterlijke autoriteit is onderrigt.

Verzoek: om dat in het vervolg wel te doen.

De gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

Middelburg den 21 October 1826

Onderwerp: opgaven betrekkelijk de Instellingen van Weldadigheid.

Potlood: de secretaris wordt verzogt de hiernevens gaande Staat te willen doen opmaken.

JHS

Wel: vóór of uiterlijk op den 10e November aanstaande

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

Middelburg den 27 October 1826

Onderwerp: Verzoek om opgave stand der ziekte

In de Provincie

De Heerschende ziekten welke in eenige Provinciën des Rijks plaats hebben, en die in weerwil der aangewende pogingen niet schijnen te wijken, laten meer dan gewone indrukken van bezorgdheid na, en welke een naauwkeurig toezigt op de gezondheids-staat der Ingezetenen, als raadzaam behooren te doen beschouwen.

Hoe zeer tot nog toe geene berigten ter mijner kennisse zijn gekomen, dat in eenige gemeenten dezer provincie ziekten van eenen ontrustenden aard zich hebben vertoond,acht ik het niet overbodig, de Plaatselijke Besturen op dit onderwerp aandachtig te maken, en dezelve uit te noodigen, om bij aldien zich onverhoopt eenige ziekte of ongesteldheid van eenen ontrustenden aard mogt opdoen, mij daar van dadelijk te informeren.

Verzoek: na gehouden overleg met de Plaatselijke Geneeskundigen, opgave te doen, of er meer dan gewonelijk ziekten van eenig belang in uwe Stad of gemeente bestaan, van welken aard die ziekte is, en welke gevolgen die op de sterfte in de Stad of gemeente uitoefenen, en waarbij het mij aangenaam zal wezen gevoegd te zien, eene tabel van vergelijking, houdende het getal der in uwe Stad of gemeente in elk der maanden Augustus, September en October van het voorgaande en het loopende jaar overledene personen, met aanwijzing van de redenen,waar aan de in het oog loopende verschillen, zoo die mogten bestaan, moeten worden toegeschreven.

Etc

De Gouverneur van de Provincie zeeland.

Van Vredenburch

Met potlood: Ik geloof dat bovenstaande opgaaf voegzaam in een missive aan den Gouverneur zal kunnen geschieden; zieke van aanbelang zijn er niet en de sterfte van 1825 is, meen ik, aan die van 1826.

JHS

Verder: in potlood: de veldwachter moet presenteren een rekwest aan den gouverneur om eventueel als chef d' escoriaale te worden benoemd

JHS.

Middelburg den 2 November 1826

Onderwerp: Inschrijving voor Nationale Militie, van Jongelingen door Besturen der Godshuizen en Armen, in de Koloniën van Weldadigheid verpleegd wordende:

Met potlood: ofschoon dit bij ons nog niet te pas komt, zal tog den Kerkenraad met een enkel woord? daarvan moeten worden geïnformeerd.

J.H.S.

Middelburg den 7 November 1826

Onderwerp: Bijvoeging opgave bevolking.

Opgave van de bevolking naar verschillende Godsdienstige gezindheid;

Hervormde,Roomschgezinde, Janseniste, Luthersche Evangelische, Luthersche herstelde,Remonstrante, mennonite, Joodsche Hoogduitsche, Joodsche Portugeesche of andere Godsdientige gezindheden.

Opgave voor 31 December 1826

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

2e gedeelte

Goes den 26 Januarij 1826

Op donderdag 9 Februarij 1826 ten tien uren in de Abtdij te Middelburg de eerste Zitting van den Militie-Raad voor de ligting van dit jaar.

Verzoek: de nodige zorg te dragen de vrijwilligers casu quo en de voor een jaar vrijgestelde dienstplichtige Lotelingen uwer Gemeente van de ligtingen van 1822 t/m 1825 te laten compareren

Verschoor

Goes den 15 Februarij 1826

De tweede Zitting op Zaturdag den 1 April 1826: alle in dit jaar geloot hebbende personen welke vermeenen regt op Vrijstelling te hebben

De derde Zitting: alle de Lotelingen welke nummers willen verwisselen of Remplaceren: op woensdag den 12 April 1826. allebei ten 10uren in de Abtdij

Verschoor

Middelburg den 23 Februarij 1826

Ik neme de vrijheid UEd: uit te nodigen om den Persoon van A.Adriaanse die zich bij den Gemeente Raad van Arnemuiden heeft vervoegd om in het jaar 1826 eenen hengst te houden, te doen weeten dat de keuring zal plaats hebben, Woensdag den eersten Maart 1826 en dat hij uitgenodigd wordt om zich op dien dag te vervoegen met zijnen hengst des morgens om tien uren ten huize van den hoefsmit te Arnemuiden

Als gedelegeerd lid van de Kommissie van Landbouw

G.D. Steengracht

NOTIFICATIE

De sluiting der Visscherij in deze Provincie ( die der Paling uitgezonderd) is bepaald te beginnen op den 15e dezer en te eindigen op den 31e Mei etc.

Middelburg den 3 Maart 1826

Van Doorn

Vere den 20e Maart 1826

Onderwerp: Opgave Vermeerdering en Vermindering

Van belastbare revenuen der Landen.

Wilt UEd:in gevolge de aanschrijving van den Arr: Inspecteur d.d. 17 dezer eene naauwkeurige opgave verstrekken van de belangrijke vermeerderingen en verminderingen van het belastbare revenu der grondbelastingen welke sedert de laatste opgave tot op heden hebben plaatsgehad en door mij aan Z:E: den Heere Gouverneur dezer Provincie moeten worden ingezonden.

Gaarne zonder verzuim voor of op den tienden der volgende maand vervat in een Staat volgens het model bij mijne missive van 29 Augustus 1825

NOTIFICATIE

De Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen zal geopend zijn op den 1e Augustus aanstaande; de sluiting was bepaald op 29 Mei 1826.

Niet langs Bosschen, Bouw-en Weilanden enz.

Middelburg den 15 Julij 1826

De Gouverneur voornoemd

Bij deszelfs afwezigheid

A.C. van Citters

Lid der Ged. Staten

Middelburg den 5 September 1826

Ik heb de eer UEd te verzoeken de verlofganger uwer Gemeente J. van der Weele, welke wegens ziekte niet heeft kunnen opkomen te doen surveilleren en hem dadelijk na zijn herstel of bij het minste vermoeden dat zijne ongesteldheid voorgewend of niet van dat belang is, dat hij daarvoor onbekwaam moet worden geacht in werkelijken dienst over te gaan aan mij te doen overbrengen; terwijl bij zoo verre in staat zijn om te marcheren, ik daarvan doorUEd onder mededeeling eenre omstandige opgave van uwe bevinding ten zijnen opzigte verlang te worden geïnformeerd, ten einde alsdan omtrent deszelfs opzending nadere instructies te kunnen geven.

De Gouverneur van de provincie Zeeland.

A. C. van Citters bij deszelfs afwezigheid.

Lid der G.S.

NOTIFICATIE

De groote Jagt zal op den 11e September a.s. geopend worden;

Geen jagt toegestaan op nog niet geoogste gronden.

Middelburg: den 7 b September 1826

Van Citters

Lid G.S.

Borderel van gedane overstorting bij den Agent van 's Rijks-Kassier te Middelburg

Van f.12:67 t.b.v. het Provinciaal Werkhuis te Veere.

Middelburg den 2 November 1826

Onderwerp: Vervoer buskruid

Volgens de daarvan aan mij door den Heer generaal Majoor Provinciale Kommandant gedane mededeeling heb ik de eer UEd te onderrigten dat eerstdaags zal worden verzonden van Bath naar den Buskruidmolen no 9 bij Arnemuiden eene hoeveelheid van ruim zes duizend en van dien molen naar de Magazijnen te veere die van twintig duizend ponden buskruid.

Ik verzoek UEd om bij de aankomst en den vervoer van dat buskruid in of door uwe gemeente zoodanige maatregelen van voorzorg te nemen, als tot afwending van gevaar naar plaatselijke gelegenheid in overeenstemming met de voorschriften der Wet van den 26 Januarij 1815

De Gouverneur van de Provincie

Van Vredenburch

Met potlood: De veldwachter zal eens moeten informeren wanneer bovenstaand transport geschied is of nog zal geschieden ; alsdan een wakend oog houden, hem herinneren aan de bepalingen van het staatsblad in de missive gemeld;

De secretaris word verder verzogt hiervan de heeren Wethouders te doen kennis dragen en met hen ingevolge art 51 der aangehaalde Wet alle zulke bepalingen desaangaande maken als zij in het belang van Arnemuiden zouden meenen te behoren; als het transport zal geschied zijn, verlangt daarvan berigt

De Burgemeester

JHS

Middelburg den 13 November 1826

Voor de onderstaande overledenen indertijd geen Memorie voor het regt van Successie ingediend zijnde neeme ik vrijheid UEA te verzoeke mij daar voor de benoodigde certificatie van onvermogen te willen doen geworden.

Robberdina Dillewarde overleden 1 meij 1825

Catharina Adriana de Ridder 29 Meij 1825

Joseph Dellewarde 30 November 1825

Janna Bimmel 22 Februarij 1825

etc

Handtekening

Met potlood: de secretaris wordt verzogt aan bovenstaande te willen voldoen.

JHS

Grauw den 25 November 1826

Ik neme de vrijheid UEA hiernevens terug te zenden een door den Ambtenaar van den Burgelijken Stand uwer stad op den 16 dezer afgegeven Extrakt uit het register der akten van overlijden van Dirk de Munk waarin schijnt geomitterd te zijn de Naam van Vader en Moeder van den overledenen mitsgaders deszelfs geboorte en Woonplaatsen, en daar juist deze renseignementen het oogmerk zijn waarom voorschreve Extrakt geligt is, zoude UE: mij verplichten indien dezelve opt register voorkomen,die alsnog te willen laten bijvoegen, of indien het tegenovergestelde mogt bestaan en Ued: met het ontbrekende mogt bekend wezen mij desaangaande te willen inlichten en met het ten dezen gezonden Extrakt te laten geworden.

De Burgemeester der Gemeente de Grauw en Langendam

Met potlood: te stellen in handen van den wethouder de Marée(Marree) om te zien of aan den inhoud kan worden voldaan

JHS

De Heer secretaris der stad Arnemuiden gelieve eene onderhandsche opgave te doen aan de 2e Afd:Prov:Gouvernement of de Armenrekening 1825 & de staat van Baten & Lasten 1826 van het Armbestuur dier stad welligt reeds vroeger zijn ingezonden wordende dezelve bij de Gem: begrooting waarbij zij behoorde te zijn overgelegd, niet gevonden.

Midd: 30 November 1826

F. van Sorge

Adj: Comm: 2e klasse

AFKONDIGING

Korte samenvatting

De Ontvanger der directe belastingen zal aan derzelver woningen van den 2 Januarij 1827 of volgende dagen doen bezorgen een beschrijvings-biljet,hetwelk inhoudt een korte schets van de grondslagen van de belasting op het Personeel, zijnde:

1e de huurwaarde

2e de deuren en vensters

3e de haardsteden

4e het mobilair

5e de dienstboden, en

6e de paarden.

Tot narigt der ingezetenen met de betrekking tot de berekening van hunnen aanslag in de deuren en vensters, aan hen wordt geadverteerd, dat de bevolking dezer stad Arnemuiden bedraagt een aantal van 1202 zielen

Etc

Gedaan te Arnemuiden den 16 December 1826

Van Vredenburch

Middelburg den 20 December 1826

Ik heb de eer UEd: hiernevens gecoteerd en geparapheerd te doen toekomen het door UEd: aangevraagde bijvoegsel op het register van geboorte voor uwe stad met verzoek om de daarvoor verschuldigde som ad f.2.12 zoo spoedig mogelijk ter Provinciale Griffie te willen doen overmaken

De Griffier der Staten van Zeeland

Hurgronje

Ga naar boven